keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 566/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare nr. 3524/29.06.2012, în baza INSTRUCŢIUNII nr. 144/10.12.2015 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega" Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

18.12.2015

Hotararea Consiliului Local 566/18.12.2015
privind finalizarea contractului de finanţare nr. 3524/29.06.2012, în baza INSTRUCŢIUNII nr. 144/10.12.2015 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega" Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 33897/18.12.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie social, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 189/07.04.2015 prin care s-a modificat Hotărârea Consiliului Local nr. 50/07.02.2012 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 422/13.12.2011 privind aprobarea proiectului reviziuit "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", a Documentaţiei tehnico-economice, a Analizei cost-beneficiu şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere";
Având în vedere prevederile contractului de finanţare nr. 3524/29.06.2012 privind proiectul "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", cod SMIS 31814;
În baza prevederilor art. 41 alin. (1) şi (2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, care precizează că: "(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de investiţii publice pe clasificaţia funcţională. (2) Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiţii sunt prezentate informaţii financiare şi nefinanciare. Totodată potrivit prevederilor alin. (2) al art. 49 din legea mai sus amintită." (2) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de utilizarea eficientă a fondurilor allocate investiţiilor, precum şi de realizarea obiectivelor de investiţii incluse în programele de investiţii;
Având în vedere Adresa ADR Vest nr. 21531/10.12.2015;
Având în vedere Instrucţiunea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 144/10.12.2015;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere";
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă data de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", cod SMIS 31814 finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", cu atingerea obiectivelor şi realizarea indicatorilor asumaţi.

Art. 2: Se aprobă introducerea în lista de investiţii pe anul 2016 a proiectului "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", cod SMIS 31814, contract de finanţare nr. 3524/29.06.2012.

Art. 3: Se aprobă valoarea estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menţionat la art. 1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de 12.400,00 (TVA inclus) şi va fi introdusă în bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016.

Art. 4: Lista de investiţii va fi definitivată şi aprobată odată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016.

Art. 5: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara, dl. Nicolae Robu, să semnez toate actele necesare din contractul de finanţare nr. 3524/29.06.2012 în numele Municipiului Timişoara.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiai Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Biroului Audit;
- Biroului Sport-Cultură;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_Proiect_HCL.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT DIRECŢIA DEZVOLTARE PRIMAR Serviciul Generare si Management proiecte SC2015- NICOLAE ROBU

REFERAT privind finalizarea contractului de finanţare nr.3524/29.06.2012, în baza INSTRUCŢIUNII

nr.144/10.12.2015 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 şi aprobarea

cheltuielilor necesare finalizării acestuia

În data de 29.06.2012 a fost semnat contractul de finanţare nr. 3524 pentru proiectul

„Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – Poli Urbani de Creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbană”. Sursa de finanţare este bugetul local, bugetul de stat şi Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2007-2013. A fost solicitat actul adiţional nr.1, la Contractul de finanţare nr.3524/29.06.2012 prin care se va prelungi durata de implementare a proiectului până la data de 31.12.2015, datorită necesităţii achiziţiei tuturor dotărilor – cheltuieli neeligibile, de asemenea a fost decalat momentul de indeplinire a unor indicatori la un an de la incheierea proiectului.

In cadrul perioadei de implementare sunt prevazute urmatoarele activitati, programate prin

calendarului activitatilor astfel:

Activitatea 4. Achizitia si punerea in functiune a dotarilor aferente statiilor de vaporetto si

inchiriere biciclete intre lunile 10.2014 si 12.2015, cu organizarea procedurii de achizitie intre

10.2014-06.2015 si livrarea si punerea in functiune a dotarilor aferente statiilor de vaporetto si

inchiriere biciclete intre 09.2015 si 12.2015

Achizitia pentru aceste dotari aferente statiilor vaporetto a fost impartita in 6 loturi :

- Lot 1 – Cabine WC ecologic vidanjabil – 28 buc

- Lot 2 - Macara – 2 buc

- Lot 3 - Post prim ajutor – 9 buc

- Lot 4 – Punct stingere incendiu - 9 buc

- Lot 5 – Biciclete – 140 buc

- Lot 6 – Dotari IT

Ca urmare a desfasurarii a trei proceduri de licitatie deschisa pentru loturile mai sus

mentionate ( anunt de participare SEAP nr. 155449/11.11.2014, anunt de participare SEAP nr.

157134/13.02.2015 si anunt de participare SEAP nr. 159448/13.05.2015) au fost atribuite doua din

cele 6 loturi, adica Lotul 1 si Lotul 6.

Valoarea totala estimata a contractului pentru loturile 2, 3, 4 si 5, pentru care nu a fost

depusa nici o oferta in cadrul celor trei sedinte de deschidere mentionate mai sus, a fost actualizata

prin majorarea cu indicele preturilor de consum publicat de Institutul National de Statistica. Dupa

actualizarea pretului estimat, procedura de achizitie a fost reluata, anunt de participare nr

64676/26.11.2015, iar deschiderea ofertelor va avea loc in 22.12.2015.

Contratul de finanţare nr. 3524/29.06.2012 se va considera finalizat numai prin îndeplinirea indicatorilor prevăzuţi în cererea de finanţare la Secţiunea 2.6.

INDICATORI Valoare la începutul perioadei de

implementare

Valoare la sfârşitul perioa de implementare

Valoare la un an de sfârşitul perioadei d

implementare

Rezultat imediat (direct) Proiecte care asigură îmbunătăţirea infrastructurii urbane şi a serviciilor urbane, inclusiv transport

0  1

Piste pentru biciclete amenajate

0  18.390 mp

Spaţiu verde amenajat 0  77.518,30 mp Sistem de iluminat public aferent aleilor şi pistelor pentru biciclete reabilitat şi modernizat (corpuri de iluminat)

0  1

Infrastructură tehnico- edilitară reabilitată aferentă malurilor canalului Bega

0  1

Staţii de vaporetto şi închirieri biciclete realizate

0  9

Vaporetto achiziţionate 0  7 Biciclete achiziţionate 0  140

Rezultate induse (indirecte)

Locuri de muncă create în faza de operare a investiţiei

0  68

Locuitori care beneficiază de implementarea proiectului Femei Barbaţi TOTAL

0

 17252

 15237

 32489

Creşterea numărului de servicii de transport public local oferite locuitorilor din municipiul Timişoara (introducerea transportului public naval)

0  1

Timp de călătorie în municipiul Timişoara

19,86 min

 16,52 min

(redus cu 16,8%) Număr de persoane care utilizează transportul public în comun (crescut cu 5,7% datorită introducerii transportului public naval pe Canalul Bega)

271.487

 286.887

Număr de persoane care utilizează bicicleta pentru deplasările în oraş ( crescut cu 108,3%)

15.776

 32.865

Indicatori directi care nu au fost indepliniti pana in prezent sunt:

- vaporetto achizitionate – 7 bucati, acestea sunt obiectul contractului de furnizare nr. 286/25.10.2015 incheiat cu SC SPAT YARD SRL, iar conform prevederilor acestuia furnizorul se va achita de obligaţiile contractuale în termen de 6 luni de la data semnării contractului.

- biciclete achizitionate – 140 de bucati, acestea sunt obiectul achizitiei lotului 5 de dotari aferente statiilor vaporetto, achizitie care a fost reluata de 4 ori pana in prezent.

De asemenea există un număr de indicatori ca rezultate indirecte care trebuie realizaţi:

- Creşterea numărului de servicii de transport public local oferite locuitorilor din municipiul Timişoara (introducerea transportului public naval)

- 68 noi locuri de muncă directe permanente pentru perioada de implementare şi de operare a investiţiei.

În ceea ce privesc cheltuielile aferente acestui proiect menţionăm că mai sunt de efectuat în anul 2016 următoarele cheltuieli:

1. Din cadrul cheltuielilor aprobate în buget ca eligibile: - comunicat de presa, in valoare de 800,00 lei +TVA, in cadrul contractului de prestari servicii

nr.122/04.10.2012 incheiat cu SC Grafisart SRL - audit final, in valoare de 9.200,00 lei + TVA, in cadrul contractului de prestari servicii

nr.15/29.01.2013 incheiat cu SC Agentia de Audit financiar AFIL SRL Astfel cheltuielile ce vor deveni neeligibile sunt in valoare de 12.400,00 lei inclusiv

TVA, adica 0,025% din valoarea aprobata a proiectului. Toate celelalte cheltuieli ramase de efectuat in cursul anului 2016 ( vaporetto, dotarii statii vaporetto si biciclete si cheltuieli diverse si neprevazute neeligibile) au fost cuprinse in bugetul proiectului aprobat prin HCL nr. 189/07.04.2015.

În baza Instrucţiunii 144/10.12.2015 a MDRAP suma neeligibilă a cheltuielilor aferente anului 2016 pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 va fi de 12.400,00 lei cu TVA inclusă. Faţă de cele de mai sus:

Propunem: Aprobarea datei de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814, Axa prioritară 1 ” Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, domeniul major de intervenţie 1.1”

Planuri integrate de dezvoltare urbană", sub-domeniul: Poli de creştere,” cu atingerea obiectivelor şi realizarea indicatorilor asumaţi. Aprobarea introducerii în lista de investiţii pe anul 2016 a proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814, contract de finanţare nr.3524/29.06.2012 Aprobarea valorii estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menţionat la art. 1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de 12.400,00 lei cu TVA inclusă şi va fi introdusă în bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016. Includerea sumelor aferente investiţii odată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara, dl. NICOLAE ROBU, să semneze toate actele necesare din contractul de finanţare nr.3524/29.06.2012 în numele Municipiului Timişoara. Director executiv Direcţia Dezvoltare Secretar Ing. Magdalena NICOARĂ, Jr. Simona DRĂGOI Manager proiect Director executiv Direcţia Economică Ec. Smaranda HARACICU Responsabil tehnic proiect Roxana Canceal Avizat juridic cons. juridic Daniela ŞTEFAN