keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 143/05.04.2016 privind modificarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara şi a indicatorilor de performanţă ai Serviciului de Salubrizare

05.04.2016

Hotararea Consiliului Local 143/05.04.2016
privind modificarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara şi a indicatorilor de performanţă ai Serviciului de Salubrizare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.8159/04.04.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Minuta privind dezbaterea publică din 29.03.2016 a Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) lit.h şi a art.11 alin.(3) din Legea 101/2006 a Serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 99/2014 care modifică şi completează Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006;
Având în vedere Ordinul nr. 82/9 martie 2015 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.d) şi alin.(6) lit.a.) punctul 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara şi a indicatorilor de performanţă ai Serviciului de Salubrizare conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 453/18.12.2007 modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 299/18.12.2012.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Salubrizare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului-Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- SC Retim Ecologic Service SA;
- SC Drumuri MunicipaleTimişoara SA;
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş (ADID)
- Federaţia Asociaţiilor de Locatari Timişoara (FALT)
- Biroului Salubrizare;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: anexa_cu_amendament_hcl_143.pdf

ANEXĂ cu LA HCLor. 443 [05 04.20l6 REGULAMENTUL Serviciului de salubrizare a Municipiului Timişoara CAP.I Dispoziţii generale SECȚIUNEA 1 Domeniul de aplicare ART.1 (1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului public de salubrizare al municipiului Timişoara, denumit în continuare serviciu de salubrizare, înființat şi organizat pentru satisfacerea nevoilor populației, ale instituțiilor publice şi ale operatorilor economici. (2) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind desfăşurarea serviciului de salubrizare, definind modalitățile şi condițiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre operator şi utilizator. (3) Prevederile prezentului regulament se aplică la proiectarea, executarea, recepționarea, exploatarea şi întreținerea instalațiilor şi echipamentelor din sistemul public de salubrizare, cu urmărirea tuturor cerinţelor legale specifice în vigoare. (4) Operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de proprietate şi de modul în care este organizată gestiunea serviciului de salubrizare se vor conforma prevederilor prezentului regulament. (5) Condiţiile tehnice şi indicatorii de performanță prevăzuţi în prezentul regulament au caracter minimal. Consiliul Local al Municipiului Timişoara poate aproba şi alte condiţii tehnice sau indicatori de performanță pentru serviciul de salubrizare, pe baza unor studii de specialitate, după dezbaterea publică a acestora. (6) Serviciul public de salubrizare al municipiului Timişoara face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice şi se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale, în scopul salubrizării municipiului Timişoara. (7) Activitățile specifice serviciului de salubrizare din municipiul Timişoara se gestionează şi se exploatează prin intermediul unor structuri specializate, denumite operatori, licențiate în condițiile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu excepția operatorilor care desfăşoară activitățile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b)-e), b) şi i), care sunt reglementate prin legi speciale şi/sau care se desfăşoară ocazional. (8) Activităţile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) şi h), cu grad redus de repetabilitate şi care se desfăşoară ocazional, se prestează de către operatorii licențiați pentru desfăşurarea activității de colectare şi transport al deşeurilor şi se efectuează la solicitarea producătorilor/deținătorilor de deşeuri din municipiul Timişoara, în baza tarifelor aprobate de către Consiliul Local. ART.2 Prezentul regulament se aplică următoarelor activități de salubrizare: a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie şi instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori; b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;

c) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor; d) sortarea deşeurilor municipale şi deşeurilor similare în stațiile de sortare, e) măturatul, spălatul, stropirea şi întreținerea căilor publice; f) curățarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț; g) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalații de neutralizare; h) dezinsecția, dezinfecția și deratizarea. ART. 3 Modul de organizare şi funcţionare a serviciului de salubrizare trebuie să se realizeze pe baza următoarelor principii: a) protecția sănătății populației; b) responsabilitatea față de cetățeni; c) conservarea şi protecția mediului înconjurător; d) asigurarea calității şi continuității serviciului; e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat; î) securitatea serviciului; g) dezvoltarea durabilă; h) autonomia locală şi descentralizarea serviciilor; i) nediscriminarea şi egalitatea de tratament al utilizatorilor; j) transparența, consultarea şi antrenarea în decizii a cetățenilor; k) administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată unităților administrativ-teritoriale şi a banilor publici. ART. 4 Termenii şi noțiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după cum urmează: 4.1. autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C,; 4.2. biodeşeuri - conform definiției din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată; 4.3. compost - produs rezultat din procesul de tratare aerobă şi/sau anaerobă, prin descompunere microbiană a componentei organice din deşeurile biodegradabile colectate separât supuse compostării; 4.4. colectare - conform definiției prevăzute în Legea nr. 211/2011, republicată; 4.5. colectare separată - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată; 4.6. curățarea zăpezii/gheții - operațiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă sau de gheață depus pe suprafața carosabilă şi pietonală, în scopul asigurării deplasării vehiculelor şi pietonilor în condiții de siguranță; 4.7. curățarea rigolelor - operațiunea de îndepărtare manuală sau mecanizată a depunerilor de noroi, nisip şi praf de pe o porțiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii, urmată de măturare şi/sau stropire; 4.8. depozit - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 4.9. deratizare - activitatea de stârpire a rozătoarelor prin otrăvire cu substanțe chimice sau prin culturi microbiene; 4.10. deşeu - orice substanță sau obiect pe care deţinătorul le aruncă ori are intenția sau obligația să le arunce; 4.11. deşeuri biodegradabile - deşeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deşeurile alimentare ori de grădină, şi care pot fi valorificate material; 4.12. deşeu cu regim special - deşeu ale cărui manipulare, colectare, transport şi depozitare se supun unui regim reglementat prin acte normative în vederea evitării efectelor negative asupra sănătății oamenilor, bunurilor şi asupra mediului înconjurător; 4.13. deşeuri din construcții provenite din locuințe - deşeuri generate din activitățile de reamenajare și reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuințelor;

4.14. deşeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerințele definiției de deşeu, exclusiv deşeuri de producție; 4.15, deşeuri menajere - deşeuri provenite din gospodării/locuințe, inclusiv fracțiile colectate separat, şi care fac parte din categoriile 15.01 şi 20 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr, 856/2002 privind evidența gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare; 4.16. deşeuri municipale - deşeuri menajere şi deşeuri similare, inclusiv fracțiile colectate separat; 4.17. deşeuri periculoase - conform definiției prevăzute în anexa nr. | la Legea nr. 211/2011, republicată; 4.18. deşeuri de producţie - deşeuri rezultate din activități industriale, ce fac parte din categoriile 03-14 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare; 4.19. deşeu reciclabil - deşeu care poate constitui materie primă într-un proces de producție pentru obţinerea produsului inițial sau pentru alte scopuri; 4.20. deşcuri reziduale - deşeurile nevalorificabile colectate separat, inclusiv cele rezultate în urma proceselor de tratare, altele decât deşeurile reciclabile; 4.21. deşeuri de origine animală - subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau porțiuni de cadavre provenite de la animale; 4.22, deşeuri similare - deşeuri provenite din activități comerciale, din industrie şi instituții care, din punctul de vedere al naturii şi al compoziției, sunt comparabile cu deşeurile menajere, exclusiv deşeurile din producție, din agricultură şi din activități forestiere; 4.23. deşeuri stradale - deşeuri specifice căilor de circulație publică, provenite din activitatea cotidiană a populației, de la spațiile verzi, de la animale, din depunerea de substanțe solide provenite din atmosferă; 4.24. deşeuri voluminoase - deşeuri solide de diferite proveniențe care, datorită dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obişnuite de colectare, ci necesită o tratare diferențiată față de acestea, din punct de vedere al preluării şi transportului; ! 4.25. deţinător de deşeuri - conform definiției prevăzute în anexa nr. | la Legea nr. 211/2011, republicată; 4.26. dezinfecție - activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substanțe specifice, în scopul eliminării surselor de contaminare; 4.27, dezinsecţie - activitatea de combatere a artropodelor în stadiul de larvă sau adult cu substanțe chimice specifice; 4,28. eliminare - conform definiției prevăzute în anexa nr. | la Legea nr. 211/2011, republicată; 4.29, gestionarea deşeurilor - conform definiției prevăzute în anexa nr. | la Legea nr. 211/2011, republicată; 4.30. gură de scurgere - componenta tehnică constructivă a sistemului de canalizare prin care se asigură evacuarea apelor pluviale; 431. incinerare - operaţia de tratare termică a deşeurilor, cu sau fără recuperare de energie, realizată în instalații care respectă legislația în vigoare privind incinerarea deşeurilor; 4.32. instalație de incinerare - orice instalație tehnică fixă sau mobilă şi echipamentul destinat tratamentului termic al deşeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii de ardere rezultate, al cărei randament enorgetic este egal sau mai mare decât minimul prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 211/2011, republicată; 4.33. indicatori de performanță - parametri ai serviciului de salubrizare, realizați de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți la nivelul operatorului; 4.34. licenţă - actul tehnic şi juridic emis de A.N.R.S.C,, prin care se recunoaşte calitatea de operator al serviciului, precum şi capacitatea şi dreptul de a presta una sau mai multe activități ale acestuia; 4.35. măturat - activitatea de salubrizare a localităților care, prin aplicarea unor procedee manuale sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curățare a suprafețelor de circulație, de odihnă ori de agrement ale aşezărilor urbane sau rurale;

4.36. neutralizare a deşeurilor de origine animală - activitatea prin care se modifică caracterul periculos al deşeurilor de origine animală prin procesare, incinerare/coincinerare, transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om, respectiv activitatea de îngropare a acestora; 437. producător de deşeuri - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată; 4.38. reciclare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată; 4.39. rețetă - ansamblu de specificații care descriu materialele utilizate pentru o anumită operațiune pe sortimente, cantități, concentrații ale soluțiilor pentru o anumită operațiune de deratizare, dezinfecție sau dezinsecție şi un anumit tip de obiectiv; 4.40. salubrizare - totalitatea operaţiunilor şi activităților necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităților, 4.41. sistem public de salubrizare - ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale şi dotărilor specifice, construcțiilor şi terenurilor aferente prin care se realizează serviciul de salubrizare; 4.42. sortare - activitatea de separare pe categorii şi stocare temporară a deşeurilor reciclabile în vederea transportării lor la operatorii economici specializați în valorificarea acestora; 4.43. spălarea străzilor - activitatea de salubrizare care se execută mecanizat, cu instalații speciale, folosindu-se apa, cu sau fără soluții speciale, în vederea îndepărtării deşeurilor și prafului de pe străzi şi trotuare; 4.44. stație de transfer - spațiu special amenajat pentru stocarea temporară a deşeurilor, în vederea transportării centralizate a acestora la o stație de tratare, 4.45. stropitul străzilor - activitatea de salubrizare, care constă în dispersarea apei pe suprafețele de circulaţie, indiferent de natura îmbrăcămintei acestora, pe spațiile de odibnă şi de agrement, manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalaţii specializate, în scopul creării unui microclimat favorabil îmbunătățirii stării igienice a localităților şi evitării formării prafului; 4.46. tratare - conform definiției prevăzute în anexa nr. | la Legea nr. 21 1/2011, republicată; 447. tratare mecano-biologică - tratarea deşeurilor municipale colectate în amestec utilizând operații de tratare mecanică de separare, sortare, mărunțire, omogenizare, uscare şi operații de tratare biologică prin procedee aerobe şi/sau anaerobe; 4.48. tobogan - jgheab sau tubulatură folosită drept mijloc de transport prin alunecare a deşeurilor; 4.49. utilizatori - conform definiției prevăzute în Legea serviciilor comunitare de utilițăți publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare; 4.50. valorificare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată; 4.51. vector - organism (insectă, rozătoare) care răspândeşte un parazit, un virus sau germeni patogeni de la un animal la altul, de la om la om ori de la animale la om. ART. 5 (1) Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de colectare și transport al deşeurilor, formează sistemul public de salubrizare, denumit în continuare sistem de salubrizare. (2) Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic şi funcțional, care cuprinde construcţii, instalații și echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, precum: a) puncte de colectare separată a deşeurilor; b) stații de transfer ( staţie de transfer realizată în cadrul proiectului “Sistem Integrat de Managemt al Deşeurilor în Judeţul Timiş”); c) stații de tratare mecano-biologică (stație realizată în cadrul proiectului “Sistem Integrat de Managemt al Deşeurilor în Judeţul Timiş”); d) staţii de producere compost (stație realizată în cadrul proiectului “Sistem Integrat de Managemt al Deşeurilor în Judeţul Timiş” şi stație de compostare Timişoara); e) stații de sortare (stația de sortare RETIM); f) baze de parare şi întreținere a autovehiculelor specifice serviciului de salubritate; 4

g) depozite de deşeuri (depozitul de deșeuri de la Ghizela realizat în cadrul proiectului “Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Timiş”). ART. 6 (1) Operatorii serviciului de salubrizare trebuie să îndeplinească indicatorii de performanță, din caietul de sarcini al serviciului şi contractul de delegare a gestiunii serviciului, aprobați de Consiliul Local al Municipiului Timişoara. (2) Operatorul de servicii publice de salubrizare are obligația de a transmite până la data de 30 aprilie a fiecărui an, compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, indicatorii de performanță prevăzuţi în Anexa 1 la prezentul regulament. SECȚIUNEA a 2-a Accesul la serviciul de salubrizare ART.7 (1) Toţi utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul Municipiului Timişoara unde este organizat serviciul de salubrizare, au garantat dreptul de a beneficia de acest serviciu. (2) Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informațiile publice privind serviciul de salubrizare, la indicatorii de performanță ai serviciului, la structura tarifară şi la clauzele contractuale. (3) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat ca prin modul de prestare a serviciului să asigure protecția sănătății publice utilizând numai mijloace şi utilaje corespunzătoare cerințelor autorităților competente din domeniul sănătății publice şi al protecţiei mediului. (4) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat să asigure continuitatea serviciului conform programului aprobat de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, cu excepția cazurilor de forță majoră care vor fi menţionate în contractul de delegare. SECȚIUNEA a 3-a Documentaţia tehnică ART.8 (1) Prezentul regulament stabileşte documentația tehnică minimă pentru toți operatorii care asigură serviciul de salubrizare pe raza Municipiului Timişoara. (2) Regulamentul stabileşte documentele necesare exploatării, precum şi modul de întocmire, actualizare, păstrare şi manipulare a acestor documente. (3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, de păstrare şi reactualizare a evidenţei tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalații. ART.9 (1) Fiecare operator va avea şi va actualiza, în funcție de specificul activității de salubrizare prestate, următoarele documente: a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea gestiunii; b) planul cadastral şi situația terenurilor din aria de deservire; c) planurile generale cu amplasarea construcțiilor şi a instalațiilor aflate în exploatare, actualizate cu toate modificările sau completările; d) planurile clădirilor sau construcțiilor speciale având notate toate modificările sau completările lazi; e) cărțile tehnice ale construcțiilor; ) documentația tehnică a utilajelor şi instalațiilor şi, după caz, autorizațiile de punere în funcțiune a acestora; g) procese-verbale de constatare în timpul execuției şi planurile de execuție ale părților de lucrări sau ale lucrărilor ascunse;

h) proiectele de execuție ale lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile şi schemele instalațiilor şi rețelelor etc.; 1) documentele de recepție, preluare şi terminare a lucrărilor cu: 1. procese-verbale de măsurători cantitative de execuție; 2. procese-verbale de verificări şi probe, inclusiv probele de performanță şi garanție, buletinele de verificări, analiză şi încercări; 3. procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici; 4. procese-verbale de punere în funcțiune; 5. lista echipamentelor montate în instalații cu caracteristicile tehnice; 6. procesele-verbale de preluare ca mijloc fix în care se consemnează rezolvarea neconformităților şi a remedierilor; 7. documentele de aprobare a recepțiilor şi de predare în exploatare; j) schemele de funcţionare a instalațiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situației de pe teren, planurile de ansamblu şi de detaliu ale fiecărui agregat şi/sau ale fiecărei instalații, inclusiv planurile şi cataloagele pieselor de schimb; k) instrucțiunile producătorilor/furnizorilor de echipament sau ale organizației de montaj privind manipularea, exploatarea, întreținerea și repararea echipamentelor şi instalațiilor, precum şi cărțile/fişele tehnice ale echipamentelor principale ale instalațiilor; ! ) normele generale şi specifice de protecție a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalații sau fiecărei activități; m) planurile de dotare şi amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamități sau alte situații excepționale; n) regulamentul de organizare şi funcționare şi atribuțiile de serviciu pentru întreg personalul; o) avizele şi autorizațiile legale de funcționare pentru clădiri, laboratoare, instalații de măsură, inclusiv cele de protecție a mediului obținute în condițiile legii; p) inventarul instalațiilor şi liniilor electrice, conform instrucțiunilor în vigoare; q) instrucțiuni privind accesul în incintă şi instalații; r) documentele referitoare la instruirea, examinarea şi autorizarea personalului; s) registre de control, de sesizări şi reclamaţii, de dare şi retragere din exploatare, de admitere la lucru etc.; t) bilanţul de proiect şi rezultatele bilanțurilor periodice întocmite conform prevederilor legale, inclusiv bilanțul de mediu. (2) Documentațiile referitoare la construcții energetice se vor întocmi, completa şi păstra conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnică a construcției”. ART.10 (1) Documentaţia de bază a lucrărilor şi datele generale necesare exploatării, întocmită de operatorii economici specializaţi în proiectare, se predă titularului de investiție odată cu proiectul lucrării respective. (2) Operatorii economici care au întocmit proiectele au obligația de a corecta toate planurile de execuție, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuției şi, în final, să înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situației reale de pe teren şi să predea proiectul, inclusiv în format electronic, împreună cu instrucțiunile necesare exploatării, întreţinerii şi reparării instalațiilor proiectate. (3) Organizațiile de execuție şi/sau de montaj au obligația ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea şi schemele, planurile de situații şi de execuție modificate conform situației de pe teren. În cazul în care nu s-au făcut modificări față de planurile inițiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuției. (4) În timpul execuției lucrărilor se interzic abaterile de la documentația întocmită de proiectant, fără avizul acestuia.

ART.11 (1) Autorităţile administrației publice locale deţinătoare de instalații care fac parte din sistemul public de salubrizare, precum şi operatorii care au primit în gestiune delegată serviciul de salubrizare, în totalitate sau numai unele activităţi componente ale acestuia, au obligația să îşi organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 9 alin. (1), organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu ușurință. (2) La încheierea activității, operatorul va preda autorității administrației publice locale sau după caz, asosciaţiei de dezvoltare intercomunitare ADID, pe bază de proces-verbal, întreaga arhivă pe care şi-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie. SECȚIUNEA a 4-a Îndatoririle personalului operativ ART.12 (1) Personalul de deservire operativă se compune din toți salariaţii care deservesc construcțiile, instalațiile și echipamentele specifice destinate prestării serviciului de salubrizare având ca sarcină principală de serviciu supravegherea sau asigurarea funcționării în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalație sau într-un ansamblu de instalații. (2) Subordonarea pe linie operativă şi iehnico-administrativă, precum şi obligațiile, drepturile și responsabilitățile personalului de deservire operativă se trec în fişa postului şi în procedurile operaționale. (3) Locurile de muncă în care este necesară desfăşurarea activității se stabilesc de operator în procedurile proprii în funcție de: a) gradul de periculozitate a instalațiilor şi a procesului tehnologic; b) gradul de automatizare a instalațiilor; c) gradul de siguranță necesar în asigurarea serviciului; d) necesitatea supravegherii instalațiilor şi procesului tehnologic. ART. 13 (1) În timpul prestării serviciului, personalul trebuie să asigure funcționarea instalațiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucțiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de lucru şi dispozițiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnică- administrativă. (2) Prestarea serviciului de salubrizare trebuie realizată astfel încât să se asigure: a) protejarea sănătății populației; b) protecția mediului înconjurător; c) menținerea curățeniei şi crearea unei estetici corespunzătoare a localităților; d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantității de deşeuri și reciclarea acestora; e) continuitatea serviciului. CAP.II Asigurarea serviciului de salubrizare şi condiții de funcționare SECŢIUNEA 1 Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori ART. 14 Următoarele categorii de deşeuri vor fi colectate separat de pe teritoriul Municipiului Timişoara şi transportate la staţia de sortare/depozitul de deşeuri Ghizela în conformitate cu strategia locală cu

privire la dezvoltarea şi funcționarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare a Municipiului Timişoara coroborată cu Master Planul şi Studiu de Fezabilitate realizate pentru proiectul “Sistem integrat de management al deşeurilor în Judeţul Timiş” : a) deşeuri reziduale, inclusiv deşeuri biodegradabile de la populație; b) deşeuri reciclabile (hârtie şi carton, plastic şi metal, sticlă), inclusiv deşeuri de ambalaje; c) deşeuri periculoase din deșeurile menajere; d) deşeuri voluminoase provenite de la populație, instituții publice şi operatori economici. ART.1$ Operatorul care colectează şi transportă deşeuri menajere şi deşeuri similare trebuie să cunoască: a) tipul şi cantitatea de deşeuri care urmează să fie transportate, pentru fiecare categorie de deşeuri în parte; b) cerinţele tehnice generale; c) măsurile de precauție necesare; d) informațiile privind originea, destinația şi tratarea deşeurilor, precum şi tipul şi cantitatea de deşeuri, date care trebuie prezentate, la cerere, autorităților competente. ART. 16 (1) Operatorul, împreună cu autoritatea administrației publice local/ADID, au obligația să identifice toţi producătorii de deşeuri, indiferent de natura acestor deşeuri, şi să acţioneze în vederea creării facilităților necesare prestării activității de colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere şi deşeurilor similare. (2) Consiliul Local al Municipiului Timişoara aprobă/instituie tarife/taxe de salubrizare pentru constituirea fondurilor necesare finanțării activității. ART. 17 (1) Persoanele fizice și juridice, producătoare de deşeuri municipale, trebuie să realizeze activitatea de colectare separată, conform sistemului de colectare duală stabilit la nivelul Municipiului Timişoara, în condiții salubre, în spații special amenajate şi prin sistemele propuse şi asigurate de către operatorul de salubrizare, (2) În vederea realizării activității de colectare separată, punctele publice de colectare amenajate în containere tip clopot sunt dotate, conform legii, cu recipiente şi containere de colectare prin grija operatorului sau ADID, după caz. La gospodăriile individuale colectarea se va face în recipiente, pungi/saci sau alte mijloace care prezintă un grad de siguranță ridicat din punct de vedere sanitar şi al protecției mediului. (3) Recipientele şi containerele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de deşeuri vor fi inscripționate cu denumirea deşeurilor pentru care sunt destinate şi marcate în diverse culori prin vopsire sau prin aplicare de folie adezivă, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului administrației şi internelor nr. 1.281/2005/ 1.121/2006 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective. ART. 18 (1) Punctele de colectare vor fi dotate cu recipiente marcate în culorile stabilite de actele normative în vigoare, având capacitatea de stocare corelată cu numărul de utilizatori arondați şi cu frecvența de ridicare, asigurând condiții de acces uşor pentru autovehiculele destinate colectării. (2) Numărul de recipiente de colectare a deşeurilor municipale se stabileşte conform tabelului 2 din Standardul SR 13387:1997, Salubrizarea localităților. Deşeuri urbane. Prescripții de proiectare a punctelor pentru precolectare. (3) În vederea prevenirii utilizării fără drept a recipientelor de colectare a deşeurilor municipale, acestea vor fi inscripționate cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poată fi şters fără ca prin această operație să nu rămână urme vizibile.

(4) Operatorul va suplimenta capacitatea de colectare, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente, în cazul în care se dovedeşte că volumul acestora este insuficient şi se stochează deşeuri municipale în afara lor. (5) Menţinerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfecția şi dezinsecţia punctelor de colectare revin persoanelor fizice şi/sau juridice în cazul în care acestea se află în spații aparținând utilizatorului ori operatorului în cazul când acestea sunt amplasate pe domeniul public. (6) Pentru asociațiile de locatari/proprictari, condominii, gospodării individuale, care nu dispun de spațiile interioare de colectare a deşeurilor se vor amenaja puncte de colectare exterioare dotate cu recipiente pentru colectarea separată a deşeurilor. Aceste puncte vor fi amenajate conform prevederilor din strategia locală de dezvoltare a serviciului şi amplasate în locuri care să permită accesul uşor al autovehiculelor de colectare. Stabilirea locului de amplasare a punctelor de colectare se va face de comun acord cu asociațiile de proprictari/locatari astfel încât distanța până la ferestrele spațiilor cu destinație de locuință să fie mai mare de 10 m. (7) Platformele spațiilor necesare colectării deşeurilor care se vor realiza prin grija autorităților administrației publice locale vor fi în mod obligatoriu betonate sau asfaltate, în mediul urban, şi în cazul în care nu sunt asigurate condiții de scurgere a apei provenite din exfiltrații ori a celei meteorice, vor fi prevăzute cu rigole de preluare, racordate la rețeaua de canalizare. (8) Operatorul va urmări starea de etangeitate a recipientelor de colectare urmând a le înlocui imediat pe cele care s-au deteriorat. ART. 19 (1) Colectarea în containere şi recipiente a deşeurilor menajere şi similare se realizează, conform strategiei locale privind dezvoltarea şi funcționarea pe termen mediu a serviciului public de salubrizare, astfel: a) deşeurile reziduale, inclusiv deşeurile biodegradabile de la populație, se colectează în recipiente (pubele) de culoare neagră cu capacitatea între 120 litri - 240 litri şi sunt de tip: 1. resturi de carne şi peşte, gătite sau proaspete; 2. resturi de produse lactate (lapte, smântână, brânză, iaurt, unt, frişcă); ouă întregi; grăsimi animale şi uleiuri vegetale (în cazul în care nu se colectează separat), excremente ale animalelor de companie; . scutece/tampoane; . cenuşă de la sobe (dacă se ard şi cărbuni); . resturi vegetale din curte tratate cu pesticide; . lemn tratat sau vopsit; 10. conținutul sacului de la aspirator; 11. mucuri de țigări; 12. veselă din porțelan/sticlă spartă, geamuri sparte. 13. resturi de fructe şi de legume proaspete sau gătite; 14, resturi de pâine şi cereale; 15. zaț de cafea/resturi de ceai; 16. păr şi blană; 17. haine vechi din fibre naturale (lână, bumbac, mătase) mărunțite; 18. coji de ouă; 19. coji de nucă; 20. cenuşă de la sobe (când se arde numai lemn); 21. rumegus, fân şi paie; 22. resturi vegetale din curte (frunze, crengi şi nuiele mărunțite, flori); 23, plante de casă; 24, ziare, hârtie, carton mărunțite, umede şi murdare.

b) deşeurile reciclabile de tip hârtie şi carton, curate şi mărunțite, deşeurile reciclabile din material de tip plastic, metal/aluminiu se colectează în recipiente (pubele/saci de culoare galbenă cu capacitatea între 120 litri - 240 litri ) / ( tip clopot de culoare albastră cu capacitatea de 1100 litri). c) deşeurile reciclabile din material de tip sticlă albă/colorată se colectează, în recipiente (tip clopot de culoare verde cu capcitatea de 1100 litri ), nefiind permis amestecul sticlei cu deşeuri din materiale de tip porțelan/ceramică. (2) În vederea reducerii cantităţii de DEEE eliminate ca deşeuri municipale nesortate şi pentru atingerea unui nivel ridicat de colectare separată, cetăţenii care intenționează să se debaraseze de DEEE-uri pot să le predea, prin aport voluntar, la punctele de colectare special amenajate în următoarele locații: Calea Torontalului nr.94, Aleea Avram Imbroane nr.70, str.Energiei nr.3 (vis-a- vis de CET Sud) şi Calea Moşniţei nr.2. (3) Operatorul care preia aceste fluxuri trebuie să aibă un sistem de evidență a gestionării pentru fiecare locaţie, din care să rezulte: - data în care s-a realizat preluarea acestor deşeuri; - cantitățile totale preluate de la cetățeni, - descrierea succintă a tipului de deşeu preluat; - cantitățile transportate la instalația de sortare/valorificare/depozitul de deşeuri. (1) După colectare, deşeurile menajere şi deşeurile similare vor fi supuse procesului de sortare/tratare. (2) Este interzisă depozitarea deşeurilor biodegradabile şi a deşeurilor reciclabile colectate separat. ART.21 (1) Colectarea separată a deşeurilor se realizează astfel: (a). zilnic, din zonele centrale şi de la unitățile de alimentație şi cazare, piețe agroalimentare, unităţile sanitare cu paturi, grădiniţe şi creşe; (B) de două ori pe săptămână în celelalte cazuri, cu condiția ca la precolectare să fie asigurate condiţiile de înmagazinare pentru această ritmicitate, (c) pentru zona pietonală din Centrul Istoric al Municipiului Timişoara: - în zilele de marţi — vineri, în intervalul orar 11.00-15.00 (pe străzile: Enrico Carusso, Dimirie Cantemir, General Praporgescu, Janos Bolyai, Lucian Blaga, Piaţa Sfântul Gheorghe; - în zilele de miercuri - sâmbătă, în intervalul orar 09.00-14.00 (pe străzile: Francesco Griselliny, Eugeniu de Savoya, Florimund Mercy, Vasile Alecsandri, 9 Mai, Episcop Augustin Pacha, General Traian Doda, Piaţa Unirii, Piaţa Libertăţii, (2) Colectarea deşeurilor reciclabile uscate: (a) pentru deşeurile reciclabile uscate colectate „din poartă în poartă” - o dată pe săptămână; (b) pentru deşeurile reciclabile uscate colectate „din punctele de colectare” - o dată la 3 zile. (3) Intervalul-ritmicitatea între două colectări prevăzut la alin. (1) poate fi mărit la solicitarea autorității administraţiei publice locale, iar graficele de colectare deşeuri municipale pentru zona centrului istoric prevăzut la alin.(1) lit(c) pot fi modificate la solicitarea autorității administrației publice locale. ART.22 (1) Colectarea deşeurilor menajere şi similare se poate face în următoarele moduri: a) colectarea în containere/recipiente închise; b) colectarea prin schimb de recipiente; c) colectarea realizată prin selectare în saci/pungi de plastic asiguraţi de operator; d) alte sisteme care îndeplinesc condițiile impuse prin normele igienico-sanitare şi de protecţie a mediului. (2) Colectarea deşeurilor municipale se efectuează folosindu-se doar autovehicule special echipate pentru transportul acestora, 10

(3) Vehiculele vor fi încărcate astfel încât deşeurile să nu fie vizibile şi să nu existe posibilitatea împrăştierii lor pe calea publică. Fiecărui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea operațiunilor specifice, în condiții de siguranță şi de eficiență. (4) Încărcarea deşeurilor municipale în autovehiculele transportatoare se face direct din recipiente. Este interzisă descărcarea recipientelor pe sol în vederea încărcării acestora în autovehicule. (5) Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze recipientele astfel încât să nu se producă praf, zgomot sau să se răspândească deşeuri în afara autovehiculelor de transport. După golire, recipientele vor fi aşezate în locul de unde au fost ridicate. (6) În cazul deteriorării unor recipiente, pungi/saci de plastic şi al împrăştierii accidentale a deşeurilor în timpul operațiunii de golire, personalul care execută colectarea este obligat să încarce întreaga cantitate de deşeuri în autovehicul, astfel încât locul să rămână curat, fiind dotat corespunzător pentru această activitate. (7) Personalul care execută colectarea este obligat să încarce în autovehicule întreaga cantitate de deşeuri existente la punctele de colectare, lăsând locul curat şi măturat chiar dacă există deşeuri municipale amplasate lângă containerele de colectare. (8) În cazul în care în/lângă recipientele sau containerele de colectare sunt depozitate şi deşeuri din construcții, acestea vor fi colectate separat, după caz, înştiințând în scris utilizatorul, persoana fizită/juridică identificată despre acest fapt, precum și despre suma suplimentară pe care trebuie s-o plătească pentru colectarea acelor deşeuri. ART. 23 Operatorul are obligația să colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul public, inclusiv cele de la punctele de colectare a deşeurilor municipale, şi să le predea persoanelor juridice care desfăşoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piață anvelope noi şi/ori anvelope uzate destinate reutilizării, dacă acesta nu este autorizat pentru această activitate în condițiile legii. ART.24 (1) Deşeurile periculoase din deşeurile menajere se vor transporta de către deținători, prin aport voluntar, la unul din punctele de colectare special amenajate în următoarele locaţii: Calea . Torontalului nr.94, Aleea Avram Imbroane nr.70, str.Energiei nr.3 (vis-a-vis de CET Sud) şi Calea Moşniţei nr.2.Este interzisă amestecarea deşeurilor periculoase cu alte fluxuri de deşeuri menajere. (2) Colectarea deşeurilor menajere periculoase se realizează şi în cadrul unor campanii de colectare, precum şi a acţiunilor ecologice, cu maşini specializate pentru colectarea şi transportul deşeurilor periculoase. Colectarea se va realiza după un program stabilit, comunicat cetăţenilor prin afişare pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara, intermediul mass-media locală şi pliante . Deşeurile periculoase menajere colectate vor fi transportate şi stocate temporar în spațiile special amenajate în acest scop. Preluarea, stocarea temporară, precum şi tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase menajere se realizează în condițiile legii. ART. 25 Deşeurile rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate din activitatea de îngrijiri medicale acordate în cabinete medicale amplasate în condominii au acelaşi regim cu cel al deşeurilor rezultate din activitatea medicală, conform reglementărilor legale specifice. Persoanele care îşi administrează singure tratamente injectabile la domiciliu şi cadrele medicale care aplică tratamente la domiciliu sunt obligate să colecteze deşeurile rezultate în recipiente cu pereți rezistenți (cutii din carton, cutii din metal etc.), pe care le vor depune la cea mai apropiată unitate de asistență medicală publică, care are obligația de a le primi. Cabinetele medicale vor respecta legislația specifică în domeniu. Se interzice colectarea deşeurilor rezultate din îngrijiri medicale în containerele de colectare a deşeurilor municipale. ART.26 d) În cazul unităților sanitare şi veterinare, operatorii de salubrizare sunt responsabili numai pentru colectarea deşeurilor similare celor menajere. Este interzisă amestecarea cu deşeurile similare sau 11

predarea către operatorii de salubrizare, dacă aceştia nu sunt autorizați, a următoarelor categorii de deşeuri rezultate din activitățile unităților sanitare şi din activități veterinare şi/ori cercetări conexe: a) obiecte ascuțite; b) fragmente şi organe umane, inclusiv recipiente de sânge şi sânge conservat; c) deşeuri a căror colectare şi eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor; d) substanțe chimice periculoase şi nepericuloase; e) medicamente citotoxice şi citostatice; f) alte tipuri de medicamente; g) deşeurile de amalgam de la tratamentele stomatologice. (2) Colectarea şi stocarea deşeurilor prevăzute la alin. (1) se realizează în condițiile reglementate de legislația specifică, aplicabilă deşeurilor medicale. Colectarea, transportul şi eliminarea acestor tipuri de deşeuri se realizează de către operatori economici autorizați în condițiile legii. ART.27 (1) Deșeurile voluminoase constau în deşeuri solide de dimensiuni mari, precum mobilier, covoare, saltele, obiecte mari de folosință îndelungată, altele decât deşeurile de echipamente electrice şi electronice, care nu pot fi preluate cu sistemele obişnuite de colectare a deşeurilor municipale. (2) Deşeurile voluminoase se vor transporta de către deținători, prin aport voluntar, la unul din punctele de colectare special amenajate în următoarele locaţii: Calea Torontalului nr.94, Aleea Avram Imbroane nr.70, str.Energiei nr.3 (vis-a-vis de CET Sud) şi Calea Moşniței nr.2. (3) Deșeurile voluminoase provenite de la deţinătorii de deşeuri vor fi colectate în cadrul acţiunilor ecologice “Curăţenia Generală de Primăvară” şi “Curăţenia Generală de Toamnă” de către operatorul de salubrizare, conform unui program întocmit şi aprobat de autoritatea administrației publice locale. (4) Colectarea se va realiza separat, pe categorii de deşeuri, prin stabilirea zilelor şi intervalului orar de aşa natură încât deținătorii de deşeuri voluminoase să poată preda aceste deşeuri, iar operatorul serviciului de salubrizare să poată asigura colectarea şi transportul periodic al deşeurilor voluminoase spre instalațiile de tratare. (5) Deşeurile voluminoase vor fi trarisportate de deținătorul acestora în vederea preluării de către operatorul de salubrizare, în locurile stabilite de autoritatea locală şi amenajate în acest scop şi unde există căi de acces pentru mijloacele de transport. Dacă acest lucru nu este realizabil, din cauza spațiului limitat, deşeurile vor fi aduse de deținător în alte locuri special stabilite de autoritatea administrației publice locale sau direct la mijlocul de transport în locul/la data/ora stabilite, astfel încât să nu fie incomodată circulația rutieră. (6) Colectarea deşeurilor voluminoase se poate face şi direct de la deținătorul acestora, în urma solicitării adresate către operatorul de salubrizare, cu specificarea caracteristicelor şi cantităților acestora. În această situație, operatorul de salubrizare poate să stabilească o altă dată şi oră decât cea aprobată de autoritatea administrației publice locale, în cadrul programelor de colectare a deşeurilor voluminoase, dacă operația de colectare presupune un volum mai mare de 2 mc de deşeuri, prin corelarea volumului. deşeurilor preluate şi capacitatea de transport afectată, se justifică din punct de vedere economic. (7) Operatorul trebuie să aibă un sistem de evidență a gestionării deşeurilor voluminoase din care sărezulte: a) data în care s-a realizat colectarea, transportul şi depozitarea la instalația de tratare; b) punctele de colectare de unde s-a făcut colectarea; c) cantitățile totale preluate de la populație, persoane juridice de drept public şi privat, d) cantitățile de deşeuri rezultate în urma tratării, pe sortimente; e) cantitățile ce urmează a fi transportate la depozitul de deşeuri. ART. 28 12

(1) Transportul deşeurilor, în funcție de tipul acestora, se realizează numai de operatorul serviciului de salubrizare care trebuie să utilizeze autovehicule destinate acestui scop, acoperite şi prevăzute cu dispozitive de golire automată a recipientelor de colectare, care să nu permită împrăştierea deşeurilor sau a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide în timpul transportului. (2) Starea tehnică a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare circulației pe drumurile publice şi să prezinte o bună etanşeitate a benelor de încărcare, fără scurgeri de levigat sau alte lichide. 3) Autovehiculele care transportă deşeuri municipale trebuie să aibă un aspect îngrijit şi să fie personalizate cu sigla operatorului. (4) Autovehiculele trebuie să aibă dimensiunile adaptate la condițiile de drum, structura localităților şi structura arhitecturală a diferitelor clădiri, dotarea tehnică necesară pentru intervenție în cazul unor accidente sau defecţiuni apărute în timpul transportării deşeurilor. (5) Personalul operativ care deserveşte mijloacele auto trebuie să fie instruit pentru efectuarea transportului în condiţii de siguranță, să deţină toate documentele de însoţire şi să nu abandoneze deşeurile pe traseu. (6) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației şi a mediului, care au fost aprobate de autoritățile administrației publice locale. Pentru minimizarea distanțelor de transport se vor utiliza stația de sortare şi punctele de colectare, (7) Consiliul Local al Municipiului Timişoara stabileşte arterele şi intervalul orar de colectare a deşeurilor municipale, preferabil între orele 22:00-6:00, pe arterele cu iluminat public corespunzător, în (8) Pentru fluidizarea traficului, reducerea costurilor şi utilizarea eficientă a parcului de autovehicule, Consiliul Local al Municipiului Timişoara va analiza oportunitatea colectării deşeurilor municipale exclusiv în intervalul orar 22:00-6:00 de la operatorii economici şi instituțiile publice care dispun de spații de colectare. (9) Vehiculele vor fi întreţinute astfel încât să corespundă scopului propus, benele şi containerele vor fi spălate la cel mult două zile şi vor fi dezinfectate săptămânal în interior şi la exterior, conform normelor tehnice precizate de producător sau în actele normative în vigoare, numai în spațiile care sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate provenite din spălare, separat de sistemul de canalizare al localității. Apele uzate provenite din spălatul autovehiculelor vor fi transportate la stația de epurare a apelor uzate a localității, dacă nu există stație de epurare proprie. ART.29 (1) În situația în care, ca urmare a execuţiei unor lucrări planificate la infrastructura tehnico- edilitară, este împiedicată utilizarea punctelor de colectare stabilite şi/sau accesul autovehiculelor destinate transportului deşeurilor municipale şi/sau al oricărui alt tip de deşeu, operatorul, pe baza notificării transmise de autoritatea administrației publice locale, trebuie să anunțe utilizatorii cu cel puțin 5 zile înainte despre situația intervenită, durata acesteia, punctele de colectare care se utilizează temporar în această perioadă şi programul de colectare. (2) Pe toată această perioadă operatorul are obligaţia să doteze punctele de colectare care urmează a fi folosite temporar de utilizatorii afectați cu recipiente suficiente şi să reducă intervalul între două colectări succesive, dacă este cazul. (3) În cazul apariției unor intemperii ce au ca efect întreruperea serviciului sau diminuarea cantităților contractate de la utilizatori, operatorul are obligația să anunțe această situație și să factureze numai cantitățile sau serviciile efectiv realizate. ART. 30 Operatorii economici producători de deşeuri, precum şi operatorii economici specializați în conceperea şi proiectarea activităților tehnologice ce pot genera deşeuri au următoarele obligații: a) să adopte, încă de la faza de concepție şi proiectare a unui produs, soluțiile şi tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deşeurilor; b) să ia măsurile necesare de reducere la minimum a cantităților de deşeuri rezultate din activitățile existente; 13

c) să nu amestece deşeurile periculoase cu deşeuri nepericuloase; d) să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deşeuri în mediu; e) să ia măsurile necesare astfel încât eliminarea deşeurilor să se facă în condiții de respectare a reglementărilor privind protecția populației, a mediului şi a prezentului regulament-cadru; f) să nu abandoneze deşeurile şi să nu le depoziteze în locuri neautorizate; g) să separe deşeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora. ART.31 Operatorii care prestează activitatea de colectare şi transport al deşeurilor municipale au şi următoarele obligații: a) să dețină toate documentele necesare de însoţire a deşeurilor transportate, din care să rezulte proveniența deşeurilor/locul de încărcare, tipurile de deşeuri transportate, locul de destinație şi, după caz, cantitatea de deşeuri transportate şi codificarea acestora conform legii; b) să folosească traseele cele mai scurte şi/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației şi a mediului şi care au fost aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara; c) să nu abandoneze deşeuri pe traseu şi să le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor sau cele existente pe traseul de colectare şi transport, cu excepția celor periculoase care nu sunt înglobate în deşeurile municipale; d) să informeze populația privind colectarea separată a deşeurilor, precum şi modalitățile de prevenire a generării deşeurilor. Informarea şi conştientizarea populației se va realiza prin campanii de informare şi conştientizare, prin distribuția de pliante, broşuri, afişe, prin activități educative, prin clipuri publicitare la radio şi televiziune. SECȚIUNEA 22-a Colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora ART.32 Deşeurile din construcții provenite de la populație sunt deşeuri solide generate de activități de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuințelor proprietate individuală. În mod uzual, aceste deşeuri conțin beton, ceramică, cărămizi, țigle, materiale pe bază de ghips, lemn, sticlă, materiale plastice, metale, materiale de izolație şi altele asemenea. ART.33 (1) Deşeurile din construcții provenite de la populație, în cantități de peste 1 mc, se colectează prin grija deținătorului şi sunt transportate de către operator în baza unui contract de prestări servicii sau comandă scrisă la instalațiile de concasare/sortare/valorificare sau la depozitele conforme, dacă acestea nu pot fi valorificate. (2) Deşeurile generate de cetățeni din activitățile de reparații şi amenajări a clădirilor şi locuinţelor, în cantitate de sub 1 mc se vor transporta de aceştia la unul din punctele de colectare special amenajate în următoarele locaţii: Calea Torontalului nr.94, Aleea Avram Imbroane nr.70, str.Energiei nr.3 (vis-a-vis de CET Sud) şi Calea Moşniţei nr.2. Preluarea deşeurilor de la cetăţeni la punctele de colectare se face pe bază de act de identitate. Fiecare cetățean beneficiază, o dată pe lună, de preluarea gratuită a deşeurilor rezultate din activități de reparații şi amenajări la clădiri şi locuințe în cantitate de sub 1 mc/lună. (3) Colectarea deşeurilor din construcții se realizează numai în containere standardizate acoperite, fiind interzisă abandonarea/deversarea acestor deşeuri în recipientele sau containerele în care se depun deşeurile municipale. (4) Transportul deşeurilor din construcții provenite de la populație se realizează în containerele în care s-a realizat colectarea sau în mijloace de transport prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau împrăștierea acestora în timpul transportului. 14

(5) În cazul deşeurilor din construcții prin a căror manipulare se degajă praf se vor lua măsurile necesare de umectare, astfel încât cantitatea de praf degajată în aer să fie sub concentrația admisă, ART. 34 (1) Deșeurile din construcții și demolări pot fi sortate, reciclate şi folosite la realizarea infrastructurii de drumuri sau ca materii prime secundare în procesul tehnologic de realizare a unor produse specific şi necesare acestui domeniu. (2) Eliminarea deşeurilor se face la depozitele conforme, în sectoarele stabilite pentru depozitarea deşeurilor din construcţii şi demolări, cu respectarea condițiilor împuse de tehnologia de depozitare controlată. ART. 35 (1) Deşeurile rezultate din construcții, care conțin azbest, nu se amestecă cu celelalte deşeuri şi vor fi colectate separat, în aşa fel încât să nu se degajeze fibre din material; personalul care realizează această operație va purta echipament de protecție, special, pentru lucrul cu azbestul. (2) Containerele în care se colectează deşeurile periculoase din construcții trebuie să fie prevăzute cu semne convenționale distinctive utilizate pentru avertizare în cazul substanțelor otrăvitoare şi să fie inscripționate cu avertizarea "PERICOL DE MOARTE". ART. 36 Este interzisă abandonarea şi depozitarea deşeurilor din construcții şi demolări pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara. SECȚIUNEA a 3-a Organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor ART. 37 (1) Indiferent de natura deşeurilor, acestea pot fi supuse unui proces de prelucrare, neutralizare şi valorificare materială şi energetică. (2) Operatorii trebuie să îşi organizeze activitatea astfel încât să se asigure un grad cât mai mare de valorificare a deşeurilor. (3) Metodele şi tehnologiile de valorificare a deşeurilor trebuie să respecte legislația în vigoare şi să fie în concordanță cu planurile de gestionare a deşeurilor la nivel național, regional, județean şi cu prevederile Master Planului şi Studiului de Fezabilitate privind Sistemul Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Timiş. ART. 38 (l)Deşeurile biodegradabile colectate separat, inclusiv cele preponderent vegetale provenite din parcuri, grădini, curți şi alte spații verzi sunt transportate la stația de compostare pentru obținerea de compost, care trebuie să îndeplinească condiţiile de calitate pentru utilizarea sa în agricultură. (2) Gazele de fermentare şi apele exfiltrate, rezultate din procesul de compostare, se captează şi se dirijează spre instalații adecvate de tratare şi neutralizare. ART. 39 (1) În cazul gospodăriilor individuale din zonele periferice ale Municipiului Timişoara se pot amenaja instalații proprii de neutralizare prin compostare în amenajări proprii, care nu poluează mediul şi nu produc disconfort, amplasate la cel puțin 10 m de locuințe, în incinta gospodăriei, (2) În vederea promovării activității de compostare la domiciliu, operatorul de colectare împreună cu Primăria Municipiului Timişoara, vor organiza campanii de informare şi conştientizare şi vor monitoriza periodic rezultatele acestei activități. ART. 40 Operatorul va defini în procedurile operaţionale proprii modul de prelucrare, neutralizare şi valorificare materială şi/sau energetică a deşeurilor, astfel încât cantitatea de deşeuri depozitate să fie minimă. 135

SECŢIUNEA a 4-a Sortarea deşeurilor municipale în stațiile de sortare ART, 41 (1) Deşeurile de hârtie şi carton, de plastic şi metal colectate separat de la toți producătorii de deşeuri de pe teritoriul Municipiului Timişoara se transportă către stația de sortare numai de către operatorul licențiat A.N.R.S.C. care are contract de delegare a gestiunii încheiat cu Consiliul local al Municipiului Timişoara. (2) Deșeurile reziduale (fracția umedă) colectate din Municipiul Timișoara vor fi transportate la Linia de sortare în vederea valorificării energetice. (3) Deşeurile valorificabile energetic, rezultate în urma procesului de tratare mecanică, sunt balotate și transportate către agenți economici autorizați în vederea co-procesării în industria cimentului. (4) Sortarea se realizează pe tipuri de materiale, în funcție de cerințele de calitate solicitate de operatorii reciclatori. (5) În situația în care transportul deşeurilor sortate de la stația de sortare către instalațiile de tratare, inclusiv reciclare, nu face obiectul unui contract de delegare, aceste servicii se asigură de către operatorii economici care au contracte de vânzare-cumpărare încheiate cu operatorul staţiei de sortare, în condițiile legii. ART. 42 (1) Deşeurile de sticlă colectate separat în recipienti care vor respecta codul de culori de la generatorii de deşeuri, vor fi transportate de către operatorii de salubrizare la spațiile de stocare temporară, special amenajate în incinta stațiilor de sortare. (2) Operatorii stațiilor de sortare/stocare temporară asigură predarea către operatorii reciclatori a deşeurilor de sticlă colectate separat. ART. 43 Operatorii care asigură activitatea de sortare a deşeurilor au şi următoarele obligaţii specifice: a) să deţină spații special amenajate pentru stocarea temporară a deşeurilor ce urmează a fi sortate, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare; b) să asigure valorificarea întregii cantități de deşeuri sortate, evitând formarea de stocuri; c) să folosească, pentru sortarea deşeurilor, tehnologii şi instalații care îndeplinesc condițiile legale privind funcționarea acestora; d) să se îngrijească de eliminarea reziduurilor rezultate din procesul de sortare a deşeurilor. ART. 44 Spațiile în care se desfăşoară activitatea de sortare vor trebui să îndeplinească cel puţin următoarele condiții: a) să dispună de o platformă betonată cu o suprafață suficientă pentru primirea deşeurilor şi pentru stocarea temporară, separată, a fiecărui tip de deşeu reciclabil; b) să fie prevăzute cu cântar electronic de cântărire a autovehiculelor, cu transmisia şi înregistrarea datelor la dispecer şi cu verificarea metrologică în termenul de valabilitate; c) să fie prevăzute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluvială sau din procesul tehnologic de sortare şi spălare; d) să aibă instalație de spălare şi dezinfectare; e) să fie prevăzute cu instalații de tratare a apelor uzate, conform normativelor în vigoare, sau să existe posibilitatea de transportare a acestora la stațiile de epurare a apelor uzate; f) să fie prevăzute cu puncte de prelevare a probelor apelor uzate colectate; g) să existe posibilitatea de acces în fiecare zonă de stocare, fără a exista posibilitatea de contaminare reciprocă a diferitelor tipuri de deşeuri; h) să existe grupuri sanitare şi vestiare conform normativelor în vigoare; i) să fie dotate cu instalație de iluminat corespunzătoare care să asigure o luminanță necesară asigurării activității în orice perioadă a zilei; 16

j) să fie prevăzute cu instalații de detecție şi de stins incendiul; k) să fie prevăzute cu instalații de presare și balotare pentru diferite tipuri de materiale reciclabile. ART. 45 (1) Operatorul serviciului de salubrizare împreună cu Primăria Municipiului Timişoara vor stabili modalitatea de predare şi valorificare a materialelor recuperate, inclusiv facilitățile acordate utilizatorilor care aplică precolectarea selectivă. (2) Operatorul împreună cu Primăria Municipiului Timişoara vor lua măsuri pentru informarea, responsabilizarea, educarea şi conştientizarea populației cu privire la necesitatea preselectării şi valorificării materialelor recuperabile, prin toate mijloacele pe care le au la îndemână: mass-media scrisă şi audiovizuală, broşuri, afişe, inclusiv în unitățile de învățământ. SECȚIUNEA a 6-a Măturatul, spălatul, stropirea şi întreținerea căilor publice ART. 46 (1) Operațiunile de măturat manual şi mecanizat, curățare şi răzuire a rigolelor, spălare, stropire şi întreținere a căilor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public, (2) În vederea reducerii riscului de îmbolnăvire a populației ca urmare a acțiunii patogene a microorganismelor existente în praful stradal, Consiliul Local al Municipiului Timişoara stabileşte intervalul orar de efectuare a operațiunilor de stropire, măturare și spălare a căilor publice, Intervalul orar şi ordinea de prioritate vor fi alese astfel încât să se evite intervalele orare în care se produc aglomerații umane în zonele în care se efectuează aceste activități. De regulă, intervalul orar recomandat pentru efectuarea operațiunilor de stropire, măturare şi spălare va fi între orele 22,00-6,00 pe arterele care au sistem de iluminat public corespunzător. (3) Prin excepție de la prevederile alin, (2) operațiile de stropire, măturare şi spălare nu se realizează în-acele zile în care plouă pe toată perioada zilei, (4) Arterele de circulație, zilele din cursul săptămânii şi numărul de treceri în ziua respectivă pe/în care se execută activitatea de stropit, măturat şi spălat sunt cele cuprinse în caietul de sarcini al serviciului şi/sau graficele de lucrări. (5) Numărul arterelor de circulație pe care se efectuează activitatea de stropit, măturat, spălat şi/sau frecvenţa de execuţie a acestora se poate modifica în funcție de condițiile nou apărute şi fondurile financiare alocate de la bugetul local, cu înştiinţarea prealabilă a operatorului. (6) Măturatul se efectuează pe o lățime de 2,2 metri de la bordură sau de la rigola centrală, astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau acțiunii vântului să nu depăşească concentrația de pulberi admisă prin normele în vigoare. (7) În vederea evitării formării prafului şi crearea unui climat citadin igienic, pentru realizarea activităţii de măturat mecanic sunt folosite autospeciale dotate cu perie rotativă, cilindrică, dispozitiv de umectare şi dispozitiv de aspirare. (8) Măturatul mecanic se realizează cu automăturători colectoare, echipate cu perii cilindrice şi/sau circulare care acţionează pe toată lungimea străzilor cu respectarea concomitentă a următoarelor condiţii: suprafața carosabilă sau a trotuarelor să fie constituită din asfalt; suprafața carosabilă sau a trotuarelor să nu fie acoperită cu zăpadă, gheață sau polei; activitatea se execută noaptea/ziua. (9) Activitatea se desfăşoară pe străzile şi cu frecvența de lucru prevăzute în graficele întocmite de autoritatea publică locală şi acceptate de operator. (10) Operațiunea de măturat mecanic trebuie să se desfăşoare eficient, fără a lăsa urme pe carosabil:resturi de nisip, pietriș, etc., iar în cazul în care aceste resturi apar vor fi curățate imediat. În 17

cazul neîndepărtării acestor resturi de nisip, pietriş, în momentul recepției, strada respectivă nu va fi confirmată. (11) În cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare, pe o stradă/un tronson de stradă pe care nu se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubrizare este obligat să efectueze numai operațiile de salubrizare manuală şi întreținere, pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare. (12) În cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare pe o stradă/un tronson de stradă pe care se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubrizare nu va efectua operațiile de salubrizare stradală pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare. Menţinerea stării de salubritate a străzii/tronsonului de stradă cade în sarcina constructorului. (13) Autorităţile administrațiilor publice locale, prin administratorii reţelelor stradale din localitate, au obligativitatea ca la predarea amplasamentului către constructor să invite şi reprezentantul operatorului de salubrizare stradală care acţionează pe artera ce va fi supusă lucrărilor edilitare în carosabil/trotuare. ART. 47 (1) Măturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, inclusiv pe peroanele şi în staţiile fără refugii a mijloacelor de transport în comun, în piețe, locurile de parcare publice sau pe suprafețe anexe ale spațiilor de circulație, de odihnă ori agrement, în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanic. (2) Din punct de vedere al îmbrăcămintei spațiilor de circulaţie, de odihnă sau de agrement, măturatul se realizează pe suprafețe îmbrăcate cu asfal, pavele, piatră cubică sau betonate. (3) Măturatul manual se efectuează pe o lăţime de 2,2 m de la bordură sau de la rigola centrală spre axul căii publice, pe toată perioada anului, cu excepția perioadei în care plouă, se efectuează curăţatul zăpezii sau temeperatura exterioară este sub cea de îngheț. (4) Întreţinerea curățeniei străzilor în timpul zilei se efectuează pe toată durata zilei şi cuprinde operațiunile de măturat stradal, al spațiilor verzi stradale, al spațiilor de agrement şi odihnă, al parcărilor, precum şi colectarea şi îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coşurile de gunoi și în scrumiere, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public. (5) Operaţiunea de măturat mecanizat se efectuează pe toată perioada anului, cu excepția perioadei în care se efectuează curățatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub cea de îngheţ. (6) Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual se va face în saci de plastic de culoare neagră inscripționați cu denumirea operatorului, care se vor depune lângă bordura carosabilului de unde vor fi colectați şi transportaţi de către operator în mod obligatoriu până la terminarea programului de lucru. (7) Deșeurile reziduurile stradale rezultate din activitatea de măturat, dacă nu au fost amestecate cu deşeurile municipale, pot fi transportate direct la depozitul de deşeuri, fără a fi necesară efectuarea operației de sortare. ART. 48 (1) Perioada de realizare a stropitului este, de regulă, de la 1 aprilie până la 1 octombrie, perioadă ce poate fi modificată de autoritatea administrației publice locale, în funcție de condițiile meteorologice concrete şi se practică pe suprafețele în prealabil salubrizate. (2) Este interzisă efectuarea operațiilor de stropire şi spălare în perioada în care, conform prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului. (3) La executarea operației de stropire se va avea în vedere să nu fie afectați pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare din zona în care acționează utilajul ce realizează operațiunea. ART. 49 (1) Operațiunea de spălare se execută atât pe partea carosabilă, cât şi pe trotuare, după terminarea operației de măturare şi curățare a tigolelor. 18

(2) Spălatul se realizează cu jet de apă cu presiune ridicată, fiind interzis spălatul cu furtunul racordat la hidranții stradali sau la autocisternele care nu sunt prevăzute cu instalațiile necesare să realizeze presiunea prescrisă. (3) Operaţiunea de spălare se execută în tot timpul anului, în funcție de condițiile meteorologice concrete şi la o temperatură exterioară de cel puțin 7*C. (4) Este interzisă operația de spălare sau stropire în anotimpul călduros, în intervalul orar 13,00- 17,00, dacă indicele de confort termic depăşeşte pragul valoric de 75 de unități. (5) Pentru asigurarea condițiilor prevăzute la alin. (4) şi pentru planificarea operațiilor de stropire şi spălare, operatorii de salubrizare vor întreprinde toate măsurile necesare ca în perioada de vară să cunoască valoarea indicelui de confort la ora 12,00 şi prognoza pentru perioada imediat următoare de două zile de la Administraţia Națională de Meteorologie. (6) Operatorul are obligația să anunțe autoritatea administrației publice locale despre toate situațiile în care este împiedicată realizarea operațiilor de spălare, stropire sau măturare. (7) Curățatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operația de măturare. Răzuirea rigolelor de pământ se realizează cu frecvența stabilită în caietul de sarcini, dar nu mai puțin de o dată pe lună. (8) Lăţimea medie pe care se aplică curățarea rigolelor este de 0,75 m, măsurată de la bordură spre axul median al străzii. ART. 50 (1) Pentru realizarea operațiunii de stropire sau spălare se utilizează numai apă industrială luată din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al localității sau din apele de suprafață sau de adâncime, cu aprobarea autorității administrației publice locale, pe baza avizului sanitar. (2) În cazul în care din considerente tehnico-economice nu se poate utiliza apa industrială, se poate folosi și apă prelevată de la hidranții stradali, cu acordul operatorului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. (3) În toate situațiile, alimentarea cu apă industrială sau potabilă se realizează pe baza unui contract încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. (4) Substanțele utilizate în procesul de spălare trebuie să fie aprobate de autoritatea administrației publice locale. SECŢIUNEA a 7-a Curățarea şi transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț ART. 51 (1) Operatorul care prestează activitatea de curățare şi de transport al zăpezii îşi va organiza sistemul de informare şi control asupra stării drumurilor, precum şi a modului de pregătire şi acţionare pe timp de iarnă. (2) Pentru asigurarea circulației rutiere şi pietonale în condiții de siguranță în timpul iernii, operatorul va întocmi anual un program comun de acţiune cu autoritățile administrației publice locale, până la 1 octombrie, pentru acţiunile necesare privind deszăpezirea, prevenirea şi combaterea poleiului, care va cuprinde măsuri: a) pregătitoare; b) de prevenire a înzăpezirii şi măsuri de deszăpezire; c) de prevenire şi combatere a poleiului. (3) Operatorul are obligația de a transmite serviciului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara până la data de 5 octombrie a fiecărui an, situația stocurilor de materiale necesare pentru desfăşurarea în bune condiții a activității de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ. 19

ART. 52 Autoritatea administrației publice locale, împreună cu operatorul, va lua măsurile de organizare a intervențiilor pe timp de iarnă, care constau în: a) stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenție pe străzile din cadrul localității şi dotarea necesară deszăpezirii pe timp de iarnă; b) organizarea unităților operative de acțiune; c) întocmirea programului de pregătire şi acțiune operativă în timpul iernii, ART. 53 La nivelul Municipiului Timişoara se va întocmi anual, până la data de 1 noiembrie, programul de pregătire şi acțiune operativă în timpul iernii, care va cuprinde cel puțin: a) centralizatorul materialelor antiderapante, al carburanţilor şi lubrifianților; b) centralizatorul utilajelor şi mijloacelor de deszăpezire, combatere polei şi încărcare a zăpezii; c) lista străzilor şi a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa; d) lista străzilor şi a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa cu prioritate; e) lista străzilor pe care se află obiective sociale (creşe, grădinițe, cămine de bătrâni, stații de salvare, spitale, unități de învățământ); f) lista mijloacelor de comunicare; g) lista persoanelor responsabile de îndeplinirea programului, cu adresa şi numerele de telefon de la serviciu şi de acasă; h) lista mobilierului stradal, cu precizarea localizării capacelor căminelor de canalizare şi a gurilor de scurgere; i) lista staţiilor şi refugiilor de transport în comun; 1) lista locațiilor de depozitare a zăpezii; k) dispunerea spațiilor pentru adunarea şi odihna personalului. ART. 54 Operațiunile de curățare și transport al zăpezii şi de acţionare cu materiale antiderapante se realizează obligatoriu pe străzile sau tronsoanele de străzi în pantă, poduri, pe străzile sau tronsoanele de străzi situate de-a lungul lacurilor şi al cursurilor de apă. ART. 55 (1) Îndepărtarea zăpezii se va realiza atât manual, cât şi mecanizat, în funcție de condițiile specifice din teren. (2) Îndepărtarea zăpezii manual se efectuează atât ziua, cât şi noaptea, în funcție de necesități, cu respectarea instrucțiunilor de securitate şi sănătate a muncii. (3) Operatorii serviciului de salubrizare au obligația de a încheia convenții cu Administrația Națională de Meteorologie, pentru a cunoaşte zilnic prognoza pentru următoarele 3 zile privind evoluția temperaturii nocturne şi diurne şi a cantităților de precipitații sub formă de zăpadă şi de a transmite compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara până la data de 1 noiembrie a fiecărui an, o copie a convenției. (4) În funcție de prognoza meteorologică primită, operatorul va acţiona preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă şi a formării poleiului. ART. 56 (1) În cazul depunerii stratului de zăpadă şi formării gheții, arterele de circulație a mijloacelor de transport în comun, spațiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul stațiilor mijloacelor de transport în comun, respectiv refugiile de pietoni ale stațiilor de tramvai, căile de acces la instituțiile publice, stațiile de metrou și unitățile de alimentație publică trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii. (2) În cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore se va interveni cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă mijloacele de transport în comun. 20

(3) Acţiunea de deszăpezire trebuie să continue până la degajarea tuturor străzilor şi aleilor din cadrul localității. (4) Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât şi gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare. ART. 57 (1) Evidenţa activității privind combaterea poleiului şi deszăpezirii străzilor din localitate pe timp de iarnă se va ține de către operator într-un registru special întocmit pentru această activitate şi denumit "jurnal de activitate pe timp de iarnă”. (2) Jurnalul de activitate pe timp de iarnă constituie documentul primar de bază pentru verificarea activității şi decontarea lucrărilor efectuate şi va fi transmis de operator reprezentantului împuternicit al Primăriei Municipiului Timişoara numai însoțit de o copie după informaţiile primite de la Administraţia Naţională de Meteorologie privind:temperatura minimă/maximă, cantitatea de precipitații, fenomene meteorologice semnificative şi grosimea stratului de zăpadă înregistrate la stația meteorologică locală. Acesta constituie documentul primar de bază pentru verificarea activității şi decontarea lucrărilor efectuate. (3) În cadrul jurnalului se vor trece cel puțin următoarele: a) numele şi prenumele dispecerului; b) data şi ora de începere a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte; c) data şi ora de terminare a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte; d) străzile pe care s-a acţionat; e) activitatea prestată; î) forța de muncă utilizată; g) utilajele/echipele care au acționat; h) materialele utilizate şi cantitatea acestora; i) temperatura exterioară; j) condițiile hidrometeorologice; k) grosimea stratului de zăpadă conform datelor primite de la Administraţia Națională de Meteorologie; Î) semnătura dispecerului; m) semnătura reprezentantului împuternicit al beneficiarului. (4) Evidenţa se va ține pe schimburi, separat pentru acțiunea cu utilaje şi separat pentru acțiunea cu forțe umane. ART. 38 (1) Locurile de depozitare sau de descărcare a zăpezii care a rezultat în urma îndepărtării acesteia de pe căile publice pe care s-a acționat manual sau mecanizat se stabilesc de Primăria Municipiului Timişoara. (2) Locurile de depozitare vor fi amenajate astfel încât: a) să nu permită infiltrarea apei rezultate din topire în sol; b) suprafața depozitului să fie suficient de mare pentru a permite depozitarea întregii cantități de zăpadă provenite din aria de deservire aferentă; c) dimensionarea să se realizeze pentru 50% din cantitatea medie multianuală de zăpadă, comunicată de Administraţia Națională de Meteorologie pentru localitatea respectivă, căzută pe suprafața pentru care se realizează operația de deszăpezire, corelată cu unghiul taluzului natural pentru zăpada depozitată; d) să fie prevăzute cu sistem de colectare a apei provenite din topire şi de deversare a acesteia numai în rețeaua de canalizare a localității, în punctele avizate de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. (3) Zăpada rezultată din activitatea de deszăpezire poate fi descărcată în căminele de canalizare avizate în prealabil de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. 21

(4) Se interzice depozitarea zăpezii pe trotuare, treceri de pietoni, în intersecții, pe spații verzi sau virane. (5) Încărcarea, transportul, descărcarea şi depozitarea zăpezii şi a gheții acesteia trebuie să se realizeze în maximum 12 ore de la terminarea activității de deszăpezire. (6) Deszăpezirea se va face în funcție de importanța străzilor, abundența cantității de zăpadă, dotarea cu mijloace tehnice şi umane etc., dar nu mai mult de 24 de ore. (7) Transportul, depozitarea şi descărcarea zăpezii şi a gheții formate pe carosabil se realizează concomitent cu operația de deszăpezire. ART, 59 Măsurile de prevenire, combatere şi de apărare vor fi cele cuprinse în programul comun de acțiune aprobat de autoritatea administrației publice locale. ART. 60 (1) Împrăştierea substanțelor chimice, în cazul în care prognoza meteorologică sau mijloacele de detectare locală indică posibilitatea apariției poleiului, a gheții şi în perioada în care se înregistrează variații de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheții urmată în perioada imediat următoare de îngheț, se realizează în maximum 3 ore de la avertizare. (2) Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât şi fondanți chimici în amestecuri omogene, iar împrăștierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafața părții carosabile, fără ca aceasta să afecteze plantațiile şi zonele verzi amenajate. (3) Se interzice în zona centrală utilizarea clorurii de sodiu pentru combaterea poleiului şi gheții, în perimetrul delimitat de străzile: b-dul C.D.Loga, b-dul Revoluției 1989, Nicu Filipescu, b-dul Take Ionescu, Oituz, Gheorghe Dima, Coriolan Brediceanu, Paris, b-dul Republicii, b-dul Regele Ferdinand 1, precum şi în zonele în care s-au efectuat palantări sau gazonări. (4) Utilizarea clorurii de sodiu numai în amestec cu inhibitori de coroziune se utilizează în cazul în care temperatura nu scade sub -10'C. Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza clorura de calciu sau alte substanțe chimice care au un grad de coroziune redusă. (5) Utilizarea clorurii de sodiu fără ca aceasta să fie amestecată cu inhibitori de coroziune sau împreună cu nisip sau alte materiale care prin acțiunea de împrăştiere pot produce deteriorări prin acțiunea abrazivă ori prin lovire şi/sau înfundare a canalizării stradale este interzisă. (6) Substanțele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva înghețului şi pentru combaterea formării poleiului vor fi aprobate de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. ART. 61 Operatorul au obligația să anunțe prin posturile de radio locale starea străzilor, locurile în care traficul este îngreunat ca urmare a lucrărilor de curățare şi transport al zăpezii, străzile pe care s-a format poleiul, precum și orice alte informații legate de activitatea de deszăpezire sau de combatere a poleiului, necesare asigurării unei circulații în siguranță a pietonilor, a mijloacelor de transport în comun, a autovehiculelor care asigură aprovizionarea şi a celorlalte autovehicule SECȚIUNEA a 8-a Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalații de neutralizare ART. 62 Neutralizarea cadavrelor de animale găsite pe teritoriul Municipiului Timișoara se va realiza de către operatori autorizați, conform legislației în vigoare. ART. 63 (1) Operatorul autorizat să desfăşoare activitatea pe raza Municipiului Timişoara are obligația de a colecta cadavrele de animale de pe domeniul public, precum şi din gospodăriile crescătorilor 22

individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi să le predea unității de ecarisaj care este abilitată pentru neutralizarea deşeurilor de origine animală, în aria administrativ-teritorială a localității sau către instalații de neutralizare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) Cadavrele de animale de pe domeniul public se transportă de către operator în mijloace auto special destinate și amenajate în acest scop care îndeplinesc condițiile impuse de legislația în vigoare. ART. 64 Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi ridicate în termen de maximum două ore de la semnalarea existenței acestora de către populație, reprezentanți ai operatorilor economici sau instituţiilor publice, inclusiv în cazul autosesizării ca urmare a activității curente de salubrizare. ART. 65 Autovehiculele şi containerele destinate transportului cadavrelor de animale de pe domeniul public trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte în locurile special amenajate pentru această operație. ART. 66 Personalul trebuie să utilizeze echipament de protecție şi să fie dotat cu mijloace corespunzătoare astfel încât să nu vină în contact direct cu animalele colectate. Personalul trebuie să aibă aviz medical prin care să se confirme că sunt îndeplinite condițiile necesare, inclusiv vaccinarea, dacă este cazul, pentru prestarea acestei activități. ART. 67 Se interzic abandonarea, îngroparea sau depozitarea deşeurilor de origine animală în alte condiții decât cele stabilite de legislația în vigoare. ART. 68 (1) Operatorul autorizat să desfăşoare activitatea pe raza Municipiului Timişoara are obligația să țină o evidenţă referitoare la deşeurile de origine animală colectate, modul de transport, precum şi documente doveditoare cu privire la predarea acestor deşeuri la unitatea de ecarisaj, dacă nu realizează operația de neutralizare. (2) În cazul în care operatorul autorizat să desfăşoare activitatea pe raza Municipiului Timişoara realizează neutralizarea deşeurilor de origine animală provenite din gospodăriile populației, acesta trebuie să păstreze evidențele cu privire la tipul deşeurilor, cantitatea, documentele însoțitoare, modul de neutralizare, data şi, după caz, șarja/lotul, precum şi, pentru materiile sau produsele rezultate, destinația, transportatorul şi documentele însoțitoare şi trebuie să întocmească şi să completeze registre în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv pentru animalele moarte din speciile bovine, ovine/caprine, suine sau cabaline. (3) Toate documentele se arhivează şi se păstrează conform dispozițiilor legale în vigoare. SECȚIUNEA a 9-a Administrarea depozitelor de deşeuri municipale ART. 69 Eliminarea prin depozitare a deşeurilor menajere şi a celor similare este permisă numai la depozitul de deşeuri nepericuloase Ghizela, realizat în cadrul proiectului “Sitem de Managemeni Integrat al Deşeurilor în Judeţul Timiş”, amenajat conform legislației şi normelor tehnice în vigoare aplicabile depozitelor de deşeuri. ART.70 Depozitarea deşeurilor se face exclusiv în depozitele amplasate, construite, exploatate şi monitorizate, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 349/2005, cu modificările şi completările ulterioare, și a celorlalte acte în vigoare, subsecvente acesteia. 23

ART. 71 Administrarea şi exploatarea depozitului se realizează numai de operatori licențiaţi de A.N.R.S.C. ART. 72 (1) În depozitul pentru deşeuri nepericuloase pot fi depozitate deşeurile reziduale inerte care au rezultat în urma procesului de sortare, de tratare mecano-biologică şi de incinerare, precum şi deşeurile pentru care tratarea nu contribuie la reducerea cantității acestora sau a pericolelor pe care le prezintă pentru sănătatea umană ori pentru mediu şi nici nu pot fi valorificate. (2) Depozitul pentru deşeuri nepericuloase pot fi utilizat pentru depozitarea: a) deşeurilor municipale; b) deşeurilor nepericuloase de orice altă origine care îndeplinesc criteriile de acceptare a deşeurilor în depozitele pentru deşeuri nepericuloase stabilite în conformitate cu prevederile prezentului regulament, regulamentul de organizare şi funcționare a serviciului public de salubrizare din județul Timiş, a actelor normative în vigoare şi menționate în Anexa la Autorizaţia integrată de mediu. ART. 73 (1) În vederea depozitării deşeurilor, operatorul care prestează activitatea de transport a deşeurilor trebuie să aibă documentele necesare din care să reiasă că deşeurile respective pot fi acceptate pentru depozitare în conformitate cu condițiile stabilite de operatorul care administrează depozitul de deşeuri şi că deşeurile respective îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite în prezentul regulament, regulamentul de organizare şi funcționare a serviciului public de salubrizare din județul Timiş, a actelor normative în vigoare şi menționate în Anexa la Autorizaţia întegrată de mediu. (2) Se interzice amestecarea deşeurilor în scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumită clasă de depozitare. SECȚIUNEA a 18-a Dezinsecţia, dezinfecția, deratizarea şi fratamente fitosanitare ART.74 Autorităţile administrației publice locale, instituțiile publice, operatorii economici, cetățenii cu gospodării individuale şi asociațiile de proprietari/locatari au obligația de a asigura executarea tratamentelor pentru combaterea artropodelor şi rozătoarelor purtătoare de maladii transmisibile şi/sau generatoare de disconfort din spațiile pe care le dețin cu orice titlu, la frecvența prevăzută la art. 77 şi 78. ART. 75 (1) În vederea realizării unor tratamente eficiente de dezinsecție , deratizare şi tratamente fitosanitare operatorul împreună cu autoritatea administrației publice locale de la nivelul unității administrativ-teritoriale întocmesc, anual, un program unitar de acțiune de combatere a vectorilor, care va cuprinde: b) perioadele de execuție; c) obiectivele la care se aplică tratamentele. (2) Perioada de execuție a tratamentelor se decalează de comun acord cu autoritatea administrației publice locale, în cazul în care se înregistrează condiții meteo nefavorabile. (3) Obiectivele din programul unitar de acțiune la care se aplică tratamentele sunt: a) spațiile deschise din domeniul public şi privat al localității; b) spaţiile deschise ale persoanelor fizice şi juridice; c) spațiile comune închise ale clădirilor persoanelor fizice şi persoanelor juridice (casa scării, subsol şi alte asemenea); d) căminele şi canalele aferente rețelelor tehnico-edilitare, 24

(4) Toate persoanele fizice şi juridice din unitatea administrativ-teritorială au obligația să asigure, în perioada de execuție a tratamentelor, accesul la obiectivele din programul unitar de acțiune aflate în administrarea/proprietatea acestora. (5) Plata operațiunilor de dezinsecție, deratizare şi tratamente fitosanitare pentru tratamentele executate la obiectivele prevăzute în programul unitar de acţiune se face în baza documentelor de lucru confirmate de către: a) reprezentanții autorității administrației publice locale pentru spațiile deschise din domeniul public şi privat al unității administrativ-teritoriale; b) reprezentanții autorității administrației publice locale pentru spațiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice, în cazul în care tratamentele de dezinsecție pentru combaterea ţânţarilor se execută de pe aliniamentul stradal al căilor publice cu utilaje de mare capacitate generatoare de ceață rece sau caldă montate pe autovehicule; c) persoanele fizice, reprezentanții persoanelor juridice sau reprezentanții asociații de proprictari/locatari, după caz, pentru spațiile deschise din proprietatea acestora, în cazul executării tratamentelor de dezinsecție cu aparate portabile, precum şi pentru tratamentele de deratizare; d) reprezentanții instituțiilor publice din subordinea autorităților administrației publice locale pentru spaţiile comune închise ale clădirilor acestora; în cazul în care nu este posibilă prezența unui reprezentant al instituției publice documentul de lucru se confirmă de către reprezentantul autorității administrației publice locale; e) persoanele fizice, reprezentanții persoanelor juridice sau reprezentanții asociațiilor de proprietari/locatari, pentru spațiile comune închise ale clădirilor acestora; în cazul în care nu este posibilă prezența unui reprezentant al asociației de proprietari documentul de lucru se confirmă de către reprezentantul autorității administrației publice locale; f) reprezentanții administratorilor reţelelor tehnico-edilitare sau reprezentanții autorității administrației publice locale pentru căminele şi canalele aferente rețelelor; autoritatea administrației publice locale are obligația să solicite prezența reprezentanților respectivi în vederea asigurării accesului la obiectivele supuse tratamentului. (6) Finanțarea şi decontarea cheltuiclilor cu tratamentele executate la obiectivele din programul unitar de acțiune se asigură de către autoritatea administrației publice locale în baza documentelor de lucru prevăzute la alin. (5) lit. a), b), d) şi f), precum şi în baza documentelor de lucru confirmate de reprezentanții instituțiilor publice din subordine pentru orice alte tratamente de dezinsecție, dezinfecție şi deratizare executate, împotriva oricărui vector sau agent patogen, în spațiile închise ale clădirilor instituțiilor respective. (7) Contravaloarea tratamentelor corespunzătoare obiectivelor din programul unitar de acțiune şi confirmate de persoanele fizice sau persoanele juridice, prin documentele de lucru prevăzute la alin. (5) lit. c) şi e), se suportă de aceste persoane sau de către autoritatea administrației publice locale în baza hotărârii de aprobare adoptate de consiliul local sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz. (8) Contravaloarea tratamentelor executate în alte spații închise ale clădirilor persoanelor fizice sau juridice, ale clădirilor instituțiilor publice, altele decât cele din subordinea autorității administrației publice locale, precum şi orice alte tratamente suplimentare ori împotriva altor vectori şi agenți patogeni față de cele/cei prevăzuţi în programul unitar de acțiune se facturează de operator în baza documentelor de lucru confirmate de beneficiari şi se suportă de către aceştia. ART. 76 (1) Dezinsecția se efectuează în: a) clădiri ale unităților sanitare de pe raza unității administrativ-teritoriale; b) clădiri ale instituțiilor publice, altele decât unitățile sanitare; c) spațiile comune închise din clădirile de tip condominiu (casa scării, subsol şi alte asemenea) ale persoanelor fizice şi juridice, inclusiv asociaţii de proprietari/locatari, 25

d) spațiile deschise din domeniul public şi privat al unității administrativ-teritoriale: terenuri ale instituțiilor publice din subordine, parcuri, spații verzi, cimitire, maluri de lac, piețe, târguri, oboare, bâlciuri şi alte asemenea; e) spațiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice: terenuri ale operatorilor economici, terenuri ale persoanelor fizice şi asociațiilor de proprietari/locatari, terenuri ale instituțiilor publice, altele decât cele prevăzute la lit. d); f) căminele şi canalele aferente rețelelor edilitare: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie termică, telefonie, rețele subterane de fibră optică şi alte asemenea; £) metrou: spaţii tehnologice şi spații destinate publicului; h) clădiri ale operatorilor economici, clădiri ale persoanelor fizice, inclusiv apartamente din imobile de tip condominiu; 1) subsoluri umede sau inundate; j) depozite de deşeuri municipale, stații de compostare a deşeurilor biodegradabile, stații de transfer, stații de sortare şi alte instalații de tratare/eliminare a deşeurilor; k) alte obiective identificate ca reprezentând focare de infestare şi care pot pune în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor; D malurilor laculilor, bălților, suprafețele luciului de apă stătătoare şi a zonelor mlăştinoase se execută dezinsecția la nivelul larvelor operațiune de numită delarvicidare. (2) Dezinfecția se efectuează în: a) depozitele de deşeuri municipale, stații de compostare deşeuri biodegradabile, stații de transfer, stații de sortare şi alte instalații de tratare/eliminare a deşeurilor; b) încăperile din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan, destinate colectării deşeurilor municipale; c) spațiile special amenajate pentru colectarea deşeurilor menajere; d) mijloace de transport în comun; e) clădiri ale instituțiilor publice, ale operatorilor economici şi ale persoanelor fizice; f) locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor. (3) Deratizarea se efectuează la obiectivele în care: a) este prevăzută operațiunea de dezinsecție; b) este prevăzută operațiunea de dezinfecție, cu excepția mijloacelor de transport în comun; c) sunt identificate focare de infestare sau condiții de dezvoltare a rozătoarelor în spațiile interioare sau exterioare ale persoanelor fizice ori juridice, care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor, inclusiv în zonele demolate şi/sau nelocuite, (DTratamentele fitosanitare a) Tratamentele fitosanitare, constau în efectuarea de tratamente specifice, periodice, de combatere/prevenire a bolilor şi dăunătorilor la plante, în special a agenților fitopatogeni, arsura bacteriană, acarieni, paienjeni, metcalfal pruinosa, etc. b) Tratamentele fitosanitare se efectuează la arborii şi arbuştii, gardul viu, din parcuri, aliniamente stradale, din cartierele de blocuri şi la plantații/aliniamente de trandafiri din municipiu. ART.77 (1) Din punctul de vedere al frecvenței, dezinsecția pentru combaterea ţânţarilor se execută: a) lunar, în sezonul cald, pentru spațiile deschise prevăzute în programul unitar de acțiune, inclusiv cămine şi canale aferente reţelelor edilitare; b) minimum 3 tratamente pe an şi ori de câte ori este nevoie, în spațiile comune închise ale clădirilor, inclusiv metrou. (2) Pentru combaterea altor vectori dezinsecția se execută: a) trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, în spațiile închise ale operatorilor economici cu profil nealimentar, instituțiilor publice şi spațiile comune închise ale clădirilor; în cazul tratamentelor împotriva ţânţarilor este obligatorie acțiunea atât împotriva larvelor, cât şi a adulților; 26

b) lunar şi ori de câte ori este nevoie, în spațiile închise ale operatorilor economici cu profil alimentar şi ale unităților sanitare; c) numai la solicitarea persoanelor fizice din spațiile cu destinație de locuință; d) tratamentele în spațiile verzi de pe raza Municipiului Timişoara se vor efectua în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara sau a asociației de dezvoltare comunitară, după caz, utilizând aparatura de tratare de la sol cu ceață rece sau caldă. (3) În spațiile ocupare de copii, bătrâni, persoane cu afecțiuni cronice, precum şi în cele care se găsesc animale de companie sau de pază dezinsecţia se execută utilizând numai produse din grupa 111 şi IV de toxicitate, care nu sunt iritante sau dăunătoare peştilor sau animalelor cu sânge cald. În cazul constatării apariției unui focar, dezinsecția se efectuează obligatoriu, fără a fi necesară solicitarea proprietarului spațiului cu destinație de locuință. ART. 78 Din punctul de vedere al frecvenței, deratizarea se execută: a) pentru operatorii economici cu profil nealimentar şi asociațiile de proprietari/locatari, cel puțin o dată pe semestru şi ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar; b) pentru operatorii economici cu profil alimentar, cel puțin o dată pe trimestru şi ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar; c) pentru spațiile deschise din domeniul public şi privat al unității administrativ-teritoriale în conformitate cu programul unitar de acțiune, dar nu mai puțin de 3 tratamente pe an; d) pentru persoanele fizice, la solicitarea acestora sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar. ART. 79 Dezinfecţia se execută numai la solicitarea persoanelor fizice sau juridice. ART, 80 Toate produsele folosite pentru efectuarea operațiunilor de deratizare, dezinsecție şi dezinfecție şi tratamente fitosanitare vor fi avizate de către Comisia Națională pentru Produse Biocide. ART. 81 (1) Tratamente fitosanitare sunt activităţile ce se realizează prin acțiuni şi operații de dispersare, acoperire cu pesticide si produse biologice pentru combaterea dăunătorilor şi bolilor plantelor şi cu erbicide pentru combaterea Ambroziei Artemisiifolia. Acestea nu se vor efectua dacă condiţiile meteorologice sunt nefavorabile (vânt puternic, caniculă, umiditate ridicată, temperaturi mai mici de 10'C, ete.) (2) Pesticidele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să aibă o eficacitate mare; să deţină un spectru larg de combatere; să aibă o toxicitate redusă pentru speciile de arbori și arbuşti, pentru om și animale; să aibă o compatibilitate mare cu alte substanțe de combatere. (3) Erbicidele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: erbicide totale;sistemic postemergente; neselective ce combat un spectru larg de buruieni anuale şi perene. ART. 82 (1) Persoanele fizice sau juridice deținătoare de spații construite, indiferent de destinație, curți şi/sau terenuri virane sau amenajate, unitățile de administrare a domeniului public, ocoalele silvice, instituțiile publice, precum şi unitățile care au în exploatare rețele tehnico-edilitare sunt obligate să asigure efectuarea operațiunilor periodice de dezinsecţie ,„ deratizare şi tratamente fitosanitare pentru stingerea unui focar, în spațiile deținute de acestea. (2) Operațiunile de dezinsecție, dezinfecție şi deratizare se prestează numai de către operatorul licențiat de AN.R.S.C. căruia i-a fost atribuită activitatea în gestiune directă sau delegată de către unitatea administrativ-teritorială, în condițiile legii. (3) Persoanele fizice sau juridice beneficiare ale operațiilor de deratizare, dezinsecție, dezinfecție şi/sau tratamente fitosanitare au obligația să permită accesul operatorului în locurile unde urmează să se realizeze operația şi să mențină spațiile pe care le au în proprietate salubre, luând măsuri de evacuare a tuturor reziduurilor solide, de spălare a încăperilor în care se efectuează colectarea deşeurilor, de 27

eliminare a apei stagnate, de curățare a subsolurilor, de punere în ordine a depozitelor de materiale şi de remediere a defecțiunilor tehnice la instalațiile sanitare care provoacă inundarea sau stagnarea apei în subsoluri şi/sau pe terenurile deținute. ART. 83 Din punctul de vedere al frecvenței, tratamentele fitosanitare se execută minim de 4 ori pe an sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar ce aparțin domeniului public si privat al Municipiului Timisaora după cum urmează: a) curți şi terenuri ce aparţin instituţiile publice, sportive, culturale, b) curți şi terenuri ce aparțin unitățile de învățământ, c) terenurile ce apartin unităților sanitare ; d) parcuri, scuaruri, spaţii verzi, Pădurea Verde, perdele forestiere; e) locurile de joacă; perimetrul Canalului Bega, bălțile, lacurile și strandurile ; g) aliniamentele stradale. ART. 84 Operatorul care prestează activitatea de deratizare, dezinfecţie, dezinsecție şi/sau tratamente fitosanitare are următoarele obligații: a) înainte de începerea operațiunii de dezinsecție, deratizare sau tratamente fitosanitare la obiectivele din programul unitar de acțiune, să notifice, în scris, autoritatea administrației publice locale şi să aducă la cunoştinţa populației, prin mass-media, cu excepția cazurilor de forță majoră, următoarele: 1. tipul operațiunii ce urmează a se efectua; 2. perioada efectuării tratamentelor; 3. substanțele utilizate, gradul de toxicitate a acestora; 4. măsurile de protecție ce trebuie luate, în special cu referire la copii, bătrâni, bolnavi, albine, animale şi păsări; b) să stabilească, de comun acord cu persoanele fizice sau juridice, data şi ora începerii tratamentelor de dezinfecție, dezinsecție, deratizare în spațiile închise şi pe suprafețele deținute de acestea şi să comunice acestora gradul de toxicitate a substanțelor utilizate şi măsurile de protecție ce trebuie luate; c) înainte de începerea operațiunii de deratizare, dezinfecție sau deratizare în spațiile închise ale operatorilor economici, instituțiilor publice, persoanelor fizice şi asociațiilor de proprietari/locatari, să informeze beneficiarul cu privire la substanțele utilizate şi măsurile de protecție ce trebuie luate şi să stabilească, de comun acord cu acesta, data şi intervalul orar de efectuare a tratamentelor; d) să solicite la terminarea operațiunii confirmarea efectuării tratamentelor, prin încheierea unui document de lucru. ART. 85 În cazul în care persoanele fizice sau persoanele juridice refuză să permită accesul pe proprietatea acestora pentru efectuarea operațiunilor periodice de dezinsecție, deratizare şi tratamente fitosanitare pentru stingerea unui focar, operatorul are obligația să anunțe autoritatea administrației publice locale pentru luarea măsurilor legale. ART. 86 1) În cazul în care în urma unui tratament efectuat se aduce o daună imediată, vizibilă, proprietății beneficiarului, acest fapt va fi menționat în documentul de lucru şi va fi comunicat în mod expres operatorului. Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natură să afecteze viața şi sănătatea oamenilor şi vieţuitoarelor. (2) Operatorul nu este exonerat de răspunderea privind prejudiciile cauzate sănătății oamenilor şi vieţuitoarelor, altele decât cele pentru care se aplică tratamentul, dacă s-au utilizat substanțe periculoase pentru aceştia, dacă nu s-au luat măsurile necesare informării populației sau tratamentul este ineficient. CAP.III 28

Drepturi şi obligații SECȚIUNEA 1 Drepturile şi obligațiile operatorilor serviciului de salubrizare ART. 87 (1) Operatorii serviciului de salubrizare vor acţiona pentru implicarea deţinătorilor de deşeuri în gestionarea eficientă a acestora şi transformarea treptată a producătorilor de deşeuri în "operatori activi de mediu", cel puțin la nivelul habitatului propriu. (2) Consiliul Local al Municipiului Timişoara împreună cu ADID Timiş au obligația să înființeze sistemele de colectare separată şi să se implice în instruirea populației privind condițiile de mediu, impactul deşeurilor asupra mediului, inclusiv a elevilor din toate unitățile de învățământ pe care le gestionează. (3) Operatorii vor asigura condițiile materiale pentru realizarea colectării separate, în paralel cu informarea şi conştientizarea utilizatorilor cu privire la tipurile de deşeuri care se depun în recipientele de colectare. ART. 88 Drepturile şi obligațiile operatorului serviciului de salubrizare se constituie ca un capitol distinct în cadrul: a) regulamentului serviciului de salubrizare; b) contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare; c) contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatori, ART. 89 Operatorii serviciului de salubrizare au următoarele drepturi: a) să încaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, corespunzător tarifului aprobat de autoritățile administrației publice locale, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.; b) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii; c) să solicite ajustarea tarifului în raport cu evoluția generală a prețurilor şi tarifelor din economie; d) să propună modificarea tarifului aprobat în situațiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual; e) să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii; f) să aplice la facturare tarifele aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara/4DID Timiş; g) să suspende sau să limiteze prestarea serviciului, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate după 45 de zile de la primirea facturii; h) să solicite recuperarea debitelor în instanță. ART. 90 Operatorii serviciilor de salubrizare au următoarele obligații: a) să țină gestiunea separată pentru fiecare activitate în parte, pentru a se putea stabili tarife juste în concordanță cu cheltuielile efectuate; b) să asigure prestarea serviciului de salubrizare, conform prevederilor contractuale şi cu respectarea prezentului regulamen, prescripțiilor, normelor şi normativelor tehnice în vigoare; c) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpă, inclusiv pentru restricțiile impuse deţinătorilor de terenuri aflate în perimetrul zonelor de protecție instituite, conform prevederilor legale; 29

d) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării serviciului şi să acorde bonificaţii procentuale din valoarea facturii utilizatorilor în cazul prestării serviciului sub parametrii de calitate şi cantitate prevăzuţi în contractele de prestare; e) să furnizeze autorității administrației publice local/4DID Timiş, respectiv ANR.S.C, informațiile solicitate şi să asigure accesul la documentele şi documentațiile pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii; f) să încheie contracte de asigurare pentru pagube aduse la infrastructura exploatată în desfăşurarea activităților; g) să dețină toate avizele, acordurile, autorizațiile şi licențele necesare prestării activităților specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislația în vigoare; h) să respecte angajamentele față de utilizatori luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare; i) să presteze serviciul de salubrizare la toţi utilizatorii de pe raza Municipiului Timişoara pentru care are contract de delegare a gestiunii, să colecteze întreaga cantitate de deşeuri municipale şi să lase în stare de curățenie spațiul destinat depozitării recipientelor de colectare şi domeniul public; j) să doteze punctele de colectare cu recipiente şi/sau containere în cantități suficiente, cu respectarea normelor în vigoare; k) să țină la zi, împreună cu autoritățile administrației publice, evidența tuturor utilizatorilor cu şi fără contracte de prestări servicii în vederea decontării prestației direct din bugetul local pe baza taxei specială instituită în acest sens; l) să respecte indicatorii de performanță stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii şi precizați în caietul de sarcini al serviciului de salubrizare, să îmbunătățească în mod continuu calitatea serviciilor prestate; m) să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor specifice de operare; n) să doteze utilizatorii cu mijloacele necesare colectării separate, în condițiile stabilite de prezentul regulament; o) să verifice starea tehnică a recipientelor de colectare şi să le înlocuiască pe cele care prezintă defecţiuni sau neetangeități în maximum 24 de ore de la sesizare; p) să asigure curăţenia şi igiena căilor publice, a stațiilor mijloacelor de transport în comun; q) să asigure curățarea şi transportul zăpezii de pe căile publice, din stațiile mijloacelor de transport în comun, de la trecerile de pietoni semnalizate şi să le mențină în funcțiune pe timp de polei sau de îngheţ; r) să asigure desfăşurarea corespunzătoare a operațiunilor de dezinsecție şi deratizare conform programului unitar de acţiune aprobat de autoritatea administrației publice locale; s) să factureze serviciile prestate, la tarife legal aprobate; t) să înființeze activitatea de dispecerat şi de înregistrare a reclamațiilor, având un program de funcționare permanent; să scoată, să golească şi să depună, după golire, recipientele utilizatorilor de pe străzile din zona pietonală din Centrul Istoric, pe locațiile pe care sunt amplasate (curți comune, incinte, alte spații); u) să înregistreze toate reclamațiile şi sesizările utilizatorilor într-un registru şi să ia măsurile de rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna numele şi prenumele persoanei care a reclamat şi ale celei care a primit reclamaţia, adresa reclamantului, data şi ora reclamației, data şi ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise operatorul are obligația să răspundă în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora; v) să țină evidența gestiunii deşeurilor şi să raporteze periodic autorităților competente situația conform reglementărilor în vigoare. SECȚIUNEA a 2-a Drepturile şi obligațiile utilizatorilor 30

ART.91 (1) Au calitatea de utilizatori beneficiarii individuali sau colectivi, direcți ori indirecți ai serviciului de salubrizare. (2) Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, precum şi la informațiile publice este garantat tuturor utilizatorilor. ART. 92 Utilizatorii au următoarele drepturi: a) să utilizeze, liber şi nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, în condițiile prezentului regulament,contractului de delegare/contractului de prestare a serviciului de salubrizare; b) să solicite şi să primească, în condiţiile legii şi ale contractelor de prestare, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligațiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ şi cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau prin normele tehnice în vigoare; c) să sesizeze autorităților administrației publice locale/ADID Timiş şi celei competente orice deficiențe constatate în sfera serviciului de salubrizare şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătățirea activității şi creşterea calității serviciului; d) să se asocieze în organizații neguvernamentale pentru apărarea, promovarea şi susținerea intereselor proprii; e) să primească şi să utilizeze informaţii privind serviciul de salubrizare, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către autoritățile administrației publice locale/ ADID Timiş, A.N.R.S.C. sau operator, după caz; £) să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, strategiilor şi reglementărilor privind activitățile din sectorul serviciului de salubrizare; g) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociații reprezentative, autorităților administrației publice locale sau centrale ori instanțelor judecătoreşti, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect. h) să li se presteze serviciul de salubrizare în | condițiile prezentului regulament, al celorlalte acte normative în vigoare, la nivelurile stabilite în contract; i) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale; j) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităților administrației publice locale şi centrale/ ADID Timiş cu privire la neîndeplinirea unor condiții contractuale; k) să fie dotați de operator cu recipiente de colectare adecvate mijloacelor de încărcare şi de transport ale acestuia; 1) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare şi de utilizare a acestora; m) hotărârile autorităților administrației publice locale cu privire la serviciul de salubrizare vor fi aduse la cunoştinţa publică; orice utilizator din aria de prestare a serviciului are dreptul să conteste prevederile acestora, în condițiile legii. ART .93 Utilizatorii au următoarele obligații: a) să respecte prevederile prezentului regulament şi clauzele contractului de prestare a serviciului de salubrizare; b) să achite în termenele stabilite obligațiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de prestare a serviciului de salubrizare, sau să achite taxa de salubrizare aprobată de Consiliul Local al Municipiului Timişoara în cazul în care beneficiază de prestarea activității fără contract; c) să asigure accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de colectare; 31

d) să execute operațiunea de colectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare, în conformitate cu sistemul de colectare stabilit de autoritățile administrației publice locale/4D/D Timiş. e) să colecteze separat, pe categoriile reglementate şi în condițiile în care au fost instruiți să o facă, în recipiente inscripționate corespunzător şi amplasate de operatorul serviciului de salubrizare în spațiile special amenajate, a deşeurilor generate în propria gospodărie sau ca urmare a activităților lucrative pe care le desfăşoară; f) să aplice măsuri privind deratizarea şi dezinsecția, stabilite de autoritatea locală şi de direcția de sănătate publică teritorială; g) să accepte limitarea temporară a prestării serviciului ca urmare a execuţiei unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare; h) să respecte normele de igienă şi sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare; î) să încheie contracte pentru prestarea unei activități a serviciului de salubrizare numai cu operatorul stabilit de Consiliul Local al Municipiului Timişoara; j) să mențină în stare de curățenie spațiile în care se face colectarea, precum şi recipientele în care se depozitează deşeurile municipale în vederea colectării; k) să execute operațiunea de precolectare a deşeurilor în recipientele de colectare în condiții de maximă siguranță din punctul de vedere al sănătății populației şi al protecției mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut şi răspândirea de deşeuri; 1) să nu introducă în recipientele de colectare deşeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcţii, din toaletarea pomilor sau curățarea şi întreținerea spațiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale, autorizate de direcțiile sanitare veterinare sau de autoritățile de mediu; m) să asigure curăţenia incintelor proprii, precum şi a zonelor cuprinse între imobil şi domeniul public (până la limita de proprietate); autoritățile administrației publice locale se vor îngriji de salubrizarea spațiilor aflate în proprietatea publică sau privată a lor; n) să asigure curăţenia locurilor de parcare pe care le au în folosință din domeniul public, dacă este cazul, şi să nu efectueze reparații care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanţilor şi lubrifianților sau de lichide rezultate din spălarea autovehiculelor; o) să nu arunce deşeuri şi obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe terenuri virane sau în locuri publice; p) să depună hârtiile şi resturile mărunte de ambalaje care se produc cu ocazia utilizării mijloacelor de transport şi a activității desfăşurate pe străzile localității în coşurile de hârtii amplasate de operator de-a lungul străzilor şi în alte asemenea locuri; q) să mențină curăţenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porțiunea din dreptul condominiului, gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc; r) să îndepărteze zăpada şi gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc; s) să păstreze curăţenia pe arterele de circulație, în piețe, târguri şi oboare, în parcuri, locuri de joacă pentru copii şi în alte locuri publice; t) în caz de pericol iminent de cădere a zăpezii sau gheții (furturilor) de pe imobilele în care locuiesc sub orice formă legală sau pe care le folosesc în alte scopuri, să ia măsuri de îndepărtare a acestora, precum şi marcarea/asigurarea corespunzătoare a perimetrului expus. ţ) să nu scoată pe domeniul public recipientele de colectare a deşeurilor (din zona pietonală din Centrul Istoric al Municipiului Timişoara) ce urmează a fi colectate şi transportate de operator mai devreme de o zi față de cea în care este programată colectarea; proprietarilor/locatarilor asociaţiilor de proprietari, agenților economici, instituțiilor publice le este interzis să scoată recipientele mai devreme de ora 23.00 în sezonul cald. ART.94 (1) Se interzice proprietarilor de imobile (case individuale), asociațiilor de proprietari/locatari, instituțiilor publice, agenților economici scoaterea şi depozitarea pe domeniul public în cadrul ațiunilor 32

ecologice (Curățenia Generală de Primăvară/Toamnă), de deşeuri din amenajări interioare (moloz) şi deşeuri din curățirea pivnițelor şi podurilor (praf de cărbune, țigle, cărămizi, faianță şi gresie sparte). (2) Este interzisă scoaterea şi depozitarea pe domeniul public a obiectelor de uz casnic/gospodăresc, deşeurilor vegetale rezultate din curățirea arborilor plantați pe aliniamentele stradale și a spațiilor verzi din jurul imobilelor ce se colectează în cadrul aţiunilor ecologice (Curăţenia Generală de Primăvară/Toamnă) mai devreme de o zi față de cea în care este programată colectarea, precum și după ziua în care este programată colectarea în zonele şi cartierele din municipiul Timişoara, cu excepția cazurilor de forță majoră (furtună, căderi de arbori, condiții deosebite). (3) Proprietarilor de imobile (case individuale), asociaţiilor de proprietari/locatari, instituțiilor publice, agenților economici le revine obligația să depună în ordine la bordura carosabilului, fără a împiedica circulația, resturile provenite din tăieri de corecție (ramuri) tăiate la dimensiuni de maxim 1 metru şi legate în snopi, deşeurile şi obiectele ce se colectează în cadrul acţiunilor ecologice. (4) Se interzice cetăţenilor, asociaţiilor de proprietari, instituțiilor publice, agenților economici şi celorlate persoane juridice care locuiesc în imobile (case individuale, condominii) cu curte interioară, ampasarea recipientelor de precolectare a deşeurilor pe domeniul public. (5) Este interzisă amplasarea recipientelor de precolectare a deşeurilor pe trotuare de-a lungul bulevardelor şi căilor de circulație, pe spațiile verzi, în parcuri, parcari, precum şi la o distanță mai mică de 5 m de liniile de tramvai. CAP. IV Determinarea cantităților şi volumului de lucrări prestate ART. 95 (1) La încheierea contractului de prestări servicii, operatorii au obligația de a menționa în contract cantitățile de deşeuri ce urmează a fi colectate. (2) În cazul asociaţiilor de proprietari/locatari sau al utilizatorilor care dețin în proprietate gospodării individuale, contractul se încheie pentru numărul total de persoane care au adresa cu acelaşi cod poştal. (3) În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele, normativele şi tarifele legale, valabile la data încheierii acestora. (4) Contractele de prestări servicii se vor încheia cu următoarele categorii de utilizatori: a) proprietari de gospodării individuale sau reprezentanți ai acestora; b) asociații de proprietari/locatari, prin reprezentanții acestora; c) operatori economici; d) instituții publice. ART. 9% (1) În vederea dotării punctelor de colectare cu recipiente sau containere pentru colectarea separată a deşeurilor menajere şi similare provenite de la producătorii de deşeuri, operatorii împreună cu compartimentul de specialitate din cadrul primăriei Municipiului Timişoara vor stabili pe bază de măsurători norme locale de deşeuri produse. (2) Pentru deşeurile provenite de la operatorii economici, cantitățile de deşeuri produse, tipul acestora, compoziția, modul de tratare, condițiile de transport, modul de depozitare vor fi cele menționate în autorizația de mediu eliberată de autoritățile competente, (3) Determinarea cantităților de deşeuri primite la sfația de sortare/depozit se face numai prin cântărire. (4) Pentru deşeurile din construcții provenite de la populație, determinarea volumului acestora se va face estimativ. ART.97 33

(1) Pentru activitățile de măturat, spălat, stropit şi întreținere a căilor publice, cantitatea prestațiilor se stabileşte pe baza suprafețelor, a volumelor, aşa cum acestea sunt trecute în caietul de sarcini. (2) Pentru curățarea şi transportul zăpezii şi al gheții de pe căile publice şi menţinerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, calculul se realizează pe baza suprafețelor degajate, cantităților calculate şi a rețetei de tratament preventiv împotriva depunerii zăpezii şi a formării poleiului. (3) Compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara va controla prin sondaj și/sau ca urmare a sesizărilor venite din partea populației activitatea depusă de operator, iar în cazul în care rezultă neconformități se încheie un proces-verbal de constatare privind neefectuarea lucrării sau calitatea necorespunzătoare a acesteia. (4) Pe baza procesului-verbal de constatare, compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, aplică penalitățile menționate în contractul de delegare a gestiunii încheiat cu operatorul, acestea reprezentând unități procentuale din valoarea lunară totală a activității prestate. ART, 98 Pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție şi deratizare măsurarea cantității prestaților se face în funcție de doza şi de rețeta utilizată pe unitatea de suprafață sau de volum. CAP.V Indicatori de performanță şi de evaluare ai serviciului de salubrizare ART. 99 (1) Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi/sau ADID Timiş, după caz, stabilesc și aprobă valorile indicatorilor de performanță ai serviciului de salubrizare şi penalitățile aplicate operatorului în caz de nerealizare, după dezbaterea publică a acestora. (2) Indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare se precizează în caietul de sarcini, precum şi în contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare. (3) Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi/sau ADID Timiş, după caz, sunt responsabile de stabilirea nivelurilor de calitate a indicatorilor de performanță ce trebuie îndeplinite de operatori, astfel încât să se asigure atingerea şi realizarea țintelor/obiectivelor conform legislației în vigoare din domeniul gestionării deşeurilor. (4) Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi/sau ADID Timiş, după caz, aplică penalități contractuale operatorului serviciului de salubrizare în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficiență şi calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului. ART. 100 (1) Indicatorii de performanță stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localităților cu privire la: a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; b) atingerea obiectivelor şi țintelor pentru care autoritatea administrației publice locale/ADID Timiş sunt responsabile; c) prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate; d) adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor; e) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare; f) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului şi al sănătății populației; g) implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului şi al sănătății şi securității muncii. ART. 101 Indicatorii de performanță trebuie să asigure evaluarea continuă a operatorului cu privire la următoarele activități: 34

a) contractarea serviciului de salubrizare; b) măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate; c) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate; d) menținerea unor relații echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea rapidă şi obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligațiilor care revin fiecărei părți; e) soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare; f) prestarea serviciului de salubrizare pentru toţi utilizatorii din raza unității administrativ- teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii; g) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare, consultanță; h) atingerea țintelor privind gestionarea deşeurilor. ART. 102 Autorităţile administrației publice locale, instituțiile publice, operatorii economici, cetățenii cu gospodării individuale şi asociațiile de proprietari/locatari au obligația de a asigura executarea tratamentelor pentru combaterea artropodelor şi rozătoarelor purtătoare de maladii transmisibile şi/sau generatoare de disconfort din spațiile pe care le dețin cu orice titlu, la frecvența prevăzută la art. 105 şi 106. ART. 103 d) În vederea realizării unor tratamente eficiente de dezinsecţie , deratizare şi tratamente fitosanitare operatorul împreună cu autoritatea administrației publice locale de la nivelul unității administrativ-teritoriale întocmesc, anual, un program unitar de acțiune de combatere a vectorilor, care va cuprinde: a) tipul de vectori supuşi tratamentului; b) perioadele de execuție; c) obiectivele la care se aplică tratamentele. (2) Perioada de execuție a tratamentelor se decalează de comun acord cu autoritatea administrației publice locale, în cazul în care se înregistrează condiții meteo nefavorabile. (3) Obiectivele din programul unitar de acțiune la care se aplică tratamentele sunt: a) spațiile deschise din domeniul public şi privat al localității; b) spațiile deschise ale persoanelor fizice şi juridice; c) spațiile comune închise ale clădirilor persoanelor fizice şi persoanelor juridice (casa scării, subsol şi alte asemenea); d) căminele şi canalele aferente rețelelor tehnico-edilitare. (4) Toate persoanele fizice şi juridice din unitatea administrativ-teritorială au obligația să asigure, în perioada de execuție a tratamentelor, accesul la obiectivele din programul unitar de acțiune aflate în administrarea/proprietatea acestora. (5) Plata operațiunilor de dezinsecție, deratizare şi tratamente fitosanitare pentru tratamentele executate la obiectivele prevăzute în programul unitar de acţiune se face în baza documentelor de lucru confirmate de către: a) reprezentanții autorității administrației publice locale pentru spațiile deschise din domeniul public şi privat al unității administrativ-teritoriale; b) reprezentanții autorității administrației publice locale pentru spațiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice, în cazul în care tratamentele de dezinsecție pentru combaterea ţânţarilor se execută de pe aliniamentul stradal al căilor publice cu utilaje de mare capacitate generatoare de ceață rece sau caldă montate pe autovehicule; c) persoanele fizice, reprezentanții persoanelor juridice sau reprezentanții asociații de proprictari/locatari, după caz, pentru spațiile deschise din proprietatea acestora, în cazul executării tratamentelor de dezinsecţie cu aparate portabile, precum şi pentru tratamentele de deratizare; d) reprezentanții instituțiilor publice din subordinea autorităților administrației publice locale pentru spațiile comune închise ale clădirilor acestora; în cazul în care nu este posibilă prezența unui reprezentant al instituției publice documentul de lucru se confirmă de către reprezentantul autorității administrației publice locale; e) persoanele fizice, reprezentanții persoanelor juridice sau reprezentanții asociațiilor de proprietari/locatari, pentru spațiile comune închise ale clădirilor acestora; în cazul în care nu este posibilă prezența unui reprezentant al asociației de proprietari documentul de lucru se confirmă de către reprezentantul autorității administrației publice locale; reprezentanții administratorilor rețelelor tehnico-edilitare pentru căminele şi canalele aferente rețelelor; autoritatea administrației publice locale are obligația să solicite prezența reprezentanților respectivi în vederea asigurării accesului la obiectivele supuse tratamentului. 35

(6) Finanțarea şi decontarea cheltuielilor cu tratamentele executate la obiectivele din programul unitar de acțiune se asigură de către autoritatea administrației publice locale în baza documentelor de lucru prevăzute la alin. (5) lit. a), b) şi d), precum şi în baza documentelor de lucru confirmate de reprezentanții instituțiilor publice din subordine pentru orice alte tratamente de dezinsecție, dezinfecție şi deratizare executate, împotriva oricărui vector sau agent patogen, în spațiile închise ale clădirilor instituțiilor respective. (7) Contravaloarea tratamentelor corespunzătoare obiectivelor din programul unitar de acțiune şi confirmate de persoanele fizice sau persoanele juridice, prin documentele de lucru prevăzute la alin. (5) lit. c) „e) şi f), se suportă de aceste persoane sau de către autoritatea administrației publice locale în baza hotărârii de aprobare adoptate de consiliul local, după caz. (8) Contravaloarea tratamentelor executate în alte spații închise ale clădirilor persoanelor fizice sau juridice, ale clădirilor instituțiilor publice, altele decât cele din subordinea autorității administrației publice locale, precum şi orice alte tratamente suplimentare ori împotriva altor vectori şi agenţi patogeni față de cele/cei prevăzuţi în programul unitar de acțiune se facturează de operator în baza documentelor de lucru confirmate de beneficiari şi se suportă de către aceştia. CAP. VI Dispoziţii tranzitorii şi finale ART. 104 (1) Dezinsecția se efectuează: a) în clădiri ale unităților sanitare de pe raza unității administrativ-teritoriale; b) în clădiri ale instituțiilor publice, altele decât unitățile sanitare; c) în spațiile comune închise din clădirile de tip condominiu (casa scării, subsol şi alte asemenea) ale persoanelor fizice şi juridice, inclusiv asociații de proprietari/locatari; d) în spațiile deschise din domeniul public şi privat al unității administrativ-teritoriale: terenuri ale instituțiilor publice din subordine, parcuri, spații verzi, cimitire, maluri de lac, piețe, târguri, oboare, bâlciuri şi alte asemenea; e) în spațiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice: terenuri ale operatorilor economici, terenuri ale persoanelor fizice şi asociațiilor de proprietari/locatari, terenuri ale instituțiilor publice, altele decât cele prevăzute la lit. d); f) în căminele şi canalele aferente rețelelor edilitare: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie termică, telefonie, reţele subterane de fibră optică şi alte asemenea; g) în spații tehnologice şi spații destinate publicului; h) în clădiri ale operatorilor economici, clădiri ale persoanelor fizice, inclusiv apartamente din imobile de tip condominiu; î) în subsoluri umede sau inundate; j) în depozite de deşeuri municipale, stații de compostare a deşeurilor biodegradabile, stații de transfer, stații de sortare şi alte instalații de tratare/eliminare a deşeurilor; k) în alte obiective identificate ca reprezentând focare de infestare şi care pot pune în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor. ) pe malurile lacurilor, bălților, suprafețele luciurilor de apă stătătoare şi a zonelor mlăştinoase se execută dezinsecția la nivelul larvelor operațiune denumită delarvizare. (2) Dezinfecția se efectuează în: a) depozitele de deşeuri municipale, stații de compostare deşeuri biodegradabile, stații de transfer, stații de sortare şi alte instalații de tratare/eliminare a deşeurilor; b) încăperile din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan, destinate colectării deşeurilor municipale; c) spațiile special amenajate pentru colectarea deşeurilor menajere; d) mijloacele de transport în comun; e) clădiri ale instituțiilor publice, ale operatorilor economici şi ale persoanelor fizice; f) locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor. (3) Deratizarea se efectuează la obiectivele în care: a) este prevăzută operațiunea de dezinsecție; b) este prevăzută operațiunea de dezinfecţie, cu excepția mijloacelor de transport în comun; c) sunt identificate focare de infestare sau condiții de dezvoltare a rozătoarelor în spațiile interioare sau exterioare ale persoanelor fizice ori juridice, care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor, inclusiv în zonele demolate şi/sau nelocuite. 36

(4) Tratamentele fitosanitare a) Tratarnentele fitosanitare, constă în efectuarea de tratamente specifice, periodice, de combatere/prevenire a bolilor şi dăunătorilor la plante, în special a agenților fitopatogeni, arsura bacteriană, acarieni, paienjeni, metcalfal pruinosa, etc. b) Tratamentele fitosanitare se efectucază la arbori, arbuştii, gardul viu, din parcuri, aliniamentele stradale din cartierele de blocuri, precum şi la plantațiile/aliniamentele de trandafiri. ART, 105 (1) Din punctul de vedere al frecvenței, dezinsecţia pentru combaterea ţânţarilor se execută: a) lunar, în sezonul cald, pentru spațiile deschise prevăzute în programul unitar de acţiune, inclusiv cămine şi canale aferente rețelelor edilitare; b) minimum 3 tratamente pe an şi ori de câte ori este nevoie, în spațiile comune închise ale clădirilor, inclusiv metrou. (2) Pentru combaterea altor vectori dezinsecția se execută: a) trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, în spațiile închise ale operatorilor economici cu profil nealimentar, instituțiilor publice şi spațiile comune închise ale clădirilor, În cazul tratamentelor executate împotriva ţânţarilor este obligatorie acțiunea atât împotriva larvelor, cât şi a adulților; b) lunar şi ori de câte ori este nevoie, în spațiile închise ale operatorilor economici cu profil alimentar şi ale unităților sanitare; c) numai la solicitarea persoanelor fizice din spațiile cu destinație de locuință. d) tratamentele în spațiile verzi de pe raza Municipiului Timişoara se vor efectua în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara sau a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară, după caz, utilizând aparatura de tratare de la sol cu ceață rece sau caldă. (3) În spațiile ocupate de copii, bătrâni, persoane cu afecțiuni cronice, precum şi în cele care se găsesc animale de companie sau de pază, dezinsecția se execută utilizând numai produse din grupa III şi IV de toxicitate, care nu sunt iritante sau dăunătoare peştilor sau animalelor cu sânge cald. În cazul constatării apariției unui focar, dezinsecția se efectuează obligatoriu, fără a fi necesară solicitarea proprietarului spațiului cu destinație de locuință. ART. 106 Din punctul de vedere al frecvenței, deratizarea se execută: a) pentru operatorii economici cu profil nealimentar şi asociațiile de proprictari/locatari, cel puțin o dată pe semestru şi ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar; b) pentru operatorii economici cu profil alimentar, cel puțin o dată pe trimestru şi ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar; c) pentru spațiile deschise din domeniul public şi privat al unității administrativ-teritoriale în conformitate cu programul unitar de acțiune, dar nu mai puțin de 3 tratamente pe an; d) pentru persoanele fizice, la solicitarea acestora sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar. ART. 107 Dezinfecția se execută numai la solicitarea persoanelor fizice sau juridice. ART. 108 (1) Tratamentele fitosanitare sunt activitățile ce se realizează prin acțiuni şi operații de dispersare, acoperire cu pesticide si produse biologice pentru combaterea dăunătorilor şi bolilor plantelor şi cu erbicide pentru combaterea Ambroziei Artemisiifolia. Acestea nu se vor efectua dacă condițiile meteorologice sunt nefavorabile (vânt puternic, caniculă, umiditate ridicată, temperaturi mai mici de 10'C, etc.) (2) Pesticidele trebuie să îndeplinească următoarele condiții: - să aibă o eficacitate mare; - să dețină un spectru larg de combatere; - să aibă o toxicitate redusă pentru speciile de arbori şi arbuşti, pentru om şi animale; - să aibă o compatibilitate mare cu alte substanțe de combatere. (3) Erbicidele trebuie să îndeplinească următoarele condiții: - erbicide totale; - sistemic postemergente; - neselective — ce combat un spectru larg de buruieni anuale şi perene; ART. 109 37

(1) Din punctul de vedere al frecvenței, tratamentele fitosanitare se execută minim de 4 ori pe an sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar ce aparține domeniului public şi privat al Municipiului Timişoara după cum urmează: a) curți şi terenuri ce aparțin instituțiilor publice, sportive, culturale, b) curți şi terenuri ce aparțin unităților de învățământ; c) terenuri ce aparțin unităților sanitare; d) parcuri, scuaruri, spații verzi, Pădurea Verde, perdele forestiere; e) locuri de joacă; f) perimetrul Canalului Bega, bălțile, lacurile şi ştrandurile; g) aliniamente stradale; ART. 110 Toate produsele folosite pentru efectuarea operațiunilor de deratizare, dezinsccție, dezinfecție şi tratamente fitosanitare vor fi avizate de către Comisia Națională pentru Produse Biocide. ART.111 (1) Persoanele fizice sau juridice deţinătoare de spații construite, indiferent de destinație, curți şi/sau terenuri virane sau amenajate, unitățile de administrare a domeniului public, ocoalele silvice, instituţiile publice, precum şi unitățile care au în exploatare rețele tehnico-edilitare sunt obligate să asigure efectuarea operațiunilor periodice de dezinsecție, deratizare şi tratamente fitosanitare pentru stingerea unui focar, în spațiile deținute de acestea. (2) Operațiunile de dezinsecție, dezinfecție şi deratizare se prestează numai de către operatorul licenţiat de A.N,R.S.C. căruia i-a fost atribuită activitatea în gestiune directă sau delegată de către unitatea administrativ- teritorială, în condițiile legii (licenţă clasa I) (3) Persoanele fizice sau juridice beneficiare ale operațiilor de deratizare, dezinsecție , dezinfecție şi/sau tratamente fitosanitare au obligația să permită accesul operatorului în locurile unde urmează să se realizeze operația şi să mențină spațiile pe care le au în proprietate salubre, luând măsuri de evacuare a tuturor reziduurilor solide, de spălare a încăperilor în care se efectuează colectarea deşeurilor, de eliminare a apei stagnate, de curățare a subsolurilor, de punere în ordine a depozitelor de materiale şi de remediere a defecțiunilor tehnice la instalațiile sanitare care provoacă inundarea sau stagnarea apei în subsoluri şi/sau pe terenurile deţinute. ART. 112 Operatorul care prestează activitatea de deratizare, dezinfecție, dezinsccţie şi/sau tratamente fitosanitare are următoarele obligații: a) înainte de începerea operațiunii de dezinsecţie, deratizare sau tratamente fitosanitare la obiectivele din programul unitar de acţiune, să notifice, în scris, autoritatea administrației publice locale şi să aducă la cunoştinţa populației, prin mass-media, cu cel puțin 7 zile înainte, următoarele: 1. tipul operațiunii ce urmează a se efectua; 2. perioada efectuării tratamentelor; 3. substanțele utilizate, gradul de toxicitate a acestora; 4. măsurile de protecție ce trebuie luate, în special cu referire la copii, bătrâni, bolnavi, albine, animale şi păsări; b) să stabilească, de comun acord cu persoanele fizice sau juridice, data şi ora începerii tratamentelor de dezinfecție, dezinsecție, deratizare în spațiile închise şi pe suprafețele deținute de acestea şi să comunice acestora gradul de toxicitate a substanțelor utilizate şi măsurile de protecție ce trebuie luate; c) înainte de începerea operațiunii de deratizare, dezinfecție sau deratizare în spațiile închise ale operatorilor economici, instituţiilor publice, persoanelor fizice şi asociațiilor de proprictari/locatari, să informeze beneficiarul cu privire la substanțele utilizate şi măsurile de protecție ce trebuie luate şi să stabilească, de comun acord cu acesta, data şi intervalul orar de efectuare a tratamentelor; d) să solicite la terminarea operațiunii confirmarea efectuării tratamentelor, prin încheierea unui document de lucru. ART. 113 În cazul în care persoanele fizice sau persoanele juridice refuză să permită accesul pe proprietatea acestora pentru efectuarea operațiunilor periodice de dezinsecție, deratizare şi tratamente fitosanitare ori pentru stingerea unui focar, operatorul are obligația să anunțe autoritatea administrației publice locale pentru luarea măsurilor legale. ART. 114 1) În cazul în care în urma unui tratament efectuat se aduce o daună imediată, vizibilă, proprietății beneficiarului, acest fapt va fi menționat în documentul de lucru şi va fi comunicat în mod expres operatorului. 38

Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natură să afecteze viața şi sănătatea oamenilor şi vieţuitoarelor. 2) Operatorul nu este exoncrat de răspunderea privind prejudiciile cauzate sănătății oamenilor şi vieţuitoarelor, altele decât cele pentru care se aplică tratamentul, dacă s-au utilizat substanţe periculoase pentru aceştia, dacă nu s-au luat măsurile necesare informării populației sau tratamentul este ineficient, ART.115 (1) Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz. (2) Constituie contravenție şi se sancționeză cu amendă de la 200 — 400 lei pentru persoane fizice şi de la 500 — 1000 lei pentru persoanele juridice nerespectarea prevederilor art. 17 alin.l, art.18 alin.6, art.33 alin.5, art.75 alin.4, art.77, art.78 şi art.82., art.111, (3) Constituie contravenție şi se sancționeză cu amendă de la 500 — 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 1000 — 2000 lei pentru persoanele juridice nerespectarea prevederilor art.19 alin.1 lit.a-c, art.24 alin.1, art.25, art.33 alin.3, art.36, art.93 şi art.94. art. 111 alin.3, (4) Constituie contravenție și se sancționeză cu amendă de la 500 — 1000 lei pentru persoanele juridice nerespectarea prevederilor art.18 alin.8, art.27 alin.7, art.29, art.30,art.65, art.66, art.68 alin. 1-2 şi art.80. (5) Constituie contravenție şi se sancționeză cu amendă de la 1000 — 2000 lei pentru persoanele juridice nerespectarea prevederilor art.6 alin.2, art.19 alin,3, art.20 alin. 1-2, art.22 alin.2-8, art.28 alin.1- 5 și alin.9, art.31, art.33 alin.4, art.43, art.46 alin.3, alin.6, alin.7, alin.9 şi alin. 11, art.47 alin.3 şi alin.6, art.48 alin.2-3, art.49 alin.4, art.58 alin.4-7, art.63, art.67 şi art.84. art. 110; (6) Constituie contravenție şi se sancționeză cu amendă de la 1500 — 2500 lei pentru persoanele juridice nerespectarea prevederilor art.51 alin.3, art.55 alin.3, art.57, art.60 alin.1-5, art.64 şi art.90. art. 111 alin.2. (7) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către persoanele împuternicite de Primarul Municipiului Timişoara. (8) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului —verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii pentru contravenția săvârşită şi prevăzută în prezentul Regulament, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal. (9) Împotriva procesului —verbal de constatare a contravenției şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârşită contravenția. (10) Procesul — verbal, neatacat în termen de 15 zile de la înmânare sau de la comunicare, precum şi hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a soluționat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate. Art. 116 Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării prin hotărâre de consiliu local. INDICATORII DE PERFORMANȚĂ ai serviciului de salubrizare pentru activităţiile de dezinsecție, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare Indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare pentru activităţiile de dezinsecție, dezinfecție şi deratizare se precizează ca anexă la caietul de sarcini . 1. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ TEHNICI 11 Serviciul de dezinsecție 0% 100 (valoarea lucrărilor realizate/ valoarea lucrărilor comandate) x100 12 Serviciul de dezinfecție % 100 (valoarea lucrărilor realizate/ valoarea lucrărilor comandate) x100 39

13. Serviciu de deratizare % 100 (valoarea lucrărilor realizate/ valoarea lucrărilor propuse) x100 Tratamente fitosanitare 14 (valoarea lucrărilor realizate/ valoarea lucrărilor lucrări propuse) % 100 x100 2 RECLAMAŢII ŞI SESIZĂRI Numărul de sesizări scrise soluționate raportat la numărul total de sesizări 2.1 scrise privind calitatea lucrărilor executate % 100 (nr. sesizări soluționate/ nr. sesizări inregistrate) x100 Numărul de sesizări scrise justificate privind nerespectarea de către 22 operator a obligațiilor din licență % 0 (nr sesizări verificate/ nr sesizări inregitrate) x100 Indicatorii de performanță menționați la punctul 1 ai tabelului de mai sus se calculează ca raport dintre cantitatea valorică de lucrări efectiv realizată şi cantitatea valorică de lucrări comandată de către autoritatea contractantă x100 Pentru indicatorii de performanță menționați la punctul 2 al tabelului de mai sus se vor putea aplica penalități astfel: 2.1 — pentru nerezolvarea în termen a reclamațiilor scrise justificate privind calitatea lucrărilor executate- avertisment. La cumularea unui număr de maxim 5 avertismente pe parcursul unui an calendaristic se va calcula operatorului o sancțiune de 0,01% din valoarea comenzii aferente lunii în care au fost acumulate cele 5 avertismente. 2.2 — otice nerespectare a obligațiilor prevăzute în licenţa de operare constatate de organele abilitate, atrage după sine rezilierea contractului de concesiune servicii, Indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție şi deratizare se precizează ca anexă la caietul de sarcini. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ pentru serviciile publice de salubrizare INDICATORI DE PERFORMANȚĂ Trimestrul Total an 0 1 2 6 1. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GENERALI 1.1. CONTRACTAREA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE a) numărul de contracte încheiate raportat la n |% n | % % numărul de solicitări, pe categorii de utilizatori 90 j 100 | 80 | 90 90 b) procentul de contracte de la lit. a) încheiate în % mai puțin de 10 zile calendaristice 90| 85) 90| 7% 85 c) numărul de solicitări de modificare a %l%TI%I% % prevederilor contractuale, raportate la numărul total | 90 | 90 | 90 | 90 90 de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, rezolvate în 10 zile d) numărul de solicitări de îmbunătățire a % % parametrilor de calitate ai activității prestate, 100 | 100 | 100 | 100 | 100 rezolvate, raportat la numărul total de cereri de îmbunătățire a activității, pe categorii de activități 1.2. MĂSURAREA ŞI GESTIUNEA CANTITĂȚII SERVICIILOR PRESTATE a) numărul de recipiente de precolectare asigurate, w|l%m|l%h| % % pe tipodimensiuni, ca urmare a solicitărilor, raportat | 100 | 100 | 100 | 100| 100 40

d la numărul total de solicitări b) numărul de reclamaţii rezolvate privind sl%I%I% % cantitățile de servicii prestate, raportat la numărul 100 | 100 | 100 | 100 | 100 total de reclamaţii privind cantitățile de servicii prestate pe tipuri de activități şi categorii de utilizatori c) ponderea din numărul de reclamaţii de la lit. b) l%I%| % % care s-au dovedit justificate 10 | 10 | 10 | 10 10 d) procentul de solicitări de la lit. c) care au fost % rezolvate în mai puțin de 5 zile lucrătoare 90 | 90 | 90 | 90 90 e) numărul de sesizări din partea agenților de % % protecția mediului raportat la numărul total de 10 | 25 | 25 | 20 20 sesizări din partea autorităților centrale şi locale B numărul anual de sesizări din partea agențilorde | % | % | % | % % sănătate publică raportat la numărul total de sesizări | 6 4 5 5 5 din partea autorităților centrale şi locale | 8) cantitatea de deşeuri colectate selectiv raportată sl%hI%I% % la cantitatea totală de deşeuri colectate 1 1 1 1 1 h) cantitatea totală de deşeuri sortate şi valorificate, | % | % | % | % % __ raportată la cantitatea totală de deşeuri colectate 4 6 4 6 5 i) penalitățile contractuale totale aplicate de % autoritățile administrației publice locale, raportate 4 6 4 6 5 la valoarea prestației, pe activități j) cantitatea totală de deşeuri colectate pe bază de ml%hI%hI% % contract raportată la cantitatea totală de deşeuri 90 | 90 | 90 | 90 90 colectată k) cantitatea totală de deşeuri colectate din locurile | % | % | % | % % neamenajate, raportătă la cantitatea totală de 15 | 15 [15 | 15 15 deşeuri colectate 1) numărul de reclamaţii rezolvate privind calitatea | % | % | % | % % activității prestate, raportat la numărul total de 100 | 100 | 100 | 100) 100 reclamaţii privind calitatea activității prestate, pe tipuri de activități şi categorii de utilizatori m) ponderea din numărul de reclamaţii de lapct.1) | % | % [| % | % % care s-au dovedit justificate 5 5 3 5 3 n) procentul de solicitări de la lit. m) care au fost ml%I%hI% % rezolvate în mai puțin de două zile calendaristice 90 | 90 | 90 | 90 90 o) valoarea aferentă activității de colectare a % deşeurilor totală facturată, raportată la valoarea 90 | 95 | 100| 95 95 totală rezultată din valorificarea deşeurilor reciclabile 1.3. FACTURAREA ŞI ÎNCASAREA CONTRAVALORII PRESTAȚIILOR a) numărul de reclamaţii privind facturarea raportat | % | % | % | % % la numărul total de utilizatori pe categorii de 10 | 10 | 10 | 10 10 utilizatori b) procentul de reclamaţii de la lit. a) rezolvate în % % mai puțin de 10 zile 100 | 100 | 100 | 100| 100 c) procentul din reclamațiile de la lit. a) care s-au % dovedit a fi justificate 5 5 5 5 5 41

Şef Birou Salubrizare Călin Victor o 42 AT d) valoarea totală a facturilor încasate raportată la % % valoarea totală a facturilor emise, pe categorii de 90 | 100| 95 | 95 95 activități utilizatori e) valoarea totală a facturilor emise raportată la % cantitățile de servicii prestate, pe activități şi pe 100 | 100 | 100 | 100 | 100 categorii de utilizatori 1.4. RĂSPUNSURI LA SOLICITARILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR a) numărul de sesizări scrise, raportate la numărul % total de utilizatori, pe activități şi categorii de 5 5 5 5 5 utilizatori b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a l%I%I% % răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile 100 | 100 | 100 | 100 | 100 calendaristice c) procentul din totalul de la lit. a) care s-a dovedit | % | % | % | % % a fi întemeiat 3 5 5 5 5 2. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GARANTAȚI 21. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GARANTAȚI PRIN LICENȚA DE PRESTARE A SERVICIULUI a) numărul de sesizări scrise privind nerespectarea | nr. |nr. |nr. |nr. |nr. de către operator a obligațiilor din licență 2 3 2 3 10 b) numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului | nr. |nr. [ar |nr. rezultate din analizele şi controalele organismelor 1 1 0 1 3 abilitate 2.2. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂȚI CONFORM CONTRACTULUI DE FURNIZARE/PRESTARE a) numărul de utilizatori care au primit despăgubiri | nr. |nr. |nr. |nr. |nr datorate culpei operatorului sau dacă s-au 1 1 2 1 5 îmbolnăvit din cauza nerespectării condițiilor corespunzătoare de prestare a activității b) valoarea despăgubirilor acordate de operator % pentru situațiile de la lit. a) raportată la valoarea 50 | 50 | 50 | 30 530 totală facturată aferentă activității c) numărul de neconformități constatate de nr. |nr. |nr. (nr |nr autoritatea administrației publice locale, pe 1 1 1 1 4 activități

Atasament: Referat.pdf

1

ROMÂNIA Aprobat JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA ADMINISTRATOR PUBLIC NICOLAE ROBU BIROU SALUBRIZARE SC2016-8159/04.04.2016

REFERAT privind modificarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara şi a indicatorilor de

performanţă ai Serviciului de Salubrizare Prin Ordinul nr. 82 din 9 martie 2015 emis de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice – A.N.R.S.C. s-a aprobat Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor fiind abrogat Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice privind Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 110/2007. În vederea conformării la noul ordin A.N.R.S.C. se impune modificarea actualului Regulament al Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara aprobat prin HCL 453/2007 modificat şi completat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 299/18.12.2012. Conform art. 11 alin. (3) din Legea nr. 101/2006 republicată, A.N.R.S.C. îşi exercită competenţele care îi sunt acordate prin Legea nr. 51/2006, republicată, faţă de autorităţile administraţiei publice locale, precum şi faţă de toţi operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de organizare, natura capitalului, ţara de origine sau modalitatea de gestiune adoptată. În conformitate cu art.6 alin.(1), lit.h.) din Legea nr. 101/2006 republicată, unitatea administrativ teritorială are competenţe exclusive în elaborarea şi aprobarea regulamentului serviciului de salubrizare, pe baza regulamentului- cadru al serviciului de salubrizare, elaborat de A.N.R.S.C. aprobat prin Ordinul nr. 82/2015. Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor stabileşte cadrul juridic unitar privind desfăşurarea serviciului de salubrizare, definind modalităţile şi condiţiile-cadru ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanţă, condiţiile tehnice, raporturile dintre operator şi utilizator. Operatorii serviciului de salubrizare din cadrul unităţii administrativ teritoriale, indiferent de forma de proprietate şi de modul în care este organizată gestiunea serviciului de salubrizare, se vor conforma prevederilor prezentului regulament-cadru. Condiţiile tehnice şi indicatorii de performanţă prezenţi în regulament au caracter minimal, Consiliul local poate aproba şi alţi indicatori de performanţă sau condiţii tehnice pentru serviciul de salubrizare, pe baza unor studii de specialitate, după dezbaterea publică a acestora. Conform art. 129, alin (1) din Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor aprobat prin Ordinul nr. 82/2015, Consiliile locale vor modifica şi aproba Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara în conformitate cu modificarea legislaţiei în vigoare. Prezentul Regulament al Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara a fost supus dezbaterii publice care a avut loc în data de 29.03.2016, sens în care a fost încheiată Minuta privind dezbaterea publică a Regulamentului serviciului de salubrizare a Municipiului Timişoara, fiind precizate anumite completări. Având în vedere cele de mai sus, propunem emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timişoara prin care să se aprobe: modificarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara şi a indicatorilor de performanţă ai Serviciului de Salubrizare elaboraţi pe baza Regulamentului-cadru şi ţinând seama de particularităţile locale şi de interesele actuale şi de perspectivă ale comunităţii.

Administrator Public Sorin DRĂGOI

Şef Birou Salubrizare Consilier Călin Victor Fiat Călina Trapcea

Avizat Juridic cod FO53-01, ver.2