keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 291/25.06.2015 privind aprobarea "D.A.L.I." pentru obiectivul de investitii ,, Modernizarea Parcului Scudier (Central)" în Municipiul Timişoara

25.06.2015

Hotararea Consiliului Local 291/25.06.2015
privind aprobarea "D.A.L.I." pentru obiectivul de investitii ,, Modernizarea Parcului Scudier (Central)" în Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2015- 16468/23.06.15- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică nr. 291/22.05.2015 de verificare şi avizare a Comisiei Tehnico-Economică pentru lucrările de investiţii a obiectivului ,,Modernizarea Parcului Scudier (Central)".
Având în vedere Legea nr. 195/2005 privind protecţia mediului modificată, completată şi aprobată prin Legea 265/2006, art.70, - autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de refacere peisagistică şi ecologică a zonelor deteriorate , să adopte măsuri pentru întreţinerea spaţiilor verzi , a arborilor şi arbuştilor decorativi.
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (4), lit. d), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea Parcului Scudier (Central)" in Municipiul Timişoara", întocmit de S.C. ŤGreen City Andlivť S.R.L., cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art.1 se va face din bugetul local.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu si Direcţia Economica din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Fisa_tehnica.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA COMISIA TEHNICO ECONOMICĂ 7. A 225-201 5 FIŞA TEHNICĂ de verificare şi avizare a documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiții I. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII 1. DENUMIRE: Modernizare Parcul Scudier (Central); 2. AMPLASAMENT: Municipul Timişoara, malul drept al canalului Bega; 3. BENEFICIAR: Municipiul Timişoara; 4. FAZA: DAL; 5. DOCUMENTAŢIA NR: 1203/2013; RM2015-001406/12.05.2015. 6. ELABORATOR: S.C. Green City Andliv SRL Timişoara Il. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTIŢIEI: Obiectivul propune reabilitarea atelierului şcoală, îmbunătățirea rezistenței şi stabilității clădirii; a. VALOAREA TOTALĂ a investiţiei (inclusiv TVA) = 14.869,33 mii lei respectiv 3.364,711 mii euro din care C+M = 13.672,422 mii lei respectiv 3.093,868 mii euro; b. Durata de realizare: 12 luni c. Statutul juridic: Municipiu Timisoara, domeniul public; d. Capacități: alei şi platforme -11.632 mp; trepte acces- reconstrucție, jardiniere- reabilitare, coloane intrare dinspre Catedrală - reabilitare, zona şahistilor- reabilitare mese, sistem irigare — construit, branşament apă —înlocuire, conductă apăt+apometru- înlocuire, arbori, plante perene, trandafiri, gard viu, gazon transporturi, mobilier dotări. e. Surse de finanțare: Buget local III. CONSTATĂRILE COMISIEI: Documentaţia tehnico —economică prezentată răspunde prevederilor HG nr.28/2008, Ordinului nr. 863/2008, Ordinului nr. 276/2009 şi H.G. nr. 363/2010.

Atasament: Anexa_HCL.pdf

Anexa HCL nr............. din............. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONONICI Ai INVESTIŢIEI » Modernizarea Parcului Scudier (Central)” Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. SC GREEN CITY ANDLIV SRL., aferent obiectivului de investiții,, Modernizarea Parcului Scudier(Central”, conform contractului de proiectare nr.199 din data de 09.10.2013 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei: Durata de realizare a investiţiei: 12luni Valoare de investitie (INV) 14.869,333 mii lei (inclusiv TVA), respectiv 3.364,711 mii euro (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M 13.658,940 mii lei (inclusiv TVA), respectiv 3.090,817 mii euro (inclusiv TVA) Capacități existente + propuse: - Suprafață totală 77894 mp - Alei şi platforme 11.390,00 mp - Coşuri, 110 buc. - Pergole 66 buc. - Bănci 134 buc. - Scaune 58 buc. - rastele biciclete 2 buc. DIRECTOR DIRECŢIA DE MRDIU ŞEF SERVICIU SPAȚII VERZI ŞI LOC. DE JOACĂ, ADRIAN BERE SEMEREDI , DIANA MARE NICA UI V j CONSILIER, SILVIA BÂNDA /

Atasament: Referat.pdf

România SE APROBĂ Județul Timiş PRIMAR, Municipiul Timişoara Nicolae Robu Direcţia de mediu Serviciul Spaţii Verzi şi Loc. de Joacă, Nr. SC 2015 - 16463 / 23-06. 215 REFERAT privind aprobarea D.A.L.I. pentru obiectivul de investiție „» Modernizarea Parcului Scudier (Central)” Direcţia de Mediu prin Serviciul Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă are cuprins în programul de investiții pe anul 2015 obiectivul de investiții „ Modernizarea Parcului Scudier (Central)” Parcul Scudier, cum ara numit în secolul XIX, este menționat pentru prima dată în anul 1870, ca fiind cimitirul oraşului şi este cuprins între Catedrala Mitropolitană, Podul Maria şi Bulevardul Republicii. Stilul de ansamblu al parcului este determinat ca fiind unul mixt, dar amenajarea actuală este mai degrabă una parțial geometrică. Stilul geometric este prezent doar pe cele două alei principale, restul parcului are un caracter peisager, pe alocuri de masiv închis forestier. Conceptul de modernizare propune armonizarea stilului peisager al fondului general a amenajării existente cu accente în stil geometric clasic, în acest sens se va degaja peluzele şi se va înființarea pete de vegetație de mică de înălțime iar aerisirea spațială sub coronamentul arborilor se va realiza prin tăieri de elagare. De asemenea se vor crea noi centre de interes ca foişorul de muzică, gradene verzi, labirint. Acest proiect va fi implementat datorită necesităţii amenajării arhitecturale peisagistice a parcurilor, scuarurilor, grădinilor concomitent cu o dezvoltarea a infrastructurii şi a serviciilor de relaxare, recreere şi sport. Sursa de finanțare: Bugetul local capitolul Cap 67.02.05.03. Întreţinere grădini, parcuri, zone verzi şi de agrement Cap. C Studii şi proiecte. Primăria Municipiului Timişoara a recepționat D.A.L.I. pentru ,„, Modernizarea Parcului Scudier (Central)"cu nr.S.C.2015-001406/12.05.2015, realizat de SC GREEN CITY ANDLIV SRL conform contractului de prestări servicii. În vederea realizării investiţiei este necesară aprobarea D.A.L.l, respectiv a Devizului general din DALI. al obiectivului „Modernizarea Parcului Scudier(Central)” Valoarea totală a investiţiei ,, Modernizarea Parcului Scudier (Central)” este estimată, conform devizului general al investiţiei, la 14.869,333 mii lei (inclusiv TVA), respectiv 3.364,711 mii Euro (1 euro =4,4192 lei la data de 06.04.2015. Durata de realizare pentru execuția lucrărilor de , Modernizarea Parcului Scudier (Central)”este estimată la 12 luni. Având în vedere cele prezentate propunem aprobarea D.A.L.l a obiectivului „ Modernizarea Parcului Scudier (Central) "conform Anexei, care va face parte integrantă din Hotărârea Consiliului Local. VICEPRIMAR, PT SECRETAR, DAN DIACONU SIMONA DRAGOI DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR DIRECȚIA de MEDIU, SMARANDA HARACIC ADRIAN BERE SEMEREDI ŞEF SERVICIU SPAȚII VERZI ŞI LOC. DE JOACĂ, CONSILI DIANA MIRAREA NICA SILVIA BANDA LU U AVIZAT JURIDIC Red. SB/Cod FO 53-01,ver.