keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 536/14.11.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construcţii industriale, depozitare, servicii", strada Ovidiu Cotruş Timişoara

14.11.2006

Hotararea Consiliului Local 536/14.11.2006
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construcţii industriale, depozitare, servicii", strada Ovidiu Cotruş Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U92006-005139/17.10.2006- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin.2 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construcţii industriale, depozitare, servicii", strada Ovidiu Cotruş Timişoara conform Proiectului nr. 29/2006, întocmit de S.C. Studio 3D SRL care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic de Detaliu "Construcţii industriale, depozitare, servicii", strada Ovidiu Cotruş Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitatea de 10 ani.
Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 4178 Freidorf având nr. top Cc1355/1/6 în suprafaţă de10000 mp şi CF nr. 4449 Freidorf având top Cc1355/1/7 în suprafaţă de 10000 mp fiind proprietatea S.C. BARUM TECHNIK S.R.L;

Art. 2: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Construcţii industriale, depozitare, servicii", strada Ovidiu Cotruş Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism;
La realizarea construcţiei se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
- Poliţiei Comunitare;
-Biroului Control Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Centrului de Consiliere Cetăţeni;
-Beneficiarului S.C. BARUM TECHNIK S.R.L;
-Proiectantului S.C. Studio 3D SRL;
-Mass - media locale.Presedinte de sedinta
SMARANDA POPA RADOVAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: PUD_Barum_Technik_strada_Ovidiu_Cotrus_nr_14_Timisoara.pdf

S.C. STUDIO 3D S.R.L.

Scara: Plansa nr.: Faza: P.U.D.

Sef Proiect Proiectat Desenat

arh.Loredana Brihac arh.Loredana Brihac arh.Loredana Brihac

Plansa:

Timisoara Bd.C.Coposu 24 ap.32 CUI R15484804 ORC J35/1347/2003

P.U.D. CONSTRUCTII INDUSTRIALE, DEPOZITARE, SERVICII

STR. OVIDIU COTRUS TIMISOARA

Proiect: P.U.D. - CONSTRUCTII INDUSTRIALE, DEPOZITARE, SERVICII

Beneficiar: S.C. BARUM TECHNIK S.R.L. Amplasament:TIMISOARA STR. OVIDIU COTRUS

Data:10.2006

Proiect nr.: 29/2006

P+ 1

P

P+ 1

P

7. 91

212 .49

47.05

214 .67

47.09

47.62

208 .71

47.78

9.0 0

16. 00

14. 00

12.29

5.00

12.29

4.50

6.0 0

5.0 0

1.50 4.50

3.50

2.50 2.50

2.5 0

2.5 0

12 .00

1.0 0 1.5

0 7 .00

1.5 0 1.0

0

4.50 4.00

21.62

29.58

30.00

7.9 5

4.00

50.00

40.40

28. 58

133 .07

49. 60

211 .25

31. 76

133 .07

11. 66

30. 00

6.0 0

28. 58

133 .07

11. 66

30. 00

11. 37

R10.00 R6.00

R10.00

R8.00

R6.00

R10.00

10,003.58 m2

1

50

1

1

1

1

1

50

50

50

30

30

30

30

30

30

4

4

30

30

4

4

30

30

4

4

30

4

4

4

4

30

30 4

4

30

25 35

35

30

25 35

35

4

4

30

25

35

35

35

35

35

35

30

2535

13

13

30

31

31

30

30

35

35 35

35 30

30

30

30

25

25

25

25

30

25

30

31

30

30

3130

13

13

25

25

31

31

25

25

25

25

25

25

13

25

25

31

31

25

25

31

25

31

25

25

25

25

31

31

25

25 25

50

23

23

4

23

23

4

4

23

16

42

42

42

4

42

4242

30

3

3

3

331

33

13

33

13

30

30

30

30

30

30

30

30

30

4 4

4

4

4 4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

440 40

40

40

1

5

4 4

4 4

50

50

50

C

4

23

23

13

4

4

23

23

23

4

4 23 4

25

25

25

25

25

25

25

25

31

25

31

25

25

25

31

25

25

25 31

31

25

25

25

25

31

31

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

3131

31

25

25

25

25

25

25

25

25

2531

31

25

25

25

160

canal

canal ca na l

cana l

cana l

C c 1355/1/6

A 1355/1/5

lim ita p ro pr iet at e

lim ita p ro pr iet at e

camin vizitare

drum asfalt

S= 1ha

1

2

3

4

150

5 12

7

6

8

9

1011

G

G

lim ita p ro pr iet at e

C c 1355/1/7

S= 1ha

476100

4760002 0 3 3 0 0

2 0 3 2 0 0

2 0 3 10 0

87. 74

87. 72

87. 63

87. 62

AC CE

S

INT RA

RE

AC CE

S

IES IRE

HA LA

PR OD

UC TIE

EX IST

EN TA

7 LOCURI

51 LO

CU RI

33 LO

CU RI

post trafo proiectat

dr um

e xis te nt

Hc n 13 52 /1

ca na l c ole ct ar e ap a

canal colectare apa

HA LA

PR OD

UC TIE

PR OP

UN ER

E

ET AP

A 1

HA LA

PR OD

UC TIE

PR OP

UN ER

E

ET AP

A 2

88.72

88.72

88.44

87.56

87.83

88.73

87.02

87.02

87.85

88.74

86.62

86.69

86.54

86.14

85.99

86.73 86.94

87.09

86.17

86.72 87.04 87.07

86.17

86.59 86.86

86.97

86.25 86.51

86.60

86.38 86.26 86.07

85.9286.24 86.10 86.03

84.9886.0186.03 85.89

85.1985.9285.97

86.03

86.14

86.06

84.97

85.96

86.50

86.11

87.08

86.87

87.51

86.38

85.0785.52

86.27

86.92

85.72

85.83

86.02 85.99

87.47

85.89

86.43 86.1785.80

85.75 86.46

86.39

85.82

86.22 86.25

86.73

86.98

86.67

86.29 85.76

86.41

86.74

86.71 86.94

87.1587.15

87.85

87.41

86.00

86.72

86.85

85.94

87.06

86.07

87.75

87.12

87.56

87.20

87.32

87.52

87.80

87.24

87.67

87.78

87.82

87.65

87.59

87.77

87.94

87.99

87.62

87.83

87.57

87.64

87.58

53.43

87.57

88.75

88.75

86.77

87.60

86.82 87.82

87.62 87.64

87.78

88.18

87.94 87.92

87.88

87.65

87.91 87.86

87.91

86.50

86.63

86.77

87.33

87.4187.41

87.65

87.60

87.45

87.64

87.39

87.11

86.84 86.85

86.46

86.56

86.58

86.51

86.54

86.99 86.87

86.89

86.97

86.9187.17

87.11

87.33

87.29

87.41

87.41

87.53

87.56

87.51

87.60 87.55

87.5987.7187.61

87.71

87.73

87.69

87.74

87.69 87.73

87.57 87.71

87.71

88.05

88.74 88.7488.73

87.61 87.70

86.72

87.58

87.62

87.59

87.70

87.76

86.92

87.56

87.57 87.65 87.54

87.41

87.30

87.35

87.32

87.34

87.28

87.34

87.45 87.39

87.42

87.50

87.57

87.50

87.51 87.44

87.54

87.48 87.45

87.3187.50

87.29

87.45

87.25

87.43

87.53

87.59

87.65

87.65

87.69

87.84

87.96

87.65

87.77

87.61

87.69

87.68

87.72

87.7387.73

87.71

87.84

87.84

87.85

87.92

88.05

87.67

87.59

87.7087.70

87.60

87.66

87.60

87.59

trotuar

zona verde

trotuar zona verde

carosabil

LEGENDA Limite parcele conform CF Limita teren studiat in PUD Constructii existente Drumuri/Accese existente Constructii /Regim de inaltime propuse Zona rezervata pentru modernizarea str. O.Cotrus Acces/Parcaj/Platforma in incinta Spatii verzi, plantatii de aliniament Parcaj inierbat

P+...

06A1:500 POSIBILITATI DE MOBILARE

CARACTERISTICILE SOLUTIEI PREZENTATE:

PARCAJE 91 parcaje la sol

SPATIU VERDE Sspatiu verde=2957,50mp Sparcaj inierbat=1250,64mp

CONSTRUCTII Sconstruita la sol hala existenta =2876,97mp Sconstruita desfasurata existenta=3071,55mp Sconstruita la sol propusa etapa1=1535,00mp Sconstruita la sol propusa etapa2=3992,10mp Sconstruita desfasurata etapa2 =4338,02mp

Sconstruita la sol =8404,07mp Sconstruita desfasurata =8944,57mp

P.O.T.=42,02% C.U.T.=0,45 Regim de inaltime - P/P+1partial

Existent - hala productie Propunere - Etapa 1 - hala depozitare

- Etapa 2 - hala productie

  • A-06 prop mobilare