keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 186/07.04.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate actualizat pentru obiectivul de investiţie "Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor"

07.04.2015

Hotararea Consiliului Local 186/07.04.2015
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate actualizat pentru obiectivul de investiţie "Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015 - 8462 / 30.03.2015 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii nr. SC2014-26286/03.10.2014 a Comisiei tehnico-economice;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b) şi c) şi alin.(4) lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(2)din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate actualizat pentru obiectivul de investiţii "Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor", întocmit de S.C. ROUTECONSULT S.R.L., conform Contractului de proiectare nr. 269/18.12.2013 cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art. 3: Obiectivul de investitie ,,Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor" face parte din categoria lucrarilor de utilitate publică.

Art. 4: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. nr.488/10.10.2014 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate"Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor".

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

România SE APROBĂ Judeţul Timiş PRIMAR, Municipiul Timişoara Nicolae Robu Direcţia Tehnică Serviciul Drumuri, Poduri şi Utilităţi Hidrotehnice Nr. SC 2015 –

REFERAT privind aprobarea Studiului de Fezabilitate actualizat pentru obiectivul de investiţie

,,Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor” Direcţia Tehnică prin Biroul Drumuri şi Poduri are cuprins în programul de investiţii pe anul

2015 obiectivul de investiţii ,,Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor”. Calea Martirilor tronsonul cuprins între intersecţia cu strada Mareşal C-tin Averescu şi limita

administrativă a municipiului Timişoara propus pentru amenajare se află în zona de sud a municipiului Timişoara, reprezintă artera de legătură a municipiului Timişoara cu DJ 595, Timişoara- Giroc, fiind una din arterele de intrare în oraş.

Având în vedere urbanizarea intensă şi dezvoltarea zonelor de locuinţe pe teritoriul cuprins între Timişoara şi Giroc volumul traficului de autovehicule între aceste două localităţi a crescut în mod considerabil, astfel că în anumite perioade ale zilei capacitatea de circulaţie a drumului este depăşită, traficul desfăşurându-se anevoios, ca urmare este necesară modernizarea şi extinderea drumului la 4 benzi.

Starea de degradare actuală şi planeitatea îmbrăcăminții bituminoase actuale impun şi pe lăţimea existentă de parte carosabilă lucrări de reabilitare a structurilor rutiere respective, cu adaptarea capacităţii portante la solicitările traficului rutier actual şi de perspectivă. Amenajarea acestui drum are o importanţă deosebită pentru locuitorii municipiului Timișoara din punct de vedere economic şi social. Având în vedere cele menţionate, este necesară şi oportună, realizarea investiţiei propuse, acest fapt conducând la îmbunătăţirea accesului rutier şi pietonal în zonă.

Sursa de finanţare: Bugetul local capitolul Cap 84.02.03.03. Străzi, Cap. C Studii şi proiecte.

Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție ,,Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor”, realizat de SC ROUTECONSULT SRL conform contractului de prestări servicii nr. 269/ 18.12.2013 a fost predat Primăriei Municipiului Timișoara. Durata de realizare pentru execuţia lucrărilor proiectate este estimată la 24 luni. Prin HCL nr. 488/10.10.2014 a fost aprobată documentaţia tehnico-economică aferentă acestui obiectiv, cu o valoare totală a investiţiei, conform devizului general, de 16.307,157 mii lei (inclusiv TVA), respectiv 3.614,656 mii Euro (1 euro = 4,5114 lei la data de 17.03.2014).

Conform adresei din partea proiectantului, nr. RE2015-000520/20.03.2015, la elaborarea devizului general au apărut unele erori matematice în ceea ce privește cota de TVA. De aseemenea datorită finalizării studiului de soluție aferent Reglementării instalațiilor electrice în raport cu obiectivul de investiție, elaborat de SC Enel Distribuție Banat SA, s-a stabilit valoarea lucrărilor de execuție aferente instalațiilor electrice, valoare ce trebuie cuprinsă în structura devizului general. Astfel, valoarea investiţiei a crescut la 17.752,360 mii lei (inclusiv TVA) reprezentând 3.934,998 mii euro.

În vederea lansării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică pentru execuţia de lucrări, în conformitate cu HG 28/2008, anexa.4, art.5, este necesară actualizarea Devizului general întocmit la faza de proiectare - Studiul de Fezabilitate. Având în vedere cele prezentate propunem aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat şi realizarea investiţiei ,,Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor”.

La data emiterii prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.488 din 10.10.2014. VICEPRIMAR, SECRETAR, DAN DIACONU IOAN COJOCARI DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, SMARANDA HARACICU CHIŞ CULIŢĂ

ŞEF SERVICIU DPUH, ŞEF BIROU DP IOAN GANCIOV VASILE OLAR

CONSILIER AVIZAT JURIDIC LILIANA PÎRVU Red. LP Cod FO 53-01,ver.2

Atasament: Anexa.pdf

Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,, Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor"

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. Route Consult S.R.L., aferent obiectivului de investiţii ,, Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor”, conform contractului de proiectare nr. 269 din data de 18.12.2013 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei: Durata de realizare a investiţiei: 24 luni Valoare de investitie (INV) 17.752,360 mii lei (inclusiv TVA)

3.934,998 mii euro (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M 15.617,024 mii lei (inclusiv TVA)

3.461,679 mii euro (inclusiv TVA)

Capacităţi: - Suprafaţă carosabil 19.654,00 mp - Suprafaţă trotuare, accese 6.111,00 mp - Suprafaţă pistă ciclişti 1.093,00 mp - Canal tehnic 10.400,00 ml - Guri scurgere 64,00 buc - LEA iluminat stradal 2.663,00 m - Reţea gaze naturale 1.519,00 m -Stâlpi RATT pentru linie contact troleibus 88,00 buc

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, ŞEF SERVICIU DPUH, CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV

ŞEF BIROU DRUMURI ŞI PODURI, CONSILIER VASILE OLAR LILIANA PÎRVU