keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 344/22.06.2018 privind aprobarea proiectelor de tineret cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, în anul 2018

22.06.2018

Hotararea Consiliului Local 344/22.06.2018
privind aprobarea proiectelor de tineret cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, în anul 2018


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive SC2018-14309 / 19.06.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 14310/19.06.2018 al Casei de Cultura a Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 21.06.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 -14310/19.06.2018;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 14310/19.06.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială,turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere că Programul anual al finanţărilor nerambursabile si Anunţul de participare au fost publicate in Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr. 59/29.03.2018, respectiv 60/30.03.2018;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;
Avand in vedere: Procesul-verbal de jurizare nr. 1701/31.05.2018 al proiectelor de/pentru tineret cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local de/pentru tineret, în anul 2018 si raportul final nr. CCMT 2034/14.06.2018 al procedurii de selecţie al proiectelor de tineret cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 2018;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 40/29.07.2016 pentru modificarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale şi de tineret de interes local aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 41/02.02.2016;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2), litera (b) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În conformitate cu art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Lista proiectelor de tineret cu finanţare nerambursabilă alocate de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2018, in conformitate cu Procesul-verbal nr. 1701/31.05.2018 si Raportul final nr. CCMT 2034/14.06.2018 al Comisiei de analiză a proiectelor de tineret constituite in baza Dispozitiei Primarului Municipiului Timisoara nr. 521/02.05.2018, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredintează Casa de Cultură a Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Casei de Cultură a Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Serviciului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: doc04052420180622094833.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA CASA DE CULTURA A MUNICIPILUI TIMISOARA NR. .0£ 2018 EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectelor de tineret cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, în anul 2018 Motivul emiterii proiectului de hotărâre Descrierea situatiei actuale Prin HCL nr.76 din 23.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018 au fost aprobate sumele necesare pentru finantari nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi culturale nonprofit de interes local, în anul 2018. Schimbari preconizate și rezultate aşteptate Avand in vedere ca" Timisoara a câştigat Titlul de Capitală Europeană a Cultării-îr-2021, sustinerea activitatilor cultural-artistice prin finantarea de la bugetul local a proiectelor culturale pentru activităti nonprofit de interes local, va aduce o transformare a oraşului pe mai multe paliere: cultural, social, economic, al turismului, al mediului de afaceri. În conformitate cu obiectivele asumate, activităţile desfăşurate de oraşul Capitală Europeană a Culturii vor urmări să îmbunătățească sfera de cuprindere, diversitatea şi dimensiunea europeană ale ofertei culturale, inclusiv prin intermediul cooperării transnaţionale, pentru a extinde accesul şi participarea la cultură, a consolida capacitatea sectorului cultural şi legăturile acestuia cu alte sectoare şi pentru a contura mai bine profilul internaţional al acestuia, prin intermediul culturii. Concluzii Se considera oportuna aprobarea proiectelor de tineret (Anexa) cu finanțare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi culturale nonprofit de interes local, în anul 2018, selectate conform cu Procesul-verbal nr. 1701/31.05.2018 si raportul final nr. CCMT 2034/14.06.2018 al Comisiei de analiză a proiectelor de tineret constituite in baza Dispozitiei Primarului Municipiului Timisoara nr. 521/02.05.2018. 1 , PRIMAR NICOLAE ROBU Director Casa de Culțura a Municipiului Timisoara Pavel Deh Cod FO53-03,Ver.1

Atasament: doc04048720180622073918.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIȘ Anexa la HCL. Nr. privind aprobarea proiectelor de tineret cu finanţare nerambursabilă alocată de la MUNICIPIUL TIMISOARA bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, în anul 2018 CASA DE CULTURA A MUNICIPILUI TIMISOARA RR : Suma primită OBSERVATII , , Punct Medie, |S Nr. |Fundație/Asociaţie/ONG Denumire proiect Perioada unetai jura PE Eat lei lei MI M2 M3 M4 MS Institutul Roman pentru : A 01,06- 1 Dezvoltarea Consolidarea dezvoltarii ONGT 31.11.2018 83 87 90 98 89,50 21.000,00 |16.800,00 2 |OSUT Abecedarul Carierei d EREI 8 81 86 71 81,33 56.000,00 |36.400,00 3 |Fundatia Universitatea de Vest Liberty Cultural Marthon mai-iunie 85 88 172 179 81,00 156.305,00 |101.598,25 4 |FITT Com'on Timisoara E 8 79 83 81 79 80,50 140.100,00 |91.065,00 5 |Asociatia Natura din Romania Recreativ 2018 II 8 69 175 86 87 19,25 36.480,00 |23.712,00 6 |Fundatia Universitatea de Vest |Creative Youth Elite 2018 83 76 70 85 18,50 |62.000,00 |40.300,00 7 |Teatrul Experimental Senzorial |Experimental re-discovery zl 71 80 81 16 18,50 i | 50.968,75 |33.129,69 UL 8 |Asociatia Bee Active Larp Timisoara AI FE 8 69 79 81 80 11,25 hi 9.788,00 [6.362,20 o |Asociatia OmniPass Timisoara _ |Welcome Week ed a II-a BI 69 80 73 86 7100 |35.000,00 [2.750,00 Institutul Roman pentru 5 sn ; 01,07- 10 Dezvoltarea Tinerilor Digital story telling in action 31.11.2018 65 70 81 89 16,25 38.500,00 |25.025,00 Ţ 11 |Asociatia OmniPass Timisoara |Magnetic Festival ed a II-a ZI 9 76 74 67 73,50 49.000,00 |24.500,00 Centrul pentru Strategii de 01,06- 12 Dezvoltare a Tisieretului Discover your career 01.11.2018 56 7" 83 80 12,50 35.000,00 |17.500,00 13 |Asociatia Sfera Timisoarei Public Art EI 8 68 80 66 71,33 40.000,00 |20.000,00 Centrul pentru Strategii de Educatie nonformala pentru 01,06- ' 4 Dezvoltare a Tineretului Lucratorii de Tineret 01,11,2018 la e 6 7 69,75 28.000,.00 |14.000,00 15 |Fundatia Bela Bartok Ziua Sportului -de la mic la mare SAU 018 68 70 69 N" 69,50 8.400,00 |4.200,00 6 Fondata Universitatea de ves |lunles 15 73 66 53 66,75 |46.000,00 |23.000,00 anul centenarului noiembrie ? TOTAL 812.541,75 |500.342,14 Lipsa dovada surselor de finantare oferite de terti. Lipsa 17 |Asociatia Culturala Kratima Cantanti a 0,00 60.000,00 Sean proprie 31,11,2018 raspundere din care sa rezulte ca solicitantul nu are datorii la i bugetul de stat si bugetul local

Liga AC iTEC 01,06- 20,12,2018 0,00 42.000,00 lipsa bilant contabil pe anul precedent ( in cazul in care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situatiile aferente exercitiului financiar anterior). Lipsa copie dupa Statut - semnat si stampilat cu mentiunea "Conform cu Originalul” Liga AC International Student Week in Timisoara 01,06- 01,10,2018 000, 44.485,00 lipsa bilant contabil pe anul precedent (in cazul in care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situatiile aferente exercitiului financiar anterior). Lipsa copie dupa Statut - semnat si stampilat cu mentiunea "Conform cu Originalul” 20 Fundatia Politehnica Timisoara Timisoara, lider in educatia stiintifica iulie- decembrie 14.000,00 Lipsa declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca solicitantul nu are datorii la bugetul de stat si bugetul local. Lipsa dovada surselor totale de finantare oferite de terti 21 Asociatia Teatru pentru Tine Stop cadru 15,06- 31,10,2018 36.000,00 Refacere buget. Lipsa declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca solicitantul nu are datorii la bugetul de stat si local 22 Institutul Roman pentru Dezvoltarea Tinerilor Youth and entrepreneurship 01,07- 01,12,2018 0,00 65.236,00 Lipsa declaratie pe propria raspundere care sa dovedeasca incadrarea in prevederile art.9 alin (2) si (3) din regulament 23 FITT Ce caut in cartier 01,06- 30,11,2018 0,00 19.640,00 lipsa dovada surselor de finantare oferite de terti 24 FITT Marea buscareala 01,06- 30,11,2018 0,00 91.000,00 lipsa dovada surselor de finantare oferite de terti 25 Organizatia pentru Educatie Noua Design 2018 20,06- 25,11,2018 0,00 30.700,00 lipsa bilant contabil pe anul precedent (in cazul in care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situatiile aferente exercitiului financiar anterior).

lipsa bilant contabil pe anul precedent ( in cazul in care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situatiile aferente 26 |Organizatia pentru Educatie Noua on (ijoryatr 201220 18 81.500,00 exercitiului financiar anterior). Ea Traducerea acordurilor de parteneriat in limba romana. Lipsa dovada surselor de finantare oferite de terti. Lipsa dovada existentei surse proprii de finantare pentru SUIE 15,07- fiecare proiect in parte . 70.000,00 27 |OSUT Nest University 20,10,2018 Venituri proprii mai mici decat venituri proprii necesare proiectului 10.09 Lipsa dovada existentei surse 28 |OSUT IT Fest 49.000,00 proprii de finantare pentru 30,11,2018 , insoti fiecare proiect in parte 29 |Teatrul Experimental Senzorial _ |Festival in drum 29-30,09,2018 51.100,00 Lipsa dovada finantare din surse proprii Lipsa declaratie pe propria e 01,06- raspundere. Lipsa dovada t Tabara AT4T 48.410,00 30 |Asociatia ATAT apara 15,08,2018 surselor de finantare oferite de terti. LEE 10,07- lipsa dovada surselor totale de SI , A 31 |Asociatia lubesc Timisoara Events Academy 01.11.2018 29.400,00 finantare sfere de terti iai E RE: 10,07- lipsa dovada surselor totale de A 1. 32 |Asociatia Iubesc Timisoara Descopera Timisoara 01.11.2018 21.000,00 finantare oferite de terti lipsa bilant contabil pe anul Ţ E precedent (in cazul in care 33 RI RA E Educat, Format, Implicat are 24.500,00 acestea nu sunt finalizate, se Adultilor Timisoara 30,11,2018 ELISEI vor depune situatiile aferente | exercitiului financiar anterior) Ț UI Director Contabil sef Casa de Cultura a Pavel Dehelean Casa de Cultura a Municipiului Timisoara Alina Iliescu

ROMÂNIA "JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA CASA DE CULTURA A MUNICIPILUI TIMISOARA NR. SC2018-14310/19.06.2018 CCMT 2086/19.06.2018 RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea proiectelor de tineret cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi culturale nonprofit de interes local, în anul 2018 Având în vedere Expunerea de motive nr SC2018-14309/19.06.2018 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectelor de tineret cu finanțare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi culturale nonprofit de interes local, în anul 2018 prin care se propune finantarea de la bugetul local a activitatilor de tineret nonprofit de interes local pe anul 2018 selectate conform raportului final al procedurii de selecţie al proiectelor de tineret nr. CCMT 2034/14.06.2018. Facem următoarele precizări: Conform Procesului-verbal de jurizare nr. 1701/31.05.2018 a proiectelor de tineret cu finanțare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru non-profit de interes local de tineret, in anul 2018 s-a constatat că au fost depuse un număr de 3 3 (treizeci si trei) solicitări de finanţare. Urmare a jurizării solicitărilor, un număr de 16 (şaisprezece) dosare au fost considerate elegibile si un număr de 17 (şaptesprezece) solicitări au fost considerate neeligibile. Conform raportului intermediar de solutionare a contestatiilor pentru finantările nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităti nonprofit de tineret de interes local pe anul 2018 nr CCMT 1950/11.06.2018 s-a constatat că au fost depuse un număr de 5 contestatii privind finantările nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităti nonprofit de tineret, acestea fiind neeligibile intrucat documentatia aferenta dosarului de finantare nu respecta cerintele art 19 si/sau ale. Art.8 lit. G din REGULAMENTUL privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale şi de tineret de interes local, aprobat prin HCL nr. 40/29.07.2016. Prin Hotărârea Consiliului Local 40/29.07.2016 pentru modificarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit culturale şi de tineret de interes local aprobat prin Hotararea Consiliului Local 41/02.02.2016, finanțarea proiectelor culturale şi a proiectelor de/pentru tineret se realizează prin intermediul Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, prin Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 521/02.05.2018 a fost aprobata componența Comisiei de analiză a proiectelor culturale, pentru selecţia şi evaluarea proiectelor care vor beneficia de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local pe anul 2018, iar prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr. 1103/22.06.2017a fost aprobata FO353-01,Ver.l

componenta Comisia de solutionare a contestatiilor pentru finantările nerambursabile pentru activitâti nonprofit culturale si de tineret. Prin HCL nr.76 din 23.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018 au fost aprobate sumele necesare pentru finantari nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi culturale nonprofit de interes local, în anul 2018.Conform filei de buget aferente anului 2018la Cap 67 Subcapitolul67.02.03.06 Titlul IIBunuri si servicii Art 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii s-a aprobat suma de 16690000lei din care 3500000lei reprezinta finanatari nerambursabile pentru anul 2018din care pentru Cultura 3000000lei iar pentru Tineret 500000lei Programul anual al finanţărilor nerambursabile a fost publicat in Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr. 59/29.03.2018 si Anunţul de participare pentru a fost publicat in Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr. 60/30.03.2018 Având în vedere art.36 alin 2 litera (b) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată, consiliul local exercită atribuții privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului; Conform art.36, aln. 6, litera (a) din L.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată, consiliul local asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind cultura. Precizăm ca a câştigat Titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021, sustinerea activitatilor cultural-artistice prin finantarea de la bugetul local a proiectelor culturale pentru activităti nonprofit de interes local, va aduce o transformare a oraşului pe mai multe paliere: cultural. social, economic, al turismului, al mediului de afaceri In concluzie, avand in vedere cele de mai sus, inaintam Consiliului Local raportul final al procedurii de selecţie al proiectelor de tineret nr. CCMT 2034/14.06.2018, care vor beneficia de finantari nerambursabile de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local pe anul 2018 , selectie efectuata de catre Comisia constituita in baza Dispozitiei Primarului Municipiului Timisoara nr. 521/02.05.2018. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectelor de tineret cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local ai Municipiului Timişoara pentru activități culturale nonprofit de interes local, în anul 2018- îndeplineşte condițiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. : It” GAS . Director / i 5. Contabil sef (a sil O erp sate TIE Casa de Cultură'a. Munidipiului Timisoara Casa de Cultura a Municipiului Timisoara Alina Iliescu / Birou Organizare Evenimente Magurean Codruta = FO53-01,Ver.l CU n