keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 394/17.07.2018 privind aprobarea proiectelor cu finantare nerambursabila alocata de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activitati nonprofit de interes local, in anul 2018

17.07.2018

Hotararea Consiliului Local 394/17.07.2018
privind aprobarea proiectelor cu finantare nerambursabila alocata de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activitati nonprofit de interes local, in anul 2018


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive SC2018 - 16875/ 17.07.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 16876 din data de 17.07.2018 al Casei de Cultura a Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Directiei Economice - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 16876/17.07.2018;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 17.07.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 16878/17.07.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si al Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala,turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere ca Programul anual al finantarilor nerambursabile si Anuntul de participare au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a VI-a, nr. 59/29.03.2018, respectiv 60/30.03.2018;
Avand in vedere Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata;
Avand in vedere Legea 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general;
Avand in vedere: Procesul-verbal de jurizare nr. 2513/10.07.2018 al proiectelor cu finantare nerambursabila alocata de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activitati nonprofit de interes local, in anul 2018 si raportul final nr. CCMT 2576/16.07.2018 al procedurii de selectie al proiectelor cu finantare nerambursabila alocata de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activitati nonprofit de interes local in anul 2018;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 40/29.07.2016 pentru modificarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit culturale de interes local aprobat prin Hotararea Consiliului Local 41/02.02.2016;
Avand in vedere art.36 alin 2 litera (b) din Legea nr. 215/ 2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In conformitate cu art.45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba lista proiectelor cu finantare nerambursabila alocata de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activitati nonprofit de interes local, pe anul 2018, in conformitate cu Procesul-verbal nr. 2513/10.07.2018 si raportul final nr. CCMT 2576/16.07.2018 al Comisiei de analiza a proiectelor constituita in baza Dispozitiei Primarului Municipiului Timisoara nr.477/ 19.04.2018, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Casa de Cultura a Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotarare se publica in Monitorul Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Casei de Cultura a Municipiului Timisoara
- Directiei Economice;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I EST;
- Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse II VEST;
- Directiei Edilitare;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei Politiei Locale;
- Biroul Scoli - Spitale;
- Biroul Sport - Cultura
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Biroului Audit;
- Mass- media locale.Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: doc04159320180717061220.pdf

COMISIA DE - ANALIZĂ A PROIECTELOR DE CULTURA organizată în conformitate cu Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 477/19.04.2018 Nr. CCMT 2576/16.07.2018 Raportul final al procedurii de selecţie al proiectelor de cultura cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 2018 - Prin HCL 40/29.07.2016 a fost aprobat noul regulament al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, iar prin Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 477/19.04.2018 a fost aprobata componenţa Comisiei de analiză a proiectelor culturale, pentru selecţia şi evaluarea proiectelor care vor beneficia de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local pe anul 2018. A fost demarată procedura finala de jurizare, conform regulamentului de aplicare aprobat prin HCL 40/29.07.2016. În vederea raportarii finale, s-au prezentat următoarele persoane, împuternicite în acest sens prin Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 477/19.04.2018: 1. Pavel Dehel&an Zr 2. Balăzs Attila _ 3. Ioan Garboni În conformitate cu Anexa HCL nr. 40/2016: Art.34 Comisia de evaluare şi selecție va lua act de Raportul intermediar al Comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi va înainta Raportul final al procedurii de selecţie către Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, raport ce se constituie anexa a Hotărârii Consiliului Local de aprobare a rezultatului selecţiei. Intrucât s-a reunit un număr de 3 membri, Comisia a fost considerată statutară. S-a constatat ca, conform raportului intermediar că au fost depuse un număr de 6 contestatii: privind activităti nonprofit de cultura. Urmare a solutionarii contestatiilor, un număr de 5 dosare ( nr.1, 2, 4, 5, 6) au fost considerate neeligibile acestea nerespectand documentatia aferenta dosarului de finantare conform art 19 lit. d si e; ale art.20 pct. 5,7,8, 9 ; ale art 21, aln. 1, lit.f. si ale art. 39 din REGULAMENTUL privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale şi de tineret de interes local, aprobat prin HCL nr. 40/29.07.2016 Cu privire la contestatia nr. 3 (Asociatia Festivaluri pentru Tineri - Festival Urban, ediţia a III-a ) Comisia a reanalizat punctajul acesteia astfel. M3 M4 | MS Medie punctaj 3 | Asociatia Festivaluri pentru | 2547/13.07.2018 | 65 60 [75 65 Tineri - Festival Urban

Nr.Crt | Instituţia Nr.inregistrare contestatie 01 Asociatia Culturala Contrasens | 2542/13.07.2018 02. Asociatia Simultan 2542/13.07.2018 03. Asociatia Festivaluri pentru 2547/13.07.2018 Tineri 04. Asociaţia Culturală DUN'Art | 2557/16.07.2018 05. Asociaţia Creative Ways 2559/16.07.2018 06 Asociatia La Figurat 2558/16.07.2018 Situaţia completa, in urma raportului final, a proiectelor atât eligibile, cât şi neeligibile se regăseşte în Anexa. Comisia de analiză a proiectelor de cultură în următoarea componenţă: Nume prenume Semnătură Sorin Vlad Predescu Violeta Simona Zonte Pavel Dehelean Balăzs Attila a nb _ Ioan Garboni

Atasament: doc04159420180717061358.pdf

Raport Final al procedurii de selecţie al proiectelor de cultura cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, în anul 2018 - Anexa - Nr. |Fundație/Asociaţie/ONG Denumire proiect Perioada Punctaj juriu Medie Puntaj |Suma OBSERVATII Crt solicitată lei Finantare aprobata M3 M4 MS Ol. [Asociaţia Sfera Timişoarei |Tradiție-Identitate- 20.07-20.11 65 60 65 63,33) 47.775|Punctaj insuficient E : A Neeligibil Mogştenire, Centenar 2018 2. |Asociaţia Sfera Timişoarei |Art Therapy 2018 01.06-01.11 80 80 80 80,00) 40.000 |_25.000,00 26.000,00 3. |AsociaţiaCulturală Mariana |Romania Centenară — 26.09-29.09 29.000|Contributie surse proprie 0%. Conform buget Drăghicescu folclorul uneşte românii contributia asocciatiei provine numai din alte surse Neeligibil (sponsorizari). 4. |Asociaţia Uniunea Premierele Timişoarei — film |01.07-01.10 70| 65 85 73,33 15.730 Jurnalistilor din Mass-Media |documentar Minoritatilor Etnice 7.865,00 5. |Asociaţia Română a Filmului |Festivalul Intenaţional de 03,10- 80| 80 90 83,33) 360.000 Independent Film Timishort-ed. aX-a PE 234.000,00 6. |Organizatia Noua Acropolă |Săptămâna Culturii, ed.a IX-a|01.05 -31.07 90 80 90 86,67 4.620 3.465,00 7. Organizatia Noua Acropolă |Ziua Internaţională a Muzicii, |01.06-31.10 80) 70 80 76,67 3.010 ed.a III-a 1.956,50 8. |Organizatia Noua Acropolă |Zilele Filosofiei,ediţia a XIII-|15.06-15.12 85 70 85 80,00 4.200 a 2.730,00 9. |Asociaţia Casa Plai Dezvoltarea comunității Mai- 13.500|Lipsa dovada surse proprii . Surse creative decembrie proprii conform bugetului depus: 31.500 lei. Dovada DEI surse proprii conform extras de cont: 10.928,53 lei. EET 10. |Asociaţia Societatea International Musicology 26.06-20.11 90 70 90 83,33j 26.000 Internaţională de Studii Congress, ed. a IV-a Muzicale 16.900,00 11. |Asociaţia Societatea Şcoala de Vară Eduroc, ediţiaj18.06 — | 75 75 76,67 10.000 Internaţională de Studii a VII-a 809 Muzicale 6.500,00 12. [Asociaţia Culturală Mad(e) in Romania Mai- 54.430|Surse proprii: 16.000 lei. Contrasens octombrie Lipsa dovada surse proprii. Lipsa extras cont. a N —z— - Total contributie proprie pentru cele 3 proiecte: 43.500 — 15 [Asociația Culturală Point-Album de artă 50:05-10-11 80.500[Surse proprii: 11.500 ei. Conform balerită “cont Vl «profit 2.655,73 lei; Contrasens contemporană casa in lei, conturi la banci etc) - 16.545 lei; cont 401 - Neeligibil datorii furnizori 11.870,43 Copie după Actul 14. lAsociaţia Culturală Arta'n casa — Scoala de vară |Mai- 79.000|Surse proprii: 16.000 lei Cable după Copie după Cortiicatul de Contrasens II înregistrare in registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sau Certificatul de înregistrare fiscală fara semnatura. 13. [Fundația Cărtureşti Street Delivery Timișoara E = 46.500|Proiect terminat Neeligibil 16. (Centrul Cultural WEST meets EAST -- Mari |octombrie 24.000[ Lipseste declaratia ca nu are datorii la bugetul local ( : . AN 5 Lipsa dovada surse proprii pentru ambele proiecte. ASI “Rabindranath Tagore Uniri Muzicale este data declaratie doar pentru bugetul de stat) Neeligibil Total finantare din surse proprii conform bugetelor 17. (Centrul Cultural Festivalul “Namaste India”, [iulie 9.000] Lipseste declaratia ca nu are datorii la bugetul local ( depuse: 14000 lei Total dovada surse proprii pentru cele doua proiecte conform extras de cont: e “Rabindranath Tagore” ed. a X-a este data declaratie doar pentru bugetul de stat) 8.022,58 lei. Neeligibil 18. |Asociaţia Culturală Antagon |Cabina cu cărţi 01.06-01.11 80 80 80 80,00) 37.800 24.570,00 19. [Asociaţia Culturală Antagon |Typpopassage 2018 15.07-30.10 70 60 75 68,33) 37.800 Tolerance 18.900,00 20. [Asociaţia Culturală Antagon |Antagon Festival ediția a V-a |25-28.10 90 90 90 90,00) 37.800 7 28.350,00

21. |Asociaţia Culturală Salvaţi |Corneliu Șuboni — Secretul |01.06-20.07 40.000|Contributie CCMT 90% - maxim 70% Neeligibil Buget IUTE Patrimoniul Timişoarei viorii narativ trecut in Euro, Lipsa extras cont NSU „ LIp 22. [Asociaţia “Societatea Educație culturală şi 01.07-01.12 85 90 95 90,00 7.000 Bănăţeană pentru Păstrarea |interculturală aplicată în Tradițiilor Maghiare” ansamblul folcloric “Bokreta”, ed. a II-a 23. [Asocietatea Societatea Expoziția Premierelor 15.06- 35.000lLipsa dovada surse proprii. Finantare surse proprii Inventatorilor din Banat Timişorene, bănăţene SI conform bugetului depus: 15.000 lei. Dovada surse proprii conform extras de cont: 4.574,01 lei. Perioada de desfasurare este noiembrie 2018- nelimitat. Conform regulament perioada maxima este 15 decembrie ( proiectul se finalizeasa in anul pentru care se da finantarea). Copie după Actul constitutiv, Copie după Statut, Copie după Certificatul de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sau Certificatul de înregistrare fiscală nu sunt semnate si stampilate cu menţiunea „conform cu originalul” in original ( au semnatura si stampila puse in copie) 24. |Asocietatea Societatea Salonul Internaţional de 13 — 15.06 10.000|Proiect finalizat. Inventatorilor din Banat Invenții şi Inovaţii Traian Vuia Timişoara — ediția IV 25. [Asociaţia 24/7 House 360 Centrul multifuncțional 10.05 — 80| 90 75 81,67 69.076|Surse proprii:9.868 lei Copie după Actul constitutiv, pentru artă şi cultură ora Copie după Certificatul de înregistrare in registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sau Certificatul de înregistrare fiscală fara semnatura si stampila cu menţiunea „conform cu originalul”. Lipsa Copie după Statut, este depus doar un act aditional fara semnatura si stampila cu menţiunea „conform cu originalul”. Declaratia lipsa datorii buget local/de stat este data gresit. Din aceasta reiasa ca presedintele asociatiei nu are datorii fiscale ( declaratia trebuie data in numele asociatiei nu in nume _ propriu) __ |Lipsa dovada surse proprii pentru ambele proiecte. 7 - Fm 7 = ŢFetal finantare din surse proprii conform bugetelor > 26. |Asociaţia 24/7 House 360 Spațiul expozițional 01.05— 63.266|Surse proprii: 9.038 lei Copie după Actul constitutiv, depuse: 18.096 lei. Total dovada surse contemporan O.Z.I ore Copie după Certificatul de înregistrare in registrul proprii pentru cele doua proiecte conform extras de cont: asociaţiilor şi fundaţiilor sau 9.480,56 lei. Certificatul de înregistrare fiscală fara semnatura si stampila cu menţiunea „conform cu originalul”. Lipsa Copie după Statut, este pus doar un act aditional fara semnatura si stampila cu menţiunea „conform cu E e sai Neeligibil originalul”. Declaratia lipsa datorii buget local/de stat este data gresit. Din aceasta reiasa ca presedintele asociatiei nu are datorii fiscale ( declaratia trebuie data în numele asociatiei nu in nume propriu) 27. |Asociaţia Culturată Pusta Azi, vă cântă nepoței 15.05-30.11 27.000[Contributie CCMT 90% - maxim 70% Neeligibil N Banaiului Neeligibil 28. |Asociaţia Eufest Central European Festival |24.08-02.09 70 60 65 65,00) 180.000 timişoara (CEFFTM) 2018 90.000,00 29. [Asociaţia Pelicula Culturală |Ceau, Cinema! Festival de |01.06-31.08 90 100 100 96,67) 68.420 buzunar, ediția aV-a 61.578,00 30. iati i Iulie- 90 95 85 Asociaţia Sonoro tal PER Sie 90,00) 45.000 33.750,00

31. |Asociaţia Culturală Caravana Metropolis-Cinema iul.18 o| 80 95 85,00) 62.000 Metropolis în aer liber 40.300,00 32. |Fundaţia Diaspora Conferința Iternațională — |01.06-30.11 75 75 75 75,00 11.660 ONG-uri indomeniul culturii şi ştiinţei 7.579,00 33lFundaţia Diaspora Aplicația “Patrimoniul 01.06- 75 70 80 75,00 47.600 Timişoarei” PA 30.940,00 4. |Asociaţia Bastion —Varbastya |Zilele Maghiare la Timişoara, |01-09-15.10 80 90 90 86,67) 92.470 ed.a III-a 69.352,50 35. |Fundaţia Universitatea de Educaţia din România la Iunie- 70 60 75 68,33 50.000 Vest Centenar polen 25.000,00 36. |Fundaţia Universitatea de Gala Premiilor UVT, ediția |Septembrie - 70 70 75 71,67) 52.000 Vest | alV-a, 2018 26.000,00 37. |Fundaţia Universitatea de Cybersecurity- provocări şi |Iunie- 80 80 90 83,33) 122.500 Vest soluții 79.625,00 38. |Asociaţia Festivaluri pentru |Festival Urban, ediția a III-a |01.08-01.11 65 60 70 65,00) 318.400 tineri 159.200,00 39. |Asociaţia La Figurat Sabotage The City 2018 01.07-10.10 80 90 80 83,33) 28.000 18.200,00 40. |Asociaţia La Figurat La Un Moment dat in Parc |01.05-15.06 38.500|Proiect terminat in 15 iunie. Copie după Actul constitutiv, Copie după Statut, Copie după Certificatul de înregistrare in registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sau RECE E 5 : MI ; - Neeligibil Certificatul de înregistrare fiscală fara semnatura si stampila cu menţiunea „conform cu originalul” 41. Asociaţia La Figurat Bazar 2018 01.06-30.10 70 70 65 68,33 15.050 7.525,00 42. |Asociaţia Culturală Beli Moştenire Culturală 15.05-10.12 70 65 70 68,33 20.000 Bagrem/Bagrinul Alb Bănăţeana, ediția a III-a, Omagierea centenarului Marii Unirii şi a jertfelor bănățenilor din timpul Primului Război Mondial 10.000,00 43. |Asociaţia Culturală Beli Multiculturalitate şi 15.05-30.11 75 60 80 71,67 17.800 Bagrem/Bagrinul Alb duhovnicie în Banat 8.900,00 14. |AsociaţiaCulturală Mariana _|Cânteceleșiportu] câmpiei ||10 --30.05 25.000lproiectul terminat 30 mai. Lipsa dovada Strseproprii - _ = IAT Drăghicescu eeligibi 45. |Asociaţia Prin Banat Heritage of Timişoara : 17.06-29.11 90 90 95 91,67) 87.205 Iosefin 65.403,75 46. [Asociaţia Dan Ceplinschi Get Dancey Festival 2018, |01.08-30.11 70 65 80 71,67) 49.350 ed. all-a 24.675,00 47. |Asociaţia Dan Ceplinschi Rezidențe artistice - 2018 NA Dn ! 65 55 65 61,67 53.900|Punctaj insuficient. noembrie 48. [Asociația Culturală şi Remix ID 15.05-15.12 38.500|Surse proprii 8.500. Bugetul completat gresit. C.V.-ul Ecologică Sepale depus la dosar nu este cel al coordonatorului de proiect +3) finantare din surse proprii conform bugetelor trecut la lit.C, Anexa1 ( formular cerere de finantare) depuse: 23.000 lei. Total dovada surse proprii pentru cele doua proiecte conform extras de cont: 49. [Asociația Culturală şi Metazine 10.05-13.12 52.500|Surse proprii 14.500 7.535,70 lei. Extrasul nu acopera niciun proiect. Ecologică Sepale Neeligibil 50. [Asociația Metaspaţiu Baroc Urban - start 10.06-15.12 95 75 95 88,33 28.000 21.000,00 51. [Asociaţia Metaspațiu Meta Camp 25.06-13.12 85 70 85 80,00 17.500 11.375,00 52. |Societatea Româno- Festivalul Internaţional de 09.11.2011 90 100 95 95,00) 304.667 Germană/Centrul Cultural Arte Performative, ed.al V-a, German Comunități temporare 228.500,25

53. |Asociaţia Documentor Open Documentary Session, |20.08-30.10 80| 80 85 81,67) 30.000 ed.a IX-a, Safe Camp 19.500,00 54. |Asociaţia pentru Promovarea |Invaţă-mă să iubesc cartierul |01.06-01.12 60 60 85 68,33) 64.400 Tradiţiilor meu 32.200,00 55. |Asociaţia Culturală Kratima |Observatorul de politici 07.09-30.11 80| 65 75 73,33 44.600 cultuale europene 22.300,00 56. |Asociaţia Culturală Art Time |Conferințe muzicale 01.09-30.10 14.000|Surse proprii: 6.000 lei EI Lipsa dovada existenţei surselor de finanţare proprii pentru| ST Taste CUTITE AT Ta (EET mac ITTOSOTI = = 70 333 ZT-000[Surse proprii 9.000 lei celor 3 proiecte. Total contributie proprie : : 21.000 lei. ! Pentru toate cele 3 proiecte este 10.500,00 58. |Asociaţia Culturală Art Time [Concert Incanto Quartetto, |01-30.09 14.000|Surse proprii: 6.000 lei depus Un Sigur extras de cont van soldul de 11.435.197 RE : statii lei. Ordinea de prioritate a proiectelor este 57, 58, 56. Neeligibil Asociaţia Why Not Us Cultură la Street Food 08.05-31.06 28.900/proiect desfasurat in perioada 10-13 mai. ETER Festival, Timişoara 2018 Neeligibil 60| Asociaţia APECA Sărbătoarea muzicii 21- 36.500lProiect finalizat 22.06.2018 S1|Asociaţia APECA Zilele Filmului de Umor- 15.06-17.07 | 100 95 95,00 14.420 Cinema in aer liber 62|Asociaţia APECA Festival Căsuța Piticilor 19-20.05 21.500|Proiect terminat 63|Asociaţia Culturală Pentagon |Copil in Europa, ed. A XI-a |lunie- 203.000] Conform cerererii de finantare : Surse proprii: 87.000 octombrie Lipsa dovada acoperire integrala a surselor de finanţare propri( extras de cont: 62.580,06 si depozit bancar: Neeligibil 21.708,49. Total: 84.288,55). 64lOrdinul Arhitecţilor din Beta 2018-Bienala Mai- 95 95 95 95,00) 378.720 România timişoreană de arhitectuta noiembrie 284.040,00 65|Asociaţia RPT MC Road Patrol MC România 15.06-17.06 40.000|Proiect terminat in 17 iunie. ri Bikers Festival 2018 Da i 66/Fundaţia Politehnica Festivalul Internaţional de |Iunie- 80| 80 90 83,33) 161.000 Timişoara Literatură — La Vest de Becuri Est/La Est de Vest 104.650,00 67| Asociaţia Art Embrace Festivalul Internaţional de |01.08-01.12 80 80 90 83,33 81.900|Surse proprii: 31.500 lei Tango Argentinian Lipsa dovada existenţei surselor de finanţare proprii pentru n n E finantarea ambelor proiecte. Total contributie proprie : 53.235,00 68[Asociația Art Embrace -ŢTriunghiul de Tango 01.06-30.11 * 43.050|Surse proprii: 18250 lei 49.950 lei." Pentru ambele-proiecte a fost Timişoara, Novi Sad Belgrad depus un singur extras de cont avand soldul de 46.977 Ardi lei.Ordinea de prioritate a proiectelor este 67, 68. : 69| Asociaţia Memoria Culturii |Povestea timişoreanului 15.05-30.11 65.100|Surse proprii : 27.900 lei Wilhelm Muhle Lipsa dovada existenţei surselor de finanţare proprii pentrul Nash toate cele 3 proiecte. Total fonduri proprii pentru cele 3 70| Asociaţia Memoria Culturii |Klapka Jazz Poetry 01.06-30.11 80| 75 80 18,33 84.000|Surse proprii : 12.000 lei proiecte: 54.900. Asociatia a aprezentat 3 extrase de cont, acestea fiind de la aceeasi banca si avand acelasi nr.de cont, doar perioada generarii extrasului fiind diferita. Astfel 54.600,00 71| Asociaţia Memoria Culturii |Impreună creştem cititori 07.05-50.11 42.000|Surse proprii : 15.000 lei se ia in considerare data generarii ultimului extras, cel din 20.04.2018 avand soldul total de 20.579,89. Ordinea de prioritate a proiectelor este 70, 69, 71. Neeligibil 72| Asociaţia Teatru pentru Tine |Dramalogue Cafe 15.06-13.10 15 75 15 75,00 35.000 17.500,00 Asociaţia Simultan Emergency Entrance 20.05-30.11 49.000[Contributie proprie 21.300 lei

74| Asociaţia Simultan Simultan Festival 2018 20.05-30.11 128.500|Contributie proprie 29.650 lei Asociatia are datorii la bugetul iocal T5l Asociaţia Noi Re Creăm Timişoara Design Days 2018 |01.06-31.10 80 70 75 75,00) 24.500 12.250,00 76| Asociaţia Noi Re Creăm Serile Noi Re Creăm 15.05-31.07 80 15 75 76,67 10.500 8823.00 17| Asociaţia Culturală SkyLine |Festivalul Intenaţional de 28.05-02.06 0,00) 61.400lproiect terminat in 2 iunie. Neeligibil Zmeie Timişoara 78| Asociaţia Casa Luminii Festivalul Internaţional 01.06-01.12 85 85 90 86,67) 46.900 Analog Mania 35.175,00 19| Asociaţia Casa Luminii Kindlein Museum 01.06-01.12 80 15 80 78,33) 25.200 16.380,00 80| Asociaţia Casa Luminii Analog Experience 01.07-01.12 80 75 85 80,00) 35.000 : 22.750,00 81| Institutul Român pentru Shine your light 04.06-07.09 75 70 85 76,67) 180.215 Dezvoltarea Tinerilor, Robert Ciocotoiu, 117.139,75 82| Institutul Român pentru City of light tours 04.06-07.09 60 50 75 61,67) 105.000|Punctaj Insuficient. Copie Dezvoltarea Tinerilor după Actul constitutiv, Copie după Statut, Copie după Certificatul de înregistrare in registrul asociaţiilor şi Neeligibil fundaţiilor sau Certificatul de înregistrare fiscală fara semnatura. 83|Fundația Judeţeană ptr. In spatele casei 01.06-30.11 70 85 70 75,00) 150.000 Tineret Timiş 75.000,00 84|Fundația Judeţeană ptr. Check Art Festival 01.06-30.11 70 70 15 71,67) 142.400 Tineret Timiş 71.200,00 85| Fundația Judeţeană ptr. Art Voluntaria 01.06-30.11 65 60 70 65,00) 136.700 Tineret Timis 68.350,00 86| Organizația pentru Educaţie |International Human Rights |16.06-25.11 70 50 75 65,00) 60.600 Nouă Timisoara, 2nd Edition, The Human Rights 30.300,00 87| Asociaţia Lasonczy Istvan Reînvierea trecutului în 27.09-30.09 14.000|Lipsa dovada surse proprii ( nu este depusa balanta pe Hagyomanyorze-es _. parcul castelului Huniade din _ | ultima luna siTisitn extras de cont) _ dont Nealigibil Sportegyesulet Timişoara _ 88| Asociaţia Prin Banat Ununudoi 25.06-29.11 85 85 100 90,00) 58.745 | : 44.058,75 89. JOSUT Student Fest ABSTRACT 04.05-30.07 84.000|Surse proprii : 12.000 Neeligibil Lipsa dovada existenţei surselor de finanţare proprii. Total 0. JOSUT Gala Prof. Bologna 91.05-30.09 70.000|Surse proprii : 10.000 surse finantare proprii pentru cele 3 proiecte = 34.000 lei. Eat Total extras = 8.805 lei. (extrasul de cont nu acopera BE ŞT. IOSUT UNI VIBES FEST 84.000|Surse proprii : 12.000 nicium proiect). Lipsa copie după Actul constitutiv. Neeligibil 2. |Asociaţia Trib?Art Bazar muzical Iunie- 80 80 85 81,67 77.000|Surse proprii : 11.000 decembrie Lipsa dovada existenţei surselor de finanţare proprii. Soldul extrasului fiind de 17.736,94.. E Total surse finantare proprii pentru cele 2 proiecte = 50.050,00 |Asociația Trib'Art Eufonia is 84.000|Surse proprii : 12.000 23.000. Conform cererii de finantare, proiectul de la poz. 92 (Bazar muzical) este cel principal. Neeligibil 94. “Fundația Alternativa asFalt art 01.07-01.12 70 65 85 73,33 84.000 ţ 42.000,00 95. |Fundaţia Alternativa 15.06-15.12 70 75 75 73,33 70.000 ţ 35.000,00

M3 - dl. Dehelean Pavel —£ M4 - dl. Balazs Attila M5 - dl. loan Coriolan Garboni 96. |Asociația AT4T ManyFest 20.08-31.08 37.150lLipsa statut ( este depusa doar o anexa/act aditional). Lipsa declaratie pe proprie raspundere din care să rezulte că solicitantul nu are datorii la bugetul de stat şi Neeligibil bugetul local. 97. |Asociaţia Iubesc Timişoara |Iubesc Timişoara 01.07-01.12 70 65 80 71,67) 31.000|Surse proprii : 4.450 lei , : : Lipsa dovada existenţa surse de finanţare proprii. Extras de cont : 25.182,53 lei. Contributia proprie pentru 15.500,00 98. |Asociaţia Iubesc Timişoara |Timişoara International 01.10-30.11 221900|Surse proprii : 31.700 lei ambele proiecte este de 36.150 lei. Extrasul de cont Music & Arts Festival acopera contributia proiectului "Iubesc Timisoara" Neeligibil P9. |Fundația Bela Bartok Timişoara limbilor europene |01.09-15.10 85 85 85 85,00 9.100 5.915,00 100. Fundația Integatio Vinerea Culturală 5.0. 20.08-01.12 6.650|Lipsa bilant. Copie după Actul constitutiv, Copie după Statut fara semnatura şi ştampila cu menţiunea Neeligibil „conform cu originalul” 101. /Asociaţia Culturală Arte Dali Marquez — Dostoievski |01.07-10.12 90 100 95 95,00) 19.320 Factum 2.0. 17.388,00 102. |Asociaţia Tarisznyas Teatru în aer liber 06.06-30.09 85 90 95 90,00 4.200 3.150,00 103. [Institutul Român de Educaţie |e-Cultura Learning City 25.06-29.09 42.000|Surse proprii: 6.000 lei. Lipsa bilant. ja Adulților Timişoara Copie după Actul constitutiv, Copie după Statut, Copie după Certificatul de înregistrare in registrul asociaţiilor SF şi fundaţiilor sau Certificatul de înregistrare fiscală fara PREA stampila cu menţiunea „conform cu originalul”. 104. |Institutul Român de Educaţie |Adult Learners” Week 25.05-15.10 35.000|Surse proprii: 5.000 lei. Lipsa la Adulților Timişoara Timişoara — ediția 2018 bilant. Copie după Actul constitutiv, Copie după Statut, |Lipsa dovada existenţei surselor de finanţare proprii pentru Copie după Certificatul de înregistrare in registrul finantarea celor 3 proiecte. Soldul E asociaţiilor şi fundaţiilor sau extrasului de cont : 13.635,96 lei. Total AER Certificatul de înregistrare fiscală fara semnatura si surse finantare proprii pentru cele 3 proiecte = 16.000, stampila cu menţiunea „conform cu originalul”. 105. |Institutul Român de Educație |Mozaicul multietnical 01.06-15.10 35.000|Surse proprii: 5.000 lei. Lipsa bilant. a Adulților Timişoara României celor 100 de ani Copie după Actul constitutiv, Copie după Statut, Copie după Certificatul de înregistrare in registrul asociaţiilor AI şi fundaţiilor sau Certificatul de înregistrare fiscală fara Nec Fr. = a ET E _ semtmatura si stampila cu menţiunea „conform-cu , TE = - originalul” 106. Asociaţia Creative Ways TEDx PiataVictoriei/ 25.06-10.12 40.000|Contributie proprie 7,14% din valoarea proiectului. - TEDxTimişoara — Mind the Lipsa bilant ( infintata in aprilie 2017) Neeligibil sap 107. |Fundaţia Popular Europeană |Bana (R) t1.021 04- 70 70 75 71,67 56.000 de Strategii Sociale ROS Economice şi Culturale 28.000,00 108. [Asociaţia Culturală DUN'Art |Tabăra Internaţională de 28.08-05.09 proprie 9,49% din valoarea proiectului. Creație Mraconi&-Dubova, Contract colaborare cu Asociatie Proiect Europa Unita Mercea expirat la data de 26,04,2018. Lipsa dovada surse Neeligibil proprii ( balanta pe lun decembrie an 2016, extras cont inexistent) TOTAL 6.874.235 | |TOTAL 2.701.161,50

Atasament: doc04159220180717061053.pdf

Comisia de solutionare a contestatiilor pentru finantările nerambursabile pentru activităti nonprofit de cultura organizată în conformitate cu Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 1103/22.06.2017 Nr. CCMT 2575/16.07.2018 Raport intermediar de solutionare a contestatiilor pentru proiectele de cultură cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 2018 Prin HCL nr. 40/29.07.2016 a fost aprobat noul Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale si de tineretde interes local, iar prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr. 1103/22.06.2017 a fost aprobată componenţa comisiei de solutionare a contestatiilor pentru finantările nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităti nonprofit culturale si de tineret de interes local. A fost demarată procedura soluționării contestaţiilor depuse de candidaţi, conform regulamentului de aplicare aprobat prin HCL nr. 40/29.07.2016. az n vederea soluționării contestaţiilor depuse, s-au prezentat următoarele persoane, împuternicite în acest sens prin Dispoziţia Primarului Municipiului Timisoara nr. 1103/22.06.2017: 1. Ciprian David 2. Alina Iliescu 3. Nyari Ciprian Stefan În conformitate cu Anexa HCL nr. 40/2016: Art. 31 (1) În vederea soluționării eventualelor contestaţii depuse de candidaţi, la nivelul autorităţii se înfiinţează o Comisie de soluţionare a contestaţiilor ai cărei membrii vor fi numiţi prin dispoziţie a Primarului Municipiului Timişoara. Comisia de soluţionare a contestaţiilor va fi compusă din câte un reprezentant al Direcţiei Comunicare şi doi reprezentanţi ai Casei de Cultură a Municipiului Timişoara; Art.33 În cazul în care există contestaţii Comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza solicitările şi la finalizarea lucrărilor va înainta un Raport intermediar către Comisia de evaluare şi selecţie. Întrucât s-a reunit un număr de 3 (trei) membri, Comisia a fost considerată statutară. S-a constatat că au fost depuse un număr de 6 contestatii privind finantările nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităti nonprofit de cultura

Urmare a verificarii contestatiilor, s-au constatat urmatoarele: - Proiectul cultural nr. 1 este neeligibil conform art 19 lit. d si e; ale art.20 pct. 5,7,8, 9 si ale art. 39 din REGULAMENTUL privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit culturale şi de tineret de interes local, aprobat prin HCL nr. 40/29.07.2016. Totodata conform art. 2 din ORDONANŢA Nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale: (1) Acordarea de finanţări nerambursabile este condiţionată de existența altor surse de finanţare, proprii sau atrase de beneficiar, în condiţiile stabilite de autoritatea finanţatoare. (2) Beneficiarii vor identifica posibilităţile de atragere a altor surse de finanţare, încheind contracte în condiţiile legii.” - Proiectul cultural nr. 2: este neeligibil conform art 21, aln. 1, lit.f. Asociatia a fost instiintata asupra acestui aspect prin adresele: SC2016-9595/19.04.2016 si SC2017- 7312/27.03.2017 _ _ _—_ _ = _ - — pe - Proiectul cultural nr. 4: este conform art. 8, lit g; art 19 lit.d; art.20 pct. 5 si ale art. 39 din REGULAMENTUL privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale şi de tineret de interes local, aprobat prin HCL nr. 40/29.07.2016. - Proiectul cultural nr. 5: este neeligibil conform art. 8, lit g si ale art. 39 din REGULAMENTUL privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale şi de tineret de interes local, aprobat prin HCL nr. 40/29.07.2016. - Proiectul cultural nr. 6: este conform art. 8, lit f si ale art.20 pct. 7,8, 9 din REGULAMENTUL privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale şi de tineret de interes local, aprobat prin HCL nr. 40/29.07.2016. - Proiectul cultural al Asociatiei Festivaluri pentru Tineri - Festival Urban, ediţia a III-a : intrucat a obtinut punctaj insuficient se propune reevaluarea acestuia de catre COMISIA DE ANALIZĂ A PROIECTELOR DE CULTURĂ

SITUATIE CONTESTATII FINANŢĂRI NERAMBURSABILE — 2018 —Cultura Nr.Crt | Instituţia Nr.inregistrare contestatie 01 Asociatia Culturala Contrasens | 2542/13.07.2018 02. Asociatia Simultan 2542/13.07.2018 03. Asociatia Festivaluri pentru 2547/13.07.2018 Tineri 04. Asociaţia Culturală DUN'Art | 2557/16.07.2018 03. Asociaţia Creative Ways 2559/16.07.2018 06 Asociatia La Figurat 2558/16.07.2018 Comisia de solutionare a contestatiilor pentru finantările nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităti nonprofit culturale si de tineret în următoarea componenţă: _ Nume prenume Semn Ciprian David i AXĂ = Alina Iliescu a 1 Nyari Ciprian Stefan e _ mr at

Atasament: doc04159120180717060908.pdf

ROMÂNIA 5 JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a proiectelor culturale aprobată prin Dispoziţia Primarului 998 /29.05.2017 PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Având în vedere Referatul cu nr. SC2018- d / lt.0 2018 al Biroului Organizare Evenimente privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a proiectelor culturale aprobată prin Dispoziţia Primarului 998/29.05.2017 Având în vedere Dispoziţia Primarului nr. 998 din 29.05.2017; Având in vedere prevederile art. 24, 25, 26, 29 din Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit culturale si de tineret de interes local acordate in baza Legii 350/2005, aprobat prin HCL 40/29.07.2016 In conformitate cu art. 68 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală; DISPUNE: Art.1 Modificarea Comisiei de analiză a proiectelor culturale, aprobata prin Dispozitia Primarului nr. 998 din 29.05.2017: Sorin Vlad Predescu - Director al Directiei pentru Cultura si Patrimoniu Timis 2. Violeta Simona Zonte — decan, Facultatea de Muzică si Teatru din cadrul Universitătii de Vest Timisoara 3. Lucian Vârsăndan - Director Teatrul German de Stat Timisoara 4, Balăzs Attila - Director Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timisoara 3. Ioan Garboni - Director Filarmonica Banatul Timisoara in noua componenta: I. Sorin Vlad Predescu - Director al Directiei pentru Cultura si Patrimoniu Timis 2. Violeta Simona Zonte — decan, Facultatea de Muzică şi Teatru din cadrul Universității de Vest Timişoara 3. Pavel Dehelean - Director Casa de Cultură a Municipiului Timişoara 4. Balăzs Attila - Director Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timişoara 3. Ioan Garboni - Director Filarmonica Banatul Timişoara Art.2 Secretariatul va fi asigurat de către Casa de Cultură a Municipiului Timişoara. ,

Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredințează Casa de Cultură a Timişoara Art.4 Prezenta dispoziţie se comunică: - Cabinet Primar; - Secretarului Municipiului Timişoara; - Prefecturii Judeţului Timiș; - Mass medja; - Casei de Cultură a Municipiului Timişoara - Membrilor comisiei. / d SECREȚĂR, Sa Avizat j jur ridic> e n

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ / MUNICIPIULUI TIMIŞOARA "BIROUL ORGANIZARE EVENIMENTE sc2018- 237 _//6.0 2018 REFERAT privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a proiectelor culturale aprobată prin Dispoziţia Primarului 998/29.05.2017 Prin Hotărârea Consiliului Local 40/29.07.2016 a fost aprobat Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale şi de tineret de interes local, finanțarea proiectelor culturale şi a proiectelor de/pentru tineret fiind realizata prin intermediul Casei de Cultură a Municipiului Timişoara. In capitolul IV din regulament - Organizarea şi funcţionarea comisilor de evaluare şi soluţionare a __ proiectelor - este reglementat modul de lucru al. „comisiei şi componenţa acesteia. Comisia de analiză a proiectelor culturale este formata din S experţi care vor fi numiti prin dispoziția Primarului Municipiului Timişoara. Comisiile sunt legal întrunite în prezenţa a minim trei membri.. Şedinţele comisiei sunt conduse de un preşedinte, ales dintre membri comisiei prin vot deschis. Prin Dispoziţia Primarului 998 din data: 29.05.2017 a fost aprobată componenţa Comisiei de analiză a proiectelor culturale, astfel: 1. Sorin Vlad Predescu - Director al Directiei pentru Cultura si Patrimoniu Timis 2. Violeta Simona Zonte — decan, Facultatea de Muzică si Teatru din cadrul Universitătii de Vest Timisoara 3. Lucian Văs?ândan - Director Teatrul German de Stat Timisoara 4. Balăzs Attila - Director Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timisoara 5. Ioan Garboni - Director Filarmonica Banatul Timisoara Având in vedere modificarile survenite la nivelul conducerii Teatrului German de Stat Timisoara se impune inlocuirea domnului Lucian Vârsândan cu domnul Pavel Dehelean — director Casa de Cultură a Municipiului Timişoara. PROPUNEM: Art.1: Modificarea Comisiei de analiză a proiectelor culturale, aprobata prin Dispozitia Primarului nr. 998 din 29.05.2017: 1. Sorin Vlad Predescu - Director al Directiei pentru Cultura si Patrimoniu Timis 2. Violeta Simona Zonte — decan, Facultatea de Muzică si Tea nmiversitătii de Vest Timisoara 3. Lucian Vărsândan - Director Teatrul German de Stat Timisoara 4. Balăzs Attila - Director Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timisoara 5. Ioan Garboni - Director Filarmonica Banatul Timisoara

in noua componenta: 1. Sorin Vlad Predescu - Director al Directiei pentru Cultura si Patrimoniu Timis 2 Violeta Simona Zonte — decan, Facultatea de Muzică şi Teatru din cadrul Universităţii de Vest < Timişoara 3. Pavel Dehelean - Director Casa de Cultură a Municipiului Timişoara 4. Balăzs Attila - Director Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timişoara 5. Ioan Garboni - Director Filarmonica Banatul Timişoara SECRETARIATUL COMISIEI: - va fi asigurat de către Casa de Cultură a Municipiului Timişoara. Solicităm emiterea unei dispoziţii in acest sens. Casa de Cultură unicipiului Timişoara Director executivi ( Pavel Dehel e Birou Organizare Evenimente Consilier d Serviciul rr COD FP 32-02, ver.1

Atasament: doc04158720180717060013.pdf

Anexa la HCL nr. / Nr. |Fundație/AsociaţieONG Denumire proiect Perioada Punctaj juriu Medie Puntaj |Suma OBSERVATII Crt solicitată lei Finantare TE TI TE aprobata 01. |Asociaţia Sfera Timişoarei |Tradiție-Identitate- 20.07-20.11 65 60 65 63,33| 47.775|Punctaj insuficient Moştenire, Centenar 2018 A 2. |Asociaţia Sfera Timişoarei |Art Therapy 2018 01.06-01.11 80 80 80 80,00) 40.000 26.000,00 3. |AsociaţiaCulturală Mariana |Romania Centenară — 26.09-29.09 29.000|Contributie surse proprie 0%. Conform buget Drăghicescu folclorul uneşte românii contributia asocciatiei provine numai din alte surse eeligib (sponsorizari). 4. |Asociaţia Uniunea Premierele Timişoarei — film |01.07-01.10 70| 65 85 73,33 15.730 Jurnalistilor din Mass-Media |documentar Minoritatilor Etnice 7.865,00 5. [Asociaţia Română a Filmului |Festivalul Intenaţional de 03,10- 80 80 90 83,33j 360.000 Independent Film Timishort-ed. aX-a 234.000,00 6. |Organizatia Noua Acropolă |Săptămâna Culturii, ed.a IX-aJ01.05 -31.07 90 80 90 86,67 4.620 , i _ 3.465,00 7. |Organizatia Noua Acropolă |Ziua Internaţională a Muzicii, |01.06-31.10 80 70 80 16,67 3.010 ed.a III-a 1.956,50 8. |Organizatia Noua Acropolă |Zilele Filosofiei,ediţia a XIII-|15.06-15.12 85 70 85 80,00 4.200 a 9. |Asociaţia Casa Plai Dezvoltarea comunității Mai- 73.500|Lipsa dovada surse proprii. Surse creative decembrie proprii conform bugetului depus: 31.500 lei. Dovada surse proprii conform extras de cont: 10.928,53 lei. 10. [Asociaţia Societatea International Musicology 26.06-20.11 90 70 90 83,33) 26.000 Internaţională de Studii Congress, ed. a IV-a Muzicale 16.900,00 11. |Asociaţia Societatea Şcoala de Vară Eduroc, ediția|18.06 — 80| 75 75 76,67 10.000 Internaţională de Studii a VII-a 1809 Muzicale 6.500,00 12. [Asociaţia Culturală Mad(e) in Romania Mai- 54.430|Surse proprii: 16.000 lei. Contrasens Lipsa dovada surse proprii. Lipsa extras cont. — " SI - contributie proprie pentru cele 3 proiecte: 43.500 13. [Asociaţia Culturală Point-Album de artă 30.05-10.11 80.500|Surse proprii: 11.500 lei. Conform balanta : cont 121 - profit 42.658,73 lei; Clasa 5 ( Contrasens contemporană casa in lei, conturi la banci etc) - 16.545 lei; cont 401 - Necligibil datorii furnizori 11.870,43 Copie după Actul , 14. |Asociaţia Culturală Arta'n casa — Scoala de vară |Mai- 19.000|Surse proprii: 16.000 lei consțitutiv, Copie după Statul, Copie după Certificatul de octombrie înregistrare in registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sau Contrasens Certificatul de înregistrare fiscală fara semnatura. 15. [Fundația Cărtureşti Street Delivery Timişoara E _ 46.500|Proiect terminat 16. [Centrul Cultural WEST meets FAST — Mari [octombrie 24.000] Lipseste declaratia ca nu are datorii la bugetul local ( , “Rabindranath Tagore” Uniri Muzicale este data declaratie doar pentru bugetul de stat) Lipsa dovada Surse proprii pentru ambele proiecte. Total finantare din surse proprii conform bugetelor 17. |Centrul Cultural Festivalul “Namaste India”, iulie 9.000| Lipseste declaratia ca nu are datorii la bugetul local ( depuse: Totehdovada surse . , proprii pentru cele doua proiecte conform extras de cont: “Rabindranath Tagore” ed.a X-a este data declaratie doar pentru bugetul de stat) , 8.022,58 lei. 18. |Asociaţia Culturală Antagon |Cabina cu cărți 01.06-01.11 80 80 80 80,00) 37.800 24.570,00 19. |Asociaţia Culturală Antagon |Typpopassage 2018 15.07-30.10 70 60 75 68,33) 37.800 Tolerance 18.900,00 20. Asociaţia Culturală Antagon |Antagon Festival ediția a V-a |25-28.10 90| 90 90 90,00) 37.800 28.350,00

21. |Asociaţia Culturală Salvați |Corneliu Şuboni — Secretul |01.06-20.07 40.000|Contributie CCMT 90% - maxim 70% Neeligibil Buget Patrimoniul Timişoarei viorii narativ trecut in Euro, Lipsa extras cont 22. |Asociaţia “Societatea Educație culturală şi 01.07-01.12 85 90 95 90,00 7.000 Bănăţeană pentru Păstrarea |interculturală aplicată în Tradițiilor Maghiare” ansamblul folcloric “Bokreta”, ed. a II-a 23. |Asocietatea Societatea Expoziţia Premierelor 15.06 — 35.000|Lipsa dovada surse proprii. Finantare surse proprii Inventatorilor din Banat Timişorene, bănățene 12 conform bugetului depus: 15.000 lei. Dovada surse proprii conform extras de cont: 4.574,01 lei. Perioada de desfasurare este noiembrie 2018- nelimitat. Conform regulament perioada maxima este 15 decembrie ( proiectul se finalizeasa in anul pentru care se da finantarea). Copie după Actul constitutiv, Copie după Statut, Copie după Certificatul de înregistrare in registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sau Certificatul de înregistrare fiscală nu sunt semnate si stampilate cu menţiunea „conform cu originalul” in original ( au semnatura si stampila puse in copie) 24. |Asocietatea Societatea Salonul Internaţional de 13 — 15.06 10.000|Proiect finalizat. Inventatorilor din Banat Invenții şi Inovaţii Traian Neeligibil Vuia Timişoara — ediția IV 25. [Asociația 24/7 House 360 Centrul multifuncțional 10.05 — 80 90 75 81,67 69.076|Surse proprii:9.868 lei Copie după Actul constitutiv, pentru artă şi cultură 0 Copie după Certificatul de înregistrare in registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sau Certificatul de înregistrare fiscală fara semnatura si stampila cu menţiunea „conform cu originalul”. Lipsa Copie după Statut, este depus doar un act aditional fara semnatura si stampila cu menţiunea „conform cu originalul”. Declaratia lipsa datorii buget local/de stat este data gresit. Din aceasta reiasa ca presedintele asociatiei nu are datorii fiscale ( declaratia trebuie data in numele asociatiei nu in nume _ _ propriu) _ Lipsa dovada surse proprii pentru ambele proiecte. 7 - = | = 7 = _— Total finantare din surse proprii conform bugetelr— = 26. |Asociaţia 24/7 House 360 Spațiul expozițional 01.05 63.266|Surse proprii: 9.038 lei Copie după Actul constitutiv, depuse: 18.096 lei. Total dovada surse contemporan 0.Z.I 01-12 Copie după Certificatul de înregistrare in registrul proprii pentru cele doua proiecte conform extras de cont: asociaţiilor şi fundaţiilor sau 9.480,56 lei. Certificatul de înregistrare fiscală fara semnatura si stampila cu menţiunea „conform cu originalul”. Lipsa Copie după Statut, este pus doar un act aditional fara semnatura si stampila cu menţiunea „conform cu originalul”. Declaratia lipsa datorii buget local/de stat este data gresit. Din aceasta reiasa ca presedintele asociatiei nu are datorii fiscale ( declaratia trebuie data in numele asociatiei nu in nume propriu) 27. |Asociaţia Culturală Pusta Azi, vă cântă nepoței 15.05-30.11 27.000|Contributie CCMT 90% - maxim 70% Neeligibil Banatului 28. |Asociaţia Eufest Central European Festival |24-08-02.09 70 60 65 65,00) 180.000 timişoara (CEFFTM) 2018 90.000,00 29. |Asociaţia Pelicula Culturală |Ceau, Cinema! Festival de |01.06-31.08 90 100 100 96,67) 68.420 buzunar, ediția aV-a 61.578,00 30. |Asociaţia Sonoro Festivalul SoNoRo lulie- 90 95 85 90,00) 45.000 decembrie 33.750,00

31. [Asociaţia Culturală Caravana Metropolis-Cinema iul.18 80 80 95 85,00) 62.000 Metropolis în aer liber 40.300,00 32. |Fundaţia Diaspora Conferința Iternațională — 01.06-30.11 75 75 75 75,00 11.660 ONG-uri indomeniul culturii şi ştiinţei 7.579,00 33lFundația Diaspora Aplicația “Patrimoniul 01.06- 75 70 80 75,00) 47.600 Timişoarei” BO 30.940,00 34. [Asociaţia Bastion —Varbastya |Zilele Maghiare la Timişoara, |01.09-15.10 80| 90 n) 86,67) 92.470 ed.a III-a 69.352,50 33. [Fundația Universitatea de Educaţia din România la Iunie- 70 60 15 68,33) 50.000 Vest Centenar noiembrie 25.000,00 36. |Fundaţia Universitatea de Gala Premiilor UVT, ediția |Septembrie - 70 70 75 71,67) 52.000 Vest alV-a, 2018 polembrie 26.000,00 37. |Fundaţia Universitatea de Cybersecurity- provocări şi |lunie- 80 80 90 83,33) 122.500 Vest soluții 79.625,00 38. |Asociaţia Festivaluri pentru |Festival Urban, ediția a III-a |01.08-01.11 65 60 70 65,00) 318.400 |tineri 159.200,00 39. [Asociaţia La Figurat Sabotage The City 2018 01.07-10.10 80 90 80 83,33 28.000 18.200,00 40. |Asociaţia La Figurat La Un Moment dat in Parc |01.05-15.06 38.500|Proiect terminat in 15 iunie. Copie după Actul | constitutiv, Copie după Statut, Copie după Certificatul | de înregistrare in registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sau | BERE Certificatul de înregistrare fiscală fara semnatura si Neeligibit stampila cu menţiunea „conform cu originalul” 41. |Asociaţia La Figurat Bazar 2018 01.06-30.10 70 70 65 68,33 15.050 7.525,00 42. |Asociaţia Culturală Beli Moştenire Culturală 15.05-10.12 70) 65 70 68,33) 20.000 Bagrem/Bagrinul Alb Bănăţeana, ediţia a III-a, Omagierea centenarului Marii Unirii şi a jertfelor bănățenilor din timpul Primului Război Mondial 10.000,00 43. [Asociaţia Culturală Beli Multiculturalitate şi 15.05-30.11 15 60 80 71,67 17.800 Bagrem/Bagrinul Alb duhovnicie în Banat 8.900,00 44. _|AsociaţiaCulturală Mariane | Cântecele şi portul câmpiei |10—30.05 _ = 25.000lproiectul terminat 30 maitipsa dovada surse proprii - _ TE Necligibil | Drăghicescu 45. [Asociaţia Prin Banat Heritage of Timişoara : 17.06-29.11 90 90 95 91,67 87.205 Iosefin 65.403,75 46. [Asociaţia Dan Ceplinschi Get Dancey Festival 2018, |01.08-30.11 70 65 80 71,67) 49.350 ed. all-a 24.675,00 47. [Asociaţia Dan Ceplinschi Rezidențe artistice - 2018 RR ! 65 55 65 61,67) 53.900|Punctaj insuficient. no1emorie 48. [Asociația Culturală şi Remix ID 15.05-15.12 38.500|Surse proprii 8.500. Bugetul completat gresit. C.V.-ul Ecologică Sepale depus la dosar nu este cel al coordonatorului de proiect Total finantare din surse proprii conform bugetelor trecut la lit.C, Anexa1 ( formular cerere de finantare) depuse: 23.000 lei. Total dovada surse proprii pentru cele doua proiecte conform extras de cont: 49. [Asociaţia Culturală şi Metazine 10.05-15.12 52.500|Surse proprii 14.500 7.535,70 lei. Extrasul nu acopera niciun proiect. Ecologică Sepale 50. |Asociaţia Metaspaţiu Baroc Urban - start 10.06-15.12 95 75 95 88,33 28.000 21.000,00 51. [Asociaţia Metaspaţiu Meta Camp 25.06-15.12 85 70 85 80,00 17.500 = 11.375,00 52. |Societatea Româno- Festivalul Internaţional de 09.11.2011 90 100 95 95,00) 304.667 Germană/Centrul Cultural Arte Performative, ed.alV-a, German Comunități temporare 228.500,25

53. |Asociaţia Documentor Open Documentary Session, |20.08-30.10 80 80 85 81,67) 30.000 ed.a IX-a, Safe Camp 19.500,00 54. |Asociaţia pentru Promovarea |Invaţă-mă să iubesc cartierul |01.06-01.12 60 60 85 68,33) 64.400 Tradițiilor meu 32.200,00 55. |Asociaţia Culturală Kratima |Observatorul de politici 07.09-30.11 80 65 75 73,33) 44.600 cultuale europene 22.300,00 56. [Asociaţia Culturală Art Time |Conferințe muzicale 01.09-30.10 14.000|Surse proprii: 6.000 lei EEE Lipsa dovada existenţei surselor de finanţare proprii pentru| 57. [Asociația Cultarală Art Time |Intâlniri muzicale OTT030-17 TS 7 TI TSS3| 21-000|Surse proprii: 9.000 ei alor Sproloctu, Total contributie proprie 21.000 lei. Pentru toate cele 3 proiecte este 10.500.00 —_ — _ — depus un singur extras de cont avand soldul de 11.435,17 — 58. |Asociaţia Culturală Art Time |Concert Incanto Quartetto, |01-30.09 14.000|Surse proprii: 6.000 lei N ed all-a lei. Ordinea de prioritate a proiectelor este 57, 58, 56. SS|Asociaţia Why Not Us Cultură la Street Food 08.05-31.06 28.900|proiect desfasurat in perioada 10-13 mai. Festival, Timişoara 2018 APECA Sărbătoarea muzicii 21- 36.500|Proiect finalizat 22.06.2018 Sl|Asociaţia APECA Zilele Filmului de Umor- 15.06-17.07 90 100 95 95,00 14.420 Cinema in aer liber APECA Festival Căsuţa Piticilor 19-20.05 21.500|Proiect terminat Neeligibil S3|Asociaţia Culturală Pentagon |Copil in Europa, ed. A XI-a |lunie- 203.000] Conform cerererii de finantare : Surse proprii: 87.000 OPERARE Lipsa dovada acoperire integrala a surselor de finanţare propri( extras de cont: 62.580,06 si depozit bancar: Neeligibil 21.708,49. Total: 84.288,55). Arhitecţilor din Beta 2018-Bienala Mai- 95 95 95 95,00) 378.720 România timişoreană de arhitectuta _ 284.040,00 S5|Asociația RPT MC Road Patrol MC România 15.06-17.06 40.000|Proiect terminat in 17 iunie. TIE Bikers Festival 2018 AI S6lFundaţia Politehnica Festivalul Internaţional de |lunic- 80 80 90 83,33) 161.000 Timişoara Literatură — La Vest de Est/La Est de Vest 104.650,00 S7|Asociaţia Art Embrace Festivalul Internaţional de |01.08-01.12 80 80 90 83,33) 81.900|Surse proprii: 31.500 lei Tango Argentinian Lipsa dovada existenţei surselor de finanţare proprii pentru E finantarea ambelor proiecte. Total contributie proprie : 53.235,00 68[Asociația Art Embrăce Triunghiul de Tango 01.06-30.11 —_ "| 43.050|Sărse proprii: 182450lei ” |49.950 lei.- “—Pentru ambele proiecte a fost Timişoara, Novi Sad Belgrad depus un singur extras de cont avand soldul de 46.977 Neeligibil lei.Ordinea de prioritate a proiectelor este 67, 68. 69Asociaţia Memoria Culturii |Povestea timişoreanului 15.05-30.11 65.100|Surse proprii : 27.900 lei | Wilhelm Muhle Lipsa dovada existenţei surselor de finanţare proprii pentru | Neeligibil toate cele 3 proiecte. Total fonduri proprii pentru | 70|Asociaţia Memoria Culturii |Klapka Jazz Poetry 01.06-30.11 80 75 80 78,33) 84.000|Surse proprii : 12.000 lei proiecte: 54.900. Asociatia a aprezentat 3 extrase de cont, acestea fiind de la aceeasi banca si avand acelasi nr.de cont, doar perioada generarii extrasului fiind diferita. Astfel 71Asociaţia Memoria Culturii |Impreună creştem cititori 07.05-30.11 42.000|Surse proprii : 15.000 lei se În in considerare data generarii ultimului extras, ce! din 20.04.2018 avand soldul total de 20.579,89. Ordinea de prioritate a proiectelor este 70, 69, 71. 72|Asociaţia Teatru pentru Tine |Dramalogue Cafe 15.06-13.10 75 75 75 75,00 35.000 17.500,00 T3l Asociaţia Simultan Emergency Entrance 20.05-30.11 49.000|Contributie proprie 21.300 lei

74[Asociaţia Simultan Simultan Festival 2018 20.05-30.11 128.500|Contributie proprie 29.650 lei Asociatia are datorii la bugetul local 7SIAsociaţia Noi Re Creăm Timişoara Design Days 2018 |01.06-31.10 80 70 75 75,00) 24.500 12.250,00 Noi Re Creăm Serile Noi Re Creăm 15.05-31.07 80 75 75 76,67 10.500 88:00 71|Asociaţia Culturală SkyLine |Festivalul Intenaţional de 28.05-02.06 0,00j 61.400lproiect terminat in 2 iunie. ET Zmeie Timişoara AL 73|Asociaţia Casa Luminii Festivalul Internaţional 01.06-01.12 85 85 90 86,67) 46.900 Analog Mania 35.175,00 79|Asociaţia Casa Luminii Kindlein Museum 01.06-01.12 sn 75 80 7833) 25.200 16.380,00 Casa Luminii Analog Experience 01.07-01.12 80 75 85 80,00) 35.000 22.750,00 8 1|Institutul Român pentru Shine your light 04.06-07.09 75 70 85 76,67) 180.215 Dezvoltarea Tinerilor, Robert Ciocotoiu, 117.139,75 82|Institutul Român pentru City of light tours 04.06-07.09 60 50 75 61,67) 105.000|Punctaj Insuficient. Copie Dezvoltarea Tinerilor după Actul constitutiv, Copie după Statut, Copie după Certificatul de înregistrare in registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sau Certificatul de înregistrare fiscală fara semnatura. 83lFundaţia Judeţeană ptr. In spatele casei 01.06-30.11 70 85 70 75,00) 150.000 Tineret Timiş 75.000,00 S4IFundaţia Judeţeană ptr. Check Art Festival 01.06-30.11 70 70 15 71,67) 142.400 Tineret Timiş 71.200,00 853lFundaţia Judeţeană ptr. Art Voluntaria 01.06-30.11 65 60 70 65,00) 136.700 Tineret Timis 68.350,00 86lOrganizația pentru Educaţie |International Human Rights |16.06-25.11 70 50 75 65,00) 60.600 Nouă Timisoara, 2nd Edition,The Human Rights : 30.300,00 87| Lasonczy Istvan Reînvierea trecutului în 27.09-30.09 14.000|Lipsa dovada surse proprii ( nu este depusa balanta pe ——Hagyomanyorzo es parcul castelului Huniade din | —=— luna si niciun extras de cont) - —_ TE - TI S-=— Sportegyesulet Timişoara 88|Asociaţia Prin Banat Ununudoi 25.06-29.11 85 85 100 90,00) 58.745 | _a4.058,75 44.058,75 89. [OSUT Student Fest ABSTRACT |04:05-30.07 84.000|Surse proprii : 12.000 Neeligibil Lipsa dovada existenţei surselor de finanţare proprii. Total | 0. [OSUT Gala Prof. Bologna Ms 70.000JSurse proprii : 10.000 surse finantare proprii pentru cele 3 proiecte = 34.000 lei. TRE , Neeligibil Total extras = 8.805 lei. (extrasul de cont nu acopera 91. lOSUT UNIVIBES FEST 15.09-20.10 84.000|Surse proprii : 12.000 nicium proiect). Lipsa copie după Actul constitutiv. Neeligibil 92. [Asociaţia Trib'Art Bazar muzical Iunie- 80 80 85 81,67 71.000|Surse proprii : 11.000 decembrie Lipsa dovada existenţei surselor de finanţare proprii. Soldul extrasului fiind de 17.736,94.. : Total surse finantare proprii pentru cele 2 proiecte = 50.050,00 >. [Asociația Trib'Art Eufonia ECE 84.000|Surse proprii : 12.000 23.000. Conform cererii de finantare, proiectul de la poz. 92 (Bazar muzical) este cel principal. Neeligibil 9. |Fundaţia Alternativa asFalt art 01.07-01.12 70| 65 85 73,33) 84.000 42.000,00 95. [Fundația Alternativa Art Jazz Hub 15.06-15.12 70 75 75 13,33 70.000 ţ 35.000,00

9%. |Asociaţția AT4T ManyFest 20.08-31.08 37.150|Lipsa statut ( este depusa doar o anexa/act aditional). Lipsa declaratie pe proprie raspundere din care să rezulte că solicitantul nu are datorii la bugetul de stat şi bugetul local. 97. |Asociaţia Iubesc Timişoara |Iubesc Timişoara 01.07-01.12 70 65 80 71,67 31.000|Surse proprii : 4.450 lei , " Lipsa dovada existenţa surse de finanţare proprii. Extras de cont : 25.182,53 lei. Contributia proprie pentru 15.500,00 98. |Asociaţia lubesc Timişoara |Timişoara International 01.10-30.11 221900|Surse proprii : 31.700 lei ambele proiecte este de 36.150 lei. Extrasul de cont Music & Arts Festival acopera contributia proiectului "Iubesc Timisoara" NIST 99. |Fundaţia Bela Bartok Timişoara limbilor europene |01.09-15.10 85 85 85 85,00 9.100 5.915,00 100. |Fundaţia Integatio Vinerea Culturală 5.0. 20.08-01.12 6.650|Lipsa bilant. Copie după Actul constitutiv, Copie după Statut fara semnatura şi ştampila cu menţiunea Neeligibil „conform cu originalul” 101. (Asociaţia Culturală Arte Dali Marquez — Dostoievski |01-07-10.12 90 100 95 95,00 19.320 Factum 2.0. 102. |Asociaţia Tarisznyas Teatru în aer liber 06.06-30.09 85 90 95 90,00 4.200 103. |Institutul Român de Educație |e-Cultura Learning City 25.06-29.09 42.000|Surse proprii: 6.000 lei. Lipsa bilant. a Adulților Timişoara Copie după Actul constitutiv, Copie după Statut, Copie după Certificatul de înregistrare in registrul asociaţiilor RE şi fundaţiilor sau Certificatul de înregistrare fiscală fara PE stampila cu menţiunea „conform cu originalul”. 104. [Institutul Român de Educație [Adult Learners?Week 25.05-15.10 35.000|Surse proprii: 5.000 lei. Lipsa a Adulților Timişoara Timişoara — ediția 2018 bilant. Copie după Actul constitutiv, Copie după Statut, |Lipsa dovada existenţei surselor de finanţare proprii pentru Copie după Certificatul de înregistrare in registrul finantarea celor 3 proiecte. Soldul asociaţiilor şi fundaţiilor sau extrasului de cont : 13.635,96 lei. Total Certificatul de înregistrare fiscală fara semnatura 'si surse finantare proprii pentru cele 3 proiecte = 16.000, stampila cu menţiunea „conform cu originalul”. 105. |Institutul Român de Educație |Mozaicul multietnical 01.06-15.10 35.000|Surse proprii: 5.000 lei. Lipsa bilant. a Adulţilor Timişoara României celor 100 de ani Copie după Actul constitutiv, Copie după Statut, Copie după Certificatul de înregistrare in registrul asociaţiilor RU şi fundaţiilor sau Certificatul de înregistrare fiscală fara DE _ ST sai AZ. - semnatura si stampila cu menţiunea „conform cu =] sai originalul” 106. |Asociaţia Creative Ways TEDx PiataVictoriei/ 25.06-10.12 40.000|Contributie proprie 7,14% din valoarea proiectului. TEDxTimişoara — Mind the Lipsa bilant ( infintata in aprilie 2017) sap 107. |Fundaţia Popular Europeană |Bana (R) t1.021 04- 70 70 75 71,67) 56.000 de Strategii Sociale 810301 Economice şi Culturale 28.000,00 108. Asociaţia Culturală DUN'?Art |Tabăra Internaţională de 28.08-05.09 34.135,50|Contributie proprie 9,49% din valoarea proiectului. Creație Mraconia-Dubova, I. Contract colaborare cu Asociatie Proiect Europa Unita Mercea expirat la data de 26,04,2018. Lipsa dovada surse Neeligibil proprii ( balanta pe lun decembrie an 2016, extras cont inexistent) Director Casa de Cultura a Municipiului Timisoara Pavel Dehelean Contabil sef Casa de Cultura a Municipiului Timisoara Alina Iliescu | TOTAL 2.701.161,50

Atasament: Raport_specialitate.pdf

FO53-01,Ver.1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA CASA DE CULTURA A MUNICIPILUI TIMISOARA NR. SC2018-_________/___.___.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local

al Municipiului Timişoara pentru activităţi culturale nonprofit de interes local, în anul 2018

Având în vedere Expunerea de motive nr SC2018-_________/___.2018 a Primarului

Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi culturale nonprofit de interes local, în anul 2018

prin care se propune finantarea de la bugetul local a activitatilor nonprofit de interes local pe anul 2018 selectate conform raportului final al procedurii de selecţie al proiectelor nr. CCMT 2576/ 16.07.2018.

Facem următoarele precizări:

Conform Procesului-verbal de jurizare nr 2513/10.07.2018 a proiectelor cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi non-profit de interes local , in anul 2018 s-a constatat că au fost depuse un număr de 108(o suta opt) solicitări de finanţare. Urmare a jurizării solicitărilor, un număr de 60 (saizeci) dosare au fost considerate elegibile si un număr de 48 (patruzeci si opt) solicitări au fost considerate neeligibile.

Conform raportului intermediar de solutionare a contestatiilor pentru finantãrile nerambursabile

alocate de la bugetul local pentru activitãti nonprofit de interes local pe anul 2018 nr CCMT 2575/16.07.2018 s-a constatat că au fost depuse un număr de 6 contestatii privind finantãrile nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitãti nonprofit , 5 dintre acestea fiind neeligibile intrucat documentatia aferenta dosarului de finantare nu respecta cerintele art 19 si/sau ale. Art.20,pct 5,7,8,9, ale art 21, aln1,lit f,ale art 39 din Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale de interes local, aprobat prin HCL nr. 40/29.07.2016, iar una dintre ele fiind trimisa spre reanalizare comisiei.

Ca urmare acelor de mai sus, conform raportului final nr CCMT 2576/ 16.07.2018 si a anexei , un numar de 61( saizeci si unu) de proiecte au fost considerate eligibile.

Prin Hotărârea Consiliului Local 40/29.07.2016 pentru modificarea Regulamentului privind

regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale de interes local aprobat prin Hotararea Consiliului Local 41/02.02.2016, finanţarea proiectelor culturale se realizează prin intermediul Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, prin Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 477/ 19.04.2018 a fost aprobata componenţa Comisiei de analiză a proiectelor culturale, pentru selecţia şi evaluarea proiectelor care vor beneficia de finanţări nerambursabile de la

FO53-01,Ver.1

bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local pe anul 2018, iar prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr. 1103/22.06.2017 a fost aprobata componenta Comisia de solutionare a contestatiilor pentru finantãrile nerambursabile pentru activitãti nonprofit culturale .

Prin HCL nr.76 din 23.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe

anul 2018 au fost aprobate sumele necesare pentru finantari nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi culturale nonprofit de interes local, în anul 2018.

Programul anual al finanţărilor nerambursabile a fost publicat in Monitorul Oficial al României,

partea a VI-a, nr. 59/29.03.2018 si Anunţul de participare pentru a fost publicat in Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr. 60/30.03.2018

Având în vedere art.36 alin 2 litera (b) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică

locală, republicată şi modificată, consiliul local exercită atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;

Conform art.36, aln. 6, litera (a) din L.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată

şi modificată, consiliul local asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind cultura.

Precizăm ca Timisoara a câştigat Titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021, sustinerea

activitatilor cultural-artistice prin finantarea de la bugetul local a proiectelor culturale pentru activitãti

nonprofit de interes local, va aduce o transformare a orașului pe mai multe paliere: cultural, social, economic, al turismului, al mediului de afaceri

In concluzie, avand in vedere cele de mai sus, inaintam Consiliului Local raportul final al

procedurii de selecţie al proiectelor nr. CCMT 2576/16.07.2018, care vor beneficia de finantari nerambursabile de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local pe anul 2018 , selectie efectuata de catre Comisia constituita in baza Dispozitiei Primarului Municipiului Timisoara nr. 477/19.04.2018.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul de hotărâre

privind aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului

Timişoara pentru activităţi culturale nonprofit de interes local, în anul 2018 îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

Director Contabil sef

Casa de Cultura a Municipiului Timisoara Casa de Cultura a Municipiului Timisoara

Pavel Dehelean Alina Iliescu

sef

Birou Organizare Evenimente

FO53-01,Ver.1

Codruta Magurean

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03,Ver.1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA CASA DE CULTURA A MUNICIPILUI TIMISOARA NR. SC2018-_________/___.___.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă

alocată de la bugetul local

al Municipiului Timişoara pentru

activităţi culturale nonprofit de interes local, în anul 2018

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Descrierea situatiei actuale

Prin HCL nr.76 din 23.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018 au fost aprobate sumele necesare pentru finantari nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi culturale nonprofit de interes local, în anul 2018.

Schimbari preconizate și rezultate așteptate Avand in vedere ca Timisoara a câştigat Titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021, sustinerea activitatilor cultural-artistice prin finantarea de la bugetul local a proiectelor culturale pentru activitãti nonprofit de interes local, va aduce o transformare a orașului pe mai multe paliere: cultural, social, economic, al turismului, al mediului de afaceri.

În conformitate cu obiectivele asumate, activităţile desfăşurate de oraşul Capitală Europeană a Culturii vor urmări să îmbunătăţească sfera de cuprindere, diversitatea şi dimensiunea europeană ale ofertei culturale, inclusiv prin intermediul cooperării transnaţionale, pentru a extinde accesul şi participarea la cultură, a consolida capacitatea sectorului cultural şi legăturile acestuia cu alte sectoare şi pentru a contura mai bine profilul internaţional al acestuia, prin intermediul culturii.

Concluzii

Se considera oportuna aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi culturale nonprofit de interes local, în anul 2018 selectate conform cu Procesul-verbal nr. 2513/10.07.2018 si raportul final nr. CCMT 2576/ 16.07.2018 al Comisiei de analiză a proiectelor constituita in baza Dispozitiei Primarului Municipiului Timisoara nr. 477/19.04.2018.

PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU DAN DIACONU

Director

Casa de Cultura a Municipiului Timisoara

Pavel Dehelean