keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 488/10.10.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate"Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor"

10.10.2014

Hotararea Consiliului Local 488/10.10.2014
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate"Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-26430 /06.10.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii nr. SC2014-2686 a Comisiei tehnico-economice;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b) şi c) şi alin.4. lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor", întocmit de S.C. ROUTE CONSULT S.R.L., conform Contractului de proiectare nr. 269/18.12.2013 cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.
Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Directiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Şcoli, Spitale, Baze Sportive şi Instituţii Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Deviz_general.pdf

S.C. ROUTECONSULT S.R.L. Timişoara LĂRGIRE 4 BENZI CALEA MARTIRILOR, TIMIŞOARA Memoriu tehnico - economic 30 3.1.3. Deviz general (cf. H.G. 28 / 2008) privind cheltuielile necesare realizării „LĂRGIRE LA 4 BENZI CALEA MARTIRILOR, TIMIŞOARA” în mii lei şi mii euro la cursul BNR |lei/euro din data de NR. DENUMIREA CAPITOLELOR VALOARE TVA VALOARE CRT. ŞI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI a rca —— — ind TVA) mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro 1 2 13 4 3 5 7 CAPITOLULT CHELTUIELI PENTRU OBŢINEREA ŞI AMENAJAREA TERENULUI 1.1 |Obținerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2 |Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.3 |Amenaj. pt. prot. mediului şi aducerea la starea iniţială - ob, 2 84472 18,724 20,273 104,745 23,218 TOTAL CAPITOL 1 84,472 18,724 20,273 104,745 23,218 CAPITOLUL 2 (CHELTUIELI PT. ASIG. UTILITĂŢILOR NEC. OBIECTIVULUI 0,000 0,000 0,000 0,000 REGLEMENTARE INSTALAȚII ELECTRICE - PROIECT TEHNIC 15,518 3,964 20,482 4,540) REGLEMENTARE INSTALAȚII ELECTRICE - DEMONTĂRI LEA jt 80,980 19,435 100,415 22,258 REGLEMENTARE INSTALAȚII ELECTRICE - DEMONTĂRI LEA MT 3,254 0,721 0,781 4,035 0,894| REGLEMENTARE INSTALAȚII ELECTRICE - LEA JE 13,040 2,890 3,130 16,170 3,584| _| REGLEMENTARE INSTALAŢII ELECTRICE - BRANȘAMENTE 271,134 60,100 65,072 336,206 74,524 [REGLEMENTARE INSTALAȚII ELECTRICE - LEA MT 17,566 3,894 4,216 21,782 4,828 REGLEMENTARE INSTALAȚII ELECTRICE - LES 0,4 KV 799,803 177,285 191,953 991,756 219,833 REGLEMENTARE INSTALAȚII ELECTRICE - SECURITATE 2,173 0,482 0,522 2,695 0,597| (TOTAL CAPITOL 2 1 204,468 266,983 289,073| 1 493,541 331,059| CAPITOLUL 3 |CHEHTUIELI PENTRU PROIECTARE Şt ASISTENŢĂ TEHNICĂ 3.1 |Studii de teren 8,904 1,974 1,692 10,596; 2,349 3.2 |Taxe pentru obţ. de avize, acorduri şi autorizații 0,500 0,111 0,095 0,595 0,132 33 |Proiectare şi inginerie 52317 11,597 9,940, 62,257 13,800 34 |Organizarea procedurilor de achiziţie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 35 [Consultanţă 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 36 |Asistenţă tehnică 153,870 34,107 29,235 183,105 40,587 TOTAL CAPITOL 3 215,591 47,789 40,962 256,553 56,868 CAPITOLUL 4 i j | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢIA DE BAZĂ 41 [Construcţii şi instalaţii 10990,671 2230,307 2414,834) 12476639 2 765,580| . - E, ob1 TA ADINA A TIMSOATA 10990,671| 2230,307| 2414834| 12476639| 2 765,580 4.2 |Montaj utilaje tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000, 0,000 43 |Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 44 |Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 45 |Dotări 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 46 |Active necorporale: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 "TOTAL CAPITOL 4 10 990,671 2230,307| 2414,834| 12 476,639) 2 765,580 CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIELI 5.1 |Organizare de şantier 274,767 60,905 52,205 326,972 72477| 5.1,1, Lucrări de construcţii [1,5 %] 164,860 36,543 31,323 196,183 43,486 |_____ 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului [1 %] 109,907 24,362 20,882 130,789 28,991 5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 161,778 35,860 0,000 161,778 35,860 5.2.1, ISC - 0,8% din C+M 99,556 22,068 0,000 99,556 22,068 5.2.2, CSC - 0,5% din C+M 62,222 13,792 0,000 62,222 13,792 53 |Cheltuieli diverse și neprevăzute - 10% 1249520 276,969 237,409 1 486,929 329,594 TOTAL CAPITOL 5 1 686,065 373,734 289,614|_ 1 975,679 437,931 CAPITOLUL 6 , CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE ŞI TESTE ŞI PREDAREA LA BENEFICIAR 6.1 [Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 62 |Probe tehnologice şi teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL CAPITOL & 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL GENERAL 14181,267| 2937,537| 3 054,756| 16 307,157| 3 614,656 din careC + M 12444471] 2552,557| 2 755,503|14271,108| 3 163,343

Atasament: Referat.pdf

România SE APROBĂ Judeţul Timiş PRIMAR, Municipiul Timişoara Nicolae Robu Direcţia Tehnică Serviciul Drumuri, Poduri şi Utilităţi Hidrotehnice Nr. SC 2014 –

REFERAT privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie

,,Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor” Direcţia Tehnică prin Biroul Drumuri şi Poduri are cuprins în programul de investiţii pe anul 2014

obiectivul de investiţii ,, Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor” Calea Martirilor reprezintă artera de legătură a municipiului Timişoara cu DJ 595, Timişoara-

Giroc, fiind una din arterele de intrare în oraş . Calea Martirilor tronsonul cuprins între intersecţia cu strada Mareşal C-tin Averescu şi limita

administrativă a municipiului Timişoara propus pentru amenajare se află în zona de sud a municipiului Timişoara.

Având în vedere urbanizarea intensă şi dezvoltarea zonelor de locuinţe pe teritoriul cuprins între Timişoara şi Giroc volumul traficului de autovehicule între aceste două localităţi a crescut în mod considerabil, astfel că în anumite perioade ale zilei capacitatea de circulaţie a drumului este depăşită, traficul desfăşurându-se anevoios, ca urmare este necesară modernizarea şi extinderea drumului la 4 benzi.

Starea de degradare actuală şi planeitatea îmbrăcămintei bituminoase actuale impun şi pe lăţimea existentă de parte carosabilă lucrări de reabilitare a structurilor rutiere respective, cu adaptarea capacităţii portante la solicitările traficului rutier actual şi de perspectivă. Amenajarea acestui drum are o importanţă deosebită pentru locuitorii municipiului Timisoara din punct de vedere economic şi social. Prin realizarea acestei investiţii se au în vedere următorele:

- Realizarea unei circulaţii auto şi pietonale în condiţii de maximă siguranţă şi confort. - Dezvoltarea infrastructurii de transport. - Ameliorarea condiţiilor de mediu prin reducerea noxelor - Diminuarea zgomotului şi a vibraţiilor produse de circulaţia autovehicolelor

Având în vedere cele menţionate, este necesară şi oportună, realizarea investiţiei propuse, acest fapt conducând la îmbunătăţirea accesului rutier şi pietonal în zonă.

Sursa de finanţare: Bugetul local capitolul Cap 84.02.03.03. Străzi, Cap. C Studii şi proiecte. Primăria Municipiului Timişoara a recepţionat Studiul de Fezabilitate pentru ,, Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor”, realizat de SC ROUTE CONSULT SRL conform contractului de prestări servicii nr.269/18.12.2013. În vederea realizării investiţiei este necesară aprobarea Studiului de Fezabilitate.

Valoarea totală a investiţiei ,, Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor” este estimată, conform devizului general al investiţiei, la 16.307,157 mii lei (inclusiv TVA), respectiv 3.614,656 mii Euro (1 euro =4,5114 lei la data de 17.03.2014. Durata de realizare pentru execuţia lucrărilor proiectate este estimată la 24 luni. Având în vedere cele prezentate propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei ” Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor”. VICEPRIMAR, SECRETAR, DAN DIACONU IOAN COJOCARI DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, SMARANDA HARACICU CHIŞ CULIŢĂ

ŞEF SERVICIU DPUH, ŞEF BIROU DP IOAN GANCIOV VASILE OLAR

CONSILIER AVIZAT JURIDIC VIOLA DUMITRU

Red. VD Cod FO 53-01,ver.2

Atasament: Anexa.pdf

Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,, Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor"

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. Route Consult S.R.L., aferent obiectivului de investiţii ,, Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor”, conform contractului de proiectare nr. 269 din data de 18.12.2013 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei: Durata de realizare a investiţiei: 24 luni Valoare de investitie (INV) 16.307,157 mii lei (inclusiv TVA)

3.614,656 mii euro (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M 14.271,108 mii lei (inclusiv TVA)

3.163,343 mii euro (inclusiv TVA)

Capacităţi: - Suprafaţă carosabil 19.654,00 mp - Suprafaţă trotuare, accese 6.111,00 mp - Suprafaţă pistă ciclişti 1.093,00 mp - Canal tehnic 10.400,00 ml - Guri scurgere 64,00 buc - LEA iluminat stradal 2.663,00 m - Reţea gaze naturale 1.519,00 m -Stâlpi RATT pentru susţinere linie contact troleibus 88,00 buc

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, ŞEF SERVICIU DPUH, CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV

ŞEF BIROU DRUMURI ŞI PODURI, CONSILIER VASILE OLAR VIOLA DUMITRU