keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 222/27.06.2017 privind constatarea încetării contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administraţie al R.A.T.T., numirea administratorilor provizorii şi declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie

27.06.2017

Hotararea Consiliului Local 222/27.06.2017
privind constatarea încetării contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administraţie al R.A.T.T., numirea administratorilor provizorii şi declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2017- 15416/22.06.2017, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 260/20.12.2016 privind completarea Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 530/22.10.2013 privind aprobarea Planului de administrare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Contractului de mandat, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii;
Având în vedere Adresa R.A.T.T. nr. 11037/07.06.2017;
Având în vedere Adresa Direcţiei Edilitare nr. SC2017-13099; SC2017-012881/29.05.2017;
În temeiul prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice modificată şi aprobată prin Legea nr. 111/2016;
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art. 1: Se constată încetarea contractelor de mandat ale următorilor membri din Consiliul de Administraţie la R.A.T.T.:
1. POPOVICI DUMITRU
2. KARAGENA SORIN
3. CHIŞ CULIŢĂ
4. AVRAM STANUSOIU CONSTANTIN
5. CIANCA DANIEL
6. CRIŞAN TEODOR ADRIAN
7. BITEA NICOLAE FLORIN

Art. 2: Se numesc în calitate de administratori provizorii în Consiliul de Administraţie al R.A.T.T., până la finalizarea procedurii de selecţie, următoarele persoane:
1. AVRAM STANUSOIU CONSTANTIN
2. BITEA NICOLAE FLORIN
3. CHIŞ CULIŢĂ

Art. 3: Se mandatează Primarul Municipiului Timişoara să semneze contractele de mandat.

Art. 4: Se aprobă declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al R.A.T.T., conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice modificată şi aprobată prin Legea nr. 111/2016, la data emiterii prezentei hotărâri.

Art. 5: Se aprobă contractarea serviciilor unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, conform prevederilor art. 5 alin .(6) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.
Plata contractarii expertului independent se va efectua de la suma prevăzută în bugetul local la Capitolul 51.02. "Autorităţi executive " , Titlul II "Bunuri şi servicii".
Termenii de referinţă pentru expertul independent vor fi propuşi pe baza componentei iniţiale a planului de selecţie.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartiment Guvernanţa Corporativă, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi R.A.T.T.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Ministerului Finanţelor Publice;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

Cod FO 53-01, ver. 3

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030, Timişoara, tel./fax. +40 256-408300, www.primariatm.ro

REFERAT

privind constatarea încetării contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administraţie al R.A.T.T., numirea administratorilor provizorii şi declanşarea procedurii

de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie

Având în vedere următoarele Contracte de mandat ale membrilor Consiliului de Administraţie: Contract de mandat nr. SC2013-35488/09.12.2013, Contract de mandat nr. SC2013-35492/09.12.2013, Contract de mandat nr. SC2013-35491/09.12.2013, Contract de mandat nr. SC2013-35490/09.12.2013, Contract de mandat nr. SC2013-35489/09.12.2013, Contract de mandat nr. SC2015-8496/31.03.2015, Contract de mandat nr. R.A.T.T nr. 982/16.01.2017 şi luând în considerare Adresa R.A.T.T. înregistrată cu nr. 11037/07.06.2017 prin care se comunică faptul că mandatul membrilor Consiliului de Administraţie al R.A.T.T. expiră în data de 09.06.2017, este necesară efectuarea demersurilor pentru selecţia unor noi membri in consiliul de administraţie.

Conform prevederilor art. 2, pct. 2 lit. a) din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, R.A.T.T. este o întreprindere publică. Aceasta este în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, ce are calitatea de autoritate publică tutelară potrivit prevederilor art. 2 pct. 3 lit. a) din O.U.G. nr. 109/2011.

Regulile de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al R.A.T.T. presupun parcurgerea unor etape obligatorii conform dispoziţiilor art. 5 din O.U.G. nr. 109/2011. Timpul pentru finalizarea procedurii de selecţie este de maximum 150 de zile de la declanşarea procedurii conform art. 64 ind. 4 din O.U.G. nr. 109/2011. Pentru a nu fi perturbată activitatea regiei, considerăm oportună numirea de administratori provizorii până la definitivarea procedurii de selecţie a noilor membri ai consiliului de administraţie, în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 109/2011.

Declanşarea procedurii de selecţie a membrilor consiliilor de administraţie se realizează conform prevederilor art. 3 din Anexa nr. 1 a Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

În cazul regiilor autonome, procedura de selecţie începe la data la care autoritatea publică tutelară - Consiliul Local al Muncipiului Timişoara, emite actul administrativ prin care hotărăşte iniţierea procedurii de selecţie a membrilor consiliului, conform disp. art. 3 lit. a) din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016.

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR COMPARTIMENT GUVERNANŢA CORPORATIVĂ NR. SC2017-

APROBAT PRIMAR

NICOLAE ROBU

Cod FO 53-01, ver. 3

În vederea desemnării membrilor consiliului de administraţie la regiile autonome, procedura de selecţie este iniţiată de conducătorul autorităţii tutelare, care decide şi cu privire la contractarea serviciilor unui expert independent, conform art. 4 alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016.

Potrivit Adresei Direcţiei Edilitare nr. SC2017-13099; SC2017-012881/29.05.2017 RATT are un număr de 1230 angajaţi, conform Statului de funcţii. Astfel, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (6) din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice: “ În cazul regiilor autonome cu un număr de peste 500 de angajaţi, selecţia este efectuată în mod obligatoriu de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară, în condiţiile legii ”. Termenii de referinţă pentru expertul independent sunt propuşi pe baza componentei iniţiale a planului de selecţie de către autoritatea publică tutelară cu consultarea consiliului regiei autonome şi se aprobă de către conducătorul autorităţii publice tutelare sau, după caz, de consiliu conform art. 8 din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016.

De asemenea, selecţia expertului independent specializat în resurse umane se va realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu luarea în considerare a criteriilor prevăzute la art. 10 din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016.

Plata expertului independent se va efectua din suma prevăzută în bugetul local la

Capitolul 51.02. “Autorităţi executive “ , Titlul II “Bunuri şi servicii”, conform H.C.L. nr.

100/31.03.2017 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2017.

Potrivit art. 64 ind. 1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice: În caz de vacanţă a unuia sau a mai multor posturi de administrator al regiei autonome, autoritatea publică tutelară poate proceda la desemnarea unor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecţie a administratorilor, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă.

Dacă vacanţa prevăzută la alin. (1) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, autoritatea publică tutelară numeşte administratori provizorii pentru completarea numărului minim legal de membri ai consiliului de administraţie, până la finalizarea procedurii de selecţie, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă.

Conform art. 5 alin (1) din O.U.G. nr. 109/2011, regia autonomă este administrată de un consiliu de administraţie format din 3-7 persoane.

Durata mandatului administratorilor provizorii este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, conform dispoz. Art. 64 ind. 1 alin. (5) din O.U.G nr. 109/2011.

Având în vedere cele prezentate mai sus, PROPUNEM:

1. Constatarea încetării contractelor de mandat ale următorilor membri din Consiliul de

Administraţie al R.A.T.T.:

Cod FO 53-01, ver. 3

1. POPOVICI DUMITRU – Contract de mandat nr. SC2013-35488/09.12.2013 2. AVRAM STANUSOIU CONSTANTIN - Contract de mandat nr. SC2013-35492/09.12.2013 3. CIANCA DANIEL - Contract de mandat nr. SC2013-35491/09.12.2013 4. CHIS CULITA - Contract de mandat nr. SC2013-35490/09.12.2013 5. KARAGENA SORIN – Contract de mandat nr. SC2013-35489/09.12.2013 6. CRISAN TEODOR - Contract de mandat nr. SC2015-8496/31.03.2015 7. BITEA NICOLAE FLORIN – Contract de mandat nr. R.A.T.T nr. 982/16.01.2017

2. Nominalizarea în vederea numirii administratorilor provizorii pentru completarea minimului legal, până la finalizarea procedurii de selectie, conform dispoz. art. 64 ind. 1 din O.U.G. nr. 109/2011.

3. Mandatarea Primarului Municipiului Timişoara să semneze contractele de mandat ce

urmează a fi încheiate cu administratorii provizorii 4. Declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al

R.A.T.T. la data emiterii prezentei hotărâri. 5. Aprobarea contractării serviciilor unui expert independent, conform legislaţiei în

vigoare.

DIRECTOR ECONOMIC,

STELIANA STANCIU

AVIZAT JURIDIC, CONSILIER,

GABRIELA IOVA VIOLETA LAZĂR