keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 77/09.09.2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 566 din 18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucţiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega" Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

09.09.2016

Hotararea Consiliului Local 77/09.09.2016
privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 566 din 18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucţiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega" Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 021316/01.09.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, imozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 189/07.04.2015 prin care s-a modificat Hotărârea Consiliului Local nr. 50/07.02.2012 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 422/13.12.2011 privind aprobarea proiectului reviziuit "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", a Documentaţiei tehnico-economice, a Analizei cost-beneficiu şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere";
Având în vedere prevederile Contractului de finanţare nr. 3524/29.06.2012 privind proiectul "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", cod SMIS 31814;
Având în vedere Hotărârea nr. 678/19.08.2015 - privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007 - 2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit;
În baza prevederilor art. 41 alin. (1) şi (2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, care precizează că: "(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de investiţii publice pe clasificaţia funcţională. (2) Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiţii sunt prezentate informaţii financiare şi nefinanciare. Totodată potrivit prevederilor alin. (2) al art. 49 din legea mai sus amintită." (2) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de utilizarea eficientă a fondurilor alocate investiţiilor, precum şi de realizarea obiectivelor de investiţii incluse în programele de investiţii;
Având în vedere Adresa ADR Vest nr. 10164/09.08.2016, înregistrată la Primăria Timişoara cu nr. CDD2016-560/10.08.2016;
Având în vedere Instrucţiunea AMPOR nr. 146/17.06.2016;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere";
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 566/18.12.2015 după cum urmează:

"Art. 1 - Se aprobă data de 30.06.2017 ca dată limită de finalizare a proiectului "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega" Cod SMIS 31814, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraselor-poli urbani de crestere", Domeniul major de interventie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor proiectului în vederea asigurării funcţionalităţii acestuia. "


Art. 2: Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local Timişoara nr. 566/18.12.2015 cu următorul articol:

"Art. 6 - Suma necesară finalizării proiectului este cuprinsă în bugetul local al Municipiului Timişoara, conform HCL nr.5 din 02.02.2016, iar în cazul nefinalizării în anul 2016, suma necheltuită va fi cuprinsă în bugetul local aferent anului 2017."


Art. 3: Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 566/18.12.2015 rămân nemodificate şi se renumerotează ca atare.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiai Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Biroului Audit;
- Biroului Sport-Cultură;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat_prelungire_proiect_Bega.pdf

FP 53-01, Ver.1

MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT DIRECŢIA DEZVOLTARE PRIMAR Serviciul Generare si Management Proiecte SC2016-021316/01.09.2016 NICOLAE ROBU

REFERAT privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 566 din 18.12.2015 privind finalizarea

contractului de finanţare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucţiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea infrastructurii publice

urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

În data de 29.06.2012 a fost semnat contractul de finanţare nr. 3524 pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – Poli Urbani de Creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbană”.

Sursa de finanţare a proiectului este bugetul local, bugetul de stat şi Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2007-2013.

Datorită necesităţii achiziţiei tuturor dotărilor – cheltuieli neeligibile (vaporetto, dotări PSI și de prim ajutor, biciclete și macarale), precum şi de decalare a momentului de îndeplinire a unor indicatori cu un an de la încheierea proiectului, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 566/2015 s-a aprobat data de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, cu atingerea obiectivelor şi realizarea indicatorilor asumaţi.

Ulterior, din cauza faptului că nu au putut fi achiziţionate toate dotările prevăzute în proiect nici după derularea a 8 proceduri de achiziţie publică, în urma aplicării prevederilor Instrucţiunii AMPOR nr. 146/17.06.2016 s-a încheiat Actul adiţional nr.3 la Contractul de Finanţare nr. 3524/29.06.2012 pentru o nouă prelungire a acestuia până la data de 30.06.2017, în vederea realizării tuturor indicatorilor proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814.

Din cauza faptului că, anumiţi indicatori ai proiectului nu au fost îndepliniţi până în prezent, fapt care ar putea conduce la nefuncţionalitatea acestuia, respectiv se consideră că nu a fost îndeplinit un indicator ca rezultat direct (imediat) şi un indicator ca rezultat indirect:

Indicator direct nerealizat: • biciclete – 140 de bucăţi, acestea fiind obiectul achiziţiei lotului 5 de dotări aferente staţiilor

vaporetto, achiziţie publică a cărei procedură a fost derulată de 8 ori fără a se prezenta vreun ofertant;

Indicator indirect nerealizat: •68 noi locuri de muncă directe permanente pentru operarea investiţiei. şi, în plus, achiziţionarea a 2 bucăţi macarale, acestea făcând obiectul achiziţiei lotului 2 de

dotări aferente staţiilor vaporetto, achiziţie publică a cărei procedură a fost derulată de 8 ori fără a se prezenta vreun ofertant;

În vederea implementării proiectului este necesară îndeplinirea tuturor indicatorilor prevăzuţi şi efectuarea tuturor cheltuielilor necesare din care au mai rămas de efectuat în anul 2016 următoarele:

- comunicat de presă de la finalul proiectului, în valoare de 800,00 lei +160 lei - TVA aferentă=960,00 lei TVA inclusă în cadrul contractului de prestări servicii nr.122/04.10.2012 încheiat cu SC Grafisart SRL;

FP 53-01, Ver.1

- Lot 2 – Macara – 2 buc în valoare estimată de 103.491,58 lei fără TVA + 20.698,32 lei – TVA (20%)=124.189,90 lei TVA inclusă;

- Lot 5 – Biciclete – 140 buc în valoare estimată la 128.394,00 lei fără TVA + 25.678,80 lei – TVA (20%) =154.072,80 lei TVA inclusă. Suma de 279.222,70 lei TVA inclusă, reprezentând contravaloarea cheltuielilor mai sus

menţionate, sumă rămasă de cheltuit, este prevăzută deja în bugetul local pentru anul 2016 și care se va reporta în anul 2017 în cazul în care dotările (macaralele şi bicicletele) nu se vor contracta şi livra în anul 2016, fiind necesară în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor proiectului în vederea asigurării funcţionalităţii acestuia până la data de 30.06.2017, conform prevederilor Actului Adiţional nr.3 la contractul de finanţare nr.3524/29.06.2012.

Propunem: - Aprobarea modificării Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 566/18.12.2015

după cum urmează: „Art. 1 - Se aprobă data de 30.06.2017 ca dată limită de final izare a proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraselor-poli urbani de crestere”, Domeniul major de interventie 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor proiectului în vederea asigurării funcţionalităţii acestuia. ”

- Aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local Timişoara nr. 566/18.12.2015 cu următorul articol: „Art. 6 - Suma necesară finalizării proiectului este cuprinsă în bugetul local al Municipiului Timişoara, conform HCL nr.5 din 02.02.2016, iar în cazul nefinalizării în anul 2016, suma necheltuită va fi cuprinsă în bugetul local aferent anului 2017.”

- Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 566/18.12.2015 rămân nemodificate şi se

renumerotează ca atare.

Director executiv Direcţia Economică pt.Director executiv Direcţia Dezvoltare Ec. Smaranda HARACICU Magdalena NICOARĂ - Manager de proiect

pt. Şef Serviciul Generare şi Management Proiecte Adriana DEACONU - Asistent de proiect

Adina ŞUIU - Responsabil tehnic proiect

Avizat juridic

cons. juridic Daniela ŞTEFAN