keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 499/31.10.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reamenajarea Parcul Poporului" din Municipiul Timişoara

31.10.2006

Hotararea Consiliului Local 499/31.10.2006
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reamenajarea Parcul Poporului" din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2006 - 20993/23.10.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome, societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr. 108/2004;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2, lit. (b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin.2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale , modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Reamenajarea Parcului Poporului" din municipiul Timişoara conform Proiectului nr. AP/0314/2003, întocmit de SC AGHI PROIECT SRL cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici reactualizaţi în ianuarie 2006, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul consolidat al unităţii administrativ teritoriale - Primăria Municipiului Timişoara, dacă nu există posibilitatea finanţării din alte surse.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară - Serviciul Administrare Mediu Urban şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Politiei Comunitare;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_SF_Parcul_Poporului.pdf

ROMÂNIA Se aprobă JUDEŢUL TIMIŞ Primar, MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA DIRECŢIA EDILITARĂ SERVICIUL ADMINISTRARE MEDIU URBAN NR____________________

REFERAT

Primăria Municipiului Timişoara a întocmit în cursul anului 2003 Studiul de Fezabilitate pentru

„Reamenajarea Parcului Poporului”, din Municipiul Timişoara. Studiul de Fezabilitate a fost realizat de SC AGHI PROIECT SRL. Reamenajarea parcului se justifică

având în vedere că Parcul Poporului este cel mai vechi parc din municipiul Timişoara, ultima reamenajare a fost realizată în anul 1983. Pe parcursul celor 21 de ani, aleile din parc s-au distrus, iluminatul este insuficient, rondourile cu flori şi grupurile de hortensii au dispărut, vegetaţia este îmbătrânită, gardul de împrejmuire este deteriorat (în unele zone fiind un real pericol de prăbuşire), cascada cu bazinul de apă nu sunt finalizate.

Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului se va face din bugetul local, propunem Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara aprobarea Studiului de Fezabilitate „Reamenajarea Parcului Poporului” din municipiul Timişoara în valoare de 867.385,60 lei conform proiectului numărul AP- 0314/2003, reactualizat în 25 ianuarie 2006, întocmit de SC AGHI PROIECT SRL Timişoara.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei sunt: 1)Valoare totală……………………………………………..811.735,60 lei

Din care construcţii montaj………………………… 710.838,00 lei 2)Eşalonarea investiţiei:

în anul 2006; 3)Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică:

- studii de teren geo, topo 6.000,00 lei; - cheltuieli pentru avize, acorduri 6.000,00 lei; - cheltuieli pentru proiectare 22.000,00 lei; - cheltuieli pentru organizare licitaţii 1.000,00 lei; - consultanţă, asistenţă tehnică, verificare proiect 16.500,00 lei;

TOTAL:51.500,00 lei 4)Cheltuieli pentru investiţia de bază:

- lucrări rutiere……..…………………………...…….392.500,00 lei; - iluminat………………………………………………68.500,00 lei; - mobilier urban………………………………………..51.000,00 lei; - fântâni…………………………………………….......15.000,00 lei; - zone verzi……………………………………………. 27.000,00 lei; - pavilion……………………………………………….. .8.000,00 lei; - restaurare gard, porţi…………………..................... .124.800,00 lei;

TOTAL:686.800,00 lei 5)Alte cheltuieli:

- organizare de şantier (3,5%) 24.038,00 lei; - comisionul băncii finanţatoare 3.554,20 lei; - cota Inspecţia de Stat în Construcţii (0,8%) 5.494,40 lei; - fond casa socială a constr. (0,5%) 3.434,00 lei; - cheltuieli diverse şi neprevăzute (5%) 36.915,00 lei;

TOTAL:73.435,60 lei 6)Durata posibilă de realizare a investiţiei …..………………………… 6 luni; DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ DIRECTOR ECONOMIC DUMITRU ANDOR ADRIAN BODO SEF SERV. ADM. MEDIU URBAN AVIZAT JURIDIC

VASILE CIUPA

Atasament: Anexa_-_SF_Parcul_Poporului.pdf

ANEXA la HCL nr. ………………..

„Reamenajarea parcului Poporului” – Municipiul Timişoara

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI (cu TVA inclus)

1)Valoare totală……………………………………………..811.735,60 lei; Din care construcţii montaj………………………… 710.838,00 lei;

2)Eşalonarea investiţiei: în anul 2007;

3)Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică: - studii de teren geo, topo 6.000,00 lei; - cheltuieli pentru avize, acorduri 6.000,00 lei; - cheltuieli pentru proiectare 22.000,00 lei; - cheltuieli pentru organizare licitaţii 1.000,00 lei; - consultanţă, asistenţă tehnică, verificare proiect 16.500,00 lei;

TOTAL: 51.500,00 lei 4)Cheltuieli pentru investiţia de bază:

- lucrări rutiere……..…………………………...…….392.500,00 lei; - iluminat………………………………………………68.500,00 lei; - mobilier urban………………………………………..51.000,00 lei; - fântâni…………………………………………….......15.000,00 lei; - zone verzi…………………………………………….27.000,00 lei; - pavilion………………………………………………...8.000,00 lei; - restaurare gard, porţi…………………......................124.800,00 lei;

TOTAL:686.800,00 lei 5)Alte cheltuieli:

- organizare de şantier (3,5%) 24.038,00 lei; - comisionul băncii finanţatoare 3.554,20 lei; - cota Inspecţia de Stat în Construcţii (0,8%) 5.494,40 lei; - fond casa socială a constr. (0,5%) 3.434,00 lei; - cheltuieli diverse şi neprevăzute (5%) 36.915,00 lei;

TOTAL:73.43 b5,60 lei 6)Durata posibilă de realizare a investiţiei …..……………………… 6 luni;

SEF SERVICIU ADMINISTRARE MEDIU URBAN VASILE CIUPA