keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 416/26.09.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STRADA BÂRZAVA"

26.09.2006

Hotararea Consiliului Local 416/26.09.2006
Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STRADA BÂRZAVA"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006 - 14138 /14.07 2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004;
In conformitate cu prevederile art.38 alin. 2, lit. (b) din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, modificată prin Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată prin Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare str.Bârzava", conform proiectului nr. 6058 - D - 2006 întocmit de SC SEARCH CORPORATION BUCUREŞTI FILIALA TIMIŞOARA , cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1. se va face din Bugetul Local.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Deviz_-_SF_Str._Barzava.pdf

Anexa la HCLnr……..din…...

curs mediu BNR, mai 2006, 1 euro = 3,5071 lei

lei euro lei euro

PARTEA I-a

CAPITOLUL 1

1.1. Obţinerea terenului 1.2. Amenajarea terenului 1.3. Amenajări pentru protecţia mediului 5 950 1 697

CAPITOLUL 2

CAPITOLUL 3

3.1. Studii de teren 3 213 916 3.2. Obţinerea de avize, acorduri, autorizaţii 11 900 3 393 3.3. Proiectare şi engineering 143 252 40 846 143 252 40 846 3.4. Organizarea procedurilor de achiziţie publică 13 685 3 902 3.5. Consultanţă 1 190 339 1 190 339 3.6. Asistenţă tehnică 8 330 2 375

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1. Construcţii şi instalaţii 1 279 633 364 869 1 279 633 364 869 4.2. Montaj utilaj tehnologic

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj 4.4. Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 4.5. Dotări

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1. Organizare de şantier 57 584 16 419 57 584 16 419 5.1.1. Lucrări de construcţii 57 584 16 419 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului

5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finaţare 20 225 5 767 5.2.1. Comisioane, taxe şi cote legale 20 225 5 767 5.2.2. Costul creditului

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 73 358 20 917

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 6.2. Probe tehnologice

TOTAL : 1 618 320 461 441 1 481 659 422 474 din care C + M : 1 343 167 382 985

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Valoarea (inclusiv TVA)

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieliNr.crt. Total Din care supusă procedurii de achiziţie publică

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

în lei / euro, la cursul mediu BNR al lunii mai 2006 AMENAJARE STRADA BÂRZAVA

DEVIZ GENERAL

lei euro lei euro

Valoarea (inclusiv TVA)

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieliNr.crt. Total Din care supusă procedurii de achiziţie publică

PARTEA a II-a

Valoarea rămasă actualizată a mijloacelor fixe existente incluse în cadrul obiectivului de investiţie

PARTEA a III-a

Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producţie

TOTAL GENERAL : 1 618 320 461 441 din care C + M : 1 343 167 382 985

Director, Dr.ing. Gheorghe LUCACI

Atasament: Anexa_-_SF_Str._Barzava.pdf

Anexa HCL nr............. din............. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

Conform documentaţiei Studiu de fezabilitate nr. 6058 – D - 2006 „Amenajare str. Bârzava Timişoara” întocmită de S.C. Search Corporation S.R.L. - filiala Timişoara, principalii indicatori tehnico-econmici ai investiţiei sunt:

Valoarea totală a investitiei: 1 618 320 lei (461 441 euro) din care construcţii montaj: 1 343 167 lei (382 985 euro) Durata de realizare a investiţiei: 12 luni Capacităţi: a)Lungime stradă 1.278 km b)lăţime stardă 4.50-6.00 m c)suprafaţa carosabilă 8000 m²

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ

Ing. DUMITRU ANDOR

ŞEF SERVICIU R.P., ŞEF BIROU, CONSILIER Ing. IOAN GANCIOV Ing.VASILE OLAR Ing. MARGARETA GEORGIADES

Atasament: Referat_-_SF_Str._Barzava.pdf

România SE APROBA Judeţul Timiş PRIMAR, Primăria Timişoara Direcţia Edilitară B.Infrastr. Transport dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. ................... din .....................

REFERAT Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate

“AMENAJARE STRADA BÂRZAVA”

Direcţia Edilitară are în program întocmirea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii “Amenajare str.Bârzava”. Strada Bârzava se află în Municipiul Timişoara, în zona de vest. Strada Bârzava face parte din reţeaua stradală a Municipiului Timişoara, asigurând accesul dinspre Strada Călimăneşti, fiind amplasată în zona de vest a municipiului. Strada Bârzava se intersectează la km. 0+000 cu strada Călimăneşti, punctul final fiind la intersecţia cu strada Dunărea. Pe tronsonul I, de la intersecţia strada Călimăneşti şi până la strada Lepa Bărbat, strada Bârzava are o lăţime a părţii carosabile de 4,50 m, suprafaţa carosabilă actuală fiind o pietruire. In zonă sunt asigurate dotările privind canalizarea, apa potabilă, gazul metan, precum şi instalaţiile electrice şi telefonice. Lăţimea totală între clădirile riverane drumului este de 15,0 m, care include partea carosabilă, zonele verzi şi trotuarele. Pe tronsonul II, de la strada Lepa Bărbat până la strada Vidin carosabilul are o lăţime de 6,00 m.

Lăţimea totală între proprietăţi este cuprinsă între 20,0 – 24,0 m. Sectorul de drum este pietruit, cu cca. 40 % suprafaţă degradată, circulaţia desfăşurându-

se în condiţii deosebit de dificile, cu viteză foarte redusă, degajare de praf, zgomot puternic. Acest tronson dispune de dotările privind canalizarea, gazul metan, de apă curentă şi instalaţiile telefonice şi electrice. Se menţioneză faptul că pe acest tronson sunt în construcţie multe case noi, pe lîngă casele vechi existente, fapt ce conduce la creşterea traficului local. Pe tronsonul III, de la strada Vidin până la strada Lisabona carosabilul are o lăţime de 6,00 m.

Lăţimea totală între proprietăţi este cuprinsă între 16,0 – 22,0 m. Sectorul de drum are o îmbrăcăminte din beton de ciment, parţial degradată.

Acest tronson dispune de dotările privind canalizarea, gazul metan, de apă curentă şi instalaţiile telefonice şi electrice. Şi pe acest tronson sunt în construcţie multe case noi, pe lîngă casele vechi existente, fapt ce conduce la creşterea traficului local. Pe tronsonul IV, de la intersecţia cu strada Lisabona şi până la strada Dunărea, strada Bârzava are o lăţime a părţii carosabile de 3,50 m, suprafaţa carosabilă actuală având o îmbrăcăminte asfalică parţial degradată. Şi pe acest tronson sunt asigurate dotările privind canalizarea, apa potabilă, gazul metan, precum şi instalaţiile electrice şi telefonice. Lăţimea totală între proprietăţile riverane drumului este cuprinsă între 10,0 m – 18,0 m, care include partea carosabilă, zonele verzi şi trotuarele.Pentru a se evita degradarea în continuare a structurii rutiere existente, pe de o parte, iar pe de altă parte, pentru a se asigura condiţii de

circulaţie rutieră în siguranţă şi confort, se impune amenajarea de urgenţă a străzii Bârzava. Ca urmare a acestei amenajări, potenţialul economic în zonă va creşte, deoarece sunt încă terenuri neocupate, cu posibilităţi de extindere a zonei particulare sau a unor investiţii. Obiectul studiului de faţă este amenajarea străzii Bârzava pentru îmbunătăţirea stării de viabilitate şi a suprafeţei de rulare, care va conduce la :

- reducerea cheltuielilor de transport, prin reducerea cheltuielilor pentru combustibili, lubrefianţi, anvelope, amortismente, întreţinerea şi repararea autovehiculelor, etc;

- creşterea confortului utilizatorilor ; - sporirea siguranţei circulaţiei, concomitent cu creşterea vitezei de circulaţie şi

reducerea duratei de transport ; - reducerea noxelor şi a zgomotului, rezultate în urma circulaţiei în condiţii

corespunzătoare ; Caracteristicile principale ale construcţiilor Traseul străzii Bârzava în plan se prezintă ca o succesiune de aliniamente şi curbe, în lungime totală de 1,278 km Strada Bârzava este amenajată cu profil de stradă, borduri denivelate şi trotuare, cu următoarele elemente: TRONSON I – Str. Călimăneşti – Str. Lepa Bărbat km. 0+000 – 0+100

- lăţimea părţii carosabile = 4,50 m ; - lăţimea trotuarelor = 1,00 m ; - lăţimea zonei verzi = variabilă ; - lăţimea totală = 15,00 m.

TRONSON II – Str. Lepa Bărbat –Str. Vidin km. 0+100 – 0+200 şi 1+270 – 0+760 - lăţimea părţii carosabile = 6,00 m ;

- lăţimea trotuarelor = 1,00…1,50 m ; - lăţimea zonei verzi = variabilă ; - lăţimea totală = 20,00…24,00 m.

TRONSON III –Str. Vidin – Str. Lisabona km. 0+760 – 0+980 - lăţimea părţii carosabile = 6,00 m ; - lăţimea trotuarelor = 1,00…1,50 m ; - lăţimea zonei verzi = variabilă ; - lăţimea totală = 16,00…22,00 m.

TRONSON IV –Str. Lisabona – Str. Dunărea km. 0+980 – 1+278 - lăţimea părţii carosabile = 5,00 m ; - lăţimea trotuarelor = 1,00 m ; - lăţimea zonei verzi = variabilă ; - lăţimea totală = 10,00…18,00 m. Colectarea apelor de pe partea carosabilă este asigurată prin panta transversală, care are valoarea de 2,5 %, cu evacuarea la canalizarea subterană a oraşului existentă.

Structura rutieră Pentru amenajarea străzii Bârzava au fost tratate sectoarele în funcţie de starea actuală şi de utilităţile existente, după cum urmează : TRONSON I km. 0+000 – 0+100 –Str. Călimăneşti – Str. Lepa Bărbat, Structura rutieră are următoarea alcătuire :

- 4,00 cm B.A.16; - 6,00 cm B.A.D.25; - 20,00 cm piatră spartă; - 30,00 cm balast; - 7,00 cm nisip.

Pe trotuarele existente, în stare satisfăcătoare şi lăţimi corespunzătoare se vor realiza lucrări de reparaţii prin aplicarea unui strat de uzură din mortar asfaltic în grosime de 3 cm. În dreptul trecerilor de pietoni trotuarele vor fi mărginite de borduri teşite, astfel încât să aibă o înălţime de 2 cm de partea carosabilă, cât şi la trecerile de pietoni la bordurile înalte de la marginea carosabilului, asigurând în acest fel trecerea facilă de către persoanele cu handicap motor.

Trotuarele noi se vor realiza în conformitate cu STAS 10144/2-91 având următoarea structură:

- 3 cm mortar asfaltic MA8; - 10 cm beton de ciment; - 10 cm substrat de nisip.

Apele meteorice vor fi colectate, în profil transversal, în rigolele de la marginea bordurilor carosabilului din beton de ciment C16/20 cu descărcare spre gurile de scurgere. Racordarea carosabilului la accesele riveranilor se va face cu borduri înclinate. Amenajarea acceselor la case se va face următoarea structură:

- 12 cm balast; - 12 cm piatră spartă; - 4 cm beton asfaltic BA25. Partea carosabilă este încadrată de bordurile proiectate de 20 x 25 cm pe o fundaţie din

beton de ciment de 15 x 30 cm. Zonele verzi existente între partea carosabilă şi trotuare, precum şi între trotuare şi proprietăţile riverane, se vor reamenaja cu iarbă sau pomi.

TRONSON II km. Str. Lepa Bărbat –Str. Vidin km. 0+100 – 0+200 şi 1+270 – 0+760, Structura rutieră are următoarea alcătuire :

- 4,00 cm B.A.16; - 6,00 cm B.A.D.25; - 20,00 cm piatră spartă; - 30,00 cm balast; - 7,00 cm nisip. Partea carosabilă este încadrată de bordurile proiectate de 20 x 25 cm pe o fundaţie din

beton de ciment de 15 x 30 cm. Panta transversală a părţii carosabile proiectate este de 2,5 %. Pe trotuarele existente, în stare satisfăcătoare şi lăţimi corespunzătoare se vor realiza lucrări de reparaţii prin aplicarea unui strat de uzură din mortar asfaltic în grosime de 3 cm. În dreptul trecerilor de pietoni trotuarele vor fi mărginite de borduri teşite, astfel încât să aibă o înălţime de 2 cm de partea carosabilă, cât şi la trecerile de pietoni la bordurile înalte de la marginea carosabilului, asigurând în acest fel trecerea facilă de către persoanele cu handicap motor.

Trotuarele noi se vor realiza în conformitate cu STAS 10144/2-91 având următoarea structură:

- 3 cm mortar asfaltic MA8; - 10 cm beton de ciment; - 10 cm substrat de nisip. Apele meteorice vor fi colectate, în profil transversal, în rigolele de la marginea bordurilor

carosabilului din beton de ciment C16/20 cu descărcare spre gurile de scurgere. Racordarea carosabilului la accesele riveranilor se va face cu borduri înclinate. Amenajarea acceselor la case se va face următoarea structură:

- 12 cm balast; - 12 cm piatră spartă; - 4 cm beton asfaltic BA25.

Zona verde existentă între partea carosabilă şi trotuar, având lăţime variabilă se va amenaja cu iarbă sau plantaţie. TRONSON III –Str. Vidin – Str. Lisabona km. 0+760 – 0+980 Structura rutieră are alcătuirea următoare :

- 4,00 cm B.A.16; - preluare denivelări B.A.16; - structură rutieră existentă. Panta transversală a părţii carosabile proiectate este de 2,5 %.

Pe trotuarele existente, în stare satisfăcătoare şi lăţimi corespunzătoare se vor realiza lucrări de reparaţii prin aplicarea unui strat de uzură din mortar asfaltic în grosime de 3 cm. În dreptul trecerilor de pietoni trotuarele vor fi mărginite de borduri teşite, astfel încât să aibă o înălţime de 2 cm de partea carosabilă, cât şi la trecerile de pietoni la bordurile înalte de la marginea carosabilului, asigurând în acest fel trecerea facilă de către persoanele cu handicap motor.

Trotuarele noi se vor realiza în conformitate cu STAS 10144/2-91 având următoarea structură:

- 3 cm mortar asfaltic MA8; - 10 cm beton de ciment; - 10 cm substrat de nisip. Apele meteorice vor fi colectate, în profil transversal, în rigolele de la marginea bordurilor

carosabilului din beton de ciment C16/20 cu descărcare spre gurile de scurgere. Racordarea carosabilului la accesele riveranilor se va face cu borduri înclinate. Amenajarea acceselor la case se va face următoarea structură:

- 12 cm balast; - 12 cm piatră spartă; - 4 cm beton asfaltic BA25.

Zona verde existentă între partea carosabilă şi trotuar, cu lăţime variabilă se poate amenaja cu plantaţii sau iarbă.

TRONSON IV –Str. Lisabona – Str. Dunărea km. 0+980 – 1+278 Structura rutieră are alcătuirea următoare :

- 4,00 cm B.A.16; - preluare denivelări B.A.16; - structură rutieră existentă din beton asfaltic.

Pe acest sector sunt necesare casete cu o laţime de 1,50 m, cu urmatoarea structură: - 4,00 cm B.A.16; - preluare denivelări B.A.16; - 20,00 cm piatră spartă; - 30,00 cm balast; - 7,00 cm nisip. Panta transversală a părţii carosabile proiectate este de 2,5 %.

Pe trotuarele existente, în stare satisfăcătoare şi lăţimi corespunzătoare se vor realiza lucrări de reparaţii prin aplicarea unui strat de uzură din mortar asfaltic în grosime de 3 cm. În dreptul trecerilor de pietoni trotuarele vor fi mărginite de borduri teşite, astfel încât să aibă o înălţime de 2 cm de partea carosabilă, cât şi la trecerile de pietoni la bordurile înalte de la marginea carosabilului, asigurând în acest fel trecerea facilă de către persoanele cu handicap motor.

Trotuarele noi se vor realiza în conformitate cu STAS 10144/2-91 având următoarea structură:

- 3 cm mortar asfaltic MA8; - 10 cm beton de ciment;

- 10 cm substrat de nisip. Apele meteorice vor fi colectate, în profil transversal, în rigolele de la marginea bordurilor

carosabilului din beton de ciment C16/20 cu descărcare spre gurile de scurgere. Racordarea carosabilului la accesele riveranilor se va face cu borduri înclinate. Amenajarea acceselor la case se va face următoarea structură:

- 12 cm balast; - 12 cm piatră spartă; - 4 cm beton asfaltic BA25.

Zona verde existentă între partea carosabilă şi trotuar, cu lăţime variabilă se poate amenaja cu plantaţii sau iarbă.

Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiţiei “Amenajare str.Bârzava” este estimată la 1.618.320 RON, reprezentând 461.441 euro.

Având în vedere faptul că finanţarea studiului de fezabilitate “Amenajare str. Bârzava ” se face din Bugetul local aprobat pentru anul 2006, propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei menţionată anterior.

DIRECTOR D.EDILITARĂ, DIRECTOR ECONOMIC, Ing. DUMITRU ANDOR Ec. ADRIAN BODO ŞEF SERVICIU R.P., ŞEF SERVICIU JURIDIC,

Ing. IOAN GANCIOV Jr. MIRELA LASUSCHEVICI

ŞEF BIROU ÎNTOCMIT, Ing.VASILE OLAR Ing. MARGARETA GEORGIADES

România SECRETAR, Judeţul Timiş IOAN COJOCARI Municipiul Timişoara Consiliul local

PROIECT DE HOTARARE Din data de__________________

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate “AMENAJARE STRADA BÂRZAVA”

Consiliul Local al Municipiului Timişoara Având în vedere referatul nr. SC2006 din 2006 intocmit de către Direcţia

Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe,

impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004;

In conformitate cu prevederile art.38 lit. (c), (d), (f), (l) şi (m) din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală;

În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „ Amenajare str.Bârzava”, conform proiectului întocmit de SC SEARCH CORPORATION BUCUREŞTI FILIALA TIMIŞOARA , cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1. se va face din Bugetul Local.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică: - Prefecturii Judeţului Timiş - Secretarului Primăriei Municipiului Timişoara - Primarului Municipiului Timişoara - Direcţiei Edilitare - Direcţiei Economice - Direcţiei Urbanism - Direcţiei Patrimoniu - Serviciului Juridic - Serviciului Control şi Audit Intern - Serviciului Centru de Informare pentru Cetăţeni - Mass-mediei locale

Preşedinte de şedinţă, Consilier

1.5. Amplasamentul investiţiei : Strada Bârzava se află în Municipiul Timişoara, în zona de vest, după cum este prezentată în planul de amplasare în zonă – pl.nr.1. 1.6. Tema, cu fundamentarea necesităţii şi oportunităţii investiţiei : Strada Bârzava face parte din reţeaua stradală a Municipiului Timişoara, asigurând accesul dinspre Strada Călimăneşti, fiind amplasată în zona de vest a municipiului. Strada Bârzava se intersectează la km. 0+000 cu strada Călimăneşti, punctul final fiind la intersecţia cu strada Dunărea. Pe tronsonul I, de la intersecţia strada Călimăneşti şi până la strada Lepa Bărbat, strada Bârzava are o lăţime a părţii carosabile de 4,50 m, suprafaţa carosabilă actuală fiind o pietruire. In zonă sunt asigurate dotările privind canalizarea, apa potabilă, gazul metan, precum şi instalaţiile electrice şi telefonice. Lăţimea totală între clădirile riverane drumului este de 15,0 m, care include partea carosabilă, zonele verzi şi trotuarele. Pe tronsonul II, de la strada Lepa Bărbat până la strada Vidin carosabilul are o lăţime de 6,00 m.

Lăţimea totală între proprietăţi este cuprinsă între 20,0 – 24,0 m. Sectorul de drum este pietruit, cu cca. 40 % suprafaţă degradată, circulaţia desfăşurându-

se în condiţii deosebit de dificile, cu viteză foarte redusă, degajare de praf, zgomot puternic. Acest tronson dispune de dotările privind canalizarea, gazul metan, de apă curentă şi instalaţiile telefonice şi electrice. Se menţioneză faptul că pe acest tronson sunt în construcţie multe case noi, pe lîngă casele vechi existente, fapt ce conduce la creşterea traficului local. Pe tronsonul III, de la strada Vidin până la strada Lisabona carosabilul are o lăţime de 6,00 m.

Lăţimea totală între proprietăţi este cuprinsă între 16,0 – 22,0 m. Sectorul de drum are o îmbrăcăminte din beton de ciment, parţial degradată.

Acest tronson dispune de dotările privind canalizarea, gazul metan, de apă curentă şi instalaţiile telefonice şi electrice. Şi pe acest tronson sunt în construcţie multe case noi, pe lîngă casele vechi existente, fapt ce conduce la creşterea traficului local. Pe tronsonul IV, de la intersecţia cu strada Lisabona şi până la strada Dunărea, strada Bârzava are o lăţime a părţii carosabile de 3,50 m, suprafaţa carosabilă actuală având o îmbrăcăminte asfalică parţial degradată. Şi pe acest tronson sunt asigurate dotările privind canalizarea, apa potabilă, gazul metan, precum şi instalaţiile electrice şi telefonice. Lăţimea totală între proprietăţile riverane drumului este cuprinsă între 10,0 m – 18,0 m, care include partea carosabilă, zonele verzi şi trotuarele. Pentru a se evita degradarea în continuare a structurii rutiere existente, pe de o parte, iar pe de altă parte, pentru a se asigura condiţii de circulaţie rutieră în siguranţă şi confort, se impune amenajarea de urgenţă a străzii Bârzava. Ca urmare a acestei amenajări, potenţialul economic în

zonă va creşte, deoarece sunt încă terenuri neocupate, cu posibilităţi de extindere a zonei particulare sau a unor investiţii. Obiectul studiului de faţă este amenajarea străzii Bârzava pentru îmbunătăţirea stării de viabilitate şi a suprafeţei de rulare, care va conduce la :

- reducerea cheltuielilor de transport, prin reducerea cheltuielilor pentru combustibili, lubrefianţi, anvelope, amortismente, întreţinerea şi repararea autovehiculelor, etc;

- creşterea confortului utilizatorilor ; - sporirea siguranţei circulaţiei, concomitent cu creşterea vitezei de circulaţie şi

reducerea duratei de transport ; - reducerea noxelor şi a zgomotului, rezultate în urma circulaţiei în condiţii

corespunzătoare ;

1. DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI. 1.1. Suprafaţa şi situaţia juridică a terenului care urmează a fi ocupat de investiţie.

Terenurile pe care se vor executa lucrările propuse în documentaţie, în suprafaţă de 0,78

ha, aparţin domeniului public fiind scoase din circuitul civil, în conformitate cu art. 5 din Legea fondului funciar nr.18/1991. 1.2. Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament.

Zona seismică de calcul este D, perioada de colţ Tc=1,0 secunde şi coeficientul de seismicitate ks=0,16 . Terenul de fundaţie este constituit din pământ tip P3 – nisip argilos. Sub aspect pluviometric, în zona sectorului investigat, valoarea medie a precipitaţiilor anuale este cuprinsă între 500 – 600 m. Conform STAS 1709/1-90 şi prevederilor cuprinse în Normativul PD 177-2001, traseul investigat se înscrie în zona de tip climateric I, cu indicele de umiditate Im = -20…0. Condiţiile hidrologice sunt mediocre şi defavorabile Pe adâncimea cercetată ( 2,00 m măsurată de la suprafaţa terenului) nu a fost interceptată apă subterană. Zona din amplasamentul drumului este stabilă. 1.3. Caracteristicile principale ale construcţiilor. 1.3.1. Caracteristici în plan.

Traseul străzii Bârzava în plan se prezintă ca o succesiune de aliniamente şi curbe, în lungime totală de 1,278 km (Pl.nr. 2…8). Din punct de vedere al elementelor geometrice în plan se păstrează traseul actual, care se amenajează conform STAS 10144/3-81. 1.3.2. Caracteristici în profil transversal.

Strada Bârzava, în conformitate cu STAS 10144/1-90, pct.3.2 privind profilurile pentru străzi este amenajată cu profil de stradă, borduri denivelate şi trotuare, cu următoarele elemente: TRONSON I – Str. Călimăneşti – Str. Lepa Bărbat km. 0+000 – 0+100

- lăţimea părţii carosabile = 4,50 m ; - lăţimea trotuarelor = 1,00 m ; - lăţimea zonei verzi = variabilă ; - lăţimea totală = 15,00 m.

Profilul transversal tip proiectat este prezentat în planşa nr.9. TRONSON II – Str. Lepa Bărbat –Str. Vidin km. 0+100 – 0+200 şi 1+270 – 0+760 - lăţimea părţii carosabile = 6,00 m ;

- lăţimea trotuarelor = 1,00…1,50 m ; - lăţimea zonei verzi = variabilă ; - lăţimea totală = 20,00…24,00 m. Profilul transversal tip proiectat este prezentat în planşa nr.10.

TRONSON III –Str. Vidin – Str. Lisabona km. 0+760 – 0+980 - lăţimea părţii carosabile = 6,00 m ; - lăţimea trotuarelor = 1,00…1,50 m ; - lăţimea zonei verzi = variabilă ; - lăţimea totală = 16,00…22,00 m. Profilul transversal tip proiectat este prezentat în planşa nr.11.

TRONSON IV –Str. Lisabona – Str. Dunărea km. 0+980 – 1+278 - lăţimea părţii carosabile = 5,00 m ; - lăţimea trotuarelor = 1,00 m ; - lăţimea zonei verzi = variabilă ; - lăţimea totală = 10,00…18,00 m. Profilul transversal tip proiectat este prezentat în planşa nr.12. Colectarea apelor de pe partea carosabilă este asigurată prin panta transversală, care are valoarea de 2,5 %, cu evacuarea la canalizarea subterană a oraşului existentă.

1.3.3. Caracteristici în profil longitudinal.

În profil longitudinal se păstrează declivităţile actuale, cu respectarea elementelor impuse

de STAS 10144/3-81, cu asigurarea unor lungimi cât mai mari ale pasului de proiectare. In general traseul străzii Bârzava este cu declivitate foarte mică.

2.4. Structura rutieră. Pentru amenajarea străzii Bârzava au fost tratate sectoarele în funcţie de starea actuală şi de utilităţile existente, după cum urmează : TRONSON I km. 0+000 – 0+100 –Str. Călimăneşti – Str. Lepa Bărbat, planşa nr.9. Structura rutieră are următoarea alcătuire :

- 4,00 cm B.A.16; - 6,00 cm B.A.D.25; - 20,00 cm piatră spartă; - 30,00 cm balast; - 7,00 cm nisip.

Pe trotuarele existente, în stare satisfăcătoare şi lăţimi corespunzătoare se vor realiza lucrări de reparaţii prin aplicarea unui strat de uzură din mortar asfaltic în grosime de 3 cm. În dreptul trecerilor de pietoni trotuarele vor fi mărginite de borduri teşite, astfel încât să aibă o

înălţime de 2 cm de partea carosabilă, cât şi la trecerile de pietoni la bordurile înalte de la marginea carosabilului, asigurând în acest fel trecerea facilă de către persoanele cu handicap motor.

Trotuarele noi se vor realiza în conformitate cu STAS 10144/2-91 având următoarea structură:

- 3 cm mortar asfaltic MA8; - 10 cm beton de ciment; - 10 cm substrat de nisip.

Apele meteorice vor fi colectate, în profil transversal, în rigolele de la marginea bordurilor carosabilului din beton de ciment C16/20 cu descărcare spre gurile de scurgere. Racordarea carosabilului la accesele riveranilor se va face cu borduri înclinate. Amenajarea acceselor la case se va face următoarea structură:

- 12 cm balast; - 12 cm piatră spartă; - 4 cm beton asfaltic BA25. Partea carosabilă este încadrată de bordurile proiectate de 20 x 25 cm pe o fundaţie din

beton de ciment de 15 x 30 cm. Amenajarea racordurilor cu străzile laterale şi intersecţiilor se va face în conformitate cu prevederile STAS 10144/3-81. Zonele verzi existente între partea carosabilă şi trotuare, precum şi între trotuare şi proprietăţile riverane, se vor reamenaja cu iarbă sau pomi.

TRONSON II km. Str. Lepa Bărbat –Str. Vidin km. 0+100 – 0+200 şi 1+270 – 0+760, planşa nr.10

Structura rutieră are următoarea alcătuire : - 4,00 cm B.A.16; - 6,00 cm B.A.D.25; - 20,00 cm piatră spartă; - 30,00 cm balast; - 7,00 cm nisip. Partea carosabilă este încadrată de bordurile proiectate de 20 x 25 cm pe o fundaţie din

beton de ciment de 15 x 30 cm. Panta transversală a părţii carosabile proiectate este de 2,5 %. Pe trotuarele existente, în stare satisfăcătoare şi lăţimi corespunzătoare se vor realiza lucrări de reparaţii prin aplicarea unui strat de uzură din mortar asfaltic în grosime de 3 cm. În dreptul trecerilor de pietoni trotuarele vor fi mărginite de borduri teşite, astfel încât să aibă o înălţime de 2 cm de partea carosabilă, cât şi la trecerile de pietoni la bordurile înalte de la marginea carosabilului, asigurând în acest fel trecerea facilă de către persoanele cu handicap motor.

Trotuarele noi se vor realiza în conformitate cu STAS 10144/2-91 având următoarea structură:

- 3 cm mortar asfaltic MA8; - 10 cm beton de ciment; - 10 cm substrat de nisip. Apele meteorice vor fi colectate, în profil transversal, în rigolele de la marginea bordurilor

carosabilului din beton de ciment C16/20 cu descărcare spre gurile de scurgere. Racordarea carosabilului la accesele riveranilor se va face cu borduri înclinate. Amenajarea acceselor la case se va face următoarea structură:

- 12 cm balast; - 12 cm piatră spartă;

- 4 cm beton asfaltic BA25. Zona verde existentă între partea carosabilă şi trotuar, având lăţime variabilă se va amenaja cu iarbă sau plantaţie. Amenajarea racordurilor cu străzile laterale şi intersecţiilor cu drumurile laterale se va face în conformitate cu prevederile STAS 10144/3-81. TRONSON III –Str. Vidin – Str. Lisabona km. 0+760 – 0+980 planşa nr.11 Structura rutieră are alcătuirea următoare :

- 4,00 cm B.A.16; - preluare denivelări B.A.16; - structură rutieră existentă. Panta transversală a părţii carosabile proiectate este de 2,5 %.

Pe trotuarele existente, în stare satisfăcătoare şi lăţimi corespunzătoare se vor realiza lucrări de reparaţii prin aplicarea unui strat de uzură din mortar asfaltic în grosime de 3 cm. În dreptul trecerilor de pietoni trotuarele vor fi mărginite de borduri teşite, astfel încât să aibă o înălţime de 2 cm de partea carosabilă, cât şi la trecerile de pietoni la bordurile înalte de la marginea carosabilului, asigurând în acest fel trecerea facilă de către persoanele cu handicap motor.

Trotuarele noi se vor realiza în conformitate cu STAS 10144/2-91 având următoarea structură:

- 3 cm mortar asfaltic MA8; - 10 cm beton de ciment; - 10 cm substrat de nisip. Apele meteorice vor fi colectate, în profil transversal, în rigolele de la marginea bordurilor

carosabilului din beton de ciment C16/20 cu descărcare spre gurile de scurgere. Racordarea carosabilului la accesele riveranilor se va face cu borduri înclinate. Amenajarea acceselor la case se va face următoarea structură:

- 12 cm balast; - 12 cm piatră spartă; - 4 cm beton asfaltic BA25.

Zona verde existentă între partea carosabilă şi trotuar, cu lăţime variabilă se poate amenaja cu plantaţii sau iarbă. Amenajarea racordurilor cu străzile laterale se va face în conformitate cu STAS 10144/3- 81.

TRONSON IV –Str. Lisabona – Str. Dunărea km. 0+980 – 1+278 planşa nr.12 Structura rutieră are alcătuirea următoare :

- 4,00 cm B.A.16; - preluare denivelări B.A.16; - structură rutieră existentă din beton asfaltic.

Pe acest sector sunt necesare casete cu o laţime de 1,50 m, cu urmatoarea structură: - 4,00 cm B.A.16; - preluare denivelări B.A.16; - 20,00 cm piatră spartă; - 30,00 cm balast; - 7,00 cm nisip. Panta transversală a părţii carosabile proiectate este de 2,5 %.

Pe trotuarele existente, în stare satisfăcătoare şi lăţimi corespunzătoare se vor realiza lucrări de reparaţii prin aplicarea unui strat de uzură din mortar asfaltic în grosime de 3 cm. În dreptul trecerilor de pietoni trotuarele vor fi mărginite de borduri teşite, astfel încât să aibă o

înălţime de 2 cm de partea carosabilă, cât şi la trecerile de pietoni la bordurile înalte de la marginea carosabilului, asigurând în acest fel trecerea facilă de către persoanele cu handicap motor.

Trotuarele noi se vor realiza în conformitate cu STAS 10144/2-91 având următoarea structură:

- 3 cm mortar asfaltic MA8; - 10 cm beton de ciment; - 10 cm substrat de nisip. Apele meteorice vor fi colectate, în profil transversal, în rigolele de la marginea bordurilor

carosabilului din beton de ciment C16/20 cu descărcare spre gurile de scurgere. Racordarea carosabilului la accesele riveranilor se va face cu borduri înclinate. Amenajarea acceselor la case se va face următoarea structură:

- 12 cm balast; - 12 cm piatră spartă; - 4 cm beton asfaltic BA25.

Zona verde existentă între partea carosabilă şi trotuar, cu lăţime variabilă se poate amenaja cu plantaţii sau iarbă. Amenajarea racordurilor cu străzile laterale se va face în conformitate cu STAS 10144/3- 81.

2. DATE PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ. 3.1. Total personal Exploatarea şi întreţinerea lucrărilor proiectate se vor face de către personal de specialitate existent deja în cadrul sectoarelor de întreţinere şi administrare a drumurilor municipale, drep pentru care nu se creează locuri noi de muncă prin realizarea intersecţiei pe durată nedeterminată. 3.2. Locuri de muncă nou create Există posibilitatea creării de noi locuri de muncă pe durată limitată în perioada execuţiei lucrării. Din extrasul de forţă de muncă rezultă ca necesar pentru realizarea intersecţiei, personal muncitor în meseriile: săpător, finisor terasamente, lăcătuş construcţii – montaj etc.

3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI 5.1. Valoarea totală a investiţiei 1 618 320 (461 441 euro)

din care construcţii montaj 1 343 167 (382 985 euro)

5.2. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) 1 618 320 (461 441 euro) 1 343 167 (382 985 euro)

5.3. Durata de realizare a investiţiei 12 luni 5.4. Capacităţi

- lungime stradă 1,278 km - lăţime stradă 4,50 – 6,00 m - suprafaţă carosabilă 8 000 m2

4. FINANŢAREA INVESTIŢIEI

Finanţarea investiţiei se asigură de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

5. AVIZE ŞI ACORDURI

Proiectantul întocmeşte documentaţia necesară obţinerii certificatului de urbanism, după care, în funcţie de specificaţiile menţionate în acesta, va întocmai documentaţiile necesare avizelor de specialitate.

ŞEF PROIECT, Ing. Ionuţ VESA