keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 194/21.12.2004 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Strada Sulina nr. 10 - Sistemgas", Timişoara

21.12.2004

Hotararea Consiliului Local 194/21.12.2004
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Strada Sulina nr. 10 - Sistemgas", Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U32004 - 1396/03.12.2004 al Direcţiei Urbanism din Primăria Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii , republicată;
În baza prevederilor art. 25, alin. 1 şi a Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38 litera (c), (f) şi (k) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Strada Sulina nr. 10 - Sistemgas", Timişoara conform Proiectului nr. 5/2004, întocmit de S.C. B-CUBB S.R.L. care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Terenul studiat are suprafaţa de 17000 mp., înscris în C.F. nr. 3280 Freidorf având nr. topo 466/a/1/2/2, în suprafaţă de 9900 mp. şi nr. topo 467/b/2; c/1, în suprafaţă de 7100 mp., fiind proprietatea S.C. "SISTEMGAS" S.R.L.

Art. 2: Planul Urbanistic de Detaliu "Strada Sulina nr. 10 - Sistemgas", Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 3: Construcţiile propuse prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu vor respecta condiţiile impuse de avizatori şi de furnizorii de utilităţi cu privire la distanţele minime faţă de reţelele acestora.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
-S.C. Sistemgas S.R.L.;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
OVIDIU CIUHANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: PUD_Reglementari_urbanistice_SISTEMGAS.pdf

Grup eleotromonta] depozii gunoi depozit gunoi LEGENDA — teritoriul studiat (limita incintei) | | zona unitati industriale | jzona depozitare, prestari servicii BE zona constructii aferente lucrarilor edilitare 'ona circulatie feroviara si constructii aferente interdictie temporara de construire pana la elaborarea PUZ / PUD (conform PUG) LEGENDA —] INCINTA SC. SISTEMGAS S.R.L. DRUMURI DE INCINTA (betor)) SE SRL [PROIECT 1 na Pian Urbanistic de Detaliu Str. Sulina nr.10 - SISTEMGAS caza IES Pra SC. SISTEMGAS SRL : foza: TOS Ea BRE ta: Av Gad Tudora a erat! “i |Aug/2or At, Glad Tudora 1:1000 piansa "| * REGLEMENTARI URBANISTICE O04A

Atasament: PUD_Mobilare_SISTEMGAS.pdf

LISTA CONSTRUCTII SI iNSTALATII EXISTENTE SI PROPUSE Denumire obiect Pavilion administrativ propus (P+1) 1 2 Atelier intretinere, reparatii si magazie materiale (extins) 3 Platforma tehnologica 4 Depozit motorina 380mc 5 Casa pompe (motorina) 6 Rampa incarcare motorina 7 Depozit propan 8 Casa pompe (propan) Rampa incarcare GPL (propan) ampa CF descarcare motorina pa CF descarcare propan apa de incendiu ompe apa incendiu uire (beton prefabricat) 15 Drumufi de incinta si platforme S construita (mp) 144,0 525,8 508,8 608,0 30,0 90,0 500,0 44,0 75,0 24,0 93,8 374,4 33,7 645,00 4400 Grup electromontaj depozit gi MRI 7) =) depozit gunoi ET LEGENDA INCINTA S.C. SISTEMGAS S.R.L. | DRUMURI DE INCINTA (beton) S.C. B-CuBB SRL PROIECT : Plan Urbanistic de Detaliu Str. Sulina nr.10 - SISTEMGAS [numar _proisct 05/2004 beneficiar = S.C. SISTEMGAS S.R.L. lul./2004 verificat : PROPUNERE DE MOBILARE [data proiect 1 RE APASAT dir. Sulina nr10 “= PUD intocmit 7 ata “Arh. Glad Tudora BEES RE ABE [desenat : n = Arh. Glad Tudora 1:1000 [numar plansa = 07A