keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 189/07.04.2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 50/07.02.2012 privind aprobarea proiectului revizuit "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: „Poli de creştere"

07.04.2015

Hotararea Consiliului Local 189/07.04.2015
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 50/07.02.2012 privind aprobarea proiectului revizuit "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: „Poli de creştere"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2015- 9091/06.04.2015 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.137/27.04.2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara;
În conformitate cu Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr.7/17.05.2010;
În baza Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
Luând în considerare Ordinul nr. 863 din 2 iulie 2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii";
În conformitate cu Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. 3296/07.11.2008 şi Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Planuri integrate de dezvoltare urbană", axa prioritară "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă; Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerul Finanţelor Publice nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.(2), lit. b), alin. (4), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea Anexei 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 50/07.02.2012 pentru aprobarea proiectului revizuit "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere" conform Anexei 1 la prezenta Hotărâre a Consiliului Local, parte integrantă a hotarârii.


Art. 2: Se aproba modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 50/07.02.2012 pentru aprobarea proiectului revizuit "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", articol care va avea următorul conţinut:

" Se aproba alocarea în bugetul local a:

ˇ sumei de 15.875.640,95 lei reprezentând contribuţia proprie a Municipiului Timişoara, alcătuită din:
- contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile reprezentând minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 527.408,52 lei;
- contribuţia Municipiului Timişoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 12.377.606,80 lei;
- 2.970.625,63 lei reprezentând T.V.A. aferenta cheltuielilor neeligibile.
ˇ sumei de 6.249.352,28 lei reprezentând T.V.A. pentru cheltuieli eligibile. Taxa pe valoarea adăugată plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului, va fi rambursată de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare.


Art. 3: Toate celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local nr. 50/07.02.2012 rămân nemodificate.


Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.


Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale , Sportive şi Culturale;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, Ver.1

ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIULTIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA DEZVOLTARE Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională Nicolae ROBU Nr. SC2015 –

REFERAT

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 50/07.02.2012 privind aprobarea proiectului

revizuit “Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, a documentaţiei

tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce

revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul

Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-

poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare

urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere”

Municipiul Timişoara implementeaza in prezent proiectul „Reabilitarea infrastructurii

publice urbane a malurilor Canalului Bega” finanţat din fonduri europene nerambursabile în

cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării

durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri

integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de creştere”, contract de finantare nr. 3524

din 29.06.2012.

Acesta este încadrat în Planul Integrat de Dezvoltare al “Polului de creştere Timişoara”,

Obiectivul 4 „Realizarea unui habitat ecologic, confortabil şi atractiv”, Politica 4.3. Diversificarea

posibilităţilor de agrement şi recreere, Programul 4.3.1 Valorificarea potenţialului cadrului natural

şi a peisajului şi inclus în lista de proiecte prioritare, aprobate prin hotărâri ale consiliilor locale

ale localităţilor PCT (HCLMT nr. 137/2010) şi avizate prin Decizia Comitetului de Management

pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr.7/17.05.2010.

Proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a Canalului Bega” are următoarele

obiecte:

Obiectul 1: Căi de comunicaţii pietonale şi cicliste

- lucrări de reabilitare trotuare, alei pietonale, fântâni;

FP 53-01, Ver.1

- lucrări de construire piste de biciclete, staţii închirieri biciclete.

Obiectul 2: Amenajare peisagistică a malurilor

- lucrări de reabilitare, dotări tehnico-edilitare, amenăjari peisagistice şi mobilier urban;

- lucrări de construire reţele electrice

Obiectul 3: Transport pe apă

- lucrări de construire staţii vaporetto, w.c. ecologic, amenajări loisir pe taluz, rampe pentru

intervenţii de urgenţă

Din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului, 80,35% reprezintă asistenţă

financiară nerambursabilă, 17,65% reprezintă cofinanţarea din bugetul de stat iar 2% din bugetul

local. TVA aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului se va recupera conform legislaţiei în

vigoare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare.

Conform cererii de finatare, anexa la contractul de finantare, trebuie concluzionate prin

incheierea unui contract un numar de 7 achizitii publice, si anume:

- asistenta pentru realizarea documentatiei de finantare - contractat

- asistenta tehnica prin dirigente de santier - contractat

- lucrari de reabilitare zona canal Bega - contractat

- echipamente de transport - necontractat

- dotari necesare desfasurarii in conditii optime a activitatilor in cadrul statiilor de

vaporetto si inchirieri biciclete – compus din 6 loturi dintre care unul contractat

- servicii publicitate - contractat

- audit - contractat

Din aceste 7 achizitii publice au fost finalizate achizitiile vizand asistenta pentru realizare

documentatiei de finatare, asistenta tehnica prin dirigentie de santier, lucrari de reabilitare zona

canal Bega, servicii publicitate, audit. Achizitia privind dotarile desfasurarii in conditii optime a

activitatilor in cadrul statiilor de vaporetto si inchirieri biciclete a fost reluata si este in

desfasurare.

In urma incheierii contractelor pentru achizitiile finalizate s-a inregistrat o economie de

8.388.398,62 lei, din care 12.540,31 lei cheltuieli neeligibile, 167.517,17 lei cheltuieli eligibile

contributie PMT, 8.208.341,14 lei asistenta finaciara nerambursabila, respectiv 2.013.215,66 lei

TVA.

Procedura de achiziţie publică pentru echipamentele de transport (vaporetto) a fost

demarata atat in SEAP cat si in JOUE in data de 01.11.2014 prin anuntul de participare nr.

155219, iar deschiderea ofertelor a fost programata pentru 12.01.2015, data pana la care nu au

fost depuse oferte.

FP 53-01, Ver.1

Ulterior, in urma discutiei cu reprezentantii firmei de ambarcatiuni Damen si consultarea

ofertelor disponibile pe internet a rezultat ca suma alocata acestei achizitii (3.705.065,00 lei fără

TVA) nu este suficienta pentru achizitia a 7 vaporetto. Din punct de vedere tehnic exista oferte

care sa se incadreze in dimensiunile si specificatiile caietului de sarcini, cu preturi cuprinse intre

220.000 – 265.000 euro + Tva/ bucata la producatori autohtoni, respectiv aproximativ 1.000.000

euro/ buc oferta Damen. Ca urmare suma estimata necesara pentru demararea procedurii de

achizitie publica este de 8.500.000 lei fara TVA pentru achizitia celor 7 vaporette, din care suma

de 3.705.065,00 lei fara TVA este deja cuprinsa in bugetul proiectului. Acest lucru induce la o

majorare a capitolului cheltuieli neeligibile cu suma de 4.794.935,00 lei fara TVA, ceea ce

reprezinta 13,3 % din valoarea actualizata a bugetului proiectului. Suma efectiv necesara

achizitionarii vaporetelor sa fie stabilita in urma procedurii de achizitie publica.

In urma constatarilor mentionate anterior ne-am adresat Agentiei pentru Dezvoltare

Regionala Vest solicitand un punct de vedere cu privire la oportunitatea si legalitatea elaborarii

unui act aditional in vederea rezolvarii problemelor intampinate prin urmatoarele modificari la

contractul de finatare:

- modificarea indicatorilor si decalarea momentului la care trebuie acestia indepliniti astfel:

- reducerea numarului de vaporette achizitionate de la 7 la 3

- modificarea numarului locurilor de munca ce vor fi create in urma implementarii

proiectului de la 68 de persoane la 50 de persoane (pentru a fi corelate cu

reducerea numarului de vaporette)

- realizarea serviciului de transport public naval la 2 ani de la finalizarea

proiectului

- momentul de realizare a indicatorul “reducerea timpului de calatorie” precum si

“numarul de persoane ce vor utiliza transportul public naval” de la finalizarea

proiectului la 3 ani de la finalizarea proiectului.

- prelungirea duratatei de implementare a proiectului cu 5 luni, adica pana la data de

31.12.2015 si modificarea graficului de implementare datorita timpului necesar reluarii

procedurilor de achizitie publica echipamentele de transport si dotari.

ADR Vest a transmis solicitarea de mai sus catre AMPOR iar prin raspunsul cu nr.

23847/19.03.2015 suntem informati ca indicatorii cuprinsi in sectiunea 2.6 din cererea de

finatare nu pot suferi modificari deoarece acestia contribuie la atingerea obiectivelor si

activitatilor proiectului iar o parte din ei reprezinta indicatori de program, fiind punctati in etapa

de evaluare tehnica si finaciara. Se accepta ca indicatorii de rezultat “reducerea timpului de

calatorie” si “numarul de persoane ce vor utiliza transportul public naval” sa fie indepliniti in

FP 53-01, Ver.1

primul an dupa finalizarea proiectului, in baza unui act aditional. De asemenea se accepta si

prelungirea duratei de implementare, astfel incat sa nu fie depasita data limita de eligibilitate a

cheltuielilor, respectiv 31.12.2015.

In prezent proiectul este in faza de implementare, fiind realizat un procent de 60 % din

lucrarile de constructie. Iar prin actualizarea bugetului proiectului si alocarea de fonduri

suplimentare in vederea achizittionarii a celor 7 vaporetto valoarea totala a proiectului se

reduce de la 49.207.387,67 lei cu TVA inclus la 44.706.081,19 lei cu TVA inclus.

Avand in vedere cele de mai sus si pericolul pierderii finatarii in valoare de

34.111.204,87 lei fara TVA datorita neindeplinirii indicatorilor asumati, in speta numarul de

vaporetto.

Propunem următoarele:

1. Modificarea Anexei 1 a HCL nr. 50/07.02.2012 pentru aprobarea proiectului revizuit

“Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, în vederea accesării

fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. -

„Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie

1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere” conform Anexa

1 la prezenta Hotărâre a Consiliului Local, parte integrantă a hotarârii.

2. Modificarea art.2 din HCL HCL nr. 50/07.02.2012 pentru aprobarea proiectului revizuit

“Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, în vederea accesării

fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. -

„Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie

1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere”, articol care va

avea următorul conţinut:

„ Se aproba alocarea în bugetul local a:

 sumei de 12.613.711,83 lei reprezentând contribuţia proprie a Municipiului

Timişoara, alcătuită din:

- contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile reprezentând minim 2%

din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 527.408,52 lei;

- contribuţia Municipiului Timişoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente

proiectului, în sumă de 9.747.018,80 lei;

- 2.339.284,51 lei reprezentând T.V.A. aferenta cheltuielilor neeligibile.

 sumei de 6.249.352,28 lei reprezentând T.V.A. pentru cheltuieli eligibile. Taxa pe

valoarea adăugată plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul

proiectului, va fi rambursată de Autoritatea de

FP 53-01, Ver.1

Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei

în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare.

3. Restul articolelor din HCL 50/07.02.2012, ramân neschimbate.

Director executiv Direcţia Dezvoltare Secretar

Arh. Aurelia Junie Ioan Cojocari

Şef Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională Director executiv Direcţia Economică

Ing. Magdalena NICOARĂ Ec. Smaranda Haracicu

Manager Proiect

Responsabil tehnic proiect

Roxana Popa Radovan

Responsabil tehnic proiect

Vasile Olar

Avizat juridic

cons. juridic Daniela Stefan

Atasament: Anexa_1_hcl_cf_amendament_07.04.2015.pdf

1

Anexa 1 la H.C.L. nr…………........ modificata conf. Amendamentului din sedinta Consiliului Local din data 07.04.2015

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

“REABILITAREA INFRASTRUCTURII PUBLICE URBANE A MALURILOR CANALULUI BEGA”,

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIŢIEI (T.V.A. inclusă) : 47.968.010,31 lei din care: C + M (T.V.A. inclusă) : 28.212.069,56 lei

SURSE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI TOTALE (cheltuieli eligibile): - F.E.D.R.(80,35%): 21.188.636,96 lei - Buget de Stat (17,65%) 4.654.380,12 lei - Buget local (2%) 527.408,52 lei

STRUCTURA DE COST Costuri eligibile 26.370.425,60 lei Costuri neeligibile 12.377.606,80 lei TVA aferent cheltuielilor eligibile 6.249.352,28 lei TVA aferent cheltuielilor neeligibile 2.970.625,63 lei

TOTAL INVESTIŢIE 47.968.010,31 lei

Contribuţia proprie din Bugetul Local al Municipiului Timişoara: 15.875.640,95 lei din care: Contribuţie Buget Local – cheltuieli eligibile fără TVA: 527.408,52 lei Contribuţie Buget Local – cheltuieli neeligibile fără TVA: 12.377.606,80 lei Contribuţie Buget Local – TVA aferente cheltuielilor neeligibile: 2.970.625,63 lei Asistenţă finaciară nerambursabilă solicitată: 25.843.017,08 (fără T.V.A.), Sumă totală alocată în Bugetul Local al Municipiului Timişoara: 15.875.640,95 lei + 6.249.352,28 (TVA aferent cheltuielilor eligibile) = 22.124.993,23 lei TVA aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului se va recupera conform legislaţiei în vigoare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare. OBIECTIVELE URMĂRITE

Obiectul 1: Căi de comunicaţii pietonale şi cicliste - lucrări de reabilitare trotuare, alei pietonale, fântâni - lucrări de construire piste de biciclete, staţii închirieri biciclete Obiectul 2: Amenajare peisagistică a malurilor - lucrări de reabilitare dotări tehnico-edilitare, amenajări peisagistice şi mobilier urban - lucrări de construire reţele electrice Obiectul 3: Transport pe apă - lucrări de construire staţii vaporetto, w.c. ecologic, amenajări loisir pe taluz, rampe pentru intervenţii de urgenţă

DURATA DE REALIZARE a investiţiei: 42 luni INDICATORI:

2

INDICATORI Valoare la începutul

perioadei de implementare

Valoare la sfârşitul perioadei de

implementare (2015)

Valoare la un an de la sfârşitul perioadei

de implementare (2016)

Rezultat imediat (direct)

Proiecte care asigură îmbunătăţirea infrastructurii urbane şi a serviciilor urbane, inclusiv transport

0 1

Piste pentru biciclete amenajate 0 18.390 mp

Spaţiu verde amenajat 0 77.518,30 mp

Sistem de iluminat public aferent aleilor şi pistelor pentru biciclete reabilitat şi modernizat (corpuri de iluminat)

0 1

Infrastructură tehnico-edilitară reabilitată aferentă malurilor canalului Bega

0 1

Staţii de vaporetto şi închirieri biciclete realizate

0 9

Vaporetto achiziţionate 0 7

Biciclete achiziţionate 0 140

Rezultate induse (indirecte)

Locuri de muncă create în faza de operare a investiţiei

0 68

Locuitori care beneficiază de implementarea proiectului Femei

0

172521

152372

1 Populaţia care beneficiază în mod direct de implementarea proiectului, aceasta este alcătuită din persoanele care vor utiliza transportul public naval pe Canalul Bega şi persoanelor care vor utiliza bicicletele pentru deplasarea în oraş. Suma prezentată reprezintă valoarea medie zilnică anuale conform Studiului de Trafic. 2 Indicatorul a fost stabilit tinand cont de repartitia pe sexe a populatiei municipiului Timisoara

3

Barbaţi TOTAL

32489

Creşterea numărului de servicii de transport public local oferite locuitorilor din municipiul Timişoara (introducerea transportului public naval)

0 1

Timp de călătorie în municipiul Timişoara (redus cu 16,8%)

19,86 min3 16,52 min4

Număr de persoane care utilizează transportul public în comun (crescut cu 5,7% datorită introducerii transportului public naval pe Canalul Bega)

271.4875 286.8876

Număr de persoane care utilizează bicicleta pentru deplasările în oraş ( crescut cu 108,3%)

15.7767 32.8658

Director executiv Direcţia Dezvoltare Arh. Aurelia Junie Şef Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională Ing. Magdalena NICOARĂ Manager Proiect Responsabil tehnic proiect Roxana Popa Radovan Responsabil tehnic proiect Vasile Olar

3 Conform Studiului de Trafic. 4 Conform Studiului de Trafic. 5 Acestea reprezintă valori medii zilnice anuale (MZA) conform Studiului de Trafic. 6 Acestea reprezintă valori medii zilnice anuale (MZA) conform Studiului de Trafic. 7 Acestea reprezintă valori medii zilnice anuale (MZA) conform Studiului de Trafic. 8 Acestea reprezintă valori medii zilnice anuale (MZA) conform Studiului de Trafic.