keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 158/25.03.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Liege"

25.03.2008

Hotararea Consiliului Local 158/25.03.2008
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Liege"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2008-005014/11.03.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ,sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4), lit. d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,"Amenajare strada Liege", întocmit de S.C. APECC S.R.L., conform contractului de proiectare nr. 211-612/2007 , cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1. se va face din bugetul local.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Drumuri şi Transporturi şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_1.pdf

Anexa 1 Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,,Amenajare strada Liege”

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. APECC S.R.L. , aferent obiectivului de investiţii ,,Amenajare strada Liege”, conform contractului de proiectare nr. 211-612/2007 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei :

Valoarea totală a investitiei: 638.736,54 lei (181.867 euro) din care construcţii montaj: 540.123,06 lei (153.789 euro) Durata de realizare a investiţiei: 3 luni Capacităţi:

Parte carosabilă amenajată 711 m2 ; Trotuare 395 m2 ; Parcări 583 m2 ; Borduri 215 m ; Accese 2 buc; Spaţii verzi 70 m2 ;

DIRECTOR D.DRUMURI ŞI TRANSPORTURI, ŞEF SERVICIU DRUMURI ŞI PODURI, ing. CHIŞ CULIŢĂ ing. IOAN GANCIOV ŞEF BIROU INFRASTRUCTURĂ ÎN TRANSPORTURI, CONSILIER,

ing.VASILE OLAR ing. MARINELA LUCUŢ

Atasament: Deviz.pdf

4 DEVIZ GENERAL (conform HG 11712002) pna tataie neaeare rază AMENAJARE STR. LIEGE În RONEURO la cursul eiEURO -ENR cin data de 0712207 ||. „era cer stepa a tra ZETERT = Creta pentr oțoere şi smanțartatoanuu COS FA Sa TE e TI TZ Cote pont root i salată tencă [= e SIE, SSE ŞI ESC: MESEI = Splai grea a EFES EST CERE pori E SEE SEE CETE = = pin SES | == ST por si DI 2 ver Pra CI RR II BR, FI IPESFEE ET Id x eri | E E SESTE E FEST ZI II ET EEE ES E orare tare, te legate, cast e ne CT -

capre și de | Cat păr darea în notare E EET Fe E = GE EEE Sa E aaa ra tenta incluse în car oc ce RR E ua acasa PU ru i ee tf TOTAL GERERC E TET RE SE SE] ince CET Sea | SEE 12 16| SES

TR SO UE SE ur o oaia d aa SR ERA o iata E) o RE TES REIES ana size so orez “DEEP + 22 + au CR STIE TE ITI ataca en ornat) ră esta pap ZF

PECETE [DIE Ea ECE E | [DNS STERE E SSIF SETE [Dece ce parter 25. ETER SES EST 7 lare ste lega atu e între EREI PER SEE PDS

DEVIZE FINANCIARE AMENAJARE STR. LIEGE Evaluare în RON Valosra fără Valoare cu TVA | AT | TVA N. 1 Studii de teren epograce 125) a) TOTAL Devi financiar 1 ZE Nr.2 Obținerea de avize, acorduri şi autorizații Cantfest ae trim | | a ze 5 acorduri certe pn Cote de urbanism 44525) ete) 410000 TOTAL Devi financiar nr.2 4100.00 Nr.3 Proiectare şi engineering expertiză ttnică oc) doi ca fzabiate 116ar| araiză eccnorică oa) proza tri + caiet de sare 201647 tai de erai 140622) verificare de proza (E dn PT+CS+DDE) 250| TOTAL Devi financiar nr.3 31 5554 22| Nr.4 Organizarea procedurilor de achiziție publică delta 20008] 236472 costorganizre iitațe 220008 TOTAL Devi financiar 130602) ete ta 512415 Nr.5 Asistenţă tehnică durata ca raizare a investita 12 ni asstetăttnică (034 in Ines ca bază) 122| ast ara n inspectori de şantier areal 12871) TES (LS on n arad) 1257) si TOTAL Deviz financiar nr.5 ET 5822

Atasament: Referat.pdf

România SE APROBĂ Judeţul Timiş PRIMAR, Municipiul Timişoara dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU Primăria Direcţia Drumuri şi Transporturi Serviciul Drumuri şi Poduri Nr. SC 2008- 005014/11.03.2008

REFERAT privind aprobarea Studiului de Fezabilitate

,,Amenajare strada Liege”

Direcţia Drumuri şi Transporturi are în programul de investiţii pe anul 2008 întocmirea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Amenajare strada Liege”.

Amenajarea acestei străzi are o importanţă deosebită pentru locuitorii municipiului Timişoara din punct de vedere economic şi social. Realizarea lucrării, va îmbunătăţi considerabil viabilitatea şi starea tehnică a părţii carosabile şi implicit confortul şi siguranţa utilizatorilor.

Strada Liege este amplasată în zona de nord a municipiului. Strada supusă modernizării este delimitată de Calea Aradului şi str. Carei funcţionând la ora actuală ca stradă înfundată la capătul dinspre Calea Aradului.

În situaţia actuală, strada Liege nu are o structură de drum, strada fiind din pământ.Din această cauză traficul auto se desfăşoară cu dificultate mai ales pe timp ploios.

Delimitarea trotuarelor este executată numai pe partea stângă (sens dinspre str. Carei spre Calea Aradului).Canalizarea a fost executată în axa străzii, la nivel de canal colector.

Reţeaua de alimentare cu gaze naturale de medie presiune este amplasată subteran pe partea dreaptă (sens dinspre str. Carei spre Calea Aradului).

Reţeaua de alimentare cu energie electrică este amplasată pe partea stângă, aerian, pe stâlpi din beton precomprimat utilizaţi şi pentru iluminatul stradal.

În conformitate cu prevederile din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor şi Ordinul Guvernului nr. 49/98 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţi urbane, se încadrează în categoria III -străzi colectoare, cu două benzi de circulaţie şi viteză de proiectare de 50 km/h.

Strada Liege este concepută ca stradă modernizată cu două benzi de circulaţie de câte 3,00 m, astfel încât să satisfacă pe deplin intensitatea traficului din zonă şi să conducă la un grad de confort superior pentru utilizatori (zgomot la rulare, vibraţii, praf, noxe la niveluri cât mai scăzute).

La proiectarea modernizării străzii Liege s-au avut în vedere prevederile standardelor şi normativelor în vigoare, precum şi standardele şi normativele conexe.

Suprafaţa şi situaţia juridică a terenului ce urmează a fi ocupat : a) Suprafaţa ocupată - lucrările necesare amenajării străzii Liege, se vor executa pe

domeniul public fără a se ocupa noi suprafeţe de teren din domeniul public sau privat ; b) Situaţia juridică a terenului: - este posibilă ocuparea temporară a unor suprafeţe de teren

pe domeniul public, destinate organizării de şantier, pe durata execuţiei lucrărilor, cu acordul beneficiarului.

Din punct de vedere seismic, conform Normativului pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor din domeniul transporturilor şi telecomunicaţiilor, indicativ PD 197 – 80 şi conform prevederilor STAS 11100/1 – 93 Zonarea seismică. Macrozonarea seismică a teritoriului României, gradul de intensitate seismică de calcul pentru o structură încadrată în clasa de

importanţă II (medie), este 71. Conform STAS 6054 – 77, adâncimea maximă de îngheţ pentru municipiul Timişoara este de 80 cm.

În plan, axa străzii Liege este un singur aliniament care totalizează o lungime de 111 m. Str. Liege este mărginită de str. Carei, respectiv de Calea Aradului. Prin rezolvarea accesului în Calea Aradului se descongestionează intersecţia Căii Torontalului cu strada Liniştei, intersecţie care se află în imediata apropiere a străzii supuse modernizării. Astfel str. Liege este accesibilă din ambele părţi.

În profil transversal, strada are o lăţime a părţii carosabile de 6,00 m (conform STAS 10144/1-90 Străzi. Profiluri transversale) amenajată în profil transversal tip acoperiş cu panta de 2,5 % iar pe ambele părţi ale străzii s-au prevăzut trotuare cu lăţimea de minim 1,20 m, cu o pantă transversală de 2,0%.

Apele meteorice de pe suprafaţa carosabilă şi trotuare sunt conduse prin pante transversale de 2 x 2,5% respectiv 2% către „rigolele” formate la marginile părţii carosabile, din borduri şi dalele prefabricate din beton adiacente, fiind apoi dirijate prin pante longitudinale spre gurile de scurgere pozate la bordură pe ambele părţi ale străzii la distanţe de cca. 30 m.

Gurile de scurgere, în total 6 bucăţi, care vor fi racordate la reţeaua de canalizare, sunt proiectate atât numeric cât şi ca amplasare pentru a prelua în bune condiţii volumul de ape meteorice în condiţii de precipitaţii abundente.

În vederea facilitării accesului la proprietăţile din zonă, s-a prevăzut amenajarea tronsoanelor de trotuar din faţa porţilor de acces în curţi sau la garaje, prin coborârea bordurii la nivelul părţii carosabile şi amenajarea în consecinţă a suprafeţei trotuarului.

Pe această stradă se va amenaja spaţiu verde amplasat între partea carosabilă şi trotuar la capătul dinspre Calea Aradului. Pe ambele părţi ale străzii se vor amenaja parcări cu orientări diferite şi anume 10 locuri de parcare paralele cu partea carosabila pe partea stângă şi 26 locuri de parcare oblice pe partea dreaptă.

Pentru orientarea şi dirijarea circulaţiei, pe partea carosabilă se vor aplica marcaje rutiere în axa străzii şi la extremităţile străzii pentru trecerile de pietoni şi reglementaera circulaţie la intersecţia cu Calea Aradului. Deasemenea se vor monta indicatoare rutiere adecvate.

În conformitate cu HG 766/1997 Anexa 1, art. 6 această stradă se încadrează în categoria de importanţă normală (C).

Structura rutieră propusă pentru partea carosabilă este următoarea: 4 cm beton asfaltic (strat uzură) B.A.16; 4 cm beton asfaltic deschis (strat legătură) B.A.D. 25; 15 cm fundaţie din piatră spartă; 37 cm fundaţie din balast.

Pentru realizarea trotuarelor se propune următoarea structură: 6 cm pavele prefabricate din beton; 3 cm nisip de poză; 10 cm balast stabilizat cu ciment; 3...5 cm nisip.

Pentru realizarea sprafeţelor de parcare se propune următoarea structură: 8 cm pavele prefabricate din beton; 3 cm nisip de poză; 20 cm balast stabilizat cu ciment; 15 cm balast 3...5 cm nisip.

Încadrarea părţii carosabile se va realiza cu borduri ridicate din beton, aşezate pe fundaţie de beton.

În zona carosabilă apele meteorice vor fi dirijate spre rigolă şi gurile de scurgere prin intermediul pantelor transversale şi longitudinale.

Investiţia se va realiza în decurs de 3 luni. Graficul de realizare a investiţiei este ataşat prezentei documentaţii.

Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiţiei ,,Amenajare strada Liege” este estimată la 638.736,54 lei, reprezentând 181.867 euro, conform devizului general .

Având în vedere faptul că finanţarea studiului de fezabilitate ,,Amenajare strada Liege” se face din Bugetul local aprobat pentru anul 2008, propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei menţionată anterior.

DIRECTOR D.DRUMURI ŞI TRANSPORTURI, DIRECTOR ECONOMIC, ing. CHIŞ CULIŢĂ ec. SMARANDA HARACICU ŞEF SERVICIU DRUMURI ŞI PODURI, ŞEF SERVICIU JURIDIC,

ing. IOAN GANCIOV jr. MIRELA LASUSCHEVICI

ŞEF BIROU INFRASTRUCTURĂ ÎN TRANSPORTURI, ÎNTOCMIT, ing.VASILE OLAR ing. MARINELA LUCUŢ