keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 421/30.09.2008 privind respingerea modificarii tarifelor la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006

30.09.2008

Hotararea Consiliului Local 421/30.09.2008
privind respingerea modificarii tarifelor la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2008-20238/10.09.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere adresa RE2008-003204/19.08.2008, a SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA de înaintare a documentaţiei nr. 10.963/19.08.2008 privind modificarea tarifelor la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială,turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Legii nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, actualizată; Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, actualizată;
Având în vedere prevederile art. 24 din contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006; Hotărârea Consiliului Local nr. 453/18.12.2007 privind aprobarea Regulamentului de Salubrizare al Municipiului Timişoara şi a indicatorilor de performanţă ai Serviciului de Salubrizare;
Având în vedere adresa nr. SC2008-19858/04.09.2008 a Direcţiei Economice, Serviciul Buget şi prevederile punctului 5. lit. b din PROTOCOLUL încheiat în urma şedinţei de lucru de la Primăria municipiului Timişoara din data de 30.07.2008 la care au participat reprezentanţi ai Primăriei mun. Timişoara, Consiliului Judeţean Timiş, SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA;
Având în vedere Procesul - verbal al Şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 30.09.2008;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2 lit.(d), alin.5 lit. ( a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere faptul că Proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr. SC2006- 15414 /31.07.2006, nu a întrunit condiţiile impuse de prevederile art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art.1: Se respinge modificarea tarifelor la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr. SC2006 - 15414/31.07.2006.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcşiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- SC Retim Ecologic Service SA;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN BOGDAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/EA9B466EA3D92011C22574BB00228F1E/Anexa.pdf was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443

Atasament: Referat.pdf

Attachment002_Referat.pdf no parsed content.