keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 262/04.07.2017 privind aprobarea proiectelor de/pentru tineret cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2017

04.07.2017

Hotararea Consiliului Local 262/04.07.2017
privind aprobarea proiectelor de/pentru tineret cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2017


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2017-16079/29.06.2017 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere că Programul anual al finanţărilor nerambursabile si Anunţul de participare au fost publicate in Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr. 76/24.04.2017;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;
Avand in vederea adresele Casei de Cultură a Municipiului Timişoara prin care ne-au fost inaintate: Procesul-verbal de jurizare nr. 2215/20.06.2017 a proiectelor de/pentru tineret cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi de/pentru tineret non-profit de interes local, in anul 2017 si Raportul final nr. 2402/27.06.2017 al procedurii de selecţie al proiectelor de/pentru tineret cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 2017.
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 40/29.07.2016 pentru modificarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale şi de tineret de interes local aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.41/02.02.2016;
Având în vedere art.36 alin 2 litera (b) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În conformitate cu art.45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă lista proiectelor culturale cu finanţare nerambursabilă alocate de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2017, in conformitate cu Procesul-verbal nr. 2215/20.06.2017 si Raportul final nr. 2402/27.06.2017 al Comisiei de analiză a proiectelor de tineret constituite in baza Dispozitiei Primarului Municipiului Timisoara nr. 1057/13.06.2017, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredintează Casa de Cultură a Municipiului Timişoara şi Direcţia Economică din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art.3:.Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Consiliului Judetean Timis;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse;
- Directiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitătii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Asociatiei pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului in Judetul Timis;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa_HCL_-_proiecte_tineret_finantate.pdf

Educaţie drepturile omului şi artă în comunitate |Sconla de Anticorupție, ed iba Asociaţia Game LabTM Generaţia Game Lab Recreativ 2017 Asociaţia Natura din România, Timisoara TI Organizația pentru Educaţia Nouă |Zirul Tinerilor [Organizația pentru Educaţia Nouă Înternational Student Week în Timişoara Asociaţia Centrul pentru Strategii de Economy for Youth Dezvoltare a Tineretului Vl U [a U UTUD Hai la dans [Asociația Flururele VISEIor Construim Acasa Asociaţia In Comunitate |Ce caut în cartier] |Studiem primul ajutor |Asociația CDPP Abecedarul Carlerei Învață să te implici [Asociația Flururele Visător SUT a 3 Organizația pentru Educația Nouă Asociaţia Iubesc Timişoara Descoperă Timişoara Asociaţia lubesc Timişoara New Talent Competition Asociaţia Culturală Educaţională Melopolis (Timişoara Music Event Asociaţia Tineri Implicaţi în Dezvoltare „Youth Culture Festival Asociaţia Festivaluri pentru Tineri No Hate Asociaţia Centrul pentru Strategii de usi speaking Academy | Dezvoltare a Tineretului implicare Asociația Tineri Implicați în Dezvoltare | Fii un tânăr frumos în Mica Vienă Fundația Haţegan i Ă ți elopoli Asociaţia Centrul pentru Strategii de 1 Dezvoltare a Tineretului interdisciplinaritate la nivel regional şi internațional Fundaţia Universitatea de Vest Timişoara i 1 Consulidarea dezvoltării ONGT IRDT TI] e! bi |__91.33| 7000.00, |__90.00/ 57000.00) â 2 2 2 n | inna n [us = Le =|& 1 l l l 2 DI: a a RR a E & - us Fa min QR LS az a LS Va ua wa e O it SPP: DL 0 1 7 7 I 11 85.67) 448000 Î 67 5 7 0 7 0 |__85.67| 28640.00) a e i 3 o |_8633| 27280.00) 7 7 7 a N nina 2 Ati & at) 1 to TD e S N _ e o te e Co 1 1 1 | l l 83,6 L N Dă 7 1 l 1 3 rit IPP: ala 3 ta co Sia to = a No e tota aja Ra CITA 1000.00, |__81.33|_ 24310.00, |__80.67| 8685.00) 7180.67) 80600.00 O O O o O 0 7 3 o 3 0 3 0 7 0 7 0 |___79.00|” 36400.00 1 O 7 0 33 0 3 0 0 0 0 0 5 O O N d La 8367) a 3 e Ss 1735.00, 0| 77.67) 31850.00, 3|_75.33| 45500.00 00] 75.53] 16475.00 12.00] 28200.00) „67 70.00) 105000 67.00) 114313 0 00 83 ta a o S N a a ad 1 l 0 6 6 6 6 6 6 0 6 3 6 0 6 0 3 tu ta e S N n - e = 5.00] 20, 4.67) 16. 2,00) 17) 2.33| 15. 2.00| 16. 2.67| 16. 2.67) 15. 0.00) 15. 1,67) 18. 2.33| 16. 3,67) 16. 2.00| 15. 1.67 15. 5.00| 13. 2.67| 13) 0,67) 15. 0.33) 15. 3.00| 14. 1.00| 13. I l 1 I 1 l l l 1 l 1 N AI e | 8333) 63700 N > [E a 3 te to e |! La SIBIS to a a LA e Cc a n a —, ta |N N [toi un [La La n [E Daia Tod [tu Did ua an —_ 1 ini e Ss + |__65.00| 11550.00] ___6.0| | Nu a obtinut punctajul minim necesar. 10.67 8.67 5,67 9.67 1,33 13.00 16.67 13.67 14.67 15.00 17.00 14.67 12.00 a | a oa DIC ia [la RR ad [Us N e Ss - ta ua 7 e = Nu a obtinut punctajul minim necesar. LI Nu a obtinut punctajul minim necesar. Nu a obtinut punctajul minim necesar. —_ Ei Go — un e a 15.33 14.67 14.00 13.67 11.67 Nu a obtinut punctajul minim necesar. pr Nu a obtinut punctajul minim necesar. Nu a obtinut punctajul minim necesar. sa | ta PI &[La —_ [Lt Ea a SI = e >

a [Sesiuni de formare______________ [Liga AC] NDEZ-V u a obtinut punctajul minim necesar. u a obtinut punctajul minim necesar. Despre pământ TI Fundația Universitatea de Vest Timişoara RE - Timişoara lider în educație ştiinţifică, ed.a Il-a Fundația Politehnica Timişoara Festivalul — Cântece și dansuri despre copii şi 39 (ținutul natal Venaţ Uniunea Sârbilor din România Eugen Todoran. Scrieri. II. Studii şi articole Societatea Enciclopedică a Banatului Victor Vlad Delamarina, Monografie Societatea Enciclopedică a Banatului loan Popovici Bănăţeanul, Scrieri. Il. Versuro, traduceri, publicistică, corespomdență Societatea Enciclopedică a Banatului Dans, Comunicare, Integrare — o șansă oferită | Institutul Român de Educaţie a Adulților tinerilor defavorizați Timişoara Azvârlirea în licee Asocaţia Elite Tourism & I.N.A. |__A5|Educţie muzicala a elevilor în şcoli şi llcce Asocaţia Cultural "Art Time” Consilierea psihologică a tinerilor defavorizați |Institutul Român de Educaţie a Adulților 46 Timişoara în realizarea tranziției spre viața injdependentă pentru tineri Nu a obtinut punctajul minim necesar. Nu a obtinut punctajul minim necesar. Suma solicitate depăseşte plafonul regulamentar de 70% Suma solicitate depăseşte plafonul regulamentar de 70% Suma solicitate depăseşte plafonul regulamentar de 70% Suma solicitate depăseşte plafonul regulamentar de 70% Dosar incomplet osar incomplet osar incomplet PI Dosar incomplet A

Atasament: Rap_final_tineret_2402.pdf

ROMÂNIA Judeţul Timiş Primăria Municipiului Timişoara SRDC/BMD Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii S-a înregistrat cu numărul : SC2017-016139 din 29.06.2017 3C67 Corespondenţă Directia Comunicare-Relationare a Directia Comunicare-Relationare Am preluat de la "irma: 2463/28.06.2017 CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI [IMISOARA -u adresa: Timişoara, Str. MIRON COSTIN nr.] Total 1 file Termen de rezolvare: 29.07.2017 Termen direcţie: 14.07.2017 Jbs. SOL INITIERE PROIECT HCL FINANTARI NERAMBURSABILE PROIECTE DE/PT T T imişoara, la 29.06.2017 Consilier/Refgrent, Mihaela Pofeșcu FR CodFO-24 - 01, ver.3 Nr. 2, Timisoara | CIF: 2483475 498 214 | Fax: +30 256 401 526 | Str il procedurii de selecție al proiectelor de/pentru a bugetul local al municipiului Timișoara pentru win prezenta vă rugăm să demaraţi procedurile în

| CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI TIMISOARA Nr. 2463/28.06.2017 Către, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Direcţia Comunicare Tel.: +40 256 498 213 | Fax: +40 256 491 526| isoara | CIF: 2483475 Având în vedere Raportul final 2402/27.06.2017 al procedurii de selecţie al proiectelor de/pentru tineret, cu finanţare nerambursabilă, alocată de la bugetul local al municipiului Timișoara pentru activităţi non profit de interes local, în anul 2027, vă rugăm să demaraţi procedurile în vederea iniţierii unui proiect de HCL.

Geri Irod dot 7- COMISIA DE ANALIZĂ A PROIECTELOR DE/PENTRU TINERET organizată în conformitate cu Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 1057/13.06.2017 Raportul final al procedurii de selecţie al proiectelor de/pentru tineret cu finanțare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 2017 Prin HCL nr. 40/29.07.2016 a fost aprobat noul Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale si de tineretde interes local, iar prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr. 1057/13.06.2017 a fost aprobată componenţa Comisiei de analiză a proiectelor de/pentru tineret, pentru selecţia şi evaluarea proiectelor care vor beneficia de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local pe anul 2017. A fost demarată procedura finala de jurizare, conform regulamentului de aplicare aprobat prin HCL 40/29.07.2016. = A În vederea jurizării, s-au prezentat următoarele persoane, împuternicite în acest sens prin Dispoziţia Primarului Municipiului Timisoara nr. 1057/13.06.2017: 1. Maciu Victor Alexandru — Consilier — Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Timiş 2. Ciprian Constantin ORHEI —- Liga Studenţilor din Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii Timişoara 3. Doru-Florin COSTICĂ — Organizaţia Studenţilor din Universitatea de Vest din Timişoara 4. Edwald GILLICH — Asociaţia Tineri Activi in Comunitatea Timişoreană Asociaţia Noi Re- Creăm 5. Adreeas Novacovici — Expert tineret — Consiliul Europei În conformitate cu Anexa HCL nr. 40/2016: Art.34 Comisia de evaluare şi selecţie va lua act de Raportul intermediar al Comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi va înainta Raportul final al procedurii de selecţie către Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, raport ce se constituie anexa a Hotărârii Consiliului Local de aprobare a rezultatului selecţiei. Întrucât s-a reunit un număr de 3 membri, Comisia a fost considerată statutară. S-a constatat ca, conform raportului intermediar că au fost depuse un număr de 11 contestatii: privind activităti nonprofit de/pentru tineret Urmare a solutionarii contestatiilor, un număr de 5 dosare au fost considerate neeligibile acestea nerespectand documentatia aferenta dosarului de finantare conform art 19 si/sau a Art.8 lit. G din REGULAMENTUL privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale şi de tineret de interes local, aprobat prin HCL nr. 40/29.07.2016 Cu privire la contestatiile cuprinse intre nr. 6 si 11 Comisia a reanalizat punctajul acestora astfel :

Nr.Crt | Instituţia Nr.inregistrare , contestatie 01 Societatea Enciclopedică a 2277/22.06.2017 Banatului, 02. Societatea Enciclopedică a 2276/22.06.2017 Banatului, 03. Societatea Enciclopedică a 2278/22.06.2017 Banatului, 04. Institutul Român de Educaţie a | 2301/22.06.2017 Adulților Timişoara, 03. Institutul Român de Educaţie a | 2300/22.06.2017 Adulților Timişoara, MI M2 M3 M4 MS Medie Punctaj 06. Liga Ac, 2221/21.06.2017 Meir | Re al. 07. Fundația Universitatea de Vest | 2289/22.06.2017 1 f fn VI A Timişoara jleugruu Cd ft chef. Eu of /. ui, al 08. Fundaţia Universitatea de Vest | 2291/22.06.2017 PE AL Hr Timişoara feat CU Dual? fu Ac ZX al 09. Fundația Universitatea de Vest | 2290/22.06.2017 / Mr LV Timişoara our Ci Di &c TIE | uilal 10. IRDT, 2294/22.06.2017 He Gcal dul 11. Asociaţia Centrul pentru 2304/22.06.2017 / 41 LE” Strategii de Dezvoltare a HM e side A pu ut A e a CP dei (iu d / d Tineretului, i

Comisia de analiza a proiectelor de/pentru tineret în următoarea componenţă: Nume prenume Il Semnătură Maciu Victor Alexandru i Ciprian Constantin ORHEI TI Doru-Florin COSTICĂ Edwald GILLICH i Adreeas Novacovic Red. 0.5./2 ex.

Atasament: PV_Tineret.pdf

CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Tel: +40 256 498 214 | Fax: +10 256 491 526 | Str. Miron Costin Nr. 2, Timisoara | CIF: 2483475 Nr. 2215/ 20.06.2017 Către, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Direcţia Comunicare Prin prezenta vă înaintăm Procesul-Verbal de jurizare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local pentru activităţi nonprofit - domeniul Tineret. Director, imisul.ro | lirmisul. ro

sui 24 04/2006 Jo COMISIA DE ANALIZĂ A PROIECTELOR DE/PENTRU TINERET organizată în conformitate cu Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 105713.06.2017 Proces verbal de jurizare al proiectelor de/pentru tineret cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru activităţi nonprofit de interes local de/pentru tineret, în anul 2017 Prin HCL nr. 40/29.07.2016 a fost aprobat noul Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale si de tineretde interes local, iar prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr. 1057/13.06.2017 a fost aprobată componenţa Comisiei de analiză a proiectelor de/pentru tineret, pentru selecţia şi evaluarea proiectelor care vor beneficia de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local pe anul 2017. A fost demarată procedura de jurizare, conform regulamentului de aplicare aprobat prin HCL nr. 41/02.02.2016. În vederea jurizării, s-au prezentat următoarele persoane, împuternicite în acest sens prin Dispoziţia Primarului Municipiului Timisoara nr. 1057/13.06.2017: 1. Manciu Victor Alexandru — Consilier — Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Timiş 2, Ciprian Constantin Orhei — Liga Studenţilor din Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii Timişoara 3. Doru-Florin Costică — Organizaţia Studenţilor din Universitatea de Vest din Timişoara 4. Edwald Gillich — Asociaţia Tineri Activi in Comunitatea Timişoreană Asociaţia Noi Re-Creăm 5. Adreeas Novacovici — Expert tineret — Consiliul Europei În conformitate cu Anexa HCL nr. 40/2016: Art. 24 Comisiile de evaluare şi selecţie a proiectelor (comisia de analiză a proiectelor culturale şi comisia de analiză a proiectelor pentru tineret) sunt formate din câte 5 specialişti din domeniul activităţilor destinate culturii şi al activităţilor pentru tineret. Membrii comisiilor vor fi numiţi prin dispoziţie a Primarului Municipiului Timişoara. Comisiile sunt legal întrunite în prezența a minim trei membri. Întrucât s-a reunit un număr de 3 ( trei ) membri, Comisia a fost considerată statutară. S-a constatat că au fost depuse un număr de 46 (patruzecişisase) solicitări de finanţare. Urmare a jurizării solicitărilor, un număr de 26 (douazecisisase) dosare au fost considerate elegibile. Red. 0.5./ 2 ex.

Un număr de 20 (douazeci) solicitări au fost considerate neeligibile. Situaţia completă a proiectelor, atât eligibile, cât şi neeligibile se regăseşte în anexa | prezentului proces verbal. Comisia de analiză a proiectelor de/pentru tineret în următoarea componenţă: Nume prenume Manciu Victor Alexandru Ciprian Constantin Orhei Adreeas Novacovici Red. 0.5./2 ex.

Comunitatea Solidară Bască — Educaţie pentru 20.00] 97.67) _ 10000.00 59690 27.67) 35.00) 15.00j 20.00) 97.67) 40000.00 |_2[Scoala de Anticorupţie, ed I-a JASPrE [| 102|” 7027[ 26:67] 33.33 14:67 16.6 7] 91:33[ 700000 TI 99675 62997! 27.33) 33.00 17.67, _90.00| _57000.00| 48925) ____34100[ 28.57| 25:57] 1233| 15.67) _86:53| 27280.00) International Humar Rights Conference [217| 2935 4150000 80700 56000) 27.67] 29.33) 12.00| 16.67, 85.67) 44800.00 |_GlZiarul Tinerilor |Oreanizația pentru Educaţia Nouă | 51500 12.67) 16.67] 85.67] 28640007 International Student Weck în Timişoara 50000) 35000] 25.57| 50.00] 12.67 15.67] 8400] 22750.00[ Asociaţia Centrul pentru Strategii de 100| 15:67) 37| 1520000 Se poartă în Timişoara — Expoziție de obiecte 1400 9800] 24.67] 29.67] 12.33, 16.67] 83.33] 637000| 5950) 24.671 28.67 1633) 8333) 400000 37400) 24.67] 25.00[ 12.00] 15.67] 81.33 Studiemn primul ajutor | 13300] 25.33[ 28.67, 11.67| 15.00] 80.67) _864500| Com"on Timişoara FITT CU |_15| Abecedarul Carierei 56000 36400.00, 7867) amr nr 3185000 TITI OSUT 25.00 E CI IRDT 00| 29400) 20.67 24.67, 8.67] 16.67] 70.67) 14700.00 Asociaţia lubesc Timişoara 21.00] 26.67 13.67 10500.00, 22862.17) 17:61[ 2433) 1033| 1467) 6700] 143135 TI 23100, 14.00| 25.67| 10.33) 15.00, 65.00] _11550.00| 161360| 15.33] 23.00] 9.67 17.007 65.00) 80680.00 Asociaţia Centrul pentru Strategii de 56090 00] 000 Nu a obtinut punctajul minim necesar. Informatica- soluţii de interculturalitate şi n interdisciplinaritate la nivel regional şi 28 internațional Fundația Universitatea de Vest Timişoara 65000 45000| 17.00| 22.33) 7.00 „33 Nu a obtinut punctajul minim necesar. 15.67 ta N e = -a La n —_ a mă —_ > = n N e a Lo e a S 2 ei S Nu a obtinut punctajul minim necesar. Nu a obtinut punctajul minim necesar. Nu a obtinut punctajul minim necesar. la Internaţională de Arte Miniaturale Timişoara |Fundația Universitatea de Vest Timișoara 53200 . Dezvoltarea Organizaţiilor de tineret prin 31 |implicare Asociaţia Tineri Implicaţi în Dezvoltare 37200) 19.67 a oo a n) n e > Asociaţia Centrul pentru Strategii de 29 |Public Speaking Academy Dezvoltare a Tincretului 30000 2100 6.00| 13.6 ORHEI Ciprian 28000) 16.33] 20.33

a a ri a Fii un tânăr frumos în Mica Vienă - Fundația Hai egan 56450 Nu a obtinut punctajul minim necesar. coala de week-end Asociaţia Tineri Implicaţi în Dezvoltare 40000 28000| 16.33 Nu a obtinut punctajul minim necesar. MANCIU Victor NOVACOVICI Andreeas / 7 ORHEHCiprian TE

a esiuni de formare 22500 15300 ustainable Growth IRDT 100900 14.33 Fundația Universitatea de Vest Timişoara 73000 ENDEZ-VOUS - spectacole şi activități Asiciaţia pentru Educaţie, Cultura și 37 |pentru tineri Antreprenoriat 17000 Timişoara- lider în educație ştiinţifică, ed.a II-a |Fundaţia Politehnica Timişoara 500000 Festivalul — Cântece și dansuri despre copii și 39 [ţinutul natal Venaţ Uniunea Sârbilor din România 14000 să D o O mă pn o — —_ ÎN SIP ont —_ (LI ||» DH In Ca ju mă rd Simi | ră bo VIIo Io WC Nu a obtinut punctajul minim necesar. Nu a obtinut punctajul minim necesar. Nu a obtinut punctajul minim necesar. Suma solicitate depăseşte plafonul Suma solicitate depăseşte plafonul Suma solicitate depăseşte plafonul Suma solicitate depăseşte plafonul Dosar incomplet Dosar incomplet Dosar incomplet a > > La n i 3 —_ = o 1 Un e O bă O e e e Cc LI o —_ ta 3 d N a e > a Ioan Popovici Bănăţeanul. Scrieri. II. Versuro, 2|traduceri, publicistică, corespomdență Societatea Enciclopedică a Banatului 6500 5000 Dans, Comunicare, Integrare — o șansă oferită [Institutul Român de Educație a Adulților 43 |tinerilor defavorizați Timișoara 3065 Asocaţia Elite Tourism & Î.N.A. 44500 16300 Educţie muzicala a elevilor în școli şi licee Asocaţia Cultural "Art Time" 30000 21000 „sic tii an Institutul Român de Educaţie a Adulţilor 46 ţiei spre viața injdependen Timişoara 6500 4500 o S e e & Dosar incomplet MANCIU Victor NOVACOVICI Andreeas ORHEI Ciprian IE

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA COMUNICARE-RELATIONARE TIMISOARA SC2017-16079/29.06.2017

Aprobat

Primar

Nicolae Robu

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 -256 204 886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT

privind aprobarea proiectelor de/pentru tineret cu finanţare nerambursabilă

alocată de la bugetul local

al Municipiului Timişoara pentru

activităţi nonprofit de interes local de/pentru tineret, în anul 2017

Prin adresele Casei de Cultură a Municipiului Timişoara ne-au fost inaintate: Procesul-

verbal de jurizare nr. 2215/20.06.2017 a proiectelor de/pentru tineret cu finanţare nerambursabilă

alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi de/pentru tineret non-profit

de interes local, in anul 2017 si raportul final nr. ________/26.06.2017 al procedurii de selecţie

al proiectelor de/pentru tineret cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al

Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 2017.

Prin Hotărârea Consiliului Local 40/29.07.2016 pentru modificarea Regulamentului

privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit

culturale şi de tineret de interes local aprobat prin Hotararea Consiliului Local 41/02.02.2016,

finanţarea proiectelor culturale şi a proiectelor de/pentru tineret se realizează prin intermediul

Casei de Cultură a Municipiului Timişoara iar prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara

nr. 1057/13.06.2017 a fost aprobată modificarea componenţei Comisiei de analiză a proiectelor

de tineret, aprobata prin Dispoziţia Primarului 289/04.03.2016, pentru selecţia şi evaluarea

proiectelor care vor beneficia de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru activităţi

nonprofit de interes local pe anul 2017.

Prin HCL nr.100 din 31.03.2017 privind aprobarea bugetului local al Municipiului

Timisoara pe anul 2017 au fost aprobate sumele necesare pentru finantari nerambursabile alocate

de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi culturale nonprofit de interes local,

în anul 2017.

Avand in vedere cele de mai sus, inaintam Consiliului Local adresa Casei de Cultură a

Municipiului Timişoara privind selectia si evaluarea proiectelor care vor beneficia de finantari

nerambursabile de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local pe anul 2017 ,

selectie efectuata de catre Comisia constituita in baza Dispozitiei Primarului Municipiului

Timisoara nr. 1057/13.06.2017.

Viceprimar Director Directia Economica

Dan Diaconu Steliana Stanciu

Director Contabil sef

Casa de Cultura a Municipiului Timisoara Casa de Cultura a Municipiului Timisoara

Pavel Dehelean Alina Iliescu

Intocmit Serviciul Juridic

Nyari Ciprian Alin Stoica