Consiliul Local Timisoara

Hotararea 92/23.02.2018 privind aprobarea nivelului salariilor de bază pentru personalul de specialitate din cadrul Serviciului Public Creşe Timişoara

23.02.2018

Hotararea Consiliului Local 92/23.02.2018
privind aprobarea nivelului salariilor de bază pentru personalul de specialitate din cadrul Serviciului Public Creşe Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. 379/06.02.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 380/06.02.2018 şi nr. 381/06.02.2018 al Serviciului Public Creşe;
Având în vedere Avizul nr. SC2018 - 2674/06.02.2018, al Serviciului Resurse Umane;
Având în vedere Avizul din data de 07.02.2018, al Serviciului Juridic, Anexă la raportul de specialitate nr. 380/06.02.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură,ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile OUG 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
În conformitate cu art.7 alin.(2) din OUG nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, prevede că sumele aferente contribuţiilor de asigurări sociale, sau după caz, contribuţiilor individuale la bugetul de stat, datorate de personalul plătit din fonduri publice astfel cum sunt stabilite în aplicarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu completările si modificările ulterioare, sunt avute în vedere la stabilirea majorărilor salariale ce se acordă în anul 2018 personalului plătit din fonduri publice;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit. a)din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă nivelul salariilor de bază pentru personalul de specialitate din cadrul Serviciului Public Creşe Timişoara conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Public Creşe Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Serviciului Public Creşe Timişoara;
- Serviciului Resurse Umane;
- Direcţiei Economice;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa_HCL.pdf

Anexa la HCL NR. / Nivelul salariilor de bază pentru personalul de specialitate din cadrul Serviciului Public Creşe Timişoara AT Nr. crt. Denumirea functiei Post contractual Nivel studii Grad Gradatie vechime Salar de bază Director 11590 Sef Birou Il 9232 Inspector de specialitate IA 6121 6239 6358 tn | | 2 [IS 6477 Inspector de specialitate II 5156 5243 5338 5424 += |V | I— IC 5312 n 5606 tn Inspector de specialitate 4523 4682 4750 4850 += |V IS I— IC 4950 n 5050 Referent II 3803 3819 3882 3945 += |V || [CO 4008 n 4079 Sofer 3620 3699 3778 3865 += |V IS |I— IC 3952 n 4031 Ingrijitor 2826 2878 2997 3117 += |V IS I— IC 3237 n 3357 �

Administrator 3279 3523 3701 3886 3983 în | = |V 4083 �

Atasament: Expunere_motive.pdf

COD FO 53-03, ver.1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA CONSILIUL LOCAL SERVICIUL PUBLIC CRESE NR.: 379/06.02.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE

Secțiunea 1 proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului salariilor de bază pentru personalul de specialitate din

cadrul Serviciului Public Creșe Timișoara

Secțiunea 2 Respectarea OUG 79/08.11.2017

1. Descrierea situației actuale În prezent salariile personalului contractual din cadrul Serviciul Public Creșe Timișoara

sunt stabilite conform Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și HCL 270/2017 privind stabilirea salariilor pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara şi din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate Începând cu anul 2018, conform OUG 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii

nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și în conformitate cu art.7 alin.(2) din OUG nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, sumele aferente contribuțiilor de asigurări sociale, sau după caz, contribuțiilor individuale la bugetul de stat, datorate de personalul plătit din fonduri publice , astfel cum sunt stabilite în aplicarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu completările si modificările ulterioare, sunt avute în vedere la stabilirea majorărilor salariale ce se acordă în anul 2018 personalului plătit din fonduri publice, astfel contribuțiile aferente salariului brut vor fi suportate în totalitate de angajat. Pentru ca salariul net să rămână la nivelul celui practicat în anul 2017 este necesar ca în anului 2018 să se majoreze salariul brut cu suma aferentă contribuțiilor.

3. Concluzii

Propunem aprobarea modificării procentuale a salariilor brute ale personalului de specialitate din cadrul Serviciului Public Creșe astfel încât salariul net să rămână la nivelul celui practicat în luna decembrie 2017.

PRIMAR DIRECTOR NICOLAE ROBU CHELBU-GOJE PATRICIA

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA CONSILIUL LOCAL SERVICIUL PUBLIC CREȘE NR.: 380/06.02.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea nivelului salariilor de bază pentru personalul de specialitate din cadrul

Serviciului Public Creșe Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. 379/06.02.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor începând cu anul 2018 pentru personalul de specialitate din cadrul Serviciului Public Creșe Timișoara, prin care se propune aprobarea modificării procentuale a salariilor brute ale personalului contractual din cadrul Serviciului Public Creșe.

Având în vedere înființarea Serviciului Public Creșe prin HCL 108/05.04.2016 și reorganizarea acestuia prin HCL 335/15.09.2017 privind modificarea şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, Statului de funcţii şi Organigramei Serviciului Public Creşe Timişoara.

În conformitate Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, art. 11, „(1) Pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din aparatul propriu al consiliilor județene, primării și consilii locale și din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz, în urma consultării organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților. (2) Nomenclatorul funcțiilor necesare desfășurării activităților specifice fiecărei instituții sau autorități a administrației publice locale, precum și ierarhia funcțiilor sunt prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III și cap. II lit. A pct. IV. (3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor art. 25. (4) Nivelul veniturilor salariale se stabilește, în condițiile prevăzute la alin. (1) și (3), fără a depăși nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar sau, după caz, a indemnizației lunare a vicepreședintelui consiliului județean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului București, corespunzător nivelului de organizare: comună, oraș, municipiu, sectoarele municipiului București, primăria generală a municipiului București, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli. (5) Angajarea, promovarea, avansarea în gradație a personalului prevăzut la alin. (1) se fac cu respectarea prevederilor prezentei legi, precum și a celorlalte reglementări specifice funcționarilor publici și personalului contractual.” , coroborate cu prevederile - art .7 lit. a prin care se defineste salariul de bază ca fiind suma de bani la care are dreptul lunar personalul plătit din fonduri publice, corespunzător funcției, gradului/treptei profesionale, gradației, - vechimii în specialitate stabilită în anexa VIII pentru autoritățile administratiei publice locale; - art. 3 alin. (1) potrivit cărora ordonatorul de credite asigură gestionarea sistemului de salarizare a personalului din instituţiile şi autorităţile publice; - art. 6 care prevede principiile care stau la baza sistemului de salaizare.

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal: - art. 78 – alin. (1) Beneficiarii de venituri din salarii datorează un impozit lunar, final, care se calculează şi se reţine la sursă de către plătitorii de venituri. - alin. (2) Impozitul lunar prevăzut la alin. (1) se determină astfel: a) la locul unde se află funcţia de bază, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul determinată ca diferenţă între venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor sociale obligatorii aferente unei luni, - art. 138 lit a ) stabileste cota de contribuţii de asigurări sociale la 25% și se datorează de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi, iar potrivit art. 139, baza de calcul , în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, o reprezintă câştigul brut realizat din salarii şi venituri asimilate salariilor. - art. 156 stabileste cota contributiei de asigurări sociale de sănătate la 10% și se datorează de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi, iar potrivit art. 157 , baza de calcul , în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, o reprezintă câştigul brut realizat din salarii şi venituri asimilate salariilor. - Capitolul IX al titlului V reglementează contribuția asiguratorie pentru muncă – cota este stabilită de art. 220 la 2.25% și se aplică la baza de calcul stabilita la art. 220 ca fiind suma câştigurilor brute realizate din salarii şi venituri asimilate salariilor În conformitate cu art.7 alin.(2) din OUG nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, prevede că sumele aferente contribuțiilor de asigurări sociale, sau după caz, contribuțiilor individuale la bugetul de stat, datorate de personalul plătit din fonduri publice , astfel cum sunt stabilite în aplicarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu completările si modificările ulterioare, sunt avute în vedere la stabilirea majorărilor salariale ce se acordă în anul 2018 personalului plătit din fonduri publice.

Având în vedere transferarea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, pentru ca salariul net să rămână la nivelul celui practicat în luna decembrie 2017 este necesar ca începând cu 1 ianuarie 2018 să se majoreze salariul brut cu suma aferentă contribuțiilor sociale.

În propunerea de buget aferentă anului 2018 pentru Serviciul Public Creșe Timișoara au fost prevăzute spre alocare pentru titlul 10 ,,Cheltuieli de personal", sume reprezentînd salarii de bază ale angajaţilor serviciului. Nivelul salariilor diferențiate pe funcții, grade, gradații de vechime ale angajaţilor din cadrul Serviciului Public Creșe supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Timișoara, este cel prezentat în anexa la prezentul raport de specialitate.

DIRECTOR, CHELBU - GOJE PATRICIA ȘEF BIROU FINANCIAR, VASIU - CRĂCIUNESCU ROXANA

Cod FO53-01,Ver.1

Atasament: Raport_specialitate_serv_crese.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA CONSILIUL LOCAL SERVICIUL PUBLIC CREȘE NR.: 381/06.02.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind stabilirea nivelului salariilor de bază pentru personalul de specialitate din cadrul

Serviciului Public Creșe Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. 379/06.02.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor începând cu anul 2018 pentru personalul de specialitate din cadrul Serviciului Public Creșe Timișoara, prin care se propune aprobarea modificării procentuale a salariilor brute ale personalului contractual din cadrul Serviciului Public Creșe.

Având în vedere înființarea Serviciului Public Creșe prin HCL 108/05.04.2016 și reorganizarea acestuia prin HCL 335/15.09.2017 privind modificarea şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, Statului de funcţii şi Organigramei Serviciului Public Creşe Timişoara.

În conformitate Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, art. 11, „(1) Pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din aparatul propriu al consiliilor județene, primării și consilii locale și din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz, în urma consultării organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților. (2) Nomenclatorul funcțiilor necesare desfășurării activităților specifice fiecărei instituții sau autorități a administrației publice locale, precum și ierarhia funcțiilor sunt prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III și cap. II lit. A pct. IV. (3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor art. 25. (4) Nivelul veniturilor salariale se stabilește, în condițiile prevăzute la alin. (1) și (3), fără a depăși nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar sau, după caz, a indemnizației lunare a vicepreședintelui consiliului județean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului București, corespunzător nivelului de organizare: comună, oraș, municipiu, sectoarele municipiului București, primăria generală a municipiului București, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli. (5) Angajarea, promovarea, avansarea în gradație a personalului prevăzut la alin. (1) se fac cu respectarea prevederilor prezentei legi, precum și a celorlalte reglementări specifice funcționarilor publici și personalului contractual.” , coroborate cu prevederile - art .7 lit. a prin care se defineste salariul de bază ca fiind suma de bani la care are dreptul lunar personalul plătit din fonduri publice, corespunzător funcției, gradului/treptei profesionale, gradației, - vechimii în specialitate stabilită în anexa VIII pentru autoritățile administratiei publice locale; - art. 3 alin. (1) potrivit cărora ordonatorul de credite asigură gestionarea sistemului de salarizare a personalului din instituţiile şi autorităţile publice; - art. 6 care prevede principiile care stau la baza sistemului de salaizare.

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal: - art. 78 – alin. (1) Beneficiarii de venituri din salarii datorează un impozit lunar, final, care se calculează şi se reţine la sursă de către plătitorii de venituri. - alin. (2) Impozitul lunar prevăzut la alin. (1) se determină astfel: a) la locul unde se află funcţia de bază, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul determinată ca diferenţă între venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor sociale obligatorii aferente unei luni, - art. 138 lit a ) stabileste cota de contribuţii de asigurări sociale la 25% și se datorează de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi, iar potrivit art. 139, baza de calcul , în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, o reprezintă câştigul brut realizat din salarii şi venituri asimilate salariilor. - art. 156 stabileste cota contributiei de asigurări sociale de sănătate la 10% și se datorează de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi, iar potrivit art. 157 , baza de calcul , în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, o reprezintă câştigul brut realizat din salarii şi venituri asimilate salariilor. - Capitolul IX al titlului V reglementează contribuția asiguratorie pentru muncă – cota este stabilită de art. 220 la 2.25% și se aplică la baza de calcul stabilita la art. 220 ca fiind suma câştigurilor brute realizate din salarii şi venituri asimilate salariilor În conformitate cu art.7 alin.(2) din OUG nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, prevede că sumele aferente contribuțiilor de asigurări sociale, sau după caz, contribuțiilor individuale la bugetul de stat, datorate de personalul plătit din fonduri publice , astfel cum sunt stabilite în aplicarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu completările si modificările ulterioare, sunt avute în vedere la stabilirea majorărilor salariale ce se acordă în anul 2018 personalului plătit din fonduri publice.

Având în vedere transferarea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, entru ca salariul net să rămână la nivelul celui practicat în luna decembrie 2017 este necesar ca începând cu 1 ianuarie 2018 să se majoreze salariul brut cu suma aferentă contribuțiilor sociale.

DIRECTOR CHELBU-GOJE PATRICIA

Cod FO53-01,Ver.1