keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 311/31.07.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic "ZON PRODUCŢIE ŞI DEPOZITARE" Timişoara teritoriul extravilan, DN 69 Timişoara - Arad, km. 7 +800, stânga

31.07.2007

Hotararea Consiliului Local 311/31.07.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic "ZON PRODUCŢIE ŞI DEPOZITARE" Timişoara teritoriul extravilan, DN 69 Timişoara - Arad, km. 7 +800, stânga


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.U22007-003332/11.07.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Raportat la prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi actualizată;
Conform art. 25 alin. 1 si Anexa I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizată;
Potrivit reglementarilor art. 36 alin.(2) lit. c) si alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "ZON PRODUCŢIE ŞI DEPOZITARE ", Timişoara teritoriul extravilan, DN 69 Timişoara - Arad, km. 7 +800, stânga, având ca beneficiar pe S.C. CAFAS S.R.L. Timişoara, S.C. ARTEX IMOBILIARA S.R.L. Timişoara şi IACOB LEON, întocmit conform Proiectului nr. 2.15/2006, realizat de S.C. PILOT TEAM S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de P+1E pentru hale şi P+2E+Ep pentru corpurile administrative, acces auto în conformitate cu Avizul de principiu al DRDP nr. 340/74 din 04.07.2007, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 55%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1,8, spaţii verzi de 20% din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 145260 Timişoara, având nr. cadastral A202/1/1, fiind proprietatea S.C. CAFAS S.R.L. Timişoara, S.C. ARTEX IMOBILIARA S.R.L. Timişoara şi IACOB LEON, conform contractului de vânzare-cumpărare nr.78208/2007.

Art.4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.5: Suprafaţa studiată prin prezentul Plan Urbanistic Zonal se va introduce în intravilanul municipiului Timişoara după scoaterea din circuitul agricol a terenului care se va face pe cheltuiala beneficiarilor acestei documentaţiei.
După introducerea în intravilanul municipiului Timişoara întreaga suprafaţă de teren de 72 100 mp va trece în zona D de impozitare.
Se vor respecta toate prevederile din cadrul avizelor furnizorilor de utilităţi şi ale organismelor abilitate.

Art.6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Diorecţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarilor : S.C. CAFAS S.R.L. Timişoara, S.C. ARTEX IMOBILIARA S.R.L. Timişoara şi IACOB LEON
-Proiectantului: S.C. PILOT TEAM S.R.L.
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_PUZ_DN_69_km_7.pdf

ROMÂNIA SE APROBA, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA P R I M A R DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE URBANĂ Nr.U22007-003332/11.07.2007

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ZONĂ PRODUCŢIE ŞI DEPOZITARE”,

Timişoara teritoriul extravilan, DN 69 Timişoara - Arad, km. 7 +800, stânga;

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. U22007-003332/19.06.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ZONĂ PRODUCŢIE ŞI DEPOZITARE”, Timişoara, teritoriul extravilan, DN 69 Timişoara - Arad, km. 7 +800, stânga; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism, nr. 6938/22.11.2006;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “ZONĂ PRODUCŢIE ŞI DEPOZITARE”, Timişoara, teritoriul extravilan, DN 69 Timişoara - Arad, km. 7 +800, stânga;

Documentaţia este elaborată de proiectantul S.C. PILOT TEAM S.R.L., proiect nr. 2.15/2006, la cererea beneficiarilor S.C. CAFAS S.R.L. Timişoara, S.C. ARTEX IMOBILIARA S.R.L. Timişoara şi IACOB LEON. Documentaţia a fost iniţiată de Trasser Gottfried care ulterior a vândut terenul actualului proprietar Iacob Leon, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 78208/2007. Terenul studiat este situat la nord de municipiul Timişoara, în teritoriul extravilan, pe Calea Aradului - DN 69 Timişoara – Arad, la km. 7+800 stânga. Zona studiată face parte din extravilanul municipiului Timişoara, în teritoriul administrativ, pentru care se aplică prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Municipiului Timişoara. Reglementările din acest plan urbanistic zonal se încadrează în cele ale P.A.T. Timişoara. Din punct de vedere al zonificării funcţionale prezenta documentaţie se încadrează şi în prevederile Planului Urbanistic Zonal Director Timişoara Nord. Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş. Terenul studiat, în suprafaţă totală de 72.100 mp. este înscris în C.F. nr. 145260 Timişoara, nr. cadastral A 202/1/1, în suprafaţă de 72.100 mp. şi este proprietatea firmelor S.C. CAFAS S.R.L. – 12.100 mp, S.C. ARTEX IMOBILIARA S.R.L. – 20.000 mp. şi a lui IACOB LEON – 40.000 mp.. Terenul care face obiectul P.U.Z. nu este scos din circuitul agricol, urmând a se scoate după aprobarea documentaţiei de urbanism pe cheltuiala beneficiarilor. Pentru teritoriul studiat se propune realizarea zone pentru producţie şi depozitare, cu lotizarea terenului în cinci parcele, din care una este zonă verde, conform planşei de Reglementări Urbanistice nr. 3. Pe parcelele nr. 1,3 şi 4 este propusă funcţiunea de depozitare şi servicii, iar pe parcela nr. 2 funcţiunea de producţie, cu amplasarea unei unităţi de producţie articole de cauciuc, conform Avizului ARPM Timişoara.

Documentaţia a fost întocmită în corelare cu documentaţiile deja aprobate în zonă, PUZ „Spaţii comerciale şi de depozitare” – Zona Cl. Aradului km 6+500, aprobat prin HCL nr.

170/18.05.2004, PUZ „Spaţii comerciale şi de depozitare” – Zona Cl. Aradului km 7, aprobat prin HCL nr. 191/21.12.2004, PUZ „Zonă servicii şi depozitare” – Zona Cl. Aradului – DN 69 km 7+200, aprobat prin HCL nr. 115/28.03.2006, PUZ „ Spaţii de depozitare şi producţie” – Zona Cl. Aradului aprobat prin HCL nr. 356/2006, PUZ „Zonă pentru comerţ, servicii şi depozitare” – Zona Cl. Aradului DN 69 km 6 aprobat prin HCL nr. 184/29.05.2007.

Indicii de construibilitate: POT maxim = 55 % CUT maxim = 1,8

Regimul maxim de înălţime propus pentru amplasament este de P+1E pentru hale şi P+2E+Ep pentru corpurile administrative. Se va asigura procentul de spaţii verzi în corelare cu funcţiunea propusă, respectiv minim 20% pe fiecare parcelă rezultată.

Documentaţiile de urbanism aprobate anterior în zonă prevăd, în conformitate cu avizul de principiu al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale nr. 40/215 din 21.02.2007, realizarea unui drum colector paralel cu DN69, în zona de protecţie de 50 m de la marginea îmbrăcămintei asfaltice a traseului drumului naţional, cu lăţimea de 9 m. Acesta va prelua traficul din zonă şi se va descărca în DN69 în 2 puncte majore: intersecţia cu şoseaua de centură şi intersecţia cu DJ 217 spre Sânandrei. În rest, între aceste 2 puncte, se prevăd intersecţii locale. Intersecţia dintre şoseaua de centură şi DN 69 sub forma prezentată este aprobată de către CNADNR prin avizul nr. 93/2224/2005, în momentul realizării investiţiei firmei Mahle. Se va respecta zona de protecţie de 50 m. faţă de DN 69 Timişoara – Arad.

Accesul pe terenul în studiu se va realiza de pe o bretea colectoare, care se va descărca în giraţia propusă dintre DN 69 şi şoseaua de centură. In această bretea se descarcă toate drumurile colectoare propuse, paralele cu drumul naţional. Eliberarea Autorizaţiei de Construire se va face doar după ce suprafeţele de teren afectate de drumuri vor trece în domeniul public. În incinte se vor prevedea alei carosabile, platforme şi parcaje. Se vor asigura locuri de parcare pentru angajaţi, vizitatori şi pentru TIR (aprovizionare), proporţional cu dimensiunile şi capacitatea construcţiilor ce se vor realiza, distribuite pentru fiecare clădire în parte. Este prevăzută rezolvarea într-un sistem centralizat a alimentării cu apă şi a canalizării, precum şi a celorlalte utilităţi. Se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice. Realizarea şi racordarea la utilităţi se va face pe cheltuiala beneficiarilor.

După aprobarea documentaţiei terenurile vor trece în zona D de impozitare. Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.) Din punct de vedere urbanistic, documentaţia a fost analizată şi verificată şi este în conformitate cu reglementările în vigoare, referitoare la documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului. Planul Urbanistic Zonal “ZONĂ PRODUCŢIE ŞI DEPOZITARE”, Timişoara, teritoriul extravilan, DN 69 Timişoara - Arad, km. 7 +800, stânga se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani. VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Dorel BORZA Arh. Emilian Sorin CIURARIU Pt. ŞEF BIROU, CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Jr. Cristina CODREANU

AVIZAT JURIDIC, Jr. Mirela LASUSCHEVICI

Red./Dact. P.L.