keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 291/30.05.2013 privind aprobarea Studiului de oportunitate, Regulamentului de serviciu şi a Caietului de sarcini pentru delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public de administrare a domeniului public şi privat având ca obiect prestarea de servicii şi activităţi necesare modernizării, exploatării şi întreţinerii cimitirelor publice umane din Municipiul Timişoara

30.05.2013

Hotararea Consiliului Local 291/30.05.2013
privind aprobarea Studiului de oportunitate, Regulamentului de serviciu şi a Caietului de sarcini pentru delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public de administrare a domeniului public şi privat având ca obiect prestarea de servicii şi activităţi necesare modernizării, exploatării şi întreţinerii cimitirelor publice umane din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013-13154/14.05.2013 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea de Guvern nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes loca;
În conformitate cu prevederile Hotărârea de Guvern nr. 71/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii domeniului public şi privat de interes local;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2, lit.(c) şi (d), alin. 5 lit. (b), alin. 6 lit. (a) pct.16 şi alin.9 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 aliniat 3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de oportunitate privind delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public de administrare şi exploatare a cimitirelor umane din Municipiul Timişoara conform Anexei 1.

Art.2: Se aprobă caietul de sarcini pentru delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public de administrare a domeniului public şi privat având ca obiect prestarea de servicii şi activităţi necesare modernizării, exploatării şi întreţinerii Cimitirului public uman situat în Calea Şagului din Municipiul Timişoara, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă caietul de sarcini pentru delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public de administrare a domeniului public şi privat având ca obiect prestarea de servicii şi activităţi necesare modernizării, exploatării şi întreţinerii Cimitirului public uman situat în Calea Buziaşului din Municipiul Timişoara, conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă caietul de sarcini pentru delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public de administrare a domeniului public şi privat având ca obiect prestarea de servicii şi activităţi necesare modernizării, exploatării şi întreţinerii Cimitirului public uman situat în str. Rusu Şirianu din Municipiul Timişoara, conform Anexei 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 5:Se aprobă Regulamentul de serviciu pentru administrarea şi fucţionarea cimitirelor publice umane din Municipiul Timişoara, conform Anexei 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse şi Serviciul Clădiri din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Comisia de negociere cu terţii.
Art 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic,
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Serviciului Juridic;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Comisiei sociale de repartizare a locuinţelor;
- Serviciului Cladiri;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: hcl_291_anexa01.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE SERVICIUL CLĂDIRI Nr. SC2013-13155/14.05.2013 Studiu de oportunitate privind delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public privind prestarea de servicii şi activități necesare modernizării, exploatării şi întreținerii a cimitirelor umane din Municipiul Timişoara Subsemnaţii:Traian Stoia, preşedinte şi Martin Staia, Otilia Sîrca, Laura Koszegi Stoianov, Alin Stoica şi Eliza Angela Crîştiu, membri ai colectivului de coordonare şi supervizare pentru atribuirea contractului de delegare de gestiune prin concesionare a prestării de servicii şi activităţi necesare modernizării, exploatării şi întreținerii cimitirelor publice umane din municipiul Timişoara, în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, precum şi a Hotărârii de Guvern nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local am procedat la întocmirea prezentului studiu de fundamentare. Atribuţiile colectivului, în conformitate cu prevederile art. 4, alin. (3) din H.G. nr. 71/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, constau în: - fundamentarea deciziei de delegare de gestiune prin concesionare a serviciului public de administrare a domeniului public şi privat având ca obiect prestarea de servicii şi activități necesare modernizării, exploatării şi întreținerii cimitirelor publice umane din municipiul Timişoara - elaborarea documentației de atribuire - stabilirea procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune. Studiul de fundamentare s-a axat pe analiza unor elemente relevante în care se includ: -aspecte generale fezabilitate tehnică -fezabilitatea economică şi financiară -aspecte de mediu -aspecte sociale - aspecte instituționale. I. Iniţierea delegării de gestiune Iniţierea delegării de gestiune trebuie să aibă la bază un studiu de fundamentare efectuat în prealabil, de către concedent, care cuprinde în principal, următoarele elemente: I.1 descrierea bunului, a activității sau a serviciului public; 12 motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu, care justifică acordarea delegării de gestiune; 13 investițiile necesare pentru modernizare sau extindere; poat

1.1 Descrierea activității Sub denumirea de cimitir se înțelege locul special amenajat şi dotat, destinat înhumării, exhumării, reînhumării persoanelor decedate, păstrării urnelor în nişe, cu respectarea dispozițiilor sanitare şi antiepidemice legale. Activitatea de administrare şi exploatare a cimitirelor umane ce aparțin Municipiului Timişoara se referă la: - organizarea, funcţionarea şi evidența referitoare la atribuirea locurilor de înhumare, în conformitate cu planul de sistematizare, precum şi a evidenţei persoanelor decedate - atribuirea locurilor de înhumare prin concesiune pe termen de 7 ani - amenajarea şi întreţinerea locurilor de înhumare - realizarea construcţiilor funerare - condițiile de executare a lucrărilor funerare - reguli privitoare la înhumarea, deshumarea şi transportul persoanelor decedate - asigurarea prestațiilor necesare înhumării - întreţinerea aleilor, clădirilor, instalaţiilor, împrejmuirilor - asigurarea pazei şi ordinii in perimetrul cimitirului - perceperea unor tarife aprobate de consiliul local Realizarea activităților menționate mai sus se face în conformitate cu prevederile Regulamentului de Administrare şi Funcţionare a Cimitirelor şi Crematoriilor aparţinând Municipiului Timişoara stabilit prin Hotărârea Consiliului Local cu nr.354/24.10.2011. Alte atribuții: - Evacuarea gunoiului, inclusiv a vegetației ornamentale dendro-floricole - Supravegherea lucrărilor de construcţii care se efectuează, urmărind asigurarea ordinii şi curățeniei la locurile din jurul construcţiilor - întocmirea şi completarea la zi a registrelor prevăzute de procedura de proces a serviciului public conform ISO 9001 Pe teritoriul municipiului Timişoara, funcționează şase cimitire umane, după cum urmează: - Cimitirul din Calea Lipovei - Cimitirul din str. Stuparilor În aceste două locații contractul de concesiune cu nr.171/21.09.2005 având ca obiect serviciile funerare, de curățenie, lucrările şi bunurile necesare serviciilor funerare expiră în luna septembrie 2015 - Cimitirul din Calea Şagului - Cimitirul din str. Rusu Şirianu In aceste două locaţii contractul de concesiune cu nr.867/3/25.06.2003 având ca obiect serviciile funerare, de curățenie, lucrările şi bunurile necesare serviciilor funerare expiră în luna iunie 2013 - Cimitirul din Calea Buziaşului În această locație contractul de concesiune cu nr.867/2/25.06.2003 având ca obiect serviciile funerare, de curățenie, lucrările şi bunurile necesare serviciilor funerare expiră în luna iunie 2013 - Cimitirul din str. Amurgului În această locație se face înhumarea persoanelor cu identitate necunoscută şi persoanelor fără aparținători, prin grija Municipiului Timişoara. 1.2 Motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu care justifică acordarea delegării de gestiune Scopul principal al atribuirii contractului de delegare de gestiune prin concesionare este să asigure, pe baza unei gestionări optime, efectuarea la un nivel corespunzător a serviciilor şi activităţilor necesare, precum şi întreţinerea şi dezvoltarea oricăror bunuri de retur încredințate concesionarului pentru efectuarea respectivelor servicii şi activități bd

Modul în care se realizează recuperarea costurilor de către concesionar trebuie să includă în mod obligatoriu, preluarea integrală a riscului exploatării aferent contractului de concesiune de servicii Riscul exploatării este constituit din: a) riscul de disponibilitate, respectiv nerespectarea unor parametri de performanță şi calitate ai serviciului, clar determinaţi şi măsurabili, pe întreaga durată a concesiunii b) riscul de piață, respectiv neîntrebuinţarea de către utilizatorii finali a rezultatului lucrărilor executate/serviciilor puse la dispoziția acestora, în condițiile în care parametrii de performanță şi calitate sunt integral respectați. Având în vedere normele legislative privind protecția mediului şi adaptarea continuă a acestora la standardele Uniunii Europene, autoritatea administraţiei publice locale are responsabilități şi obligații pentru a asigura un mediu sănătos pentru locuitorii municipiului, Obligațiile referitoare la respectarea condiţiilor de mediu subzistă indiferent de tipul de gestiune ales, fiind necesară obţinerea tuturor avizelor şi certificatelor pe care legislația specifică de mediu le prevede. Diferenţierea apare în ceea ce priveşte obligativitatea efectuării demersurilor ce se impun în acest sens. Astfel, în cazul gestiunii directe aceste atribuții vor reveni autorității publice locale, în timp ce în cazul delegării gestiunii, aceste aspecte vor cădea în sarcina operatorului economic căruia i se va face delegarea, răspunderea pentru neîndeplinirea obligațiilor în acest sens incumbând acestuia. Având în vedere că şi în ultimii 10 ani în cimitirele mai sus menționate investiţiile au fost realizate pe cheltuiala concesionarului şi în acest mod concedentul nu a mai avut cheltuieli de efectuat în acest sens, precum şi faptul că s-a plătit şi o redevență anuală concedentului, realizându-se un raport calitate/cost optimizat pentru perioada de derulare a contractului de concesiune, şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin contract, Propunem concesionarea din nou la data expirării contractului a serviciului public de administrare a domeniului public şi privat având ca obiect prestarea de servicii şi activități necesare modernizării, exploatării şi întreţinerii cimitirelor publice umane din municipiul Timişoara, conform procedurilor legale de achiziție. Pe perioada derulării contractului de concesiune se vor respecta condițiile impuse de avizele de mediu. 1.3 Investiții necesare pentru modernizare sau extindere Concesionarul, doar cu aprobarea concedentului are obligația de a efectua investiții de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemului de utilităţi, precum şi: - construcție capele funerare necesare ceremonialului de înhumare - marcarea locurilor de veci prin montarea de plăcuțe pe care să fie înscrise parcela, rândul şi mormintele de pe rândul respectiv - extindere de utilități - refacere gard împrejmuitor - construire de alei noi " Modalitatea de acordare de delegare de gestiune Delegarea de gestiune prin concesionare a prestarii de servicii şi activități necesare modernizării, exploatării şi întreţinerii cimitirelor publice umane din municipiul Timişoara se va face prin procedura de licitaţie deschisă, în conformitate cu prevederile OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii şi a Hotărârii de Guvern nr. 71/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în O.U.G. nr. 34/2006. NM Durata estimată a contractului de concesiune Concesionarea se face pe o perioadă de 3 ani cu posibilitatea prelungirii la expirarea termenului inițial, cu acordul concedentului, la cererea scrisă a concesionarului. UI pate totu n

Pe perioada stabilită se interzice concesionarului subdelegarea oricărei activități aparținând serviciilor concesionate. IV Redevenţa Nivelul redevenței minime anuale de la care va porni licitația este de 100.000 lei la fiecare cimitir. Colectivul de coordonare şi supervizare PREŞEDINTE MEMBRI Traian Stoi Martin Staia; | PE Ni ] A Alin Stdica_, „a! O Eliza Angela Crîştiu /

Atasament: hcl_291_anexa02.pdf

Anexa2 la HCLMT nr. 491 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE SERVICIUL CLĂDIRI COMPARTIMENT CIMITIRE ŞI COŞERIT Nr. SC2013 [4.05 CAIET DE SARCINI Privind delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public de administrare a domeniului public şi privat având ca obiect prestarea de servicii şi activităţi necesare modernizării, exploatării şi întreținerii cimitirului situat pe Calea Şagului, cimitir public uman al Municipiului Timişoara CAPITOLUL | DISPOZIȚII GENERALE Art. Prezentul caiet de sarcini stabileşte condițiile de desfăşurare a activităților specifice serviciului public de administrare a domeniului public şi privat având ca obiect modernizarea, exploatarea şi întreţinerea cimitirului situat pe Calea Şagului, cimitir public uman din municipiul Timişoara, stabilind nivelurile de calitate şi condițiile tehnice necesare executării acestui serviciu în condiții de eficiență şi siguranță. elor publice umane din municipiul Timişoara, stabilind nivelurile de calitate şi condițiile tehnice necesare executării acestui serviciu în condiții de eficiență şi siguranță. Art.2 Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit cu respectarea prevederilor următoarelor acte normative : > Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia; > Legea nr. 215/2001 - legea administrației publice locale. > Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local > Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice > Hotărârea nr. 955/2004 - pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local > Ordonanța de Urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii > Hotărârea nr. 71/2007 - pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii În cimitir sunt aplicabile dispoziţiile legate de domeniul edilitar, urbanistic, sanitar şi de mediu, iar Compartimentul Cimitire şi Coşerit din cadrul Serviciului Clădiri şi firmele concesionare sunt obligate să respecte legislația în ceea ce priveşte organizarea şi administrarea acestora. Art.3 În termenii prezentului caiet de sarcini: 1) Municipiul Timişoara, ca şi autoritate contractantă care atribuie şi încheie un contract de concesiune de lucrări de servicii are calitatea de concedent. 2 Contractantul care a devenit parte într-un contract de concesiune de servicii are calitatea de concesionar,

Art.4 Prezentul caiet de sarcini conține specificaţiile care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanță precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologia, condițiile pentru certificarea conformităţii cu standardele relevante din domeniu. 41 Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la alte condiţii ce derivă din actele normative şi reglementările în legătură cu prestarea de activităţi şi servicii necesare modernizării, exploatării şi întreţinerii cimitirului situat pe Calea Şagului, cimitir public uman din municipiul Timişoara. 42 Reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecția mediului, care sunt în vigoare, trebuie respectate permanent de către concesionar pe parcursul prestării activităților şi serviciilor necesare modernizării, exploatării şi întreţinerii cimitirului situat pe Calea Şagului, cimitir public uman din municipiul Timişoara. Art.3 Prezentul Caiet de sarcini este anexă la Contractul de delegare a gestiunii având ca obiect prestarea de servicii şi activități necesare modernizării, exploatării şi întreținerii cimitirului situat pe Calea Şagului, cimitir public uman din municipiul Timişoara. CAPITOLUL II DATE REFERITOARE LA CONCESIUNE OBIECTUL CONCESIUNI Art. 6 Obiectul concesiunii îl constituie prestarea de servicii şi activități necesare modernizării, exploatării şi întreținerii cimitirului situat pe Calea $agului, cimitir public uman din municipiul Timişoara, cu respectarea Regulamentului de administrare şi funcţionare a cimitirelor şi crematoriilor aparținând Primăriei Municipiului Timişoara aprobat prin HCL 354/25.10.2011. Terenurile pe care sunt amplasate cimitirele aparțin domeniului public al municipiului Timişoara şi nu fac parte din obiectul concesiunii. Doar în cazul în care este necesar, se concesionează de asemenea activitatea de înhumare a persoanelor fără reprezentanți legali sau fără identitate precum şi a serviciilor funerare în acest sens. Concesionarul are obligația să asigure păstrarea integrității şi protejarea în condiții optime a patrimoniului public încredințat, asigurarea funcţionării şi întreținerii dotărilor existente. Art. 6.1 Construcțiile precum şi orice alte bunuri mobile şi imobile care constituie patrimoniul cimitirului şi care se dau în administrarea directă a concesionarului, vor fi inventariate odată cu semnarea contractului de delegare de gestiune şi predarea către concesionar a serviciilor şi activităților concesionate, constituind bunuri de retur şi revin de drept concedentului la expirarea/încetarea contractului de concesiune. 6.11 Bunurile rezultate din investiții sau modernizări efectuate de concesionar pe cheltuiala sa şi cu aprobarea concedentului, rămân în proprietatea acestuia pe toată durata contractului dar constituie bun de retur şi revin de drept concedentului, gratuit şi liber de orice sarcini la expirarea/încetarea contractului de concesiune. 6.12 Bunurile proprii ale concesionarului (maşini, echipamente, utilaje, scule) rămân în proprietatea acestuia la expirarea/încetarea contractului de concesiune Art. 62 Natura serviciilor care vor fi prestate de către concesionar : 62.1 Servicii şi activități necesare realizării serviciilor funerare astfel încât ceremonialul înhumării, în cazul decesului unei persoane, să fie făcut cu maximă operativitate şi în condiții corespunzătoare. a a) primirea comenzii pentru înmormântare, b)transportul persoanei decedate, c) pregătirea pentru înmormântare e Închirierea, pregătirea şi aranjarea capelei Deschidere şi închidere cavou Ridicat şi remontat capac cavou Săpat groapă Înhumare ( transportul decedatului de la capelă la locul de veci, introducerea în groapă, închiderea gropii, curățirea şi aranjarea locului de înhumare) e Depunerea și aranjarea coroanelor de flori amenajare mormânt după

înhumare(evacuarea pământului în surplus şi transportul coroanelor la deponeu) e Exhumare după 7 ani e Exhumare înainte de 7 ani, dar nu mai devreme de un an e Reînhumarea osemintelor după 7 ani (d) Serviciul religios oficiat de reprezentanții bisericilor cu ocazia înmormântării nu se consideră prestare de servicii funerare 6.22 Înhumările se fac direct sau prin depunerea prealabilă a decedaților la capelă. Depunerea decedaților la capelă se poate face pentru cel mult 72 ore de la data decesului. 6.2.3 Inhumările se pot face în gropi simple, gropi zidite şi cavouri. Gropile zidite şi cavourile se execută potrivit dispozițiilor şi normelor în vigoare în baza permisului de lucru şi sub controlul administratorului cimitirului . 62.4 Alte servicii şi activități de amenajare şi întreținere a locurilor de înhumare : - executat groapă zidită sau betonată, simplă sau suprapusă - executarea şi întreţinerea mormintelor de pământ Săpăturile făcute pentru gropile simple, cele zidite şi construirea cavourilor şi a monumentelor funerare vor trebui să fie înconjurate cu bariere sau protejate cu obstacole vizibile pentru a se evita | orice pericol. Lucrările vor fi executate în aşa fel încât să nu compromită cu nimic securitatea şi integritatea publicului. Nu se va depozita nici măcar temporar pământ, materiale şi alte obiecte pe mormintele vecine. Se vor lua toate măsurile necesare pentru a nu murdări sau deteriora mormintele înconjurătoare pe timpul execuției lucrărilor. - întreținerea mormintelor şi monumentelor istorice şi de artă şi ale personalităților marcante ale oraşului. - inventarierea lucrărilor funerare cu arhitectură deosebită şi urmărirea întreținerii lor - încasarea taxelor şi tarifelor aferente serviciului concesionat 62.5 Servicii de asigurare şi menţinere a curățeniei în perimetrul cimitirului. - asigurarea în incinta cimitirului a condițiilor de igienă cerute de reglementările în vigoare, prin instalarea de coşuri şi pubele, prin întreţinerea şi înlocuirea acestora atunci când este cazul, prin efectuarea în permanență a curățeniei spaţiilor verzi, aleilor de acces, capelelor, construcțiilor administrative şi prin efectuarea operațiunilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, ori de cîte ori este necesar. - executarea a cel puţin de două ori pe an (înainte de Sfintele Sărbători Pascale şi de l noiembrie) a unei curăţenii generale (evacuarea resturilor vegetale, pământ, deşeuri rezultate din construcții, etc) a mormintelor şi a aleilor din perimetrul cimitirului. - întreținerea mormintelor neîngrijite pe o perioadă de 2 ani, cu obligaţia ținerii evidenţei acestora şi a probelor care dovedesc starea de neîngrijire , precum şi înştiințarea în scris a concedentului în vederea luării măsurilor legale. 6.2.6 Activităţi de întreţinere şi reparare a instalațiilor de apă şi canalizare, energie electrică, reparații alei şi garduri împrejmuitoare, întreţineri curente construcții aferente. 6.2.7 Investiţii de reabilitare, extindere şi modernizare cu aprobarea concedentului. 6.2.8 Activităţi de întreţinere, protejare şi conservare a spațiilor verzi, gazonului, arborilor, arbuştilor, precum şi a oricăror alte amenajări dendro-horticole din incinta cimitirelor, constând în: - cosirea ierbii, toaletarea arborilor şi arbuștilor, greblarea frunzelor uscate şi transportarea lor la deponee - în cazul prăbuşirii arborilor de talie mare din cauze de forță majoră, care prin cădere distrug mormintele învecinate, refacerea acestora se execută de către prestator. 6.2.9 Serviciul de pază şi ordine a cimitirului. CAPITOLUL III CONDIȚII DE EXPLOATARE A CONCESIUNII Art.7.1 Contractul de concesiune se încheie în urma adjudecării prin licitație publică deschisă. 711 Construcțiile precum şi orice alte bunuri mobile şi imobile care constituie patrimoniul cimitirului care se dă în administrarea directă a concesionarului, vor fi inventariate odată cu semnarea 3

contractului şi predarea către concesionar a activităților şi serviciilor concesionate, constituind bunuri de retur şi revin de drept concedentului la expirarea/încetarea contractului de concesiune. 7.1.2 Concesionarul dobândeşte dreptul de a exploata în mod direct pe riscul şi răspunderea sa bunul care face obiectul contractului potrivit obiectivelor stabilite de concedent. 71.3 Riscul exploatării cimitirului public uman care face obiectul contractului de delegare de gestiune de servicii este preluat în întregime de concesionar şi constă în: a) riscul de disponibilitate, respectiv nerespectarea unor parametri de performanță şi calitate ai serviciului, clar determinaţi şi măsurabili, pe întreaga durată a concesiunii În această situație, în cazul rezilierii unilaterale de către concedent a contractului de delegare a gestiunii, concesionarul este obligat să asigure continuitatea obiectului concesiunii până la finalizarea de către autoritatea competentă a unei noi proceduri de delegare de gestiune b) riscul de piață, respectiv neîntrebuințarea de către utilizatorii finali a serviciilor puse la dispoziția acestora, în condițiile în care parametrii de performanță şi calitate sunt integral respectați. Art. 7.2 Înhumările se fac numai în baza adeverinței de înhumare eliberată de Oficiul Stării Civile care a înregistrat decesul, şi în locul stabilit de concedent Art. 7.3 Atribuirea în folosință a locurilor de veci în cazul decesului, se face în baza actelor doveditoare după plata tarifelor stabilite, și se face de către concedent. Înhumarea decedaților se face de către concesionar. 73.1 Pentru o persoană decedată, se atribuie un loc de veci, în acel loc se pot înhuma titularii dreptului de folosinţă, soții acestora, precum şi ascendenţii şi descendenții lor până la gradul IV inclusiv. 7132 În cazul în care aparţinătorii doresc înhumarea decedatului într-un loc de veci deja concesionat, trebuie să aibă acordul scris al titularului de loc, care trebuie să achite concedentului taxa de reconcesionare a locului de veci, în cazul în care acesta este expirat. 7.3.3 Dimensiunile locurilor de veci sunt următoarele: (1) 2,60 m x 1,30 m pentru un loc de veci simplu, intervalele dintre locurile de veci sunt de 0,20 m (trotuar comun, după cum permite configurația terenului) necesare pentru circulație şi îngrijirea locului. (2) 2,60 m x 2,30 m pentru două locuri de veci (3) 2,60 m x 3,30 m pentru trei locuri de veci (4) 2,60 m x 4,30 m pentru patru locuri de veci (5) Adâncimea gropii pentru toate situaţiile enumerate mai sus, va fi de 2m iar acolo unde terenul permite aceasta va fi de 2,20 m. Art.7.4 Obligaţia de întreținere a locurilor de veci ale oamenilor de ştiinţă, cultură şi artă, precum şi mormintele şi operele comemorative de război aflate în cimitirul situat pe Calea Şagului, cimitir public uman din municipiul Timişoara, revine concesionarului. Art.7.5 Prestarea serviciilor funerare se va face pe baza solicitării celor interesați cu plata tarifelor care sunt stabilite de către concedent şi care sunt aprobate de către Consiliul Local Timişoara. Aceste tarife vor fi modificate anual cu rata inflației. Aplicarea acestor tarife de către concesionar este obligatorie. Art.7.6 Tarife 7.6.1 Tarifele serviciilor funerare şi activităților necesare realizării serviciilor funerare sunt distincte pe tipuri de servicii şi activități, astfel: a)Tarife de înhumare fundamentate pe baza lucrărilor necesare şi funcție de tipul locului de veci (groapă, groapă zidită, cavou) b)Tarife pentru catafalcare şi folosirea capelei c)Tarife de exhumare după 7 ani i. Tarife de exhumare înainte de 7 ani, dar nu mai repede de un an ii. Tarife de reînhumare a osemintelor după 7 an 7.6.2 La propunerea concedentului, tarifele pentru alte tipuri de servicii sau activități care nu au fost prevăzute şi care pot să apară în timpul exploatării concesiunii, vor putea fi aplicate doar în conformitate cu prevederile art. 7.5. Art.7.7 Plata utilităţilor (energie electrică, apă-canal, deşeuri/gunoi) din cimitir se va face de către concesionar în baza contractelor pe care acesta este obligat să le încheie cu furnizorii. RASE

CAPITOLUL IV DREPTURILE ŞI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR DREPTURILE CONCESIONARULUI Art.8 Concesionarul are următoarele drepturi: a) să încaseze contravaloarea serviciilor şi activităților prestate corespunzător cantității şi calității acestora în baza tarifelor aprobate de Consiliul Local b) să propună autorităților publice locale ajustarea periodică a preţurilor şi tarifelor în funcţie de rata inflației. OBLIGAȚIILE CONCESIONARULUI Art.9 În vederea asigurării continue şi permanente a desfăşurării serviciilor şi activităților funerare concesionate, concesionarul are următoarele obligații: a) să respecte indicatorii de performanță stabiliți de concedent în caietul de sarcini sau conveniţi prin contractul de delegare a gestiunii b) să furnizeze concedentului informațiile solicitate şi să asigure accesul la toate informațiile necesare verificării şi evaluării funcționării şi dezvoltării serviciilor, în conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii şi cu prevederile legale în vigoare c) să asigure finanțarea pregătirii şi perfecţionării profesionale a propriilor salariaţi. Art.9.1 Concesionarul are obligația asigurării conduitei şi ținutei personalului angajat. Art.9.2 Concesionarul are obligația afişării în locuri vizibile a Regulamentului de funcţionare şi administrare a cimitirelor, a programului de funcţionare a cimitirului şi urmărirea respectării întocmai a acestora. Art.9.3 Concesionarul are obligația afişării în locuri vizibile a tarifelor serviciilor practicate conform art.7.5 Art.10 Concesionarul are obligația de a exploata în mod direct obiectul concesiunii, fără a putea subconcesiona unei alte persoane sau societăți, în tot sau în parte, obiectul concesiunii. Art. 11 În cazul rezilierii unilaterale de către concedent a contractului de delegare a gestiunii din vina exclusivă a concesionarului, acesta este obligat să asigure continuitatea obiectului concesiunii până la finalizarea de către autoritatea competentă a unei noi proceduri de delegare de gestiune Art. 12 Concesionarul are obligația să asigure păstrarea integrității, protejarea, administrarea şi gestionarea în condiții optime a patrimoniului public încredințat, asigurarea funcţionării şi întreţinerii dotărilor existente. Art.12.1 Refacerile de construcţii funerare şi morminte deteriorate de persoane necunoscute, revin concesionarului, paza cimitirului făcând parte integrantă din obiectul concesiunii. Art.13 (1) Concesionarul răspunde pentru realizarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi reparații curente ale construcțiilor, a aleilor şi gardurilor împrejmuitoare, a instalațiilor de utilitate publică din incinta cimitirului (instalaţii de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, etc) care se vor efectua la solicitarea concedentului, după cum urmează: - zugrăveli exterioare şi interioare a tuturor construcțiilor date în administrare - reparații instalații interioare a tuturor construcțiilor date în administrare - reparații instalații exterioare din perimetrul cimitirului - reparații garduri împrejmuitoare şi alei (2) Concesionarul va elabora programe de dezvoltare şi optimizare a serviciilor prestate şi va efectua investiţii de reabilitare, extindere şi modernizare din fonduri proprii, cu aprobarea concedentului, şi anume: - construcţie capele funerare necesare ceremonialului de înhumare şi / sau efectuarea de dotări specifice la cele existente - marcarea locurilor de veci prin montarea de plăcuțe pe care să fie înscrise parcela, rândul şi mormintele de pe rândul respectiv - extindere de utilități (puțuri forate pentru alimentare cu apă potabilă) - refacere gard împrejmuitor şi porți de acces - construire de alei noi - construire toaletă publică diferențiată pe sexe, pentru persoanele care vizitează cimitirul La expirarea contractului de concesiune toate aceste investiții vor trece în proprietatea concedentului fără nici un fel de despăgubiri. n

Art.14 Concesionarul are obligația urmăririi lucrărilor funerare executate în cimitir, după cum urmează: - anunţarea concedentului de execuția oricăror construcţii funerare în situația în care se constată o încălcare a regulamentului de administrare şi funcţionare a cimitirelor şi dacă se constată lipsa permisului de lucru - urmărirea şi verificarea executării lucrărilor funerare, respectarea dimensiunilor şi celelalte condiții stipulate în autorizația de construire şi înştiințarea concedentului în cazul încălcării legislației în vigoare - oprirea execuţiei oricăror lucrări funerare în situaţia în care constată o încălcare a regulamentului de administrare şi funcţionare a cimitirelor şi a dispozițiilor prevăzute în autorizația de construire - obligarea constructorilor să repare prejudiciile cauzate de aceştia pe cheltuiala acestora, în cel mai scurt timp Art.15 Concesionarul are obligația verificării pe teren împreună cu aparţinătorii, a locului de înhumare atribuit, marcarea locului pentru săparea gropii şi urmărirea executării acestei operaţiuni, precum şi verificarea modului în care se închide şi se profilează mormântul. Concesionarul răspunde de personalul care execută săparea gropii pentru a se evita deteriorarea mormintelor şi lucrărilor funerare învecinate Art.16 Concesionarul va păstra evidența tuturor înhumărilor în registre speciale şi într-o evidenţă computerizată cu următoarele specificații: - data înmormântării; - datele personale ale decedatului; - numărul actului de deces; - locul înhumării(parcela, rândul, numărul mormântului); - aparținătorul/concesionarul care a efectuat înmormântarea; - numărul facturii, chitanței care dovedeşte achitarea tarifului serviciului funerar prestat Concesionarul este obligat să prezinte săptămânal în format electronic această evidenţă concedentului Art.17 Concesionarul are obligaţia să achite redevența la termenele şi în condițiile stabilite în contractul de concesiune Art.18 Concesionarul răspunde de achitarea facturilor la plata utilităţilor menționate la art. 7.7 Lucrările de dezinsecţie, dezinfecție şi deratizare se vor executa doar de către operatori autorizați. Art.20 Concesionarul trebuie să respecte obligațiile privind protecţia mediului, care decurg direct din prestarea serviciului public de administrare a cimitirului, precum şi cele derivate din activităţile conexe serviciului. Art.21 Concesionarul va prezenta concedentului, în fiecare an până la data de 15 decembrie, un raport care va cuprinde programul de investiții DREPTURILE CONCEDENTULUI Art22 Concedentul are următoarele drepturi: a) să stabilească cerinţele şi criteriile de participare şi selecție a operatorilor la procedura publică organizată pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii b) să stabilească criteriile de selecţie şi ponderea acestora la eligibilitatea ofertelor depuse la procedura publică organizată pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii şi se referă cu precădere la calitate, îndeplinirea condiţiilor de mediu şi sănătate, caracteristicile funcționale, caracteristicile tehnice şi avantajele economice. c) să aprobe/respingă stabilirea, ajustarea sau, după caz, modificarea tarifelor serviciilor d) să monitorizeze şi să exercite controlul cu privire la prestarea serviciilor, şi să ia măsurile necesare în cazul în care concesionarul nu asigură indicatorii de performanţă şi continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat e) să sancţioneze concesionarul în cazul în care acesta nu respectă prevederile caietului de sarcini. f) să rezilieze unilateral contractele de delegare a gestiunii serviciilor şi să organizeze o nouă procedură pentru delegarea gestiunii acestora, dacă constată nerespectarea de către concesionar a obligațiilor. a SR rasa SAPE insp tre PAPEI

OBLIGAȚIILE CONCEDENTULUI Art.23 Obligațiile concedentului (a) Concedentul aprobă/respinge programele de reabilitare, extindere şi modernizare precum şi obiectivele noi de investiții propuse de concesionar (b) Concedentul are obligația de a controla şi monitoriza : - modul de respectare şi de îndeplinire de către concesionar a obligațiilor contractuale asumate - cantitatea serviciilor prestate de către concesionar - respectarea indicatorilor de performanță stabiliți în contractul de delegare a gestiunii - modul de administrare, exploatare, întreţinere şi menţinere în funcțiune, dezvoltare şi/sau modernizare a infrastructurii edilitar-urbane încredințate prin contractul de delegare a gestiunii (c) Concedentul are obligația să elibereze extrasele după actele de stare civilă (d) Concesionarea, reconcesionarea locurilor de veci, eliberarea permiselor de lucru şi autorizaţiilor de construire pentru lucrările funerare şi construcţiile executate cimitir intră în sarcina concedentului cu respectarea condițiilor impuse de Regulamentul de administrare şi funcționare a cimitirelor şi crematoriilor aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara precum şi a tarifelor aferente aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara. (e) Să asigure un tratament egal tuturor operatorilor, să elaboreze şi să aprobe documentele necesare organizării şi desfăşurării procedurilor de delegare a gestiunii şi de atribuire a contractelor (f) Să inventarieze şi să țină evidența bunurilor concesionate CAPITOLUL V CLAUZE FINANCIARE Art25 Finanţarea cheltuielilor curente de funcţionare, a reparațiilor şi investițiilor făcute de către concesionar pentru îndeplinirea sarcinilor şi obligațiilor asumate prin contractul de delegare de gestiune cad exclusiv în seama acestuia din fondurile proprii, Art.26 Redevenţa minimă anuală de la care porneşte licitația este de 100.000 lei la cimitirul situat pe Calea Șagului, cimitir public uman din municipiul Timişoara, şi va fi modificată anual cu rata inflației. Art.26.1 Redevența se va plăti în 4 rate trimestriale egale, achitându-se în avans pentru fiecare trimestru, după cum urmează: - pentru trimestrul I, până la data de 10 ianuarie - pentru trimestrul Il, până la data de 10 aprilie - pentru trimestrul III, pînă la data de 10 iulie - pentru trimestrul IV, până la data de 10 octombrie Art27 Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii dă dreptul concedentului să ceară concesionarului accesorii legale (penalități) în cuantum de 2% pe zi din valoarea facturii Art28 Neplata redevenței (inclusiv a penalităților de întârziere) pe o perioadă mai mare de 30 de zile şi/sau neacceptarea de către concesionar a redevenței actualizate conduce la rezilierea unilaterală a contractului de concesiune pact comisoriu de gradul IV, fără apel la instanță. Art.29 Ofertantul căruia i s-a adjudecat oferta este obligat să constituie garanția de bună execuție a contractului de concesiune. Valoarea garanţiei este jumătate din redevența anuală stabilită. Contul în care se depune această garanție, se deschide de către concesionar la Trezoreria Municipiului Timişoara, şi se comunică concedentului Garanţia astfel depusă, reprezintă o compensație pentru eventualele pierderi, deteriorări sau prejudicii aduse concedentului prin neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin semnarea contractului de concesiune a serviciului. Această garanţie se restituie în maximum 10 zile de la îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate prin contract, la expirarea acestuia. CAPITOLUL VII DURATA CONCESIUNII Art.30 Concesionarea se face pe o perioadă de 3 ani. ES iese

Art.30.1 Pe perioada stabilită se interzice concesionarului subdelegarea oricărei activități aparținând serviciilor concesionate. CAPITOLUL VIII PENALITĂŢI. CLAUZE DE REZILIERE Art.31 În caz de neexecutare a obligațiilor prevăzute în prezentul Caiet de Sarcini, contractul va fi reziliat de plin drept, fără punere în întârziere, pact comisoriu de gradul IV. Art.32 Concedentul are dreptul să sancţioneze concesionarul în cazul în care acesta nu prestează serviciile la nivelul stabilit în Regulamentul mde serviciu şi în prezentul Caiet de sarcini. Art.33 Încetarea delegării de gestiune prin concesiune se face în următoarele situații: a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, dacă părțile nu convin, în scris, la prelungirea acestuia, în condițiile legii; b) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar sau ca urmare a constatării unor abateri ale concesionarului, prin reziliere unilaterală din partea concedentului, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului, egală cu contravaloarea redevenței anuale pentru fiecare an rămas până la expirarea de facto a contractului de concesiune. c) contractul este reziliat de drept în cazul în care concesionarul de servicii publice este declarat în faliment, insolvenţă sau în cazul în care i s-a anulat licența de operare. Autorităţile administrației publice locale au dreptul să rezilieze unilateral contractele de delegare a gestiunii serviciilor şi să organizeze o nouă procedură pentru delegarea gestiunii acestora, dacă constată şi dovedesc nerespectarea de către operatori a obligațiilor contractuale şi dacă operatorii nu adoptă programe de măsuri care să respecte condițiile contractuale şi să asigure atingerea, într-un interval de timp prestabilit, a parametrilor de calitate asumaţi DISPOZIȚII FINALE 1. Serviciul Clădiri, prin Compartimentul Cimitire şi Coşerit, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara în calitate de concedent, verifică şi supraveghează respectarea de către concesionar a prestării activităților şi serviciilor necesare modernizării, exploatării şi întreținerii cimitirelor publice umane ale Municipiului Timişoara în conformitate cu prezentul Caiet de sarcini şi cu Regulamentul de administrare şi funcționare al cimitirelor aprobat prin H.C.L. nr. 231/24.05.2005 şi modificat prin H.C.L. nr. 354/25.10.2011. 2. Drepturile şi îndatoririle părților se stabilesc prin contractul de delegare de gestiune prin concesionare de servicii ce va fi încheiat în termen de 30 de zile de la data la care concedentul a informat ofertantul despre acceptarea ofertei sale, în conformitate cu prezentul Caiet de Sarcini. 3. Prezentul caiet de sarcini şi Regulamentul de administrare şi funcţionare al cimitirelor aprobat prin H.C.L. nr. 231/24.05.2005 şi modificat prin H.C.L. nr. 354/25.10.2011 fac parte integrantă din contractul de concesiune de servicii. DIRECTOR, Martin Stai VICIU, VICEPRIMAR, Traian Stoia  5 cu ] WI Sîrc COMPART oa bt ora PE pa

Atasament: hcl_291_anexa03.pdf

Anexa 3 la HCLMT nr. 431| 0.05 2ol PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE SERVICIUL CLĂDIRI COMPARTIMENT CIMITIRE ŞI COŞERIT Nr. 05. CAIET DE SARCINI per Privind delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public de administrare a domeniului public şi privat având ca obiect prestarea de servicii şi activități necesare modernizării, exploatării şi întreținerii cimitirului situat pe Calea Buziaşului, cimitir public uman al Municipiului Timişoara CAPITOLUL 1 DISPOZIŢII GENERALE Art.l Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităților specifice serviciului public de administrare a domeniului public şi privat având ca obiect modernizarea, exploatarea şi întreținerea cimitirului situat pe Calea Buziaşului, cimitir public uman din municipiul Timişoara, stabilind nivelurile de calitate şi condițiile tehnice necesare executării acestui serviciu în condiții de eficiență şi siguranță. = elor publice umane din municipiul Timişoara, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare executării acestui serviciu în condiții de eficienţă și siguranţă. Art2 Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit cu respectarea prevederilor următoarelor acte normative : > Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia; > Legea nr. 215/2001 - legea administraţiei publice locale. > Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local > Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice > Hotărârea nr. 955/2004 - pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local > Ordonanța de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii > Hotărârea nr. 71/2007 - pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii În cimitir sunt aplicabile dispozițiile legate de domeniul edilitar, urbanistic, sanitar şi de mediu, iar Compartimentul Cimitire şi Coşerit din cadrul Serviciului Clădiri şi firmele concesionare sunt obligate să respecte legislaţia în ceea ce priveşte organizarea şi administrarea acestora. Art.3 În termenii prezentului caiet de sarcini: d) Municipiul Timişoara, ca şi autoritate contractantă care atribuie şi încheie un contract de concesiune de lucrări de servicii are calitatea de concedent, 2 Contractantul care a devenit parte într-un contract de concesiune de servicii are calitatea de concesionar,

Art.4 Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanță precum şi sisteme de asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformităţii cu standardele relevante din domeniu. 41 Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția şi condițiile de recepție a lucrărilor, precum şi la alte condiții ce derivă din actele normative şi reglementările în legătură cu prestarea de activități şi servicii necesare modernizării, exploatării şi întreținerii cimitirului situat pe Calea Buziaşului, cimitir public uman din municipiul Timişoara. 42 Reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecția mediului, care sunt în vigoare, trebuie respectate permanent de către concesionar pe parcursul prestării activităților şi serviciilor necesare modernizării, exploatării şi întreținerii cimitirului situat pe Calea Buziaşului, cimitir public uman din municipiul Timişoara. Art.5 Prezentul Caiet de sarcini este anexă la Contractul de delegare a gestiunii având ca obiect prestarea de servicii şi activități necesare modernizării, exploatării şi întreținerii cimitirului situat pe Calea Buziaşului, cimitir public uman din municipiul Timişoara. CAPITOLUL HI DATE REFERITOARE LA CONCESIUNE OBIECTUL CONCESIUNII Art. 6 Obiectul concesiunii îl constituie prestarea de servicii şi activități necesare modernizării, exploatării şi întreținerii cimitirului situat pe Calea Buziaşului, cimitir public uman din municipiul Timişoara, cu respectarea Regulamentului de administrare şi funcţionare a cimitirelor şi crematoriilor aparținând Primăriei Municipiului Timişoara aprobat prin HCL 354/25.10.2011. Terenurile pe care sunt amplasate cimitirele aparțin domeniului public al municipiului Timişoara şi nu fac parte din obiectul concesiunii. Doar în cazul în care este necesar, se concesionează de asemenea activitatea de înhumare a persoanelor fără reprezentanți legali sau fără identitate precum şi a serviciilor funerare în acest sens. Concesionarul are obligaţia să asigure păstrarea integrității şi protejarea în condiții optime a patrimoniului public încredințat, asigurarea funcționării şi întreţinerii dotărilor existente. Art. 6.1 Construcţiile precum şi orice alte bunuri mobile şi imobile care constituie patrimoniul cimitirului şi care se dau în administrarea directă a concesionarului, vor fi inventariate odată cu semnarea contractului de delegare de gestiune şi predarea către concesionar a serviciilor şi activităților concesionate, constituind bunuri de retur şi revin de drept concedentului la expirarea/încetarea contractului de concesiune. 6.1.1 Bunurile rezultate din investiții sau modernizări efectuate de concesionar pe cheltuiala sa şi cu aprobarea concedentului, rămân în proprietatea acestuia pe toată durata contractului dar constituie bun de retur şi revin de drept concedentului, gratuit şi liber de orice sarcini la expirarea/încetarea contractului de concesiune. 612 Bunurile proprii ale concesionarului (maşini, echipamente, utilaje, scule) rămân în proprietatea acestuia la expirarea/încetarea contractului de concesiune Art. 62 Natura serviciilor care vor fi prestate de către concesionar : 62.1 Servicii şi activități necesare realizării serviciilor funerare astfel încât ceremonialul înhumării, în cazul decesului unei persoane, să fie făcut cu maximă operativitate şi în condiții corespunzătoare. a) primirea comenzii pentru înmormântare, b)transportul persoanei decedate, c) pregătirea pentru înmormântare e Închirierea, pregătirea şi aranjarea capelei e Deschidere şi închidere cavou o Ridicat şi remontat capac cavou e Săpat groapă e Înhumare ( transportul decedatului de la capelă la locul de veci, introducerea în groapă, închiderea gropii, curățirea şi aranjarea locului de înhumare) » Depunerea şi aranjarea coroanelor de flori amenajare mormânt după

înhumare(evacuarea pământului în surplus şi transportul coroanelor la deponeu) e Exhumare după 7 ani e Exhumare înainte de 7 ani, dar nu mai devreme de un an e Reînhumarea osemintelor după 7 ani (d) Serviciul religios oficiat de reprezentanții bisericilor cu ocazia înmormântării nu se consideră prestare de servicii funerare 622 Înhumările se fac direct sau prin depunerea prealabilă a decedaţilor la capelă. Depunerea decedaților la capelă se poate face pentru cel mult 72 ore de la data decesului. 6.2.3 Înhumările se pot face în gropi simple, gropi zidite şi cavouri. Gropile zidite şi cavourile se execută potrivit dispozițiilor şi normelor în vigoare în baza permisului de lucru şi sub controlul administratorului cimitirului . 6.24 Alte servicii şi activități de amenajare şi întreținere a locurilor de înhumare : - executat groapă zidită sau betonată, simplă sau suprapusă - executarea şi întreținerea mormintelor de pământ Săpăturile făcute pentru gropile simple, cele zidite şi construirea cavourilor şi a monumentelor funerare vor trebui să fie înconjurate cu bariere sau protejate cu obstacole vizibile pentru a se evita orice pericol. Lucrările vor fi executate în aşa fel încât să nu compromită cu nimic securitatea şi integritatea publicului. Nu se va depozita nici măcar temporar pământ, materiale şi alte obiecte pe mormintele vecine. Se vor lua toate măsurile necesare pentru a nu murdări sau deteriora mormintele înconjurătoare pe timpul execuției lucrărilor. - întreținerea mormintelor şi monumentelor istorice şi de artă şi ale personalităților marcante ale oraşului. - inventarierea lucrărilor funerare cu arhitectură deosebită şi urmărirea întreţinerii lor - încasarea taxelor şi tarifelor aferente serviciului concesionat 6.2.5 Servicii de asigurare şi menținere a curățeniei în perimetrul cimitirului. - asigurarea în incinta cimitirului a condițiilor de igienă cerute de reglementările în vigoare, prin instalarea de coşuri şi pubele, prin întreţinerea şi înlocuirea acestora atunci când este cazul, prin efectuarea în permanență a curățeniei spaţiilor verzi, aleilor de acces, capelelor, construcţiilor administrative şi prin efectuarea operațiunilor de dezinsecție, dezinfecție şi deratizare, ori de cîte ori este necesar. - executarea a cel puțin de două ori pe an (înainte de Sfintele Sărbători Pascale şi de 1 noiembrie) a unei curățenii generale (evacuarea resturilor vegetale, pământ, deşeuri rezultate din construcții, etc) a mormintelor şi a aleilor din perimetrul cimitirului. - întreținerea mormintelor neîngrijite pe o perioadă de 2 ani, cu obligația ţinerii evidenţei acestora şi a probelor care dovedesc starea de neîngrijire , precum şi înştiințarea în scris a concedentului în vederea luării măsurilor legale. 6.2.6 Activităţi de întreţinere şi reparare a instalațiilor de apă şi canalizare, energie electrică, reparații alei şi garduri împrejmuitoare, întreţineri curente construcții aferente. 6.2.7 Investiţii de reabilitare, extindere şi modernizare cu aprobarea concedentului. 6.28 Activităţi de întreţinere, protejare şi conservare a spaţiilor verzi, gazonului, arborilor, arbuştilor, precum şi a oricăror alte amenajări dendro-horticole din incinta cimitirelor, constând în: - cosirea ierbii, toaletarea arborilor şi arbuştilor, greblarea frunzelor uscate şi transportarea lor la deponee - în cazul prăbuşirii arborilor de talie mare din cauze de forță majoră, care prin cădere distrug mormintele învecinate, refacerea acestora se execută de către prestator. 6.29 Serviciul de pază şi ordine a cimitirului. CAPITOLUL II CONDIȚII DE EXPLOATARE A CONCESIUNII Art.7.1 Contractul de concesiune se încheie în urma adjudecării prin licitație publică deschisă, 71.1 Construcţiile precum şi orice alte bunuri mobile şi imobile care constituie patrimoniul cimitirului care se dă în administrarea directă a concesionarului, vor fi inventariate odată cu semnarea 3

contractului şi predarea către concesionar a activităților şi serviciilor concesionate, constituind bunuri de retur şi revin de drept concedentului la expirarea/încetarea contractului de concesiune. 7.1.2 Concesionarul dobândeşte dreptul de a exploata în mod direct pe riscul şi răspunderea sa bunul care face obiectul contractului potrivit obiectivelor stabilite de concedent. 71.3 Riscul exploatării cimitirului public uman care face obiectul contractului de delegare de gestiune de servicii este preluat în întregime de concesionar şi constă în: a) riscul de disponibilitate, respectiv nerespectarea unor parametri de performanță şi calitate ai serviciului, clar determinaţi şi măsurabili, pe întreaga durată a concesiunii În această situație, în cazul rezilierii unilaterale de către concedent a contractului de delegare a gestiunii, concesionarul este obligat să asigure continuitatea obiectului concesiunii până la finalizarea de către autoritatea competentă a unei noi proceduri de delegare de gestiune b) riscul de piață, respectiv neîntrebuințarea de către utilizatorii finali a serviciilor puse la dispoziția acestora, în condiţiile în care parametrii de performanță şi calitate sunt integral respectați. Art. 7.2 Înhumările se fac numai în baza adeverinței de înhumare eliberată de Oficiul Stării Civile care a înregistrat decesul, şi în locul stabilit de concedent Art. 7.3 Atribuirea în folosință a locurilor de veci în cazul decesului, se face în baza actelor doveditoare după plata tarifelor stabilite, şi se face de către concedent. Înhumarea decedaţilor se face de către concesionar. 7.3.1 Pentru o persoană decedată, se atribuie un loc de veci, în acel loc se pot înhuma titularii dreptului de folosință, soții acestora, precum şi ascendenții şi descendenții lor până la gradul TV inclusiv. 132 În cazul în care aparţinătorii doresc înhumarea decedatului într-un loc de veci deja concesionat, trebuie să aibă acordul scris al titularului de loc, care trebuie să achite concedentului taxa de reconcesionare a locului de veci, în cazul în care acesta este expirat. 7.3.3 Dimensiunile locurilor de veci sunt următoarele: (1) 2,60 m x 1,30 m pentru un loc de veci simplu, intervalele dintre locurile de veci sunt de 0,20 m (trotuar comun, după cum permite configurația terenului) necesare pentru circulație şi îngrijirea locului. (2) 2,60 m x 2,30 m pentru două locuri de veci (3)2,60 m x 3,30 m pentru trei locuri de veci (4) 2,60 m x 4,30 m pentru patru locuri de veci (S) Adâncimea gropii pentru toate situaţiile enumerate mai sus, va fi de 2m iar acolo unde terenul permite aceasta va fi de 2,20 m. Art.7.4 Obligaţia de întreţinere a locurilor de veci ale oamenilor de ştiinţă, cultură şi artă, precum şi mormintele şi operele comemorative de război aflate în cimitirul situat pe Calea Buziaşului, cimitir public uman din municipiul Timişoara, revine concesionarului. Art.7.5 Prestarea serviciilor funerare se va face pe baza solicitării celor interesați cu plata tarifelor care sunt stabilite de către concedent şi care sunt aprobate de către Consiliul Local Timişoara. Aceste tarife vor fi modificate anual cu rata inflației. Aplicarea acestor tarife de către concesionar este obligatorie. Art.7.6 Tarife 7.6.1 Tarifele serviciilor funerare şi activităților necesare realizării serviciilor funerare sunt distincte pe tipuri de servicii şi activități, astfel: a)Tarife de înhumare fundamentate pe baza lucrărilor necesare şi funcție de tipul locului de veci (groapă, groapă zidită, cavou) b)Tarife pentru catafalcare şi folosirea capelei c)Tarife de exhumare după 7 ani i. Tarife de exhumare înainte de 7 ani, dar nu mai repede de un an ii. Tarife de reînhumare a osemintelor după 7 an 7.62 La propunerea concedentului, tarifele pentru alte tipuri de servicii sau activități care nu au fost prevăzute şi care pot să apară în timpul exploatării concesiunii, vor putea fi aplicate doar în conformitate cu prevederile art. 7.3. Art.7.7 Plata utilităţilor (energie electrică, apă-canal, deșeuri/gunoi) din cimitir se va face de către concesionar în baza contractelor pe care acesta este obligat să le încheie cu furnizorii, apr

CAPITOLUL IV DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRȚILOR DREPTURILE CONCESIONARULUI Art.8 Concesionarul are următoarele drepturi: a) să încaseze contravaloarea serviciilor şi activităților prestate corespunzător cantității şi calității acestora în baza tarifelor aprobate de Consiliul Local b) să propună autorităților publice locale ajustarea periodică a preţurilor şi tarifelor în funcție de rata inflației. OBLIGAȚŢIILE CONCESIONARULUI Art.9 In vederea asigurării continue şi permanente a desfăşurării serviciilor şi activităţilor funerare concesionate, concesionarul are următoarele obligații: a) să respecte indicatorii de performanță stabiliți de concedent în caietul de sarcini sau conveniți prin contractul de delegare a gestiunii b) să furnizeze concedentului informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare verificării şi evaluării funcționării şi dezvoltării serviciilor, în conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii şi cu prevederile legale în vigoare c) să asigure finanțarea pregătirii şi perfecționării profesionale a propriilor salariați. Art.9.1 Concesionarul are obligația asigurării conduitei şi ținutei personalului angajat. Art.9.2 Concesionarul are obligația afişării în locuri vizibile a Regulamentului de funcţionare şi administrare a cimitirelor, a programului de funcţionare a cimitirului şi urmărirea respectării întocmai a acestora. Art.9.3 Concesionarul are obligația afişării în locuri vizibile a tarifelor serviciilor practicate conform art.7.5 Art.10 Concesionarul are obligația de a exploata în mod direct obiectul concesiunii, fără a putea subconcesiona unei alte persoane sau societăți, în tot sau în parte, obiectul concesiunii. Art. 11 In cazul rezilierii unilaterale de către concedent a contractului de delegare a gestiunii din vina exclusivă a concesionarului, acesta este obligat să asigure continuitatea obiectului concesiunii până la finalizarea de către autoritatea competentă a unei noi proceduri de delegare de gestiune Art. 12 Concesionarul are obligaţia să asigure păstrarea integrității, protejarea, administrarea şi gestionarea în condiţii optime a patrimoniului public încredințat, asigurarea funcționării şi întreţinerii dotărilor existente. Art.12.1 Refacerile de construcţii funerare şi morminte deteriorate de persoane necunoscute, revin concesionarului, paza cimitirului făcând parte integrantă din obiectul concesiunii. Art.13 (1) Concesionarul răspunde pentru realizarea la timp a lucrărilor de întreținere şi reparații curente ale construcțiilor, a aleilor şi gardurilor împrejmuitoare, a instalațiilor de utilitate publică din incinta cimitirului (instalații de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, etc) care se vor efectua la solicitarea concedentului, după cum urmează: - zugrăveli exterioare şi interioare a tuturor construcţiilor date în administrare - reparații instalații interioare a tuturor construcțiilor date în administrare - reparații instalații exterioare din perimetrul cimitirului - reparații garduri împrejmuitoare şi alei (2) Concesionarul va elabora programe de dezvoltare şi optimizare a serviciilor prestate şi va efectua investiții de reabilitare, extindere şi modernizare din fonduri proprii, cu aprobarea concedentului, şi anume: - construcție capele funerare necesare ceremonialului de înhumare şi / sau efectuarea de dotări specifice la cele existente - marcarea locurilor de veci prin montarea de plăcuțe pe care să fie înscrise parcela, rândul şi mormintele de pe rândul respectiv - extindere de utilități (puțuri forate pentru alimentare cu apă potabilă) - refacere gard împrejmuitor şi porți de acces - construire de alei noi - construire toaletă publică diferențiată pe sexe, pentru persoanele care vizitează cimitirul La expirarea contractului de concesiune toate aceste investiții vor trece în proprietatea concedentului fără nici un fel de despăgubiri. EI pp £ SAE eo

Art.14 Concesionarul are obligația urmăririi lucrărilor funerare executate în cimitir, după cum urmează: - anunțarea concedentului de execuţia oricăror construcţii funerare în situaţia în care se constată o încălcare a regulamentului de administrare şi funcționare a cimitirelor şi dacă se constată lipsa permisului de lucru - urmărirea şi verificarea executării lucrărilor funerare, respectarea dimensiunilor şi celelalte condiții stipulate în autorizația de construire şi înştiințarea concedentului în cazul încălcării legislației în vigoare - oprirea execuţiei oricăror lucrări funerare în situaţia în care constată o încălcare a regulamentului de administrare şi funcționare a cimitirelor şi a dispozițiilor prevăzute în autorizația de construire - obligarea constructorilor să repare prejudiciile cauzate de aceştia pe cheltuiala acestora, în cel mai scurt timp Art.15 Concesionarul are obligația verificării pe teren împreună cu aparţinătorii, a locului de înhumare atribuit, marcarea locului pentru săparea gropii şi urmărirea executării acestei operațiuni, precum şi verificarea modului în care se închide şi se profilează mormântul. Concesionarul răspunde de personalul care execută săparea gropii pentru a se evita deteriorarea mormintelor şi lucrărilor funerare învecinate Art.16 Concesionarul va păstra evidența tuturor înhumărilor în registre speciale şi într-o evidență computerizată cu următoarele specificații: - data înmormântării; - datele personale ale decedatului; - numărul actului de deces; - locul înhumării(parcela, rândul, numărul mormântului); - aparţinătorul/concesionarul care a efectuat înmormântarea; - numărul facturii, chitanței care dovedeşte achitarea tarifului serviciului funerar prestat Concesionarul este obligat să prezinte săptămânal în format electronic această evidență concedentului Art.17 Concesionarul are obligaţia să achite redevența la termenele şi în condițiile stabilite în contractul de concesiune Art.18 Concesionarul răspunde de achitarea facturilor la plata utilităţilor menţionate la art. 7.7 Art.19 Lucrările de dezinsecţie, dezinfecție şi deratizare se vor executa doar de către operatori autorizați. Art.20 Concesionarul trebuie să respecte obligațiile privind protecţia mediului, care decurg direct din prestarea serviciului public de administrare a cimitirului, precum şi cele derivate din activităţile conexe serviciului. Art.21 Concesionarul va prezenta concedentului, în fiecare an până la data de 15 decembrie, un raport care va cuprinde programul de investiții DREPTURILE CONCEDENTULUI Art.22 Concedentul are următoarele drepturi: a) să stabilească cerințele şi criteriile de participare şi selecţie a operatorilor la procedura publică organizată pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii b) să stabilească criteriile de selecţie şi ponderea acestora la eligibilitatea ofertelor depuse la procedura publică organizată pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii şi se referă cu precădere la calitate, îndeplinirea condițiilor de mediu şi sănătate, caracteristicile funcţionale, caracteristicile tehnice şi avantajele economice. c) să aprobe/respingă stabilirea, ajustarea sau, după caz, modificarea tarifelor serviciilor d) să monitorizeze şi să exercite controlul cu privire la prestarea serviciilor, şi să ia măsurile necesare în cazul în care concesionarul nu asigură indicatorii de performanță şi continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat e) să sancționeze concesionarul în cazul în care acesta nu respectă prevederile caietului de sarcini. f) să rezilieze unilateral contractele de delegare a gestiunii serviciilor şi să organizeze o nouă procedură pentru delegarea gestiunii acestora, dacă constată nerespectarea de către concesionar a obligațiilor.

OBLIGAȚIILE CONCEDENTULUI Art.23 Obligațiile concedentului (a) Concedentul aprobă/respinge programele de reabilitare, extindere şi modernizare precum şi obiectivele noi de investiții propuse de concesionar (b) Concedentul are obligația de a controla şi monitoriza : - modul de respectare şi de îndeplinire de către concesionar a obligațiilor contractuale asumate - cantitatea serviciilor prestate de către concesionar - respectarea indicatorilor de performanță stabiliţi în contractul de delegare a gestiunii - modul de administrare, exploatare, întreţinere şi menținere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a infrastructurii edilitar-urbane încredințate prin contractul de delegare a gestiunii (c) Concedentul are obligația să elibereze extrasele după actele de stare civilă (d) Concesionarea, reconcesionarea locurilor de veci, eliberarea permiselor de lucru şi autorizaţiilor de construire pentru lucrările funerare şi construcțiile executate cimitir intră în sarcina concedentului cu respectarea condițiilor impuse de Regulamentul de administrare şi funcţionare a cimitirelor şi crematoriilor aparținând Primăriei Municipiului Timişoara precum şi a tarifelor aferente aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara. (e) Să asigure un tratament egal tuturor operatorilor, să elaboreze şi să aprobe documentele necesare organizării şi desfăşurării procedurilor de delegare a gestiunii şi de atribuire a contractelor (1) Să inventarieze şi să țină evidența bunurilor concesionate CAPITOLUL V CLAUZE FINANCIARE Art.2S Finanţarea cheltuielilor curente de funcţionare, a reparațiilor şi investițiilor făcute de către concesionar pentru îndeplinirea sarcinilor şi obligațiilor asumate prin contractul de delegare de gestiune cad exclusiv în seama acestuia din fondurile proprii. Art.26 Redevenţa minimă anuală de la care porneşte licitația este de 100.000 lei la cimitirul situat pe Calea Buziaşului, cimitir public uman din municipiul Timişoara, şi va fi modificată anual cu rata inflației. Art.26.1 Redevența se va plăti în 4 rate trimestriale egale, achitându-se în avans pentru fiecare trimestru, după cum urmează: - pentru trimestrul ], până la data de 10 ianuarie - pentru trimestrul II, până la data de 10 aprilie - pentru trimestrul III, pînă la data de 10 iulie - pentru trimestrul IV, până la data de 10 octombrie Art27 Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații dă dreptul concedentului să ceară concesionarului accesorii legale (penalități) în cuantum de 2% pe zi din valoarea facturii Art.28 Neplata redevenței (inclusiv a penalităților de întârziere) pe o perioadă mai mare de 30 de zile şi/sau neacceptarea de către concesionar a redevenței actualizate conduce la rezilierea unilaterală a contractului de concesiune pact comisoriu de gradul IV, fără apel la instanță. Art.29 Ofertantul căruia i s-a adjudecat oferta este obligat să constituie garanția de bună execuție a contractului de concesiune. Valoarea garanţiei este jumătate din redevența anuală stabilită. Contul în care se depune această garanție, se deschide de către concesionar la Trezoreria Municipiului Timişoara, şi se comunică concedentului Garanţia astfel depusă, reprezintă o compensație pentru eventualele pierderi, deteriorări sau prejudicii aduse concedentului prin neîndeplinirea obligațiilor asumate prin semnarea contractului de concesiune a serviciului. Această garanție se restituie în maximum 10 zile de la îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate prin contract, la expirarea acestuia. CAPITOLUL VII DURATA CONCESIUNII Art.30 Concesionarea se face pe o perioadă de 3 ani. Rosia

Art.30.1 Pe perioada stabilită se interzice concesionarului subdelegarea oricărei activități aparținând serviciilor concesionate. CAPITOLUL VIII PENALITĂȚI. CLAUZE DE REZILIERE Art.31 În caz de neexecutare a obligațiilor prevăzute în prezentul Caiet de Sarcini, contractul va fi reziliat de plin drept, fără punere în întârziere, pact comisoriu de gradul IV. Art.32 Concedentul are dreptul să sancționeze concesionarul în cazul în care acesta nu prestează serviciile la nivelul stabilit în Regulamentul mde serviciu şi în prezentul Caiet de sarcini. Art33 Încetarea delegării de gestiune prin concesiune se face în următoarele situații: a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, dacă părțile nu convin, în scris, la prelungirea acestuia, în condiţiile legii; b) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar sau ca urmare a constatării unor abateri ale concesionarului, prin reziliere unilaterală din partea concedentului, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului, egală cu contravaloarea redevenței anuale pentru fiecare an rămas până la expirarea de facto a contractului de concesiune. c) contractul este reziliat de drept în cazul în care concesionarul de servicii publice este declarat în faliment, insolvenţă sau în cazul în care i s-a anulat licenţa de operare. Autorităţile administrației publice locale au dreptul să rezilieze unilateral contractele de delegare a gestiunii serviciilor şi să organizeze o nouă procedură pentru delegarea gestiunii acestora, dacă constată şi dovedesc nerespectarea de către operatori a obligațiilor contractuale şi dacă operatorii nu adoptă programe de măsuri care să respecte condiţiile contractuale şi să asigure atingerea, într-un interval de timp prestabilit, a parametrilor de calitate asumaţi DISPOZIȚII FINALE I. Serviciul Clădiri, prin Compartimentul Cimitire şi Coşerit, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara în calitate de concedent, verifică şi supraveghează respectarea de către concesionar a prestării activităților şi serviciilor necesare modernizării, exploatării şi întreținerii cimitirelor publice umane ale Municipiului Timişoara în conformitate cu prezentul Caiet de sarcini şi cu Regulamentul de administrare şi funcţionare al cimitirelor aprobat prin H.C.L. nr. 231/24.05.2005 şi modificat prin H.C.L. nr. 354/25.10.2011. 2. Drepturile şi îndatoririle părţilor se stabilesc prin contractul de delegare de gestiune prin concesionare de servicii ce va fi încheiat în termen de 30 de zile de la data la care concedentul a informat ofertantul despre acceptarea ofertei sale, în conformitate cu prezentul Caiet de Sarcini, 3. Prezentul caiet de sarcini şi Regulamentul de administrare şi funcţionare al cimitirelor aprobat prin H.C.L. nr. 231/24.05.2005 şi modificat prin H.C.L. nr. 354/25.10.2011 fac parte integrantă din contractul de concesiune de servicii. VICEPRIMARI DIRECTOR, Traian Stoia Martin Staia FF SERVICIU, Hia Sîrca AL COMPARTIMENT CÎNTTIRE ŞI COŞERIT Căci pa petec ţi

Atasament: hcl_291_anexa04.pdf

Anexa/ la HCLMT nr. 4 du! S PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE SERVICIUL CLĂDIRI COMPARTIMENT CIMITIRE ŞI COŞERIT Nr. 05-22, CAIET DE SARCINI Privind delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public de administrare a domeniului public şi privat având ca obiect prestarea de servicii şi activităţi necesare modernizării, exploatării şi întreținerii cimitirului situat pe str. Rusu Şirianu, cimitir public uman al Municipiului Timişoara CAPITOLUL 1 DISPOZIȚII GENERALE Artl Prezentul caiet de sarcini stabileşte condițiile de desfăşurare a activităților specifice serviciului public de administrare a domeniului public şi privat având ca obiect modernizarea, exploatarea şi întreținerea cimitirului situat pe str. Rusu Şirianu, cimitir public uman din municipiul Timişoara, stabilind nivelurile de calitate şi condițiile tehnice necesare executării acestui serviciu în condiții de eficiență şi siguranță. elor publice umane din municipiul Timişoara, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare executării acestui serviciu în condiții de eficiență şi siguranță. Art.2 Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit cu respectarea prevederilor următoarelor acte normative : > Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia; > Legea nr. 215/2001 - legea administrației publice locale. > Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local > Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice > Hotărârea nr. 955/2004 - pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local > Ordonanța de Urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii : > Hotărârea nr. 71/2007 - pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii a În cimitir sunt aplicabile dispozițiile legate de domeniul edilitar, urbanistic, sanitar şi de mediu, iar Compartimentul Cimitire şi Coşerit din cadrul Serviciului Clădiri şi firmele concesionare sunt obligate să respecte legislația în ceea ce priveşte organizarea şi administrarea acestora. Art.3 În termenii prezentului caiet de sarcini: a) Municipiul Timişoara, ca şi autoritate contractantă care atribuie şi încheie un contract de concesiune de lucrări de servicii are calitatea de concedent. 2) Contractantul care a devenit parte într-un contract de concesiune de servicii are calitatea de concesionar.

Art.4 Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă precum şi sisteme de asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformităţii cu standardele relevante din domeniu. 4.1 Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția şi condițiile de recepție a lucrărilor, precum şi la alte condiții ce derivă din actele normative şi reglementările în legătură cu prestarea de activități şi servicii necesare modernizării, exploatării şi întreținerii cimitirului situat pe str. Rusu Șirianu, cimitir public uman din municipiul Timişoara. 42 Reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care sunt în vigoare, trebuie respectate permanent de către concesionar pe parcursul prestării activităților şi serviciilor necesare modernizării, exploatării şi întreţinerii cimitirului situat pe str. Rusu Şirianu, cimitir public uman din municipiul Timişoara. Art.5 Prezentul Caiet de sarcini este anexă la Contractul de delegare a gestiunii având ca obiect prestarea de servicii şi activități necesare modernizării, exploatării şi întreţinerii cimitirului situat pe str. Rusu Şirianu, cimitir public uman din municipiul Timişoara. CAPITOLUL 1I DATE REFERITOARE LA CONCESIUNE Et OBIECTUL CONCESIUNII Art. 6 Obiectul concesiunii îl constituie prestarea de servicii şi activităţi necesare modernizării, exploatării şi întreţinerii cimitirului situat pe str. Rusu Şirianu, cimitir public uman din municipiul Timişoara, cu respectarea Regulamentului de administrare şi funcționare a cimitirelor şi crematoriilor aparținând Primăriei Municipiului Timişoara aprobat prin HCL 354/25.10.2011. Terenurile pe care sunt amplasate cimitirele aparțin domeniului public al municipiului Timişoara şi nu fac parte din obiectul concesiunii. Doar în cazul în care este necesar, se concesionează de asemenea activitatea de înhumare a persoanelor fără reprezentanți legali sau fără identitate precum şi a serviciilor funerare în acest sens. Concesionarul are obligația să asigure păstrarea integrității şi protejarea în condiții optime a patrimoniului public încredințat, asigurarea funcționării şi întreţinerii dotărilor existente. Art. 6.1 Construcţiile precum şi orice alte bunuri mobile şi imobile care constituie patrimoniul cimitirului şi care se dau în administrarea directă a concesionarului, vor fi inventariate odată cu semnarea contractului de delegare de gestiune şi predarea către concesionar a serviciilor şi activităților concesionate, constituind bunuri de retur şi revin de drept concedentului la expirarea/încetarea contractului de concesiune. 6.1.1 Bunurile rezultate din investiții sau modernizări efectuate de concesionar pe cheltuiala sa şi cu aprobarea concedentului, rămân în proprietatea acestuia pe toată durata contractului dar constituie bun de retur şi revin de drept concedentului, gratuit şi liber de orice sarcini la expirarea/încetarea contractului de concesiune. 6.12 Bunurile proprii ale concesionarului (maşini, echipamente, utilaje, scule) rămân în proprietatea acestuia la expirarea/încetarea contractului de concesiune Art. 6.2 Natura serviciilor care vor fi prestate de către concesionar : 6.2.1 Servicii şi activități necesare realizării serviciilor funerare astfel încât ceremonialul înhumării, în cazul decesului unei persoane, să fie făcut cu maximă operativitate şi în condiții corespunzătoare. a) primirea comenzii pentru înmormântare, b)transportul persoanei decedate, c) pregătirea pentru înmormântare e Închirierea, pregătirea şi aranjarea capelei Deschidere şi închidere cavou Ridicat şi remontat capac cavou Săpat groapă Înhumare ( transportul decedatului de la capelă la locul de veci, introducerea în groapă, închiderea gropii, curățirea şi aranjarea locului de înhumare) e Depunerea şi aranjarea coroanelor de flori amenajare mormânt după t e e e

înhumare(evacuarea pământului în surplus şi transportul coroanelor la deponeu) e Exhumare după 7 ani e Exhumare înainte de 7 ani, dar nu mai devreme de un an e Reînhumarea osemintelor după 7 ani (d) Serviciul religios oficiat de reprezentanții bisericilor cu ocazia înmormântării nu se consideră prestare de servicii funerare 6.22 Înhumările se fac direct sau prin depunerea prealabilă a decedaţilor la capelă. Depunerea decedaților la capelă se poate face pentru cel mult 72 ore de la data decesului. 6.2.3 Inhumările se pot face în gropi simple, gropi zidite şi cavouri. Gropile zidite şi cavourile se execută potrivit dispozițiilor şi normelor în vigoare în baza permisului de lucru şi sub controlul administratorului cimitirului . 62.4 Alte servicii şi activități de amenajare şi întreţinere a locurilor de înhumare : - executat groapă zidită sau betonată, simplă sau suprapusă - executarea şi întreţinerea mormintelor de pământ Săpăturile făcute pentru gropile simple, cele zidite şi construirea cavourilor şi a monumentelor funerare vor trebui să fie înconjurate cu bariere sau protejate cu obstacole vizibile pentru a se evita orice pericol. Lucrările vor fi executate în aşa fel încât să nu compromită cu nimic securitatea şi integritatea publicului. Nu se va depozita nici măcar temporar pământ, materiale şi alte obiecte pe mormintele vecine. Se vor lua toate măsurile necesare pentru a nu murdări sau deteriora mormintele înconjurătoare pe timpul execuției lucrărilor. - întreţinerea mormintelor şi monumentelor istorice şi de artă şi ale personalităților marcante ale oraşului. - inventarierea lucrărilor funerare cu arhitectură deosebită şi urmărirea întreținerii lor - încasarea taxelor şi tarifelor aferente serviciului concesionat 6.2.3 Servicii de asigurare şi menţinere a curățeniei în perimetrul cimitirului. - asigurarea în incinta cimitirului a condițiilor de igienă cerute de reglementările în vigoare, prin instalarea de coşuri şi pubele, prin întreţinerea şi înlocuirea acestora atunci când este cazul, prin efectuarea în permanență a curăţeniei spațiilor verzi, aleilor de acces, capelelor, construcțiilor administrative şi prin efectuarea operațiunilor de dezinsecție, dezinfecție şi deratizare, ori de cîte ori este necesar. - executarea a cel puțin de două ori pe an (înainte de Sfintele Sărbători Pascale şi de 1 noiembrie) a unei curățenii generale (evacuarea resturilor vegetale, pământ, deşeuri rezultate din construcţii, etc) a mormintelor şi a aleilor din perimetrul cimitirului. - întreţinerea mormintelor neîngrijite pe o perioadă de 2 ani, cu obligaţia ţinerii evidenţei acestora şi a probelor care dovedesc starea de neîngrijire , precum şi înştiințarea în scris a concedentului în vederea luării măsurilor legale. 6.2.6 Activităţi de întreţinere şi reparare a instalaţiilor de apă şi canalizare, energie electrică, reparații alei şi garduri împrejmuitoare, întreţineri curente construcţii aferente. 6.2.7 Investiţii de reabilitare, extindere şi modernizare cu aprobarea concedentului. 6.2.8 Activităţi de întreţinere, protejare şi conservare a spațiilor verzi, gazonului, arborilor, arbuştilor, precum şi a oricăror alte amenajări dendro-horticole din incinta cimitirelor, constând în: - cosirea ierbii, toaletarea arborilor şi arbuştilor, greblarea frunzelor uscate şi transportarea lor la deponee - în cazul prăbuşirii arborilor de talie mare din cauze de forță majoră, care prin cădere distrug mormintele învecinate, refacerea acestora se execută de către prestator. 6.2.9 Serviciul de pază şi ordine a cimitirului. CAPITOLUL HI CONDIȚII DE EXPLOATARE A CONCESIUNII Art.7.1 Contractul de concesiune se încheie în urma adjudecării prin licitație publică deschisă. 7.1.1 Construcţiile precum şi orice alte bunuri mobile şi imobile care constituie patrimoniul cimitirului care se dă în administrarea directă a concesionarului, vor fi inventariate odată cu semnarea 3 REP poa spionat căpitan RTT i

contractului şi predarea către concesionar a activităților şi serviciilor concesionate, constituind bunuri de retur şi revin de drept concedentului la expirarea/încetarea contractului de concesiune. 7.1.2 Concesionarul dobândeşte dreptul de a exploata în mod direct pe riscul şi răspunderea sa bunul care face obiectul contractului potrivit obiectivelor stabilite de concedent. 71.3 Riscul exploatării cimitirului public uman care face obiectul contractului de delegare de gestiune de servicii este preluat în întregime de concesionar şi constă în: a) riscul de disponibilitate, respectiv nerespectarea unor parametri de performanță şi calitate ai serviciului, clar determinaţi şi măsurabili, pe întreaga durată a concesiunii În această situație, în cazul rezilierii unilaterale de către concedent a contractului de delegare a gestiunii, concesionarul este obligat să asigure continuitatea obiectului concesiunii până la finalizarea de către autoritatea competentă a unei noi proceduri de delegare de gestiune b) riscul de piaţă, respectiv neîntrebuințarea de către utilizatorii finali a serviciilor puse la dispoziția acestora, în condițiile în care parametrii de performanță şi calitate sunt integral respectaţi. Art. 7.2 Înhumările se fac numai în baza adeverinţei de înhumare eliberată de Oficiul Stării Civile care a înregistrat decesul, şi în locul stabilit de concedent Art. 7.3 Atribuirea în folosinţă a locurilor de veci în cazul decesului, se face în baza actelor doveditoare după plata tarifelor stabilite, şi se face de către concedent. Înhumarea decedaţilor se face de către concesionar. 713.1 Pentru o persoană decedată, se atribuie un loc de veci, în acel loc se pot înhuma titularii dreptului de folosință, soţii acestora, precum şi ascendenții şi descendenții lor până la gradul IV inclusiv. 7.3.2 În cazul în care aparținătorii doresc înhumarea decedatului într-un loc de veci deja concesionat, trebuie să aibă acordul scris al titularului de loc, care trebuie să achite concedentului taxa de reconcesionare a locului de veci, în cazul în care acesta este expirat. 7.3.3 Dimensiunile locurilor de veci sunt următoarele: (1) 2,60 m x 1,30 m pentru un loc de veci simplu, intervalele dintre locurile de veci sunt de 0,20 m (trotuar comun, după cum permite configurația terenului) necesare pentru circulație şi îngrijirea locului. (2) 2,60 m x 2,30 m pentru două locuri de veci (3)2,60 m x 3,30 m pentru trei locuri de veci (4) 2,60 m x 4,30 m pentru patru locuri de veci (5) Adâncimea gropii pentru toate situațiile enumerate mai sus, va fi de 2m iar acolo unde terenul permite aceasta va fi de 2,20 m. Art.74 Obligaţia de întreţinere a locurilor de veci ale oamenilor de ştiinţă, cultură şi artă, precum şi mormintele şi operele comemorative de război aflate în cimitirul situat pe str. Rusu Șirianu, cimitir public uman din municipiul Timişoara, revine concesionarului. Art.7.S Prestarea serviciilor funerare se va face pe baza solicitării celor interesați cu plata tarifelor care sunt stabilite de către concedent şi care sunt aprobate de către Consiliul Local Timişoara. Aceste tarife vor fi modificate anual cu rata inflației. Aplicarea acestor tarife de către concesionar este obligatorie. Art.7.6 Tarife 7.6.1 Tarifele serviciilor funerare şi activităților necesare realizării serviciilor funerare sunt distincte pe tipuri de servicii şi activități, astfel: a)Tarife de înhumare fundamentate pe baza lucrărilor necesare şi funcție de tipul locului de veci (groapă, groapă zidită, cavou) b)Tarife pentru catafalcare şi folosirea capelei c)Tarife de exhumare după 7 ani i. Tarife de exhumare înainte de 7 ani, dar nu mai repede de un an ii. Tarife de reînhumare a osemintelor după 7 an 7.62 La propunerea concedentului, tarifele pentru alte tipuri de servicii sau activități care nu au fost prevăzute şi care pot să apară în timpul exploatării concesiunii, vor putea fi aplicate doar în conformitate cu prevederile art. 7.5. Art.7.7 Plata utilităţilor (energie electrică, apă-canal, deșeuri/gunoi) din cimitir se va face de către concesionar în baza contractelor pe care acesta este obligat să le încheie cu furnizorii. a Rp nea isa SERIEI ou

CAPITOLUL IV DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PARȚILOR DREPTURILE CONCESIONARULUI Art.8 Concesionarul are următoarele drepturi: a) să încaseze contravaloarea serviciilor şi activităților prestate corespunzător cantității şi calității acestora în baza tarifelor aprobate de Consiliul Local b) să propună autorităților publice locale ajustarea periodică a preţurilor şi tarifelor în funcţie de rata inflației. OBLIGAȚŢIILE CONCESIONARULUI Art.9 In vederea asigurării continue şi permanente a desfăşurării serviciilor şi activităților funerare concesionate, concesionarul are următoarele obligații: a) să respecte indicatorii de performanță stabiliți de concedent în caietul de sarcini sau conveniți prin contractul de delegare a gestiunii b) să furnizeze concedentului informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informațiile necesare verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciilor, în conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii şi cu prevederile legale în vigoare c) să asigure finanțarea pregătirii şi perfecţionării profesionale a propriilor salariați. Art.9.1 Concesionarul are obligația asigurării conduitei şi ținutei personalului angajat. Art.9.2 Concesionarul are obligația afişării în locuri vizibile a Regulamentului de funcţionare şi administrare a cimitirelor, a programului de funcţionare a cimitirului şi urmărirea respectării întocmai a acestora. Art.9.3 Concesionarul are obligația afişării în locuri vizibile a tarifelor serviciilor practicate conform art.7.5 Art.10 Concesionarul are obligația de a exploata în mod direct obiectul concesiunii, fără a putea subconcesiona unei alte persoane sau societăți, în tot sau în parte, obiectul concesiunii. Art. 11 În cazul rezilierii unilaterale de către concedent a contractului de delegare a gestiunii din vina exclusivă a concesionarului, acesta este obligat să asigure continuitatea obiectului concesiunii până la finalizarea de către autoritatea competentă a unei noi proceduri de delegare de gestiune Art. 12 Concesionarul are obligația să asigure păstrarea integrității, protejarea, administrarea şi gestionarea în condiții optime a patrimoniului public încredințat, asigurarea funcţionării şi întreţinerii dotărilor existente. Art.12.1 Refacerile de construcţii funerare şi morminte deteriorate de persoane necunoscute, revin concesionarului, paza cimitirului făcând parte integrantă din obiectul concesiunii. Art.13 (1) Concesionarul răspunde pentru realizarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi reparații curente ale construcţiilor, a aleilor şi gardurilor împrejmuitoare, a instalațiilor de utilitate publică din incinta cimitirului (instalații de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, etc) care se vor efectua la solicitarea concedentului, după cum urmează: - zugrăveli exterioare şi interioare a tuturor construcțiilor date în administrare - reparații instalații interioare a tuturor construcțiilor date în administrare - reparații instalații exterioare din perimetrul cimitirului - reparații garduri împrejmuitoare şi alei (2) Concesionarul va elabora programe de dezvoltare şi optimizare a serviciilor prestate şi va efectua investiții de reabilitare, extindere şi modernizare din fonduri proprii, cu aprobarea concedentului, şi anume: - construcție capele funerare necesare ceremonialului de înhumare şi / sau efectuarea de dotări specifice la cele existente - marcarea locurilor de veci prin montarea de plăcuțe pe care să fie înscrise parcela, rândul şi mormintele de pe rândul respectiv - extindere de utilități (puțuri forate pentru alimentare cu apă potabilă) - refacere gard împrejmuitor şi porți de acces - construire de alei noi - construire toaletă publică diferențiată pe sexe, pentru persoanele care vizitează cimitirul La expirarea contractului de concesiune toate aceste investiții vor trece în proprietatea concedentului fără nici un fel de despăgubiri. ciori

Art.14 Concesionarul are obligaţia urmăririi lucrărilor funerare executate în cimitir, după cum urmează: - anunţarea concedentului de execuția oricăror construcţii funerare în situația în care se constată o încălcare a regulamentului de administrare şi funcționare a cimitirelor şi dacă se constată lipsa permisului de lucru - urmărirea şi verificarea executării lucrărilor funerare, respectarea dimensiunilor şi celelalte condiții stipulate în autorizația de construire şi înştiințarea concedentului în cazul încălcării legislației în vigoare - oprirea execuţiei oricăror lucrări funerare în situaţia în care constată o încălcare a regulamentului de administrare şi funcționare a cimitirelor şi a dispoziţiilor prevăzute în autorizația de construire - obligarea constructorilor să repare prejudiciile cauzate de aceştia pe cheltuiala acestora, în cel mai scurt timp Art.15 Concesionarul are obligaţia verificării pe teren împreună cu aparţinătorii, a locului de înhumare atribuit, marcarea locului pentru săparea gropii şi urmărirea executării acestei operaţiuni, precum şi verificarea modului în care se închide şi se profilează mormântul. Concesionarul răspunde de personalul care execută săparea gropii pentru a se evita deteriorarea mormintelor şi lucrărilor funerare învecinate Art.16 Concesionarul va păstra evidenţa tuturor înhumărilor în registre speciale şi într-o evidență computerizată cu următoarele specificații: - data înmormântării; - datele personale ale decedatului; - numărul actului de deces; - locul înhumării(parcela, rândul, numărul mormântului); - aparținătorul/concesionarul care a efectuat înmormântarea; - numărul facturii, chitanţei care dovedeşte achitarea tarifului serviciului funerar prestat Concesionarul este obligat să prezinte săptămânal în format electronic această evidență concedentului Art.17 Concesionarul are obligația să achite redevența la termenele şi în condițiile stabilite în contractul de concesiune Art.18 Concesionarul răspunde de achitarea facturilor la plata utilităţilor menţionate la art. 7.7 Art.19 Lucrările de dezinsecție, dezinfecţie şi deratizare se vor executa doar de către operatori autorizați. Art.20 Concesionarul trebuie să respecte obligațiile privind protecţia mediului, care decurg direct din prestarea serviciului public de administrare a cimitirului, precum şi cele derivate din activitățile conexe serviciului. Art.21 Concesionarul va prezenta concedentului, în fiecare an până la data de 15 decembrie, un raport care va cuprinde programul de investiții DREPTURILE CONCEDENTULUI Art.22 Concedentul are următoarele drepturi: a) să stabilească cerințele şi criteriile de participare şi selecţie a operatorilor la procedura publică organizată pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii b) să stabilească criteriile de selecţie şi ponderea acestora la eligibilitatea ofertelor depuse la procedura publică organizată pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii şi se referă cu precădere la calitate, îndeplinirea condiţiilor de mediu şi sănătate, caracteristicile funcționale, caracteristicile tehnice şi avantajele economice. c) să aprobe/respingă stabilirea, ajustarea sau, după caz, modificarea tarifelor serviciilor d) să monitorizeze şi să exercite controlul cu privire la prestarea serviciilor, şi să ia măsurile necesare în cazul în care concesionarul nu asigură indicatorii de performanță şi continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat e) să sancționeze concesionarul în cazul în care acesta nu respectă prevederile caietului de sarcini. f) să rezilieze unilateral contractele de delegare a gestiunii serviciilor şi să organizeze o nouă procedură pentru delegarea gestiunii acestora, dacă constată nerespectarea de către concesionar a obligațiilor. a ss IEEE BI te

OBLIGAȚIILE CONCEDENTULUI Art.23 Obligațiile concedentului (a) Concedentul aprobă/respinge programele de reabilitare, extindere şi modernizare precum şi obiectivele noi de investiții propuse de concesionar (b) Concedentul are obligația de a controla şi monitoriza : - modul de respectare şi de îndeplinire de către concesionar a obligațiilor contractuale asumate - cantitatea serviciilor prestate de către concesionar - respectarea indicatorilor de performanță stabiliți în contractul de delegare a gestiunii - modul de administrare, exploatare, întreținere şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a infrastructurii edilitar-urbane încredințate prin contractul de delegare a gestiunii (e) Concedentul are obligația să elibereze extrasele după actele de stare civilă (d) Concesionarea, reconcesionarea locurilor de veci, eliberarea permiselor de lucru şi autorizaţiilor de construire pentru lucrările funerare şi construcţiile executate cimitir intră în sarcina concedentului cu respectarea condițiilor impuse de Regulamentul de administrare şi funcţionare a cimitirelor şi crematoriilor aparținând Primăriei Municipiului Timişoara precum şi a tarifelor aferente aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara. (e) Să asigure un tratament egal tuturor operatorilor, să elaboreze şi să aprobe documentele necesare organizării şi desfăşurării procedurilor de delegare a gestiunii şi de atribuire a contractelor Să inventarieze şi să țină evidența bunurilor concesionate CAPITOLUL V CLAUZE FINANCIARE Art.25 Finanţarea cheltuielilor curente de funcţionare, a reparațiilor şi investițiilor făcute de către concesionar pentru îndeplinirea sarcinilor şi obligaţiilor asumate prin contractul de delegare de gestiune cad exclusiv în seama acestuia din fondurile proprii. Art.26 Redevenţa minimă anuală de la care porneşte licitaţia este de 100.000 lei la cimitirul situat pe str. Rusu Şirianu, cimitir public uman din municipiul Timişoara, şi va fi modificată anual cu rata inflației. Art.26.1 Redevenţa se va plăti în 4 rate trimestriale egale, achitându-se în avans pentru fiecare trimestru, după cum urmează: - pentru trimestrul 1, până la data de 10 ianuarie - pentru trimestrul II, până la data de 10 aprilie - pentru trimestrul III, pînă la data de 10 iulie - pentru trimestrul IV, până la data de 10 octombrie Art27 Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații dă dreptul concedentului să ceară concesionarului accesorii legale (penalități) în cuantum de 2% pe zi din valoarea facturii Art.28 Neplata redevenței (inclusiv a penalităților de întârziere) pe o perioadă mai mare de 30 de zile şi/sau neacceptarea de către concesionar a redevenței actualizate conduce la rezilierea unilaterală a contractului de concesiune pact comisoriu de gradul IV, fără apel la instanţă. Art.29 Ofertantul căruia i s-a adjudecat oferta este obligat să constituie garanția de bună execuție a contractului de concesiune. Valoarea garanţiei este jumătate din redevența anuală stabilită. Contul în care se depune această garanție, se deschide de către concesionar la Trezoreria Municipiului Timişoara, şi se comunică concedentului Garanția astfel depusă, reprezintă o compensație pentru eventualele pierderi, deteriorări sau prejudicii aduse concedentului prin neîndeplinirea obligațiilor asumate prin semnarea contractului de concesiune a serviciului. Această garanție se restituie în maximum 10 zile de la îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate prin contract, la expirarea acestuia. CAPITOLUL VII DURATA CONCESIUNI Art.30 Concesionarea se face pe o perioadă de 3 ani. ape

Art.30.1 Pe perioada stabilită se interzice concesionarului subdelegarea oricărei activități aparținând serviciilor concesionate. CAPITOLUL VIII PENALITĂȚI. CLAUZE DE REZILIERE Art31 În caz de neexecutare a obligațiilor prevăzute în prezentul Caiet de Sarcini, contractul va fi reziliat de plin drept, fără punere în întârziere, pact comisoriu de gradul IV. Art.32 Concedentul are dreptul să sancţioneze concesionarul în cazul în care acesta nu prestează serviciile la nivelul stabilit în Regulamentul mde serviciu şi în prezentul Caiet de sarcini. Art.33 Incetarea delegării de gestiune prin concesiune se face în următoarele situații: a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, dacă părțile nu convin, în scris, la prelungirea acestuia, în condițiile legii; b) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar sau ca urmare a constatării unor abateri ale concesionarului, prin reziliere unilaterală din partea concedentului, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului, egală cu contravaloarea redevenței anuale pentru fiecare an rămas până la expirarea de facto a contractului de concesiune. c) contractul este reziliat de drept în cazul în care concesionarul de servicii publice este declarat în faliment, insolvenţă sau în cazul în care i s-a anulat licenţa de operare. Autorităţile administrației publice locale au dreptul să rezilieze unilateral contractele de delegare a gestiunii serviciilor şi să organizeze o nouă procedură pentru delegarea gestiunii acestora, dacă constată şi dovedesc nerespectarea de către operatori a obligațiilor contractuale şi dacă operatorii nu adoptă programe de măsuri care să respecte condițiile contractuale şi să asigure atingerea, într-un interval de timp prestabilit, a parametrilor de calitate asumaţi DISPOZIȚII FINALE 1. Serviciul Clădiri, prin Compartimentul Cimitire şi Coşerit, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara în calitate de concedent, verifică şi supraveghează respectarea de către concesionar a prestării activităților şi serviciilor necesare modernizării, exploatării şi întreţinerii cimitirelor publice umane ale Municipiului Timişoara în conformitate cu prezentul Caiet de sarcini şi cu Regulamentul de administrare şi funcţionare al cimitirelor aprobat prin H.C.L. nr. 231/24.05.2005 şi modificat prin H.C.L. nr. 354/25.10.2011. 2, Drepturile şi îndatoririle părților se stabilesc prin contractul de delegare de gestiune prin concesionare de servicii ce va fi încheiat în termen de 30 de zile de la data la care concedentul a informat ofertantul despre acceptarea ofertei sale, în conformitate cu prezentul Caiet de Sarcini. 3, Prezentul caiet de sarcini şi Regulamentul de administrare şi funcționare al cimitirelor aprobat prin H.C.L. nr. 231/24.05.2005 şi modificat prin H.C.L. nr. 354/25.10.2011 fac parte integrantă din contractul de concesiune de servicii. VICEPRIMAR, DIRECTOR, Traian Stola Martin TI SEFSERVICIU, „e ( / Otilia Sîrca i —_ COMPARTIMENT CIMITIRE ŞI COŞERIT _Nigolqe Caci i fi d : E ozn e area

Atasament: hcl_291_anexa05.pdf

Anexa 5 la HCLMT nrd14/3 0 07 REGULAMENTUL DE SERVICIU PENTRU ADMINISTRAREA ȘI FUNCȚIONAREA CIMITIRELOR PUBLICE UMANE DIN MUNICIPIUL TIMIŞOARA CAPITOLUL I — DISPOZIȚII GENERALE Art. 1. Prezentul Regulament se aplică cimitirelor aparținând Municipiului Timişoara care vor fi concesionate prin delegare de gestiune. Art. 2. Cimitirele care urmează a fi concesionate sunt : l. Cimitirul nr. 2 din Calea Buziaşului 2. Cimitirul nr. 3 din strada Rusu Şirianu 3. Cimitirul nr. 4 din Bld. 16 Decembrie 1989 ( Calea Șagului ) Art. 3 În cimitire sunt aplicabile dispoziţiile legate de domeniul edilitar, urbanistic, sanitar şi de mediu, iar Compartimentul Cimitire şi Coşerit din cadrul Serviciului Clădiri şi firmele concesionare sunt obligate să respecte legislaţia în vigoare în ceea ce priveşte organizarea şi administrarea acestora. CAPITOLUL II - AMENAJAREA, VIZITAREA, ÎN TREŢINEREA Art. 4. În Municipiul Timişoara cimitirele vor fi delimitate de împrejmuiri cu garduri din materiale de construcţii cu respectarea reglementărilor privind arhitectura zonei în care sunt amplasate. Terenurile aparținând cimitirelor nu vor putea fi atribuite în folosinţă decât pentru înhumarea persoanelor decedate. Excepţie fac sediile firmelor concesionare unde îşi vor desfăşura activitatea angajații acestora. Construirea împrejmuirilor şi a capelelor se face pe baza permisului de lucru emis de Primăria Municipiului Timişoara conform legii. Art. 5. (1)Terenul aparținând cimitirelor se împarte în parcele, rânduri şi morminte. Locurile de înhumare au dimensiunile de 2,60 m x 1,30 m pentru un loc de înhumare simplu, intervalele dintre locurile de înhumare sunt de maxim 0,20 m ( trotuar comun, după cum permite configuraţia terenului ) necesare pentru circulație şi îngrijirea locului. (2)Pentru două locuri de înhumare dimensiunile sunt de 2,60 m x 2,30 m. (3)Pentru trei locuri de înhumare dimensiunile sunt 2,60m x 3,30 m. (4)Pentru patru locuri de înhumare dimensiunile sunt 2,60 m x 4,30 m. (S)Adâncimea gropii pentru toate situațiile enumerate mai sus, va fi de 2 m, iar acolo unde terenul permite aceasta va fi de 2,20 m. (6)Aceste dimensiuni sunt valabile în situaţia în care se execută construcţii funerare cu grindă. PB scena

(7)Dacă terenul nu permite se pot executa lucrări funerare de 2, 3 sau 4 locuri fără grindă, lăţimea terenului fiind cu 0,20 m mai îngust. (8)Suprafața atribuită pentru un loc de veci în vederea executării unei lucrări funerare este de 4,2 mp (2,80 m x 1,50 m ) cu loc de trotuar inclus. Art. 6. Vizitarea locurilor de veci în cimitire este permisă zilnic : - Ol apr. — 15 nov. între orele 08,00 —21,00; - 16 nov. — 31 mar. între orele 08,00 — 17,00. Art.7. Titularii dreptului de folosință a locului de înhumare au obligaţia de amenajare şi întreţinere a acestor locuri şi a lucrărilor funerare existente, asigurându-le un aspect curat, îngrijit. Societăţile concesionare din cimitire răspund de semnele, obiectele şi construcțiile funerare existente în cimitir. Celelalte semne şi obiecte funerare cum ar fi : obeliscuri, piramide, împrejmuiri, jardiniere, statuete, coloane, felinare nu au voie să depăşească limitele locului de înhumare prevăzut la art. 5. Dacă acestea depăşesc limitele locului de înhumare, aparţinătorii trebuie să le desființeze. Lucrările deteriorate de persoane necunoscute se vor reface pe cheltuiala societăților concesionare. Art. 8. În situaţia în care titularii dreptului de folosinţă a locului de înhumare nu au posibilitatea întreţinerii acestor locuri, datorită faptului că domiciliază în altă localitate sau nu le permite vârsta sau sănătatea, la solicitarea lor această întreţinere va putea fi făcută contra cost de către personalul angajat al societății concesionare din cimitire. CAPITOLUL III — ACCESUL ÎN CIMITIRE Art. 9. Accesul în cimitire pentru vizitatori se face conform orarului de funcţionare aprobat. Porţile de acces pot fi folosite şi în situaţii deosebite ( accesul autovehiculelor cu specific pompe funebre, accesul autovehiculelor şi utilajelor necesare salubrizării cimitirelor ). Circulaţia în cimitire se face numai pe alei, fiind interzisă călcarea monumentelor etc. Art. 10. Închiderea porților este anunţată de către personalul de pază cu 15 minute înainte de expirarea programului menționat la art.8. Personalul de pază are obligaţia să invite publicul să părăsească cimitirul la expirarea programului, după aceea nici o persoană nu mai are voie să rămână şi să intre în cimitir, cu excepția personalului de pază şi a angajaților societăţilor concesionare. CAPITOLUL IV - INTERDICŢII Art. 11. Este interzis accesul în cimitire a următoarelor persoane : l — aflate în stare de ebrietate ; 2 — persoane care practică comerțul ; 3 — îmbrăcate sumar sau cu îmbrăcăminte indecentă ; 4 — copiilor în vârstă de până la 10 ani, neînsoțiți ; 5 — însoțite de câini sau alte animale domestice. Art.12. În incinta cimitirului se interzice : I — consumul de alcool; 2 — consumul de semințe ; 3 — fumatul ; 4 — cântatul, mai puțin muzica aprobată prin ceremonie ; 5 — folosirea zgomotoasă a aparatelor de radio şi a casetofoanelor, praga

Art. 13. Este interzis accesul în cimitire a autovehiculelor de orice fel destinate transportului de persoane şi materiale, fără acordul societății concesionare. Fac excepţie de la aceasta persoanele cu handicap locomotor sau cu mobilitate redusă şi care deţin un certificat din care să rezulte această situaţie, precum şi vehiculele care transportă corpul neînsuflețit la locul de veci. Art. 14. Accesul şi evacuarea în şi din cimitire a materialelor cu mijloace de transport cu o capacitate mai mare de 1,5 tone este interzisă, cu excepția firmelor autorizate să evacueze gunoiul din cimitire şi a vehiculelor societăților concesionare. Art. 15. Persoanelor fizice sau juridice care execută construcţii funerare li se permite accesul cu autovehicule care transportă materiale gata preparate sau semifabricate pentru construcţii funerare sau cu utilaje folosite la construcțiile funerare numai cu un permis de lucru eliberat contra cost de Compartimentul Cimitire şi Coşerit din cadrul Serviciului Clădiri care se va afla asupra lor.Acestea vor mai avea asupra lor : copia contractului încheiat cu beneficiarul lucrării, un document care să conțină traseul de acces spre locul de execuție a lucrării şi condițiile particulare de execuție(termenele, modul de manipulare a materialelor şi deşeurilor) şi dovada achitării la zi a locului de veci. Zilnic şi la finalizarea lucrărilor, persoanele în cauză vor lăsa locul curat. Art. 16. Depozitarea gunoaielor şi a deşeurilor este permisă numai în locurile special amenajate ( pubele, platforme, containere sau coşuri de gunoi ) păstrându-se curăţenia şi ordinea acestora. Realizarea şi întreținerea locurilor amenajate pentru depozitarea gunoaielor şi deşeurilor intră în sarcina firmelor concesionare,care vor fi desemnate prin licitatie publica. Locurile special amenajate se vor indica prin plăcuţe şi săgeți. CAPITOLUL V — ATRIBUIREA ÎN FOLOSINȚĂ A LOCURILOR DE ÎNHUMARE Art. 17. Locurile de înhumare din cimitirele publice aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara sunt atribuite în folosință pe o perioadă de 7 ani pe bază de tarife stabilite prin HCL, prin act de folosinţă încheiat între Compartimentul Cimitire şi Coşerit din cadrul Serviciului Clădiri şi familia aparținătoare în condițiile prezentului Regulament. Tariful pentru asigurarea locului de folosinţă pe timp de 7 ani a unui loc de veci, se propune de către Compartimentul Cimitire şi Coşerit din cadrul Serviciului Clădiri şi se aprobă prin hotărârea Consiliului Local. Sunt exceptate de la prevederile aliniatului 1 beneficiarii Legilor de la art. 21 din prezentul Regulament. Art. 18. Atribuirea în folosință a locurilor de înhumare se face pe o perioadă de 7 ani pe bază de tarife stabilite prin H.C.L. prin act de folosință, cu posibilitatea prelungirii dreptului de folosință pentru aceeaşi perioadă. Excepție fac beneficiarii legilor 341/2004, 118/1990, 44/1994, 29/2000, 55/1998 şi 189/2000. Aceştia beneficiază de loc de înhumare gratuit pe veci conform art. 21 din prezentul Regulament. Art. 19. Locurile atribuite în folosință nu se pot înstrăina sau schimba. Acestea pot fi lăsate cu titlu de moştenire până la rude de gradul IV ( gradul de rudenie să fie certificat cu acte doveditoare ). Art. 20. Beneficiarii legilor :341/2004, 44/1994, 29/2000,118/1990, 55/1998, 189/2000 beneficiază de locuri de înhumare gratuite pe veci la cerere. Acestea se vor atribui în folosință în funcţie de terenul liber existent cu dovada încadrării în aceste legi. 3 Capra nt

Art.21. Atribuirea locurilor de veci persoanelor cu vârstă înaintată (70 de ani) ce nu au aparținători se acordă la cerere ( cu acte doveditoare : certificat naştere, dispoziție testamentară, declarație notarială pe proprie răspundere ) cu aprobarea Compartimentul Cimitire şi Coşerit din cadrul Serviciului Clădiri Atribuirea locurilor de veci pentru persoane în viață poate fi acordată şi în situații deosebite ( boală gravă incurabilă certificată de medic ) cu aprobarea Compartimentul Cimitire şi Coşerit din cadrul Serviciului Clădiri. Art. 22. Atribuirea în folosință a locurilor de înhumare în cazul decesului, se face în baza actelor doveditoare după plata tarifelor stabilite. Personalităților marcante ale localității se pot atribui locuri de înhumare gratuite pe veci în cimitirele aparținând Primăriei Municipiului Timişoara, prin Hotărârea Consiliului Local. Tot astfel, locurile atribuite în folosință pe bază de tarif pentru înhumarea unor personalități marcante ale localității, pot fi transformate în locuri de înhumare gratuite pe veci prin Hotărârea Consiliului Local. În cazurile prevăzute la aliniatele 2 şi 3, obligația de întreținere a locurilor de înhumare revine societății concesionare în care scop se va încheia o convenţie cu Primăria Municipiului Timişoara, cu excepţia cazurilor în care aparținătorii solicită în scris preluarea acestor obligații. Art. 23. Aprobarea atribuirii locurilor de înhumare în cazul decesului, se acordă de către Compartimentul Cimitire şi Coşerit din cadrul Serviciului Clădiri în baza adeverinței de deces. Pentru o persoană decedată se atribuie un loc de înhumare, în acel loc se pot înhuma titularii dreptului de folosință, soții acestora, precum şi ascendenții şi descendenții lor până la gradul IV inclusiv, conform art. 21. Dacă lângă un loc de veci atribuit în folosinţă există un teren liber şi titularul locului de veci solicită terenul respectiv, acesta se poate atribui în folosință cu aprobarea Compartimentul Cimitire şi Coşerit din cadrul Serviciului Clădiri, cu condiţia ca pe terenul respectiv să se execute o lucrare funerară de două locuri. Art. 24. Dreptul de folosință a locurilor de înhumare încetează : a) la expirarea duratei de folosinţă ; b) când titularul dreptului de folosință renunță la acest drept în favoarea Compartimentului Cimitire şi Coşerit din cadrul Serviciului Clădiri; c) în caz de părăsire sau menținere în stare de neîngrijire a locurilor de înhumare pe o perioadă mai mare de 2 ani. Art. 25. Societatea concesionară verifică prin administratorii angajaţi ai acestora, anual, starea de fapt a mormintelor şi aduce la cunoştinţa Compartimentului Cimitire şi Coşerit din cadrul Serviciului Clădiri situația, urmând ca aceasta din urmă să hotărască asupra dreptului de folosinţă în funcţie de starea de întreţinere. În cazul în care se constată că anumite locuri de înhumare sunt părăsite sau menținute în stare de neîngrijire mai mult de 2 ani, chiar dacă dreptul de folosinţă nu a expirat, concesionarii îşi vor pierde dreptul de folosinţă asupra locului respectiv. Excepție de la prevederile de mai sus fac mormintele funerare din patrimoniul național, monumentele istorice şi operele de artă. Locurile de veci neîngrijite,abandonate pe perioada celor doi ani, vor fi întreţinute şi îngrijite pe cheltuiala societății concesionare. Art. 26. În cazul în care dreptul de folosință a locurilor de înhumare a încetat şi pe aceste locuri există lucrări funerare, foştii titulari sunt obligaţi să le desființeze şi să elibereze terenul în termen de 90 zile de la încetare. În caz contrar, lucrările funerare trec în patrimoniul Compartimentului Cimitire şi Coşerit din cadrul Serviciului Clădiri după trecerea celor 90 zile. Pentru lucrările de construcţii funerare degradate pe care foştii titulari nu le desfiinţează, desființarea va fi executată de către societățile concesionare,care vor fi desemnate prin licitatie publică. 4 pornea oprea aer torte pupe ra ip

Pe aceste locuri de veci se vor executa construcţii funerare noi de către societățile concesionare de mai sus. Art. 27. Societatea concesionară, cu avizul Compartimentului Cimitire şi Coşerit din cadrul Serviciului Clădiri, are obligația să anunțe situațiile prevăzute la art. 26 şi art. 27 după următoarea procedură: somaţie la adresa din registru şi din evidența computerizată, înştiinţări lipite pe mormintele în cauză şi la avizierul cimitirului, respectiv, publicarea anuală în presa locală a unui anunţ privind expirarea dreptului de folosinţă. Art. 28. Titularii dreptului de folosință au obligația să anunţe în scris despre schimbarea domiciliului Compartimentului Cimitire şi Coşerit din cadrul Serviciului Clădiri. Art. 29. Compartimentul Cimitire şi Coşerit din cadrul Serviciului Clădiri va păstra şi va gestiona evidența tuturor locurilor de veci şi a înhumărilor în registre speciale şi într-o evidenţă computerizată. Accesul la baza de date va fi şi al firmelor concesionare ce vor propune şi arăta locurile de înhumare. CAPITOLUL VI — ÎNHUMĂRILE ȘI DESHUMĂRILE Art. 30. Dreptul de înhumare în cimitirele menționate la art. 3 îl au : ] — persoanele decedate cu ultimul domiciliu în Municipiul Timişoara ; 2 — persoanele decedate cu ultimul domiciliu în alte localități, dar care au dreptul de folosință asupra unui loc de veci într-unul din cimitire; 3 - rudele pînă la gradul IV sau persoanele aflate în întreţinerea unor persoane cu domiciliul stabil în municipiul Timişoara. 4 — persoanele decedate fără aparţinători şi cu ultimul domiciliu în alte localități. Acestea vor fi înhumate în locul indicat de Primăria Municipiului Timişoara. Pentru alte situații decât cele prevăzute la art. 31, dreptul la înhumare în cimitirele prevăzute la art. 3 îl au şi alte persoane cu aprobarea Primăriei Municipiului Timişoara. Art. 31. Înhumările se fac numai în baza adeverinței de înhumare eliberată de Oficiul Stării Civile care a înregistrat decesul. Înmormântarea decedaților aduşi din alte localități se face pe baza autorizaţiei sanitare de transport vizată de Centrul Sanitar Antiepidemic teritorial ( în cazul cadavrelor aflate în stadiul de putrefacție ) şi adeverinţelor de înhumare. Art. 32, Decedaţii care au suferit de boli contagioase nu vor fi depuşi la capele, ci vor fi înhumați direct la groapă. Art. 33. Înhumările se fac direct sau prin depunerea prealabilă a decedaţilor la capelă. Depunerea decedaţilor la capelă se poate face pentru cel mult 72 ore de la data decesului, fără nici o excepție. Art. 34. Înhumările se pot face în gropi simple, gropi zidite şi cavouri. Gropile zidite şi cavourile se execută potrivit dispoziţiilor şi normelor în vigoare în baza permisului de lucru şi sub controlul administratorilor cimitirelor numiţi de societatea concesionară. Societatea concesionară, cu acordul scris al Compartimentului Cimitire şi Coşerit din cadrul Serviciului Clădiri, poate executa lucrări funerare în avans în locuri din cimitir unde există o motivație bine întemeiată (deponee clandestine de gunoi, locuri de veci expirate mai mult de 2 ani, lucrări funerare care nu au aparţinători) pentru buna desfăşurare a activității. Art. 35. Mormintele nu pot fi deschise decât după 1 (unu) an de la data înhumării, cu excepţia înhumărilor succesive ale titularului sau aparţinătorilor decedatului, cu asigurarea măsurilor de protecţie sanitară prevăzute de lege. Prin excepție, acestea vor putea fi deschise până la l an cu în Eat trata

respectarea dispoziţiilor legale. După 1 an de la data înhumării, cadavrul deshumat este obligatoriu introdus într-un sicriu metalic, ermetic închis sau într-un sicriu de lemn căptuşit cu tablă şi ermetic închis în vederea respectării normelor sanitaro-antiepidemice. Aceasta se face în baza autorizaţiei eliberată de Direcţia de Sănătate Publică teritorială şi numai în perioada 1 nov-31 martie. După 7 ani de la data decesului osemintele pot fi deshumate în orice perioadă a anului, fără avizul organului sanitar. Mormintele se pot deschide în orice moment, cu aprobarea Parchetului. Art. 36. Deshumările şi reînhumările se fac în mod obligatoriu în prezența unui reprezentant al familiei decedatului şi sub supravegherea administratorului numit de societatea concesionară, iar operațiunea se consemnează în registrul de evidenţă şi în evidența computerizată. În cazul când în termen de 60 zile de la înştiinţare, reprezentantul familiei decedatului nu se prezintă pentru deshumare, deşi a fost anunţat în scris cu confirmare de primire, operațiunea de deshumare se desfăşoară numai în prezenţa administratorului numit, care consemnează în registrul de evidență şi în bazele de date computerizate operaţiunea de reînhumare a osemintelor. La fel se procedează şi în cazul în care nu mai există în viață nici o rudă a decedatului. În cazuri excepționale (cazuri sociale, cu motive bine întemeiate) deshumările şi reînhumările se fac fără perceperea tarifelor aferente cu aprobarea consiliului local. Art. 37. Dacă la expirarea termenului dreptului de folosinţă, acesta nu se prelungeşte, se pierde dreptul de folosință şi locul de înhumare se atribuie, în caz de deces, altei persoane,osemintele rezultate din deshumare se depun alături de noul înhumat. Costul procesiunii de înhumare a osemintelor se suportă de noul titular al dreptului de folosinţă. Art. 38. Transportul persoanelor decedate în aceeaşi localitate în altă localitate sau în altă țară, se face cu vehicule mortuare şi cu mijloace de transport special amenajate, cu respectarea normelor sanitaro-antiepidemice. Efectuarea acestor transporturi se asigură cu respectarea dispozițiilor din convențiile internaționale în care Statul Român este parte şi potrivit dispozițiilor legale în materie. Plata pentru transportul persoanelor decedate se face potrivit tarifelor stabilite. CAPITOLUL VII — SOCIETATEA CONCESIONARĂ Art. 39. Societatea concesionară are următoarele obligații : l — ținerea evidenţei înhumărilor pe parcele, rânduri şi locuri de înhumare ( morminte ) şi evidența înhumărilor ( repertoar cu decedații în ordine alfabetică, pe ani de înhumare ) ; 2 — întocmirea planului cu organizarea cimitirului ; 3 —atenționarea Compartimentului Cimitire şi Coşerit din cadrul Serviciului Clădiri de execuția oricăror construcţii funerare în situaţia în care se constată o încălcare a prezentului egulament şi dacă se constată lipsa permisului de lucru ; 4 — inventarierea lucrărilor funerare cu arhitectură deosebită şi urmărirea întreţineri lor ; 5 — marcarea parcelelor, rândurilor şi locurilor de înhumare ; 6 — urmărirea şi verificarea executării lucrărilor funerare, respectarea dimensiunilor şi celelalte condiții stipulate în autorizaţia de construire şi înştiințarea Compartimentului Cimitire şi Coşerit din cadrul Serviciului Clădiri în cazul încălcării legislației în vigoare ; 7 — inventarierea anuală a locurilor de înhumare libere ; 8 — verificarea pe teren împreună cu aparţinătorii locului de înhumare atribuit, marcarea locului pentru săparea gropii şi urmărirea executării acestei operațiuni, precum şi verificarea modului în care se închide şi se profilează mormîntul ; &

9 — răspunde de personalul care execută săparea gropii pentru a se evita deteriorarea mormintelor şi lucrărilor funerare învecinate ; 10 — oprirea execuţiei oricăror lucrări funerare în situația în care constată o încălcare a prezentului Regulament şi a dispozițiilor prevăzute în autorizaţia de construire ; 11 — obligarea constructorilor să repare prejudiciile cauzate de aceştia pe cheltuiala acestora în cel mai scurt timp ; 12 — urmărirea unei exploatări şi funcţionări a utilităţilor în cimitire ( energie electrică, apă-canal etc. ) ; 13 — urmărirea stării de curățenie şi luarea măsurilor pentru menţinerea acesteia ; 14 — executarea în condiții corespunzătoare a ceremoniilor funerare, precum şi asigurarea conduitei şi ținutei personalului angajat ; 15 — afişarea în locuri vizibile a Regulamentului de funcţionare şi administrare a cimitirelor şi urmărirea respectării întocmai a acestuia ; 16 — respectarea orarului de funcţionare a cimitirelor ; 17 — ținerea evidenţei înhumărilor personalităților importante ; 18 — colaborarea cu reprezentanții tuturor confesiunilor religioase, legal recunoscute de lege, în vederea respectării cerințelor legate de înhumare a acestora. Societății concesionare îi este interzis : l. să permită efectuarea unor lucrări fără permis de lucru şi să accepte persoane pentru efectuarea unor lucrări fără verificarea documentelor pe care acestea trebuie să le deţină ; 2. tăierea de pomi sau arbori fără aprobare ; 3. efectuarea locurilor de înhumare la alte dimensiuni decât cele prevăzute în prezentul Regulament ; 4. permiterea aplicării unor obiecte funerare care depăşesc limita locului de înhumare aprobat ; . deschiderea mormintelor şi deshumarea cadavrelor fără aprobare ; . executarea unor împrejmuiri, gropi zidite sau cavouri fără permis de lucru ; . aprobarea efectuării unor lucrări pregătitoare în alte locuri decât cele stabilite ; . să aplice alte tarife decât cele aprobate ; 9. să înstrăineze sau să schimbe locul de înhumare fără aprobare ; 10. să îndepărteze semnele funerare fără acceptul familiei aparținătoare, cu excepția celor care şi-au pierdut dreptul de folosință. CAPITOLUL VIII — PERSONALUL CIMITIRELOR Art. 40. Societatea concesionară va asigura toate condițiile necesare pentru a avea la dispoziție un număr suficient de personal, cum ar fi : gropari, îngrijitori, vânzători, în funcţie de mărimea fiecărui cimitir. Aceştia se subordonează direct societății concesionare. Art. 41. Tot personalul cimitirelor au obligația să supravegheze şi să semnalizeze orice neregulă pe care o constată în incinta cimitirelor. Art. 42. Personalul de gropari şi îngrijitori va avea următoarele obligații : l. săparea gropilor, respectiv deschiderea cavourilor sau a nişelor ; 2. coborârea sicrielor în gropi sau cavouri ; 3. în caz de deshumare, extragerea sicrielor, transferul sicrielor, reînhumarea, incinerarea resturilor de sicrie ; 4. acoperirea gropilor, respectiv închiderea cavourilor sau nişelor ; Sie

5. menţinerea în stare de întreținere a sculelor şi uneltelor necesare activității în cimitire; 6. purtarea unei ținute decente pe timpul ceremoniilor de înhumare ; 7. menținerea stării de curățenie în cimitire ; 8. menținerea în stare curată a locurilor de depozitare a resturilor, gunoaielor şi darea concursului la ridicarea acestora ; 9. orice alte lucrări care ar fi necesare în operaţiunile de înhumare, exhumare sau igiena publică a cimitirelor ; Art. 43. Personalului cimitirelor le este interzis : l — să comercializeze orice obiect care este folosit pentru întreţinerea sau ornamentarea mormintelor ; 2 — să-şi însuşească orice material sau obiect care provine de la locurile de înhumare a cărui drept de folosință a expirat ; 3 — să solicite familiilor sau firmelor foloase necuvenite pentru efectuarea unor activități care nu intră în atribuțiunile sale de serviciu ; 4 — să ţină vreo conversaţie ori să adopte o atitudine sau ţinută vestimentară care să dăuneze operațiunilor funerare ce se desfăşoară în incinta cimitirelor ; 5 — să distrugă sau să degradeze mobilierul şi obiectele funerare ; 6 — să degradeze sau să rupă florile şi coroanele de pe morminte ; 7 — să scrie cuvinte obscene pe obiectele funerare ; 8 — să depoziteze resturi sau gunoaie în alte locuri decât cele prevăzute ; 9 — să depoziteze pământ, materiale sau alte obiecte pe mormintele vecine ; 10 — să consume alcool, să cânte sau să asculte muzica în incinta cimitirelor. CAPITOLUL IX — PRESTAREA DE SERVICII FUNERARE Art. 44. Societatea concesionară asigură întrega gamă de servicii, lucrări şi obiecte necesare ceremoniilor funerare, precum şi alte servicii şi lucrări de amenajare şi întreţinere a locurilor de înhumare, astfel încât cerințele populației în cazul decesului unei persoane să poată fi satisfăcută într-un singur loc cu operativitate şi în condiţii corespunzătoare. Societatea concesionară cu acordul Compartimentului Cimitire şi Coșerit din cadrul Serviciului Clădiri va moderniza serviciile funerare la standarde europene prin modernizarea capelelor (montare de tâmplărie nouă, podele noi, frigidere etc. ), sediului administrativ, refacerea instalaţiilor de apă şi curent. Societatea concesionară, Toate acestea se vor derula cu acordul Compartimentului Cimitire şi Coşerit din cadrul Serviciului Clădiri în condițiile stipulate în contractul de concesiune. Prestarea serviciilor funerare se va face în baza solicitărilor celor interesați cu plata preţurilor şi tarifelor aferente, Tarifele specifice serviciilor şi lucrărilor funerare se aprobă prin hotărârea Consiliului Local. Art. 45. Toate persoanele fizice sau juridice care înhumează decedați în cimitirele aparținând Primăriei Municipiului Timişoara vor achita contravaloarea serviciilor funerare obligatorii ( săparea gropii, transportul decedaților la groapă etc. ) societății concesionare. Art. 46.. Societatea concesionară va executa reparații alei, curățenie alei, reparații şi reamenajări de locuri de depozitare a deşeurilor.

CAPITOLUL X — EXECUTAREA DE CONSTRUCȚII FUNERARE ÎN CIMITIRE Art. 47. În cimitirele aparținând Primăriei Municipiului Timişoara se pot executa construcţii funerare de către societatea concesionară sau de către societăți comerciale de profil sau de persoane fizice autorizate în condițiile legii, decizia alegerii executantului lucrării rămânând la latitudinea aparţinătorilor. Construcțiile funerare se vor executa numai pe timpul orarului Luni-Vineri 7 -17 în perioada 1 Aprilie -30 Octombrie. Excepţie fac unele cazuri speciale cu aprobarea prealabilă a societății concesionare. Prin grija Compartimentului Cimitire şi Coşerit din cadrul Serviciului Clădiri la intrarea în cimitire va fi afişată lista societăților comerciale autorizate să execute construcţii funerare în cimitirele aparținînd Primăriei Municipiului Timişoara. Art. 48. Societatățile comerciale sau persoanele fizice autorizate să execute construcţii funerare în cimitirele aparținând Primăriei Municipiului Timişoara vor respecta prevederile prezentului regulament. Art. 49. Se pot executa următoarele construcţii funerare: a— la suprafață : borduri sau împrejmuiri, capele,mausolee,monumente, obeliscuri, capace,alte lucrări de artă plastică; b- în subteran : cripte, bolte, cavouri, gropi zidite. Executarea capelelor şi mausoleelor este permisă doar pentru personalitățile marcante şi cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara. Construcţiile Funerare supraterane capele şi mausolee se autorizează de către Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Prin excepție de la aliniatul de mai sus, lucrările de construcţii funerare subterane şi supraterane se fac cu avizul Compartimentului Cimitire şi Coşerit din cadrul Serviciului Clădiri. Art. 50. Executarea construcțiilor funerare se fac în baza unui permis de lucru eliberat de Compartimentul Cimitire şi Coşerit din cadrul Serviciului Clădiri. Tariful pentru eliberarea permisului de lucru va fi aprobat de către Consiliul Local la propunerea Compartimentului Cimitire şi Coşerit din cadrul Serviciului Clădiri. Executarea săpăturilor pentru lucrările funerare în subteran (gropi zidite, bolte, cavouri etc.) se face de catre societatea concesionară în termen de maxim 3 zile de la plata serviciului respectiv. Art. 51. Eliberarea documentelor pentru construcțiile funerare se face după plata tarifelor, în funcţie de suprafața pe care se execută construcția. Art. 52. Executanții lucrărilor de construcţii au obligația să prezinte la societatea concesionară a cimitirului permisul de lucru şi tabelul cu personalul societății comerciale ce lucrează în cimitire. Personalul de pază are obligația să nu permită participarea la executarea onstrucțiilor funerare a nici unei persoane care nu are relații juridice de muncă cu societatea executantă.În cazul construcţiilor funerare executate în regie proprie persoanele participante trebuie să dovedească că sunt rude cu titularul locului de veci. Art. 33. Actele necesare pentru avizarea şi eliberarea permisului de lucru sunt: l — cerere în numele persoanei care solicită executarea lucrării şi care cuprinde : - numele, prenumele, adresa ; - cimitirul, parcela, rândul, mormântul unde urmează să se execute lucrarea ; - denumirea firmei care execută lucrarea. 2 — document eliberat de societatea concesionară din care să rezulte : 9 pr E

- numele plătitorului ; - parcela, rândul, mormântul unde se execută lucrarea ; - dovada achitării dreptului de folosință al fiecărui loc de înhumare. 3 — copie xerox după actul care dovedeşte valabilitatea dreptului de folosință al locului de înhumare respectiv ; Actele menţionate mai sus se prezintă pentru verificare, avizare şi aprobare. Pe baza aprobării date se emite permisul de lucru, care se întocmeşte în 3 exemplare : - un exemplar firmei care execută lucrarea ; - un exemplar la dosarul societății concesionare ; - un exemplar la dosarul Compartimentului Cimitire şi Coşerit din cadrul Serviciului Clădiri. Permisul de lucru se eliberează numai după plata taxelor legale. Este interzisă executarea de construcţii funerare fără permis de lucru eliberat. Societatea comercială care va executa o construcţie funerară fără permis de lucru eliberat nu va mai avea dreptul de lucru în cimitirele administrate de Primăria Municipiului Timişoara. Art. 54. Agenţii economici care urmează să execute construcții funerare în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara sunt obligații să execute lucrările astfel : - pentru lucrările, obişnuite în 30 zile de la data eliberării documentelor necesare construcției ( permisul de lucru ) ; - pentru capele, conform autorizaţiei de construire. Permisul de lucru se prelungeşte în condițiile în care construcţia funerară nu s-a executat din motive întemeiate(alegerea pentru terminarea construcţiei funerare a unei alte societăţi comerciale, condiţii meteo nefavorabile ) în termenele de mai sus. Prelungirea permisului de lucru se face prin achitarea contravalorii pe încă o perioadă permisă de lucru. Concesionarul cimitirului este obligat să verifice şi să transmită Compartimentului Cimitire şi Coşerit din cadrul Serviciului Clădiri respectarea termenului de execuție a construcţiei funerare stabilit în permisul de lucru şi să informeze în cazul în care acest termen este depăşit. Personalul de pază va interzice intrarea persoanelor în cimitire prin alte locuri decât pe porțile de acces. Art. 55. Este interzisă orice construcţie funerară în afara limitei suprafeței locului aflat în folosință şi menționat la art. 7. Societăţile comerciale care prestează construcţii funerare în cimitire, cât şi persoanele fizice care execută lucrări în regie proprie, au obligația respectării dimensiunilor locurilor de înhumare concesionate. Trotuarele turnate nu pot depăşi 0,20 m între lucrări. Art. 56. Încălcarea art. 54, 55 şi 56 atrage sancţiunile şi măsurile stabilite potrivit legislaţiei pentru asigurarea disciplinei în construcții. Art. 58. Săpăturile făcute pentru construirea cavourilor şi a monumentelor funerare vor trebui, prin grija constructorilor, să fie înconjurate cu bariere sau protejate cu obstacole vizibile pentru rezistența şi pentru a se evita orice pericol. Lucrările vor fi executate în aşa fel încât să nu compromită cu nimic securitatea şi integritatea publicului. Art. 59. Constructorii nu vor putea depozita nici măcar temporar pământ, materiale şi alte obiecte pe mormintele vecine. Aceştia vor trebui să ia toate măsurile necesare pentru a nu urdări sau deteriora mormintele înconjurătoare pe timpul execuției lucrărilor. Art. 60. Este interzis sub orice formă, sub pretextul facilitării execuției lucrărilor : deplasarea sau îndepărtarea semnelor funerare ce există pe marginea construcțiilor, fără acordul scris al familiilor aparținătoare. Art. 61. Materialele necesare pentru construcţie nu vor fi aduse la locul de executare 10 efort pan EN fi

decât pe măsura nevoilor. Art. 62. Nu este permis în cimitire depozitarea materialelor de construcţii, stingerea varului, cioplirea pietrelor, turnarea plăcilor şi crucilor în cofraje, ci doar efectuarea de lucrări pregătitoare. Art. 63. Pământul rezultat din săpătură, resturile de orice natură rezultate din operațiile de construcție, deşeurile de orice fel se transportă în fiecare zi de către constructorii ucrărilor la locurile special amenajate din incinta cimitirelor. Art. 64. Este interzisă montarea de bănci, de ornamente şi alte lucrări auxiliare pe trotuarul dintre locurile de înhumare, iar cele existente care împiedică circulația şi ocupă spațiul dintre mormintele vecine, vor fi desființate. Art. 65. Este interzisă tăierea de pomi şi arbori, precum şi desființarea vegetației, excepție făcând arborii care periclitează siguranța lucrărilor funerare sau cei care împiedică concesionarea de teren pentru înhumare. Art. 66. Dacă o construcție funerară prezintă o stare de degradare avansată ( care ar pune în pericol securitatea publică sau mormintele vecine etc., informare primită în scris de la societatea concesionară), se va întocmi un proces verbal de către Compartimentul Cimitire şi Coşerit din cadrul Serviciului Clădiri după care se va proceda la o somaţie adresată familiei aparținătoare prin care i se va pune în vedere remedierea monumentului. În situația în care familia aparţinătoare( titularul locului de veci) nu doreşte, nu poate fi găsită sau nu are posibilitatea să suporte costurile de remediere a construcţiei funerare locul de veci va fi atribuit altui solicitant care va plăti lucrările de remediere ce vor fi executate de către societatea concesionară. Art. 67. Obiectele declarate monumente de artă nu pot fi reparate, modificate sau demolate decât cu avizul prealabil al Comisiei Locale a Monumentelor. Art. 68. Monumentele de artă şi arhitectură şi operele comemorative ale eroilor şi mormintele personalităților, şi monumentele nefunerare aflate în cimitirele aparținând Primăriei Municipiului Timişoara sunt întreţinute şi îngrijite de societatea concesionară pe bază de convenţie încheiată cu Primăria Municipiului Timişoara. CAPITOLUL XI — CONTRAVENŢII Art. 69. Contravenții care se aplică societăţii concesionare : A. Constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 500 lei şi 100 lei următoarele fapte : l — funcţionarea cimitirelor fără autorizație eliberată de Primăria Municipiului Timişoara ; 2 — neîmprejmuirea cimitirelor cu garduri din materiale de construcții ; 3 — executarea acestora fără autorizație de construcţie ; 4— neamenajarea aleilor din cimitire B. Constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 200 lei şi 300 lei următoarele fapte : 1 — neefectuarea inventarierii anuale a locurilor de înhumare libere ; 2 — neaplicarea la loc vizibil a Regulamentului de funcţionare a cimitirelor şi a orarului de funcţionare ; 3 — neîntocmirea evidenţei înhumărilor personalităților importante ; C. Constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 500 lei şi 700 lei următoarele fapte : l — neasigurarea întregii game de servicii, lucrări şi obiecte necesare ceremoniei funerare; 1] nt pete tnt apti SR A USI

2 — nestabilirea locurilor special amenajate pentru efectuarea lucrărilor pregătitoare pentru construcții în cimitir ; 3 — neamenajarea, nemarcarea vizibilă a locurilor de depozitare a gunoaielor. D. Constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 300 lei şi 500 lei următoarele fapte : l — neinformarea Compartimentului Cimitire şi Coşerit din cadrul Serviciului Clădiri despre prezența în cimitir a unor societăți sau persoane fizice care execută construcţii funerare fără să a avea aprobările necesare. E, Constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 700 lei şi 900 lei următoarele fapte : 1 — efectuarea locurilor de înhumare la alte dimensiuni decât cele prevăzute în Regulamentul de funcţionare ; 2 — nerespectarea spațiilor dintre locurile de veci ; 3 — permiterea aplicării unor obiecte funerare care depăşesc limita locului de înhumare aprobat. F. Constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 500 lei şi 1000 lei următoarele fapte : 1 — deschiderea mormintelor şi deshumarea cadavrelor fără aprobare ; 2 — executarea de construcții funerare fără a avea eliberat permisul de lucru; G. Constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 200 lei şi 500 lei următoarele fapte : l — nerespectarea orarului de funcţionare a cimitirului ; 2 — nerespectarea obligaţiei de păstrare a crucilor şi plăcilor funerare ; 3 — neefectuarea lucrărilor de întreţinere la locurile de veci încredințate ; 4 — nemenținerea stării de curățenie şi ordine în cimitir ; 5 — neîntocmirea documentelor de evidență şi a planului de organizare a cimitirelor. H. Constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 300 lei şi 500 lei următoarele fapte : l — aplicarea altor tarife pentru activitățile din cimitire decât cele aprobate prin hotărâre a Consiliului Local ; 2 — înstrăinarea sau schimbarea locurilor de înhumare fără acceptul Compartimentului Cimitire şi Coşerit din cadrul Serviciului Clădiri; 3 — îndepărtarea semnelor funerare fără acordul familiei aparținătoare, cu excepţia pierderii dreptului de folosinţă a locului de veci. Art. 70. Contravenții care se aplică asociaţiilor familiale, persoanelor fizice şi firmelor private care execută construcţii funerare în cimitire, personal auxiliar, vizitatori : A. Constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 500 lei şi 700 lei următoarele fapte : l — practicarea unor activități care aduc atingere intimității locului de veci ; 2 — călcarea peste morminte ; 3 — distrugerea şi degradarea obiectelor funerare ; 4 — tăierea de pomi şi arbori fără aprobare. S — degradarea gardului de împrejmuire ; 6 — degradarea mobilierului dispus în cimitire ; 7 — degradarea sau ruperea florilor şi a coroanelor de pe mormânt ; 8 — înscrierea unor cuvinte obscene pe obiectele funerare. B. Constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 200 lei şi 300 lei Na ţ E tan pate pare

următoarele fapte : l — accesul în cimitir prin alte locuri decât pe porţile de acces ; 2 — accesul autovehiculelor şi vehiculelor în cimitir fără aprobare ; 3 — depozitarea resturilor şi gunoaielor în alte locuri decât cele prevăzute. C. Constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 500 lei şi 1000 lei următoarele fapte : l — însuşirea oricărui material sau obiect care provine de la locul de înhumare ; 2 — comercializarea unor obiecte folosite pentru ornamentarea mormintelor ; 3 — adoptarea unei ținute sau atitudini care să dăuneze ceremoniilor funerare. 4 — executarea de construcţii funerare neautorizate sau fără permis de lucru. D. Constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 200 lei şi 400 lei următoarele fapte : l — nesemnalizarea săpăturilor pentru cavouri şi gropi zidite ; 2 - depozitarea de pământ, a materialelor sau a altor obiecte pe mormintele vecine ; 3 — montarea de bănci, ornamente sau alte obiecte funerare pe trotuarele de lângă locurile de înhumare ; 4 — distrugerea, degradarea sau desfiinţarea spaţiilor verzi. 5 — crearea de stocuri de materiale la locurile de construcţii în cimitire ; E. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 100 lei şi 200 lei următoarele fapte : 1 — participarea directă sau indirectă la construcţiile funerare efectuate de firme private în cimitire de către persoane ce nu au relații juridice de muncă cu firmele respective. F. Constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 200 lei şi 400 lei următoarele fapte : — accesul în cimitire a persoanelor : 1. în stare de ebrietate 2. fără o îmbrăcăminte decentă 3. însoţite de câini sau alte animale domestice 4. care practică comerţul ambulant 5. care practică cerşitul G. Constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 100 lei şi 200 lei următoarele fapte : - consumul de alcool - consumul de semințe - fumatul - cântatul, înafara muzicii aprobate de eveniment - folosirea unor instrumente muzicale izolate - audierea zgomotoasă a aparatelor de radio şi casetofoanelor H. Constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă între 1000 lei şi 2000 lei efectuarea de înregistrări foto,audio-video în scopuri care contravin moralei. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se face de către persoanele împuternicite prin dispoziție a primarului, conform Ord.Guv. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi HCLMT 542/2006 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara. Pagubele pricinuite prin săvârşirea contravenţiilor se recuperează conform legii. id gaz

CAPITOLUL XII — DISPOZIȚII FINALE Art. 71. Concesionarul cimitirului are obligaţia asigurării pazei 24 de ore din 24 şi răspunde de toate bunurile mobile sau imobile aflate în incinta cimitirelor, inclusiv de controlul obiectelor ce intră şi ies din cimitir. Art. 72. Societatea concesionară poate înfiinţa în cimitire puncte mobile de vânzare a florilor, lumânărilor etc. Această activitate se face numai de către societățile concesionare. Art. 73. Societatea concesionară răspunde de aplicarea şi respectarea prezentului Regulament în cimitirele la care se referă acesta. Art. 74. Actele de concesionare a locurilor de înhumare eliberate de administrațiile cimitirelor până la intrarea în vigoare a prezentului Regulament rămân valabile. DIRECTOR MRI „4 Traian Stoia, ' Martin Staia FR, SERVICIU a COMPARTIMENT CIMITIRE

Atasament: Referat.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA SE APROBĂ, DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI PRIMAR, ŞI DOTĂRI DIVERSE SERVICIUL CLĂDIRI NICOLAE ROBU Compartiment Cimitire şi Coşerit Nr. SC2013-13454/14.05.2013

R E F E R A T

Privind aprobarea Studiului de oportunitate, Regulamentului de serviciu şi a Caietului de sarcini pentru delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public de administrare a

domeniului public şi privat având ca obiect prestarea de servicii şi activităţi necesare modernizării, exploatării şi întreţinerii cimitirelor publice umane din Municipiul Timişoara

Ca urmare a expirării la data de 25.06.2013 a contractului de concesiune cu nr. 867/3/25.06.2003

în cimitirele situate în Calea Şagului şi str. Rusu Şirianu, şi a contractului de concesiune cu nr. 867/2/25.06.2003 în cimitirul situat în Calea Buziaşului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, în vederea asigurării continuităţii serviciilor şi activităţilor necesare modernizării, exploatării şi întreţinerii cimitirelor publice umane din Municipiul Timişoara se impune aprobarea studiului de oportunitate conform art. 5 şi 6 din anexa 2 a H.G. nr. 955 /2004 pentru aprobarea reglementărilor- cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 şi a caietului de sarcini privind delegarea de gestiune prin concesionare în vederea atribuirii contractului de concesiune a serviciului public de administrare a domeniului public şi privat având ca obiect prestarea de servicii şi activităţi necesare modernizării, exploatării şi întreţinerii cimitirelor publice umane din municipiul Timişoara, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 71/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii domeniului public şi privat de interes local.

Astfel, propunem aprobarea prin Hotărâre de Consiliu Local a Studiului de oportunitate, a Regulamentului de serviciu şi a Caietului de sarcini privind delegarea de gestiune prin concesionare, anexe la prezentul referat.

VICEPRIMAR, DIRECTOR, Traian Stoia Martin Staia

ŞEF SERVICIU Otilia Sîrca

COMPARTIMENT CIMITIRE ŞI COŞERIT Nicolae Cacuci

Avizat juridic

Cod FO 53-01 ver.1