keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 453/18.12.2007 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara şi a indicatorilor de performanţă ai Serviciului de Salubrizare

18.12.2007

Hotararea Consiliului Local 453/18.12.2007
privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara şi a indicatorilor de performanţă ai Serviciului de Salubrizare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007 - 27882/11.12.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.6 lit.e şi a art.11 alin.(3) din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor;
În conformitate cu dispoziţiile art.124 din Ordinul nr.110/2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit.d), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă indicatorii de performanţă ai serviciului de salubrizare prevăzuţi în Anexa nr.1 la Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Municipiul Timişoara.
Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Salubrizare din cadrul Direcţiei Edilitare - Primăria Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii.
- SC Retim Ecologic Service SA;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Regulament_serviciu_salubrizare.pdf

1

ANEXĂ LA HCL.NR._____________

REGULAMENTUL

SERVICIULUI DE SALUBRIZARE A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

CAP. I Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1

Domeniul de aplicare ART. 1 (1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului public de salubrizare al municipiului Timişoara, denumit în continuare serviciu de salubrizare, înfiinţat şi organizat pentru satisfacerea nevoilor populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale operatorilor economici de pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale. (2) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind desfăşurarea serviciului de salubrizare, definind modalităţile şi condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanţă, condiţiile tehnice, raporturile dintre operator şi utilizator. (3) Prevederile prezentului regulament se aplică la proiectarea, executarea, recepţionarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor şi echipamentelor din sistemul public de salubrizare, cu urmărirea tuturor cerinţelor legale specifice în vigoare. (4) Operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de proprietate şi de modul în care este organizată gestiunea serviciului de salubrizare în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, se vor conforma prevederilor prezentului regulament. (5) Serviciul de salubrizare trebuie să îndeplinească, la nivelul utilizatorilor, indicatorii de performanţă aprobaţi de Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi prevăzuţi în contractul de delegare de gestiune a serviciului. Propunerile de indicatori de performanţă vor fi supuse dezbaterii publice înaintea aprobării lor. ART. 2 Prezentul regulament se aplică următoarelor activităţi de salubrizare: a) precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special; b) sortarea deşeurilor municipale; c)organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor; d) depozitarea controlată a deşeurilor municipale; e) administrarea depozitului de deşeuri ; f) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; g) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ; h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj; i) colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi operatori economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.); j) colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei;

2

k) colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări; l) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea. ART. 3 Modul de organizare şi funcţionare a serviciului de salubrizare trebuie să se realizeze pe baza următoarelor principii: a) protecţia sănătăţii populaţiei; b) responsabilitatea faţă de cetăţeni; c) conservarea şi protecţia mediului înconjurător; d) asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului; e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat; f) securitatea serviciului; g) dezvoltarea durabilă. ART. 4 Termenii şi noţiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după cum urmează: 4.1. autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.; 4.2. compost - produs rezultat din procesul de fermentare aerobă şi/sau anaerobă, prin descompunere microbiană a componentei organice din deşeurile supuse compostării; 4.3. colectare - strângere, cu sau fără sortare, a deşeurilor în vederea transportării lor; 4.4. colectare selectivă - colectarea deşeurilor de diferite categorii la sursa de producere, separat pe tipuri de materiale, în saci de plastic, recipiente, containere compartimentate; 4.5. curăţarea zăpezii/gheţii - operaţiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă sau de gheaţă depus pe suprafaţa carosabilă şi pietonală, în scopul asigurării deplasării vehiculelor şi pietonilor în condiţii de siguranţă; 4.6. curăţarea rigolelor - operaţiunea de îndepărtare manuală sau mecanizată a depunerilor de noroi, nisip şi praf de pe o porţiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii, urmată de măturare şi/sau stropire; 4.7. depozit - amplasament pentru eliminarea finală a deşeurilor, prin depozitare pe sol sau în subteran; 4.8. deratizare - activitatea de stârpire a şoarecilor şi şobolanilor prin otrăvire cu substanţe chimice sau prin culturi microbiene; 4.9. deşeu - orice substanţă sau obiect din categoriile stabilite de legislaţia specifică privind regimul deşeurilor, de care deţinătorul se debarasează, are intenţia sau obligaţia de a se debarasa; 4.10. deşeu asimilabil cu deşeul menajer - deşeu provenit din industrie, din comerţ, din sectorul public sau administrativ, care prezintă compoziţie şi proprietăţi similare cu deşeul menajer şi care este colectat, transportat, prelucrat şi depozitat împreună cu acesta; 4.11. deşeu biodegradabil - deşeu care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe; 4.12. deşeu cu regim special - deşeu a cărui manipulare, colectare, transport şi depozitare se supune unui regim reglementat prin acte normative în vederea evitării efectelor negative asupra sănătăţii oamenilor, bunurilor şi asupra mediului înconjurător; 4.13. deşeu din construcţii şi demolări - deşeu rezultat în urma demolării sau construirii clădirilor, şoselelor şi a altor structuri de obiective industriale ori civile, care nu este încadrat ca deşeu periculos conform prevederilor legale în vigoare; 4.14. deşeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerinţele definiţiei de deşeu; 4.15. deşeu menajer - deşeu provenit din activităţi casnice şi care face parte din categoriile 15.01 şi 20 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind

3

evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase; 4.16. deşeu municipal - deşeu menajer şi alt tip de deşeu care, prin natură sau compoziţie, este similar cu deşeul menajer şi care este generat pe raza localităţii; 4.17. deşeuri periculoase - deşeurile încadrate generic, conform legislaţiei specifice privind regimul deşeurilor, în aceste tipuri sau categorii de deşeuri şi care au cel puţin un constituent sau o proprietate care face ca acestea să fie periculoase; 4.18. deşeu reciclabil - deşeu care poate constitui materie primă într-un proces de producţie pentru obţinerea produsului iniţial sau pentru alte scopuri; 4.19. deşeuri de echipamente electrice şi electronice - denumite în continuare DEEE - echipamentele electrice şi electronice care constituie deşeuri conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, inclusiv toate componentele, subansamblurile şi produsele consumabile, parte integrantă a echipamentului în momentul în care acestea devin deşeuri; 4.20. deşeuri de origine animală - subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau porţiuni de cadavre provenite de la animale; 4.21. deşeuri solide - componente rezultate din activităţile menajere sau industriale, care nu mai au valoare de întrebuinţare sau nu mai fac folosinţă utilizatorului şi care sunt precolectate de către acesta pentru a fi predate operatorului de salubrizare; 4.22. deşeuri stradale - deşeuri specifice căilor de circulaţie publică, provenite din activitatea cotidiană a populaţiei, de la spaţiile verzi, de la animale, din depunerea de substanţe solide provenite din atmosferă; 4.23. deşeuri voluminoase - deşeuri solide de diferite provenienţe, care, datorită dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obişnuite de colectare, ci necesită o tratare diferenţiată faţă de acestea, din punct de vedere al preluării şi transportului; 4.24. deţinător - producătorul de deşeuri ori persoana fizică sau juridică ce are deşeuri în posesie; 4.25. dezinfecţie - activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substanţe specifice, în scopul eliminării surselor de contaminare; 4.26. dezinsecţie - activitatea de combatere a insectelor în stadiul de larvă sau adult cu substanţe chimice specifice; 4.27. ecarisare - activitatea de colectare a deşeurilor de origine animală/subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, în scopul procesării sau incinerării/coincinerării acestora, incluzând activităţile de transport, depozitare şi manipulare a acestora, după caz; 4.28. gestionare - colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv supravegherea acestor operaţii şi îngrijirea zonelor de depozitare după închiderea acestora; 4.29. gură de scurgere - componenta tehnică constructivă a sistemului de canalizare prin care se asigură evacuarea apelor meteorice; 4.30. incinerare - operaţia de tratare termică a deşeurilor, cu sau fără recuperare de căldură, realizată în instalaţii care respectă legislaţia în vigoare privind incinerarea deşeurilor; 4.31. instalaţie de incinerare - orice instalaţie tehnică fixă sau mobilă şi echipamentul destinat tratamentului termic al deşeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii de ardere rezultate; 4.32. indicatori de performanţă - parametri ai serviciului de salubrizare, realizaţi de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriţi la nivelul operatorului titular al licenţei; 4.33. licenţă - actul tehnic şi juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaşte calitatea de operator al serviciului, precum şi capacitatea şi dreptul de a presta una sau

4

mai multe activităţi ale acestuia; 4.34. măturat - activitatea de salubrizare a localităţilor, care, prin aplicarea unor procedee manuale sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curăţare a suprafeţelor de circulaţie, de odihnă sau de agrement ale aşezărilor urbane ori rurale; 4.35. neutralizare a deşeurilor de origine animală - activitatea prin care se modifică caracterul periculos al deşeurilor de origine animală prin procesare, incinerare/coincinerare, transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om, respectiv activitatea de îngropare a acestora; 4.36. precolectare - activitatea utilizatorului de strângere şi depozitare temporară a deşeurilor municipale sau a deşeurilor solide asimilabile cu deşeurile municipale în recipiente, containere ori puncte gospodăreşti, amplasate în spaţii special amenajate; 4.37. preselectare - activitatea de selectare prealabilă a deşeurilor la sursa de producere, pe tipuri de materiale; 4.38. producător - orice persoană din a cărei activitate rezultă deşeuri şi/sau care efectuează operaţiuni de pretratare, de amestecare sau alte operaţiuni care generează schimbarea naturii ori a compoziţiei acestor deşeuri; 4.39. reciclare - operaţiunea de prelucrare a unui deşeu în vederea refolosirii; 4.40. reţetă - ansamblu de specificaţii - sortimente, cantităţi, concentraţiile soluţiilor - care descriu materialele utilizate pentru o anumită operaţiune - deratizare, dezinfecţie sau dezinsecţie - şi un anumit tip de obiectiv; 4.41. salubrizare - totalitatea operaţiunilor şi activităţilor necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităţilor; 4.42. sistem public de salubrizare - ansamblul instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, construcţiilor şi terenurilor aferente prin care se realizează serviciul de salubrizare; 4.43. sortare - activitatea de separare pe sortimente şi depozitare temporară a deşeurilor reciclabile în vederea transportării lor la operatorii economici specializaţi; 4.44. spălarea străzilor - activitatea de salubrizare care se execută mecanizat, cu instalaţii speciale, folosindu-se apa, cu sau fără soluţii speciale, în vederea îndepărtării deşeurilor şi prafului de pe străzi şi trotuare; 4.45. staţie de transfer - spaţiu special amenajat pentru depozitarea temporară a deşeurilor colectate din aceeaşi localitate sau din localităţi distincte, în vederea transportării centralizate a acestora la o staţie de sortare/tratare sau la un depozit de deşeuri. 4.46. stropitul străzilor - activitatea de salubrizare, care constă în dispersarea apei pe suprafeţele de circulaţie, indiferent de natura îmbrăcămintei acestora, spaţii de odihnă şi de agrement, manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalaţii specializate, în scopul creării unui microclimat favorabil îmbunătăţirii stării igienice a localităţilor şi evitării formării prafului; 4.47. tratare - totalitatea proceselor fizice, chimice şi biologice care schimbă caracteristicile deşeurilor, în scopul reducerii volumului şi caracterului periculos al acestora, facilitând manipularea sau valorificarea lor; 4.48. tobogan - jgheab sau tubulatură folosită drept mijloc de transport prin alunecare a deşeurilor; 4.49. utilizator - persoană fizică sau juridică care beneficiază, direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilităţi publice, în condiţiile legii. ART. 5 (1) Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de colectare şi transport al deşeurilor, formează sistemul public de salubrizare a localităţilor, denumit în continuare sistem de salubrizare.

5

(2) Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic şi funcţional, care cuprinde construcţii, instalaţii şi echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, precum: a) puncte teritoriale de colectare şi preselectare a deşeurilor; b) grupuri de salubritate; c) staţie de transfer; d) construcţii şi instalaţii destinate sortării, neutralizării, valorificării şi depozitării deşeurilor; e) baze de întreţinere a autovehiculelor de salubritate; f) centre teritoriale de colectare şi reciclare a materialelor; g) puncte teritoriale privind activitatea de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare. ART. 6 Serviciul de salubrizare trebuie să îndeplinească, la nivelul utilizatorilor, indicatorii de performanţă aprobaţi de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, pe baza indicatorilor de performanţă din regulamentul-cadru al serviciul de salubrizare a localităţilor, aprobat prin ordinul nr. 110 din data de 9 iulie 2007, al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice.

SECŢIUNEA a 2-a Accesul la serviciul de salubrizare

ART. 7 (1) Toţi utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul localităţilor unde este organizat serviciul de salubrizare au garantat dreptul de a beneficia de acest serviciu şi obligaţia de a încheia contract de prestare a serviciului de salubrizare cu operatorul căruia i s-a delegat gestiunea serviciului sau căruia i s-a acordat, prin hotărâre de dare în administrare, dreptul de prestarea a acestuia, în condiţiile legii. (2) Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informaţiile publice privind serviciul de salubrizare, la indicatorii de performanţă ai serviciului, la structura tarifară şi la clauzele contractuale. (3) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat ca prin modul de prestare a serviciului să asigure protecţia sănătăţii publice, utilizând numai mijloace şi utilaje corespunzătoare cerinţelor autorităţilor competente din domeniul sănătăţii publice şi al protecţiei mediului. (4) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat să asigure continuitatea serviciului conform programului aprobat de autorităţile administraţiei publice locale, cu excepţia cazurilor de forţă majoră care vor fi menţionate în contractul de delegare sau în hotărârea de dare în administrare a serviciului.

SECŢIUNEA a 3-a Documentaţia tehnică

ART. 8 (1) Prezentul regulament stabileşte documentaţia tehnică minimă pentru toţi operatorii care asigură serviciul de salubrizare. (2) Regulamentul stabileşte documentele necesare exploatării, precum şi modul de întocmire, actualizare, păstrare şi manipulare a acestor documente. (3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, păstrare şi reactualizare a evidenţei tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalaţii. ART. 9 (1) Fiecare operator va avea şi va actualiza, în funcţie de specificul activităţii de salubrizare prestate, următoarele documente:

6

a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea gestiunii; b) planul cadastral şi situaţia terenurilor din aria de deservire; c) planurile generale cu amplasarea construcţiilor şi instalaţiilor aflate în exploatare, actualizate cu toate modificările sau completările; d) planurile clădirilor sau construcţiilor speciale, având notate toate modificările sau completările la zi; e) cărţile tehnice ale construcţiilor; f) documentaţia tehnică a utilajelor şi instalaţiilor şi, după caz, autorizaţiile de punere în funcţiune a acestora; g) procese-verbale de constatare în timpul execuţiei şi planurile de execuţie ale părţilor de lucrări sau ale lucrărilor ascunse; h) proiectele de execuţie a lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile şi schemele instalaţiilor şi reţelelor etc.; i) documentele de recepţie, preluare şi terminare a lucrărilor cu: 1. procese-verbale de măsurători cantitative de execuţie; 2. procese-verbale de verificări şi probe, inclusiv probele de performanţă şi garanţie, buletinele de verificări, analiză şi încercări; 3. procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici; 4. procese-verbale de punere în funcţiune; 5. lista echipamentelor montate în instalaţii, cu caracteristicile tehnice; 6.procesele-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează rezolvarea neconformităţilor şi a remedierilor; 7. documentele de aprobare a recepţiilor şi de predare în exploatare; j) schemele de funcţionare a instalaţiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situaţiei de pe teren, planurile de ansamblu şi de detaliu ale fiecărui agregat şi/sau ale fiecărei instalaţii, inclusiv planurile şi cataloagele pieselor de schimb; k) instrucţiunile producătorilor/furnizorilor de echipament sau ale organizaţiei de montaj privind manipularea, exploatarea, întreţinerea şi repararea echipamentelor şi instalaţiilor, precum şi cărţile/fişele tehnice ale echipamentelor principale ale instalaţiilor; l) normele generale şi specifice de protecţie a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalaţii sau fiecărei activităţi; m) planurile de dotare şi amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamităţi sau alte situaţii excepţionale; n) regulamentul de organizare şi funcţionare şi atribuţiile de serviciu pentru întreg personalul; o) avizele şi autorizaţiile legale de funcţionare pentru clădiri, laboratoare, instalaţii de măsură, inclusiv cele de protecţie a mediului, obţinute în condiţiile legii; p) inventarul instalaţiilor şi liniilor electrice conform instrucţiunilor în vigoare; q) instrucţiuni privind accesul în incintă şi instalaţii; r) documentele referitoare la instruirea, examinarea şi autorizarea personalului; s) registre de control, de sesizări şi reclamaţii, de dare şi retragere din exploatare, de admitere la lucru etc.; t) bilanţul de proiect şi rezultatele bilanţurilor periodice întocmite conform prevederilor legale, inclusiv bilanţul de mediu. (2) Documentaţiile referitoare la construcţii energetice se vor întocmi, completa şi păstra conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnică a construcţiei". ART. 10 (1) Documentaţia de bază a lucrărilor şi datele generale necesare exploatării, întocmită de operatorii economici specializaţi în proiectare, se predă titularului de investiţie odată cu proiectul lucrării respective.

7

(2) Operatorii economici care au întocmit proiectele au obligaţia de a corecta toate planurile de execuţie, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuţiei şi, în final, să înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situaţiei reale de pe teren, şi să predea proiectul, inclusiv în format optoelectronic, împreună cu instrucţiunile necesare exploatării, întreţinerii şi reparării instalaţiilor proiectate. (3) Organizaţiile de execuţie şi/sau montaj au obligaţia ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea şi schemele, planurile de situaţii şi de execuţie modificate conform situaţiei de pe teren. În cazul în care nu s-au făcut modificări faţă de planurile iniţiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuţiei. (4) În timpul execuţiei lucrărilor se interzic abaterile de la documentaţia întocmită de proiectant, fără avizul acestuia. ART. 11 (1) Operatorii care au primit în gestiune delegată serviciul de salubrizare, în totalitate sau numai unele activităţi componente ale acestuia, au obligaţia să-şi organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 9 alin. (1), organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu uşurinţă. (2) La încheierea activităţii, operatorul va preda Serviciului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara, pe bază de proces-verbal, întreaga arhivă pe care şi-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie. (3) Fiecare document va avea anexat un borderou în care se vor menţiona: a) data întocmirii documentului; b) numărul de exemplare originale; c) calitatea celui care a întocmit documentul; d) numărul de copii executate; e) necesitatea copierii, numele, prenumele şi calitatea celui care a primit copii ale documentului, numărul de copii primite şi calitatea celui care a aprobat copierea; f) data fiecărei revizii sau actualizări; g) calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea şi calitatea celui care a aprobat; h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare; i) lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii de pe documentul revizuit/actualizat; j) lista persoanelor care au restituit la arhivă documentul primit anterior revizuirii/modificării.

SECŢIUNEA a 4-a

Îndatoririle personalului operativ ART. 12 (1) Personalul de deservire operativă se compune din toţi salariaţii care deservesc construcţiile, instalaţiile şi echipamentele specifice destinate prestării serviciului de salubrizare având ca sarcină principală de serviciu supravegherea sau asigurarea funcţionării în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalaţie sau într-un ansamblu de instalaţii. (2) Subordonarea pe linie operativă şi tehnico-administrativă, precum şi obligaţiile, drepturile şi responsabilităţile personalului de deservire operativă se trec în fişa postului şi în procedurile operaţionale. (3) Locurile de muncă în care este necesară desfăşurarea activităţii se stabileşte de operator în procedurile proprii în funcţie de: a) gradul de periculozitate a instalaţiilor şi a procesului tehnologic;

8

b) gradul de automatizare a instalaţiilor; c) gradul de siguranţă necesar în asigurarea serviciului; d) necesitatea supravegherii instalaţiilor şi procesului tehnologic. ART. 13 În timpul prestării serviciului personalul trebuie să asigure funcţionarea instalaţiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucţiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de lucru şi dispoziţiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnico-administrativă.

CAP. II Asigurarea serviciului de salubrizare şi condiţii de funcţionare

SECŢIUNEA 1

Precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere

ART. 14 Operatorul care colectează, transportă, tratează, stochează sau depozitează deşeuri trebuie să cunoască: a) tipul şi cantitatea de deşeuri care urmează să fie eliminate; b) cerinţele tehnice generale; c) măsurile de precauţie necesare; d) informaţiile privind originea, destinaţia şi tratarea deşeurilor, precum şi tipul şi cantitatea de deşeuri, date care trebuie prezentate, la cerere, autorităţilor competente. ART. 15 Prestarea serviciului de salubrizare privind colectarea şi transportul deşeurilor municipale trebuie realizată în astfel de condiţii încât să se asigure: a) protejarea sănătăţii populaţiei; b) protecţia mediului înconjurător; c) menţinerea curăţeniei şi crearea unei estetici corespunzătoare a localităţilor; d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantităţii de deşeuri şi reciclarea acestora. ART. 16 (1) Persoanele fizice şi juridice producătoare de deşeuri municipale sunt obligate să realizeze activitatea de precolectare, potrivit specificului locului de producere a deşeurilor, în condiţii salubre, în spaţii special amenajate şi prin sistemele propuse şi asigurate de operatorul de salubrizare care organizează activitatea de colectare a deşeurilor de acest tip. Deşeurile municipale se colectează prin sistemul de colectarea duală, sistem ce presupune existenţa la nivelul utilizatorului a două recipiente(pubele/saci inscripţionaţi şi personalizaţi) în care se colectează separat deşeurile menajere şi separat deşeurile reciclabile(hârtie-cartoane, tipărituri, plastic, PET-uri, doze de aluminiu etc.). (2) Precolectarea se va realiza selectiv, pe tipuri de deşeuri municipale, în recipiente standardizate, astfel: a) utilizatorii din gospodăriile individuale, vor precolecta deşeurile reciclabile în saci inscripţionaţi şi personalizaţi de culoare galben transparent şi deşeurile menajere în recipiente standardizate cu capacitatea între 120 l până la 1100 l; b) utilizatorii asociaţii de proprietari-locatari, vor precolecta deşeurile reciclabile în recipiente standardizate, inscripţionate şi personalizate cu capacitatea între 120 l până la 1100 l şi deşeurile menajere în recipiente standardizate cu capacitatea între 120 l până la 1100 l; c) utilizatorii agenţi economici şi instituţii publice, vor precolecta deşeurile reciclabile în saci inscripţionaţi şi personalizaţi de culoare galben transparent, recipiente

9

standardizate, inscripţionate şi personalizate cu capacitatea de la 240 l, containere de 1,1 mc, în presocontainere sau recipiente de alte capacităţi şi deşeurile menajere în recipiente standardizate cu capacitatea între 240 l până la 1100 l; (3) Amplasarea recipientelor de precolectare a deşeurilor menajere şi evacuarea acestora se va face astfel: a) beneficiarul prestaţiei împreună cu reprezentantul operatorului, va stabili amplasamentele recipientelor de colectare, care se vor aviza de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara, doar în cazul în care amplasamentele sunt pe domeniul public, respectându-se condiţiile prevăzute în OMS nr.536/1997.; b) toate recipientele de colectare utilizate pe raza municipiului Timişoara vor fi compatibile cu utilajele operatorului. (4) Gospodăriile individuale şi asociaţiile de proprietari/locatari vor fi dotate de operatorul de servicii de salubrizare cu recipientele standardizate, pe bază de contract de comodat, iar în cazul agenţilor economici şi instituţiilor publice operatorul va pune recipientele standardizate la dispoziţia acestora prin închiriere sau vânzare; (5) Deşeurile specifice predominant vegetale, precolectate din parcuri, grădini publice şi a celor rezultate din întreţinerea zonelor verzi, se precolectează numai în recipiente standardizate, funcţie de cantitatea de deşeuri rezultată din efectuarea activităţilor specifice şi se transportă în vederea depozitării la depozitul care deserveşte municipiul Timişoara sau la o altă facilitate stabilită în acest scop, până la realizarea staţiei de compost. (6) Deşeurile rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate din activitatea de îngrijiri medicale acordate în cabinete medicale amplasate în condominii au acelaşi regim cu cel al deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală, conform reglementărilor legale specifice. Persoanele care îşi administrează singure tratamente injectabile la domiciliu şi cadrele medicale care aplică tratamente la domiciliu sunt obligate să colecteze deşeurile rezultate în recipiente cu pereţi rezistenţi (cutii/recipiente standardizate din carton, metal etc.), pe care le vor depune la cea mai apropiată unitate de asistenţă medicală publică, care are obligaţia de a le primi. Cabinetele medicale vor respecta legislaţia specifică în domeniu. Se interzice depunerea deşeurilor rezultate din îngrijiri medicale în containerele de colectare a deşeurilor municipale. (7) Deşeurile agricole, rezultate din gospodăriile particulare care nu se asimilează cu fermele zootehnice, se neutralizează prin compostare în amenajări proprii, care nu poluează mediul şi nu produc disconfort, amplasate la cel puţin 10 m de locuinţe, în incinta gospodăriei. Se interzice transportul deşeurilor agricole pe drumurile aparţinând domeniului public de persoane fizice sau juridice, cu excepţia operatorilor serviciului de salubrizare. ART. 17 (1) Precolectarea deşeurilor municipale se face numai în recipiente standardizate cu capac sau pungi/saci de plastic, conform cerinţelor şi specificului localităţii. (2) În funcţie de sistemul de precolectare adoptat prin contract, colectarea se va realiza separat, conform prevederilor art. 16 alin. (2). (3) Fracţiunea biodegradabilă din deşeurile municipale şi asimilabile acestora va fi colectată separat în containere sau recipiente special destinate acestui scop şi vor fi transportate şi predate la staţia proprie de compostare sau la cea pentru care există un contract de depozitare şi/sau compostare la care este arondată localitatea. (4) Containerele şi recipientele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de materiale conţinute în deşeurile municipale şi asimilabile acestora vor fi inscripţionate cu denumirea materialului/materialelor pentru care sunt destinate şi marcate în diverse culori

10

prin vopsire sau aplicare de folie adezivă de operatorul serviciul de salubrizare, conform prevederilor Ordinului nr. 1.281/2005 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, respectiv nr. 1.121/2006 al ministrului administraţiei şi internelor. ART. 18 (1) Operatorul împreună cu serviciul se specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara locale au obligaţia să identifice toţi producătorii de deşeuri, indiferent de natura deşeuri generate şi să acţioneze în vederea creării facilităţilor necesare activităţii de precolectare şi colectare. (2) Pentru stimularea precolectării selective a deşeurilor reciclabile generate de producătorii de deşeuri de pe raza municipiului Timişoara se vor institui taxe speciale şi tarife diferenţiate prin hotărâre a Consiliul local. (3) Operatorul are obligaţia, în condiţiile alin. (2), de a asigura recipientele necesare pentru precolectarea selectivă a deşeurilor pentru toţi producătorii de deşeuri de pe teritoriul municipiului Timişoara. ART. 19 (1) Recipientele asigurate de către operatorul de salubrizare vor fi standardizate, marcate în culorile stabilite de actele normative în vigoare, având capacitatea de înmagazinare corelată cu numărul de utilizatori arondaţi şi cu ritmicitatea de ridicare şi compatibile cu autovehiculele destinate colectării. (2) În vederea prevenirii utilizării fără drept a recipientelor de colectare a deşeurilor municipale, acestea vor fi inscripţionate cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poată fi şters fără ca prin această operaţie să nu rămână urme vizibile. (3) Operatorul va suplimenta capacitatea de înmagazinare, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente sau containere, în cazul în care se dovedeşte că volumul acestora este insuficient şi se depozitează deşeuri municipale în afara lor. (4) Menţinerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfecţia şi dezinsecţia punctelor de colectare revin persoanelor fizice şi/sau juridice, în cazul în care acestea se află în spaţii aparţinând utilizatorului, sau operatorului, în cazul când acestea sunt amplasate pe domeniul public. (5) Operatorul va urmări starea de etanşeitate a recipientelor de precolectare, urmând a le înlocui pe cele deteriorate în termen de 2 zile de la constatare sau de la sesizare. ART. 20 (1) Colectarea deşeurilor menajere sau predominant organice din deşeurile municipale şi a celor biodegradabile, după caz, în funcţie de sezon şi de categoria utilizatorului, se realizează astfel: (a). zilnic, din zonele centrale şi de la unităţile de alimentaţie şi cazare, pieţe agroalimentare, unităţile sanitare cu paturi, grădiniţe şi creşe; (b) de două ori pe săptămână în celelalte cazuri, cu condiţia ca la precolectare să fie asigurate condiţiile de înmagazinare pentru această ritmicitate. (2) Intervalul între două colectări prevăzut la alin. (2) punctul 2, poate fi mărit la solicitarea serviciului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara cu avizul autorităţii de sănătate publică teritorială. (3) Operatorul va colecta deşeurile reciclabile respectând aceeaşi frecvenţă stabilită pentru colectarea deşeurilor menajere. (4) Numărul de recipiente de precolectare a deşeurilor municipale se stabileşte conform tabelului nr. 2 din Standardul SR13387:1997, Salubrizarea localităţilor. Deşeuri urbane. Prescripţii de proiectare a punctelor pentru precolectare. ART. 21 Colectarea deşeurilor municipale şi stradale se poate face în următoarele moduri: a) colectarea ermetică în autovehicule compactoare;

11

b) colectarea în containere închise; c) colectarea prin schimb de recipiente; d) colectarea realizată în saci de plastic asiguraţi de operator; e) alte sisteme care îndeplinesc condiţiile impuse prin normele igienico-sanitare şi de protecţie a mediului. ART. 22 (1) Colectarea deşeurilor municipale se efectuează folosindu-se doar autovehicule special echipate pentru transportul acestora. (2) Vehiculele vor fi încărcate astfel încât deşeurile să nu fie vizibile şi să nu existe posibilitatea împrăştierii lor pe calea publică. Fiecărui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea operaţiunilor specifice, în condiţii de siguranţă şi de eficienţă. Pe toată durata timpului de lucru personalul operatorului va fi purta în mod obligatoriu echipament de protecţie adecvat. (3) Încărcarea deşeurilor municipale în autovehiculele transportatoare se face direct din recipiente. Este interzisă descărcarea recipientelor pe sol în vederea încărcării acestora în autovehicule. (4) Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze recipientele astfel încât să nu se producă praf, zgomot sau să se răspândească deşeuri în afara autovehiculelor de transport. După golire recipientele vor fi aşezate în locul de unde au fost ridicate. (5) În cazul deteriorării unor recipiente/saci de plastic sau al împrăştierii accidentale a deşeurilor în timpul operaţiunii de golire, personalul care execută colectarea este obligat să încarce întreaga cantitate de deşeuri în autovehicul, astfel încât locul să rămână curat, fiind dotat corespunzător pentru această activitate. (6) Personalul care execută colectarea este obligat să încarce în autovehicule întreaga cantitate de deşeuri existente la punctele de colectare, lăsând locul curat şi măturat, chiar dacă există deşeuri lângă recipientele de precolectare. (7) În cazul în care lângă recipientele sau containerele de colectare sunt depozitate şi deşeuri din construcţii, acestea vor fi colectate separat, operatorul înştiinţând în scris utilizatorul despre acest fapt, precum şi suma suplimentară pe care trebuie să o plătească pentru colectarea acelor deşeuri. ART. 23. Operatorul are obligaţia să colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul public, inclusiv cele de la punctele de colectare a deşeurilor municipale, şi să le predea persoanelor juridice care desfăşoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piaţă anvelope noi şi/sau anvelope uzate destinate reutilizării, dacă acesta nu este autorizat pentru această activitate în condiţiile legii. ART. 24 (1) Transportul deşeurilor, în funcţie de provenienţa acestora, se realizează numai de operatorul serviciului de salubrizare, care trebuie să utilizeze autovehicule destinate acestui scop, acoperite şi prevăzute cu dispozitive de golire automată a recipientelor de colectare, care să nu permită împrăştierea deşeurilor sau a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide în timpul transportului. (2) Starea tehnică a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare circulaţiei pe drumurile publice, fără scurgeri de carburanţi, lubrifianţi sau lichide speciale, cu emisii reduse de noxe (zgomot şi gaze de eşapament), şi să prezinte o bună etanşeitate a benelor de încărcare. (3) Autovehiculele care transportă deşeuri municipale trebuie să aibă un aspect îngrijit şi să fie personalizate cu sigla operatorului.

12

(4) Autovehiculele trebuie să aibă dimensiunile adaptate la condiţiile de drum, structura localităţilor şi structura arhitecturală a diferitelor clădiri, dotarea tehnică necesară pentru intervenţie în cazul unor accidente sau defecţiuni apărute în timpul transportării deşeurilor. (5) Personalul operativ care deserveşte mijloacele auto trebuie să fie instruit pentru efectuarea transportului în condiţii de siguranţă, să deţină toate documentele de însoţire şi să nu abandoneze deşeurile pe traseu. (6) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sănătatea populaţiei şi a mediului, aprobate de Consiliul local al municipiului Timişoara. Pentru minimizarea distanţelor de transport se vor utiliza staţiile de transfer. (7) Intervalul orar de colectare a deşeurilor municipale se stabileşte între orele 07,00- 15,30. (8) Pentru fluidizarea traficului, reducerea costurilor şi utilizarea eficientă a parcului de autovehicule, consiliul local va analiza oportunitatea colectării deşeurilor municipale în intervalul orar 22,00-6,00 numai de la operatorii economici şi instituţiile publice care dispun de spaţii de precolectare sau de la toţi utilizatorii. (9) Vehiculele vor fi întreţinute astfel încât să corespundă scopului propus, benele şi containerele vor fi spălate la cel mult două zile şi vor fi dezinfectate săptămânal în interior şi la exterior, conform normelor tehnice precizate de producător sau în actele normative în vigoare, numai în spaţiile care sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate provenite din spălare, separat de sistemul de canalizare al localităţii. Apele uzate provenite din spălatul autovehiculelor vor fi transportate la staţia de epurare a apelor uzate a localităţii, dacă nu există staţie de epurare proprie. ART. 25 (1) În situaţia în care, ca urmare a execuţiei unor lucrări tehnico-edilitare aferente infrastructurii, este împiedicată utilizarea punctelor de colectare stabilite şi/sau accesul autovehiculelor destinate transportului deşeurilor municipale şi/sau al oricărui alt tip de deşeu, operatorul, pe baza notificării transmise de autoritatea administraţiei publice locale, trebuie să anunţe utilizatorii cu cel puţin 5 zile înainte despre situaţia intervenită, durata acesteia, punctele de colectare care se utilizează în această perioadă şi programul de colectare. (2) Pe toată această perioadă operatorul are obligaţia să doteze punctele de colectare care vor fi folosite de utilizatorii afectaţi cu capacităţi de precolectare suficiente şi să reducă intervalul între două colectări succesive, dacă este cazul. (3) În cazul apariţiei unor intemperii ce au ca efect întreruperea serviciului sau diminuarea cantităţilor contractate de la utilizatori, operatorul are obligaţia să anunţe această situaţie şi să factureze numai cantităţile sau serviciile efectiv realizate. ART. 26 (1) După colectare, deşeurile reciclabile precolectate în sistemul de colectare dual vor fi transportate la staţia de sortare şi vor fi supuse procesului de sortare. (2) Este interzisă depozitarea fără sortarea/tratarea prealabilă a deşeurilor municipale dacă în aria administrativ – teritorială a localităţii există staţie de sortare/tratare. ART. 27 Operatorii economici producători de deşeuri, precum şi operatorii economici specializaţi în conceperea şi proiectarea activităţilor tehnologice ce pot genera deşeuri au următoarele obligaţii: a) să adopte, încă de la faza de concepţie şi proiectare a unui produs, soluţiile şi tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deşeurilor; b) să ia măsurile necesare de reducere la minimum a cantităţilor de deşeuri rezultate din activităţile existente; c) să nu amestece deşeurile periculoase cu deşeuri nepericuloase;

13

d) să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deşeuri în mediu; e) să ia măsurile necesare astfel încât eliminarea deşeurilor să se facă în condiţii de respectare a reglementărilor privind protecţia populaţiei, a mediului şi a prezentului regulament; f) să nu abandoneze deşeurile şi să nu le depoziteze în locuri neautorizate; g) să separe deşeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora. ART. 28 Operatorii care asigură activitatea de colectare şi transport al deşeurilor au următoarele obligaţii: a) să deţină toate documentele necesare de însoţire a deşeurilor transportate, din care să rezulte utilizatorul/utilizatorii, destinatarul, tipurile de deşeuri, locul de încărcare, locul de destinaţie şi, după caz, cantitatea de deşeuri transportate şi codificarea acestora conform legii; b) să nu abandoneze deşeuri pe traseu şi să le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor sau pe cele existente pe traseul de colectare şi transport, cu excepţia celor periculoase care nu sunt înglobate în deşeurile municipale; c) să proceseze, conform prezentului regulament şi a actelor normative în vigoare, deşeurile din construcţii colectate ca urmare a abandonării acestora pe domeniul public; d) să folosească traseele cele mai scurte şi/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populaţiei şi a mediului, care au fost aprobate de autoritatea administraţiei publice locale.

SECŢIUNEA a 2-a Sortarea deşeurilor municipale

ART. 29 (1) Pentru reducerea volumului, a cantităţii, facilitând manevrarea, şi pentru creşterea gradului de recuperare, deşeurile destinate depozitării trebuie sortate. (2) Paralel cu sortarea, operatorul va asigura transportul corespunzător tipurilor de materiale sortate, la depozitul propriu de stocare a acestor materiale sau la depozitele gestionate de operatori economici specializaţi. (3) Depozitele de stocare a materialelor recuperate trebuie să fie autorizate de către autorităţile care gestionează problemele de protecţie a mediului şi de sănătate publică. (4) Operatorul împreună cu serviciul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara vor stabili modalitatea de predare şi valorificare a materialelor recuperate, inclusiv facilităţile acordate utilizatorilor care aplică precolectarea selectivă. (5) Operatorul împreună cu autoritatea administraţiei publice locale vor lua măsuri pentru informarea, responsabilizarea, educarea şi conştientizarea populaţiei cu privire la necesitatea preselectării şi valorificării materialelor recuperabile, prin toate mijloacele pe care le au la îndemână: mass-media scrisă şi audiovizuală, broşuri, afişe, inclusiv în şcoli. ART. 30 (1) În cazul sistemelor de precolectare separată a deşeurilor majoritar organice, biodegradabile sau în urma unei acţiuni de selectare şi separare a deşeurilor organice de alte deşeuri provenite din activitatea menajeră, acestea vor fi procesate în staţia de compostare după realizarea acesteia. (2) Deşeurile specifice, predominant vegetale, care provin din gospodăriile individuale ale populaţiei, din parcuri şi din pieţe vor fi colectate separat şi vor fi transportate la staţiile de compostare. ART. 31 Operatorii care asigură activitatea de sortare a deşeurilor au şi următoarele obligaţii specifice:

14

a) să deţină spaţii special amenajate pentru depozitarea temporară a deşeurilor, inclusiv pentru anvelope, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; b) să evite formarea de stocuri de deşeuri ce urmează să fie valorificate, precum şi de produse rezultate în urma valorificării, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu faţă de vecinătăţi; c) să folosească, pentru sortarea deşeurilor, tehnologii şi instalaţii care îndeplinesc condiţiile legale privind funcţionarea acestora; d) să se îngrijească de depozitarea sau incinerarea reziduurilor rezultate din procesul de sortare a deşeurilor. ART. 32 Spaţiile în care se desfăşoară activitatea de sortare vor trebui să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii: a) să dispună de o platformă betonată cu o suprafaţă suficientă pentru primirea deşeurilor şi pentru depozitarea temporară a materialelor reciclabile; b) să fie prevăzute cu cântar electronic de cântărire a autovehiculelor, cu transmisia şi înregistrarea datelor la dispecer şi cu verificarea metrologică în termenul de valabilitate; c) să aibă, opţional, cântare de bandă în cazul în care transportul deşeurilor sortate se realizează pe bandă rulantă; d) să fie prevăzute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluvială sau din procesul tehnologic de sortare şi spălare; e) să aibă instalaţie de spălare şi dezinfectare; f) să fie prevăzute cu instalaţii de tratare a apelor uzate, conform normativelor în vigoare, sau să existe posibilitatea de transportare a acestora la staţiile de epurare a apelor uzate aparţinând localităţii; g) să fie prevăzute cu puncte de prelevare a probelor apelor uzate colectate; h) să permită depozitarea temporară, separată, a fiecărui tip de deşeu sortat; i) să existe posibilitatea de acces în fiecare zonă a depozitului fără a exista posibilitatea de contaminare reciprocă a diferitelor tipuri de deşeuri; j) să existe grupuri sanitare şi vestiare conform normativelor în vigoare; k) să fie dotate cu instalaţie de iluminat corespunzătoare, care să asigure luminanţa necesară asigurării activităţii în orice perioadă a zilei; l) să fie prevăzute cu instalaţii de detecţie şi de stins incendiul; m) să fie prevăzute cu instalaţii de presare şi balotare pentru diferite tipuri de materiale reciclabile. ART. 33 Se interzice deversarea apelor uzate care nu respectă caracteristicile impuse de operatorul de alimentare cu apă şi de canalizare în emisari sau în reţeaua de canalizare a localităţii.

SECŢIUNEA a 3-a Organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a

deşeurilor

ART. 34 (1) Indiferent de natura deşeurilor, acestea vor fi supuse unui proces de prelucrare, neutralizare şi valorificare materială şi energetică. (2) Operatorii serviciului de salubrizare trebuie să organizeze activitatea de prelucrare şi neutralizare a deşeurilor în instalaţii proprii sau ale unor terţi autorizaţi pentru aceste activităţi. (3) Metodele şi tehnologiile de neutralizare a deşeurilor trebuie să fie avizate din punct de vedere sanitar.

15

ART. 35 (1) La neutralizarea prin compostare a deşeurilor organice biodegradabile se va evita prezenţa substanţelor toxice care pot polua solul, pe care se depune compostul. În acest scop, se asigură condiţii de colectare separată a acestui tip de deşeuri. (2) Gazele de fermentare şi apele exfiltrate, rezultate din procesul de compostare, se captează şi se dirijează spre instalaţii adecvate de tratare şi neutralizare. ART. 36 Instalaţiile de incinerare a deşeurilor vor trebui să aibă aviz de funcţionare conform legislaţiei în vigoare, asigurându-se monitorizarea emisiilor de gaze reziduale în atmosferă. ART. 37 (1) În vederea predării deşeurilor municipale şi a celor asimilabile acestora la instalaţiile de incinerare în vederea neutralizării, operatorul trebuie să întocmească documentaţia necesară acceptării acestora în vederea tratării termice, în conformitate cu actele normative în vigoare. (2) Operatorul trebuie să determine masa fiecărei categorii de deşeuri, conform clasificării prevăzute în actele normative în vigoare, înainte să accepte recepţia deşeurilor în instalaţia de incinerare sau de coincinerare. (3) Trebuie cunoscute: a) compoziţia fizică şi, în măsura posibilului, compoziţia chimică a deşeurilor; b) toate celelalte informaţii care permit să se aprecieze dacă sunt apte să suporte tratamentul de incinerare; c) riscurile inerente deşeurilor, substanţele cu care ele nu pot fi amestecate şi măsurile de precauţie ce trebuie luate în momentul manipulării lor. ART. 38 Operatorul va defini în procedurile operaţionale proprii modul de prelucrare, neutralizare şi valorificare materială şi energetică a deşeurilor astfel încât cantitatea de deşeuri depozitată să fie minimă, iar veniturile din reciclarea materialelor recuperabile să acopere cheltuielile aferente.

SECŢIUNEA a 4-a Depozitarea controlată a deşeurilor municipale

ART. 39 Depozitarea deşeurilor municipale şi a celor asimilabile acestora este permisă numai în locuri speciale, amenajate conform legislaţiei şi normelor tehnice în vigoare, şi numai după obţinerea acordurilor şi avizelor prevăzute de legislaţia privind protecţia şi conservarea mediului, igiena şi sănătatea populaţiei. ART. 40 Operatorul care tratează, stochează sau depozitează deşeuri în depozite trebuie să deţină autorizaţie eliberată de autoritatea competentă, care să prevadă cel puţin: a) tipul şi cantitatea de deşeuri care urmează să fie eliminate; b) cerinţele tehnice generale; c) măsurile de precauţie necesare; d) informaţiile privind originea, destinaţia şi tratarea deşeurilor, precum şi tipul şi cantitatea de deşeuri. ART. 41 Următoarele deşeuri nu sunt acceptate în vederea depozitării: a) deşeuri lichide; b) deşeuri care, în condiţiile existente în depozit, sunt explozive, corozive, oxidante, inflamabile sau puternic inflamabile; c) deşeurile provenind din spitale sau alte medii clinice, medicale sau veterinare, care sunt definite ca infecţioase conform normativelor în vigoare;

16

d) anvelope uzate întregi, cu excepţia anvelopelor utilizate ca material de construcţie în depozit; e) orice alt tip de deşeuri care nu îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite în prezentul regulament şi în actele normative în vigoare. ART. 42 (1) Depozitele pentru deşeurile municipale şi staţiile de transfer se amplasează conform Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi Planului naţional de gestionare a deşeurilor, aprobate potrivit legii. (2) Deşeurile municipale pot fi depozitate temporar în următoarele spaţii: a) la locul de producere; b) în punctele de precolectare; c) în staţiile de transfer; d) în staţiile de sortare; e) în staţiile de prelucrare şi tratare. (3) Depozitarea temporară în staţiile de transfer şi sortare a deşeurilor biodegradabile poate fi de maximum 24 ore. (4) Se interzice amestecarea deşeurilor în scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumită clasă de depozitare. (5) Operatorii de salubrizare care prestează activităţi de precolectare, colectare şi transport al deşeurilor municipale vor depune aceste deşeuri numai la depozitele aparţinând autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene, după caz, indicate în acordul/autorizaţia de mediu, conform hotărârii de dare în administrare a serviciului de salubrizare sau contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare. ART. 43 (1) Pentru a putea fi depozitate, deşeurile trebuie să îndeplinească condiţiile necesare acceptării acestora în depozitele autorizate. Condiţiile de acceptare se stabilesc de operatorul care administrează depozitul, în conformitate cu dispoziţiile actelor normative în vigoare. (2) Operatorii care administrează depozitele de deşeuri trebuie să stabilească criteriile de acceptare a deşeurilor într-o anumită categorie de depozit pe baza analizei: a) măsurilor necesare pentru protecţia mediului şi în special a apelor subterane şi a apelor de suprafaţă; b) asigurării funcţionării sistemelor de protecţie a mediului, în special cele de impermeabilizare şi de tratare a levigatului; c) protejării proceselor avute în vedere pentru stabilizarea deşeurilor în interiorul rampei; d) protecţiei împotriva pericolelor pentru sănătatea umană. (3) Criteriile de acceptabilitate bazate pe proprietăţile deşeurilor trebuie să cuprindă: a) cerinţe referitoare la cunoaşterea compoziţiei totale; b) limitări ale conţinutului în materie organică al deşeurilor; c) cerinţe sau limitări privind gradul de biodegradabilitate a componentelor deşeurilor organice; d) limitări ale cantităţii de componenţi specificaţi, posibil dăunători/periculoşi; e) limitări ale nivelului potenţial şi estimat al levigatului în cazul anumitor componenţi, posibil dăunători/periculoşi; f) proprietăţi ecotoxicologice ale deşeurilor şi ale levigatului rezultat. ART. 44 (1) În vederea depozitării deşeurilor la depozitele autorizate, operatorul care prestează activitatea de transport al deşeurilor trebuie să aibă documentele necesare din care să reiasă că deşeurile respective pot fi acceptate pentru depozitare în conformitate cu condiţiile stabilite de operatorul care administrează depozitul de deşeuri şi că deşeurile

17

respective îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite în prezentul regulament şi în actele cu caracter normativ în vigoare. (2) Operatorii care realizează activitatea de sortare a deşeurilor trebuie să întocmească documentele necesare prin care să ateste compoziţia deşeului sortat ce urmează să fie depozitat. (3) Operatorii care realizează activitatea de colectare şi transport al deşeurilor trebuie să aibă o evidenţă strictă a deşeurilor pe care le colectează pe utilizatori şi să întocmească documentele necesare prin care să ateste compoziţia deşeului transportat ce urmează să fie sortat.

SECŢIUNEA a 5-a

Înfiinţarea depozitelor de deşeuri şi administrarea acestora ART. 45 (1) Amplasarea şi înfiinţarea unui depozit de deşeuri, precum şi a staţiilor de transfer, se fac ţinând seama de prevederile Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi ale Planului naţional de gestionare a deşeurilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2004, precum şi de planurile regionale de gestionare a deşeurilor, cu luarea în considerare a oricărei modificări sau completări ulterioare. (2) Depozitele zonale de deşeuri trebuie să deservească cel puţin 150.000 de locuitori, iar la construirea acestora se va avea la bază abordarea regională a gestiunii deşeurilor. (3) Depozitele de deşeuri se înfiinţează sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale ori asociaţiilor de dezvoltare comunitară. Consiliile locale şi/sau judeţene, precum şi asociaţiile de dezvoltare comunitară iau măsurile necesare pentru construirea depozitelor de deşeuri numai pe terenurile aparţinând domeniului public sau privat al acestora. (4) Depozitarea deşeurilor de către operatorii serviciului de salubrizare se face exclusiv în depozitele înfiinţate în condiţiile alin. (4) şi numai dacă sunt amplasate, construite, exploatate, controlate, monitorizate, închise şi urmărite post – închidere conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor şi a celorlalte acte în vigoare, subsecvente acesteia. ART. 46 (1) Depozitele de deşeuri, staţiile de compostare a deşeurilor organice şi biodegradabile şi instalaţiile de incinerare trebuie proiectate, construite şi administrate astfel încât să se realizeze condiţii de împiedicare a eliminării şi diseminării poluanţilor în mediul natural: sol, ape de suprafaţă, ape subterane, aer sau în mediul urban. (2) La depozitare vor fi îndeplinite următoarele condiţii: a) prevederea şi respectarea metodelor şi tehnicilor adecvate de acoperire şi asigurare a deşeurilor; acoperirea şi asigurarea se fac zilnic; b) în cursul operaţiunilor de depozitare, autovehiculele de transport al deşeurilor vor circula numai pe drumurile interioare amenajate ale depozitului. Dacă accesul autovehiculelor de transport pe suprafaţa deşeurilor nu poate fi evitat în mod temporar, se asigură condiţii de spălare şi dezinfectare a exteriorului autovehiculelor la ieşirea din depozit; c) pe perioada exploatării depozitului se aplică măsuri de combatere a insectelor şi rozătoarelor prin dezinsecţie şi deratizare; d) organizarea depozitului va asigura protecţia sănătăţii populaţiei în general, protecţia sănătăţii personalului şi protecţia mediului; se acordă atenţie deosebită împrejmuirii şi perdelelor de protecţie. (3) În instalaţiile de compostare a deşeurilor organice biodegradabile se va evita prezenţa substanţelor toxice care pot polua solul, pe care se depune compostul. În acest scop, se asigură condiţii de colectare separată a acestui tip de deşeuri. Gazele de

18

fermentare şi apele exfiltrate rezultate din procesul de compostare se captează şi se dirijează spre instalaţii adecvate de tratare şi neutralizare. ART. 47 (1) Depozitul de deşeuri poate fi administrat numai după autorizare conform legislaţiei în vigoare şi numai atunci când caracteristicile amplasamentului în ceea ce priveşte cerinţele legate de înfiinţarea depozitului sau măsurile de remediere care trebuie luate indică faptul că depozitul respectiv nu prezintă un risc important pentru mediu. (2) La înfiinţarea depozitelor de deşeuri se va ţine cont de: a) distanţele de la perimetrul depozitului de deşeuri la zonele de locuit şi de agrement, cursuri de apă, ape stătătoare şi la alte zone rurale sau urbane; b) existenţa unor ape subterane, de coastă sau zone naturale protejate în regiune; c) condiţiile geologice şi hidrogeologice din zona respectivă; d) riscul producerii de inundaţii, tasări, alunecări de teren sau avalanşe; e) protecţia naturii şi a patrimoniului cultural din regiune. (3) La proiectarea şi realizarea depozitului de deşeuri se vor avea în vedere condiţiile meteorologice, luându-se măsurile adecvate pentru: a) controlul apei provenite din precipitaţii care intră pe teritoriul depozitului; b) evitarea pătrunderii apei de suprafaţă şi/sau a apelor subterane în deşeurile depozitate; c) colectarea apei contaminate şi a levigatului, dacă în urma unei evaluări bazate pe analizarea amplasamentului depozitului şi a deşeurilor care urmează să fie depozitate se stabileşte că acestea prezintă un pericol potenţial pentru mediu; d) tratarea apei contaminate şi a levigatului colectat din depozit conform standardelor adecvate necesare pentru evacuarea acestora. Această prevedere nu se aplică depozitelor pentru deşeuri inerte. (4) Depozitul trebuie amplasat şi proiectat astfel încât să corespundă condiţiilor necesare pentru prevenirea poluării solului, a apelor subterane sau a apelor de suprafaţă şi să asigure o colectare eficientă a levigatului. (5) Administrarea şi exploatarea depozitului se poate realiza numai de operatori licenţiaţi de A.N.R.S.C. care trebuie să ia toate măsurile necesare prevenirii accidentelor şi limitării consecinţelor acestora. (6) Protejarea solului, a apelor subterane şi a apei de suprafaţă pe perioada exploatării se realizează prin combinarea unei bariere geologice cu o impermeabilizare a bazei rampei, iar pe perioada post – închiderii se realizează prin combinarea unei bariere geologice şi cu o impermeabilizare la suprafaţă. (7) Bariera geologică trebuie să aibă o capacitate de atenuare suficientă pentru a preveni riscul potenţial pe care depozitul îl poate prezenta pentru sol şi pentru apele subterane. (8) Sistemul de colectare a levigatului şi de etanşeizare trebuie să garanteze faptul că acumularea de levigat de la baza rampei de gunoi este menţinută la nivelul minim posibil. ART. 48 (1) În depozitele de deşeuri, mai ales în acelea în care fracţiunea organică este mare, se va acorda o atenţie deosebită controlului asupra gazelor formate în depozit, luându-se măsurile necesare pentru a controla acumularea şi migrarea gazelor generate. (2) Gazul generat în depozit trebuie colectat pentru a fi tratat şi apoi utilizat. Când gazul colectat nu poate fi utilizat pentru a produce energie, acesta trebuie ars. (3) Operaţiile de colectare, tratare şi utilizare a gazelor generate în depozitele de deşeuri se efectuează astfel încât să minimizeze efectele negative sau deteriorarea mediului şi riscul pentru sănătatea umană. ART. 49 (1) În depozitele pentru deşeuri nepericuloase pot fi depozitate deşeurile care au

19

rezultat în urma procesului de sortare, precum şi deşeurile pentru care tratarea nu contribuie la reducerea cantităţii acestora sau a pericolelor pe care le prezintă pentru sănătatea umană sau pentru mediu şi nici nu pot fi valorificate. (2) Depozitele pentru deşeuri inerte pot fi utilizate doar pentru depozitarea acestui tip de deşeuri. (3) Depozitele pentru deşeuri nepericuloase pot fi utilizate pentru depozitarea: a) deşeurilor municipale şi a celor asimilabile acestora; b) deşeurilor nepericuloase de orice altă origine care îndeplinesc criteriile de acceptare a deşeurilor în depozitele pentru deşeuri nepericuloase stabilite în conformitate cu prevederile prezentului regulament-cadru şi ale actelor normative în vigoare; c) deşeurilor periculoase stabile, nereactive, cum sunt cele solidificate, vitrificate etc., care se comportă în ceea ce priveşte levigatul în mod similar cu deşeurile nepericuloase menţionate la lit. b) şi care îndeplinesc condiţiile de acceptare relevante stabilite în conformitate cu prezentul regulament şi cu actele normative în vigoare. Aceste deşeuri periculoase nu se depozitează în spaţii destinate deşeurilor nepericuloase biodegradabile. ART. 50 Cheltuielile cu deschiderea, exploatarea, precum şi cele estimate pentru închidere şi operaţiile post – închidere pentru o perioadă de minimum 30 de ani sunt acoperite de tariful practicat de operator pentru depozitarea tipurilor de deşeuri autorizate a fi depozitate. ART. 51 Pentru exploatarea depozitelor de deşeuri operatorul care asigură activitatea de administrare a depozitului trebuie să aibă documente relevante din care să rezulte: a) categoria depozitului de deşeuri; b) lista tipurilor definite şi cantitatea totală de deşeuri autorizată spre depunere în depozitul de deşeuri; c) gradul de pregătire a depozitului pentru operaţiile de depozitare a deşeurilor şi pentru procedurile de supraveghere şi control, inclusiv planurile pentru situaţii neprevăzute, precum şi cerinţele temporare pentru închidere şi operaţiile postînchidere; d) obligaţia operatorului de a informa cel puţin trimestrial autorităţile competente cu privire la: 1. tipurile şi cantităţile de deşeuri evacuate; 2. rezultatele programului de monitorizare; 3. toate rezultatele procedurilor de supraveghere din care să rezulte respectarea condiţiilor impuse şi modul de comportare a diferitelor deşeuri în depozite; e) controlul de calitate al operaţiilor analitice ale procedurilor de supraveghere şi control şi/sau al analizelor menţionate ca obligatorii, efectuate în laboratoarele de specialitate. ART. 52 (1) Operatorul care asigură administrarea depozitului trebuie să aibă şi să întocmească o documentaţie specifică urmăririi stării şi comportării depozitului în funcţie de factorii de mediu şi de deşeurile depozitate. (2) Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, în vederea definirii nivelului de afectare a calităţii factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate conform legii. (3) Din punct de vedere al deşeurilor intrate în depozit se vor consemna în rapoartele operative zilnice următoarele: a) cantităţile de deşeuri intrate în depozit pe tipuri de deşeu; b) compoziţia deşeurilor intrate în depozit; c) dacă deşeul provine de la o staţie de sortare şi elementele de identificare ale acestuia;

20

d) data şi ora fiecărui transport; e) locul de depozitare în cadrul depozitului. (4) Pentru realizarea bilanţului zilnic al apei din depozit şi evaluarea volumului de levigat ce se acumulează în straturile inferioare ale depozitului sau se deversează din depozit se vor consemna în rapoartele operative, zilnic, următoarele date meteorologice: a) temperatura minimă, maximă şi la ora 15,00; b) cantitatea de precipitaţii; c) direcţia şi viteza vântului dominant; d) infiltraţia, scurgerea, evapotranspiraţia, transportul constituenţilor solubili prin drenaje cu lizimetrul sau altă metodă acceptată; e) umiditatea atmosferică la ora 15,00. (5) Se vor preleva lunar, dacă în autorizaţie nu este specificată o altă frecvenţă, probe din apa de suprafaţă care trece prin apropierea depozitului, dacă este cazul, din locurile special amenajate în acest sens pentru prelevarea probelor, atât în amonte, cât şi în aval de depozit. Analiza apei trebuie realizată pentru următoarele componente: a) acid clorhidric; b) acid fluorhidric; c) mercur şi compuşii acestuia; d) cadmiu şi compuşii acestuia; e) taliu şi compuşii acestuia; f) arsenic şi compuşii acestuia; g) plumb şi compuşii acestuia; h) crom şi compuşii acestuia; i) cupru şi compuşii acestuia; j) nichel şi compuşii acestuia; k) zinc şi compuşii acestuia; l) dioxine şi furani. (6) Măsurarea volumului levigatului, prelevarea şi analizarea probelor de levigat se efectuează pentru fiecare punct de evacuare a acestuia din depozit, consemnându-se în rapoartele operative cel puţin următoarele: a) cantitatea de levigat tratat; b) cantitatea de levigat pretratat; c) cantitatea de levigat pretratat transmis la staţia de epurare proprie sau la staţiile de epurare aparţinând sistemului de canalizare a localităţii; d) analiza chimică a levigatului înainte de tratare sau pretratare, după caz; e) analiza chimică a levigatului tratat şi deversat în emisar; f) analiza chimică a levigatului pretratat înainte de transmiterea la staţia de epurare a apelor uzate; g) analiza gazelor colectate, în special pentru: 1. metan; 2. dioxid de carbon; 3. oxigen; 4. hidrogen sulfurat; 5. hidrogen. (7) Controlul calităţii apei subterane se realizează prin prelevarea probelor de apă din forajele de control prevăzute în depozit, în cel puţin 3 puncte, un punct amplasat în amonte şi două în aval faţă de depozit, pe direcţia de curgere a acesteia, consemnându-se următoarele: a) nivelul apei freatice, lunar; b) analiza apei freatice, cu aceeaşi frecvenţă şi pentru aceleaşi componente prevăzute la alin. (5).

21

(8) Anual se va urmări gradul de tasare a depozitului pe zone de depozitare. ART. 53 Operatorul care administrează depozitul trebuie: a) să accepte introducerea în depozit numai a deşeurilor permise, menţionate în autorizaţie, şi să respecte tehnologia de depozitare aprobată de autoritatea care a avizat înfiinţarea depozitului; b) să supravegheze permanent modul de depozitare a deşeurilor sub aspectul stabilităţii şi etanşeităţii şi să efectueze măsurătorile necesare stabilite în prezentul regulament şi în autorizaţie, pentru exploatarea în condiţii de siguranţă a depozitului; c) să exploateze la parametrii proiectaţi instalaţiile de depoluare cu care sunt dotate şi să se doteze cu instalaţii pentru depoluare, acolo unde acestea lipsesc; d) să execute controlul şi monitorizarea emisiilor şi emisiilor de poluanţi, prin laboratorul propriu sau în colaborare cu alte laboratoare atestate; e) să nu permită accesul în incinta depozitului a persoanelor neautorizate.

SECŢIUNEA a 6-a Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice

ART. 54 (1) Activitatea de măturat a căilor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public. (2) În vederea reducerii riscului de îmbolnăvire a populaţiei ca urmare a acţiunii patogene a microorganismelor existente în praful stradal, activităţile de măturat, spălat şi stropit a căilor publice se efectuează după cum urmează: a) măturatul manual se efectuează în intervalul orar cuprins între 22,00-06,00 în perioada 1 aprilie – 1 octombrie şi între 07,00-15,30 în perioada 1 octombrie - 1 aprilie; b) măturatul mecanic se efectuează atât în intervalul orar cuprins între 22,00-06,00 cât şi în intervalul orar cuprins între 07,00-15,30, pe toată durata anului până la căderea ninsorii; c) spălatul mecanic se efectuează în intervalul orar cuprins între 07,00-15,30 în perioada 1 aprilie – 30 mai; d) spălatul manual se efectuează în intervalul orar cuprins între 22,00-06,00 în perioada 1 mai – 1 octombrie; e) stropitul se efectuează în intervalele orare 06,00-12,00 şi 16,00- 22,00 în perioada 1 mai – 1 octombrie. (3) Pentru efectuarea a activităţilor de măturat şi spălat a căilor publice compartimentul de resort din cadrul autorităţii administraţiei publice locale va asigura funcţionarea corespunzătoare a sistemului de iluminat public stradal. (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) activităţile de stropire, măturare şi spălare nu se efectuează în acele zile în care plouă. În astfel de situaţii efectuarea activităţilor se sistează imediat. (5) Arterele de circulaţie şi frecvenţa zilelor din cursul săptămânii pe/în care se execută activităţile de stropit, măturat şi spălat sunt cele cuprinse în caietul de sarcini al serviciului. Numărul arterelor de circulaţie pe care se efectuează activităţile de măturat, spălat şi stropit precum şi frecvenţa de execuţie a acestora pot fi modificate funcţie de fondurile financiare alocate de la bugetul local şi funcţie de interesul beneficiarului de extindere a activităţilor şi pe alte căi publice. (6) Măturatul se efectuează pe o lăţime de minimum 2,20 metri de la bordură sau de la rigola centrală spre axul căii publice, astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau acţiunii vântului să nu depăşească concentraţia de pulberi admisă prin normele în vigoare. (7) Pentru evitarea formării prafului şi pentru crearea unui climat citadin igienic,

22

operaţia de măturare va fi precedată de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apă, dacă praful nu este umectat ca urmare a condiţiilor naturale, sau temperatura exterioară, în zona măturată, nu este mai mică decât cea de îngheţ. ART. 55 (1) Măturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în pieţe şi în hale de desfacere a produselor agroalimentare, în locuri de parcare sau pe suprafeţe anexe ale spaţiilor de circulaţie, de odihnă ori de agrement în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanic. (2) Din punct de vedere al îmbrăcămintei spaţiilor de circulaţie, de odihnă sau de agrement, măturatul se realizează pe suprafeţe îmbrăcate cu asfalt sau betonate. (3) Întreţinerea curăţeniei străzilor se efectuează pe toată durata zilei în intervalul orar cuprins între orele 07,00-15,00 şi 15,00- 22,00 şi cuprinde operaţiunile de măturat manual, curăţarea spaţiilor verzi stradale, al spaţiilor de agrement şi odihnă, al parcărilor, precum şi colectarea şi îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coşurile de gunoi în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public. (4) Pentru asigurarea şi păstrarea curăţeniei diurne, operatorul va achiziţiona din fonduri proprii, coşuri stradale cu capacitatea de 50 – 55 litri pe care le va amplasa pe trotuare sau le va monta pe stâlpii de iluminat stradal, ţinând cont de circulaţia pietonală existentă în fiecare zonă din cartierele municipiului. Coşurile stradale se vor amplasa cu prioritate în zonele de circulaţie pietonală densă, în staţiile mijloacelor de transport în comun, pe principalele artere de circulaţie, pe străzile principale din zonele şi cartierele municipiului. (5) Activitatea de măturat manual se efectuează pe toată perioada anului, cu excepţia perioadei în care se efectuează curăţatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub cea de îngheţ. (6) Precolectarea deşeurilor stradale rezultate din activităţile de măturat manual, întreţinerea curăţeniei străzilor, a zonelor verzi, parcurilor şi grădinilor publice se va face în saci inscripţionaţi cu denumirea tipurilor de deşeuri ce se colectează şi personalizaţi cu denumirea operatorului care efectuează activitatea. După precolectarea deşeurilor în saci, aceştia se vor depune lângă bordura carosabilului şi se vor asigura în vederea evitării împrăştierii deşeurilor până în momentul colectării şi transportului, activitate care se va efectua zilnic, în mod obligatoriu, până la terminarea programului de lucru. (7) Se interzice depozitarea pe domeniul public a sacilor cu deşeuri rezultate din activităţile menţionate la art.55, alin.(6) în vederea colectării lor a doua zi. (8) Deşeurile reciclabile(sticle, pahare de plastic, doze de aluminiu) rezultate din golirea coşurilor stradale şi din întreţinerea străzilor şi spaţiilor verzi se colectează şi se transportă la staţia de sortare iar deşeurile nereciclabile direct la depozitul de deşeuri. ART. 56 (1) Perioada de realizare a stropitului este, de regulă, de la 1 aprilie până la 1 octombrie, perioadă ce poate fi modificată de serviciul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara sau de asociaţia de dezvoltare comunitară în funcţie de condiţiile meteorologice existente. (2) Este interzisă efectuarea operaţiilor de stropire şi spălare în perioada în care, conform prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului. (3) La executarea operaţiei de stropire se va avea în vedere să nu fie afectaţi pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare, din zona în care acţionează autospeciala ce realizează activitatea. ART. 57 (1) Operaţiunea de spălare se execută atât pe partea carosabilă, cât şi pe trotuare, după terminarea operaţiei de măturare şi curăţare a rigolelor. (2) Spălatul se realizează cu jet de apă cu presiune ridicată, fiind interzis spălatul cu

23

furtunul racordat la hidranţii stradali sau la autocisternele care nu sunt prevăzute cu instalaţiile necesare să realizeze presiunea prescrisă. (3) Perioada în care se execută operaţiunea de spălare este aceeaşi cu cea prevăzută la art. 56 alin. (1). Activităţile de spălat manual şi mecanic nu se execută pe timp de ploaie. (4) Este interzisă operaţia de spălare sau stropire în anotimpul călduros în intervalul orar 13,00-17,00, dacă indicele de confort termic depăşeşte pragul valoric de 75 de unităţi. (5) Pentru asigurarea condiţiilor prevăzute la alin. (4) şi pentru planificarea operaţiilor de stropire şi spălare, operatorii de salubrizare vor întreprinde toate măsurile necesare ca în perioada de vară să cunoască valoarea indicelui de confort la ora 12,00 şi prognoza pentru perioada imediat următoare de două zile de la Administraţia Naţională de Meteorologie. (6) Operatorul are obligaţia să anunţe serviciul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara sau asociaţia de dezvoltare comunitară, după caz, în legătură cu toate situaţiile în care este împiedicată realizarea operaţiilor de spălare, stropire sau măturare. (7) Curăţatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operaţia de măturare. Răzuirea rigolelor de pământ se realizează la solicitarea serviciului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara sau a asociaţiei de dezvoltare comunitară, după caz. (8) Lăţimea medie pe care se aplică curăţarea rigolelor este de 0,75 m, măsurată de la bordură spre axul median al străzii. ART. 58 (1) Pentru realizarea operaţiunii de stropire sau spălare se utilizează numai apă industrială luată din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al localităţii sau din apele de suprafaţă sau de adâncime, cu aprobarea compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara, pe baza avizului sanitar. (2) În cazul în care din considerente tehnico-economice nu se poate utiliza apa industrială, se poate folosi şi apă prelevată de la hidranţii stradali, cu acordul operatorului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. (3) În toate situaţiile, alimentarea cu apă industrială sau potabilă se realizează pe baza unui contract încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. (4) Substanţele utilizate în procesul de spălare trebuie să fie aprobate de serviciului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara.

SECŢIUNEA a 7 a Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a

acestora pe timp de polei sau de îngheţ ART. 59 (1) Operatorul care prestează activitatea de curăţare şi transportul zăpezii îşi va organiza sistemul de informare şi control atât asupra stării drumurilor, cât şi în ce priveşte modul de pregătire şi acţionare pe timp de iarnă. (2) Pentru asigurarea circulaţiei rutiere şi pietonale în condiţii de siguranţă în timpul iernii, operatorul va întocmi anual, un program de acţiune comun cu serviciului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara până la 1 octombrie, pentru acţiunile necesare privind deszăpezirea, prevenirea şi combaterea poleiului, care va cuprinde măsuri: a) pregătitoare; b) de prevenire a înzăpezirii şi măsuri de deszăpezire; c) de prevenire şi combatere a poleiului.

24

ART.60 Serviciului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara împreună cu operatorul vor lua măsurile de organizare a intervenţiilor pe timp de iarnă, care constau în: a) stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenţie pe străzile din cadrul localităţii şi dotarea necesară deszăpezirii pe timp de iarnă; b) organizarea unităţilor operative de acţiune; c) întocmirea planului operativ; d) elaborarea programului pregătirilor pentru iarnă. ART. 61 Planul operativ de acţiune în timpul iernii va cuprinde cel puţin: a) centralizatorul materialelor chimice şi antiderapante, al carburanţilor şi lubrifianţilor; b) centralizatorul utilajelor şi mijloacelor de deszăpezire şi transport necesare; c) lista străzilor şi a tronsoanelor de străzi pe care se va acţiona; d) lista străzilor şi a tronsoanelor de străzi pe care se va acţiona cu prioritate; e) lista mijloacelor de comunicare; f) lista persoanelor responsabile, cu adresa şi numerele de telefon de la serviciu şi de acasă; g) inventarul gospodăresc şi al echipamentelor de protecţie; h) lista mobilierului stradal, cu precizarea localizării capacelor căminelor de canalizare şi a gurilor de scurgere; i) dispunerea spaţiilor pentru adunarea şi odihna personalului. ART. 62 Operaţiunile de curăţare şi transport al zăpezii şi de acţionare cu materiale antiderapante se realizează obligatoriu pe străzile sau tronsoanele de străzi în pantă, poduri şi pe traseele mijloacelor de transport în comun. ART. 63 (1) Îndepărtarea zăpezii se va realiza atât manual, cât şi mecanizat, în funcţie de condiţiile specifice din teren. (2) Îndepărtarea zăpezii manual se efectuează atât ziua, cât şi noaptea, în funcţie de necesităţi, cu respectarea instrucţiunilor de securitate şi sănătate a muncii. (3) Operatorii serviciului de salubrizare vor avea convenţii încheiate cu Administraţia Naţională de Meteorologie, pentru a cunoaşte zilnic prognoza pentru următoarele 3 zile privind evoluţia temperaturii nocturne şi diurne şi a cantităţilor de precipitaţii sub formă de zăpadă. (4) În funcţie de prognoza meteorologică primită, operatorul va acţiona preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă şi a formării poleiului. ART. 64 (1) În cazul depunerii stratului de zăpadă şi formării gheţii, arterele de circulaţie a mijloacelor de transport în comun, spaţiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul staţiilor mijloacelor de transport în comun, respectiv refugiile de pietoni ale staţiilor de tramvai, căile de acces la instituţiile publice, staţiile de metrou şi unităţile de alimentaţie publică trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii. (2) În cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore se va interveni cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă mijloacele de transport în comun. (3) Acţiunea de deszăpezire trebuie să continue până la degajarea de zăpadă a tuturor străzilor din cadrul localităţii. (4) Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât şi

25

gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare. ART. 65 (1) Evidenţa activităţii privind combaterea poleiului şi deszăpezirii străzilor din localitate pe timp de iarnă se va ţine de către operator într-un registru special întocmit pentru această activitate şi denumit "Jurnal de activitate pe timp de iarnă". (2) Jurnalul de activitate pe timp de iarnă, semnat de reprezentantul împuternicit al Primăriei municipiului Timişoara sau al asociaţiei de dezvoltare comunitară, după caz, constituie documentul primar de bază pentru verificarea activităţii şi decontarea lucrărilor efectuate. (3) În cadrul jurnalului se vor trece cel puţin următoarele: a) numele şi prenumele dispecerului; b) data şi ora de începere a acţiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte; c) data şi ora de terminare a acţiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte; d) străzile pe care s-a acţionat; e) activitatea prestată; f) forţa de muncă utilizată; g) utilajele/echipele care au acţionat; h) materialele utilizate şi cantitatea acestora; i) temperatura exterioară; j) condiţiile hidrometeorologice; k) grosimea stratului de zăpadă conform datelor primite de la Administraţia Naţională de Meteorologie; l) semnătura dispecerului; m) semnătura reprezentantului împuternicit al beneficiarului. (4) Evidenţa se va ţine pe schimburi, separat pentru acţiunea cu utilaje şi separat pentru acţiunea cu forţe umane. ART. 66 (1) Locurile de depozitare sau de descărcare a zăpezii care a rezultat în urma îndepărtării acesteia de pe căile publice pe care s-a acţionat manual sau mecanizat se stabilesc de Primăria municipiului Timişoara sau asociaţia de dezvoltare comunitară. (2) Locurile de depozitare vor fi amenajate astfel încât: a) să nu permită infiltrarea apei rezultate din topire în sol; b) suprafaţa depozitului să fie suficient de mare pentru a permite depozitarea întregii cantităţi de zăpadă provenite din aria de deservire aferentă; c) dimensionarea să se realizeze pentru 50% din cantitatea medie multianuală de zăpadă, comunicată de Administraţia Naţională de Meteorologie pentru localitatea respectivă, căzută pe suprafaţa pentru care se realizează operaţia de deszăpezire, corelată cu unghiul taluzului natural pentru zăpada depozitată; d) să fie prevăzute cu sistem de colectare a apei provenite din topire şi de deversare a acesteia numai în reţeaua de canalizare a localităţii în punctele avizate de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. (3) Se interzice depozitarea zăpezii pe trotuare, treceri de pietoni, spaţii verzi. (4) Încărcarea, transportul, descărcarea şi depozitarea zăpezii şi a gheţii acesteia trebuie să se realizeze în maximum 12 ore de la terminarea activităţii de deszăpezire. (5) Deszăpezirea se va face în funcţie de importanţa străzilor, abundenţa cantităţii de zăpadă, dotarea cu mijloace tehnice şi umane etc., în cel mult 24 de ore. (6) Transportul, depozitarea şi descărcarea zăpezii şi a gheţii formate pe carosabil se realizează concomitent cu operaţia de deszăpezire. ART. 67 (1) Măsurile de prevenire, combatere şi de apărare vor fi cele cuprinse în

26

programul comun de acţiune aprobat de Consiliul Local al municipiului Timişoara . ART.68 (1) Împrăştierea substanţelor chimice, în cazul în care prognoza meteorologică sau mijloacele de detectare locale indică posibilitatea apariţiei poleiului, a gheţii şi în perioada în care se înregistrează variaţii de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheţii urmată în perioada imediat următoare de îngheţ, se realizează în maximum 3 ore de la avertizare. (2) Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât şi fondanţi chimici în amestecuri omogene, iar împrăştierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafaţa părţii carosabile fără ca aceasta să afecteze plantaţiile şi zonele verzi amenajate. (3) Se interzice utilizarea clorurii de sodiu pentru combaterea poleiului şi gheţii în perimetrul delimitat de străzile B-dul Loga, Revoluţiei, Filipescu, Take Ionescu, Oituz, Ghe.Dima, Brediceanu, Paris, Republicii şi Ferdinand, deci zona centrală. (4) Clorura de sodiu se va putea utiliza în celelalte zone ale municipiului Timişoara, altele decât cele amintite la alin.3, fără ca aceasta să fie amestecată cu inhibitori de coroziune sau cu nisip ori alte materiale care prin acţiunea de împrăştiere pot produce deteriorări prin acţiunea abrazivă sau prin lovire şi/sau înfundarea canalizării stradale. (5) Substanţele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, îngheţului şi pentru combaterea formării poleiului vor fi aprobate de serviciului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara sau de asociaţia de dezvoltare comunitară. ART. 69 Operatorul are obligaţia să anunţe prin posturile de radio locale, starea străzilor, locurile în care traficul este îngreunat ca urmare a lucrărilor de curăţare şi transport al zăpezii, străzile pe care s-a format poleiul, precum şi orice alte informaţii legate de activitatea de deszăpezire sau de combatere a poleiului, necesare asigurării unei circulaţii în siguranţă a pietonilor, a mijloacelor de transport în comun, a autovehiculelor care asigură aprovizionarea şi a celorlalte autovehicule.

SECŢIUNEA a 8-a Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora

unităţilor de ecarisaj ART.70 Neutralizarea cadavrelor de animale găsite pe aria administrativ-teritorială a localităţii se va realiza prin unităţi de ecarisaj autorizate, conform legislaţiei în vigoare. ART. 71 (1) Operatorul serviciului de salubrizare are obligaţia de a colecta cadavrele de animale de pe domeniul public şi de a le preda unităţii de ecarisaj care este abilitată pentru neutralizarea deşeurilor de origine animală, în aria administrativ-teritorială a localităţii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) Cadavrele de animale de pe domeniul public se transportă de către operator în mijloace auto special destinate şi amenajate în acest scop, care îndeplinesc condiţiile impuse de legislaţia în vigoare. (3) Documentele de înregistrare şi evidenţele necesare sunt cele specifice activităţii de colectare, transport şi neutralizare a deşeurilor de origine animală rezultate din gospodăriile populaţiei, fiind aplicabile prevederile art. 84 alin. (1), art. 85 şi 86. ART.72 Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi ridicate în termen de maximum 2 ore de la semnalarea existenţei acestora de către populaţie, reprezentanţi ai operatorilor economici sau ai instituţiilor publice, inclusiv în cazul autosesizării ca urmare a activităţii curente de salubrizare.

27

ART.73 Autovehiculele şi containerele destinate transportului cadavrelor de animale de pe domeniul public trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte în locurile special amenajate pentru această operaţie. ART.74 Personalul trebuie să utilizeze echipament de protecţie şi să fie dotat cu mijloace corespunzătoare astfel încât să nu vină în contact direct cu animalele colectate. Personalul trebuie să aibă aviz medical prin care să se confirme că sunt îndeplinite condiţiile necesare, inclusiv vaccinarea, dacă este cazul, pentru prestarea acestei activităţi. ART.75 Se interzice abandonarea, îngroparea sau depozitarea deşeurilor de origine animală în alte condiţii decât cele stabilite de legislaţia în vigoare.

SECŢIUNEA a 9-a Colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase

provenite de la populaţie, instituţii publice şi operatori economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.)

ART. 76 (1) Instituţiile publice, asociaţiile, fundaţiile şi persoanele fizice deţinătoare de deşeuri de ambalaje au obligaţia să depună, selectiv, ambalajele şi deşeurile de ambalaje în recipiente sau containere diferite, inscripţionate corespunzător, amplasate în locuri special amenajate de operatorul serviciului de salubrizare şi aprobate de Consiliul local al municipiului Timişoara. (2) Tipul şi numărul de containere trebuie alese în funcţie de condiţiile şi tipurile de materiale din ambalaje. (3) Containerele sau recipientele de colectare vor fi amplasate astfel încât să fie uşor accesate de populaţie (în apropierea locuinţelor), manipularea şi depozitarea lor în locurile stabilite să nu creeze disconfort pentru persoanele care locuiesc în apropierea acestor locuri (miros, zgomot), locaţiile să fie uşor accesibile operatorului de salubrizare, să se încadreze în imaginea arhitecturală a zonei şi să poată fi spălate/curăţate/dezinfectate la locul de amplasare. ART.77 (1) Deşeurile voluminoase constau în deşeuri solide de dimensiuni mari (mobilier, obiecte de uz casnic şi sanitar, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.), care nu pot fi preluate cu sistemele obişnuite de precolectare sau colectare a deşeurilor municipale. (2) Deşeurile voluminoase se vor colecta periodic în cadrul programelor (acţiunilor ecologice) stabilite de autoritatea administraţiei locale şi vor fi transportate de operatorul serviciului de salubrizare care prestează activitatea în aria administrativ-teritorială încredinţată, la staţia de sortare unde se vor dezmembra, sorta şi pregăti pentru valorificare şi eliminare finală. (3) Deşeurile voluminoase vor fi depozitate de deţinătorul acestora, în vederea preluării de către operatorul de salubrizare, în locurile stabilite de autoritatea locală şi unde există căi de acces pentru mijloacele de transport. Dacă acest lucru nu este realizabil, din cauza spaţiului limitat, deşeurile vor fi aduse de deţinător în alte locuri special stabilite de autoritatea administraţiei publice locale sau direct la containerul de colectare amplasat în acest scop, la locul, data şi ora stabilite, astfel încât să nu fie incomodată circulaţia rutieră. În perioada dintre acţiunile ecologice desfăşurate, deţinătorii de deşeuri voluminoase, pot preda aceste tipuri de deşeuri la punctele de colectare stabilite în acest scop de operatorul serviciului de salubrizare.

28

(4) Colectarea deşeurilor voluminoase se poate face şi direct de la deţinătorul acestora, în urma solicitării adresate către operatorul de salubrizare, cu specificarea caracteristicilor şi cantităţilor acestora. În această situaţie, operatorul de salubrizare stabileşte data şi ora de colectare a deşeurilor voluminoase şi asigură deţinătorului containerul necesar pentru precolectare deşeurilor. ART.78 (1) Deşeurile voluminoase provenite de la populaţie(mobilă, obiecte casnice, deşeuri textile, vegetale, lemnoase) vor fi colectate periodic, în cadrul acţiunilor ecologice, de către operatorul de salubrizare, conform unui program întocmit şi aprobat de autoritatea administraţiei publice locale şi comunicat populaţiei, operatorilor economici, fundaţiilor şi instituţiilor publice. (2) După terminarea acţiunii de colectare, operatorul serviciului de salubrizare trebuie să igienizeze locurile din care s-a realizat colectarea, prin măturare şi spălare. ART.79 (1) Periodic se vor organiza acţiuni ecologice de colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase, neasimilabile celor menajere, provenite de la populaţie, instituţii publice şi operatori economici. (2) Colectarea se va realiza selectiv, pe categorii de deşeuri, prin stabilirea zilelor şi intervalului orar de aşa natură încât deţinătorii de deşeuri voluminoase, incluzându-se în acestea şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice, să poată preda aceste deşeuri, iar operatorul serviciului de salubrizare să se poată organiza astfel încât să poată asigura fluxul tehnologic de colectare, transport, sortare, depozitare deşeuri sau materiale refolosibile sau valorificabile. (3) În vederea reducerii cantităţii de DEEE eliminate ca deşeuri municipale nesortate şi pentru atingerea unui nivel ridicat de colectare selectivă, posesorii de DEEE trebuie să le predea la punctele de colectare stabilite special în acest scop. (4) Categoriile de echipamente electrice şi electronice care se preiau la punctele de colectare, sunt următoarele: - aparate de uz casnic de mari dimensiuni; - aparate de uz casnic de mici dimensiuni; - echipamente informatice şi de telecomunicaţii; - echipamente de larg consum; - echipamente de iluminat; - unelte electrice şi electronice (cu excepţia uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni); - jucării, echipamente sportive şi de agrement; - dispozitive medicale (cu excepţia tuturor produselor implantate şi infectate); - instrumente de supraveghere şi control; - distribuitoare automate. (5) Operatorul are obligaţia de a dota punctele de colectare a deşeurilor menţionate mai sus, cu recipiente cu capacitatea de minim 4 mc sau mai mari, inscripţionate cu denumirea deşeurilor ce se colectează, asigurând permanent recipiente pentru preluarea acestora. (6) Punctele de colectare se stabilesc în locuri şi la distanţe care să asigure un acces uşor, ţinând seama în special de densitatea populaţiei. (7) La punctele de colectare operatorul are obligaţia de a prelua DEEE de la posesorii finali şi distribuitori. (8) Colectarea şi transportul DEEE colectate selectiv se efectuează astfel încât să optimizeze refolosirea şi reciclarea componentelor sau aparatelor întregi care pot fi refolosite sau reciclate.

29

ART.80 (1) Operatorul trebuie să aibă un sistem de evidenţă a gestionării deşeurilor voluminoase din care să rezulte: a) data în care s-a realizat colectarea, transportul şi depozitarea la staţia de sortare, în vederea sortării; b) punctele de colectare de unde s-a făcut colectarea; c) cantităţile totale preluate de la populaţie, persoane juridice de drept public şi privat; d) cantităţile de deşeuri rezultate în urma sortării, pe sortimente; e) cantităţile de componente sau aparate întregi ce urmează a fi refolosite, cu denumirea lor; f) cantităţile ce urmează a fi transportate la depozitul de deşeuri. (2) Operatorul va stabili şi afişa la punctul de colectare, programul de lucru, asigurând accesul tuturor utilizatorilor serviciului de salubrizare în zilele lucrătoare din săptămână, inclusiv în ziua nelucrătoare de sâmbătă.

SECŢIUNEA a 10-a Colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din

gospodăriile populaţiei ART.81 (1) Neutralizarea deşeurilor de origine animală provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale sau a animalelor găsite moarte pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective, pentru care nu se poate identifica proprietarul, se va realiza prin asigurarea unei relaţii contractuale cu unităţi de ecarisaj autorizate sau cu operatori ai serviciului de salubrizare care îndeplinesc condiţiile impuse de legislaţia în vigoare pentru a presta această activitate. (2) Serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara are obligaţia de a păstra evidenţele veterinare în cazul crescătorilor individuali de animale şi al persoanelor fizice care deţin animale ce nu sunt destinate activităţilor economice. ART.82 Persoanele fizice şi juridice care cresc sau au în întreţinere animale şi păsări sunt obligate să folosească numai locuri special amenajate, care să respecte normele sanitar- veterinare şi al căror amplasament să fie aprobat de autorităţile teritoriale de protecţia mediului şi de direcţiile sanitare veterinare. ART. 83 Crescătorii individuali de animale sunt obligaţi să anunţe în maximum 24 de ore autoritatea administraţiei publice locale asupra morţii animalelor din gospodăriile proprii în vederea colectării, transportului şi neutralizării acestora. ART.84 (1) Operatorul de salubrizare are obligaţia să ţină o evidenţă referitoare la deşeurile de origine animală colectate, modul de transport, precum şi documente doveditoare cu privire la predarea acestor deşeuri la unitatea de ecarisaj, dacă nu realizează operaţia de neutralizare. (2) Colectarea şi transportul deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei se realizează numai dacă acestea au certificat sanitar-veterinar, eliberat de circumscripţia sanitar – veterinară de pe raza de domiciliu a utilizatorului, în care trebuie să fie menţionate cel puţin: a) denumirea subproduselor; b) categoria de încadrare a subproduselor; c) locaţia în care se găsesc acestea; d) modul de procesare. (3) Neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei se realizează prin:

30

a) incinerare/coincinerare directă; b) procesare într-o unitate de neutralizare aprobată pentru categoria I sau a II-a, aşa cum acestea sunt definite de legislaţia în vigoare, de subproduse animaliere ce nu sunt destinate consumului uman; c) procesare într-o unitate de neutralizare aprobată pentru categoria a III-a de subproduse animaliere ce nu sunt destinate consumului uman; d) procesare într-o unitate de prelucrare tehnică, cu precizarea clară a utilizării tehnice; e) îngropare, cu respectarea prevederilor legale; f) alte modalităţi stabilite în avizul sanitar-veterinar. ART. 85 În cazul în care operatorul de servicii de salubrizare realizează neutralizarea deşeurilor de origine animală provenite din gospodăriile populaţiei, acesta trebuie să păstreze evidenţele cu privire la tipul deşeurilor, cantitatea, documentele însoţitoare, modul de neutralizare, data şi, după caz, şarja/lotul, precum şi, pentru materiile sau produsele rezultate, destinaţia, transportatorul şi documentele însoţitoare şi trebuie să întocmească şi să completeze registre în conformitate cu legislaţia în vigoare, inclusiv pentru animalele moarte din speciile bovine, ovine/caprine, suine sau cabaline. ART. 86 Toate documentele se arhivează şi se păstrează conform dispoziţiilor legale în vigoare. ART. 87 Se interzice abandonarea, îngroparea sau depozitarea deşeurilor de origine animală în alte condiţii decât cele stabilite de legislaţia în vigoare. ART. 88 Amenajarea şi întreţinerea locurilor de precolectare se vor face prin grija crescătorului de animale, transportul şi depozitarea deşeurilor în locurile stabilite de autorităţile administraţiei publice locale fiind efectuate pe baza unui contract individual de prestări servicii încheiat cu operatorul de salubrizare. ART. 89 Autovehiculele şi containerele destinate transportului de deşeuri de origine animală trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte în locurile special amenajate pentru această operaţie.

SECŢIUNEA a 11-a Colectarea, transportul, depozitarea deşeurilor rezultate din activitatea de construcţii şi demolări, reparaţii şi amenajarea spaţiilor de locuit şi cu altă

destinaţie ART. 90 Deşeurile din construcţii şi demolări, reparaţii şi amenajări a clădirilor şi locuinţelor, a spaţiilor cu altă destinaţie sunt deşeuri solide rezultate în urma demolării, construirii, reparaţiilor şi amenajărilor la clădiri, locuinţe, a spaţiilor cu altă destinaţie, a căilor publice şi a altor structuri. În mod uzual, aceste deşeuri conţin pământ vegetal, nisip, pietriş, substanţe gudronate sau rezultate din gudron, argilă, substanţe cu lianţi bituminoşi sau hidraulici, asfalt, macadam, pietre, beton, ciment, cărămizi, lemn, zidărie, materiale pentru acoperişuri, tencuieli şi ipsos, pastă de lipit, vopsele, lacuri, cabluri din metal, metale, bârne de lemn şi altele asemenea. ART. 91 (1) Deşeurile provenite din activităţile de construcţii şi demolări, reparaţii şi amenajări a spaţiilor cu altă destinaţie şi a clădirilor şi locuinţelor în cantităţi de peste 1 mc se precolectează prin grija deţinătorului şi sunt colectate şi transportate de către operator, în baza unui contract de prestări servicii sau comandă scrisă la facilitatea

31

stabilită pentru primirea acestor tipuri de deşeuri. (2) Deşeurile generate de cetăţeni din activităţile de reparaţii şi amenajări a clădirilor şi locuinţelor, în cantitate de sub 1 mc se vor transporta de aceştia la punctele de colectare, amenajate în acest scop de operatorul de salubrizare. (3) Operatorul de salubrizare va amenaja punctele de colectare şi le va dota cu recipiente standardizate adecvate, cu capacitatea de minim 4 mc sau mai mari, inscripţionate cu denumirea deşeurilor ce se colectează asigurând numărul de recipiente necesare, funcţie de cantităţile de deşeuri ce vor fi preluate de la cetăţeni. (4) Punctele de colectare vor fi dotate cu utilităţile şi personalul necesar desfăşurării acestei activităţi şi vor fi autorizate, conform legislaţiei de mediu în vigoare. (5) Preluarea deşeurilor de la populaţie la punctele de colectare se face pe bază de act de identitate: fiecare cetăţean beneficiază, o dată pe lună, de preluarea gratuită a deşeurilor rezultate din activităţi de reparaţii şi amenajări la clădiri şi locuinţe în cantitatea de până la 1 mc/lună. (6) Operatorul va stabili şi va afişa la punctul de colectare, programul de lucru, funcţie de frecvenţa de predare a deşeurilor de către populaţie, asigurând accesul acestora în zilele lucrătoare din săptămână, inclusiv în ziua nelucrătoare de sâmbătă. (7) Eliberarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare de către Primăria municipiului Timişoara este condiţionată de existenţa unui contract de prestări servicii încheiat cu operatorul de salubrizare, pentru colectarea deşeurilor rezultate din construirea/refacerile drumurilor, din demolări şi construcţii . Executantul lucrării are obligaţia de a precolecta deşeurile rezultate din activitatea sa în containere standardizate proprii sau puse la dispoziţie de către operatorul de salubrizare. Transportul, în vederea depozitării deşeurilor rezultate din activităţile enumerate, se realizează numai cu mijloacele operatorului de salubrizare, în baza unui contract de prestări servicii. (8) Precolectarea se realizează numai în containere standardizate acoperite, fiind interzisă depozitarea deşeurilor provenite din activitatea de construcţii şi demolări în recipientele sau containerele în care se depun deşeurile municipale. (9) Transportul deşeurilor provenite din activităţile de construcţii şi demolări se realizează în containerele în care s-a realizat precolectarea sau în autovehicule basculante prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau împrăştierea acestora în timpul transportului. (10) În cazul deşeurilor provenite din activităţile de construcţii şi demolări prin a căror manipulare se degajă praf se vor lua măsurile necesare de umectare, astfel încât cantitatea de praf degajată în aer să fie sub concentraţia admisă. ART. 92 Depozitarea deşeurilor neutralizate se face cu respectarea condiţiilor impuse de tehnologia de depozitare controlată, în depozitul pentru deşeurile provenite din construcţii şi demolări. ART. 93 (1) Deşeurile din construcţii şi demolări vor fi supuse proceselor de reciclare şi recuperare, putând fi utilizate pentru reamenajări de drumuri sau alte activităţi după ce au fost supuse procesării, neutralizării şi pretratării în staţii de sortare. (2) Deşeurile din construcţii şi demolări se tratează separat de deşeurile municipale. ART. 94 (1) Materialele care conţin azbest, rezultate din demolări, trebuie colectate separat, nu vor fi amestecate cu celelalte deşeuri şi se realizează astfel încât să nu se degajeze fibre din material; personalul care realizează această operaţie va purta echipament de protecţie, special, pentru lucrul cu azbestul. (2) Containerele în care se precolectează materialele rezultate din construcţii şi demolări care au caracter periculos trebuie să fie prevăzute cu semne convenţionale

32

distinctive utilizate pentru avertizare în cazul substanţelor otrăvitoare şi inscripţionarea acestora cu avertizarea "PERICOL DE MOARTE". Aceste containere se depozitează numai pe domeniul aparţinând producătorului de deşeu, în spaţiu îngrădit. (3) În autorizaţia de construire trebuie să se menţioneze actele normative care reglementează gestionarea deşeurilor provenite din construcţii şi demolări şi regimul deşeurilor periculoase. ART. 95 Deşeurile rezultate din construcţii, care nu sunt poluate, cum ar fi pământul şi rocile excavate în cadrul lucrărilor de săpătură, pot fi utilizate, cu acordul autorităţilor de mediu, la alte lucrări de construcţie, în agricultură sau silvicultură, amenajări hidrotehnice, construcţia drumurilor, atât în cazul în care acestea sunt realizate pe raza teritorială a municipiului Timişoara, cât şi în alte localităţi. ART. 96 Este interzisă abandonarea şi depozitarea deşeurilor din construcţii şi demolări pe domeniul public sau privat al municipiului Timişoara.

SECŢIUNEA a 12-a Dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea

ART. 97 (1) Cetăţenii cu gospodării individuale, operatorii economici, instituţiile publice şi asociaţiile de proprietari/locatari au obligaţia de a asigura combaterea şi stingerea focarelor de rozătoare purtătoare de maladii transmisibile şi/sau generatoare de disconfort din gospodăria proprie sau din spaţiile şi pe care le deţin cu orice titlu. (2) Finanţarea activităţilor de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare se asigură de Primăria municipiului Timişoara sau de asociaţia de dezvoltare comunitară, cu excepţia cazurilor când una sau mai multe din aceste activităţi este solicitată de o persoană fizică sau juridică. (3) Activitatea de dezinsecţie se efectuează în: a) clădiri ale instituţiilor publice; b) părţi comune ale clădirilor tip condominii, case; c) căminele aferente reţelelor de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie termică; d) parcuri, spaţii verzi, cimitire, maluri de lac; e) pieţe, târguri, oboare, bâlciuri; f) zone demolate şi neconstruite; g) subsoluri uscate, umede sau inundate. (4) Activitatea de dezinfecţie se efectuează în: a) depozitele de deşeuri municipale şi cele asimilate acestora; b) staţiile de transfer al deşeurilor; c) staţiile de sortare a deşeurilor; d) încăperile din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan, destinate colectării deşeurilor municipale; e) spaţiile special amenajate pentru colectarea deşeurilor menajere; f) mijloacele de transport în comun; g) unităţile de învăţământ şi sanitare aflate în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale; h) locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor. (5) Deratizarea se efectuează în toate locurile în care: a) este prevăzută operaţiunea de dezinfecţie; b) este prevăzută operaţiunea de dezinsecţie, cu excepţia mijloacelor de transport în

33

comun; c) există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor. ART. 98 Deratizarea se execută: a) pentru operatorii economici, preventiv o dată pe an şi ori de câte ori este nevoie pentru combaterea rozătoarelor sau pentru stingerea unui focar; b) pentru populaţie şi instituţii publice, ori de câte ori este nevoie pentru combaterea rozătoarelor sau pentru stingerea unui focar. ART. 99 Din punct de vedere al frecvenţei, dezinsecţia se execută: a) semestrial, în spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, în subsolurile tehnice şi în căminele reţelelor de alimentare cu apă, de canalizare şi de alimentare cu energie termică. În cazul tratamentelor împotriva ţânţarilor este obligatorie acţiunea atât împotriva larvelor, cât şi a adulţilor; b) lunar sau ori de câte ori este nevoie, pentru stingerea unui focar în unităţile de producţie şi/sau de comerţ agroalimentar şi în depozitele cu astfel de produse; c) ori de câte ori este nevoie, pentru stingerea unui focar de infecţie în instituţii; d) numai la solicitarea proprietarului spaţiului cu destinaţie de locuinţă. În spaţiile ocupate de copii, bătrâni, persoane cu afecţiuni cronice, precum şi în cele care se găsesc animale de companie sau de pază dezinsecţia se execută utilizând numai produse din grupa III şi IV de toxicitate, care nu sunt iritante sau dăunătoare peştilor sau animalelor cu sânge cald. În cazul constatării apariţiei unui focar, dezinsecţia se efectuează obligatoriu, fără a fi necesară solicitarea proprietarului spaţiului cu destinaţie de locuinţă; e) tratamentele în spaţiile verzi de pe raza fiecărei localităţi se vor efectua în conformitate cu hotărârea Consiliului local al municipiului Timişoara sau a asociaţiei de dezvoltare comunitară, după caz, utilizând aparatura de tratare de la sol cu ceaţă rece sau caldă. ART. 100 Toate produsele folosite pentru efectuarea operaţiunilor de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie vor fi avizate obligatoriu de Autoritatea Naţională Sanitar – Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. ART. 101 (1) Persoanele fizice sau juridice deţinătoare de spaţii construite indiferent de destinaţie, curţi şi/sau terenuri virane sau amenajate, unităţile de administrare a domeniului public, ocoalele silvice, instituţiile publice, precum şi unităţile care au în exploatare reţele tehnico-edilitare sunt obligate să efectueze deratizarea, dezinsecţia şi dezinfecţia spaţiilor deţinute în condiţiile prevăzute în prezentul regulament. (2) Deratizarea, dezinsecţia şi dezinfecţia spaţiilor deţinute se realizează numai de un operator licenţiat de A.N.R.S.C. şi numai dacă i-a fost atribuită activitatea prin contract de delegare a gestiunii, în condiţiile legii. (3) Persoanele fizice sau juridice beneficiare ale operaţiilor de deratizare, dezinsecţie şi/sau dezinfecţie au obligaţia să permită accesul operatorului în locurile unde urmează să se realizeze operaţia şi să menţină salubre spaţiile pe care le au în proprietate, luând măsuri de evacuare a tuturor reziduurilor solide, de spălare a încăperilor în care se efectuează colectarea deşeurilor, de eliminare a apei stagnate, de curăţare a subsolurilor, de punere în ordine a depozitelor de materiale şi de remediere a defecţiunilor tehnice la instalaţiile sanitare care provoacă inundarea sau stagnarea apei în subsoluri şi/sau pe terenurile deţinute. ART. 102 Operatorul care prestează activitatea de deratizare, dezinfecţie şi/sau dezinsecţie are următoarele obligaţii:

34

a) înainte de începerea lucrărilor în teren va anunţa tipul lucrărilor ce se vor efectua, pe baza unui preaviz de execuţie, adus la cunoştinţă utilizatorului cu cel puţin 5 zile înainte de începerea lucrărilor respective, care va conţine: 1. tipul lucrării ce se va efectua; 2. data şi intervalul orar în care se efectuează lucrarea; 3. locul/locurile din cadrul proprietăţii utilizatorului în care este necesară activitatea; 4. gradul de toxicitate a substanţelor utilizate; 5. efectele substanţelor asupra peştilor, albinelor şi animalelor cu sânge cald; 6. măsurile de protecţie ce trebuie luate în special cu referire la copii, bătrâni, bolnavi, animale şi păsări; b) în cazul în care operatorul trebuie să efectueze una sau mai multe operaţii pe proprietatea privată a utilizatorului, la începerea lucrărilor reprezentantul acestuia este obligat să se legitimeze şi să anunţe scopul activităţii pe care o va efectua; c) la terminarea lucrărilor efectuate pe proprietatea utilizatorului se solicită confirmarea efectuării fizice a lucrării, operatorul fiind singurul responsabil în privinţa substanţelor utilizate, a cantităţii acestora şi a tehnologiei aplicate. ART. 103 În cazul refuzului de a permite efectuarea operaţiilor pe proprietatea utilizatorului, operatorul are obligaţia să anunţe compartimentul de specialitate din cadrul autorităţii administraţiei publice locale pentru luarea măsurilor legale. ART. 104 (1) În cazul în care, în urma unui tratament efectuat, se aduce o daună imediată, vizibilă, proprietăţii beneficiarului, acest fapt va fi menţionat în documentul de lucru şi va fi comunicat în mod expres operatorului. Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natură să afecteze viaţa şi sănătatea oamenilor şi vieţuitoarelor. (2) Operatorul nu este exonerat de răspunderea privind prejudiciile cauzate sănătăţii oamenilor şi vieţuitoarelor, altele decât cele pentru care se aplică tratamentul, dacă utilizează substanţe periculoase pentru aceştia, dacă nu s-au luat măsurile necesare informării populaţiei, conform prevederilor art. 102 lit. a), sau tratamentul este ineficient.

CAP. III Drepturi şi obligaţii

SECŢIUNEA 1

Drepturile şi obligaţiile operatorilor serviciului de salubrizare ART. 105 (1) Operatorii serviciului de salubrizare vor acţiona pentru implicarea deţinătorilor de deşeuri în gestionarea eficientă a acestora şi transformarea treptată a deţinătorilor de deşeuri în "operatori activi de mediu", cel puţin la nivelul habitatului propriu. (2) Operatorii vor asigura condiţiile materiale pentru realizarea precolectării deşeurilor în „sistem dual”, adică pe două recipiente în care se colectează separat deşeurile biodegradabile de cele reciclabile, în paralel cu conştientizarea utilizatorilor asupra tratării cu responsabilitate a problemei deşeurilor. (3) Autorităţile administraţiei publice locale se vor implica în stabilirea, monitorizarea şi perfecţionarea sistemelor de precolectare şi colectare selectivă a deşeurilor menajere de la populaţie şi de popularizare şi instruire a acesteia privind condiţiile de mediu, impactul deşeurilor asupra mediului, inclusiv în toate unităţile de învăţământ pe care le gestionează.

35

ART. 106 (1) Drepturile şi obligaţiile operatorului serviciului de salubrizare se constituie ca un capitol distinct în cadrul: a) hotărârii de dare în administrare a serviciului de salubrizare; b) regulamentului serviciului de salubrizare; c) contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare; d) contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatori. ART. 107 Operatorii serviciului de salubrizare au următoarele drepturi: a) să încaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, corespunzător tarifului aprobat de Consiliul local al municipiului Timişoara, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.; b) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii; c) să solicite ajustarea tarifului în raport cu evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din economie; d) să propună modificarea tarifului aprobat în situaţiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual; e) să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii; f) să aplice la facturare tarifele aprobate de Consiliul local al municipiului Timişoara; g) să întrerupă prestarea serviciului, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate după 45 de zile de la primirea facturii; h) să solicite recuperarea debitelor în instanţă. ART. 108 Operatorii serviciilor de salubrizare au următoarele obligaţii: a) să ţină gestiune separată pentru fiecare activitate în parte, pentru a se putea stabili tarife juste în concordanţă cu cheltuielile efectuate; b) să asigure prestarea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale şi cu respectarea prezentului regulament, prescripţiilor, normelor şi normativelor tehnice în vigoare; c) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpă, inclusiv pentru restricţiile impuse deţinătorilor de terenuri aflate în perimetrul zonelor de protecţie instituite, conform prevederilor legale; d) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării serviciului şi să acorde bonificaţii procentuale din valoarea facturii utilizatorilor în cazul prestării serviciului sub parametrii de calitate şi cantitate prevăzuţi în contractele de prestare; e) să furnizeze autorităţii administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., informaţiile solicitate şi să asigure accesul la documentele şi documentaţiile pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condiţiile legii; f) să încheie contracte de asigurare pentru pagubele aduse la infrastructura exploatată în desfăşurarea activităţilor; g) să deţină toate avizele, acordurile, autorizaţiile şi licenţele necesare prestării activităţilor specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislaţia în vigoare; h) să respecte angajamentele luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare; i) să presteze serviciul de salubrizare la toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ- teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii, să colecteze întreaga cantitate de deşeuri municipale şi să lase în stare de curăţenie spaţiul pe care sunt amplasate recipientele de precolectare şi domeniul public;

36

j) să doteze punctele de colectare cu recipiente şi/sau containere în cantităţi suficiente, cu respectarea normelor în vigoare; k) să ţină la zi, împreună cu autorităţile administraţiei publice, evidenţa tuturor utilizatorilor cu şi fără contracte de prestări servicii în vederea decontării prestaţiei direct din bugetul local, pe baza taxelor locale instituite în acest sens. l) să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii şi precizaţi în regulamentul serviciului de salubrizare, să îmbunătăţească în mod continuu calitatea serviciilor prestate; m) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor specifice de operare; n) să doteze utilizatorii cu mijloacele necesare precolectării selective, în condiţiile stabilite de prezentul regulament; o) să verifice starea tehnică a mijloacelor de precolectare şi să le înlocuiască pe cele care prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi în maximum 24 de ore de la sesizare; p) să asigure curăţenia şi igiena căilor publice, a staţiilor mijloacelor de transport în comun; q) să îşi extindă anual aria de activitate pentru serviciul de salubrizare, pentru a deservi întreaga comunitate a localităţii; r) să asigure curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice, din staţiile mijloacelor de transport în comun, de la trecerile de pietoni semnalizate şi să le menţină în funcţiune pe timp de polei sau de îngheţ; s) să asigure desfăşurarea corespunzătoare a programelor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare conform programelor aprobate de autoritatea administraţiei publice locale; t) să factureze serviciile prestate în conformitate cu procedurile proprii de facturare aprobate de autoritatea competentă, la tarife legal aprobate; u) să înfiinţeze activitatea de dispecerat şi de înregistrare a reclamaţiilor, având un program de funcţionare permanent; v) să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorilor într-un registru şi să ia măsurile de rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna numele, prenumele persoanei care a reclamat şi a primit reclamaţia, adresa reclamantului, data şi ora reclamaţiei, data şi ora rezolvării, numărul de ordine al reclamaţiei care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise operatorul are obligaţia să răspundă în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora; w) să ţină evidenţa gestiunii deşeurilor şi să raporteze periodic autorităţilor competente situaţia, conform reglementărilor în vigoare.

SECŢIUNEA a 2-a Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor

ART. 109 (1) Au calitatea de utilizator al serviciului de salubrizare beneficiarii individuali sau colectivi, direcţi ori indirecţi, definiţi potrivit Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice. (2) Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, precum şi la informaţiile publice este garantat tuturor utilizatorilor. ART. 110 Utilizatorii au următoarele drepturi: a) să utilizeze, liber şi nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, în condiţiile contractului de prestare; b) să solicite şi să primească, în condiţiile legii şi ale contractelor de prestare, despăgubiri sau compensaţii pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligaţiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare,

37

calitativ şi cantitativ, parametrilor tehnici stabiliţi prin contract sau prin normele tehnice în vigoare; c) să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi celei competente, orice deficienţe constatate în sfera serviciului de salubrizare şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii serviciului; d) să se asocieze în organizaţii neguvernamentale pentru apărarea, promovarea şi susţinerea intereselor proprii; e) să primească şi să utilizeze informaţii privind serviciul de salubrizare, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către autorităţile administraţiei publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, după caz; f) să fie consultaţi, direct sau prin intermediul unor organizaţii neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, strategiilor şi reglementărilor privind activităţile specifice serviciului de salubrizare; g) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociaţii reprezentative, autorităţilor administraţiei publice locale sau centrale ori instanţelor judecătoreşti, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect; h) să li se presteze serviciul de salubrizare în condiţiile prezentului regulament, ale celorlalte acte normative în vigoare, la nivelurile stabilite în contract; i) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale; j) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităţilor administraţiei publice locale şi centrale cu privire la neîndeplinirea unor condiţii contractuale; k) să fie dotaţi de operator cu recipiente de precolectare adecvate mijloacelor de încărcare şi de transport ale acestora; (l) să primească de la operator recipiente/saci de plastic pentru colectarea deşeurilor reciclabile; (m) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare şi de utilizare a acestora. ART. 111 Utilizatorii au următoarele obligaţii: a) să respecte prevederile prezentului regulament şi clauzele contractului de prestare a serviciului de salubrizare; b) să achite în termenele stabilite obligaţiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de prestare a serviciului de salubrizare; c) să asigure accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de colectare; d) să asigure preselectarea pe categorii a deşeurilor reciclabile, rezultate din gospodăriile proprii sau din activităţile lucrative pe care le desfăşoară, precum şi depozitarea acestora în recipientele sau facilităţile asigurate de operatorul serviciului de salubrizare; e) să aplice măsuri privind deratizarea şi dezinsecţia, stabilite de Consiliul local al municipiului Timişoara şi de Autoritatea de Sănătate Publică Timiş; f) să accepte limitarea temporară a prestării serviciului ca urmare a execuţiei unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare; g) să respecte normele de igienă şi sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare; h) să încheie contracte pentru prestarea uneia dintre activităţile serviciului de salubrizare menţionate la art. 2 numai cu operatorul care are dreptul să presteze astfel de activităţi în aria teritorial-administrativă în care se află utilizatorul; i) să efectueze operaţiunea de precolectare în recipientele şi facilităţile asigurate de operatorul serviciului de salubrizare, în conformitate cu sistemul de colectare stabilit de

38

Primăria municipiului Timişoara şi prevăzut în contract. Fracţiunea umedă a deşeurilor va fi depusă în pungi/saci de plastic şi apoi în recipientul de precolectare; k) să menţină în stare de curăţenie spaţiile în care se face precolectarea, precum şi recipientele în care se depozitează deşeurile municipale în vederea colectării; l) să execute operaţiunea de precolectare în condiţii de maximă siguranţă din punct de vedere al sănătăţii oamenilor şi al protecţiei mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut şi răspândirea de deşeuri; m) să nu introducă în recipientele de precolectare deşeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcţii, din toaletarea pomilor sau curăţarea şi întreţinerea spaţiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale, autorizate de direcţiile sanitare veterinare sau de autorităţile de mediu; n) să colecteze şi să depoziteze selectiv deşeurile de ambalaje în recipiente diferite, inscripţionate corespunzător şi asigurate de operatorul serviciului de salubrizare; o) să asigure curăţenia incintelor proprii, precum şi a zonelor cuprinse între imobil şi domeniul public (până la limita de proprietate); autorităţile administraţiei publice locale se vor îngriji de salubrizarea spaţiilor aflate în proprietatea publică sau privată a lor; p) să asigure curăţenia locurilor de parcare pe care le au în folosinţă din domeniul public, dacă este cazul, şi să nu efectueze reparaţii care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanţilor şi lubrifianţilor sau spălarea autovehiculelor; q) să nu arunce deşeuri municipale şi obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe terenuri virane sau în coşurile de hârtii amplasate pe domeniul public ori în locuri publice; r) să depoziteze hârtiile şi resturile mărunte de ambalaje care se produc cu ocazia utilizării mijloacelor de transport şi a activităţii desfăşurate pe străzile localităţii în coşurile de hârtii amplasate de operator de-a lungul străzilor, în parcuri şi alte asemenea locuri; s) să menţină curăţenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea din dreptul condominiului, gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc; t) să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc; u) să păstreze curăţenia pe arterele de circulaţie, în pieţe, târguri şi oboare, în parcuri, locuri de joacă pentru copii şi în alte locuri publice.

CAP. IV Determinarea cantităţilor şi volumului de lucrări prestate

ART. 112 (1) La încheierea contractului de prestări servicii, operatorul /operatorii au obligaţia de a menţiona în contract cantităţile de deşeuri ce urmează a fi colectate. (2) În cazul asociaţiilor de proprietari/locatari sau a utilizatorilor care deţin în proprietate gospodării individuale, contractul se încheie pentru numărul total de persoane care au adresa cu acelaşi cod poştal. ART. 113 (1) În vederea asigurării numărului necesar de recipiente de colectare pentru deşeurile menajere şi cele asimilate acestora, provenite de la utilizatorii casnici, operatorul împreună cu compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara vor stabili pe bază de măsurători norme locale de deşeuri produse. (2) Pentru deşeurile provenite de la operatorii economici, cantităţile de deşeuri produse, tipul acestora, compoziţia, modul de tratare, condiţiile de transport, modul de depozitare vor fi cele menţionate în autorizaţia de mediu eliberată de autorităţile

39

competente. (3) Determinarea cantităţilor de deşeuri primite la depozite se face numai prin cântărire. (4) Pentru deşeurile provenite de la lucrări de construcţii, operatorii vor stabili cu producătorii unor astfel de deşeuri modalitatea de determinare a cantităţii acestor deşeuri, regula fiind de determinare a cantităţilor prin cântărire. ART. 114 (1) Pentru activităţile de măturat, spălat, stropit şi întreţinere a căilor publice, cantitatea prestaţiilor se stabileşte pe baza suprafeţelor şi volumelor, prevăzute în caietul de sarcini. (2) Pentru curăţarea şi transportul zăpezii şi al gheţii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, calculul se realizează pe baza suprafeţelor degajate, a cantităţilor calculate şi a reţetei de tratament preventiv împotriva depunerii zăpezii şi a formării poleiului. (3) Serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara va controla prin sondaj şi/sau ca urmare a sesizărilor venite din partea populaţiei activitatea depusă de operator, iar în cazul în care rezultă neconformităţi se încheie un proces-verbal de constatare privind neefectuarea lucrării sau calitatea necorespunzătoare a acesteia. (4) Pe baza procesului-verbal de constatare, autoritatea administraţiei publice locale sau asociaţia de dezvoltare comunitară, după caz, aplică penalităţile menţionate în contractul de delegare a gestiunii încheiat cu operatorul, acestea reprezentând unităţi procentuale din valoarea lunară totală a activităţii prestate. ART. 115 Pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare măsurarea cantităţilor se face în funcţie de doza şi de reţeta utilizate pe unitatea de suprafaţă sau de volum. ART. 116 Modalităţile de determinare a cantităţilor, cât şi modul de facturare vor face parte din procedura proprie de facturare, întocmită de operator şi aprobată de A.N.R.S.C.

CAP. V Indicatori de performanţă şi de evaluare a serviciului de salubrizare

ART. 117 (1) Valorile indicatorilor de performanţă ai serviciului de salubrizare se stabilesc şi se aprobă după dezbaterea publică a acestora. (2) Consiliul local al municipiului Timişoara este responsabil de realizarea de către operator a indicatorilor de performanţă ai serviciului, a clauzelor contractuale şi a legislaţiei în vigoare referitoare la serviciul de salubrizare. (3) Consiliul local al municipiului Timişoara aplică penalităţi contractuale operatorului serviciului de salubrizare în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficienţă şi calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanţă ai serviciului. ART. 118 (1) Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localităţilor. (2) Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul de salubrizare, avându-se în vedere: a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; b) prestarea serviciului pentru toţi utilizatorii din aria sa de responsabilitate; c) adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorilor;

40

d) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare; e) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecţiei mediului şi al sănătăţii populaţiei; f) implementarea unor sisteme de management al calităţii, al mediului şi al sănătăţii şi securităţii muncii. ART. 119 Indicatorii de performanţă pentru serviciul de salubrizare se referă la următoarele activităţi: a) contractarea serviciului de salubrizare; b) măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate; c) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate; d) menţinerea unor relaţii echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea rapidă şi obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin fiecărei părţi; e) soluţionarea în timp util a reclamaţiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare; f) prestarea serviciului de salubrizare pentru toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii; g) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare – informare, consultanţă. ART. 120 În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă, operatorul de salubrizare trebuie să asigure: a) gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale; b) gradul asigurării colectării deşeurilor reciclabile, a deşeurilor de ambalaje şi a DEEE de la populaţie; c) gradul asigurării cu recipiente de precolectare a utilizatorilor; d) evidenţa clară şi corectă a utilizatorilor; e) înregistrarea activităţilor privind măsurarea prestaţiilor, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate; f) înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor utilizatorilor şi modul de soluţionare a acestora. ART. 121 În conformitate cu competenţele şi atribuţiile legale ce le revin, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi A.N.R.S.C., au acces neîngrădit la informaţii necesare stabilirii: a) modului de aplicare a legislaţiei şi a normelor emise de A.N.R.S.C.; b) modului de respectare şi îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate; c) calităţii şi eficienţei serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractele directe sau în contractele de delegare a gestiunii; d) modului de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredinţată prin contractul de delegare a gestiunii; e) modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciul de salubrizare; f) respectării parametrilor ceruţi prin prescripţiile tehnice şi a normelor metodologice. ART. 122 Indicatorii de performanţă şi de evaluare ai serviciului de salubrizare vor fi cuantificaţi cantitativ, adaptaţi la specificul fiecărei localităţi şi vor fi prevăzuţi ca anexă în regulamentul serviciului de salubrizare. ART. 123 Indicatorii de performanţă sunt prevăzuţi în Anexa 1 la prezentul regulament, au caracter minimal şi pot fi suplimentaţi conform prevederilor legale.

41

CAP. VI Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 124 (1) În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele, normativele şi tarifele legale, valabile la data încheierii acestora. De asemenea, se vor face trimiteri şi la actele normative care trebuie respectate din punct de vedere al protecţiei mediului şi al sănătăţii publice. (2) Modelul de contract ce se va încheia cu toţi utilizatorii serviciului de salubrizare este prevăzut în Ordinul 112/2007 al preşedintelui ANRSC şi prezentat în Anexa 2 la prezentul regulament. Contractul poate fi încheiat pentru una sau mai multe activităţi specifice serviciului de salubrizare. (3) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, operatorul va lua măsuri de reînnoire a tuturor contractelor încheiate cu toţi utilizatorii serviciului de salubrizare, după modelul de contract prevăzut în Ordinul 112/2007 al preşedintelui ANRSC ce nu va dura mai mult de 6 (şase) luni. (4) Contractele de prestări servicii se vor încheia cu următoarele categorii de utilizatori: a) proprietari de gospodării individuale sau reprezentanţi ai acestora; b) asociaţii de proprietari/locatari, prin reprezentanţii acestora; c) operatori economici; d) instituţii publice; e) asociaţii,organizaţii cu sau fără personalitate juridică. ART.125 Taxele speciale, în cazul prestaţiilor de colectare a deşeurilor menajere de care beneficiază utilizatorii fără contract se stabilesc prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Timişoara, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. ART.126 (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, civilă,contravenţională sau penală, după caz. (2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 – 400 lei pentru persoane fizice şi de la 500 – 1000 lei nerespectarea prevederilor art. 16 alin. 1, alin.2 lit. a – c, alin. 3 – 4, art. 17 alin. 1- 4, art. 82, art. 83, art.91 alin.1, art.101, art. 111 lit. a, c – u; (3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 – 2000 lei pentru persoane juridice nerespectarea prevederilor art. 18 alin.1 şi 3, art.19 alin 1 – 4, art.20 alin.1 lit. a – b, alin.3 – 4,art.22 alin. 1 – 8, art. 24 alin.1 – 9, art.25 alin1- 3, art.28 lit. a – d, art.54 alin.2 lit. a – e, alin. 5 – 7, art.55 alin. 3 – 8, art.65 alin. 1 – 4, art.66 alin. 3 – 5, art.68 alin1,art. 71 alin.1 şi 2, art. 72 – 75, art. 87, art. 94 alin. 2, art.96, art. 100; (4) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 – 1000 lei pentru persoane juridice nerespectarea prevederilor art.56 alin.3, art.78 alin. 2, art.80 alin. 1 – 2, art.88, art.89; (5) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 – 1000 lei pentru

42

persoane fizice şi de la 1000 – 2000 pentru persoane juridice nerespectarea prevederilor art.91 alin. 8 – 10, art.99 lit. a, art. 101 alin.3, (6) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1500 – 2500 lei pentru persoane juridice nerespectarea prevederilor art.59 alin.2, art. 108 lit. a – w şi cu amendă de la 2000 – 2500 lei nerespectarea prevederilor art. 101 alin.2. ART. 127 (1)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se face de către primar şi persoanele împuternicite de acesta. (2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului –verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii pentru contravenţia săvârşită şi prevăzută în prezentul Regulament, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. (3) Plata amenzii contravenţionale se face la unităţile C.E.C sau la casieriile Direcţiei Fiscale din cadrul Municipiului Timişoara. (4) Împotriva procesului –verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea însoţită de copia de pe procesul-verbal de constatare a contravenţiei se depune la organul din care face parte agentul constatator, acesta fiind obligat să o primească şi să înmâneze depunătorului o dovadă în acest sens. Plângerea împreună cu dosarul cauzei se trimit de îndată judecătoriei în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia. (5) Procesul – verbal, neatacat în termen de 15 zile de la înmânare sau de la comunicare, precum şi hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a soluţionat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate. ART. 128 Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice va controla aplicarea prevederilor prezentului regulament. ART. 129 (1) Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate în funcţie de modificările de natura tehnică, tehnologică şi legislativă, prin ordin al preşedintelui A.N.R.S.C. (2) Prezentul regulament s-a elaborat şi adaptat în funcţie de particularităţile locale şi de interesele actuale şi de perspectivă ale comunităţii locale, ţinând cont de prevederile legale în domeniu şi în conformitate cu dispoziţiile art.124 din Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor aprobat prin Ordinul nr.110/2007 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice – A.N.R.S.C. (3) Prezentul Regulament intră în vigoare în termen de 30 de zile de la aprobare.

43

ANEXA nr.1

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ pentru serviciile publice de salubrizare

Trimestrul INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

I II III IV Total

an 0 1 2 3 4 5 6 1. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GENERALI

1.1. CONTRACTAREA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE a) numărul de contracte încheiate raportat la

numărul de solicitări, pe categorii de utilizatori % 90

% 100

% 80

% 90

% 90

b) procentul de contracte de la lit. a) încheiate în mai puţin de 10 zile calendaristice

% 90

% 85

% 90

% 75

% 85

c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, raportate la numărul total de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, rezolvate în 10 zile

% 90

% 90

% 90

% 90

% 90

d) numărul de solicitări de îmbunătăţire a parametrilor de calitate ai activităţii prestate, rezolvate, raportat la numărul total de cereri de îmbunătăţire a activităţii, pe categorii de activităţi

% 100

% 100

% 100

% 100

% 100

1.2. MĂSURAREA ŞI GESTIUNEA CANTITĂŢII SERVICIILOR PRESTATE a) numărul de recipiente de precolectare asigurate,

pe tipodimensiuni, ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul total de solicitări

% 100

% 100

% 100

% 100

% 100

b) numărul de reclamaţii rezolvate privind cantităţile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamaţii privind cantităţile de servicii prestate pe tipuri de activităţi şi categorii de utilizatori

% 100

% 100

% 100

% 100

% 100

c) ponderea din numărul de reclamaţii de la lit. b) care s-au dovedit justificate

% 10

% 10

% 10

% 10

% 10

d) procentul de solicitări de la lit. c) care au fost rezolvate în mai puţin de 5 zile lucrătoare

% 90

% 90

% 90

% 90

% 90

e) numărul de sesizări din partea agenţilor de protecţia mediului raportat la numărul total de sesizări din partea autorităţilor centrale şi locale

% 10

% 25

% 25

% 20

% 20

f) numărul anual de sesizări din partea agenţilor de sănătate publică raportat la numărul total de sesizări

% 6

% 4

% 5

% 5

% 5

44

din partea autorităţilor centrale şi locale g) cantitatea de deşeuri colectate selectiv raportată

la cantitatea totală de deşeuri colectate % 1

% 1

% 1

% 1

% 1

h) cantitatea totală de deşeuri sortate şi valorificate, raportată la cantitatea totală de deşeuri colectate

% 4

% 6

% 4

% 6

% 5

i) penalităţile contractuale totale aplicate de autorităţile administraţiei publice locale, raportate la valoarea prestaţiei, pe activităţi

% 4

% 6

% 4

% 6

% 5

j) cantitatea totală de deşeuri colectate pe bază de contract raportată la cantitatea totală de deşeuri colectată

% 90

% 90

% 90

% 90

% 90

k) cantitatea totală de deşeuri colectate din locurile neamenajate, raportată la cantitatea totală de deşeuri colectate

% 15

% 15

% 15

% 15

% 15

l) numărul de reclamaţii rezolvate privind calitatea activităţii prestate, raportat la numărul total de reclamaţii privind calitatea activităţii prestate, pe tipuri de activităţi şi categorii de utilizatori

% 100

% 100

% 100

% 100

% 100

m) ponderea din numărul de reclamaţii de la pct. l) care s-au dovedit justificate

% 5

% 5

% 5

% 5

% 5

n) procentul de solicitări de la lit. m) care au fost rezolvate în mai puţin de două zile calendaristice

% 90

% 90

% 90

% 90

% 90

o) valoarea aferentă activităţii de colectare a deşeurilor totală facturată, raportată la valoarea totală rezultată din valorificarea deşeurilor reciclabile

% 90

% 95

% 100

% 95

% 95

1.3. FACTURAREA ŞI ÎNCASAREA CONTRAVALORII PRESTAŢIILOR a) numărul de reclamaţii privind facturarea raportat

la numărul total de utilizatori pe categorii de utilizatori

% 10

% 10

% 10

% 10

% 10

b) procentul de reclamaţii de la lit. a) rezolvate în mai puţin de 10 zile

% 100

% 100

% 100

% 100

% 100

c) procentul din reclamaţiile de la lit. a) care s-au dovedit a fi justificate

% 5

% 5

% 5

% 5

% 5

d) valoarea totală a facturilor încasate raportată la valoarea totală a facturilor emise, pe categorii de activităţi utilizatori

% 90

% 100

% 95

% 95

% 95

e) valoarea totală a facturilor emise raportată la cantităţile de servicii prestate, pe activităţi şi pe categorii de utilizatori

% 100

% 100

% 100

% 100

% 100

1.4. RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR a) numărul de sesizări scrise, raportate la numărul

total de utilizatori, pe activităţi şi categorii de utilizatori

% 5

% 5

% 5

% 5

% 5

b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice

% 100

% 100

% 100

% 100

% 100

c) procentul din totalul de la lit. a) care s-a dovedit a fi întemeiat

% 5

% 5

% 5

% 5

% 5

2. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI

45

2.1. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI PRIN LICENŢA DE PRESTARE A SERVICIULUI

a) numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operator a obligaţiilor din licenţă

nr. 2

nr. 3

nr. 2

nr. 3

nr. 10

b) numărul de încălcări ale obligaţiilor operatorului rezultate din analizele şi controalele organismelor abilitate

nr. 1

nr. 1

nr. 0

nr. 1

nr. 3

2.2. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂŢI CONFORM CONTRACTULUI DE

FURNIZARE/PRESTARE a) numărul de utilizatori care au primit despăgubiri

datorate culpei operatorului sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza nerespectării condiţiilor corespunzătoare de prestare a activităţii

nr. 1

nr. 1

nr. 2

nr. 1

nr. 5

b) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru situaţiile de la lit. a) raportată la valoarea totală facturată aferentă activităţii

% 50

% 50

% 50

% 50

% 50

c) numărul de neconformităţi constatate de autoritatea administraţiei publice locale, pe activităţi

nr. 1

nr. 1

nr. 1

nr. 1

nr. 4

46

ANEXA 2 la Regulamentul de prestare a serviciului de salubrizare

CONTRACT de prestare a serviciului de salubrizare

nr. ................... din .....................

CAP. I

Părţile contractante ART. 1 ………………………………………………..... cu sediul în localitatea (Se trece societatea comercială sau operatorul în gestiune directă, după caz) ..........................., str. .................................nr. ......., judeţul .................., înmatriculată la registrul comerţului cu nr. ............................................., cod unic de înregistrare ..................................., cont nr. .................................................., deschis la ........................, titulară a Licenţei nr. .................. din ..............................., emisă de ............................., reprezentată de ........................................................................, având funcţia de .............................., şi de ................................................., având funcţia de ..............................., în calitate de operator/prestator, pe de o parte, şi ( Se trece societatea comercială/instituţia/asociaţia de locatari/proprietari/dl/dna)……, cu sediul/domiciliat în localitatea................................., str. ................................................ nr............., bl. ............, sc. ......., judeţul/sectorul ………….... (Se trece: înmatriculată la registrul comerţului cu nr. .................................................,codul fiscal ....................................., codul unic de înregistrare ...................................................., contul nr. .............................................., deschis la………)/ (autorizată prin încheiere judecătorească nr. ................... emisă de Judecătoria............., cod fiscal………,cont……deschis la…….), reprezentat/ă de (dacă este cazul) …………………............, având calitatea de (Se trece calitatea celui care semnează valabil contractul (proprietar sau cu împuternicire dată de proprietar, caz în care se trec datele care atestă autenticitatea împuternicirii), (pentru persoane fizice se trece: se identifică cu C.I./B.I. seria ........., nr. ..............................., eliberată/eliberat la data de ............................., C.N.P. .........................................................), în calitate de utilizator, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de prestări de servicii de colectare a deşeurilor de tip municipal, cu respectarea următoarelor clauze:

47

CAP. II Obiectul contractului

ART. 2 Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea activităţii de colectare a deşeurilor municipale…………………………………………………………………….. (se va trece tipul deşeurilor ce se vor colecta) ART. 3 Operatorul va presta activitatea de ridicare a deşeurilor municipale din locaţia situată pe str./bv./aleea...............................................……………………………………. (se trec datele de identificare ale locului din care se vor ridica deşeurile menajere, menţionându-se strada şi numărul sau intersecţia străzilor, precum şi orice alte date necesare identificării locaţiei de colectare a utilizatorului). ART. 4 Prezentul contract s-a încheiat pentru un număr de .......... persoane sau………… kg deşeuri /lună, în cazul instituţiilor publice şi operatorilor economici. ART. 5 (1) Contractul de prestare a activităţii de colectare a deşeurilor municipale se încheie între operator şi utilizator pe o durată nedeterminată. (2) Contractul poate înceta în următoarele cazuri: a) prin acordul scris al părţilor; b) prin denunţare unilaterală de utilizator, cu un preaviz de 30 de zile, după achitarea la zi a tuturor debitelor datorate către operator; c) prin denunţare unilaterală de către operator, în cazul neachitării contravalorii serviciilor prestate în termen de 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturii, cu acordul autorităţii administraţiei publice locale care va aplica începând cu data încetării contractului taxa de salubrizare instituită conform prevederilor Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006; d) prin reziliere; e) în cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciară şi/sau faliment al operatorului. (3) Măsura rezilierii contractului se poate lua numai în urma unui preaviz adresat utilizatorului şi se poate pune în aplicare după 15 zile lucrătoare de la data primirii acestuia de către utilizator. ART. 6 În anexa la contract sunt menţionate standardele, normativele şi gradul de continuitate a serviciului, valabile la data semnării contractului.

CAP. III Drepturile şi obligaţiile operatorului

ART. 7 Operatorul are următoarele drepturi: a) să încaseze lunar contravaloarea serviciilor prestate/contractate, corespunzător tarifului aprobat de autorităţile administraţiei publice locale, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.;

48

b) să aplice penalităţi egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, în cazul neachitării facturilor la termen; c) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de prestări de servicii; d) să iniţieze modificarea şi completarea contractului de prestare a activităţii de colectare a deşeurilor municipale sau a anexelor acestuia, ori de câte ori apar elemente noi în baza normelor legale, prin acte adiţionale; e) să solicite autorităţii administraţiei publice locale acordul privind rezilierea contractului, considerarea utilizatorului ca fiind fără contract şi obligarea acestuia la achitarea taxei speciale, instituită pentru astfel de cazuri; f) să solicite recuperarea debitelor în instanţă. ART. 8 Operatorul are următoarele obligaţii: a) să asigure prestarea activităţii de colectare a deşeurilor municipale, conform prevederilor contractuale şi cu respectarea regulamentului serviciului de salubrizare, prescripţiilor, normelor şi normativelor tehnice în vigoare; b) să respecte prevederile reglementărilor emise de autorităţile de reglementare şi autorităţile administraţiei publice locale; c) să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii şi precizaţi în regulamentul serviciului de salubrizare, să îmbunătăţească în mod continuu calitatea serviciilor prestate; d) să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorului şi să ia măsurile care se impun în vederea rezolvării acestora, în termen de maximum 30 de zile; e) să actualizeze împreună cu autorităţile administraţiei publice locale evidenţa tuturor utilizatorilor cu şi fără contracte de prestări de servicii, în vederea decontării prestaţiei direct din bugetul local pe baza taxelor locale instituite în acest sens; f) să presteze activitatea de colectare a deşeurilor municipale la toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii; g) să asigure continuitatea serviciului, cu excepţia cazurilor de forţă majoră, aşa cum sunt acestea definite prin lege; h) să verifice integritatea recipientelor de colectare şi să le înlocuiască în termen de maximum două zile de la constatare sau de la sesizarea primită în acest sens, dacă acestea nu mai asigură etanşeitatea; i) să plătească penalizări în cuantum de 3% pe zi din valoarea facturii curente pentru: 1. întreruperea nejustificată a prestării serviciului; 2. prestarea serviciului sub parametrii de calitate şi cantitate prevăzuţi în contract; 3. neanunţarea întreruperii serviciului sau depăşirea intervalului anunţat; 4. neridicarea deşeurilor la data şi intervalul orar stabilite prin contract; j) să asigure dotarea punctelor de colectare ale utilizatorilor cu recipiente de colectare, etanşe şi adecvate mijloacelor de transport pe care le are în dotare, în cantităţi suficiente pentru a asigura capacitatea de înmagazinare necesară pentru intervalul dintre două ridicări consecutive; k) să inscripţioneze containerele şi recipientele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de materiale conţinute în deşeurile municipale, cu denumirea materialului/materialelor pentru care sunt destinate şi marcate în diverse culori prin vopsire sau aplicarea de folie adezivă, conform prevederilor legale în vigoare; l) să suplimenteze capacitatea de înmagazinare, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente sau containere, în cazul în care se dovedeşte că volumul acestora este insuficient şi se depozitează deşeuri municipale în afara lor;

49

m) să inscripţioneze recipientele de colectare a deşeurilor municipale, pentru a evita folosirea acestora fără drept, cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poată fi şters fără ca prin această operaţie să nu rămână urme vizibile; n) să colecteze deşeurile folosind autovehicule special echipate pentru transportul deşeurilor menajere; o) să ridice deşeurile în zilele şi în intervalul orar stabilite; p) să încarce întreaga cantitate de deşeuri, inclusiv deşeurile municipale amplasate lângă containerele de colectare, şi să lase în stare de curăţenie spaţiul destinat depozitării; q) în cazul în care în/lângă containerele de colectare sunt depozitare şi deşeuri din construcţii, acestea vor fi colectate separat, după caz, înştiinţând în scris utilizatorul despre acest fapt şi despre suma suplimentară ce va fi facturată pentru colectarea acelor deşeuri; r) să aşeze după golire recipientele în poziţie normală, pe locul de unde au fost ridicate. Toate operaţiunile vor fi efectuate astfel încât să se evite producerea zgomotului şi a altor inconveniente pentru utilizator; s) să spele şi să dezinfecteze recipientele de colectare la 15 zile calendaristice în perioada 1 aprilie - 1 octombrie şi la 30 de zile în restul perioadei din an; t) să menţină în stare salubră punctele de colectare amplasate pe domeniul public şi să asigure desfăşurarea corespunzătoare a programelor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, conform programelor aprobate de autoritatea administraţiei publice locale; u) să aducă la cunoştinţa utilizatorilor modificările de tarif şi alte informaţii necesare, prin adresă ataşată facturii şi prin afişare la utilizatori.

CAP. IV Drepturile şi obligaţiile utilizatorului

ART. 9 Utilizatorul are următoarele drepturi: a) accesibilitate egală şi nediscriminatorie la serviciul public, în condiţii contractuale, în condiţiile contractului de prestare; b) să i se presteze activitatea de colectare a deşeurilor municipale în ritmul şi la nivelurile stabilite în contract; c) să solicite şi să primească, în condiţiile legii şi ale contractului de prestare, despăgubiri sau compensaţii pentru daunele provocate de către operator prin nerespectarea obligaţiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ şi cantitativ, parametrilor tehnici stabiliţi prin contract sau prin normele tehnice în vigoare; d) să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi celei competente orice deficienţe constatate în sfera activităţii de colectare a deşeurilor municipale şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii serviciului; e) să solicite, să primească şi să utilizeze informaţii privind activitatea de colectare a deşeurilor municipale, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către autorităţile administraţiei publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, după caz; f) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la neîndeplinirea unor condiţii contractuale; g) să se adreseze, individual ori colectiv prin intermediul unor asociaţii reprezentative, autorităţilor administraţiei publice locale sau centrale ori instanţelor judecătoreşti, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect; h) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale;

50

i) să beneficieze, inclusiv la cererea sa, de tarif diferenţiat, stimulativ pentru colectarea selectivă a deşeurilor municipale; j) să renunţe, în condiţiile legii, la serviciile contractate. ART. 10 Utilizatorul are următoarele obligaţii: a) să respecte prevederile regulamentului serviciului de salubrizare şi clauzele contractului de prestare a activităţii de colectare a deşeurilor municipale; b) să achite în termenele stabilite obligaţiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de prestare a activităţii de colectare a deşeurilor municipale; c) să nu împiedice în nici un fel accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de colectare; d) să comunice în scris operatorului, orice modificare a elementelor care au stat la baza întocmirii contractului şi să încheie acte adiţionale în legătură cu acestea. Modificarea numărului de persoane se comunică de către utilizator dacă este cazul imediat de la apariţia acesteia; e) beneficiarul prestaţiei împreună cu reprezentantul operatorului, va stabili amplasamentele recipientelor de colectare, care se vor aviza de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara, doar în cazul în care amplasamentele sunt pe domeniul public, respectându-se condiţiile prevăzute în OMS nr.536/1997; f) să suporte costurile de remediere sau înlocuire a recipientelor de precolectare, în cazul deteriorării acestora din vina dovedită a utilizatorului; g) să asigure preselectarea pe categorii a deşeurilor reciclabile, rezultate din gospodăriile proprii sau din activităţile lucrative pe care le desfăşoară, precum şi depozitarea acestora în recipientele asigurate de operatorul serviciului de salubrizare în acest scop; h) să aplice măsuri privind deratizarea şi dezinsecţia, stabilite de autoritatea locală şi de direcţia de sănătate publică teritorială; i) să accepte întreruperea temporară a prestării serviciului pentru/ca urmare a execuţiei unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare; j) să execute operaţiunea de precolectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare, în conformitate cu sistemul de colectare convenit de operator cu autorităţile administraţiei publice locale şi stabilite prin contract. Fracţiunea umedă a deşeurilor va fi depusă obligatoriu în pungi/saci de plastic şi apoi în recipientul de colectare destinat special în acest scop; k) să primească, la cerere, de la operator pungi/saci de plastic pentru colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile; l) să menţină în stare de curăţenie spaţiile în care se face precolectarea, precum şi recipientele în care se depozitează deşeurile municipale în vederea colectării, dacă acestea se află pe proprietatea lor; m) să execute operaţiunea de precolectare în condiţii de maximă siguranţă din punctul de vedere al sănătăţii oamenilor şi al protecţiei mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut şi răspândirea de deşeuri; n) să nu introducă în recipientele de precolectare deşeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcţii, din toaletarea pomilor sau curăţarea şi întreţinerea spaţiilor verzi ori provenite din îngrijiri medicale care fac obiectul unor tratamente speciale autorizate de direcţiile sanitare veterinare sau de autorităţile de mediu; o) să asigure curăţenia locurilor de parcare de reşedinţă pe care le au în folosinţă din domeniul public, dacă este cazul, şi să nu efectueze activităţi de reparaţii, întreţinere sau

51

curăţare a autovehiculelor, prin care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanţilor şi lubrifianţilor; p) să asigure accesul de la căile publice până la punctul de colectare al autovehiculelor destinate acestui scop, înlăturând gheaţa, zăpada şi poleiul.

CAP. V Colectarea deşeurilor municipale, măsurarea prestaţiei activităţii de colectare a

deşeurilor municipale ART. 11 Colectarea deşeurilor municipale se va face după cum urmează (la completarea tabelului se va ţine cont că în zonele aglomerate, unităţile de alimentaţie publică, unităţile sanitare cu paturi, grădiniţe, creşe, cantine, restaurante şi pieţe colectarea se realizează zilnic, iar de la utilizatorii casnici, asociaţiile de proprietari/locatari, agenţii economici alţii decât cei de alimentaţie publică şi instituţiile publice se realizează de 2 ori pe săptămână atât în sezonul cald cât şi în sezonul rece). Perioada de colectare Zilele în care se va face

colectarea *) Intervalul orar **)

1 ianuarie-31 decembrie

NOTĂ *) Se vor indica zilele în care se va face colectarea astfel încât să se respecte intervalul de două zile între două colectări succesive. **) Intervalul orar de ridicare a deşeurilor municipale nu poate depăşi două ore.

CAP. VI Tarife, facturare şi modalităţi de plată

ART. 12 (1) Operatorii vor practica tarifele aprobate de autorităţile administraţiei publice locale, potrivit prevederilor legale în vigoare. (2) Stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor se va face potrivit prevederilor legale. (3) Modificarea tarifelor va fi adusă la cunoştinţă utilizatorilor cu minimum 15 zile înaintea începerii perioadei de facturare. (4) Tariful practicat pentru colectarea deşeurilor municipale la încheierea contractului este de …....... lei/persoană şi ………(lei/mc) în cazul agenţilor economici şi instituţiilor publice.. ART. 13 (1) Facturarea se face lunar, în baza preţurilor şi tarifelor aprobate şi a cantităţilor efective determinate sau estimate potrivit prevederilor contractuale. (2) Factura va cuprinde elementele de identificare ale fiecărui utilizator, cantităţile facturate, preţul/tariful aplicat, inclusiv baza legală. ART. 14 (1) Factura pentru prestarea serviciului de colectare a deşeurilor municipale se emite cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestaţia a fost efectuată. Utilizatorii sunt obligaţi să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciului de care au beneficiat, în termenul de scadenţă de 15 zile de la data primirii

52

facturii; data emiterii facturii, data predării facturii, în cazul în care este transmisă prin delegat, şi data scadenţei se înscriu pe factură. (2) Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage penalităţi de întârziere, după cum urmează: a) penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare; b) penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenţei; c) valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi cuantumul debitului şi se constituie venit al operatorului. (3) Nerespectarea de către utilizatori a condiţiilor calitative şi cantitative de depozitare, stabilite prin reglementările legale în vigoare, conduce la plata unor penalităţi şi despăgubiri pentru daunele provocate. ART. 15 Utilizatorul poate efectua plata serviciilor prestate prin următoarele modalităţi: a) în numerar la casieria operatorului; b) cu filă CEC; c) cu ordin de plată; d) prin internet; e) alte instrumente de plată convenite de părţi. ART. 16 În funcţie de modalitatea de plată, aceasta se consideră efectuată, după caz, la una dintre următoarele date: a) data certificării plăţii de către unitatea bancară a utilizatorului pentru ordinele de plată; b) data certificată de operator pentru filele CEC sau celelalte instrumente de plată legale; c) data înscrisă pe chitanţa emisă de casieria operatorului. ART. 17 În cazul în care pe documentul de plată nu se menţionează obiectul plăţii, se consideră achitate facturile în ordine cronologică. ART. 18 Facturile şi documentele de plată se transmit de operator prin poştă la adresa de domiciliu/sediul utilizatorului.

CAP. VII Răspunderea contractuală

ART. 19 (1) Pentru neexecutarea în tot sau în parte a obligaţiilor contractuale prevăzute în prezentul contract, părţile răspund conform prevederilor Codului civil, ale Codului comercial şi ale celorlalte acte normative în vigoare. (2) Părţile contractante pot include şi daune-interese pentru neexecutarea totală sau parţială a contractului sub forma daunelor moratorii ori compensatorii. (3) Reluarea prestării serviciului se va face în termen de maximum 3 zile de la efectuarea plăţii. (4) Refuzul total sau parţial al utilizatorului de a plăti o factură emisă de operator va fi comunicat acestuia în scris, în termen de 10 zile de la data primirii facturii.

CAP. VIII Forţa majoră

53

ART. 20 (1) Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea în mod necorespunzător, total ori parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră. (2) Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice în termen de 5 zile celeilalte părţi producerea evenimentului şi să ia toate măsurile în vederea limitării consecinţelor acestuia. (3) Dacă în termen de 45 de zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să pretindă daune-interese.

CAP. IX Litigii

ART. 21 Părţile convin ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor. ART. 22 În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se pot adresa instanţelor judecătoreşti române competente.

CAP. X Dispoziţii finale

ART. 23 În toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul contract părţile se supun prevederilor legislaţiei specifice în vigoare, ale Codului civil, Codului comercial şi ale altor acte normative incidente. ART. 24 Prezentul contract se poate modifica cu acordul părţilor, prin acte adiţionale. ART. 25 Anexa face parte integrantă din prezentul contract. ART. 26 Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, şi intră în vigoare la data de ........................ . ART. 27 Caracterele utilizate în redactarea contractului vor avea aceeaşi dimensiune şi vor fi scrise cu font de minimum 11 puncte.

Operator, Utilizator, ............. ............

54

ANEXĂ

----- la contract

-----------

LEGISLAŢIA APLICABILĂ Gradul de asigurare în furnizarea serviciului este de 100 %/lună. Legislaţia şi normele tehnice aplicabile serviciului de colectare a deşeurilor municipale pentru care se încheie contractul este: Nr. Crt.

Indicativul actului normativ sau tehnic *)

Denumirea actului normativ sau tehnic

1. 51/2006 Legea privind serviciile comunitare de utilităţi publice 2. 101/2006 Legea privind serviciul de salubrizare a localităţilor 3. 21/2002 Ordonanţa privind gospodărirea localităţilor urbane şi

rurale 4. 195/2005 Ordonanţa de Urgenţă privind protecţia mediului

modificată şi completată 5. 78/2000 Ordonanţa de Urgenţă privind regimul deşeurilor

modificată şi completată 6. 349/2005 Hotărârea Guvernului privind depozitarea deşeurilor 7. 110/2007 Ordinul ANRSC privind aprobarea Regulamentului –

cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor 8. 371/2007 Hotărârea Consiliului Local Timişoara privind

constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara

*) Legi, ordonanţe, ordonanţe de urgenţă, hotărâri ale guvernului, ordine, normative, norme, standarde etc. Operator, Utilizator, .............. .............

55

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIUL TIMIŞOARA DR.ING. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ SERVICIUL SALUBRIZARE NR.SC2007 __________/____________

REFERAT Prin Ordinul 110/2007 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice – A.N.R.S.C s-a aprobat Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor. Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor stabileşte cadrul juridic unitar privind desfăşurarea serviciului de salubrizare, definind modalităţile cadru ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanţă, condiţiile tehnice, raporturile dintre operator şi utilizator. Operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de proprietate şi de modul în care este organizată gestiunea serviciului de salubrizare în cadrul unităţilor administrativ- teritoriale, se vor conforma prevederilor regulamentului. Condiţiile tehnice şi indicatorii de performanţă prevăzuţi în regulament au caracter minimal, Consiliul local poate aproba şi alţi indicatori de performanţă sau condiţii tehnice pentru serviciul de salubrizare, pe baza unor studii de specialitate după dezbaterea publică a acestora. Conform art.124 din Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, Consiliile locale vor elabora şi adopta regulamentul propriu al serviciului de salubrizare. Având în vedere cele de mai sus, propunem: Aprobarea Regulamentului propriu al serviciului de salubrizare al municipiului Timişoara şi a indicatorilor de performanţă elaboraţi pe baza Regulamentului-cadru şi ţinând seama de particularităţile locale, de interesele actuale şi de perspectivă ale comunităţii.

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ ŞEF SERVICIU SALUBRIZARE DUMITRU ANDOR ADRIAN PUŞCAŞ

AVIZAT JURIDIC