keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 216/30.05.2017 privind organizarea ZILELOR ENERGIEI TIMIŞOARA 2017 în cadrul EUROPEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK

30.05.2017

Hotararea Consiliului Local 216/30.05.2017
privind organizarea ZILELOR ENERGIEI TIMIŞOARA 2017 în cadrul EUROPEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2017- 13463/30.05.2017 al Primarului Municipiului Timişoara, Domnul Nicolae ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 550/11.11.2014, privind reconfirmarea adeziunii Municipiului Timişoara la Convenţia Primarilor (Covenant of Mayors) şi aprobarea Planului de Acţiune pentru Energia Durabilă (PAED) al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2, lit. (b), alin. 4 litera (a) şi alin. 6 litera (a) pct.9 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 lit. (a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă organizarea de către Municipiul Timişoara a evenimentului "ZILELE ENERGIEI TIMIŞOARA 2017", în cursul lunii Iunie 2017 şi alocarea sumei de 35.000 lei de la bugetul local al Municipiului Timişoara, sursa de finanţare fiind Capitolul 74.02 "Protecţia mediului", conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.100/31.03.2017 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2017, în vederea acoperirii cheltuielilor pentru organizarea acţiunilor evenimentelor.

Art.2: Se aprobă participarea la evenimentele EUSEW 2017 de la Bruxelles, a unui număr de 2 consilieri locali, după cum urmează:
Domnul SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN - Consilier local;
Domnul DIMECA RADU DRAGOŞ - Consilier local;

Art.3: Se aprobă participarea la evenimentele EUSEW 2017 de la Bruxelles, a unui număr de 2-4 funcţionari publici, care urmează să fie nominalizaţi prin Dispoziţie a Primarului Municipiului Timişoara.

Art.4: Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea evenimentului se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art.5: Se aprobă înregistrarea evenimentului organizat de Municipiul Timişoara pe portalul EUSEW, http://www.eusew.eu/energy-days/europe, în vederea mediatizării şi promovării acestuia.

Art.6:Se împuterniceşte Domnul Nicolae ROBU în calitate de Primar al Municipiului Timişoara în vederea semnării contractelor de sponsorizare încheiate cu persoane fizice/juridice interesate pentru sprijinirea acestui eveniment, în calitate de partener sau co-organizator.

Art.7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Srviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Domnului Sandu Constantin;
- Domnului Dimeca Radu Dragos;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: programme_eusew2017.pdf

th june20

De Gasperi Mansholt Jenkins

09.00 - 10.00

Welcome Coffee

10.00 - 11.00 OPENING

CEREMONY

11.00 - 11.30

11.30 - 12.30 DEBATE WITH

AMBASSADORS

12.30 - 14.00

14.00 - 15.30

European leadership in renewables — opportunities for renewables in Africa European Commission

Scaling-up and delivering climate finance to the private sector European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

Residential energy efficiency in South East Europe — challenges and opportunities NEAR

15.30 - 16.00

16.00 - 17.30

European leadership in renewables — the international framework European Commission

SMEs and entrepreneurs as drivers towards clean energy European Commission

New ways of empowering consumers for the energy transition European Commission/INEA

CHARLEMAGNE BUILDING

programme

Energy efficiency

Energy Efficiency (buildings)

Renewables

Renewables (transport)

Consumers

Financing

Digitalisation

Research and Innovation

Webstreaming ∙ Policy conference

st june21

De Gasperi Mansholt Jenkins Salle Polak Salle Maelbeek Salle Passage

08.30 - 09.00

09.00 - 10.30

Governance of the Energy Union — integrated energy and climate plans in the making European Commission

New EU energy consumer rights under the Clean Energy proposals European Commission and Council of European Energy Regulators

EU voluntary initiatives to achieve a sustainable building stock European Commission

Energy Technology Perspectives 2017 International Energy Agency (IEA)

Energy storage & digitalisation — empowering consumers in the energy transition EASE - European Assocation for Storage of Energy

Energy Audit obligations — a roadmap to 2019 building on national feedback and best practices CEN/CENELEC Sector Forum on Energy Management (SFEM)

10.30 - 11.00

11.00 - 12.30

A market fit for renewables — how will the Market Design Initiative help? European Commission

The rise of residential prosumers in Europe post-2020 European Commission

Smart specialisation in energy, driving societal challenges European Commission

Addressing skills shortage in the transformation of the energy system InnoEnergy

Accelerating the clean energy transition — financing energy efficiency at the local level Climate Alliance

The role of standardisation towards higher energy performance of buildings European Builders Confederation (EBC)

12.30 - 14.00

14.00 - 15.30

Engaging stakeholders around energy grid projects: become the architect of your own campaign European Commission

Sharing smart solutions and experiences — scale-up and replication in European cities Smart Cities Information System (SCIS)

Data centres — nearly zero energy consumption European Commission

Flexible energy markets — new players, new rules IDEAS - European platform for the participation of demand-side flexibility resoures

A post-2020 renewables support framework fit for the energy transition SolarPower Europe

A smart energy system for consumers, consumers for a smart energy system European Committee of Domestic Equipment Manufacturers (CECED)

15.30 - 16.00

16.00 - 17.30

Digitalisation in energy European Commission

Local energy communities and Covenant of Mayors cities European Commission

Energy poverty and how to tackle it European Commission

SparkShow Pitch to journalists

Innovation in the renewable heating and cooling sector European Technology and Innovation Platform on Renewable Heating and Cooling

Innovative clean energy — local level transition in Northern Europe Local Government - COSLA, SALAR, SAMBAND, KS, SUOMI

17.30 - 19.00

Digitalisation in energy European Commission (continued)

18.00 - 19.00

REthinking Energy — innovation in renewable energy policy and regulation IRENA

Free flow of energy data — empowering consumers and improving network management ESMIG - The European Smart Energy Solution Providers

What innovative business models empower consumers in the energy transition? COGEN Europe

CHARLEMAGNE BUILDING RESIDENCE PALACE

programme

Webstreaming ∙ Policy conference

Energy efficiency

Energy Efficiency (buildings)

Renewables

Renewables (transport)

Consumers

Financing

Digitalisation

Research and Innovation

nd june22

De Gasperi Mansholt Jenkins Salle Polak Salle Maelbeek Salle Passage

08.30 - 09.00

09.00 - 10.30

Financing energy efficiency investments — reaping the benefits and addressing the associated risks European Commission

Innovation and the Energy Union European Commission

Developing self-sustainable energy systems on islands — islanders leading the change European Commission

Architecture — towards a step change in building performance Architects’ Council of Europe (ACE)

Bioenergy in district heating — local changes for regional benefits The European Biomass Association (AEBIOM)

Market driven future potential of bio-CC(U)S IEA Bioenergy Task 41 Special Project on Bio-CCS and Bio-CCU

10.30 - 11.00

11.00 - 12.30

European leadership in renewables — research and innovation European Commission

European financing for the Energy Union European Commission

Advanced biofuels — the voice of the industry European Commission

Leading the energy transition — the different flavours of local energy communities and companies REScoop.eu

How economic and social actors can champion CO2 phase-out European Commission

Engagement at scale — the role of industrial energy users for a successful Clean Energy package International Federation of Industrial Energy Consumers (IFIEC)

12.30 - 14.00

14.00 - 15.30

Involving consumers in the energy transition Association of Issuing Bodies - AIB

BRIDGE — accelerating smart grids and storage deployment by removing barriers to innovation European Commission

FLIGHTPATH 2050 — a long term vision for alternative fuels for aviation European Commission

EU’s renewable energy prospects for 2030 — what can we expect? IRENA

Boosting energy-efficiency services markets for building renovation and system efficiency eu.esco (european association of energy service companies)

Clean energy on islands — challenges and solutions REE - Red Eléctrica de España

15.30 - 16.00

16.00 - 17.30

European leadership in renewables — funding innovation European Commission

Renewable Energy Horizon Prizes — crack the challenge European Commission

IEA bioenergy roadmap 2017 European Commission

Energy Transition Leaders Forum REVOLVE Media

Clean buildings for all — helping consumers through the energy renovation maze EuroACE - The European Alliance of Companies for Energy Efficiency in Buildings

“Smarter is cleaner” — lessons learned from the SCC1 smart city projects on grids, storage and prosumer models ICLEI Europe

17.30 - 18.00

18.00 - 19.00

European leadership in renewables — the local level European Commission C1

Challenges in supporting the procurement of sustainable energy solutions European Commission (G1) Energy solutions

Energy Transition Leaders Forum REVOLVE Media (continued)

Sustainable aviation today and tomorrow Aerospace and Defence Industries Association of Europe (ASD) session ends at 19.30

Fusion: Clean, Safe, Unlimited Energy for the Future Fusion for Energy

CHARLEMAGNE BUILDING RESIDENCE PALACE

programme

Webstreaming ∙ Policy conference

Energy efficiency

Energy Efficiency (buildings)

Renewables

Renewables (transport)

Consumers

Financing

Digitalisation

Research and Innovation

Atasament: Referat_privind_alocarea_sumelor_necesare_pentru_organizarea_ZILEI_ENERGIEI_2017.pdf

FO53-01, Ver.2

ROMÂNIA SE APROBĂ,

JUDEŢUL TIMIŞ P R I M A R,

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECŢIA DE MEDIU NICOLAE ROBU

SC2017- / .05.2017.

R E F E R A T

privind propunerea de organizare a ZILELOR ENERGIEI TIMIŞOARA 2017

în cadrul EUROPEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK

În cursul anului 2014, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara

nr.550/11.11.2014, s-a reconfirmat adeziunea Municipiului Timişoara la Convenţia Primarilor

(Covenant of Mayors) şi s-a aprobat Planul de Acţiune pentru Energia Durabilă (PAED) al

Municipiului Timişoara 2010 – 2020, document strategic care a primit din partea Centrului de

Cercetare Comună (Joint Research Centre) a Comisiei Europene notificarea pentru conformitate a

cerințelor tehnice și a corespondenței PAED cu criteriile esențiale ale Convenției Primarilor. Odată

cu aprobarea aderării, Municipiului Timişoara îi revin angajamente concrete, printre care şi

organizarea de „Zile ale Energiei”, în colaborare cu Comisia Europeană şi cu alte părţi interesate,

permiţând cetăţenilor să beneficieze direct de oportunităţile şi avantajele oferite de o utilizare mai

inteligentă.

Acest eveniment presupune organizarea de forumuri pentru energie durabilă, de discuţii, întâlniri şi

activităţi specifice de informare, activităţi educaționale, ecologice, concursuri tematice, activităţi în

aer liber, campanii de conştientizare, etc.

Pentru anul 2017, Săptămâna Europeană a Energiilor Durabile (European Sustainable Energy

Week) este aprobată a fi organizată în perioada 19-25 Iunie, însă organizarea evenimentelor poate fi

extinsă pentru o perioadă mai mare de timp, în aintea și după această perioadă.

În acest sens, propunem aprobarea organizării „ZILELOR ENERGIEI TIMIŞOARA 2017”

în cursul lunii Iunie 2017, prin acțiuni, evenimente și activități dedicate.

Organizarea acestui eveniment va fi circumscrisă obiectivului de informare privind modalitățile de

economisire a energiei, producerea și utilizarea surselor de energie regenerabilă, eficienţă

energetică în clădiri, promovarea tehnologiilor sustenabile şi a bunelor practici în aceste domenii şi

de educație și conștientizare a cetăţenilor, în general dar și a unor grupuri țintă, în special, cu

privire la problemele legate de schimbările climatice şi eficienţă energetică.

Pentru Zilele Energiei Timișoara 2017 se analizează posibilitatea organizării unor acțiuni în

unitățile de învățământ timișorene, dedicate reducerii consumului de energie, a unor evenimente

dedicate publicului larg pentru promovarea unor soluții pentru producerea energiei din surse

regenerabile (panouri solare și fotovoltaice), a automonitorizării consumurilor energetice la nivel

rezidențial, pentru gestionarea unor biodeșeuri (prin colectare uleiuri uzate și a deșeurilor

biodegradabile prin compostare), etc. Posibilităţile de realizare a materialelor de informare atât în

formă tipărită cât şi în format electronic este recomandabilă, în scopul sensibilizării unor segmente

cât mai mari ale populaţiei.

La acest eveniment se intenţionează invitarea şi angrenarea de reprezentanţi ai autorităţilor

administraţiei publice judeţene, autorităţilor pentru protecţia mediului, cadre didactice din mediul

preuniversitar şi universitar, specialişti din domeniul energiilor regenerabile, asociaţii şi organizaţii

non guvernamentale în domeniu, instituţii de specialitate şi societăţi comerciale, reprezentanţi ai

mass-media, alte persoane interesate.

Totodată, participarea la EUSEW Bruxelles este deosebit de importantă datorită evenimentelor

centralizate pe care le găzduiește: workshopuri și conferințe la înalt nivel, care au menirea de a

disemina proiecte, bune practici, instrumente și rezultate a implementării politicilor energetice în

domenii precum: eficiență energetică (inclusiv în clădiri), energie din surse regenerabile, transport

FO53-01, Ver.2

sustenabil, consumatori, finanțarea eficienței energetice, digitalizare, cercetare și inovare. În acest

context, participarea funcționarilor publici din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara din

departamentele relevante pentru implementarea PAED constituie o premisă pentru îmbogățirea

cunoștințelor, o sursă de inspirație și motivare a acestora și totodată de întărire a relațiilor și

conexiunilor cu alte orașe din Europa. În acest sens, propunem participarea în perioada 20-22 Iunie

2017 a unui număr de 2 consilieri locali și a unui număr de 2-4 funcționari publici din cadrul

Primăriei Municipiului Timișoara, implicați în implementarea PAED a Municipiului Timișoara, din

direcțiile relevante: Dezvoltare, Mediu, Tehnic și Urbanism, angrenați în implementarea PAED.

Urmare a activităţilor care se vor desfăşura în unităţile de învăţământ, se intenţionează lansarea

unui concurs de postere pentru evenimentul ZILELE ENERGIEI TIMIŞOARA 2017 pe tematica

energiilor regenerabile, sustenabilităţii în mediul urban şi a ecologiei. Susţinerea financiară a tuturor

acestor activităţi ale evenimentului urmează a se asigura din bugetul local al municipiului

Timişoara.

În acest sens, PROPUNEM:

1. Aprobarea alocării sumei de 35.000 lei de la bugetul local, sursa de finanțare fiind Capitolul 74.02. „Protecţia mediului”, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara

nr.100/31.03.2017 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2017

în vederea organizării acestui eveniment. Această sumă va asigura cheltuielile pentru organizarea

unui work-shop/prezentare de produse inovative în domeniul eficienței energetice, de organizare a

evenimentelor în aer liber, a materialelor de promovare şi diseminare, deplasare a delegației la

Bruxelles, etc.

Programul evenimentelor va fi conceput şi realizat de către Direcţia de Mediu împreună cu

reprezentanţii celorlalte direcţii de specialitate ale Primăriei Municipiului Timişoara, urmând a fi

aprobat de către conducerea Primăriei Municipiului Timişoara. Se va analiza şi oportunitatea

cooptării unor instituţii/asociaţii/ONG-uri interesate, în calitate de co-organizatori.

2. Aprobarea participării la evenimentele EUSEW 2017 de la Bruxelles, în perioada 20-22 Iunie 2017, a unui număr de 2 consilieri locali și 2-4 funcționari publici. Nominalizarea funcționarilor

publici se va realiza de către Primarul Municipiului Timișoara prin dispoziție, iar nominalizarea

membrilor consiliului local participanți se va realiza de către plenul consiliului local.

3. Aprobarea înregistrării evenimentului organizat de Municipiul Timişoara şi a programului de

acţiuni pe portalul - European Union Sustainable Energy Week, Energy Days in Europe,

http://www.eusew.eu/energy-days/europe în vederea mediatizării şi promovării acestuia.

4. Aprobarea încheierii unor contracte de sponsorizare între Municipiul Timişoara şi persoane

fizice şi juridice interesate pentru sprijinirea şi participarea la evenimentul „ZILELE ENERGIEI

TIMIŞOARA 2017” şi semnarea acestora de către Domnul Nicolae ROBU – Primarul

Municipiului Timişoara.

VICEPRIMAR,

Dan DIACONU

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ,

Adrian - Amedeo BERE - SEMEREDI Steliana STANCIU

Întocmit,

CONSILIER, AVIZAT JURIDIC,

Iudit BERE - SEMEREDI

Red., Dact: BSI, Ex.2