keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 419/31.10.2017 privind aprobarea proiectelor culturale cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activităţi culturale nonprofit de interes local, în anul 2017 - sesiunea a 2-a

31.10.2017

Hotararea Consiliului Local 419/31.10.2017
privind aprobarea proiectelor culturale cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activităţi culturale nonprofit de interes local, în anul 2017 - sesiunea a 2-a


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Expunerea de motive SC2017-026984/31.10.2017 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2017-026984 din data de 31.10.2017 al Directiei Comunicare-Relationare, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere în vedere avizul Directiei Economice, anexă la Raportul de specialitate nr.SC2017-026984/31.10.2017;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic, anexă la Raportul de specialitate nr. SC2017-026984 din data de 31.10.2017;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere că Programul anual al finantărilor nerambursabile a fost publicat in Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr. 76/24.04.2017 si Anuntul de participare pentru sesiunea a 2-a a fost publicat in Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr. 132/17.07.2017;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificată;
Având în vedere Legea 350/2005 privind regimul finantărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general; Avand in vederea adresa Casei de Cultură a Municipiului Timisoara nr. 3404/25.08.2017 prin care ne-a fost inaintat: Procesul-verbal de jurizare nr. 3359/23.08.2017 a proiectelor pe cultura - sesiunea a II-a cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activităti culturale non-profit de interes local, in anul 2017 si Adresa nr. 3786/12.09.2017 prin care ne-a fost inaintat Raportul intermediar nr. CCMT 3766/11.09.2017 de solutionare a contestatiilor pentru finantarile nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati culturale nonprofit de interes local pe anul 2017 - sesiunea a 2-a prin care s-a constatat ca au fost depuse 0 (zero) contestatii;
Având în vedere HCL 40/29.07.2016 pentru modificarea Regulamentului privind regimul finantărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităti nonprofit culturale si de tineret de interes local aprobat prin Hotararea Consiliului Local 41/02.02.2016;
Având în vedere art.36 alin 2 litera (b) din Legea nr. 215/ 2001 privind administratia publică locală, republicată si modificată;
În conformitate cu art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă lista proiectelor culturale cu finanţare nerambursabilă alocate de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activităti nonprofit de interes local, pe anul 2017 sesiunea a 2-a, in conformitate cu Procesul-verbal nr. 3359/23.08.2017 al Comisiei de analiza a proiectelor culturale constituite in baza Dispozitiei Primarului Municipiului Timisoara nr. 998/29.05.2017 si raportul intermediar nr. CCMT 3766/11.09.2017 al Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru finantările nerambursabile pentru activităti nonprofit culturale si de tineret constituite in baza Dispozitiei Primarului Municipiului Timisoara nr. 1103/22.06.2017, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredintează Casa de Cultură a Municipiului Timişoara si Directia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Casei de Cultură a Municipiului Timişoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

Atasament: Anexe_proiect.pdf

ROMANIA Anexă la raportul de specialitate nr. SC2017-026984/31.1 0.2017 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 31.10.2017 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea proiectelor culturale cu finanțare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activități culturale nonprofit de interes local, în anul 2017 — sesiunea a 2-a Constatând din examinarea raportului de specialitate privind aprobarea proiectelor culturale cu finanțare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activități culturale nonprofit de interes local, în anul 2017 — sesiunea a 2-a. Având în vedere prevederile actelor normative în vigoare, şi anume: —_ Conform art. 15 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 40/29.07.2016 pentru modificarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale şi de tineret de interes local aprobat prin Hotararea Consiliului Local 41/02.02.2016, procedura de selecţie de proiecte, organizată de Casa de Cultură a Municipiului Timişoara va cuprinde următoarele etape: a) publicarea programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în cel mult 30 de zile de la aprobarea bugetului propriu al Primăriei Municipiului Timişoara b) publicarea anunţului de participare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a şi pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea proiectelor; c) depunerea proiectelor la Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, str. Miron Costin, nr.2 d) verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară; e) evaluarea propunerilor de proiecte; f) comunicarea rezultatelor; g) încheierea contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă; h) publicarea anunţului de atribuire a contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă in Monitorul Oficial al Romaniei şi pe site-ul Primăriei Municipiului Timisoara in termen de 30 de zile de la incheierea contractelor; În baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general; În baza prevederilor art. 14, art.20 alin.1, art.22, art.23 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale; În baza art.36, alin. (2) lit. b), art. 36 alin.6 lit.a. pct. 4 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 — privind administrația publică locală, republicată și modificată; Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Se avizează favorabil raportul de specialitate privind aprobarea proiectelor culturale cu finanțare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru activități culturale nonprofit de interes local, în anul 2017 — sesiunea a 2-a sub condiția existenței prevederilor bugetare şi a sursei de finanțare în acest sens. Menţionăm că prezentul aviz nu priveşte necesitatea şi oportunitatea demersului privind aprobarea proiectelor culturale cu finanțare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru activități culturale nonprofit de interes local, în anul 2017 — sesiunea a 2-a. De asemenea, avizul nu priveşte aspectele tehnico-financiare, de specialitate ale documentației prevăzute la art.4, art.5 și art.6 din Legea 350/2005, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare, nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă şi nu se substituie avizului acordat conform Legii nr. 215/2001 din partea secretarului. CONSILIER JURIDIC, Alin Stoica> 1. Z a E Cod FO33-13,Ver.1

Anexă la raportul de specialitate nr. SC2017- 026984/31.10.2017 ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA ECONOMICĂ AVIZ la raportul de specialitate „privind aprobarea proiectelor culturale cu finantare nerambursabila alocata de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activitati culturale nonprofit de interes local, in anul 2017 — sesiunea a 2 -a” Având în vedere: Expunerea de motive nr. SC2017- 02698431.10.2017 a Primarului Municipiului Timişoara legata de oportunitatea Proiectulului de Hotărâre „privind aprobarea proiectelor culturale cu finantare nerambursabila alocata de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activitati culturale nonprofit de interes local, in anul 2017 — sesiunea a 2 -a” ; - Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr.6/16.02.2017, - Legea nr.273/2006 privind finanţele publice modificată,prevederile art.l, art.4, alin.1, art.5, art.6, art.14, art.19, alin.] şi 2 şi art.20, alin.1, art.22 şi art.23 alin.l şi 2 - 0U.G. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. - Legea nr.215/2001 art.36 alin.2 lit.b şi alin.4 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată. Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2017- 026984/31.10.2017 „privind aprobarea proiectelor culturale cu finantare nerambursabila alocata de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activitati culturale nonprofit de interes local, in anul 2017 — sesiunea a 2 —a”, pentru cuprinderea prevederilor bugetare şi a surselor de finanțare, in anexa nr. | "Buget Local pe anul 2017”, la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2017, care va fi supus dezbaterii Consiliului Local, in data de 31.10.2017. 1)Secţiunea de Functionare : cap. 67.2A „Cultura, recreere si religie”, titlul IX Bunuri si Servicii, respectiv 67.2A.03.06.20.30.30 - „Case de cultura - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii”; Menţionăm că prezentul aviz priveşte doar aspectele de specialitate ale direcţiei, nu necesitatea şi oportunitatea demersului privind aprobarea documentaţiei tehnico — economice. DIRECTOR ECONOMIC STANCIU/STELIANA V

ROMÂNIA JUDETUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA Directia Comunicare-Relationare NR. SC2017-026984/31.10.2017 RAPORT DE SPECIALITATE Privind aprobarea proiectelor culturale cu finanțare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi culturale nonprofit de interes local, în anul 2017 — sesiunea a 2-a Având în vedere Expunerea de motive nr SC2017-026984/31.10.2017 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectelor culturale cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi culturale nonprofit de interes local, în anul 2017 — sesiunea a 2-a-, a —_ _ E - _ _ 7 prin care se propune finantarea de la bugetul local a activitatilor nonprofit culturale de interes local pe anul 2017 selectate conform procesului-verbal de jurizare nr. 3359/23.08.2017 Facem următoarele precizări: Prin adresele Casei de Cultură a Municipiului Timişoara nr.3404/25.08.2017 si 3786/12.09.2017 ne-au fost inaintate: Procesul-verbal de jurizare nr. 3359/23.08.2017 a proiectelor culturale cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi culturale non-profit de interes local, in anul 2017 si raport intermediar de solutionare a contestatiilor pentru finantările nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitâti nonprofit cultural de interes local pe anul 2017 nr CCMT 3766/11.09.2017 prin care s-a constatat ca au fost depuse 0 (zero) contestatii. Prin Hotărârea Consiliului Local 40/29.07.2016 pentru modificarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale şi de tineret de interes local aprobat prin Hotararea Consiliului Local 41/02.02.2016, finanţarea proiectelor culturale şi a proiectelor de/pentru tineret se realizează prin intermediul Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr. 998/29.05.2017 a fost aprobata modificarea componenţei Comisiei de analiză a proiectelor culturale, aprobata prin Dispoziţia Primarului 289/04.03.2016, pentru selecţia şi evaluarea proiectelor care vor beneficia de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local pe anul 2017, iar prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr. 1103/22.06.2017a fost aprobata componenta Comisia de solutionare a contestatiilor pentru finantările nerambursabile pentru activităti nonprofit culturale si de tineret Prin referatul nr.3949 din 19.09.2017 al Casei de Cultura a Municipiului Timisoara s-a cerut suplimentarea sumelor in bugetul de venituri si cheltuieli cu suma de 2.590,78 mii lei . Suplimentarea bugetara a fost inclusa in proiectul de hotarare din 26.10.2017 privind rectificarea bugetului local al FO353-01,Ver.1

—_ Municipiului Timişoara pe anul 2017, proiect ce va fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local in data de 31.10.2017. Valoarea totala a finantarilor conform P.V. de jurizare nr. 3359/23.08.2017 este de 919.855, 50 lei Programul anual al finanţărilor nerambursabile a fost publicat in Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr. 76/24.04.2017 si Anunţul de participare pentru sesiunea a 2-a a fost publicat in Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr. 132/17.07.2017 Având în vedere art.36 alin 2 litera (b) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată şi modificată, consiliul local exercită atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului; Conform art.36, aln. 6, litera (a) din L.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată, consiliul local asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind cultura. Precizăm ca Timisoara a câştigat Titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021, sustinerea activitatilor cultural-artistice prin finantarea de la bugetul local a proiectelor culturale pentru activităti nonprofit de interes local, va aduce o transformare a oraşului pe mai multe paliere: cultural, social, economic, al turismului, al mediului de afaceri In concluzie, avand in vedere cele de mai sus, inaintam Consiliului Local adresa Casei de Cultură a Municipiului Timişoara privind selectia si evaluarea proiectelor care vor beneficia de finantari nerambursabile de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local pe anul 2017 , selectie efectuata de catre Comisia constituita in baza Dispozitiei Primarului Municipiului Timisoara nr. 998/29.05.2017. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectelor culturale cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi culturale nonprofit de interes local, în anul 2017 — sesiunea a 2-a - îndeplineşte condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local. pn ! N, Contabil sef A : a Municipiului Timisoara Casa de Cultura a Municipiului Timisoara Alina Iliescu N Director executiv Directia Comunicare-Reglationare FO5381,Ver.l

ANEXA Situatie finantari nerambursabile pe cultura - Sesiunea a 2-a 2017 PUNCTAJ JURIU Nr. Titlu Proiect Organizatie/Fundatie Medie Suma Observatii crt M1 |M2 |M3 |M4 |M5 Punctaj| Aprobata Asociatia Societatea , Internationala de Studii , 1|Atelierele de pictura Muzicale 65 66 65 65,33 2940,00 Ordinul Arhitectilor din 2|Polis Romania 95 98 98| 97,00 10240,00 3|Erendira &Buna-SA, teatru Asociatia Culturala Arte Factum| 100 95 95| 96,67 13638,40 4|Art Therapy Asociatia Sfera Timisoarei 100 90 98| 96,00 7800,00 DramaTim , atelier de Asociatia ATAT 5|dramaturgie 95 91 95| 93,67 21877,60 6|Bazar Muzical Fundatia Alternativa 100 87 93| 93,33| 61600,00 Asociatia pentru Educatie 7|NEX STAGE Tim Festival Complementara "Pinul Negru" 95 87 95| 92,33| 61736,00 8|CheckArt Festival FITT 95 90 92| 92,33 98400,00 9|Frontiera 1966 Institutul Intercultural 95 90 90| 91,67 47600,00 10|Timisoara Art Kites- TAK Fundatia InterAct Triade 75 97 97| 89,67 18900,00 11|Vinerea Culturala 40 Fundatia Integratio 90 88 90| 389,33 4380,00 12|Sabotage Festival 2017 Asociatia La Figurat 90 85 88| 87,67 42000,00 Kindlein Muzeul- Asociatia Casa Luminii teatru.Menirea muzeului particular in Timisoara 2021 , 13|,intre teorie si practica 90 88 85 87,67 26880,00 Institutul Roman de Educatie a 14|Festivalul sanselor tale Adultilor 85 92 85| 87,33 10500,00 Nuit en blac / Cina alba editia 15|allll- A Asociatia Sfera Timisoarei 100 80 80| 86,67 12600,00 Festivalul - Cantece si dansuri despre copii si tinutul natal 16|Venat Uniunea Sarbilor din Romania 90 87 82| 86,33 7740,00

Educatia culturala si interculturala aplicata in Asociatia Societatea banateana pentru pastrarea traditiilor maghiare PROFOLK 17|ansamblul folcloric Bokreta 85 80 93| 86,00 1323,00 18|Metazine Asociatia Spale 90 90 78| 86,00 31500,00 Dramalogue- Festival de teatru 19|lectura- ediatia a II-a Asociatia Teatru pentru Tine 85 80 93| 86,00 9000,00 Mostenirea culturala banateana |Asociatia culturala "Beli 20|,creatiile lui Sava Ilin Bagrem/Bagrinul Alb" 90 82 85| 85,67 12000,00 21|Baroque // Urban- stART Asociatia Meta Spatiu 85 92 80| 85,67 16800,00 Summit international security |Fundatia Universitatea de Vest 22 |challengesin the balkans Timisoara 70 90 95| 85,00 61250,00 Spatii expozitional contemporan 0.Z.l. 23 |obiectzburatoridentificat Asociatia 24/7 House 360 85 90 80| 385,00 31633,00 Centrul multifunctional pentru 24|arta si cultuta Asociatia 24/7 House 360 90 82 80| 384,00 34538,00 Upgrade My City (UMC) , editia ' 25|a II-a Asociatia Smart City 70 80 98| 382,67 31500,00 Institutul Roman de Educatie a 26|Comunicare, Educatie si cultura |Adultilor 80 86 80| 382,00 24500,00 Corul de voci egale LEBEDELE la Concursul International de la 27 |Porec, Croatia Colegiul National lon Vidu 70 81 92| 81,00 23755,50 Catalogul Pastel Urban 28|Timisoara Fundatia Rubin 70 80 90| 380,00 13944,00 Portalul on-line al valorilor 29|culturale timisorene Fundatia Diaspora 85 77 78| 80,00 4600,00 30|Cantanti Asociatia Culturala Kratima 80 79 80 79,67 24000,00 Multiculturalitate si duhovnicie |Asociatia culturala "Beli 31[in Banat ed-ll-A Bagrem/Bagrinul Alb" 80 62 95| 79,00 6720,00 32|Arta-ma! FITT 85 75 75| 78,33 73200,00 Serile Noi Re-Cream cu artizanii 33|locali - editia a II-A Asociatia Noi Re-Cream 80 74 78| 77,33 4600,00

Observatorul de poilitici 34|culturale europene Asociatia Culturala Kratima 65 83 80| 76,00 17840,00 Calatorie in timp-o istorie 35|dramatizata Asociatia Teatru pentru Tine 65 71 90| 75,33 6400,00 Conferintele publice de joi Fundatia Oeconomica 36|seara ale seniorilor din UVT Timisoara 65 87 70| 74,00 18000,00 Conferinta Timisoara Capitala 37 |Europeana 2021 Fundatia Diaspora 70 76 12| 72,67 3120,00 Gala Premiilor UVT, ED. III-A Fundatia Universitatea de Vest 38/2017 Timisoara 65 80 70| 71,67 20800,00 Kidsart Asociatia Societatea Neeligibil , lipsa dovada alte Internationala de Studii surse ( conform buget 6000 lei). Muzicale Asociatia Societatea Internationala de Studii Muzicale a contractat inca 2 finantari pe cultura in anul 2017. Conform i HCL 29.07.2017, un beneficiar nu poate contracta mai mult de 39 75 72 70| 72,33 0,00 |şase finanţări nerambursabile, Doctor faustus si Domnului 40|Marmeladov, live drama music |Asociatia Culturala Arte Factum| 100 96 97| 97,67 0,00 |contributie proprie 6% Medinski Andrei - Femeia... Asociatia pentru Patrimoniu, 41|eterna poveste Arta si Cultura 90 88 90| 89,33 0,00|Lipsa bilant Director. Casa de Cultura adi Pave * * . * i ului Timisoara i f / Contabil sef Casa de Cultura a Municipiului Timisoara Alina Iliescu AL

ra | CIF: 2483475 Nr. 3404 / 25.08.2017 Către, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Direcţia Comunicare Prin prezenta va inaintam Procesul verbal de jurizare nr.3359/23.08.2017 al proiectelor de cultură — sesiunea ll cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 2017. Director,

COMISIA DE ANALIZĂ A PROIECTELOR DE CULTURĂ organizată în conformitate cu Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 998/29.05.2017 Proces verbal de jurizare nr.3359/23.08.2017 al proiectelor de cultură — sesiunea II cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 2017 Prin HCL 40/29.07.2016 a fost aprobat noul regulament al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, iar prin Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 998/29.05.2017 a fost aprobata componenţa Comisiei de analiză a proiectelor culturale, pentru selecţia şi evaluarea proiectelor care vor beneficia de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local pe anul 2017. A fost demarată procedura de jurizare, Conform regulamentului de aplicare aprobat prin HCL” 40/29.07.2016. În vederea jurizării, s-au prezentat următoarele persoane, împuternicite în acest sens prin Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 998/29.05.2017: 1. Sorin Vlad Predescu - Director al Directiei pentru Cultura si Patrimoniu National Timis 2. Balăzs Attila - Director Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timişoara 3. loan Garboni - Director Filarmonica Banatul Timişoara În conformitate cu Anexa HCL nr. 40/2016: Art. 24 Comisiile de evaluare şi selecţie a proiectelor (comisia de analiză a proiectelor culturale şi comisia de analiză a proiectelor pentru tineret) sunt formate din câte 5 specialişti din domeniul activităţilor destinate culturii şi al activităţilor pentru tineret. Membrii comisiilor vor fi numiţi prin dispoziţie a Primarului Municipiului Timişoara. Comisiile sunt iegal întrunite în prezenţa a minim trei membri. Intrucât s-a reunit un număr de 3 (trei) membri, Comisia a fost considerată statutară. S-a constatat că au fost depuse un număr de 41 solicitări de finanţare. Pentru solicitările de finanţare pe care membrii Comisiei le-au considerat eligibile, au fost folosite următoarele 5 bareme de calcul a sumei, funcţie de punctajele obţinute: o între 65 - 69 puncte — 0,3 x suma solicitată o între 70 - 79 puncte - 0,4 x suma solicitată e între 80 - 85 puncte - 0,5 x suma solicitată > între 85 - 89 puncte - 0,6 x suma solicitată o peste 90 puncte — 0,8 x suma solicitată Red. 0.5./2 ex.

Urmare a jurizării solicitărilor, un număr de 38 dosare au fost considerate elegibile din care: Un număr de 3 solicitări au fost considerate neeligibile. Situaţia completă a proiectelor, atât eligibile, cât şi neeligibile se regăseşte în anexa 1 prezentului proces verbal. Comisia de analiză a proiectelor de cultură în următoarea componenţă: Nurre prenume /Semnătură n Sorin Vlad Predescu Balăzs Attila Ioan Garboni Red.0.5./2 ex.

Anexa 1 - Situatie finantari nerambursabile pe cultura - Sesiunea a 2-a 2017 Titlu Proiect Organizatie/Fundatie Perioada scria PUNCT JURIU Medie Suma Observatii Nr.crt MI |M2 |M3 Punctaj Aprobata Asociatia Societatea Internationala de , 1|Atelierele de pictura Studii Muzicale 11.09-30.11 9800 65 66 65 65.33 2940.00 2|Polis Ordinul Arhitectilor din Romania 16.11-30.11, 12809 95 ' 98 98 97.00 10240.00 3|Erendira &Buna-SA,, teatru Asociatia Culturala Arte Factum 01.09-15.12 17048) 100 95 95 96.67 13638.40 4|Art Therapy Asociatia Sfera Timisoarei 01.09-30.11, 9750| 100 90 398 56.00 7800.00 , 5|DramaTim , atelier de dramaturgie Asociatia ATAT 01.09-01.12, 27347) 9% 91 95 93.67 21877.60 : S|Bazar Muzical Fundatia Alternativa 01.09-01.11, 77000) 100 87 93 93.33 61600.00 | Asociatia pentru Educatie 7|INEX STAGE Tim Festival Complementara "Pinul Negru" 01.09-25.11, 77170 95 87 95 92.33 61736.00 8|CheckArt Festival FITT 01.09-30.11. 123000 95 90 92 92.33 98400.00 S|Frontiera 1966 Institutul Intercultural 01.09-30.11. 59500 95 90 90 91.67 47600.00 10|Timisoara Art Kites- TAK Fundatia InterAct Triade 01.09-01.12. 31500 75 97 97 89.67 18900.00 11|Vinerea Culturala 40 Fundatia Integratio 01.09-01.12. 7300 90 88 90 89.33 4380.00 12|Sabotage Festival 2017 Asociatia La Figurat 01.09-08.10. 70000 90 85 88 87.67 42000.00 Asociatia Casa Luminii Kindlein Muzeul-teatru.Menirea muzeului particular 13|in Timisoara 2021 „intre teorie si practica 01.09.-01.12 44800 90 88 85 87.67 26880.00 Institutul Roman de Educatie a 14|Festivalul sanselor tale Adultilor 01.09-01.12. 17500 85 92 85 87.33 10500.00 15|Nuit en blac / Cina alba editia a lll-A Asociatia Sfera Timisoarei 01.09-01.12. 21000| 100 80 80 86.67 12600.00 Festivalul - Cantece si dansuri despre copii si tinutul 16|natal Venat Uniunea Sarbilor din Romania 01.12-17.12. 12900 90 87 82 86.33 7740.00 Asociatia Societatea banateana pentru Educatia culturala si interculturala aplicata in pastrarea traditiilor maghiare PROFOLK 17|ansamblul folcloric Bokreta 01.07-01.10 2205 85 80 93 86.00 1323.00 18|Metazine Asociatia Spale 01.09-30.11. 52500 90 90 78 86.00 31500.00 V 19|Dramalogue- Festival de teatru lectura- ediatia a II-a |Asociatia Teatru pentru Tine 01.09-15.11, 15000 85 , 80 93 86.00 9000.00 Mostenirea culturala banateana „creatiile lui Sava |Asociatia culturala "Beli 20|llin Bagrem/Bagrinul Alb" 25.08-30.11. 20000| 90 7) 85 85.67 12000.00 21|Baroque // Urban- stART Asociatia Meta Spatiu 15.08-15.12. 28000 85 92 80 85.67 16800.00 Summit international security challengesin the Fundatia Universitatea de Vest 22|balkans Timisoara 01.09-15.10 122500 70 90 95 85.00 61250.00 Spatii expozitional contemporan 0.Z.l. 23|obiectzburatoridentificat Asociatia 24/7 House 360 01.09-01.12. 63266 85 90 80 85.00 31633.00 24|Centrul multifunctional pentru arta si cultuta Asociatia 24/7 House 360 01.09-01.2. 69076 90 82 80 84.00 34538.00 25|Upgrade My City (UMC) , editia a II-a Asociatia Smart City 01..09-01.12. 563000) 70 80 98 82.67 31500.00 Institutul Roman de Educatie a 26|Comunicare, Educatie si cultura Adultilor 01.09-31.11 49000 80 86 80 82.00 24500.00 Corul de voci egale LEBEDELE la Concursul 27|International de la Porec, Croatia Colegiul National lon Vidu 02.09-15.11. 47511) 70 81 92 81.00 23755.50 28|Catalogul Pastel Urban Timisoara Fundatia Rubin 01.09-30.11. 34860| 70 80 90 80.00 13944.00 29|Portalul on-line al valorilor culturale timisorene Fundatia Diaspora 01.09-30.11. 11500 85 T 78 80.00 4600.00 30|Cantanti Asociatia Culturala Kratima 07.09-30.11. 60000| 80 79 80 79.67 24000.00 Asociatia culturala "Beli 31|Multiculturalitate si duhovnicie in Banat ed-ll-A Bagrem/Bagrinul Alb" 25.08-30.11. 16800 80 62 95 79.00 6720.00

32|Arta-ma! FITT 01.09-30.11. 183000 85 75 75 78.33 73200.00 33|Serile Noi Re-Cream cu artizanii locali - editia a II-A |Asociatia Noi Re-Cream 01.09-15.11. 11500 80 74 78 77.33 4600.00 34|Observatorul de poilitici culturale europene Asociatia Culturala Kratima 07.09-30.11. 44600 65 83 80 76.00 17840.00 35|Calatorie in timp-o istorie dramatizata Asociatia Teatru pentru Tine 01.09-15.11. 16000 65 71 90 75.33 6400.00 Conferintele publice de joi seara ale seniorilor din 36|UVT Fundatia Oeconomica Timisoara 01.09-01.11. 45000 65 87 70 74.00 18000.00 37|Conferinta Timisoara Capitala Europeana 2021 Fundatia Diaspora 15.09-30.11. 7800| 70 76 72 72.67 3120.00 Fundatia Universitatea de Vest 38|Gala Premiilor UVT, ED, II-A 2017 Timisoara 01.09-15.22. 52000 _ 65 |. 80 70 71.67 20800.00 Kidsart Asociatia Societatea Internationala de A Studii Muzicale Neeligibil,, lipsa dovada alte surse ( conform buget 6000 lei). Asociatia Societatea Internationala de Studii Muzicale a contractat inca 2 finantari pe cultura in anul 2017. Conform HCL 29.07 .2017, un beneficiar nu poate contracta mai mult de şase finanţări nerambursabile, trei pentru proiecte culturale şi trei pentru proiecte 39 18.09-30.10 10000 15 72 70 12.33 0.00|de/pentru tineret, în decursul unui an. Doctor faustus si Domnului Marmeladov, live drama 40|music Asociatia Culturala Arte Factum 10.09-15.12 15500j 100 96 97 97.67 0.00|contributie proprie 6% Asociatia pentru Patrimoniu, Arta si 41|Medinski Andrei - Femeia... eterna poveste Cultura 01.09-15.10. 5600 90 88 90 89.33 0.00|Lipsa bilant M1 - Sorin Vlad Predescu" sl M4 - Balăzs Attila M5 - loan Garboni

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DISPOZIŢIA NR. dindata: 24.05.20) privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a proiectelor culturale PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Având în vedere Referatul cu nr. SC2017-13020/25.05.2017 al Biroului Organizare Evenimente pentru modificarea componenței Comisiei de analiză a proiectelor culturale Având in vedere Dispoziţia Primarului nr. 289/04.03.2016 Având în vedere prevederile art. 24, 25, 26, 29 din Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale şi de tineret de interes local acordate in baza Legii 350/2005, aprobat prin HCL 40/29.07.2016 Având in vedere adresa SC2017-013019/25.05.2017 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara In conformitate cu art. 68 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală; DISPUNE: “Art.1: Modificarea componenţei Gomisiei de analiză a proiectelor culturale, aprobata prin Bispoziţia Primarului nr. 289 din 04.03.2016, care va avea următoarea componenţă: 1. Sorin Vlad Predescu - Director al Directiei pentru Cultura si Patrimoniu Timis 2. Violeta Simona Zonte — decan, Facultatea de Muzică şi Teatru din cadrul Universităţii de Vest Timişoara 3. Lucian Vărşăndan - Director Teatrul German de Stat Timişoara 4. Balăzs Attila - Director Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timişoara 5. Ioan Garboni - Director Filarmonica Banatul Timişoara Art.2 Secretariatul va fi asigurat de către Casa de Cultură a Municipiului Timişoara. Art.5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredințează Casa de Cultură a Municipiului Timişoara Art.4: Prezenta dispoziţie se comunică: - Cabinet Primar; - Secretarului Municipiului Timişoara; - Prefecturii Judeţului Timiş; - Mass media; - Casei de Cultură a Municipiului Timişoara - Membrilor comisiei. PRIMAR, NICOLAE SECRETAR, TD Jr SimofNDra Cod FO 52-0l,ver.1

i CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI Tel.: +40 256 498 214 | +40 255 491 526 | Str n Costin Nr, 2 ta | CIF: 2483475 Nr. 3786 12.09.2017 Către, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Direcţia Comunicare Având în vdere că prin Raport intermediar de soluţionare a contestaţiilor pentru finanţările nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale de interes local pe anul 2017 — sesiunea a 2-a - ( pe care îl atașăm) nr.3766/11.09.2017 s-a constatat că au fost depuse un număr de O (zero) contestaţii, prin prezenta vă rugăm să demarați procedurile în vederea iniţierii unui proiect de HCL privind aprobarea proiectelor culturale cu finanţare nerambursabilă alocate de ia bugetul local al Municipiului Timișoara pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2017 — sesiunea a 2-a — (conform anexei “Anexa - Situaţie finanţări nerambursabile pe cultură - Sesiunea a 2-a 2017”) Director,

03 Comisia de solutionare a contestatiilor pentru finantările nerambursabile pentru activităti nonprofit culturale si de tineret organizată în conformitate cu Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 1103/22.06.2017 Raport intermediar de solutionare a contestatiilor pentru finantârile nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităti nonprofit culturale de interes local pe anul 2017 Prin HCL nr. 40/29.07.2016 a fost aprobat noul Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale si de tineretde interes local, iar prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr. 1103/22.06.2017 a fost aprobată componența comisiei de solutionare a contestatiilor pentru finantările nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităti nonprofit culturale si de tineret de interes local pe anul 2017 A fost demarată procedura soluționării contestaţiilor depuse de candidaţi, conform regulamentului de aplicare aprobat prin HCL nr. 40/29.07.2016. În vederea soluţionării contestaţiilor depuse, s-au prezentat următoarele persoane, împuternicite în acest sens prin Dispeziţia Primarului Municipiului Timisoara nr. 1103/22.06.2017:- 1. Ciprian David — Casa de Cultura a Municipiului Timisoara 2. Alina Iliescu — Casa de Cultura a Municipiului Timisoara 3. Nyari Ciprian Stefan — Primaria Municipiului Timisoara - Directia Comunicare În conformitate cu Anexa HCL nr. 40/2016: Art. 31 (1) În vederea soluționării eventualelor contestaţii depuse de candidaţi, la nivelul autorității se înfiinţează o Comisie de soluţionare a contestaţiilor ai cărei membrii vor fi numiţi prin dispoziţie a Primarului Municipiului Timişoara. Comisia de soluţionare a contestaţiilor va fi compusă din câte un reprezentant al Direcţiei Comunicare şi doi reprezentanți ai Casei de Cultură a Municipiului Timişoara; Art.33 În cazul în care există contestaţii Comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza solicitările şi la finalizarea lucrărilor va înainta un Raport intermediar către Comisia de evaluare şi selecţie. Întrucât s-a reunit un număr de 3 (trei) membri, Comisia a fost considerată statutară. S-a constatat că au fost depuse un număr de 0 contestatii. Comisia de solutionare a contestatiilor pentru finantările nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităti nonprofit culturale si de tineret în următoarea componenţă: Nume prenume Sămnăţufă Ciprian David <S Alina Iliescu VIE Nyari Ciprian Stefan

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DISPOZIŢIA NR. din data: 22-06. 70/7 privind aprobarea componentei Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru finantările nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităti nonprofit culturale si de tineret de interes local PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Având în vedere Referatul cu nr. SC2017-14796 /16.06.2017 al Directiei Comunicare-Relationare pentru aprobarea componentei Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru finantârile nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităti nonprofit culturale si de tineret de interes local Având in vedere prevederile art. 31, 33, 34, 36 din Regulamentul privind regimul finantărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitâti nonprofit culturale si de tineret de interes local acordate in baza Legii 350/2005, aprobat prin HCL 40/29.07.2016 Având in vedere adresa SC2017-014782/16.06.2017 a Casei de Cultură a Municipiului Timi soara In conformitate cu art. 68 din Legea 215/2001 privind administratia publică locală; DISPUNE: Art.1: Aprobarea componentei Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru finantările nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitâti nonprofit culturale si de tineret de interes local, care va avea următoarea componentă: 1. Ciprian David — Casa de Cultura a Municipiului Timisoara 2. Alina Iliescu — Casa de Cultura a Municipiului Timisoara 3. Nyari Ciprian Stefan — Primaria Municipiului Timisoara - Directia Comunicare Art.2 Secretariatul va fi asigurat de câtre Casa de Cultură a Municipiului Timisoara. Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se încredintează Casa de Cultură a Municipiului Timisoara Art.4: Prezenta dispozitie se comunică: - Cabinet Primar; - Secretarului Municipiului Timisoara; - Prefecturii Judetului Timis; - Mass media; - Casei de Cultură a Municipiului Timi'oara - Membrilor comisiei. SECRPTAR, “ / > / Dispozitie / Cod FO52 - 01, ver. 1 PRIMAR, , NICOLAE ROBU Ă ( X -— It 9

10/312017 Monitorul Oficial, Partea VI nr. 76 din 24.04.2017 - Lege5S Online Monitorul Oficial, Partea VI nr. 76 din 24.04.2017 Achizitie publică de servicii din 24.04.2017, Instituție bugetară Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Municipiul Bacău, Bacău, județul Bacău, acordă finanțare nerambursabilă pe anul 2017, sesiunea |, pentru domenii : tineret, educați , cultură și sport Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Orașul Boldești-Scăeni, Boldeșii-Scăeni, județul Prahova, repetă selecția de proiecte/acțiuni sportive, suma alocată fiind de 220.000 lei Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 priviti cul finanțărilor nerambursabile - Primăria Comunei Ciumani, nr. 208, Ciumani, județul Harghita, acordă finanțare nerambursabilă pe anul 2017 pentru protecție civilă, suma alocată fiind de 4.000 lei Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind reciful finanțărilor nerambursabile - Primăria Comunei Ciumani, nr. 208, Ciumani, județul Harghita, acordă finanțare nerambursabilă pe anul 2017 pentru protecție socială, suma alocată fiind de 5.000 lei Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 Divin regimul î finanțărilor nerambursabile - Primăria Comunei Ciumani, nr. 208, Ciumani, județul Harghita, acordă finanțare nerambursabilă pe anul 2017 pentru cultură, suma alocată fiind de 12.000 lei Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Comunei Ciumani, nr. 208, Ciumani, județul Harghita, acordă finanțare nerambursabilă pe anul 2017 pentru turism și tradiții, suma alocată fiind de 2.500 lei Mare, Satu Mare, județul Satu Mare, organizează în perioada 15 mai - 07 i bugetul alocat: 27.450 lei Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Local al Orașului Ineu, Ineu, județul Arad, face cunoscută intenția de organizare a selecției publice de proiecte în vederea atribui nerambursabilă, în sumă totală de 100.000 lei, pentru domeniul sport contractelor de finanțare Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Direcţia Județeană Pentru Sport și Tineret Alba, Alba lulia, județul Alba, organizează Concursul local de proiecte de tineret - 2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privita Cr finanțărilor nerambursabile - Primăria Comunei Ciumani, nr. 208, Ciumani, județul Harghita, acordă finanțare nerambursabilă pentru domeniul sport, pe anul 2017, suma alocată fiind de 4.500 lei Achiziţie publică de servicii din 24.04.2017, instituție b Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, Timișoara, județul Timiș, solicită propuneri de proiecte în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă domeniile: cultură și tineret, pe anul 2017 „pentru hiziți Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul î finanțărilor nerambursabile - Municipiul Sighișoara, Sighișoara, județul Mureș, în perioada 25 aprilie 2017 - 15 mai 2017, lansează sesiunea de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local, pentru activități nonprofit de interes general Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 vind finanțărilor nerambursabile - Direcţia Județeană pentru Sport și Tineret Bacău, Bacău, județul Bacău, organizează în perioada 15 mai - 1 noiembrie 2017, Concursul local de proiecte de tineret 2017 Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Comuna Ciulnița, Ciulnița, județul lalomița, urmează să concesioneze o suprafață de 3.288 mp, destinată construi unei clinici pentru tratamentul diabetului zaharat in 21.04.2017, Institutie bugetari https://lege5.ro/MonitorOficiallmongi2tkmbwgm/monitorul-oficial-partea-vi-nr-76-24-04-2017 12

101/2017 Monitorul Oficial, Partea VI nr. 76 din 24.04.2017 - Lege5 Online Concesiuni - anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune - Primăria Orașului Petrila, Petrila, județul Hunedoara, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică Concesiuni - anunțuri de atribuire a de concesiune - Primăria Orașului Petrila, Petrila, județul Hunedoara, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică Concesiuni - anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune - Primăria Orașului Petrila, Petrila, județul Hunedoara, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică Concesiuni - anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune - Primăria Orașului Petrila, Petrila, județul Hunedoara, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică Concesiuni - anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune - Primăria Orașului Petrila, Petrila, a Hunedoara, anunță ofertantul câștigător în vederea atribu Concesiuni - anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune - Primăria Orașului Petrila, Petrila, județul Hunedoara, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică Concesiuni - anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune - Primăria Orașului Petrila, Petrila, județul Hunedoara, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică Concesiuni - anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune - Primăria Orașului Petrila, Petrila, județul Hunedoara, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică —_ Concesiuni - anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune - Primăria Orașului Petrila, „Petrila, județul anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică Concesiuni - anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune - Primăria Orașului Petrila, Petrila, județul Hunedoara, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică Concesiuni - anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune - Primăria Orașului Poti Poti, județul Hunedoara, anunță Concesiuni - anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune - Primăria Orașului Petrila, Petrila, județul Hunedoara, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică hi Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regnul finanțărilor nerambursabile - Comuna Șimand, Șimand, județul Arad, acordă finanţări nerambursabile, pe bază de selecție pentru proiecte ale O.N.G.-urilor locale din domeniul sport și cultură pe anul 2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind i finanțărilor nerambursabile - Comuna Bobota, Bobota, județul Sălaj, acordă finanţări nerambursabile pe anul 2017 pentru culte religioase și activități sportive, suma totală alocată fiind 197.000 lei — Mof | nr. 289 din 24.04.2017 Mof | nr. 290 din 25.04.2017 — Urmăreşte-ne şi pe Departament Vânzări : Află mai multe Schimbă limba Telefon: (140 21) 311.97.11 | Despre LegeS Online E-Mail: vanzariMindaco.ro Manual de utilizare Termeni și cond Protecția Consumatorilor - A.N.PC. Lege Online : 5.0.2.409 - 27.10.2017 03:07 Copyright & 2017 Indaco Systems. Toate dreplurile rezervate. _trafâc | Sas n SLI E https://lege5.ro/MonitorOficial/mongi2tkmbwgm/monitorul-oficial-partea-vi-nr-76-24-04-2017

10/31/2017 Monitorul Oficial, Partea VI nr. 132 din 17.07.2017 - Lege5 Online Concesiuni - anunțuri de participare la negociere directă - Primăria Baia Sprie, Baia Sprie, județul Maramureș, urmează să concesioneze Pășunea lgniș 4.07, Concesiuni - anunțuri de participare Ia licitație - Municipiul Petroșani prin Serviciul Uroanism și Amenajarea Teritoriului, județul Hunedoara, urmează să concesioneze un teren aferent curții și clădirilor garajului din incinta unei societăți comerciale, în suprafață de 3588,0 mp Ach Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Primăria Comunei Prăjeni, Prăjeni, județul Botoșani, urmează să concesioneze o suprafață de 17,65 mp, spațiu ce aparține dispensarului uman Prăjeni, pentru desfăşurarea activității specifice de cabinet stomatologic Achiziție publică d rvicii din 14.07.2017, Instituție bugetară Concesiuni - anunţuri de participare la licitație - Municipiul Petroșani prin Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului, județul Hunedoara, urmează să concesioneze un spațiu administrativ cu suprafața de 22,42 mp, în scopul desfășurării unor activități de servici media —_ 7 —_ E -_ Achiziţi blică de servicii din 14.07.2017, Instituţii ră Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Primaria Podu Iloaie, Podu Iloaiei, județul lași, urmează să concesioneze un spațiu având suprafața utilă de 253,10 mp, cu destinația de desfășurare activități medicale Concesiuni - anunţuri de participare la licitație - Primaria Calopăr, Calopăr, județul Dolj, urmează să concesioneze un teren intravilan în suprafață de 787 mp Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Agenția Națională Antidrog, București, sectorul 3, solicită propuneri de proiecte pentru "Realizarea unei baze de date online privind serviciile de prevenire, consiliere, tratament, testare și vaccinare a bolilor asociate consumului de droguri” solicită propuneri de proiecte pentru "Dezvoltarea intervențiilor pentru românii care lucrează în străinătate, care se deplasează frecvent în străinătate și pentru imigranții care consumă droguri” Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, Timişoara, județul Timiș, anunță sesiunea a II-a de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare de la bugetul local al Municipiului Timișoara pe anul 2017, pentru domeniul cultură — Mofl nr. 568 din 17.07.2017 Mofl nr. 569 din 18.07.2017 — Urmăreşte-ne şi pe Departament Vânzări Află mai multe Schimbă limba Telefon: (+40 21) 311.97.11 Despre Lege5 Online E-Mail: vanzari(Qindaco.ro Manual de utilizare Termeni și cond Protecția Consumatorilor - ANPC. Lege Online : 5.0.2.409 - 27.10.2017 03:07 Copyright & 2017 Indaco Systems. Toate drepturile rezervate. https://legeS.ro/MonitorOficiallmongi3tanbuhe/monitorul-oficial-partea-vi-nr-132-17-07-2017 11

Atasament: Raport_specialitate.pdf

FO53-01,Ver.1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA Directia Comunicare-Relationare NR. SC2017-026984/31.10.2017

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea proiectelor culturale cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi culturale nonprofit de

interes local, în anul 2017 – sesiunea a 2-a

Având în vedere Expunerea de motive nr SC2017-026984/31.10.2017 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectelor culturale cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi culturale nonprofit de interes local, în anul 2017 – sesiunea a 2-a-,

prin care se propune finantarea de la bugetul local a activitatilor nonprofit culturale de interes local pe anul 2017 selectate conform procesului-verbal de jurizare nr. 3359/23.08.2017 Facem următoarele precizări:

Prin adresele Casei de Cultură a Municipiului Timişoara nr.3404/25.08.2017 si 3786/12.09.2017 ne-au fost inaintate: Procesul-verbal de jurizare nr. 3359/23.08.2017 a proiectelor culturale cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi culturale non-profit de interes local, in anul 2017 si raport intermediar de solutionare a contestatiilor pentru finantãrile nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitãti nonprofit cultural de interes local pe anul 2017 nr CCMT 3766/11.09.2017 prin care s-a constatat ca au fost depuse 0 (zero) contestatii.

Prin Hotărârea Consiliului Local 40/29.07.2016 pentru modificarea Regulamentului privind

regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale şi de tineret de interes local aprobat prin Hotararea Consiliului Local 41/02.02.2016, finanţarea proiectelor culturale şi a proiectelor de/pentru tineret se realizează prin intermediul Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr. 998/29.05.2017 a fost aprobata modificarea componenţei Comisiei de analiză a proiectelor culturale, aprobata prin Dispoziţia Primarului 289/04.03.2016, pentru selecţia şi evaluarea proiectelor care vor beneficia de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local pe anul 2017, iar prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr. 1103/22.06.2017a fost aprobata componenta Comisia de solutionare a contestatiilor pentru finantãrile nerambursabile pentru activitãti nonprofit culturale si de tineret

Prin referatul nr.3949 din 19.09.2017 al Casei de Cultura a Municipiului Timisoara s-a cerut

suplimentarea sumelor in bugetul de venituri si cheltuieli cu suma de 2.590,78 mii lei . Suplimentarea bugetara a fost inclusa in proiectul de hotarare din 26.10.2017 privind rectificarea bugetului local al

FO53-01,Ver.1

Municipiului Timişoara pe anul 2017, proiect ce va fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local in data de 31.10.2017.

Valoarea totala a finantarilor conform P.V. de jurizare nr. 3359/23.08.2017 este de 919.855, 50 lei Programul anual al finanţărilor nerambursabile a fost publicat in Monitorul Oficial al României,

partea a VI-a, nr. 76/24.04.2017 si Anunţul de participare pentru sesiunea a 2-a a fost publicat in Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr. 132/17.07.2017

Având în vedere art.36 alin 2 litera (b) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică

locală, republicată şi modificată, consiliul local exercită atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;

Conform art.36, aln. 6, litera (a) din L.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată

şi modificată, consiliul local asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind cultura.

Precizăm ca Timisoara a câştigat Titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021, sustinerea

activitatilor cultural-artistice prin finantarea de la bugetul local a proiectelor culturale pentru activitãti nonprofit de interes local, va aduce o transformare a orașului pe mai multe paliere: cultural, social, economic, al turismului, al mediului de afaceri

In concluzie, avand in vedere cele de mai sus, inaintam Consiliului Local adresa Casei de Cultură

a Municipiului Timişoara privind selectia si evaluarea proiectelor care vor beneficia de finantari nerambursabile de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local pe anul 2017 , selectie efectuata de catre Comisia constituita in baza Dispozitiei Primarului Municipiului Timisoara nr. 998/29.05.2017.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul de hotărâre

privind aprobarea proiectelor culturale cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi culturale nonprofit de interes local, în anul 2017 – sesiunea a 2-a - îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

Director Contabil sef

Casa de Cultura a Municipiului Timisoara Casa de Cultura a Municipiului Timisoara

Pavel Dehelean Alina Iliescu

Director executiv

Directia Comunicare-Relationare

Ciprian Nyari

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03,Ver.1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectelor culturale cu finanţare nerambursabilă

alocată de la bugetul local

al Municipiului Timişoara pentru

activităţi culturale nonprofit de interes local, în anul 2017 – sesiunea a 2-a-

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Descrierea situatiei actuale Prin HCL Prin HCL nr.100 din 31.03.2017 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2017 au fost aprobate sumele necesare pentru finantari nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi culturale nonprofit de interes local, în anul 2017, iar prin HCL nr. 261 din 04.07.2017 au fost aprobate proiectele culturale cu finantare nerambursabilã alocate de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activitãti nonprofit de interes local, pe anul 2017.

Avand in vedere ca in urma selecţiei publice de proiecte in cadrul sesiunii de finantare din luna iulie, fondurile alocate in vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă nu au fost folosite integral, conform Art.14 din REGULAMENTUL privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale şi de tineret de interes local aprobat prin HCL 40/29.07.2016 pentru modificarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit culturale si de tineret de interes local aprobat prin HCL 41/02.02.2016 :

“Art.14 Anual vor exista una sau mai multe sesiuni de selecţie a proiectelor pentru anul bugetar in curs, aplicandu-se prevederile art.15 din Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

Numarul sesiunilor va fi stabilit in funcţie de existenţa resurselor bugetare in acest sens”.

Schimbari preconizate și rezultate așteptate Avand in vedere ca Timisoara a câştigat Titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021, sustinerea activitatilor cultural-artistice prin finantarea de la bugetul local a proiectelor culturale pentru activitãti nonprofit de interes local, va aduce o transformare a orașului pe mai multe paliere: cultural, social, economic, al turismului, al mediului de afaceri.

Concluzii

Se considera oportuna finantarea de la bugetul local a activitatilor nonprofit culturale de interes local pe anul 2017 selectate conform procesului-verbal de jurizare nr. 3359/23.08.2017.

PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU DAN DIACONU

Director

Casa de Cultura a Municipiului Timisoara

Pavel Dehelean