keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 487/20.12.2017 privind modificarea Hotărârii nr. 203 din 30.05.2017 privind finalizarea contractului de finanţare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucţiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega" Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

20.12.2017

Hotararea Consiliului Local 487/20.12.2017
privind modificarea Hotărârii nr. 203 din 30.05.2017 privind finalizarea contractului de finanţare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucţiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega" Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2017-30334/05.12.2017 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2017-30335/05.12.2017 al Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul nr. SC 2017-30337/05.12.2017 al Direcţiei Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2017 - 30335/05.12.2017;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2017 - 30335/05.12.2017 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2017 - 30335/05.12.2017;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 203/30.05.2017, Hotărârea Consiliului Local nr. 189/07.04.2015 prin care s-a modificat Hotărârea Consiliului Local nr. 50/07.02.2012 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 422/13.12.2011 privind aprobarea proiectului reviziuit "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", a Documentaţiei tehnico-economice, a Analizei cost-beneficiu şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere";
Având în vedere prevederile Contractului de finanţare nr. 3524/29.06.2012 si actele aditionale aferente privind proiectul "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", cod SMIS 31814;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 678/19.08.2015 - privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007 - 2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 22 din 1999, republicată, privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare;
În baza prevederilor Legii 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare.
Având în vedere Adresa ADR Vest nr. 19568/27.11.2017, înregistrată la Primăria Timişoara cu nr. CDD2017-415/28.11.2017;
Având în vedere Instrucţiunea AMPOR nr. 146/17.06.2016;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere";
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 203/30.05.2017 după cum urmează:

"Art. 1 - Se aprobă data de 30.06.2018 ca dată limită de finalizare a proiectului "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega" Cod SMIS 31814, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraselor-poli urbani de crestere", Domeniul major de interventie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor proiectului în vederea asigurării funcţionalităţii acestuia. "


Art. 2: Se aprobă modificarea Art. 2 din Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 203/30.05.2017 după cum urmează:

"Art. 2 - Suma necesară finalizării proiectului (cheltuieli neeligibile) este de 952,00 lei TVA inclusă şi este cuprinsă în bugetul local al Municipiului Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.100 din 31.03.2017, iar suma ramasa necheltuita in 2017 va fi cuprinsa in bugetul local aferent anului 2018."


Art. 3: Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 203/30.05.2017 rămân nemodificate.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană, Direcţia Economică si Direcţia Edilitara din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relationare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Biroului Audit;
- Biroului Sport-Cultură;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: aviz_Directia_Edilitara.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA EDILITARA Nr.SC2017-30337/05.12.2017 AVIZ la Proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii nr. 203 din 30.05.2017 privind finalizarea contractului de finanţare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucţiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timisoara privind oportunitatea proiectului de hotarare pentru modificarea Hotărârii nr. 203 din 30.05.2017 privind finalizarea contractului de finanţare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucţiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia, avand nr. SC2017-30334 din 05.12.2017, precum si Raportul de specialitate privind modificarea Hotărârii nr. 203 din 30.05.2017 privind finalizarea contractului de finanţare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucţiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia cu nr. SC2017-30335 din 05.12.2017; Acordam aviz favorabil la proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii nr. 203 din 30.05.2017 privind finalizarea contractului de finanţare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucţiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia pentru urmatoarele considerente: Canalul Bega face parte integranta din cursul de apa denumit Raul Bega, avand o importanta deosebita pentru alimentarea cu apa atat a municipiului Timisoara cat si a localitatilor riverane din bazinul sau hidrografic. Totodata, Canalul Bega este una dintre putinele cai navigabile amenajate artificial de pe teritoriul Romaniei, fiind primul canal navigabil construit in Romania cu o lungime totala navigabila de 44 km pe teritoriul Romaniei. Conform legislaţiei în vigoare, Ordonanţa Guvernului nr. 22 din 1999, republicată, privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, art.25 alin4 - În cazul în care căile navigabile interioare aparțin domeniului public al unităţilor administrativ teritoriale, administraţiile de căi navigabile interioare se înfiinţează prin hotărârea consiliilor locale a administraţiilor teritoriale respective. Canalul Bega este cale navigabilă interioară aparţinând domeniului public al Municipiului Timişoara pe raza municipiului, dar aparţine altor unităţi administrativ - teritoriale în afara limitelor teritoriale ale Municipiului Timişoara. În această situaţie sunt aplicabile prevederile art.25 alin 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 22 din 1999 republicată, prin care administrarea de căi navigabile interioare se înfiinţează prin hotărâre a Guvernului României. Ministerul Transporturilor este autoritatea de stat în domeniul transporturilor navale care elaborează şi coordonează politica și programele de dezvoltare a sistemului de transport naval şi, ca autoritate de reglementare, elaborează și promovează actele normative şi normele specifice privind siguranţa navigaţiei, administrarea, utilizarea şi concesionarea infrastructurii de transport naval,

desfăşurarea activităților de transport naval în porturile şi apele naţionale navigabile ale României şi asigură ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin statului din acordurile şi convențiile internaţionale la care România este parte (art. 4 alin. (1) din OG nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităților de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare). Asigurarea funcţionalităţi porturilor şi a infrastructurii de transport naval, administrarea acestora, urmărirea sau asigurarea furnizării serviciilor de siguranţă se fac de către administraţiile portuare şi/sau de căi navigabile interioare. Administraţiile îndeplinesc funcţia de autorităţi portuare şi/sau de căi navigabile interioare, iar, după caz, şi funcţia de administrator al zonei libere (art. 5 din OG nr.22/1999). Conform art. 22 din OG nr. 22/1999 administraţiile portuare şi/sau de căi navigabile interioare pot fi instituţii publice, regii autonome, companii naţionale sau societăţi comerciale, aflate în subordinea sau sub autoritatea ministerului sau a autorităţilor administraţiei publice locale. Având în vedere cele mai sus menţionate, considerăm necesară și oportună prelungirea duratei de implementare conform Instrucţiunii 146/17.06.2016 până se va rezolva si problema infiintarii de catre Ministerul Transporturilor a Administratiei de Cale Navigabila a Canalului Bega, ca autoritate de reglementare in domeniul transporturilor navale, pentru care institutia noastra a efectuat nenumarate demersuri in acest > | | / fiec! | DIRECTOR, FA | | Cod FO53-13,Ver.l

Atasament: aviz_directia_economica.pdf

Anexă la raportul de specialitate nr . SC 2017- 30335/05.12.2017 ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA ECONOMICĂ AVIZ la raportul de specialitate privind modificarea Hotărârii nr. 203 din 30.05.2017 privind finalizarea contractului de finanțare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucțiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2017-30334/05.12.2017 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 203 din 30.05.2017 privind finalizarea contractului de finanțare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucțiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia. Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr.6/16.02.2017; Legea nr.273/2006 privind finanțele publice modificată prevederile art.l, art.4, alin.1, art.5, art.6, art.14, art.19, alin.1 şi 2 şi art.20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin] şi 2 O.U.G. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. Legea nr.215/2001 art.36 alin.2 lit.b şi alin.4 privind administrația publică locală, republicată şi modificată. Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC 2017- 30335/05.12.2017 privind modificarea Hotărârii nr. 203 din 30.05.2017 privind finalizarea contractului de finanțare nr. 3524/29.06.2012, în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, pentru existența prevederilor bugetare şi a surselor de finanțare, cu privire la finalizarea proiectului în valoare de 952 lei, conform H.C.L. nr. 100/31.03.2017 şi cu obligativitatea respectării prevederilor legislative aferente „art. 43 — 48 din Legea nr. 273 „Finanţele publice locale”, cheltuială care face obiectul proiectului de hotărâre. 1) SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE : CAP. 70.02 „LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE”, 70.02.50 „ALTE SERVICII IN DOMENIUL LOCUINȚE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE COMUNALE” TITLUL VIII „PROIECTE CU FINANȚARE FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POST ADERARE”, ALIN. 56.01.03. — „Cheltuieli neeeligibile” Menţionăm că prezentul aviz priveşte doar aspectele de specialitate ale Direcției Economice, nu necesitatea şi oportunitatea demersului privind aprobarea documentației. DIRECTO MIC STANC ANA

Atasament: aviz_Serviciul_Juridc.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2017-30334/05.12.2017 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC Nr. SC2017-30334/05.12.2017 AVIZ La raportul de specialitate privind modificarea Hotărârii nr. 203 din 30.05.2017 privind finalizarea contractului de finanțare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucțiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia Având în vedere expunerea de motive şi raportul de specialitate al Direcției Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană nr. SC2017-30334/05.12.2017 conform căruia este necesară aprobarea datei de 30.06.2018 ca dată limită de finalizare a proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraselor-poli urbani de crestere”, Domeniul major de interventie 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, în scopul finalizării proiectului aşa cum acesta a fost conceput şi aprobat conform Contractului de finanțare; Având în vedere Avizul favorabil al Direcţiei Edilitare nr.SC2017-30337/05.12.2017; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 203/30.05.2017, Hotărârea Consiliului Local nr. 189/07.04.2015 prin care s-a modificat Hotărârea Consiliului Local nr. 50/07.02.2012 și Hotărârea Consiliului Local nr. 422/13.12.2011 privind aprobarea proiectului reviziuit "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", a Documentației tehnico-economice, a Analizei cost-beneficiu şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor- poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenție 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"; Având în vedere prevederile Contractului de finanțare nr. 3524/29.06.2012 si actele aditionale aferente privind proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, cod SMIS 31814; Având în vedere Hotărârea nr. 678/19.08.2015 - privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007 - 2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit; Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 22 din 1999, republicată, privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităților de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare; În baza prevederilor Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere Adresa ADR Vest nr. 19568/27.11.2017, înregistrată la Primăria Timişoara cu nr. CDD2017-415/28.11.2017; Având în vedere Instrucţiunea AMPOR nr. 146/17.06.2016; În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenție 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"; În conformitate cu dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 — privind administrația publică locală, republicată şi modificată; Potrivit prevederilor art. 36 alin.(2) lit. b) şi lit. e) , alin.(4) lit.a) şi lit.e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală care precizează că ” (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, orașului sau municipiului; e) atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern şi extern. (4 În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit.b), consiliul local: a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unității administrativ- teritoriale. În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată şi modificată; Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2017- 30334/05.12.2017 privind raportul de specialitate privind modificarea Hotărârii nr. 203 din 30.05.2017 privind finalizarea contractului de finanțare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucțiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia; Menţionăm că prezentul aviz nu priveşte necesitatea şi oportunitatea demersului privind modificarea Hotărârii nr. 203 din 30.05.2017 privind finalizarea contractului de finanțare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucțiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia” şi nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului Municipiului Timişoara, reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală. Prezentul aviz nu priveşte indicatorii economici propuşi, aspectele tehnice, de specialitate ale documentației, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare şi nu înlocuieşte obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC, AMELIA FAUR Cod FO53-13,Ver.l

Atasament: Raport_specialitate.pdf

FO 53-01, Ver.3

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA DIRECŢIA GENERALĂ DE URBANISM ŞI DEZVOLTARE URBANĂ NR. SC2017

RAPORT DE SPECIALITATE privind modificarea Hotărârii nr. 203 din 30.05.2017 privind finalizarea

contractului de finanţare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucţiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiţii

„Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2017-30334/05.12.2017 a Primarului

Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 203 din 30.05.2017 privind finalizarea contractului de finanţare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucţiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia prin care se propune: - Aprobarea datei de 30.06.2018 ca dată limită de finalizare a proiectului

„Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraselor-poli urbani de crestere”, Domeniul major de interventie 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor proiectului în vederea asigurării funcţionalităţii acestuia;

- Suma necesară finalizării proiectului (cheltuieli neeligibile) este de 952,00 lei TVA inclusă şi este cuprinsă în bugetul local al Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL nr.100 din 31.03.2017, iar suma ramasa necheltuita in 2017 va fi cuprinsa in bugetul local aferent anului 2018.

Facem următoarele precizări:

În data de 29.06.2012 a fost semnat contractul de finanţare nr. 3524 pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – Poli Urbani de Creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbană”.

Sursa de finanţare a proiectului este bugetul local, bugetul de stat şi Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2007-2013.

Datorită necesităţii achiziţiei tuturor dotărilor – cheltuieli neeligibile (biciclete şi macarale), în baza Instrucţiunii nr. 144/10.12.2015, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 203/30.05.2017 s-a aprobat data de 31.12.2017, ca dată

FO 53-01, Ver.3

limită de finalizare a proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, cu atingerea obiectivelor şi realizarea indicatorilor asumaţi.

În acest sens s-a încheiat Actul adiţional nr.4 la Contractul de Finanţare nr. 3524/29.06.2012 pentru o nouă prelungire a acestuia până la data de 31.12.2017, în vederea realizării tuturor indicatorilor proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814.

Din cauza faptului că un indicator al proiectului nu a fost îndeplinit până în prezent ar putea conduce la nefuncţionalitatea acestuia:

Indicatori direcţi nerealizaţi: 1. Creşterea numărului de servicii de transport public local oferite

locuitorilor din municipiul Timişoara prin introducerea transportului public naval. Municipiul Timişoara a făcut toate demersurile pentru îndeplinirea acestui indicator şi în acest sens au fost înmatriculate toate cele 7 vaporette, iar Regia Autonomă de Transport Timişoara, căreia i-a fost atribuit prin HCL dreptul de administrare a sistemului de transport public naval, a fost autorizată în baza AUTORIZAŢIEI TPMCN nr.15-DTS din 21.11.2016 să desfăşoare activitatea de transport public de pasageri pe căi navigabile interioare. La această dată pentru toate cele 7 vaporette au fost efectuate probele de funcţionare, ca atare indicatorii asumaţi prin contractul de finanţare referitori la această activitate sunt îndepliniţi. Municipiul Timişoara prin Direcţia Tehnică a întreprins numeroase demersuri în vederea clarificării şi înfiinţării Administraţiei Canalului Bega după cum urmează:

- Înfiinţarea Administraţiei Portuare a Canalului Bega de la Uzina Hidroelectrica Timişoara până la limita unităţii administrativ – teritoriale a Municipiului Timişoara prin HCL nr.494/20.11.2015, compartiment distinct în cadrul direcţiei Tehnice a Primăriei Municipiului Timişoara cu funcţie de autoritate portuară şi atribuţiile prevăzute de Ordonanţa de Guvern nr.22/1999;

- Ca urmare a adresei Ministerului Transporturilor nr.4558/381/14.03.2016, Municipiul Timişoara a transmis către Ministerul Transporturilor proiectul de hotărâre prin care se propune înfiinţarea administraţiei portuare a Portului Timişoara;

- În data de 30.05.2016 este transmisă Ministerului Transporturilor HCL nr.147/10.05.2016 de înfiinţare a administraţiei portuare a Portului Timişoara şi HCL 148/10.05.2016 de modificare a HCL nr.494/20.11.2015 prin care se aprobă înfiinţarea administraţia de cale navigabilă interioară a Canalului Bega, compartiment distinct în cadrul direcţiei Tehnice a Primăriei Municipiului Timişoara având funcţia de autoritate de cale navigabilă şi atribuţiile prevăzute de Ordonanţa de Guvern nr.22/1999, solicitând autorizarea funcţionării administraţiei de cale navigabilă a Canalului Bega;

- Ca răspuns la cele de mai sus prin adresa cu nr.20739/1551/04.07.2016, Ministerul Transporturilor a retransmis punctul de vedere potrivit căruia în cazul Canalului Bega administrarea portului şi căii navigabile se face conform prevederilor art.25 alin.4 din Ordonanţa de Guvern nr.22/1999 prin hotărâre a Guvernului;

- Prin adresa cu nr.SC2016-24647/07.10.2016 Municipiul Timişoara a înaintat Guvernului României un memoriu în care este prezentat pe larg proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, importanţa funcţionării transportului public pe Canalul Bega şi toate demersurile întreprinse de-a lungul timpului pentru acest scop cu propunerea:Înfiinţării unei Regii Autonome prin hotărâre a Guvernului, în subordinea Ministerului Transporturilor, cu aprobarea unei organigrame, stat de funcţii, regulament

FO 53-01, Ver.3

de organizare şi funcţionare, ca administraţie de cale navigabilă a canalului Bega pe sectorul Timişoara-frontiera Serbia în temeiul OG nr.22/1999 şi Legii nr.15/1990;

- Prin adresa cu nr.SC2017-612/10.01.2017 Municipiul Timişoara a solicitat Administraţiei Bazinale de Apă BANAT să demareze procedurile necesare în vederea înfiinţării administraţiei căii navigabile a Canalului Bega pe sectorul Timişoara-frontiera Serbia în temeiul OG nr.22/1999 şi Legii nr.15/1990;

- Prin adresa cu nr.SC2017-6675/20.03.2017 revine cu un memoriu la Guvernul României cu solicitarea de: Înfiinţare a administraţiei de cale navigabilă interioară conform HCLMT nr.148/10.05.2016 compartiment distict în cadrul Direcţiei Tehnice a Primăriei Municipiului Timişoara sau Înfiinţarea unei Regii Autonome prin hotărâre a Guvernului, în subordinea Ministerului Transporturilor, cu aprobarea unei organigrame, stat de funcţii, regulament de organizare şi funcţionare, ca administraţie de cale navigabilă a Canalului Bega pe sectorul Timişoara - frontiera Serbia în temeiul OG nr.22/1999 şi Legii nr.15/1990;

- În data de 03.04.2017 Municipiul Timişoara a primit de la Secretariatul General al Guvernului o comunicare privind transmiterea solicitării către Ministerul Apelor şi Pădurilor spre soluţionare;

- În data de 12.04.2017 Municipiul Timişoara a mai făcut un pas depunând la Administraţia Bazinală de Apă BANAT solicitarea de eliberare a AUTORIZAŢIEI DE GOSPODĂRIRE A APELOR ca urmare a finalizării lucrărilor din cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”;

- În şedinţa Consiliului Local din data de 21.04.2017 a fost aprobat Regulamentului de navigaţie pe Canalul Bega şi semnalizarea canalului, lucrările topografice şi batimetrice.

- Prin adresa cu nr.SC2017-11630/10.05.2017, Municipiul Timişoara a transmis către Guvernul României şi către Ministerul Transporturilor, următoarele documente în vederea înfiinţării administraţiei de cale navigabilă şi administraţiei portuare : Notă de fundamentare, Statutul, Organigrama, Regulamentul de organizare şi funcţionare;

- De demersurile Municipiului Timişoara a luat act şi Ministerul Dezvoltării Regionale Administraţiei Publice şi fondurilor Europene care prin adresa nr.69871/12.07.2017, înregistrată cu nr.SC2017-017758/17.07.2017, ne-a comunicat că Proiectul de Hotărâre a Guvernului şi actele aferente trebuie însuşite de Prefectul Judeţului Timiş şi de Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş;

- În baza acestei adrese Municipiul Timişoara a transmis către Consiliul Judeţean Timiş şi către Instituţia Prefectului Judeţului Timiş, cu nr.SC2017- 017758/26.07.2017, actele necesare în vederea înfiinţării administraţiei de cale navigabilă şi administraţiei portuare, pentru a fi însuşite de aceste instituţii şi transmise spre aprobare organelor competente în vederea respectării clauzelor contractelor de finanţare;

- Prin adresa cu nr.SC2017-19967/08.08.2017, Municipiul Timişoara solicită Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş să emită avizul de legalitate pentru HCL nr. 135/24.04.2017 necesar pentru promovarea unei Hotărâri de administraţie de cale navigabilă pentru Canalul Bega;

- Prin adresa cu nr.15627/24.08.2017 Consiliul Judeţean Timiş a transmis Ministerului Transporturilor documentele pentru promovarea unei Hotărâri de administraţie de cale navigabilă pentru Canalul Bega;

- Prin adresa cu nr.SC2017-24693/04.10.2017, Municipiul Timişoara se adresează, din nou, Ministerului Transporturilor solicitând să i se comunice punctul de

FO 53-01, Ver.3

vedere cu privire la solicitările de înfiinţare a administraţiei de cale navigabilă şi administraţiei portuare.

Conform legislaţiei în vigoare, Ordonanţa Guvernului nr. 22 din 1999, republicată, privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, art.25 alin.4 - În cazul în care căile navigabile interioare aparţin domeniului public al unităţilor administrativ teritoriale, administraţiile de căi navigabile interioare se înfiinţează prin hotărârea consiliilor locale a administraţiilor teritoriale respective. Canalul Bega este cale navigabilă interioară aparţinând domeniului public al Municipiului Timişoara pe raza municipiului, dar aparţine altor unităţi administrativ - teritoriale în afara limitelor teritoriale ale Municipiului Timişoara. În această situaţie sunt aplicabile prevederile art.25 alin 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 22 din 1999 republicată, prin care administrarea de căi navigabile interioare se înfiinţează prin hotărâre a Guvernului României. Având în vedere că legislaţia în domeniul transportului public naval nu prevede clar demersurile necesare pentru implementarea unui sistem de transport public naval pe o cale de navigaţie interioară, precum şi că nu există o altă situaţie similară la nivelul României şi pentru a evita nefinalizarea proiectului în termenul asumat prin Actul adiţional nr. 4 la Contractul de finanţare, considerăm necesară şi oportună prelungirea duratei de implementare conform Instrucţiunii 146/17.06.2016.

În vederea implementării proiectului este necesară îndeplinirea tuturor

indicatorilor prevăzuţi şi efectuarea în anul 2018 a următoarele cheltuieli prevăzute deja în bugetul local pentru anul 2017:

- comunicat de presă de la finalul proiectului, în valoare de 800,00 lei +152,00 lei - TVA(19%) =952,00 lei TVA inclusă în cadrul contractului de prestări servicii nr.122/04.10.2012 încheiat cu SC GrafisArt SRL;

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind privind modificarea Hotărârii nr. 203 din 30.05.2017 privind finalizarea contractului de finanţare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucţiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii li aprobării Plenului Consiliului Local Timişoara. Prezentul raport fundamentează proiectul de hotărâre din punct de vedere tehnic prin Expunerea de motive nr. SC2017-30334/05.12.2017, nu-l fundamentează din punct de vedere economic şi al legalităţii şi nu stabileşte necesitatea şi oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre conform Legii 215/2001.

Manager de proiect Responsabil tehnic proiect Magdalena NICOARĂ Adina ŞUIU

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03,Ver.1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 203 din 30.05.2017 privind finalizarea contractului de finanţare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucţiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării

acestuia

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situaţiei actuale În data de 29.06.2012 a fost semnat contractul de finanţare nr. 3524 pentru proiectul

„Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – Poli Urbani de Creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbană”. Sursa de finanţare a proiectului este bugetul local, bugetul de stat şi Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2007-2013.

Data limită de finalizare a implementării proiectului este 31.12.2017, conform Act adiţional nr.4 la Contractul de finanţare.

Deşi Regia Autonomă de Transport Timişoara, căreia i-a fost atribuit prin HCL dreptul de administrare a sistemului de transport public naval, a fost autorizată în baza AUTORIZAŢIEI TPMCN nr.15-DTS din 21.11.2016 să desfăşoare activitatea de transport public de pasageri pe căi navigabile interioare, datorită legislaţiei neclare nici la această dată transportul de călători pe Canalul Bega nu este posibil datorită lipsei Administraţie de cale navigabilă şi a administraţiei portuare a Canalului Bega.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Având în vedere că legislaţia în domeniul transportului public naval nu prevede clar

demersurile necesare pentru implementarea unui sistem de transport public naval pe o cale de navigaţie interioară, precum şi că nu există o altă situaţie similară la nivelul României şi pentru a evita nefinalizarea proiectului în termenul asumat prin Actul adiţional nr. 4 la Contractul de finanţare, considerăm necesară şi oportună prelungirea duratei de implementare conform Instrucţiunii 146/17.06.2016 până la data de 30.06.2018.

3.Alte informaţii În vederea implementării proiectului este necesară îndeplinirea tuturor indicatorilor

prevăzuţi şi efectuarea în anul 2018 a următoarele cheltuieli prevăzute deja în bugetul local pentru anul 2017:

Cod FO53-03,Ver.1

- comunicat de presă de la finalul proiectului, în valoare de 800,00 lei +152,00 lei - TVA(19%) =952,00 lei TVA inclusă în cadrul contractului de prestări servicii nr.122/04.10.2012 încheiat cu SC GrafisArt SRL;

4. Concluzii Aprobarea datei de 30.06.2018 ca dată limită de finalizare a proiectului „Reabilitarea

infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraselor-poli urbani de crestere”, Domeniul major de interventie 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, în scopul finalizării proiectului aşa cum acesta a fost conceput şi aprobat conform Contractului de finanţare.

PRIMAR MANAGER PROIECT NICOLAE ROBU MAGDALENA NICOARĂ