keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 451/30.10.2015 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor şi realizarea obiectivului de investiţii "Construire şi montare lift persoane imobil Clinica de Oncologie, Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă, str. V.Babeş nr.22, Timişoara"

30.10.2015

Hotararea Consiliului Local 451/30.10.2015
privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor şi realizarea obiectivului de investiţii "Construire şi montare lift persoane imobil Clinica de Oncologie, Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă, str. V.Babeş nr.22, Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2015-.28247/27.10.2015 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Fisa Tehnica nr.308 din 09.10.2015 de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrari de investitii, emisa de Comisia Tehnico-Economica cu aviz favorabil;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(4), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor şi realizarea obiectivului de investiţii "Construire şi montare lift persoane imobil Clinica de Oncologie, Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă, str. V.Babeş nr.22, Timişoara" intocmit de SC"PRODAO-ING"SRL, cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici, prevazuti in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Se aproba elaborarea Proiectului Tehnic si a Documentatiei de executie prin grija Biroului Tehnic, din subordinea Administratorului Public.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroului Tehnic, din subordinea Administratorului Public si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Clinicii de Oncologie din Timişoara;
- Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA Aprobat ADMINISTRATOR PUBLIC PRIMAR, BIROU TEHNIC NICOLAE ROBU Nr. SC2015- _________________________

REFERAT privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor şi realizarea obiectivului de investiţii

“Construire şi montare lift persoane imobil Clinica de Oncologie, Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă, str. V.Babeş nr.22, Timişoara”

Biroul Tehnic din subordinea Administratorului Public, are cuprins in programul de investitii pe anul 2015 obiectivul de investitii “DALI + PT Construire şi montare lift persoane imobil Clinica de Oncologie, Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă, str. V.Babeş nr.22, Timişoara”. Tinand cont de adresa Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara inregistrata cu numarul SC2014-015090/12.06.2014, prin care solicita construirea si montarea unui lift pentru transportul pacientilor operati la Clinica de Oncologie, astfel incat sa fie indeplinite toate normele legale de functionare a unei unitati de profil,

Datorita faptului ca imobilul in care functioneaza Clinica de Oncologie, avand o structura multietajata, transportul cu targa a pacientilor operati se face cu foarte mare dificultate datorita scarii interioare de dimensiuni inguste, se impune intervenţia pentru construirea si instalarea unui lift pentru transportul cu targa a pacientilor operati care la ora actuala se face cu mare dificultate.

Aceste lucrari sunt necesare pentru respectarea cerintelor de autorizare si functionare a acestor unitati spitalicesti.

Având în vedere Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Investiţii pentru obiectivului “Construire şi montare lift persoane imobil Clinica de Oncologie, Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă, str. V.Babeş nr.22, Timişoara”, întocmit de SC”PRODAO-ING”SRL, finantarea investitiei se va face din bugetul local la cap. 66.02.06.01 – Spitale. Durata de realizare a investiţiei: 7 luni. Urmare a celor de mai sus, P r o p u n e m: 1. Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de investiţii şi realizarea obiectivului “Construire şi montare lift persoane imobil Clinica de Oncologie, Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă, str. V.Babeş nr.22, Timişoara”, în valoare totală de 1.412,35 lei (inclusiv TVA) din care C+M in valoare de 1.028,87 lei (inclusiv TVA), întocmit de SC”PRODAO-ING”SRL, cu principalii indicatori tehnico- economici prevăzuţi în anexa la prezentul.

ADMINISTRATOR PUBLIC, pt. SECRETAR, Sorin Iacob Drăgoi Simona Drăgoi

DIRECTOR, Mihai Costa

ŞEF BIROU TEHNIC, Gabriela Viziteu CONSILIER, Mariana Hegheş

Avizat: SERVICIUL JURIDIC,

Cod FO 53-01,ver.2

ANEXĂ LA HOTĂRÎREA NR……………………...

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTITIEI “ Construire şi montare lift persoane imobil Clinica de Oncologie, Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă,

str. V.Babeş nr.22, Timişoara”

Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de investiţii pentru obiectivul “DALI+PT Construire şi montare lift persoane imobil Clinica de Oncologie, Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă, str. V.Babeş nr.22, Timişoara” intocmit de SC”PRODAO-ING”SRL, are principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei :

Durata de realizare a investitiei : 7 luni Valoarea totala a investitiei : 1.412.347 lei (inclusiv TVA) 318.433 euro (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M : 1.028.875 lei (inclusiv TVA)

231.974 euro (inclusiv TVA) Capacitate: (in unitati fizice si valorice)

Realizarea investiţiei la acest obiectiv, va contribui la eficientizarea transportului cu targa a pacienţilor operaţi având în vedere că scara de acces la nivelurile superioare este foarte îngustă.

DEVIZUL GENERAL Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie

ONCOLOGIE-LUCRARI MONTARE ASCENSOR-FAZA DALI in mii lei/mii euro la cursul lei/EURO din data de 28.08.2015 (4.4353 lei/EURO)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare (inclusiv TVA) | | Nr. |Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli|---------------------------------------------------------------------| | Crt. | | Mii lei | Mii euro | Mii lei | Mii lei | Mii euro | |------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| | CAPITOLUL 1 | | Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Obtinerea terenului. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| | 1.2 | Amenajarea terenului. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| | 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL CAPITOL 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| | CAPITOLUL 2 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | obiectivului | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL CAPITOL 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| | CAPITOLUL 3 | | Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1 | Studii de teren | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| | 3.2 | Obtinerea de avize,acorduri si autorizatii | 0.809 | 0.183 | 0.194 | 1.004 | 0.226 | |------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| | 3.3 | Proiectare si engineering | 24.170 | 5.449 | 5.801 | 29.971 | 6.757 | |------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| | 3.4 | Organizarea procedurilor de achizitie publica | 0.809 | 0.183 | 0.194 | 1.004 | 0.226 | |------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| | 3.5 | Consultanta | 8.095 | 1.825 | 1.943 | 10.038 | 2.263 | |------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| | 3.6 | Asistenta tehnica | 12.143 | 2.738 | 2.914 | 15.057 | 3.395 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL CAPITOL 3 | 46.026 | 10.377 | 11.046 | 57.073 | 12.868 | |------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| | CAPITOLUL 4 | | Cheltuieli pentru investitia de baza | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4.1 | Constructii si instalatii | 809.500 | 182.513 | 194.280 | 1003.781 | 226.316 | |------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| | 4.2 | Montaj utilaj tehnologic | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| | 4.3 | Utilaje,echipamente tehnologice si functionale cu | 153.612 | 34.634 | 36.867 | 190.479 | 42.946 | | | montaj | | | | | | |------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| | 4.4 | Utilaje fara montaj si echipamente de transport | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | 4.5 | Dotari | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4.6 | Active necorporale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| | TOTAL CAPITOL 4 | 963.112 | 217.147 | 231.147 | 1194.259 | 269.262 | |------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| | CAPITOLUL 5 | | Alte cheltuieli | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5.1 | Organizare de santier | | | | | | | | 5.1.1 Lucrari de constructii | 20.238 | 4.563 | 4.857 | 25.095 | 5.658 | | | 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| | 5.2 | Comisioane,taxe,cote legale,costuri de finantare | | | | | | | | 5.2.1 Comisioane,taxe si cote legale | | | | | | | | Comision Banca finantatoare | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | Taxa inspectie Control calitate | 0.830 | 0.187 | 0.000 | 0.830 | 0.187 | | | Taxa pentru inspectie in constructii | 5.808 | 1.310 | 0.000 | 5.808 | 1.310 | | | Contributia pt. Casa Sociala a Constructorilor | 4.149 | 0.935 | 0.000 | 4.149 | 0.935 |

| | Primele de asigurare | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | Alte cheltuieli | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | Taxe ANRE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | 5.2.2 Costul creditului | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute | 100.914 | 22.752 | 24.219 | 125.133 | 28.213 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL CAPITOL 5 | 131.938 | 29.747 | 29.076 | 161.014 | 36.303 | |------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| | CAPITOLUL 6 | | Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.1 | Pregatirea personalului de exploatare | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| | 6.2 | Probe tehnologice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL CAPITOL 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| | | | | | | | | TOTAL GENERAL | 1141.077 | 257.272 | 271.270 | 1412.347 | 318.433 | | | | | | | | |------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------| | | | | | | | | Din care C+M | 829.738 | 187.076 | 199.137 | 1028.875 | 231.974 | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

DIRECTOR, ŞEF BIROU, CONSILIER, Mihai Costa Gabriela Viziteu Mariana Hegheş Red. MH Ex.2.