keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 261/04.07.2017 privind aprobarea proiectelor culturale cu finantare nerambursabilă alocate de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activităti nonprofit de interes local, pe anul 2017

04.07.2017

Hotararea Consiliului Local 261/04.07.2017
privind aprobarea proiectelor culturale cu finantare nerambursabilă alocate de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activităti nonprofit de interes local, pe anul 2017


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2017-16077/29.06.2017 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizulele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societăti comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere că Programul anual al finantărilor nerambursabile si Anuntul de participare au fost publicate in Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr. 76/24.04.2017;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificată;
Având în vedere Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităti nonprofit de interes general;
Avand in vederea adresele Casei de Cultură a Municipiului Timisoara prin care ne-au fost inaintate: Procesul-verbal de jurizare nr. 2202/20.06.2017 a proiectelor culturale cu finantare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activităti culturale non-profit de interes local, in anul 2017 si Raportul final nr. 2404/27.06.2017 al procedurii de selectie a proiectelor de cultură cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activităti nonprofit de interes local în anul 2017.
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 40/29.07.2016 pentru modificarea Regulamentului privind regimul finantărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităti nonprofit culturale si de tineret de interes local aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 41/02.02.2016;
Având în vedere art.36 alin 2 litera (b) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată si modificată;
În conformitate cu art.45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă lista proiectelor culturale cu finantare nerambursabilă alocate de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activităti nonprofit de interes local, pe anul 2017, in conformitate cu Procesul-verbal nr. 2202/20.06.2017 si Raportul final nr. 2404/27.06.2017 al Comisiei de analiză a proiectelor culturale constituite in baza Dispozitiei Primarului Municipiului Timisoara nr. 998/29.05.2017, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredintează Casa de Cultură a Municipiului Timisoara si Directia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.

Art 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Consiliului Judetean Timis;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse;
- Directiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitătii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Asociatiei pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului in Judetul Timis;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Rap_Final_Cultura_2404.pdf

ROMÂNIA Judeţul Timiş Primăria Municipiului Timişoara SRDC/BMD Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii S-a înregistrat cu numărul : SC2017-016140 din 29.06.2017 SC67 Corespondenţă Directia Comunicare-Relationare la Directia Comunicare-Relationare Am preluat de la Firma: 2405/27.06.2017 CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI TIMISOARA Cu adresa: Timişoara, Str. MIRON COSTIN ap.2 Total 1 file Termen de rezolvare: 29.07.2017 Termen direcţie: 14.07.2017 Obs. SOL INITIERE PROIECT HCL FINANTARI NERAMBURSABILE PROIECTE DE CULTU Timişoara, la 29.06.2017 Consilier/Referent, Mihaela offeșcu Ţ = ] Cod FO-24 "01, ver.3 Director, 198 214 | Fax +59 255 491 526 | Str. ra | CIF: 2483475 al procedurii de selecție al proiectelor de cultură local al municipiului Timișoara pentru activităţi ta vă rugăm să demaraţi procedurile în

Fat CS || CASA DE CULTURĂ ai a A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Nr. 2405 /27.06.2017 Către, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Direcția Comunicare : +40 256 498 215 | Fax: +50 256 491 526 | Str. Miron Costin Ne. ra | CIF: 2483475 Având în vedere Raportul final nr. 2404/27.06.2017 al procedurii de selecție al proiectelor de cultură finanțare nerambursabilă, alocată de la bugetul local al municipiului Timișoara pentru activități non profit de interes local, în anul 2027, prin prezenta vă rugăm să demaraţi procedurile în vederea inițierii unui proiect de HCL. Director, miautro | hi

COMISIA DE ANALIZĂ A PROIECTELOR DE CULTURĂ organizată în conformitate cu Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 998/29.05.2017 Nr. 2404/27.06.2017 Raportul final al procedurii de selecţie al proiectelor de cultură cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 2017 Prin HCL 40/29.07.2016 a fost aprobat noul regulament al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, iar prin Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 998/29.05.2017 a fost aprobata componenţa Comisiei de analiză a proiectelor culturale, pentru selecţia şi evaluarea proiectelor care vor beneficia de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local pe anul 2017. A fost demarată procedura finala de jurizare, conform regulamentului de aplicare aprobat prin HCL 40/29.07.2016. În vederea raportarii finale, s-au prezentat următoarele persoane, împuternicite în acest sens prin Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 998/29.05.2017: = 1. Sorin Vlad Predescu - Director al Directiei pentru Cultura si Patrimoniu National Timis 2. Violeta Simona Zonte — decan, Facultatea de Muzică şi Teatru din cadrul Universităţii de Vest Timişoara 3. Lucian Vărşăndan - Director Teatrul German de Stat Timişoara 4. Balăzs Attila - Director Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timişoara 5. Ioan Garboni - Director Filarmonica Banatul Timişoara În conformitate cu Anexa HCL nr. 40/2016: Art.34 Comisia de evaluare şi selecţie va lua act de Raportul intermediar al Comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi va înainta Raportul final al procedurii de selecţie către Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, raport ce se constituie anexa a Hotărârii Consiliului Local de aprobare a rezultatului selecţiei. Intrucât s-a reunit un număr de 3 membri, Comisia a fost considerată statutară. S-a constatat ca, conform raportului intermediar că au fost depuse un număr de 23 contestatii: privind activitâti nonprofit cultural Urmare a solutionarii contestatiilor, un număr de 15 dosare au fost considerate neeligibile acestea nerespectand documentatia aferenta dosarului de finantare conform art 19 si/sau a Art.8 lit. G din REGULAMENTUL privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale şi de tineret de interes local, aprobat prin HCL nr. 40/29.07.2016 Cu privire la contestatule cuprinse intre nr. 16 si 22 Comisia a reanalizat punctajul acestora astfel :

Nr.Crt | Denumire Nr.inregistrare 5 contestatie 01. Asociaţia 24/7 /House 360, 2208/20.06.2017 02. Asociaţia ptr. Educație, Cultură | 2216/22.06.2017 şi Antreprenoriat, 03 Asociaţia ptr. Educație, Cultură | 2273/22.06.2017 şi Antreprenoriat, 04. Asociaţia La Figurat, 2274/22.06.2017 05 Asociaţia La Figurat, 2275/22.06.2017 06. Universitatea de Vest din 2271/22.06.2017 Timişoara, Facultatea de Arte şi Design, 07. Universitatea de Vest din 2272/22.06.2017 Timişoara, Facultatea de Arte şi Design, 08. Asociaţia Culturală Arte 2292/22.06.2017 Factum, 09. Asociaţia Pro Teszt, 2293/22.06.2017 10. Asociaţia Memoria Culturii, 2297/22.06.2017 11. Institutul Român de Educație a | 2298/22.06.2017 Adulților Timişoara, 12. Institutul Român de Educație a | 2299/22.06.2017 Adulților Timişoara, 13. Asociaţia Sfera Timişoarei 2282/22.06.2017 14. Asociaţia Culturală 2286/22.06.2017 Contrasens, 13. Asociaţia Culturală - Tradiții, | 2303/22.06.2017 Identitate şi Succes MI M2 M3 M4 MS Medie punctaj 16 Asociaţia “Trei Compas” 2279/22.06.2017 8 O 17. Fundația Universitatea de Vest | 2288/26.06.2017 Timişoara, Si bt- 6 5 18. Fundaţia Universitatea de Vest | 2287/22.06.2017 Timişoara, Co o 18, Fundaţia Judeţeană pentru" | 2295/22.06.2017 Tineret

20. Asociaţia Culturală “Mariana 2296/22.06.2017 Drăghicescu” 7 5 21 Asociaţia Best Timişoara 2302/22.06.2017 80 22 Liga AC, 2220/22.06.2017 45 23 ATAT, - 2222/21.06.2017 fr Avand in vedere ca proiectele culturale: Festivalul National de Teatru pentru adolescenti si Festivalul National de Arte Vizuale, Manyfest ed. a XI-a ale asociatiei/organizatiei ATAT ( nr.23) sunt considerate eligibile acestea vor beneficia de finantare astfel : Proiect :- Festivalul National de Teatru pentru adolescenti — valoarea finantare 57.440 - Festivalul National de Arte Vizuale, Manyfest ed. a XI-a — valoare finatare: 26.005 Comisia de analiză a proiectelor de cultură în următoarea componență: Nume prenume Semnătură Sorin Vlad Predescu Violeta Simona Zonte e Lucian Varsandan EI funda i a 8 elle / 27 Uu a Balăzs Attila Me asia MM, RO P a col ab V vi. Ioan Garboni e Secretar

Atasament: PV_cultura_2202.pdf

CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA n Tel: +40 256 498 214 | Fax: +40 256 491 526 | Str. Miron Costin Nr. 2, Timisoara | CIF: 2483475 Nr. 2202 / 20.06.2017 Către, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Direcţia Comunicare Prin prezenta vă înaintăm Procesul-Verbal de jurizare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local pentru activităţi nonprofit - domeniul Cultură. ro | hiipi/furera Uimisul. ro

C.OMT 104/ 2 sole COMISIA DE ANALIZĂ A PROIECTELOR DE CULTURĂ organizată în conformitate cu Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 998/29.05.2017 Proces verbal de jurizare al proiectelor de cultură cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 2017 Prin HCL 40/29.07.2016 a fost aprobat noul regulament al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, iar prin Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 998/29.05.2017 a fost aprobata componența Comisiei de analiză a proiectelor culturale, pentru selecţia şi evaluarea proiectelor care vor beneficia de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local pe anul 2017. A fost demarată procedura de jurizare, conform regulamentului de aplicare aprobat prin HCL 40/29.07.2016. În vederea jurizării, s-au prezentat următoarele persoane, împuternicite în acest sens prin Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 998/29.05.2017: 1. Sorin Vlad Predescu - Director al Directiei pentru Cultura si Patrimoniu National Timis 2. Violeta Simona Zonte — decan, Facultatea de Muzică şi Teatru din cadrul Universităţii de Vest Timişoara 3. Lucian Vărşăndan - Director Teatrul German de Stat Timişoara 4. Balăzs Attila - Director Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timişoara 5. Ioan Garboni - Director Filarmonica Banatul Timişoara În conformitate cu Anexa HCL nr. 40/2016: Art. 24 Comisiile de evaluare şi selecţie a proiectelor (comisia de analiză a proiectelor culturale şi comisia de analiză a proiectelor pentru tineret) sunt formate din câte 5 specialişti din domeniul activităţilor destinate culturii şi al activităţilor pentru tineret. Membrii comisiilor vor fi numiţi prin dispoziţie a Primarului Municipiului Timişoara. Comisiile sunt legal întrunite în prezenţa a minim trei membri. Întrucât s-a reunit un număr de 5 (cinci) membri, Comisia a fost considerată statutară. S-a constatat că au fost depuse un număr de 114 solicitări de finanţare. Pentru solicitările de finanţare pe care membrii Comisiei le-au considerat eligibile, au fost folosite următoarele 5 bareme de calcul a sumei, funcţie de punctajele obţinute: e între 65 - 69 puncte — 0,4 x suma solicitată 1 Red. 0.5./2 ex.

între 70 - 79 puncte - 0,6 x suma solicitată între 80 - 85 puncte - 0,7 x suma solicitată între 86 - 89 puncte - 0,8 x suma solicitată peste 90 puncte - 1 x suma solicitată Urmare a jurizării solicitărilor, un număr de 48 dosare au fost considerate elegibile din care: - 48 proiecte (poziţia nr.1 - 48 ), se încadrează în bugetul alocat finanţărilor nerambursabile pe cultură pe anul 2017. Un număr de 66 solicitări au fost considerate neeligibile. Situaţia completă a proiectelor, atât elipibile, cât şi neeligibile se regăseşte în anexa | prezentului proces verbal. Comisia de analiză a proiectelor de cultură în următoarea componenţă: Nume prenume —T Semnătură Sorin Vlad Predescu ZT] II Violeta Simona Zonte ASA Lucian Vărşăndan AA Balăzs Attila JW Pe Ioan Garboni a 2 Red. 0.5./2 ex.

TABEL JURIZARE PROIECTE CULTURALE - FINANTARI NERAMBURSABILE- 2017 PUNCTAJ JURIU Medie Organizaţie Titlu Protect Perioada Suma Soticitata punctaj Suma a_n pps aprobata Observatii [foci Pele Curi ETTORE IN NE ET E. UE UE E Societatea Culturala Romano-Germana/ Centrul Festivalul international de Arte abtinere-TGST Cultural German Timisoara Performative Timisoara îl 3-5,11.2017 203000 partener 98.75 Ordlnui Arhitectilor din Romania, tilinia teritoriala Timis Tururi de arhitectura 15.06-30.11.2017 60900 Asociatia Culturala Contrasens Arta-n Casa Scoaia de Vara 06,2017-10,2017 | 829| 5 10. o 1 poola Sultan Simtan Fest ECE INN INEU" UE UE. UE uitikult - istoria vie a banatuiul - recuperare si digitalizare 07,2017-11,2017 Festivalul international de Film Asoclatia Romana a Filmului independent Timishort ed.a IX-a 12-15,10.2017 171000| E estivaiui international de Literatura de la Timisoara "Lavest Fundatia Politehnica Timisoara de est, la est de vest" 161000 Asociatia Sonare Festiralui SoNoRo Hidediseak __faugurtseptombrie 715000 O) Triunghiul de tango- Timisoara, Asociatia socletatea banateana pentru pastrarea ducatle culturala si înterculturala Fundatia Timisoara '89 Farmecul discret al Nostalgiei 0107151722017 | 12558) 0) Wets meets East - Enescu, Centrut Cultural "Rabindranath Tagore” Menuhin, Shankar ptombreizour | 20000) ao aravana Metropolis - Cinema în Asociatia Teatru Experimental Senzorial Experimental Re-dicovery [01.08-30.11.2017 | 75| onterinta si expozitia Fferencry Fundatia Diaspora Jozsef 01,09-30,11,2017 70 MittelEuropa pertferiilor-Timisoara: Asociatia Memoria Culturii Istorie, Personalitati, Contexe Asociatia Culturala Antagon Muzicon [34112017 Open Documentary Session ed.a Asociatia Documentor Vili-a 20,08-30,10,2017 Asociatia Casa Plal, Creative Community Development |01.06-10.12.2017 Antologie de proza scurta SI Asociatia Culturala Contrasens Hustratie de carte/ Carte concept |30,06-10,11,2017 Asociatia Culturala Art Time Festivalul Muzicii Clasice ed.a il-a [01-31,10,2017 mpozion international Muzica fonem de Su Maze da aa 0 Ziua înternatlonala a muzicii, ed.a Asociatia Noua Acrolopa In Romania Saptamana culturii, ed.a VIII-a 20.06-31.07.2017 Asociatia Casa Luminii Analog Experience 01.07-01,12.2017 1277 Asociatia Socletatea internationala de Studii Muzicale [Scoala de vara EDUROC, ed. VI-a |18.06-18.03.2017 1 OSUT Asociatia Noua Acrolopă In Romania Zilele filosofiei, ed. a XIl-a 01.08-15.12.2017 Asociatia Uniunea Jurnalistiior din mass media imisoara, o Europa in miniatura - minoritatilor etnice film documentar 01.07-01.10.2017 75 15| [Asociatia Oaza Bune! Vestiri Tineri pianist! timisoareni, ed.a lll-al17,07-20,12.2017 6120 d a Albumul de Arta POINT - Artist 37| Asociatia Culturala Contrasens timisoreni contemporani 30,05-10,11,2017 70 7|Asociatia One Source Asociatia Culturala Educationala Melopolis 23701.3 174 8790.6 42285.6 na el a able d da 15.05-30,11.2017 a -a a alx - 7 n a a a ă = _ _a o a a 3 FI a a 66 un _ UL bd = | _ 2 a _ & & 7 n be Ul, 3 11100 a " N

Pantheon Banatean- Cornei Miklosi Pantheon Banatean- Cornei Mixlosi IE! UE Ford iveste de ve ore | sta SSE SE pectacal - poveste cu si pentru Asociatia Culturala Art Time copii 01,10-30,11,2017 70 foci iba ie foi foreza | oa Ta TR Sa aa Music Travel Festival 23-25.06.2017 III, Punctaj insuficient / Lipsa Buget , Lipsa dovada contributie proprie, lipsa dovada finantari alte surse, Lipsa situatii financiare anuale, lipsa declaratie datorii buget local si de stat, certificat de inregistrare fiscala , statut si act constitutiv nestampilate ( sunt doar semnate pt conformitate cu originalul) 49|Asociatia Culturala - Traditii, identitate si succes Festivalul Art Time - zilele muzicii In desfasurare pana la data de 30.06.2017 ( perioada de Asociatia Culturala Art Time Vieneze ed. A V-a 01,06-30,06,2017 75 75 7 implementare 01,06-30,06,2017) Fara Anexe,contributie proprie 6%, lipsa copie statut, copie act constitutiv, lipsa situatii financiare Doctor Faustus si Domnul Asociatia Culturala Arte Factum Marmeladov -30.12-; Asociatia pentru Educatie, Cultura si Antreprenoriat |Sarbatoarea Muzicii NN Asociatia Culturala Arte Factum Erendira&Buna-SA 06-30.12.2017 18.06.2017 17 s 2 8 8 E 100 100 100 7 Asociatia pentru Educatie, Cultura si Antreprenoriat |Festivalul Filmului Francez Biblioteca Digitala a Asociatiei Asociatia invatatorilor Banateni invatatorilor Banateni 01.06-15.12.2017 30. A Fundatia Carturesti Street Delivery Festivaiui National de Teatru pentru adolescenti Andrei Medinskifemela-Eterna Asociatia pentru Patrimoniu, Arts si Cultura poveste... 03-11-: ocuriie Oiimpice aie Actorilor ed.i- foot Povestea timisoreanului Wiihelm Asociatia Memoria Culturii Muhie 15.06-30.11.2017 Festivalul Natfonal de Arte Vizuale, ra) Asociatia La Figurat SABOTAIJE Festivat 3.06-08.10.2017 Univerasitatea de Vest din Timisoara, Facultatea de Arte si Design Bienala internationala de Desen 20,06-15.11.2017 Buget Propriu = 3,88% d Buget finantator 90% Desfasurat lipsa situatii financiare anuale Contributie PMT 75%; Cererea de finantare si bugenul nu este stampilat si semnat “- olFinantare ceruta = 99% contributie proprie insuficienta ( extras cont 36832 contributie proprie specificata 38000) lipsa situatii financiare anuale Lipsa dovada surse proprii, lipsa bilant/balanta Nu este asociatie sau fundatie conducatorilor artisticul ai ansamblurilor de folclor sarbasc Uniunea Sarbilor din Romania din Timisoara si Imprejurimi Univerasitatea de Vest din Timisoara, Facultatea de |lustratia de carte pentru tinerii Arte si Design artisti, ed.iV-a 15-30,11.2017 Fundatia integratio Vinerea Culturala - 4.0 20.08.01.12.2017 LI LI n Finantare ceruta = 89%, Nu este asociatie sau fundatie 8 Buget 86,77% depaseste buget ( solicitat 11800 din 30 70 70 13600) Tibiscum - 25 de ani de scoala poti eo interne] | m) ipsa dovada surse propri n a m m 84% din Buget, contributie proprie 0,53%, contributie finantator 84,63%, lipsa bilant contabil, lipsa dovada Fundatia CHARTA 01-08,09.2017 160000 75 existentei surselor proprii

Uniunea Artistilor Plastici si modernitatii mal-decembrie 2017 17500 7 75 78 la bugetul local si de stat finantare ceruta 90%, depaseste bugetul ( solicitat lipsa dovada surse proprii acoperite ( extras de cont 71| Asociatia Art Embrance |Mmisoara Tango Love 01.10-01.12.2017 81900) 75 70 nm 1241,86 in buget 35100) entrul multitunctional pentru arta Asociatia 24/7 House 360 st cultura 02.06-03.12.2017 69076 75 75 78 | Uniunea Artistilor Plastici identitati timisene mai-decembrie 2017 Gala Concursului de interpretare Asociatia culturala Art Protocol vocala Sabin V. Dragoi Asociatia Culturata Contrasens Frontlera 1966 Proiect curatorial pn Asociatia La Figurat Launmomentdat In Timisoara 03.06-01.10.2017 7” Asociatia La Figurat Launmomentdat in parc festival 3-12.06.2017 7 Inovatii "Traian Vuia" -Tirisoara, ed. alli-a 7-3.062017 institutul Roman de Educatie a Adultilor Timisoara Festivalul Sanselor tale 15.06-30.11.2017 METAZIANE - prolect de sinergie a Asociatia Culturala si ecologica SEPALE artelor contemporane 01.06-30.11.2017 70 65 m Asociatia Sfera Timisoarei Nuit an biac/ Cina alba ed. a lil-a [20.07-20.10.2017 | al sl 7 Ed mb de expozitie de grup Între artisti plastici profesionisti din i lipsa declaratie buget de stat si locali Lipsa declaratie pe proprie raspundere ca nu are datorii la bugetul local si de stat Lipsa dovada surse proprii, act constitutiv, declaratie impartialitate finantarea ceruta depaseste 70% Lipsa dovada surse proprii, lipsa bilant/balanta ( asociatie infintata in decembrie 2016) Lipsa dovada surse proprii,lipsa bilant/balanta ( asociatie infintata in decembrie 2016) 7 - _ _ a a a ce desfasurat 7, Dosar incomplet, Lipsa documente suport a a a _ lipsa situatii financiare, lipsa dovada contributie proprie Lipsa declaratie pe proprie raspundere ca nu are datorii la bugetul local si de stat Lipsa declaratie pe proprie raspundere ca nu are datorii la bugetul local si de stat In desfasurare Punctaj insuficient Uniunea Artistilor Plastici Szeged si Timisoara mal-decembrie 2017 Asociatia "Trei Compas" | a + 20.07-20-10.2017 9750 ESTI 'afe Seniorilor Universitatii de Vest din Timisoara misoara capitala Europeana a Stiintei si Culturii-polide excelenta În sisteme dinamice ummer Course We ca CADTt Fundatia Universitatea de Vest Timisoara Punctaj insuficient Univerasitatea de Vest din Timisoara 24-28,07.2017 a _ Punctaj insuficient Punctaj insuficient Asociatia Best Timisoara As UT s Fundatia Judeteana pentru Tineret Check Art Carnaval Festivai national “Am un vis-sa fiu 15.07-15.11.2017 n ă i E & B 5 5 Punctaj insuficient Asociatia Culturala - Generatia muzicii Punctaj insuficient Festivalul concurs nationa 10, Asociatia Culturala "Mariana Draghicescu” "Mariana Draghicescu”, editia XV |07-30.09.2017 Asociatia Alumnus Club Unesco Casuta cu povesti muzicale 03.07-31.10.2017 Gala Premilior UVT ed.a lil-a a Punctaj insuficient Punctaj insuficient Punctaj insuficient Punctaj insuficient Punctaj insuficient E Fundatia Universitatea de Vest Timisoara Asociatia lubesc Timisoara Asociatia Tineri implicati In Dezvoltare Artele 01.07-01.12,2017 _ Timisoara Cultural Event estivai zonal -Cantul Banatului festival coral ed.l [01.09-18.11.2017 Cantecele si portul campiei 01-24.06.2017 invatamant si Cercetare în 97|Copi! - Parinte asistenta sociala a UVT 12-13,10,2017 S8(institutul Roman de Educatie a Adultilor Timisoara |Comunicare, Educatie si Cultura |20.06-30.11.2017 | 10000| SS) 70) viata si activitatea iul Stefan Popa Asociatia Orizonturi Universitare Popa's" 01.10-01.12.2017 70 [Asociatia Viva la Musica Oktoberfest Timisioara ed. a lll-a 15-8,10,2017 | 20) 55 50) SSI poor Toi ŢI TIT _- a Asociatia Culturala - Generatia muzicii n Punctaj insuficient Punctaj insuficient Asociatia Culturala “Marlana Draghicescu'” n - sa Punctaj insuficient Punctaj insuficient a Punctaj insuficient Punctaj insuficient Punctaj insuficient un a N

Timisoara 2021 -10 Locatlons În 24 Oprean Flavius Millonor Hours by Sean Norvis 01.07-31.09.2017 21000; IE IE IE Punctaj insuficient m provocarea tri | san ss| ss) afPuneta insuficient an) sal) so) sala) ofpunetal insuficient _ roca | at ST Ta Ta TATI 2 punct 2 A pun suficient puna punto sucit fiere Te ue focos | 350 Ta TA TR unei TI =, Dezvoltarea culturala pentru tineri Lady Bird's Story Mr. Pit - Elements Raspandim generozitatea printr-o floare de colt Asociatia Tineri implicati in Dezvoltare Asociatia "Lady Bird” 107|lvan Adrian Corneliu Fundatia Hategan 23-24,11.2017 01.07-16.08.2017 MA : Asociatia Culturala - Generatia muzicii Festival national "Remember" ed.i Asociatia pentru Dezvoltarea Mediului Economic si E Entrepreneuship Summit 20X7 Cultura Antreprenoriala 01.07-30.10.2017 2 a S ean Norvis - City of one hundred Oprean Flavius Millonor = 5 M1 D-na Violeta Simona Zonte Rs j M2 Dl. Lucian Varsandan pr M3 Dl. Balazs Attila d. M4 Dl. toan Coriolan Garboni M5 DI. Sorin Vlad Petrescu 4 1

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA COMUNICARE-RELATIONARE TIMISOARA SC2017-16077/29.06.2017

Aprobat

Primar

Nicolae Robu

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 -256 204 886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT

privind aprobarea proiectelor culturale cu finanţare nerambursabilă

alocată de la bugetul local

al Municipiului Timişoara pentru

activităţi culturale nonprofit de interes local, în anul 2017

Prin adresele Casei de Cultură a Municipiului Timişoara ne-au fost inaintate: Procesul-

verbal de jurizare nr. 2202/20.06.2017 a proiectelor culturale cu finanţare nerambursabilă alocată

de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi culturale non-profit de interes

local, in anul 2017 si raportul final nr. 2404/27.06.2017 al procedurii de selecţie al proiectelor de

cultură cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru

activităţi nonprofit de interes local în anul 2017.

Prin Hotărârea Consiliului Local 40/29.07.2016 pentru modificarea Regulamentului

privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit

culturale şi de tineret de interes local aprobat prin Hotararea Consiliului Local 41/02.02.2016,

finanţarea proiectelor culturale şi a proiectelor de/pentru tineret se realizează prin intermediul

Casei de Cultură a Municipiului Timişoara iar prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara

nr. 998/29.05.2017 a fost aprobata modificarea componenţei Comisiei de analiză a proiectelor

culturale, aprobata prin Dispoziţia Primarului 289/04.03.2016, pentru selecţia şi evaluarea

proiectelor care vor beneficia de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru activităţi

nonprofit de interes local pe anul 2017.

Prin HCL nr.100 din 31.03.2017 privind aprobarea bugetului local al Municipiului

Timisoara pe anul 2017 au fost aprobate sumele necesare pentru finantari nerambursabile alocate

de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi culturale nonprofit de interes local,

în anul 2017.

Avand in vedere cele de mai sus, inaintam Consiliului Local adresa Casei de Cultură a

Municipiului Timişoara privind selectia si evaluarea proiectelor care vor beneficia de finantari

nerambursabile de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local pe anul 2017 ,

selectie efectuata de catre Comisia constituita in baza Dispozitiei Primarului Municipiului

Timisoara nr. 998/29.05.2017.

Viceprimar Director Directia Economica

Dan Diaconu Steliana Stanciu

Director Contabil sef

Casa de Cultura a Municipiului Timisoara Casa de Cultura a Municipiului Timisoara

Pavel Dehelean Alina Iliescu

Intocmit Serviciul Juridic

Nyari Ciprian Alin Stoica

Atasament: Anexa_HCL_-_proiecte_culturale_finantate.pdf

Suma Solicitata Titlu Proiect Perioada Organizaţie 1|Asociatia Pelicula Culturala Ceau, Cinema! Festival de buzunar [12.06-31.08.2017 Asociatia Culturala Antagon Antagon Fesrival, ed. a IV-a 26-29,10.2017 8 Festivalul International de Arte Performative Timisoara lil Societatea Culturala Romano-Germana/ Centrul Cultural German Timisoara Ordinul Arhitectilor din Romanta, filiala teritoriala Timis Asociatia Culturala Contrasens Arta-n Casa Scoala de Vara 06,2017-10,2017 6| Asociatia Simultan Simultan Festival rr Multikult - istoria vie a banatului - Asociatia One Source recuperare si digitalizare Asociatia Culturala Educationala Melopolis |Muzica peroti Asociatia Memoria Culturii Klapka Poetry Festivalul international de Film 10|Asociatia Romana a filmului independent Timishort ed.a [X-a 11 Asociatia Bastion Literatura de la Timisoara "Lavest 12|Fundatia Politehnica Timisoara de ast, la ast de vest” 07.12.2017 13 Festivalul SoNoRo Hide&Seek august-septembrie 07,2017-11,2017 15,07-15,10,2017 01,06-30,11.2017 ET sc so Triunghiul de tango- Timisoara, Asociatia Art Embrance Novi Sad, Belgrad 03.06-30,10.2017 12-15,10.2017 01-30,09,2017 Zilele maghiare ed, a 1l-a Festivalul international de Educatie culturala si interculturala aplicata Asociatia Societatea banateana pentru pastrarea 5 |traditiilor maghiare PROFOLK 01,06-01,12.2017 1 Farmecul discret al Nostalgiei 01.07-15.12.2017 1 7 |Fundatia Timisoara '89 Wets meets East - Enescu, Centrul Cultural "Rabindranath Tagore” Menuhin, Shankar octombrei 2017 20000: | Caravana Metropolis - Cinema în Asociatia Culturala Metropolis aer liber 11-16,07,2017 60408 Asociatia Teatru Experimental Senzorial Experimental Re-dicovery 01.08-30.11.2017 [| 25330] 5 Conferinta si expozitie Fierenczy Fundatia Diaspora Jozsef 01,09-30,11,2017 11660 3 MittelEuropa periferiilor-Timisoara- istorie, Personalitati,Contexe 15.05-30.11.2017 Asociatia Memoria Culturii Asociatia Culturala Antagon |Muzicon_ 3-4,11.2017 42000 || Open Documentary Session ed.a VI-a 20,08-30,10,2017 Ă Asociatia Documentor Creative Community Development |01.06-10.12.2017 45000. Asociatia Casa Plai, Antologie de proza scurta si Hustratie de carte/ Carte concept Festivalut Muzicii Clasice ed.a ll-a Simpozion international Muzica si Medicina ed.a VI-a 26000 Asociatia Culturala Contrasens 30,06-10,11,2017 7| Asociatia Culturala Art Time 01-31,10,2017 Asociatia Societatea Internationala de Studii Muzicale 20.06-20.11.2017 Ziua Internationala a muzicii, ed.a Il a Saptamana culturii, ed.a VIII-a UNIVIBES Festival Asociatia Casa Luminii Analog Experience Asociatia Societatea internationala de Studii Muzicale |Scoala de vara EDUROC, ed, VI-a Asociatia Noua Acrolopa in Romania Zilele filosofiei, ed, a XII-a Asociatia Uniunea Jurnalistilor din mass media Timisoara, o Europa in miniatura - minoritatilor etnice film documentar Tineri pianisti timisoareni, ed.a l-a Albumul de Arta POINT - Artisti timisoreni contemporani imPromovam Cultura Festival urban, ed. a ll-a 01.08-31.10.2017 20.06-31.07,2017 15.09-20.10,2017 01.07-01.12.2017 Asociatia Noua Acrolopa în Romania 700i Asociatia Noua Acrolopa În Romania 1|OSUT 12775 18.06-18.09.2017 01.08-15.12.2017 00 01.07-01.10.2017 18500 Asociatia Oaza Bunei Vestiri 17.07-20.12.2017 7| Asociatia Culturala Contrasens e | Jules will | n ILIA miolalu lu a s 30,05-10,11,2017 10.07-01.12.2017 [01,07-01,11,2017 va | a “= ua Li o E i o a he a e £ 3|8 [5 |s L-A e , UT Fundatia Judeteana pentru Tineret 39840 39| Asociatia Filmului pentru Tineri 167860: = s a EA ANEXA - PROIECTE CULTURALE - FINANTARI NERAMBURSABILE- 2017 PUNCTAJ JURIU Medie punctaj Suma aprobata _ Observatii Ş s _ 42000 98,75 203900 10 & 100 RA a 8 90 va 0 5 23701,3 95 sa 9! 7 100 9 MI 5 85 90 5 90 s0 8 E E a R EA = - e e als > a e 5 » |sis als le s alN n Că s | a so 35 14000 w a 7 7 _a 7 pa ta a pa n a) e se & N 16800 = 7 FE: 11520 a _ 7 7 _ - - a = a z se & a a - a e sie e n S S _ ua = a m e S m = 60 -_ n e a n 7 a n =z 11100 a _ S 3672 72 49215 «n e s - Va, a N N te & a a a n, n8 100716

a0|Asociatia Casa Luminii Analog Mania 01.07-01.12,.2017 51800 65 so 70 80 80 7 31080 Pantheon Banatean- Cornel Miklosi- Asociatia Culturala Constantin Brancusi 130 de ani de la nastere 15.06-15.07.2017 Pantheon Banatean- Cornel Miklosi- Asociatia Culturala Constantin Brancusi Fundatia Universitatea de Vest Timisoara 10,06-30,09,2017 Asociatia Culturala Pentagon Copil in Europa, ed V-a 01-12,10.2017 203000 Spectacol - poveste cu si pentru Asociatia Culturala Art Time copii 01,10-30,11,2017 Asociatia lubesc Timisoara Timisoara 01.07-01.12.2017 Centrul Cultural Plai Liveln TM 01.06-10.12.2017 Fundatia Alternativa Asfalt Art 20.06-01.12.2017 Festivalul National de Teatru ATAT pentru adolescenti Festivalul National de Arte Vizuale, PI 47 a Led w la |nfelvwhu a in e a ie iun a s s | e e & & = a e PI s a n a n a SR ATAT Manyfest ed. a XI-a Festivalul Art Time - zilele muzicii Asociatia Culturala Art Time Vieneze ed, AV-a 01,06-30,06,2017 Doctor Faustus si Domnul Marmeladov Fara Anexe,contributie proprie 6%, lipsa copie statut, 100| 100 copie act constitutiv, lipsa situatii financiare Proiect desfasurat intre 21-23 iunie. Pentru alte surse exista doar o scrisoare intentie parteneriat fara sume Asociatia pentru Educatie, Cultura si Antreprenoriat (Sarbatoarea Muzicii 28700 100| 100 din partea Institutului francez. Asociatia Culturala Arte Factumn Erendira&Buna-SA 30.06-30.12.2017 | 18550) 0 100| | 10] aj ss, 95 o, lipsa buget narativ, contributie proprie 2,6% Asociatia pentru Educatie, Cultura si Antreprenoriat (Festivalul Filmului Francez II E E 100| 90. 90 | a 94 Propriu = 3,88% Biblioteca Digitafa a Asociatiei Asociatia Invatatorilor Banateni Invatatorilor Banateni 01.06-15.12.2017 40500 100 100 80 94 oiBuget finantator 90% S7 Fundatia Carturesti Street Delivery 1618052017 | sal 505| of | 27 o|Desfasurat Andrei Medinski:femeia-Eterna [o Contributie PMT 75%; Cererea de finantare si bugenul Asociatia pentru Patrimoniu, Arta si Cultura poveste... 03.11.2037: 4500 80 0; 7% 36 dinu este stampilat si semnat Jocurile Olimpice ale Actorilor ed.i- Asociatia Pro Teszt a 220000 80 100 100. 68 85,6 oiFinantare ceruta = 99% Povestea timisoreanului Wilhelm contributie proprie insuficienta ( extras cont 36832 Asociatia Memoria Culturii " 15.06-30.11.2017 89350 90 85 8i 85 ojcontributie proprie specificata 38000) 61 Univerasitatea de Vest din Timisoara, Facultatea de Arte si Design Blenala internationala de Desen 20,06-15.11.2017 Seminarul coregrafilor si conducatorilor artisticui ai ansamblurilor de folclor sarbesc din Uniunea Sarbilor din Romania Timisoara si imprejurimi Bienala internationala de Afis si lustratie de carte pentru tinerii artisti, ed. IV-a 15-30,11.2017 Tibiscum - 25 de ani de scoala Fundatia CHARTA Timisoara Best Films 01-08,09.2017 Asociatia Culturala Arte Factum In desfasurare pana la data de 30.06.2017 ( perioada de 15 7 o implementare 01,06-30,06,2017) a n e o, Lipsa dovada surse proprii, lipsa bilant/balanta e Nu este asociatie sau fundatie _ n Finantare ceruta = 89%, Univerasitatea de Vest din Timisoara, Facultatea de Arte si Design _ e n Nu este asociatie sau fundatie Buget 86,77% depaseste buget ( solicitat 11800 din 13600) psa dovada surse proprii i 84% din Buget, contributie proprie 0,53%, contributie finantator 84,63%, lipsa bilant contabil, lipsa dovada existentei surselor proprii Lipsa declaratie pe proprie raspundere ca nu are datorii la bugetul local si de stat finantare ceruta 90%, depaseste bugetul ( solicitat 23750 din 26550; 90%) lipsa dovada surse proprii acoperite ( extras de cont 1241,86 in buget 35100) lipsa declaratie buget de stat si local s a s a Timisoara-Avampostul progresului Uniunea Artistilor Plastici si modernitatii mai-decembrie 2017 70|Asociatia Învatatorilor Banateni los | 01.07-07.10.2017 23750: Asociatia Art Embrance Timisoara Tango Love 01.10-01,12.2017 81900 Centrul multifunctional pentru arta 72| Asociatia 24/7 House 360 si cultura 02.06-03,12.2017 17500 n _ n a e -a a = 4 e & a a CI B m n - _ n m _ Cl &S - d - e 75,6 e a E a a = & & kk kk he

a Lipsa declaratie pe proprie raspundere ca nu are datorii o|la bugetul local si de stat a n = e a e, a _ un 73|Uniunea Artistilor Plastici identitati timisene mai-decembrie 2017 14000: 75 Gala Concursului de interpretare 74| Asociatia culturala Art Protocol vocala Sabin V, Dragoi 42090 Asociatia Culturala Contrasens - mai are 3 proiecte [amfoter ||) Asociatia La Figurat Launmomentdat in Timisoara 03.06-01.10,2017 7 Asociatia La figurat Launmomentdat în parc festival 3-12,06.2017 210000: so Asociatia- Societatea Inventatorilor din Banat Salonul International de Inventii i inovatii "Traian Vuia" -Timisoara, 78 ed. alil-a 7-3.062017 70 institutul Roman de Educatie a Adultilor Timisoara Festivalul Sanselor tale 15.06-30,11.2017 17500 60 METAZIANE - proiect de sinergie a Asociatia Culturala si ecologica SEPALE artelor contemporane 01.06-30.11.2017 52500 70 Asociatia Sfera Timisoarei Nuit en blac/ Cina alba ed, a Ill-a 20.07-20,10,2017 la 60 Schimb de expozitie de grup intre artisti plastici profesionisti din Uniunea Artistilor Plastici Szeged si Timisoara mai-decembrie 2017 10500 60 || Fundatia Hategan Expozitia World press Photo 06-25,06,2017 35800. [ss sa | Asociatia "Trei Compas" [Art Therapy 20.07-20-10.2017 | 70| Conferintele publice de joi seara ale Seniorilor Universitatii de Vest din Fundatia Universitatea de Vest Timisoara Timisoara 45000 Timisoara capitala Europeana a Stiintei si Culturil-potide excelenta Univerasitatea de Vest din Timisoara în sisteme dinamice 24-28,07.2017 68250 Summer Course We ca CAD it oi enma fr) 88 |Fundatia Judeteana pentru Tineret Check Art Carnaval 15.07-15.11.2017 88900 60| Festival national "Am un vis-sa flu Asociatia Culturala - Generatia muzicii arţist” 01.08-20.10.2017 57500 Festivalul concurs national 10. Asociatia Culturata "Mariana Draghicescu“ "Martana Draghicescu”, editiaXV 107-30.09.2017 30009 Asociatia Alumnus Club Unesco 03.07-31,10.2017 48200 Fundatia Universitatea de Vest Timisoara Gala Premiilor UVT ed.a lll-a | s2000)| Asociatia lubesc Timisoara Artele tuzionismului 01.07-01.12.2017 19250 Asociatia Tineri implicati in Dezvoltare Timisoara Cultural Event Festival zonal -Cantul Banatului- Asociatia Culturala - Generatia muzicii festival coral edi 01.09-18.11.2017 60000 Asociatia Culturala “Mariana Draghicescu” Cantecele si portul campiei 01-24.06.2017 Departamentul de Asistenta Sociala al UVT prin Evenimentul Aniversar 25 de ani de Centrul de Asistenta Sociala Cercetare a interactiunii |lnvatamant si Cercetare in 37iCopil - Parinte asistenta sociala a UVT 12-13,10,2017 11500: Institutul Roman de Educatie a Adultilor Timisoara Comunicare, Educatie si Cultura 20.06-30.11.2017 Editarea si tiparirea cartii "Triumful talentului si demnitatii umane din viata si activitatea lui Stefan Popa Asociatia Orizonturi Universitare Popa's" 01.10-01,12.2017 Asociatia Viva la Musica Oktoberfest Timisioara ed. alli-a |5-8,10,2017 Timisoara 2021 -10 Locations in 24 Oprean Flavius Milionor Hours by Sean Norvis 01.07-31.09.2017 21000. SRDT Provacarea Culturala 15.07-01.12.2017 69810 IRDT Cultural Crossroads 15.07-15,11.2017 560 Lipsa dovada surse proprii, act constitutiv, declaratie impartialitate finantarea ceruta depaseste 70% Lipsa dovada surse proprii, lipsa bilant/balanta ( asociatie infintata in decembrie 2016) Lipsa dovada surse proprii,lipsa bilant/balanta ( asociatie infintata in decembrie 2016) e e - we - & = a & = - a s pa 70; _ n s x Dosar incomplet, Lipsa documente suport a a = = n Se E) S ră S m e n lipsa situatii financiare, lipsa dovada contributie proprie Lipsa declaratie pe proprie raspundere ca nu are datorii la bugetul local si de stat a Lipsa declaratie pe proprie raspundere ca nu are datorii la bugetul local si de stat în desfasurare Punctaj insuficient _ a n mld _ n & n o e Punctaj insuficient -a Pa n - a Punctaj insuficient Punctaj insuficient Punctaj insuficient Punctaj insuficient Punctaj insuficient Punctaj insuficient Punctaj insuficient a x n n Vi a _ e E a a n e a n Punctaj insuficient a _ n Punctaj insuficient Punctaj insuficient Punctaj insuficient Punctaj insuficient n a n a a n Punctaj insuficient Punctaj insuficient Punctaj insuficient un n TA + - = S| Ss ăi. o a e n 105| Asociatia Tineri implicati in Dezvoltare Dezvoltarea culturala pentru tineri PI Asociatia "Lady Bird" Lady Bird's Story 01.06-31.212.2017 107|lvan Adrian Corneliu Mr. Pit - Elements 01.07-01.12.2017 19,8 Punctaj insuficient o|Punctaj insuficient oiPunctai insuficient x = i E 3 ul a n n o a e > o

Raspandim Printr-o Asociatia pentru Dezvoltarea Mediului Economic si CCE Entreprenauship Summit 2017 Sean Norvis - City of one hundred pare Fall | ST insuficient RE potir cat TIT oa ef ST insuficient [posesor [ass 35| Ti T insuficient Director A Contabil Sef Casa de' ultra a Municipiului Timisoara Casa de Cultura a Municipiului Timisoara Pavel Dehglear Alina Iliescu ; _