keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 159/24.04.2017 privind acordarea de Burse şcolare pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Timişoara

24.04.2017

Hotararea Consiliului Local 159/24.04.2017
privind acordarea de Burse şcolare pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2017 - 9940 /19.04.2017 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;
Conform Ordinului nr. 5576/07.10.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;
Conform Ordinului nr. 3470/07.03.2012, pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.576/2011;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.(2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) şi a alin. 6 lit. (a) pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă nivelul cuantumurilor pentru bursele şcolare acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat şi numărul acestora pentru anul 2017, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie în bugetul local al Municipiului Timişoara, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Pentru anul financiar 2017, cuantumurile burselor şcolare pentru cele patru categorii (performanţă, merit, studiu şi sociale), vor fi de 100, 75, 65, respectiv 70 lei pe lună, aceste burse fiind acordate pe perioada anului şcolar - adică 9 luni - cu excepţia categoriei de burse sociale care se acordă pe toată perioada anului calendaristic şi anume pe 12 luni.
In conformitate cu prevederile Ordinului 3470/07.03.2012, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 100/31.03.2017, privind aprobarea Bugetului local pe anul 2017 precum şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 82/01.03.2016, privind acordarea de burse şcolare pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Timişoara, se vor acorda integral bursele şcolare pentru anul financiar 2017. Numărul de burse şi modul de acordare, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie, rezultă prin calcul conform tabelului din anexă.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
- Unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Timişoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

1

ROMÂNIA APROBAT, JUDETUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMĂRIA Nicolae ROBU SC2017- nr.9940/07/19.04.2017 SF 710/04.04.2017

REFERAT privind acordarea de Burse şcolare pentru elevii din

unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

Având în vedere Solicitarea nr…… În conformitate cu dispoziţiile ….. În baza prevederilor …….

În conformitate cu Ordinul nr. 5576/07.10.2011, prin care sunt aprobate Criteriile generale de acordare a burselor pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat şi cu Ordinului Ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3470/03.03.2012, pentru modificarea anexei la Ordinul nr. 5576/07.10.2011, în conformitate cu HG nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi în temeiul art. 82 alin. (1) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, se pot acorda următoarele tipuri de burse: 1) Burse de performanţă – pentru elevii cu rezultate deosebite obţinute la olimpiade, competiţii şi concursuri şcolare la nivel naţional; 2) Burse de merit – pentru elevii cu rezultate deosebite obţinute la competiţii, olimpiade şi concursuri şcolare la nivel judeţean; 3) Burse de studiu - pentru elevii care provin din familii cu venituri mici; şi 4) Burse sociale – pentru elevii care se încadrează în categorii sociale defavorizate (orfani, cazuri medicale, elevii din mediul rural care sunt şcolarizaţi în altă localitate, situaţii materiale grele). Anexat prezentăm situaţia centralizatoare privind necesarul de Burse pentru elevii din unităţile şcolare din Timişoara, pentru anul 2017, conform propunerilor primite din partea unităţilor de învăţământ, în conformitate cu Ordinul nr. 5576/07.10.2011 şi cu Ordinul nr. 3470/07.03.2012.

Faţă de cele prezentate în tabelul anexat, menţionăm următoarele informaţii suplimentare:

- Cuantumurile burselor pentru cele patru categorii (performanţă, merit, studiu şi sociale), până în anul 2016, au fost stabilite la valoarea de 100, 75, 65, respectiv 70 lei pe lună, aceste burse fiind acordate pe perioada anului şcolar – adică 9 luni - cu excepţia categoriei de burse sociale care se acordă pe toată perioada anului calendaristic şi anume pe 12 luni – conform HCL nr. 82/01.03.2016; - Până la apariţia Ordinului 5576/07.10.2011, bursele se acordau în conformitate cu HG 558/1998 şi erau limitate ca număr astfel:

 numărul beneficiarilor de burse de merit nu putea să depăşească 1%, iar numărul beneficiarilor de burse de studiu nu putea să depăşească 1,5% din numărul total al elevilor din cls. IX-XII;

 bursele de ajutor social se acordă tuturor elevilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.

Conform art. 82, alin 2 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 “…cuantumul unei burse şi numărul burselor se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean…”

2

Conform centralizării solicitărilor primite din partea unităţilor de învăţământ a rezultat un total necesar în valoare de 6.231.060 lei. Prin HCL nr. 100/31.03.2017, privind aprobarea Bugetului Local pe anul 2017, pentru burse a fost alocată suma de 6.231.060 lei. Pentru anul financiar 2017 propunem cuantumurile burselor şcolare pentru cele patru categorii (performanţă, merit, studiu şi sociale), să rămână la valoarea de 100, 75, 65, respectiv 70 lei pe lună, aceste burse fiind acordate pe perioada anului şcolar – adică 9 luni - cu excepţia categoriei de burse sociale care se acordă pe toată perioada anului calendaristic şi anume pe 12 luni, aşa cum este prevăzut în HCL nr. 82/01.03.2016. Dat fiind faptul că suma alocată în buget acoperă necesarul de burse solicitat conform prevederilor Ordinului 3470/07.03.2012, propunem acordarea integrală a burselor solicitate de către unitățile de învățământ preuniversitar de stat pentru anul financiar 2017. Având în vedere cele expuse mai sus,

PROPUNEM:

Aprobarea nivelului cuantumurilor pentru bursele şcolare acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat pentru anul 2017, precum şi a unui număr de 8.859 de burse, în sumă totală de 6.231.060 lei, conform tabelului din Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

VICEPRIMAR, Dan DIACONU

Director Economic, Şef Serviciu Financiar, Steliana STANCIU Lelica CRIŞAN

Consilier, Mihaela JURCA

Avizat juridic,

Red. M.J. Cod FO 53-01,ver.1

Atasament: Anexa.pdf

Nr. Crt.

Nr. burse aprobate

Perioada de acordare (luni)

Cuantum (lei)

Suma (lei)

1 Art. 6.

Burse de performanţă, se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare: 306 9 100 275.400

Lit. a) au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, denumit în continuare MECTS; 137 9 100 123.300

Lit b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS pentru competiţiile internaţionale; 24 9 100 21.600

Lit. c) au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MECTS 145 9 100 130.500

2 Art. 8 Burse de merit 6.964 9 75 4.702.275 Lit. a)

au obţinut media generală de cel puţin 8,50 şi nota 10 la purtare în anul şcolar anterior, respectiv în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional 6.287 9 75 4.245.300

Lit. b) au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de MECTS; 390 9 75 263.250

Lit. c) au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MECTS 287 9 75 193.725

3 Art. 9. Burse de studiu 307 9 65 179.920 se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie şi care îndeplinesc simultan condiţiile: au media generală peste 7,00 şi nota 10 la purtare în semestrul 307 9 65 179.920

4 Art. 13. Burse de ajutor social 1.282 12 70 1.076.880 Lit. a) orfani sau bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa

dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, 460 12 70 386.400

Lit. c) elevi proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii:

1. nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie; 2. nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în

Total general 8.859 6.231.060 #####

Director Economic, Şef Serviciu Financiar, Steliana Stanciu

Consilier,

Suma alocată în bugetul local cu această destinaţie fiind de 6.231.060 lei, rezultă că se respectă încadrarea în bugetul aprobat.

Lelica Crişan

Mihaela Jurca

Tabel Anexa privind cuantumul şi numărul de BURSE pentru anul financiar 2017, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

Bursele se vor acorda conform criteriilor stabilite în Ordinul nr. 5576/2011, art. 6 lit a), b), c), art. 8, art. 9,art. 13 lit. a) şi c), cu modificările prevăzute în Ordinul 3.470/7.03.2012, astfel:

Felul bursei

822 12 70 690.480