keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 186/15.11.2016 privind prelungirea prin act adiţional a Contractului de concesiune nr. 226/19.11.2013, privind prestarea de servicii şi activităţi necesare modernizării, exploatării şi întreţinerii cimitirului public uman Rusu Şirianu, situat în Str. Rusu Şirianu încheiat cu SC G.O.D. COMPANY SRL

15.11.2016

Hotararea Consiliului Local 186/15.11.2016
privind prelungirea prin act adiţional a Contractului de concesiune nr. 226/19.11.2013, privind prestarea de servicii şi activităţi necesare modernizării, exploatării şi întreţinerii cimitirului public uman Rusu Şirianu, situat în Str. Rusu Şirianu încheiat cu SC G.O.D. COMPANY SRL


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016-27306/08.11.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 291/30.05.2013- privind aprobarea Studiului de oportunitate, Regulamentului de serviciu şi a Caietului de sarcini pentru delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public de administrare a domeniului public şi privat având ca obiect prestarea de servicii şi activităţi necesare modernizării, exploatării şi întreţinerii cimitirelor publice umane din Municipiul Timişoara;
Având în vedere Contractul de concesiune cu nr. 226/19.11.2013, privind prestarea de servicii şi activităţi necesare modernizării, exploatării şi întreţinerii cimitirului public uman Rusu Şirianu;
Având în vedere adresa nr. CT2016-005233/20.09.2016 prin care SC G.O.D. COMPANY SRL a solicitat în scris prelungirea acestui contract cu o perioadă de 1,5 ani;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă prelungirea prin act adiţional a Contractului de concesiune nr. 226/19.11.2013 încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 291/30.05.2013, privind prestarea de servicii şi activităţi necesare modernizării, exploatării şi întreţinerii cimitirului public uman Rusu Şirianu, situat în Str. Rusu Şirianu încheiat cu SC G.O.D. COMPANY SRL, cu o perioadă de 18 (optsprezece) luni de zile, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse prin Biroul Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- S.C. G.O.D. COMPANY S.R.L.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la H.C.L. nr.________ din data de ___________ ROMANIA S.C. GOD COMPANY S.R.L. Judetul TIMIŞ Nr.________________/__________ Municipul Timisoara Nr.______________/____________

ACT ADITIONAL NR._____/ ____________ la contractul de concesiune nr. 226/19.11.2013

De comun acord, părtile: - MUNICIPIUL TIMIŞOARA, cu sediul in Timisoara, B-dul C. D. Loga, nr. 1, jud. Timis, tel. 0256-408.367, fax 0256-204.177, cod de identificare fiscala R14756536, reprezentată prin Primar - Nicolae Robu, in calitate de CONCENDENT şi - S.C. G.O.D. COMPANY S.R.L.- cu sediul in Timisoara, str. Lugojului, nr.8, sc.B, ap.14, Jud. Timis, CIF RO 18089834, număr de ordine in registrul comertului de pe langă Tribunalul Timis J35/3489/2005, reprezentată prin Costan Adrian Vasile, în calitate de CONCESIONAR, au stabilit, ca urmare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 291/30.05.2013, respectiv ca urmare a HCL nr. _______/___________ privind prelungirea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a prestării de servicii şi activităţi necesare modernizării, exploatării şi întreţinerii cimitirului public uman Rusu Şirianu, situat în Str. Rusu Şirianu prin încheierea unui act adiţional la contractul de concesiune, în temeiul prevederilor Articol 4, modificarea si completarea contractului, dupa cum urmează:

Art.1. Se prelungeşte durata contractului prevazută la Cap. III, Art.3 din contract, cu o perioadă de 18 (optsprezece) luni de zile, începând cu data de 19.11.2016 până la data de 19.05.2018. Art.2. Se completează cap. VI, Art.5 din contract, privind preţul concesiunii ( redevenţa) in sensul că concesionarul va plăti o redevenţă de 102.003. lei/an, la care se adaugă TVA. Art.3. Se modifică cap. V, Art.7 din contract, după cum urmează:

(1) Plata redevenţei se efectuează în patru rate anuale egale în contul nr. RO17TREZ621502205X020362 deschis la Trezoreria Municipiului Timişoara pe numele concedentului sau prin casieria Direcţiei Fiscale astfel:

(2) Termenul scadent pentru plata ratelor a redevenţei este 31 martie aferent lunilor ianuarie-martie, 30 iunie aferent lunilor aprilie-iunie, 30 septembrie aferent lunilor iulie-septembrie şi respectiv 31 decembrie, aferent lunilor octombrie-decembrie

2

(3) Plata redevenţei se va efectua în baza unei facturi emisă de către concedent în forma electronică, în format pdf.

(4) Factura se va comunica concesionarului prin mijloace electronice –email-, de pe adresa de email [email protected] pe adresa de email validă, securizată şi comunicată în mod oficial de către concesionar. Comunicarea facturii prin modalitate electronică se va efectua cu cel puţin 20 de zile înainte de înplinirea termenului scadent.

(5) Odată cu emiterea şi comunicarea primei facturi din anul calendaristic, concesionarul va fi notificat despre indexarea valorii contractual cu indicele inflaţiei aplicat, dacă este cazul.

(6) Părţile au obligaţia să întreţină funcţionarea continuă a adreselor de email pe toată durata executării contractului.

(7) Orice modificare sau nefuncţionare a adresei de email se va comunica celeilalte părţi în cel mult 24 de ore de la data modificării sau deficienţei, în acest ultim caz, cu indicarea timpului pentru remediere.

(8) Concesionarul va confirma prin mijloace electronice la adresa de e-mail [email protected] primirea facturii, în 5(cinci) zile de la data comunicării.

(9) În cazul neprimirii facturii în termenul prevăzut la alin. 2 a prezentului pct., concesionarul va informa proprietarul despre acest aspect în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care a expirat termenul menţionat.

(10)În cazul în care comunicarea facturii nu este confirmată de către concesionar în termenul prevăzut la alin.5 a prezentului pct. factura va fi considerată comunicată şi acceptată.

(11)Pe cale de excepţie, dacă factura nu poate fi comunicată în format electronic, deoarece concesionarul fie nu deţine adresa de e-mail, fie aceasta nu este funcţională temporar, concesionarul se obligă să se prezinte la sediul concedentului în vederea remiterii facturii pe suport de hârtie, în termen de 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. 2 a prezentului pct. În acest caz, comunicarea se consideră îndeplinită la data la care concesionarului i-a fost înmânată sub semnătură factura emisă pe suport de hârtie.

(12)În caz de neîndeplinire de către concesionar a obligaţiei prevăzută la alin. 8 a prezentului pct., factura se consideră comunicată în termen de 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la alin.2 a prezentului pct., cu consecinţele ce decurg din acest fapt.

(13)Corespondenţa aferentă prezentului contract, referitoare la îndeplinirea obligaţiilor de natură financiară, se va purta pe adresele de e-mail puse la dispoziţie de părţile implicate.

Art.4. Se modifică cap. V, Art.8 din contract, după cum urmează: (1) Având în vedere prevederile art. 1166, 1178 din Legea nr. 287/2009 privind Noul

cod Civil, părţile de comun acord au convenit după cum urmează: În cazul neplăţii redevenţei la termenele scadente, concesionarul datorează penalităţi de întârziere care se vor calcula în aceleaşi condiţii prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificări şi completări, vizând majorările de întârziere pentru impozitele şi taxele locale.

3

(2) La expirarea scadenţei, concesionarul este de drept în ăntârziere fără a fi necesară vreo formalitate prealabilă în acest sens.

(3) În cazul neachitării redevenţei în termen mai mare de 90 de zile de la data scadenţei, prin simplul fapt al neexecutării, contractul este reziliat de plin drept, fără a fi necesară punerea în întârziere sau orice formalitate prealabilă.

(4) În situaţia prevăzută la alin. 3 din prezentul pct., în conformitate cu prevederile art. 1778 alin. 3 coroborate cu prevederile art. 1871 alin. 2 NCC, concesionarul este obligat la plata de despăgubiri care vor fie egale cu redevenţa rămasă neachitată calculată până la încheierea perioadei pentru care a fost încheiat contractul. Art.5. Celelalte clauze ramân nemodificate.

Prezentul act aditional a fost incheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. MUNICIPIUL TIMIŞOARA S.C. G.O.D. COMPANY S.R.L. CONCENDENT, CONCESIONAR, PRIMAR Costan Adrian Vasile Nicolae Robu Director

Direcţia Economică Steliana Stanciu

Pt. Director Directia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse Mihai Boncea

Biroul Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare

Otilia Sirca Consilier Juridic Gabriela Iova

Atasament: Referat.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE Aprobat, BIROUL GARAJE, CIMITIRE, COŞERIT şi P R I M A R SPAŢII UTILITARE Nr.SC2016- 27306/08.11.2016 NICOLAE ROBU

R E F E R A T

privind prelungirea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a prestării de servicii şi activităţi necesare modernizării, exploatării şi

întreţinerii cimitirului public uman Rusu Şirianu, situat în Str. Rusu Şirianu prin

încheierea unui act adiţional la contractul de concesiune încheiat cu SC G.O.D. COMPANY SRL

        Contractul de  concesiune  cu nr.  226/19.11.2013 privind prestarea de  servicii  şi  activităţi  necesare  modernizării,  exploatării  şi  întreţinerii  cimitirului  public uman Rusu Şirianu, situat  în Str. Rusu Şirianu a fost  încheiat cu SC G.O.D. COMPANY SRL în baza H.C.L. nr. 291/30.05.2013, a fost încheiat pe o perioadă de 3 ani de la 19.11.2013 până la 19.11.2016.  

SC G.O.D. COMPANY SRL a solicitat în scris conform clauzelor contractuale prin adresa nr.  CT2016‐005233/20.09.2016,  prelungirea acestui contract cu o perioadă de 1,5 ani.  

Conform Cap. III  Art.4  din  Contractul  de  concesiune  nr.  226/19.11.2013, încheiat în urma H.C.L. nr. 291/30.05.2013, contractul  poate fi prelungit cu acordul scris al concedentului pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata iniţială, în condiţiile respectării obligaţiilor din contract.

Prin adresa IF2016-133401/03.11.2016, Direcţia Fiscală ne comunică faptul că SC G.O.D. COMPANY SRL nu are obligaţii neachitate rezultate din contractul de concesiune şi solicită în cazul întocmirii actului adiţional la contract introducerea unor condiţii enumerate în acestă adresă.

Cod FO 53-01 vers.1

Comisia de verificare a investiţiilor prin efort propriu constituită prin

Dispoziţia nr. 1306/07.11.2016, va verifica şi va constata investiţia pentru anul 2016 în valoare de 50.000 le/an.

Ca urmare acelor arătate mai sus, propunem emiterea unei Hotărâri de Consiliul Local prin care să se aprobe prelungirea prin act adiţional a Contractului  de concesiune cu nr. 226/19.11.2013, încheiat în baza  H.C.L. nr. 291/30.05.2013 privind  prestarea  de  servicii  şi  activităţi  necesare  modernizării,  exploatării  şi  întreţinerii cimitirului public uman Rusu Şirianu situat în Str. Rusu Şirianu, încheiat  cu SC G.O.D. COMPANY SRL, pentru o perioadă de 18 (optsprezece) luni.   

VICEPRIMAR, pentru DIRECTOR, Imre Farkas Mihai Boncea

DIRECŢIA ECONOMICĂ Şef Birou, Steliana Stanciu Otilia Sîrca Consilier Juridic Întocmit, Gabriela Iova Nicolae Cacuci

Cod FO 53-01 vers.1