keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 488/18.12.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Viabilizare terenuri cu utilităţi - zona Armoniei nr. 4-6, Municipiul Timişoara"

18.12.2007

Hotararea Consiliului Local 488/18.12.2007
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Viabilizare terenuri cu utilităţi - zona Armoniei nr. 4-6, Municipiul Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2007- 027488 /06.12.2007- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Protocolul de colaborare cu nr. SC2007-002761 /07.11.2007 între Municipiul Timişoara şi cetăţenii domiciliaţi pe str. Tudor Arghezi( zona Armoniei);
În conformitate cu prevederile art. 5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 47 din data: 28.02.2006 privind atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţelor a 40 de parcele, pe str. Armoniei nr. 4-6, conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. (b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.


HOTARASTE

Art.1 :Se aprobă Studiul de Fezabilitate "Viabilizare terenuri cu utilităţi - zona Armoniei nr. 4-6, Municipiul Timişoara" potrivit proiectului P 28/2007 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L., având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărîri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_-_Viabilizare__Armoniei_-nr_4-_6..pdf

ANEXA la HCL nr……………………

,, Viabilizare terenuri cu utilităţi –zona Armoniei nr. 4-6, Municipiul Timişoara”

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI (cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei: 2.407.925.1 RON 708.859.6 EURO - construcţii-montaj : 2.180.373.9 RON 641.871.7 EURO

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) în lei Anul I 2.407.925.1 / 2.180.373.9 RON

708.859.6 / 641.871.7 EURO Durata de realizare a investiţiei: 6 luni Capacităţi realizate :

-stradă asfalt 4.100 m2 -trotuar 1.460 m2 -spaţiu verde 845 m2 -debit transportat Qmax = 11 dmc/sec -apă L = 630 m, De 125x11,4mm din tuburi PVC -canal L = 400 m, De 400 mm tuburi PVC L = 220 m, De 315 mm tuburi PVC L = 240 m, De 160 mm tuburi PVC -conductă gaz L = 110 m,presiune medie De 90 mm L = 550 m,presiune redusă De 90 mm -stâlpi iluminat 14 buc

ŞEF BIROU HIDROTEHNIC,

ing. MARIUS ONEŢIU Red. / Dact.: MO ; Ex:1

Atasament: Referat_-_Viabilizare_Armoniei_-nr_4-_6.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ BIROUL HIDROTEHNIC Nr. SC2007- 027488/ 06.12.2007 ___________________________________________________________________________

R E F E R A T

Reţelele de utilităţi existente în municipiul Timişoara nu acoperă toate străzile municipiului, situaţie întâlnită şi în zona Armoniei nr.4 – 6,. În conformitate cu Legea nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în această zonă în baza H.C.L nr. 47/28.02.2006, au fost atribuite în folosinţă gratuită 40 parcele pentru 46 unităţi locative. Potrivit art. 5, din H.C.L. nr. 47/28.02.2006, „Reţelele edilitare şi drumul propus prin Planul Urbanistic Zonal vor fi realizate prin parteneriat public- privat”. Conform art. 6, din H.C.L. nr. 47/28.02.2006 ,beneficiarii terenului sunt obligaţii să înceapă construirea locuinţei în termen de 1 an de la data atribuirii terenului, obligaţie care este în aplicare în acest moment. Acesta este motivul pentru care se impune realizarea acestor utilităţi (apă, canal, gaz, iluminat stradal, modernizare drum şi trotuare).

Valoarea totală a investiţiei ,, Viabilizare terenuri cu utilităţi –zona Armoniei nr. 4-6, Municipiul Timişoara ” este estimată la 2.407.925,1 lei (cu TVA), respectiv 708.859,6 Euro.

Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului ,, Viabilizare terenuri cu utilităţi –zona Armoniei nr. 4-6, Municipiul Timişoara” se face din bugetul local şi contribuţie proprietari parcele, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 28/2007 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L. DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU ENERGETIC, ing. DUMITRU ANDOR ing. IOAN ZUBASCU

ŞEF BIROU HIDROTEHNIC, AVIZAT JURIDIC, ing. MARIUS ONEŢIU

Red. / Dact.: MO ; Ex:1