keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 47/28.02.2006 privind atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţelor a 40 de parcele, pe str. Armoniei nr. 4-6, conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

28.02.2006

Hotararea Consiliului Local 47/28.02.2006
privind atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţelor a 40 de parcele, pe str. Armoniei nr. 4-6, conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006 - 3495/24.02.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor art. 1 din Legea 15/2003 -privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală , modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 101/2003 şi Legea nr.175/2004
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 90/30.03.2004 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Calea Lipovei -strada Armoniei " , Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţelor a 40 parcele, pentru 46 de unităţi locative, pe strada Armoniei nr.4-6, conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.
Parcelele care se atribuie în folosinţă gratuită sunt cuprinse în terenul înscris în C.F. 2177 cu nr. top 2179 şi C.F.2729 nr. top 2181, proprietate privată a Municipiului Timişoara, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 46/28.02.2006 - privind transmiterea unor imobile din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara.

Art.2: Parcelele care se atribuie în folosinţă gratuită sunt poziţionate pe teren conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 :Atribuirea parcelelor se va face după dezmembrarea terenului conform prevederilor Planului Urbanistic Zonal "Calea Lipovei -strada Armoniei", Timişoara şi operarea acesteia în Cartea Funciară si conform cu lista de priorităţi aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 350/27.09.2005 - privind aprobarea listei de priorităţi în vederea repartizării parcelelor în ordinea punctajului, conform Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe.

Art.4: Realizarea locuinţelor se va face cu respectarea prevederilor Planului Urbanistic Zonal "Calea Lipovei -strada Armoniei", Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 90/30.03.2004 şi a Regulamentului aferent acestuia, cu respectarea Legii nr.50/1991 şi a legislaţiei în vigoare. Astfel, casele "1a" se vor amplasa în regim înşiruit şi vor avea înălţimea maximă la cornişă între 5.50-6.00 m; casele "1b" se vor amplasa în regim izolat cu înălţimea maximă la cornişă între 5.50-6.00 m, iar casa "1c" (cu 5 unităţi locative) în acelaşi regim cu "1b".

Art.5: Reţelele edilitare şi drumul propus prin Planul Urbanistic Zonal vor fi realizate prin parteneriat public-privat.

Art.6: Beneficiarul terenului pentru construirea unei locuinţe proprietate personală este obligat să înceapă construirea locuinţei în termen de 1 an de zile de la data atribuirii terenului şi să finalizeze în termen de 2 ani de la obţinerea autorizaţiei de construire

Art.7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
FLORICĂ BÎRSĂŞTEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Armoniei.pdf

ROMANIA SE APROBA JUDETUL TIMIS PRIMAR PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA dr.ing.Gheorghe Ciuhandu DIRECTIA URBANISM REFERAT

Privind atribuirea in folosinta gratuita pe durata existentei locuintelor a 40 parcele, pe strada Armoniei 4-6, pentru construirea de locuinte in baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte

proprietate personala Avand in vedere Planul Urbanistic Zonal “Calea Lipovei - strada Armoniei“ , Timisoara aprobat prin H.C.L. 90/30.03.2004 prin care la capitolul “Reglementari“ se prevede ca “Terenul din proprietatea Statului Roman - suprafata 19481 mp se lotizeaza“ si parcelele rezultate “vor fi destinate construirii de locuinte individuale si vor fi date in folosinta/concesionate”. Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara atribuirea in folosinta gratuita pe durata existentei locuintelor a celor 40 parcele cu 43 de unitati locative (conform anexei cu suprafetele aferente), rezultate in urma lotizarii, pentru construirea de locuinte in baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala. Terenul in cauza este inscris in C.F. 2177 nr. top 2179 , si in CF. 2729 nr. top 2181 si face parte conform HCL........................ din domeniul privat a municipiului Timisoara. Atribuirea in folosinta a parcelelor se va face dupa dezmembrarea parcelei, conform prevederilor Planului Urbanistic Zonal “Calea Lipoviei - strada Armoniei“, si inscrierea in Cartea Funciara si conform cu lista de prioritati aprobata prin H.C.L. 350/27.09.2005. Realizarea locuintelor se va face cu respectarea Planului Urbanistic Zonal “Calea Lipoviei - strada Armoniei” aprobat prin H.C.L. 90/30.03.2004 si cu respectarea Legii 50/1991 si respectarea legislatiei in vigoar . Astfel, casele “1a“ se vor amplasa in regim insiruit si vor avea inaltimea maxima la cornisa intre 5.50-6.00 m; casele “1b“ se vor amplasa in regim izolat cu inaltimea maxima la cornisa intre 5.50-6.00 m,iar casa “1c” (cu 4 unitati locative) in

acelasi regim cu “1b”.Locuintele nu vor depasi 15 m de la alinierea propusa prin plansa de reglementari . Beneficiarii terenului pentru construirea unei locuinte proprietate personala sunt obligati sa inceapa construirea locuintei in termen de 1 an de la data atribuirii terenului si sa finalizeze in termen de 2 ani de la obtinerea autorizatiei de construire. Propunerea va supusa dezbaterii publice, iar concluziile dezbaterii publice se vor prezenta intr-un referat anexa. VICEPRIMAR DIRECTOR DIRECTIA PATRIMONIU ing.DOREL BORZA ec.MIUT NICUSOR DIRECTOR DIRECTIA URBANISM dr.arh.RADU RADOSLAV pentru SEF SERVICIU ing.GABRIELLA POSTELNICU AVIZAT JURIDIC SEF SERVICIU JURIDIC-CONTENCIOS jr.MIRELA LASUSCHEVICI red.G.P. dact.G.P. expl.2

Atasament: Referat_modificat_-_Armoniei.pdf

ROMANIA SE APROBA JUDETUL TIMIS PRIMAR PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA dr.ing.Gheorghe Ciuhandu DIRECTIA URBANISM REFERAT

Privind atribuirea in folosinta gratuita pe durata existentei locuintelor a 40 parcele pe strada Armoniei 4-6, pentru construirea de locuinte in baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte

proprietate personala Avand in vedere discutiile din cadrul Comisiei 2 din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara, avand in vedere propunerile facute la dezbaterea publica din data de 16.02.2006 si adresa inregistrata cu nr. SC2006- 003153/21.02.2006, Avand in vedere Planul Urbanistic Zonal “Calea Lipoviei - strada Armoniei“ Timisoara aprobat prin H.C.L. 90/30.03.2004 prin care la capitolul “ Reglementari“ se prevede ca “Terenul din proprietatea Statului Roman - suprafata 19481 mp se lotizeaza“ si parcelele rezultate “vor fi destinate construirii de locuinte individuale si vor fi date in folosinta/concesionate .” Propunem atribuirea in folosinta gratuita pe durata existentei locuintelor a celor 40 parcele cu 46 de unitati locative (conform anexei cu suprafetele aferente) rezultate in urma lotizarii, pentru construirea de locuinte in baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala. Terenul in cauza este inscris in C.F. 2177 nr. top 2179 , si in CF. 2729 nr. top 2181 si face parte, conform HCL…………….., din domeniul privat al municipiului Timisoara. Atribuirea in folosinta a parcelelor se va face dupa dezmembrarea parcelei, conform prevederilor Planului Urbanistic Zonal “Calea Lipoviei - strada Armoniei“, si inscrierea in Cartea Funciara si conform cu lista de prioritati aprobata prin H.C.L. 350/27.09.2005. Realizarea locuintelor se va face cu respectarea Planului Urbanistic Zonal “Calea Lipoviei - strada Armoniei“ aprobat prin H.C.L. 90/30.03.2004 si cu respectarea Legii 50/1991 si respectarea legislatiei in vigoare. Astfel, casele “1a“ se vor amplasa in regim insiruit si vor avea inaltimea maxima la cornisa

intre 5.50-6.00 m; casele “1b“ (2 dintre locuinte cu 2 unitati locative) se vor amplasa in regim izolat cu inaltimea maxima la cornisa intre 5.50-6.00 m, iar casa “1c” (cu 5 unitati locative) in acelasi regim cu “1b”.

Retelele edilitare si drumul propus prin PUZ vor fi realizate in parteneriat public-privat. Beneficiarii terenului pentru construirea unei locuinte proprietate personala sunt obligati sa inceapa construirea locuintei in termen de 1 an de la data atribuirii terenului si sa finalizeze in termen de 2 ani de la obtinerea autorizatiei de construire. VICEPRIMAR DIRECTOR DIRECTIA URBANISM ing.DOREL BORZA dr.arh.RADU RADOSLAV pentru SEF SERVICIU ing.GABRIELLA POSTELNICU DIRECTOR DIRECTIA PATRIMONIU DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA

ec.MIUT NICUSOR ec.ADRIAN BODO

DIRECTOR DIRECTIA TEHNICA Ing.ANDOR DUMITRU

SEF SERVICIU JURIDIC CONTENCIOS Jr.MIRELA LASUSCHEVICI red.G.P. dact.G.P. expl.2

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM SC2006-003153/21.02.2006 REFERAT -anexa Privind atribuirea in folosinta gratuita pe durata existentei locuintelor a 40 parcele pe str. Armoniei nr. 4-6 , pentru construire de locuinte in baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala In urma dezbaterii publice din data de 16.02.2006 se retine urmatoarea propunere:

- retelele si drumurile sa fie realizate de catre Primaria Municipiului Timisoara sau in parteneriat public- privat.

Totodata propunem spre analizare si cererea inregistrata cu nr.SC2006- 003153/21.02.2006 prin care d-nul Fenyvesi Ferdinand solicita marirea numarului de unitati locative de la parcela notata cu 1c .Astfel se va mari numarul unitatilor locative de la 43 la 44.

DIRECTOR pentru SEF SERVICIU Dr. arh.RADU RADOSLAV ing.GABRIELLA POSTELNICU Red.G.P. Dact.G.P. Expl.2

Atasament: PUZ_str_Armoniei.pdf

DAR AD HCL TDI da 2502. 2006 PLAN URBANISTIC ZONAL CALEA LIPOVEI - STRADA ARMONIEI LEGEA 15/2003 N IRCULATIE INEL IV DE CIRCULATIE IE Şi E oz i nl a!!!” FULL 217873 2184 LEGENDA: LIMITA TERENULUI STUDIAT TEREN PROPRIETATE PRIVATA ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE ZONA DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE EXISTENTA IV dand ZONA DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE PROPUSA II POSIBILITATI DE MOBILARE / ZONA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR ZONE VERZI CIRCULATII AUTO, CIRCULATII PIETONALE LIMITE CONF. CARTII FUNCIARE LIMITE PARCELE PROPUSE PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA DIRECTIA URBANISM - 23.02.2006 SERVICIUL PLANIFICARE URBANA TERENURI LA LEGEA 15/2003

Atasament: Anexa_-_Armoniei.pdf