keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 112/03.04.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Staţie electrică de transformare" Calea Aradului, extravilan Timişoara

03.04.2007

Hotararea Consiliului Local 112/03.04.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Staţie electrică de transformare" Calea Aradului, extravilan Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22006-001344/14.03.2006 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată şi completată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2 lit. (c) şi alin. 5 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Staţie electrică de transformare" Calea Aradului, extravilan Timişoara conform Proiectului nr. 38/2006, întocmit de S.C. DIGASIM S.R.L care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic Zonal "Staţie electrică de transformare" Calea Aradului, extravilan Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat, în suprafaţă totala de 45.100 mp, este înscris în C.F. nr. 136371, nr. Cadastral A 200/1/5 - arabil extravilan, în suprafaţă de 44.900mp şi CF nr. 125319, nr. Cadastral 24442/2 - arabil extravilan, în suprafaţă de 39.000mp, din care doar 200mp - pe care sunt amplasaţi cei doi stâlpi şi pentru care există notată servitute de trecere în favoarea SC ATON TRANSILVANIA SRL., fiind proprietatea SC ATON TRANSILVANIA SRL.

Art. 2:Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Staţie electrică de transformare" Calea Aradului, extravilan Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 3: Terenurile în suprafata de 45.100 mp vor fi scoase din circuitul agricol pe cheltuiala beneficiarului, vor fi intoduse in intravilanul Municipiului Timisoara si vor trece in zona D de impozitare.

Art. 4:Autorizaţia de construire se va emite doar după ce drumurile vor trece in domeniu public al Municipiului Timisoara.

Art. 5:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Poliţia Comunitară;
-Biroului Control Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Centrului de Consiliere Cetăţeni;
-Beneficiarului SC ATON TRANSILVANIA SRL;
-Proiectantului S.C. DIGASIM S.R.L;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DANIEL URSU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Reglementari-PUZ_C._Aradului.pdf

drum de ex

ploat are ex

istent

Sef proiect

Proiectat

Desenat titlul plansei :

PLAN REGLEMENTARI

arh. Diana Gaga

arh. Diana Gaga

arh. Diana Gaga data : pl. nr. :

dec. 2006 03 - A

scara :

1 : 1000

beneficiar :

faza :

s.c. DIGASIM s.r.l. J 35/3497/2004

bd. Mihai Viteazu nr. 40 Timisoara tel. 292.633 ; fax. 290.522

s.c. ATON TRANSILVANIA s.r.l. 38/2006

P.U.Z.

titlul proiectului : PLAN URBANISTIC ZONAL STATIE TRANSFORMARE

CALEA ARADULUI, DN 69 Timisoara - Aradamplasament :

spre DN 69

Zona constructii aferente lucrarilor tehnico-edilitare Zone verzi

Drumuri interioare si accese propuse

Canale de imbunatatiri funciare si aferente drumurilor

Drumuri comunale existente

Linie electrica LEA 110 KVA si 220 KVA

Interdictie definitiva de constructie - zona de protectie linii electrice

Limite parcele cadastrale

LEGENDA

Limita parcela

Drumuri si accese propuse

trotuar

Sc. 1:100

PROFIL TRANSVERSAL TIP 2

rigola carosabilac ac rigola trotuar

trotuar rigolazona verde

carosabilac ac rigola trotuar 0.500.50

zona verde

0.500.50

12,0

6,0 1,01,01,0 1,0 trotuar

Sc. 1:100

PROFIL TRANSVERSAL TIP 1

rigolazona verde

carosabilac ac rigola trotuarzona verde

Hcn

zona verde

zona verde

%

45.100 100 100

Spatii verzi

Zona construita 0 0 18,8

40,4

Existent mp. %

Propus mp.

Total parcela

Utilitati

Canale desecari Agricol

Drumuri si platforme

Bilant suprafete teren Suprafata teren

45.100,0

16.912

8.480

18.208

37,5

3,31.500

45.100 100

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

N

2,00 %

1,20 %

0,60 %

0,60 %

GARD - ZONA DE SIGURANTA

GARD - ZONA DE PROTECTIE