keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 313/15.06.2018 privind modificarea Hotărârii nr. 487 din 20.12.2017 privind finalizarea contractului de finanţare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucţiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega" Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

15.06.2018

Hotararea Consiliului Local 313/15.06.2018
privind modificarea Hotărârii nr. 487 din 20.12.2017 privind finalizarea contractului de finanţare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucţiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega" Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-13815/13.06.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-13815/13.06.2018 al Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul nr. SC2018-13815/13.06.2018 al Direcţiei Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 13815/13.06.2018;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018-13815/13.06.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 13815/13.06.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 487/20.12.2017 de modificare a HCL nr. 203/30.05.2017, Hotărârea Consiliului Local nr. 203/30.05.2017, Hotărârea Consiliului Local nr. 189/07.04.2015 prin care s-a modificat Hotărârea Consiliului Local nr. 50/07.02.2012 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 422/13.12.2011 privind aprobarea proiectului reviziuit "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", a Documentaţiei tehnico-economice, a Analizei cost-beneficiu şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere";
Având în vedere prevederile Contractului de finanţare nr. 3524/29.06.2012 si actele aditionale aferente privind proiectul "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", cod SMIS 31814;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 678/19.08.2015 - privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007 - 2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 22 din 1999, republicată, privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare;
În baza prevederilor Legii 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Instrucţiunea AMPOR nr. 146/17.06.2016;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere";
Avand în vedere adresa ADRVEST cu nr. 10965/05.06.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2018-13125/06.06.2018, prin care ni se comunica, acceptarea prelungirii acontractului de finanţare nr. 3524/29.06.2012, cu maxim 3 luni, respectiv până la 30.09.2018;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 487/20.12.2017 după cum urmează:
"Art. 1 - Se aprobă data de 30.09.2018 ca dată limită de finalizare a proiectului "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega" Cod SMIS 31814, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor proiectului în vederea asigurării funcţionalităţii acestuia. "


Art. 2: Se aprobă modificarea Art. 2 din Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 203/30.05.2017 după cum urmează:
"Art. 2 - Suma necesară finalizării proiectului (cheltuieli neeligibile) este de 952,00 lei TVA inclusă şi este cuprinsă în bugetul local al Municipiului Timişoara.


Art. 3: Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 487/20.12.2017 rămân nemodificate.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism şi Dezvoltare Urbană, Direcţia Economică si Direcţia Edilitara din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site -ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: aviz_economic1306.2018.pdf

Anexă la raportul de specialitate nr . SC 2018- 13815/13.06.2018 ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECȚIA ECONOMICĂ AVIZ privind prelungirea perioadei necesare finalizării contractului de finanțare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucțiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia Având în vedere Expunerea de motive nr. SC 2018- 13815/13.06.2018 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind prelungirea perioadei necesare finalizării contractului de finanțare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucțiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia. În conformitate cu prevederile - Legii nr.273/2006 privind finanțele publice modificată, prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.6, art.14, art.19, alin.1 şi 2 şi art.20, alin.1, art.22 alin.1, art.23 alin.l şi 2, art.40 - 0.U.G. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. - Legea nr.215/2001 art.36 alin.2 lit.b şi alin.4 privind administrația publică locală, republicată şi modificată. - Ordinului 3244 / 19.12.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2017 Cap. Il Lit. C alin (4) „Institutiile publice autonome, cu exceptia C.N.A.S., ale caror bugete de venituri si cheltuieli nu sunt aprobate pana la finele anului 2017, pot efectua cheltuieli in anul 2018 pana la aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli, in cadrul limitelor lunare de cheltuieli care nu pot depasi, de regula, 1/12 din prevederile bugetului anului precedent” Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC 2018- 13815/13.06.2018 privind prelungirea perioadei necesare finalizării contractului de finanțare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucțiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia, în suma de 1000 lei, cheltuială care face obiectul proiectului de hotărâre, conform HCL nr. 76/23.02.2018 privind aprobarea bugetului local inițial al Municipiului Timişoara pe anul 2018. 1) SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE : CAP. 70.02 „LOCUINȚE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE”, 70.02.50 „ALTE SERVICII IN DOMENIUL LOCUINȚE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE COMUNALE” TITLUL VIII „PROIECTE CU FINANȚARE FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POST ADERARE”, ALIN. 56.01.03. — „Cheltuieli neeeligibile” Menţionăm că prezentul aviz priveşte doar aspectele de specialitate ale Direcţiei Economice, nu necesitatea şi oportunitatea demersului privind aprobarea documentației. DIRECT ONOMIC STA ANA

Atasament: raport_de_specialitate_13062018.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA DIRECŢIA URBANISM ŞI DEZVOLTARE URBANĂ o NR. SC2018 - [RIS [> RAPORT DE SPECIALITATE privind modificarea Hotărârii nr. 487 din 20.12.2017 privind finalizarea contractului de finanţare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucţiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia În data de 29.06.2012 a fost semnat contractul de finanțare nr. 3524 pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - Poli Urbani de Creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbană”. Sursa de finanțare a proiectului este bugetul local, bugetul de stat şi Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2007-2013. Datorită necesităţii achiziției tuturor dotărilor - cheltuieli neeligibile (biciclete și macarale), în baza Instrucțiunii nr. 144/10.12.2015, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 203/30.05.2017 s-a aprobat data de 31.12.2017, ca dată limită de finalizare a proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumaţi. În acest sens s-a încheiat Actul adițional nr.5 la Contractul de Finanţare nr. 3524/29.06.2012 pentru o nouă prelungire a acestuia până la data de 30.06.2018, în vederea realizării tuturor indicatorilor proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814. Din cauza faptului că un indicator al proiectului nu a fost îndeplinit până în prezent, proiectul poate fi declarat nefuncţional. Indicatori direcţi nerealizați: 1. Creşterea numărului de servicii de transport public local oferite locuitorilor din municipiul Timişoara prin introducerea transportului public naval. Municipiul Timișoara a făcut toate demersurile pentru îndeplinirea acestui indicator şi în acest sens au fost înmatriculate toate cele 7 vaporette, iar Regia Autonomă de Transport Timişoara, căreia i-a fost atribuit prin HCL dreptul de administrare a sistemului de transport public naval, a fost autorizată în baza AUTORIZAŢIEI TPMCN nr.15-DTS din 21.11.2016 să desfăşoare activitatea de transport public de pasageri pe căi navigabile interioare. La această dată pentru toate cele 7 vaporette au fost efectuate probele de funcţionare, ca atare indicatorii asumaţi prin contractul de finanţare referitori la această activitate sunt îndepliniți. Municipiul Timişoara prin Direcţia Tehnică a întreprins numeroase demersuri în vederea clarificării și înființării Administrației Canalului Bega după cum urmează: - Înființarea Administraţiei Portuare a Canalului Bega de la Uzina Hidroelectrica Timişoara până la limita unităţii administrativ - teritoriale a Municipiului Timişoara prin HCL nr.494/20.11.2015, compartiment distinct în cadrul direcţiei FO 33-01, Ver.3

Tehnice a Primăriei Municipiului Timișoara cu funcţie de autoritate portuară şi atribuțiile prevăzute de Ordonanța de Guvern nr.22/1999; Ca urmare a adresei Ministerului Transporturilor nr.4558/381/14.03.2016, Municipiul Timișoara a transmis către Ministerul Transporturilor proiectul de hotărâre prin care se propune înființarea administrației portuare a Portului Timişoara; În data de 30.05.2016 este transmisă Ministerului Transporturilor HCL nr.147/10.05.2016 de înfiinţare a administrației portuare a Portului Timişoara și HCL 148/10.05.2016 de modificare a HCL nr.494/20.11.2015 prin care se aprobă înființarea administrația de cale navigabilă interioară a Canalului Bega, compartiment distinct în cadrul direcției Tehnice a Primăriei Municipiului Timişoara având funcţia de autoritate de cale navigabilă şi atribuţiile prevăzute de Ordonanţa de Guvern nr.22/1999, solicitând autorizarea funcţionării administraţiei de cale navigabilă a Canalului Bega; Ca răspuns la cele de mai sus prin adresa cu nr.20739/1551/04.07.2016, Ministerul Transporturilor a retransmis punctul de vedere potrivit căruia în cazul Canalului Bega administrarea portului şi căii navigabile se face conform prevederilor art.25 alin.4 din Ordonanţa de Guvern nr.22/1999 prin hotărâre a Guvernului; Prin adresa cu nr.SC2016-24647/07.10.2016 Municipiul Timișoara a înaintat Guvernului României un memoriu în care este prezentat pe larg proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, importanța funcţionării transportului public pe Canalul Bega și toate demersurile întreprinse de-a lungul timpului pentru acest scop cu propunerea:Înfiinţării unei Regii Autonome prin hotărâre a Guvernului, în subordinea Ministerului Transporturilor, cu aprobarea unei organigrame, stat de funcţii, regulament de organizare şi funcţionare, ca administraţie de cale navigabilă a canalului Bega pe sectorul Timişoara-frontiera Serbia în temeiul OG nr.22/1999 şi Legii nr.135/1990; Prin adresa cu nr.SC2017-612/10.01.2017 Municipiul Timişoara a solicitat Administrației Bazinale de Apă BANAT să demareze procedurile necesare în vederea înfiinţării administraţiei căii navigabile a Canalului Bega pe sectorul Timişoara-frontiera Serbia în temeiul 0G nr.22/1999 şi Legii nr.15/1990; Prin adresa cu nr.SC2017-6675/20.03.2017 revine cu un memoriu la Guvernul României cu solicitarea de: Înființare a administrației de cale navigabilă interioară conform HCLMT nr.148/10.05.2016 compartiment distict în cadrul Direcţiei Tehnice a Primăriei Municipiului Timişoara sau Înfiinţarea unei Regii Autonome prin hotărâre a Guvernului, în subordinea Ministerului Transporturilor, cu aprobarea unei organigrame, stat de funcţii, regulament de organizare şi funcţionare, ca administrație de cale navigabilă a Canalului Bega pe sectorul Timişoara - frontiera Serbia în temeiul 0G nr.22/1999 şi Legii nr.15/1990; În data de 03.04.2017 Municipiul Timişoara a primit de la Secretariatul General al Guvernului o comunicare privind transmiterea solicitării către Ministerul Apelor și Pădurilor spre soluţionare; În data de 12.04.2017 Municipiul Timişoara a mai făcut un pas depunând la Administrația Bazinală de Apă BANAT solicitarea de eliberare a AUTORIZAŢIEI DE GOSPODĂRIRE A APELOR ca urmare a finalizării lucrărilor din cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”; În ședința Consiliului Local din data de 21.04.2017 a fost aprobat Regulamentului de navigație pe Canalul Bega şi semnalizarea canalului, lucrările topografice şi batimetrice. Prin adresa cu nr.SC2017-11630/10.05.2017, Municipiul Timișoara a transmis către Guvernul României şi către Ministerul Transporturilor, următoarele documente în vederea înființării administrației de cale navigabilă și FO 53-01, Ver.3

documente în vederea înființării administrației de cale navigabilă și administrației portuare : Notă de fundamentare, Statutul, Organigrama, Regulamentul de organizare şi funcţionare; - De demersurile Municipiului Timișoara a luat act și Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice și fondurilor Europene care prin adresa nr.69871/12.07.2017, înregistrată cu nr.SC2017-017758/17.07.2017, ne-a comunicat că Proiectul de Hotărâre a Guvernului şi actele aferente trebuie însuşite de Prefectul Județului Timiș şi de Preşedintele Consiliului Județean Timiş; - În baza acestei adrese Municipiul Timişoara a transmis către Consiliul Județean Timiş și către Instituţia Prefectului Județului Timiş, cu nr.SC2017- 017758/26.07.2017, actele necesare în vederea înființării administrației de cale navigabilă și administrației portuare, pentru a fi însușite de aceste instituții și transmise spre aprobare organelor competente în vederea respectării clauzelor contractelor de finanțare; - Prin adresa cu nr.SC2017-19967/08.08.2017, Municipiul Timişoara solicită Instituţiei Prefectului Județului Timiş să emită avizul de legalitate pentru HCL nr. 135/24.04.2017 necesar pentru promovarea unei Hotărâri de administrație de cale navigabilă pentru Canalul Bega; - Prin adresa cu nr.15627/24.08.2017 Consiliul Județean Timiş a transmis Ministerului Transporturilor documentele pentru promovarea unei Hotărâri de administrație de cale navigabilă pentru Canalul Bega; - Prin adresa cu nr.SC2017-24693/04.10.2017, Municipiul Timișoara se adresează, din nou, Ministerului Transporturilor solicitând să i se comunice punctul de vedere cu privire la solicitările de înființare a administrației de cale navigabilă și administrației portuare. - Ca urmare a faptului că la aceste adrese nu s-a primit un răspuns oficial, prin adresa cu nr.SC2018-27458/05.03.2018, Municipiul Timișoara a înaintat Curții de Apel Timişoara cererea de chemare în judecată împotriva Guvernului României şi Ministerului Transporturilor. Ca urmare a celor de mai sus şi așa cum am luat la cunoștință în luna aprilie 2018 Ministerul Transporturilor a început demersurile pentru emiterea unei Hotărâri de Guvern pentru înființarea administrației de cale navigabilă şi administrației portuare pe Canalul Bega. Din acest demers rezultă clar că solicitările Municipiului Timișoara, făcute către Ministerul Transporturilor încă din 2016, au fost întemeiate. Pentru urgentarea înființării Administrației de cale navigabilă şi administrației portuare pe Canalul Bega, Municipiul Timișoara prin HCL nr.231/08.05.2018 a pus la dispoziția Ministerului Transporturilor, in regim de comodat, pentru a servi drept sediu pentru Regia Autonoma “ ADMINISTRATIA CANALULUI NAVIGABIL BEGA” TIMIS, spațiul de 105,41 mp, situat in str. General Magheru nr.23, Municipiul Timişoara, județul Timiş. La data de 30.05.2018 prin adresa cu nr.12763, Municipiul Timişoara a transmis către ADR-Vest solicitarea de act adițional de prelungire cu 6 luni a contractului de finanțare, respectiv până la data de 31.12.2018, pe motiv că nu a fost emisă HG pentru înființarea ADMINISTRAȚIEI CANALULUI NAVIGABIL BEGA. În această situație prin Expunerea de motive cu nr.SC2018-12723/30.05.2018, Primarul municipiului Timişoara a solicitat aprobarea prin HCL a prelungirii a perioadei necesare finalizării contractului de finanțare nr.3524/29.06.2012, cu 6 luni, respectiv până la 31.12.2018. Prin adresa cu nr.10965/05.06.2018, înregistrată la Municipiul Timişoara cu nr.SC2018- 13125/06.06.2018, ADR Vest, motivând că întrucât în Şedinţa de Guvern din 31.05.2018 a fost aprobată HOTARÂREA privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome “ FO 53-01, Ver.3

Administrația Canalului Navigabil Bega ” Timiş, acceptă o prelungire cu maxim 3 luni a contractului de finanțare nr.3524/29.06.2012, respectiv până la 30.09.2018. La această dată deținem informația, conform sit-ului oficial al Guvernului Românie, că în data de 31.05.2018 în ședință de Guvern a fost aprobată organizarea și funcționarea Regiei Autonome “ Administrația Canalului Navigabil Bega ” Timiş . Municipiul Timișoara a transmis către Ministerul Transporturilor adresa cu nr. SC2018- 13309/07.06.2018, prin care a solicitat să i se transmită care sunt paşii pe care trebuie să-i urmeze în vederea demarării transportului public de pasageri pe Canalul Bega. Până la această dată nu s-a primit un răspuns oficial de la Ministerul Transporturilor, dar ca urmare a discuțiilor telefonice, Municipiul Timişoara, prin adresa cu nr.SC2018- 13507/11.06.2018 a transmis Ministerului Transporturilor următoarele documente: 1. confirmare Instituția Prefectului Județului Timiş pentru HCL 231/08.05.2018 privind punerea la dispoziția Ministrului Transporturilor, în regim de comodat, pentru a servi drept sediu pentru Regia Autonomă”Administrația Canalului Navigabil Bega” Timiş, spațiul de 105,41 mp, situat în str. Gen. Magheru nr.23, Municipiul Timişoara, jud.Timiş; 2. extras Carte Funciară nr. 446400, nr.top.446400-C1; CD conținând: - confirmare Instituția Prefectului Județului Timiș pentru HCL 231/08.05.2018 privind punerea la dispoziția Ministrului Transporturilor, în regim de comodat, pentru a servi drept sediu pentru Regia Autonomă”Administrația Canalului Navigabil Bega” Timiş, spațiul de 105,41 mp, situat în str. Gen. Magheru nr.23, Municipiul Timişoara, jud.Timiş; - extras Carte Funciară nr. 446400, nr.top.446400-C1; - Proiect tehnic “ Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” - Proiect 2 - Pontoane debarcare. Din analiza Proiectului de Hotărâre privind organizarea şi funcționarea Regiei Autonome “ Administraţia Canalului Navigabil Bega ” Timiş rezultă că Regia va fi funcțională după data înmatriculării în registrul comerțului în urma: numirii prin Ordin al ministrului transporturilor a membrilor consiliului de administrație; aprobării de către consiliul de administrație a regulamentului propriu de organizare și funcționare şi a regulamentului de ordine interioară; aprobării de către consiliul de administrație a strategiei de dezvoltare a Regiei; aprobării de către consiliul de administrație a structurii organizatorice şi a numărului de posturi. Pentru desfășurarea transportului public de pasageri pe Canalul Bega Municipiul Timișoara va trebui să obțină avizul Regiei Autonome “ Administrația Canalului Navigabil Bega ” Timiș , aviz pentru care nu cunoaştem la această dată ce documente vor fi solicitate. În vederea implementării proiectului este necesară îndeplinirea tuturor indicatorilor prevăzuţi şi efectuarea în anul 2018 a următoarele cheltuieli prevăzute deja în bugetul local pentru anul 2018: - comunicat de presă de la finalul proiectului, în valoare de 800,00 lei +152,00 lei - TVA(19%) =952,00 lei TVA inclusă în cadrul contractului de prestări servicii nr.122/04.10.2012 încheiat cu SC GrafisArt SRL; FO 53-01, Ver3

Având în vedere toate cele expuse mai sus, Propunem: Se aprobă data de 30.09.2018 ca dată limită de finalizare a proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraselor-poli urbani de crestere”, Domeniul major de interventie 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor proiectului în vederea asigurării funcționalității acestuia; Suma necesară finalizării proiectului (cheltuieli neeligibile) este de 952,00 lei TVA inclusă şi este cuprinsă în bugetul local al Municipiului Timişoara; Se împuternicește Primarul Municipiului Timişoara, d-nul Nicolae Robu, să semneze toate actele necesare din contractul de finanțare nr. 3524/29.06.2012 în numele Municipiului Timişoara; Prezentul raport fundamentează proiectul de hotărâre din punct de vedere tehnic prin Expunerea de motive nr. ]l&2&.&(Ă.., nu-l fundamentează din punct de vedere economic şi al legalității și nu stabileşte necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre conform Legii 215/2001. Manager de proiect Responsabil tehnic proiect Magdalena NICOARĂ Adina ŞUI FO 53-01, Ver.3

Atasament: Expunere_de_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Sc EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE privind aprobarea prelungirii perioadei necesare finalizării contractului de finanțare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucțiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia Motivul emiterii proiectului de hotărâre 1. Descrierea situației actuale În data de 29.06.2012 a fost semnat contractul de finanțare nr. 3524 pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - Poli Urbani de Creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbană”. Sursa de finanțare a proiectului este bugetul local, bugetul de stat și Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2007-2013. Data limită de finalizare a implementării proiectului este 30.06.2018, conform Act adițional nr.5 la Contractul de finanțare. Deși Regia Autonomă de Transport Timișoara, căreia i-a fost atribuit prin HCL dreptul de administrare a sistemului de transport public naval, a fost autorizată în baza AUTORIZAŢIEI TPMCN nr.15-DTS din 21.11.2016 să desfășoare activitatea de transport public de pasageri pe căi navigabile interioare, datorită legislației neclare nici la această dată transportul de călători pe Canalul Bega nu este posibil datorită lipsei Administrație de cale navigabilă și a administrației portuare a Canalului Bega. Ca urmare a demersurilor întreprinse de Municipiul Timişoara, încă din anul 2016, în luna aprilie 2018 Ministerul Transporturilor a prezentat Guvernului României propunerea de înființare a Administrației Canalului Bega, administrație fără de care nu se poate desfășura transportul public pe Canalul Bega. Prin HCL nr.231/08.05.2018, Municipiul Timișoara a pus la dispoziția Ministerului Transporturilor, in regim de comodat, pentru a servi drept sediu pentru Regia Autonoma “ ADMINISTRATIA CANALULUI NAVIGABIL BEGA” TIMIS, spațiul de 105,41 mp, situat in str. General Magheru nr.23, Municipiul Timisoara, judetul Timis. La data de 30.05.2018 prin adresa cu nr.12763, Municipiul Timişoara a transmis către ADR- Vest solicitarea de act adițional de prelungire cu 6 luni a contractului de finanțare, respectiv până la data de 31.12.2018, pe motiv că nu a fost emisă HG pentru înființarea ADMINISTRAȚIEI CANALULUI NAVIGABIL BEGA. In această situație prin Expunerea de motive cu nr.SC2018-12723/30.05.2018, am solicitat aprobarea prin HCL a prelungirii a perioadei necesare finalizării contractului de finanțare nr.3524/29.06.2012, cu 6 luni, respectiv până la 31.12.2018. Prin adresa cu nr.10965/05.06.2018, înregistrată la Municipiul Timişoara cu nr.SC2018- 13125/06.06.2018, ADR Vest, motivând că întrucât în Ședința de Guvern din 31.05.2018 a fost aprobată HOTARÂREA privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome “ Cod FO53-03,Ver.l

Administrația Canalului Navigabil Bega ” Timiș, acceptă o prelungire cu maxim 3 luni a contractului de finanțare nr.3524/29.06.2012, respectiv până la 30.09.2018. La această dată deținem informația, conform sit-ului oficial al Guvernului Românie, că în data de 31.05.2018 în ședință de Guvern a fost aprobată organizarea și funcţionarea Regiei Autonome “ Administrația Canalului Navigabil Bega ” Timiș . Municipiul Timişoara a transmis către Ministerul Transporturilor adresa cu nr. SC2018- 13309/07.06.2018, prin care a solicitat să i se transmită care sunt paşii pe care trebuie să- i urmeze în vederea demarării transportului public de pasageri pe Canalul Bega. Până la această dată nu s-a primit un răspuns oficial de la Ministerul Transporturilor, dar ca urmare a discuțiilor telefonice, Municipiul Timișoara, prin adresa cu nr.5C2018- 13507/11.06.2018 a transmis Ministerului Transporturilor următoarele documente: 1. confirmare Instituția Prefectului Județului Timiş pentru HCL 231/08.05.2018 privind punerea la dispoziția Ministrului Transporturilor, în regim de comodat, pentru a servi drept sediu pentru Regia Autonomă”Administrația Canalului Navigabil Bega” Timiș, spațiul de 105,41 mp, situat în str. Gen. Magheru nr.23, Municipiul Timişoara, jud.Timiş; 2. extras Carte Funciară nr. 446400, nr.top.446400-C1; CD conținând: - confirmare Instituția Prefectului Județului Timiş pentru HCL 231/08.05.2018 privind punerea la dispoziția Ministrului Transporturilor, în regim de comodat, pentru a servi drept sediu pentru Regia Autonomă”Administrația Canalului Navigabil Bega” Timiș, spațiul de 105,41 mp, situat în str. Gen. Magheru nr.23, Municipiul Timișoara, jud.Timiş; - extras Carte Funciară nr. 446400, nr.top.446400-C1; - Proiect tehnic “ Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” - Proiect 2 - Pontoane debarcare. 2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Din analiza Proiectului de Hotărâre privind organizarea şi funcționarea Regiei Autonome “ Administrația Canalului Navigabil Bega ” Timiș rezultă că Regia va fi funcțională după data înmatriculării în registrul comerţului în urma: - numirii prin Ordin al ministrului transporturilor a membrilor consiliului de administrație; - aprobării de către consiliul de administrație a regulamentului propriu de organizare şi funcționare şi a regulamentului de ordine interioară; - aprobării de către consiliul de administrație a strategiei de dezvoltare a Regiei; - aprobării de către consiliul de administrație a structurii organizatorice și a numărului de posturi. Pentru desfăşurarea transportului public de pasageri pe Canalul Bega Municipiul Timișoara va trebui să obțină avizul Regiei Autonome “ Administraţia Canalului Navigabil Bega ” Timiş , aviz pentru care nu cunoaştem la această dată ce documente vor fi solicitate. 3.Alte informații În vederea implementării proiectului este necesară îndeplinirea tuturor indicatorilor prevăzuţi și efectuarea în anul 2018 a următoarele cheltuieli prevăzute deja în bugetul local pentru anul 2018: Cod FO53-03,Ver.1

- comunicat de presă de la finalul proiectului, în valoare de 800,00 lei +152,00 lei - TVA(19%) =952,00 lei TVA inclusă în cadrul contractului de prestări servicii nr.122/04.10.2012 încheiat cu SC GrafisArt SRL; 4. Concluzii Având în vedere situația descrisă considerăm oportună aprobarea datei de 30.09.2018 ca dată limită de finalizare a proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraselor-poli urbani de crestere”, Domeniul major de interventie 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, în scopul finalizării proiectului așa cum acesta a fost conceput și aprobat conform Contractului de finanțare. PRIMAR MANAGER PROI MAGDALENA NICOARĂ Cod FO53-03,Ver.l

Atasament: aviz_juridic_13.06.2018.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-13815/13.06.2018 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC Nr.SC2018-13815/13.06.2018 AVIZ la raportul de specialitate privind modificarea H.C.L. nr. 487 din 20.12.2017 privind finalizarea contractului de finanțare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucțiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia Având în vedere expunerea de motive şi raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană nr. SC2018-13815/13.06.2018 conform cărora este necesară modificarea Hotărârii nr. 487 din 20.12.2017 privind finalizarea contractului de finanțare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucțiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia — aprobarea datei de 30.09.2018 ca dată limită de finalizare a proiectului ; Având în vedere Avizul nr.SC2018- /13.06.2018 al Direcţiei Edilitare a Municipiului Timişoara; Având în vedere Avizul nr.SC2018- /13.06.2018 al Direcţiei Economice a Municipiului Timişoara; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 487/20.12.2017 de modificare a HCL nr.203/30.05.2017, Hotărârea Consiliului Local nr.203/30.05.2017 de modificare a HCL nr.148/10.06.2016, Hotărârea Consiliului Local de modificare a HCL nr. 189/07.04.2015, Hotărârea Consiliului Local nr. 189/07.04.2015 prin care s-a modificat Hotărârea Consiliului Local nr. 50/07.02.2012 și Hotărârea Consiliului Local nr. 422/13.12.2011 privind aprobarea proiectului reviziuit "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", a Documentației tehnico- economice, a Analizei cost-beneficiu şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenție 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere”; Având în vedere prevederile Contractului de finanțare nr. 3524/29.06.2012 si actele aditionale aferente privind proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, cod SMIS 31814; Având în vedere Hotărârea nr. 678/19.08.2015 - privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007 - 2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit; Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 22 din 1999, republicată, privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităților de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare; În baza prevederilor Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi completările ulterioare. Avand în vedere adresa ADRVEST cu nr.10965/05.06.2018, înregistrată la Municipiul Timişoara cu nr.SC2018-13125/06.06.2018,prin care ni se comunica, acceptarea prelungirii acontractului de finanțare nr.3524/29.06.2012, cu maxim 3 luni, respectiv până la 30.09.2018. Având în vedere Instrucţiunea AMPOR nr. 146/17.06.2016;

În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenție 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"; În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit. b) „atribuții privind dezvoltarea economico- socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;”, alin. 4 lit. a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare ...” şi în temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată şi modificată; Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2018-13815/13.06.2018 conform cărora este necesară ” modificarea Hotărârii nr. 487 din 20.12.2017 privind finalizarea contractului de finanțare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucțiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia; Menţionăm că prezentul aviz nu priveşte necesitatea și oportunitatea demersului privind modificarea Hotărârii nr. 487 din 20.12.2017 privind finalizarea contractului de finanțare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucțiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia” şi nu valorează aviz / viza de legalitate conform Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală. Prezentul aviz are ca premisă legalitatea si valabilitatea inscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie şi nu priveşte indicatorii economici propuşi, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare şi nu înlocuieşte obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC, AMELIA FAUR Cod FO53-13, Ver.1

Atasament: aviz_directia_edilitara.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA EDILITARĂ 5 or. ZONE ROMÂNIA dt rr TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII RT Bd. CD, Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: primariatnEprimariatm.ro internet: www.primariatm.ro AVIZ la Proiectul de hotarare privind prelungirea perioadei necesare finalizării contractului de finanţare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucțiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timisoara privind oportunitatea proiectului de hotarare privind prelungirea perioadei necesare finalizării contractului de finanţare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucţiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia, avand nr. SC2018- 12723 din 30.05.2018, precum si Raportul de specialitate privind prelungirea perioadei necesare finalizării contractului de finanţare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucțiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia cu nr. SC2018-12723 din 30.03.2018; Acordam aviz favorabil pentru proiectul de hotarare privind prelungirea perioadei necesare finalizării contractului de finanţare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucțiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia pentru urmatoarele considerente: Canalul Bega face parte integranta din cursul de apa denumit Raul Bega, avand o importanta deosebita pentru alimentarea cu apa atat a municipiului Timisoara cat si a localitatilor riverane din bazinul sau hidrografic. Totodata, Canalul Bega este una dintre putinele cai navigabile amenajate artificial de pe teritoriul Romaniei, fiind primul canal navigabil construit in Romania cu o lungime totala navigabila de 44 km pe teritoriul Romaniei. Conform legislaţiei în vigoare, Ordonanţa Guvernului nr. 22 din 1999, republicată, privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, art.25 alin4 - În cazul în care căile navigabile interioare aparţin domeniului public al unităţilor administrativ teritoriale, administraţiile de căi navigabile interioare se înfiinţează prin hotărârea consiliilor locale a administrațiilor teritoriale respective. Canalul Bega este cale navigabilă interioară aparţinând domeniului public al Municipiului Timişoara pe raza municipiului, dar aparţine altor unităţi administrativ - teritoriale în afara limitelor teritoriale ale Municipiului Timişoara. În această situaţie sunt aplicabile prevederile art.25 alin 3 din Ordonanța Guvernului nr. 22 din 1999 republicată, prin care administrarea de căi navigabile interioare se înfiinţează prin hotărâre a Guvernului României. Ministerul Transporturilor este autoritatea de stat în domeniul transporturilor navale care elaborează și coordonează politica şi programele de dezvoltare a sistemului de transport naval şi, ca autoritate de reglementare, elaborează şi promovează actele normative şi normele specifice privind siguranţa navigaţiei, administrarea, utilizarea şi concesionarea infrastructurii de transport naval,

desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturile şi apele naţionale navigabile ale României şi asigură ducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce revin statului din acordurile şi convențiile internaționale la care România este parte (art. 4 alin. (1) din OG nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare). Prin mai multe adrese am solicitat Ministerului Transporturilor înfiinţarea administrației de cale navigabilă a Canalului Bega. Ca urmare a faptului că la aceste adrese nu s-a primit un răspuns oficial, prin adresa cu nr.SC2018-27458/05.03.2018, Municipiul Timişoara a înaintat Curţii de Apel Timişoara cererea de chemare în judecată împotriva Guvernului României şi Ministerului Transporturilor. Menţionăm că, în urma consultării site-ului oficial, am constatat că în luna aprilie 2018 Ministerul Transporturilor a început demersurile pentru emiterea unei Hotărâri de Guvern pentru înfiinţarea administraţiei de cale navigabilă a Canalului Bega. Asigurarea funcţionalității porturilor şi a infrastructurii de transport naval, administrarea acestora, urmărirea sau asigurarea furnizării serviciilor de siguranţă se fac de către administraţiile portuare şi/sau de căi navigabile interioare. Administraţiile îndeplinesc funcţia de autorităţi portuare şi/sau de căi navigabile interioare, iar, după caz, și funcţia de administrator al zonei libere (art. 5 din OG nr. 22/1999). Conform art. 22 din 0G nr. 22/1999 administraţiile portuare şi/sau de căi navigabile interioare pot fi instituţii publice, regii autonome, companii naţionale sau societăţi comerciale, aflate în subordinea sau sub autoritatea ministerului sau a autorităţilor administraţiei publice locale. Municipiul Timişoara a transmis către ADR-Vest solicitarea de act adiţional de prelungire cu 6 luni a contractului de finanţare, respectiv până la data de 31.12.2018, pe motiv că nu a fost emisă HG pentru înfiinţarea ADMINISTRAŢIEI CANALULUI NAVIGABIL BEGA. În această situație documentaţia şi proiectul de hotărâre s-au întocmit pentru prelungirea perioadei necesare finalizării contractului de finanțare nr.3524/29.06.2012, cu 6 luni, respectiv până la 31.12.2018. Prin adresa cu nr.10965/05.06.2018, înregistrată la Municipiul Timişoara cu nr.SC2018- 13125/06.06.2018, ADR Vest, motivând că întrucât în Şedinţa de Guvern din 31.05.2018 a fost aprobată HOTARAREA privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome “ Administraţia Canalului Navigabil Bega ” Timiş, acceptă o prelungire cu maxim 3 luni a contractului de finanţare nr.3524/29.06.2012, respectiv până la 30.09.2018. Având în vedere cele mai sus menţionate, considerăm necesară şi oportună prelungirea duratei de implementare conform Instrucțiunii 146/17.06.2016. DE R, ŞEF BIROU G|M.P.E,, CULIŢĂ CHIŞ Cod FO53-13,Ver.1