keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 122/20.03.2018 privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2018 a Casei de Cultură a Municipiului Timisoara

20.03.2018

Hotararea Consiliului Local 122/20.03.2018
privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2018 a Casei de Cultură a Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-5942/14.03.2018 a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-5941/14.03.2018 al Casei de Cultura a Municipiului Timisoara
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 535 din 31.10.2014 privind aprobarea Strategiei culturale a municipiului Timisoara pentru perioada 2014-2024;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 574 din 27.11.2014 privind aprobarea Strategiei de tineret a municipiului Timisoara pentru perioada 2014-2020;
Având în vedere Procesul-Verbal al Şedinţei Consiliului Local din data de 20.03.2018;
Ţinând seama de amendamentele formulate de domnul consilier Grigore Grigoroiu;
Având în vedere Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 21/31.01.2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/25.11.2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 118 din 21 decembrie 2006,actualizată, privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, actualizată;
În conformitate cu art. 36, alin.6, lit. (a), pct.4 si 5 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul prevederilor art 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă acţiunile care constituie Agenda manifestărilor culturale din anul 2018 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Finanţarea se face din cap. 67.02. "Cultură, recreere şi religie", pentru manifestările culturale ale Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, prevăzute în Anexă.
Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestor manifestări se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii si in limita bugetului aprobat.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Casa de Cultură a Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Consiliului Judetean Timis;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse;
- Directiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Casei de Cultură a Municipiului Timişoara;
- Asociatiei pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului in Judetul Timis;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: aviz_economic.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 5941/14.03.2018 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICA Nr. / AVIZ la Raportul de specialitate privind aprobarea Agendei manifestarilor culturale din anul 2018 a Casei de Cultura a Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive Nr. SC2018 — 5942 / 14.03.2018 privind aprobarea Agendei manifestarilor culturale din anul 2018 a Casei de Cultura a Municipiului Timisoara, În conformitate cu prevederile: - Legii nr.273/2006 privind finanţele publice modificată,prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.6, art.14, art.19, alin.1 şi 2 şi art.20, alin.1, art.22 alin.1, art.23 alin.1 şi 2, art.40 - 0.0.G. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugefăre- - Legea nr.215/2001 art.36 alin2 litb şi alin4 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată. Se avizeaza favorabil in limita prevederilor bugetare conform HCL nr. 76 / 23.02.2018 privind aprobarea Bugetului Local initial al Municipiului Timisoara pe anul 2018, la Cap. 67.02.03.06 „Case de cultura”, Titlul II — 20 “Bunuri si servicii” este de 18.000.000 lei, conform filei de buget anexata. Menţionăm că prezentul aviz priveşte doar aspectele de specialitate ale direcţiei, nu necesitatea şi oportunitatea demersului privind aprobarea documentaţiei tehnico — economice. DIRECTO ECONOMIC

Atasament: expunere_de_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA CASA de CULTURA a MUNICIPIULUI TIMISOARA Nr. SC2018- 534, 11 .03.2018 EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2018 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara Motivul emiterii proiectului de hotărâre 1. Descrierea situaţiei actuale Casa de Cultură a Municipiului Timişoara a luat fiinţă conform HCL 173 din 30.06 1998 şi este o institutie publică de cultură, care funcţioneza sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, fiind finanțată din venituri proprii şi din alocatii de la bugetul local, de la capitolul Cultură. Agenda culturală a Casei de Cultură, care conţine toate evenimentele importante şi de tradiţie ale oraşului, se votează anual de către Consiliul Local al municipiului Timişoara. — a Proiectele agendei manifestărilor culturale pentru anul 2018 sunt evenimente de anvergură şi cu tradiţie, ce promovează imaginea Timişoarei. 2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Agenda manifestărilor culturale pentru anul 2018 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara cuprinde manifestări devenite deja tradiție în oraşul nostru, dintre care enumerăm: Târgul de Paşti, Festivalul JazzTm, 9 mai Ziua Europei, Zilele Cartierelor, Festivalul Bega Bulevard, Festivalul Artelor Timisorene, Timisoara International Music Festival, Festivalul Rock, Festivalul Timfloralis, Festivalul Minorităţilor şi Gastronomiei, Festivalul Inimilor, 3 August- Ziua Timişoarei, Festivalul de Operă şi Operetă din Parcul Rozelor, Film pentru Timişoara, Ruga Timişoarei, Festivalul Baroc, Târgul de Iarnă şi Sărbătorile Crăciunului, Gala Excelenței Timişorene, Revelion 2018, dar şi alte acţiuni şi evenimente noi. Timişoara este Capitala Culturală Europeană în 2021, ca rezultat al unui demers al oraşului nostru, susţinut în primul rând de Primăria Municipiului Timişoara. În conformitate cu obiectivele asumate, activităţile desfăşurate de oraşul Capitală Europeană a Culturii vor urmări să îmbunătăţească sfera de cuprindere, diversitatea şi dimensiunea europeană ale ofertei culturale. Autorităţile locale şi comunităţile pe care le reprezintă sunt beneficiari direcţi ai câştigării titlului de Capitală Europeană a Culturii. Manifestarile din cadrul agendei culturale vor asigura Timişoarei o expunere media in contextul anului 2021 în care Timişoara este desemnată Capitală Europeană a Culturii.

3.Alte informaţii Municipalitatea timişoreană, prin direcţiile de specialitate trebuie să implementeze Strategia culturală a municipiului Timişoara, aprobata prin HCL 335 din data: 31.10.2014 privind aprobarea Strategiei culturale a municipiului Timişoara pentru perioada 2014-2024. La fel stau lucrurile şi în ceea ce priveste Strategia de tineret a municipiului Timişoara aprobată prin HCL nr. 574 din 27.11.2014 privind aprobarea Strategiei de tineret a municipiului Timisoara pentru perioada 2014 - 2020 a municipiului Timişoara. 4. Concluzii Se consideră oportună aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2018 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara. PRIMAR NICOLAE ROBU Casa de Cultura a Municipiului Timisora Director Executiv Pavel/Dehel iz

Atasament: detalierea_cheltuielilor.pdf

6038 NL du psd Ik Casa de Cultura DETALIEREA CHELTUIELILOR Hotărârea nr. .......... 67.02.03.06 - Case de cultura Anexa 2.38-1 Trestia Estimari E să s E + 5 Denumirea identificatorilor E = _ — _ i o S 5 a o Sp„E£ m - & a a Lu Vu ss INTRARE ACEZV GLTARII 20.363.000,00| 649.960,00| 8.330.400,00| 7.482.750,00| 2.794.750,00| 1.755.100,00| 25.530.350,00| 26.032.770,00| 26.500.130.00 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 20.000.000,00 649.960,00 7.967.400,00 7.482.750,00 2.794.750,00 1.755.100,00| 25.158.350,00| 25.652.770,00| 26.112.130,00 Total cheltuieli 20.000.000,00 649.960,00 7.967.400,00 1.482.750,00 2.794.750,00 1.755.100,00| 25.158.350,00| 25.652.770,00| 26.112.1 30,00 CHELTUIELI CURENTE 01 20.000.000,00 649.960,00 7.967.400,00 7.482.750,00 2.794.750,00 1.755.100,00| 25.158.350,00| 25.652.770,00| 26.112.130,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 2.000.000,00 0,00 528.900,00 529.250,00 531.250,00 410.600,00 2.684.540,00 2.684.540,00 2.684.540,00 Cheltuieli salariale in bani 10.01 1.880.600,00 0,00 472.000,00 505.000,00 505.000,00 398.600,00 x x X Salarii de baza 10.01.01 1.864.600,00 0,00 471.000,00 500.000,00 500.000,00 393.600,00 x x x Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 16.000,00 0,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 x x x Cheltuieli salariale in natura 10.02 36.500,00 0,00 10.000,00 12.250,00 14.250,00 0,00 x X x Tichete de vacanta 10.02.06 36.500,00 0,00 10.000,00 12.250,00 14.250,00 0,00 x x x Contributii 10.03 82.800,00 0,00 46.900,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 x X x Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 x X x Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 700,00 0,00 700,00 0 00 0,00 0,00 x x x Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 x x x Contribuții de asigurari pentru accidente de 10.03.04 300,00 0,00 300,00 0.00 0.00 0,00 x x x munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 x x X Contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07 47.200,00 0,00 11.200,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 x x x TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 20 18.000.000,00 649.960,00| _7.438.500,00| _6.953.500,00| 2.263.500,00| 1.344.500,00| 22.473.810,00| 22.968.230,00| 23.427.590,00 Bunuri si servicii 20.01 959.000,00 0,00 325.500,00 219.500,00 186.500,00 227.500,00 x x x Furnituri de birou 20.01.01 17.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 x X x Materiale pentru curatenie 20.01.02 14.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 x x x Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 286.000,00 0,00 156.000,00 50.000,00 20.000,00 60.000,00 X X X Apa, canal si salubritate 20.01.04 8.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 x x x Carburanti si lubrifianti 20.01.05 32.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 x x x Piese de schimb 20.01.08 10.000,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 x x x Transport 20.01.07 120.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 x x x Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 72.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 X x x Pag. 1/2

Trimestrial Estimari 5 mu = DE _ 5 2 su GE 3 5 255 Denumirea identificatorilor e a SES l o o — = sg — n PD - = = > = N N m O a DB e | N a & = MD += — m BE = Matoriale si prestari de servicii cu caracter 20.01.09 60.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 x x x functional Alte bunurisi servicii pentru intretinere si 20.01.30 340.000,00 0,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 x x x functionare , Reparatii curente 20.02 40.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 x x x Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 160.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 x x x Uniforme si echipament 20.05.01 80.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 x x X Alte obiecte de inventar 20.05.30 80.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 x x x Deplasari, detasari, transferari 20.06 120.000,00 0,00 47.000,00 24.000,00 22.000,00 27.000,00 x x x Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 54.000,00 0,00 20.000,00 12.000,00 10.000,00 12.000,00 X x x Deplasari in strainatate 20.06.02 66.000,00 0,00 27.000,00 12.000,00 12.000,00 15.000,00 x X x Pregatire profesionala 20.13 20.000,00 0,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 0,00 x X x Alte cheltuieli 20.30 16.701.000,00 5649.960,00 7.011.000,00 6.650.000,00 2.000.000,00 1.040.000,00 x x x Prime de asigurare non-viata 20.30.03 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 x x x alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 16.690.000,00 649.960,00 7.000.000,00 6.650.000,00 2.000.000,00 1.040.000,00 x x x SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 363.000,00 0,00 363.000,00 0,00 i 0,00 0,00 372.000,00 380.000,00 388.000,00 Total cheltuieli 363.000,00 0,00 363.000,00 0,00 0,00 0,00 372.000,00 380.000,00 388.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 363.000,00 0,00 363.000,00 0,00|| 0,00 0,00 372.000,00 380.000,00 388.000,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71 363.000,00 0,00 363.000,00 0,00 0,00 0,00 372.000,00 380.000,00 388.000,00 Active fixe 71.01 363.000,00 0,00 363.000,00 0,00 0,00 0,00 x x x Constructii 71.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X x X Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 363.000,00 1 0,00 363.000,00 0,00 0,00 0,00 x x x PRIMAR, rucola ! If Pag.2/2 SEF SERVICIU BUGET,

Atasament: raport_de_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA Casa de Cultura a Municipiului Timisoara NR. SC2018- 534 / _//5.03.2018 RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2018 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timişoara Având în vedere Expunerea de motive nr SC2018- 2018 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2018 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, prin care se propune aprobarea aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2018 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara Et = —_ mt Facem următoarele precizări: Casa de Cultură a Municipiului Timişoara a luat ființă conform HCL 173 din 30.06 1998 şi este o institutie publică de cultură, care funcţioneza sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, fiind finanțată din venituri proprii şi din alocatii de la bugetul local, de la capitolul Cultură. Agenda culturală a Casei de Cultură, care conţine toate evenimentele importante şi de tradiţie ale orașului, se votează anual de către Consiliul Local al municipiului Timişoara. Agenda manifestărilor culturale pentru anul 2018 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara cuprinde manifestări devenite deja tradiţie în oraşul nostru, dintre care enumerăm: Târgu de Paşti, Festivalul JazzTm, 9 mai Ziua Europei, Zilele Cartierelor, Festivalul Bega Bulevard, Festivalul Artelor Timisorene, Timisoara International Music Festival, Festivalul Rock, Festivalul Timfloralis, Festivalul Minorităţilor şi Gastronomiei, Festivalul Inimilor, 3 August- Ziua Timişoarei, Festivalul de Operă şi Operetă din Parcul Rozelor, Film pentru Timişoara, Ruga Timişoarei, Festivalul Baroc, Târgul de Iarnă şi Sărbătorile Crăciunului, Gala Excelenței Timişorene, Revelion 2018, dar şi alte acţiuni şi evenimente noi. Timişoara este Capitala Culturală Europeană în 2021, ca rezultat al unui demers al oraşului nostru, susţinut în primul rând de Primăria Municipiului Timişoara. În conformitate cu obiectivele asumate, activităţile desfăşurate de oraşul Capitală Europeană a Culturii vor urmări să îmbunătăţească sfera de cuprindere, diversitatea şi dimensiunea europeană ale ofertei culturale. Autorităţile locale şi comunităţile pe care le reprezintă sunt beneficiari direcţi ai câştigării titlului de Capitală Europeană a Culturii. Manifestarile din cadrul agendei culturale vor asigura Timişoarei o expunere media in contextul anului 2021 în care Timişoara este desemnată Capitală Europeană a Culturii. FO353-01,Ver.l

Municipalitatea timişoreană, prin direcţiile de specialitate trebuie să implementeze Strategia culturală a municipiului Timişoara, aprobata prin HCL 535 din data: 31.10.2014 privind aprobarea Strategiei culturale a municipiului Timişoara pentru perioada 2014-2024. Acest lucru demonstrează faptul că, cultura este o prioritate de dezvoltare pentru administraţia publică locală, iar oraşul se mobilizează financiar, cultural şi uman pentru beneficia de impactul economic, social şi educaţional asociat unei vitalităţi culturale ridicate. La fel stau lucrurile şi în ceea ce priveste Strategia de tineret a municipiului Timişoara aprobată prin HCL nr. 574 din 27.11.2014 privind aprobarea Strategiei de tineret a municipiului Timisoara pentru perioada 2014 - 2020 a municipiului Timişoara. Având în vedere cele enumerate mai-sus, Agenda Casei de Cultură a Municipiului Timişoara trebuie să susţină şi să ţină cont de aceste strategii, în cadrul evenimentelor pe care le organizează. Tinându-se cont de art. 20 şi art. 21, alin. 1, hit. (a) şi lit. (b) din Ordonanţa nr. 21/31.01.2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, potrivit căreia: “ (1) Finanţarea cheltuielilor necesare funcţionării instituţiilor de spectacole sau concerte se realizează astfel: a) cheltuielile necesare realizării programului minimal anual prevăzut în contractul de management se acoperă integral din subvenții acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz; b) cheltuielile necesare realizării proiectelor, altele decât cele din programul minimal, se acoperă din venituri proprii, din subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, precum şi din alte surse;”; având în vedere Legea nr: 2737 din 29.06.2006 privind finanţele publice locale; având în — vedere art. 36, alin.6, lit. (a), pct. 4 si 5 din Legea nr. 215/23.04.2001 privind administraţia publică locală; conform O0UG nr.189/25.11.2008 privind managementul institutiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public; având in vedere OUG 118 din 21 decembrie 2006 (*actualizată*), privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale având în vedere OUG nr. 51 din 11 august 1998 (*actualizată*)privind îmbunătățirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale**) şi potrivit Ordonanței nr. 9/23.01.1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri proprii şi suvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, propunem aprobarea realizării acestui program, din cap. 67.02. "Cultură, recreere şi religie". Finanţarea se face din cap. 67.02. "Cultură, recreere şi religie", pentru manifestările culturale ale Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, cuprinsă în bugetul local al Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL nr. 76/23.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018; Detalii referitoare la Agenda Casei de Cultură a municipiului şi la manifestările care se vor derula pe parcursul anului 2018 se află în materialul anexat. Prin urmare Având în vedere cele menţionate mai sus, PROPUNEM: Emiterea unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timişoara prin care să se aprobe: 1. Aprobarea acţiunilor care constituie Agenda manifestărilor culturale din anul 2018 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, conform Anexei care va face parte integrantă din hotărâre; FO33-01,Ver.1

2. Finanţarea se face din cap. 67.02. "Cultură, recreere şi religie", pentru manifestările culturale ale Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, prevăzute în Anexa, care va fi parte integranta din HCL; Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestor manifestări se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii si in limita bugetului aprobat. Anexăm toate documentele depuse pentru susţinerea acestui proiect de hotărâre. Director Casa de ra A Muriicipiului Timisoara Pavel parle ea Biroul Organizare Evenimente Casa ge Cultura a Municipiului Timisoara |; RI LE FO53-01,Ver.1 Contabil sef Casa de Cultura a Municipiului Timisoara Alina Iliescu N d

Atasament: aviz_juridic.pdf

ROMANIA Anexă la raportul de specialitate nr. SC2018-5942/14.03.2018 JUDETULTIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA 2 SERVICIUL JURIDIC 16.03.2018 AVIZ privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2018 a Casei de Cultură a Municipiului Timisoara ! Constatând din examinarea raportului de specialitate privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2018 a Casei de Cultură a Municipiului Timisoara; Având în vedere prevederile actelor normative în vigoare, şi anume: Conform Ordonanței de Urgenţă nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, menţionează că aşezămintele culturale pot fi: căminele culturale, casele de cultură, universităţile populare, şcolile populare de arte şi meserii, centrele culturale, formaţiile sau ansamblurile profesioniste pentru promovarea culturii tradiționale, centrele zonale pentru educaţia adulţilor, centrele pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale şi altele asemenea iar prin excepție oricare dintre aşezămintele culturale prevăzute mai sus, înființate şi organizate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale, ca şi compartimente de resort în aparatul de specialitate al autorităţilor executive. Conform art. 3 alin.1 lit.b) din OG nr. 118/2006, autorităţile administraţiei publice locale pot aproba funcţionarea aşezămintelor culturale de drept public ca instituţii-gazdă de spectacole şi/sau concerte, asigurând bugetul necesar funcţionării şi acoperirii cheltuielilor aferente prezentării de producţii artistice. Conform art. 4 alin.1 din OG nr. 118/2006 aşezămintele culturale, instituţii publice, îşi desfăşoară activitatea, în principal, pe bază de programe şi proiecte elaborate de conducerea acestora, în concordanta cu strategiile culturale şi educativ-formative stabilite de autorităţile sau de instituţiile în subordinea cărora funcţionează. Cu respectarea O.U.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale care ” stabileşte şi reglementează cadrul general, principiile şi procedurile sistemului de finanţare nerambursabilă de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale iar programul cultural reprezintă ansamblul de proiecte culturale sau, după caz, ansamblul de proiecte şi acţiuni culturale, subsumat unei teme/concepţii, realizat pe durata unui exerciţiu financiar, în urma căruia rezultă unul sau mai multe bunuri culturale”; Având în vedere Avizul favorabil al Direcţiei Economice cu acelaş număr. În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1),(2) lit. b), al.(6) lit.a) pct. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată: (1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale. (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului; (6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local: a) asigură, potrivit competențelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: 4. cultura;

a Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2018-5942/14.03.201 8 al Casei de Cultură a Municipiului Timişoara privind aprobârea Agendei manifestărilor culturale din anul 2018 a Casei de Cultură a Municipiului Timisoara. Menţionăm că prezentul aviz nu priveşte necesitatea, oportunitatea şi conformitatea privind selecţia manifestărilor cuprinse în Agenda culturală pe anul 2018 a Casei de Cultură a Municipiului Timisoara. De asemenea, avizul nu priveşte aspectele economice, de specialitate ale documentaţiei, respectiv criteriile organizatorice şi valorice stabilite şi nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare, nu înlocuieşte obligația structurilor competente de a analiza documentaţia din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă şi nu se substituie avizului acordat conform Legii nr. 215/2001 din partea secretarului. CONSILIER JURIDIC, Alin Stoi Cod FO53-13,Ver.1

Atasament: ANEXA.pdf

ANEXA cu amendamente la HCL 122 / 20.03.2018 Agenda Culturala a Casei de Cultura Timisoara pe anul 2018 Nr crt Denumirea manifestarii Perioada Suma estimata, solicitata CLT TARGUL DE PASTI- manifestare traditionala ! 17 martie-10 aprilie 200,000 FESTIVALUL INIMILOR: de a-XXIX —a -manifestare din calendarul UNESCO, cu participare internationala (Europa,America Latina, Asia, etc) 04-08 iulie 550,000 ZIUA TIMISOAREI - Marcarea intrarii trupelor romanesti si instaurarea administratiei romanesti la 3 august 1919. - Concerte, expozitii,sedinta festiva, focuri de artificii, simpozion, etc 3-5 august 600,000 “Ruga Timisoarei "- ed a XIX- a 15-16 septembrie 80,000 “De la o capitala culturala la alta “ Schimburi culturale Timisoara- Sibiu- Novisad -spectacole, expozitii, seminarii, etc, in perspectiva anului 2021 lunie- decembrie 60,000 Aniversarea a 50 de ani de activitate a Ansamblului TIMISUL 8 noiembrie 100,000 “Timisoara, intre traditie si modernitate” - Actiuni culturale in oglinda, constand in concursuri de interpretare , dezbateri,expozitii , lansari de materiale discografice, etc „avand drept scop evidentierea importantei culturii traditionale in context european, mai- octombrie 220,000 Festivalul National de romante“ ROZE PE BEGA “- eda IV -a septembrie 100,000 Seminar naţional şi internaţional de Martie- decembrie 60,000

coregrafie si arta interpretativa 10. | Spectacolul anual al Ansamblului TIMISUL decembrie 60,000 11, | Expozitia de pictura “Spiritualitate crestina în | Martie- aprilie 5,000 lumina si culoare "(vernisaj expozitie de icoane ) 12. | Spectacol dedicat zilei femeii 8 martie 13. | “Tara mea-i Banatul meu ”- spectacol de iunie 60,000 cantece si dansuri 14, | ZILELE CARTIERELOR Aprilie- noiembrie 200,000 - Organizate impreuna cu Consiliile Consultative de Cartier 15. | Festivalul -Concurs de Interpretare Vocala si | august 50,000 instrumentala “Sivu si Cosmin Golban”- ed a XII-a 16. | Manifestari dedicate Revolutiei din decembrie 100,000 Decembrie 1989 la 29 de ani 17. | Cultivarea trecutului militar al poporului Martie- decembrie 30,000 roman, manifestari dedicate : Zilei imnului, Zilei Drapelului, Zilei Armatei Romane, Zilei de 1 decembrie,etc 18. | FESTIVALUL VINULUI ,ed a XVIII-a 18- 20 octombrie 100,000 E decembrie 850,000 19. | Tragul de Craciun si Serbarile Craciunului 20. | Revelionul Seniorilor 21, | Revelion 2018 22, | “TINERII DECID "(proiect aprobat prin HCL Aprilie- decembrie 5,000 463/20.12.2010- actiuni de implicare a tinerilor din liceele timisorene.Gala de premiere a celui mai bun proiect propus de liceeni) 23. | Activitati de implicare a tinerilor in viata Martie- decembrie 5,000 culturala timisoreana 24. | Ziua Majoratilor 25 mai 50,000 25. | Ziua Tinerilor 2 mai 50,000

26. | Ziua Studentilor Timisoreni 19 aprilie 50,000 27. | Colaborari artistice intre Timisoara si mai 30,000 Karlsruhe-concert Vizita orchestrei din Karlsruhe la Timisoara 28. | Promovarea atractiilor turistice locale si martie- decembrie 50,000 regionale 29. | Tiparire materiale informative privind Mai- decembrie 50,000 Timisoara 30. | Sprijinirea vietii academice, culturale si Martie- noiembrie 1000,000 stiintifice a municipiului Timisoara( congrese, simpozioane, dezbateri) 31. | Festivalul de Opera si Opereta Timisoara 24 august-2 450,000 2018, ed a XIV-a septembrie - Ministagiune in aer liber 32. | Festivalul ROCKS ed a IV-a iunie / noiembrie 450,000 33. | Timisoara International Music Festival — 31mai- 2 iunie 900,000 REVOLUTION — ed a IV-a 34, | VOX MUNDI- festival international de muzica | mai 270,000 corala moderna si contemporana pentru copii si tineret 35. | Festivalul PLAI 14- 16 sept 400,000 - eveniment pentru toate varstele,caracterizat prin diversitate 36. | TIMFOLK FESTIVAL, ed! noiembrie 100,000 Festiva! - concurs de muzica folk 37. | ALTERNATIV PARK lunie — noiembrie 10,000 - Festival de muzica electronica

38. SUMMER KISS Megaconcert realizat în parteneriat cu Kiss Fm 24 mai 60,000 39, Proiecte tiparite de publicatii si carti despre Timisoara si/ sau scrise de scriitori timisoreni martie- decembrie 100,000 40. Tparire revista trimestriala “ Anotimpuri literare ” - Aparitii trimestriale lanuarie- decembrie 35,000 41, Concurs “ Timisoara peste 100 de ani "- sesiune Helion- concurs de proza martie-decembrie 78,840 42. Festival International JAZZ TM 29 iunie- 1 iulie 900,000 43. Festival Blues pentru Timisoara 5 august 40,000 44, Lira Festival Mai- noiembrie 80,000 45. Concurs de literature dialectala banateana MARIUS MUNTEANU Noiembrie- decembrie 15,000 46. MAI- Ziua Europei (spectacole, expozitii, simpozion) 9 mai 150,000 47. Marcarea principalelor teme europene : Ora Pamantului, Saptamana Mobilitatii, Ziua Transportului Public, Ziua Voluntariatului, Ziua Minoritatilor, Ziua Serviciilor Publice - Actiuni de informare, educatie, voluntariat, preventive, derulate cu implicarea civica a tinerilor Martie- decembrie 100,000 48. 1 iunie in orasul Copiilor- manifestari dedicate Zilei de 1 lunie - Teatru pentru copii, ateliere artistice, expozitii, spectacole, concerte, concursuri, etc 1 iunie 150,000

49. Tmisoara Big Band - o fanfara pentru un oras European - Participari la diverse evenimente ale comunitatii Martie- decembrie 50,000 50. “Muzica de fanfara in parcurile Timisoarei ” - Proiect de educatie muzicala in spatii publice Aprilie- octombrie 30,000 31. Festivalul Artelor Timisorene- ed a V-a 04- 10 iunie 500,000 32. Pasaport Cultural - Proiect de educatie culturala 53. 1 martie- 10 iulie 108,000 Deplasari in tara si in strainatate, turnee, participari la festivaluri international ale Ansamblului Timisul, Timisoara Big Band, Orchestrei de Tineret a Timisoarei, Coralei Carmina Dacica, etc SA. martie- decembrie 350,000 Cooperare culturala internationala si, in baza strategiei culturale 2014-2924, tinand cont de prevederile axei tematice Timisoara conectata, racordarea Timisoarei la miscarile artistice contemporane international prin prezenta artistilor, organizatiilor, institutiilor locale la evenimente culturale importante, schimburi de experiente, parteneriate. Aprilie- decembrie 30,000 55. Realizarea unor expozitii de arta plastic, a taberelor de sculptura, promovarea artelor vizuale,sustinerea artistilor plastici timisoreni si a scolii de arta timisorene Aprilie- noiembrie 50,000 56. Revolutionary- catalog de promovare a municipiului Timisoara mai 60,000 37. Salonul anual de arta ROMUL LADEA lanuarie- decembrie 20,000 38. Tabara de creatie a artistilor plastici si expozitia taberei Romul Ladea Mai-iulie 40,000 59. Spectacole de teatru non- institutionalizat Aprilie- decembrie 30,000

60. terne de nutritie,etc Festivalul National al Teatrelor Septembrie- octombrie | 150.000 Independente 61. | Festivalul European al Spectacolului 5-12 mai 1000,000 Timisoara-Festivalul Dramaturgiei FEST- FDR 62. | Proiectii in aer liber si in spatii martie- septembrie 50,000 neconventionale 63. | FESTIVALUL BAROC 18- 23 octombrie 218.100 64. | Festivalul Minoritatilor Etnice 21-22 septembrie 100,000 EdalV-a 65. | Mehala Multiculturala , ed a lll-a 4-5 augut 60,000 66. | Ziua Pensionarilor Mai/iunie 50,000 —_— 67. | Ziua Muzicii de Orga octombrie 10,000 Conform HCL 479/ 10.10.2014 68. | Festivalul TIMFLORALIS ed a IV-a 27-29 aprilie 650,000 69. | BEGA BULEVARD —eda XI-a 07-09 septembrie 400,000 Concerte, expozitii,spectacole pe malul canalului Bega , un proiect de responsabilizare ecologica 70. | Concurs "Cele mai frumoase 100 de Martie- august 30,000 fotografii din Timisoara” Si “TOP cele mai frumoase 10 clipuri video cu Timisoara” 71. | "Timisoara canta !” Aprilie- octombrie 50,000 - Proiect de promovare a valorilor interpretative timisorene în spatii publice (Piata Libertatii) 72. | “Timisoara danseaza!” Aprilie-octombrie 50,000 Proiect de promovare a dansatorilor amatori, adepti ai unor stiluri diverse, in spatii publice (str Marasesti) 73 | “Timisoara Fresh”- actuni si seminarii pe 7-8 iulie 65,000

74, Gala Excelentei Timisorene ( premierea superlativelor pe anul 2027 in cultura, arta, educatie ) decembrie 130,000 75. Sub semnul Centenarului- manifestari, sesiuni de informare, simpozioane, concursuri, actiuni de promovare(stegulete, etc ), schimburi culturale, iluminat public în culorile steagului national, colantare tramvai „etc Martie- decembrie 150.000 76. Unirea Basarabiei cu Romania- spectacol 23 martie 110,000 77. 1 Decembrie- Ziua Nationala a Romaniei —la Centenar 1 decembrie 400,000 78. FISART- Centenar /Festivalul International de Arta Stradala/ tematica:lucrari de arta neo-murala cu tematica Romania- 100 de ani Aprilie- septembrie 50.000 79. Festivalul International de Magie 150.000 Director Casa de Cultura Timisoara Dehel