keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 139/24.03.2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Canalizare menajeră Calea Şagului Timişoara - etapa I"

24.03.2009

Hotararea Consiliului Local 139/24.03.2009
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Canalizare menajeră Calea Şagului Timişoara - etapa I"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009-3689/26.02.2009 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Comisiei Tehnico - Economice nr.17/17.02.2009;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Canalizare menajeră Calea Şagului Timişoara - etapa I", potrivit proiectului nr. 340/2008 întocmit de SC PRO WASSER AT. SRL Timişoara, având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR PRIMĂRIA TIMIŞOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ BIROUL HIDROTEHNIC Nr. SC 2009-

R E F E R A T

Primăria Municipiului Timişoara prin Biroul Hidrotehnic execută lucrările de investiţii din domeniul apă-canal pe raza Municipiului Timişoara, cu finanţare din bugetul local.

Având în vedere viteza de dezvoltare a localităţii Timişoara, numărul mare de construcţii apărute în ultimii ani, precum şi creşterea preconizată a populaţiei localităţiilor periurbane se impune urgentarea realizării lucrărilor de infrastructură, de dezvoltare a echipării cu reţele tehnico-edilitare.

Prin prezentul proiect se propune realizarea unui colector menajer pentru zona industrială Calea Şagului, la care să se racordeze unităţile existente şi noile unităţi care se vor realiza în viitor, precum şi apele uzate de la localităţile periurbane.

În etapa I, prin canalul menajer propus se va realiza tronsonul cuprins între punctul de descărcare situat pe Calea Şagului, în zona pasajului şi intersecţia C. Şagului cu strada Ovidiu Cotruş, după reprezentanţa Mercedes.

Valoarea totală a investiţiei ,,Canalizare menajeră Calea Şagului Timişoara - etapa I” este estimată la 5.289.990 lei (cu TVA), respectiv 1.435.547 Euro.

Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului ,,Canalizare menajeră Calea Şagului Timişoara - etapa I” se face din bugetul local, propunem aprobarea studiului de fezabilitate întocmit de S.C. PRO WASSER AT. S.R.L. conform proiectului 340/2008. Menţionăm că studiul de fezabilitate a fost oferit cu titlu gratuit Primăriei Municipiului Timişoara.

VICEPRIMAR, SORIN GRINDEANU DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU ENERGETIC, MARIUS ONEŢIU IOAN ZUBAŞCU AVIZAT JURIDIC, Red. / Dact. C.C. ; Ex:1 FP 53 – 01, Ver. 1

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA la HCL nr……………………

,,Canalizare menajeră Calea Şagului Timişoara - etapa I” Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI (cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei: 5.289.990 lei / 1.435.547 EURO Construcţii-montaj : 4.162.844 lei / 1.129.673 EURO

Evaluarea investiţiei în lei : Anul I 5.289.990 lei / 1.435.547 EURO Durata de realizare a investiţiei: 12 luni Capacităţi realizate : -Canal menajer PAFSIN 1200 mm L = 530 m -Staţie de pompare SP2 -Conducte refulare 2x315 mm, L=1963 m -Subtraversare linie CF = 3 buc. -Subtraversare drum asfalt 1 buc. -Spargeri şi refaceri drum şi trotuare pe tronsonul Cex-CM8 -Alimentare cu energie electrică la SP2

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ing. MARIUS ONEŢIU

Red. / Dact. : CC Ex:1