keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 299/18.12.2012 privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.453/18.12.2007 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara şi a indicatorilor de performanţă ai Serviciului de Salubrizare

18.12.2012

Hotararea Consiliului Local 299/18.12.2012
privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.453/18.12.2007 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara şi a indicatorilor de performanţă ai Serviciului de Salubrizare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2012-29245/04.12.2012 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.453/18.12.2007 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara şi a indicatorilor de performanţă ai Serviciului de Salubrizare;
Având în vedere prevederile art.6 alin.1 lit. h) din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, actualizată;
Având în vedere Ordinul nr.110/2007 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.d) şi alin.(6) lit.a) punctul 14 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.453/18.12.2007 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara şi a indicatorilor de performanţă ai Serviciului de Salubrizare, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.453/18.12.2007 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara şi a indicatorilor de performanţă ai Serviciului de Salubrizare rămân neschimbate.

Art.3 : Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Gestiune Deşeuri din cadrul Serviciului Avize Mediu Urban din Primăria Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului-Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei de Mediu;
-Compartimentului Control Intern;
-Biroului Managementul Calităţii;
-SC Retim Ecologic Service SA;
-SC Drumuri Municipale Timişoara SA;
-Mass- media locale.Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

1

Anexă la HCL nr._______/__________

Pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.453/18.12.2007 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara şi a indicatorilor de performanţă ai Serviciului de Salubrizare. 1.La articolul 16 alineatul (3) lit.a) se completează şi va avea următorul cuprins: a) beneficiarul prestaţiei împreună cu reprezentantul operatorului, va stabili amplasamnetele recipientelor de colectare, care se va aviza de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, doar în cazul în care amplasamentele sunt pe domeniul public, respectându-se condiţiile prevăzute în OMS nr.536/1997; amplasamentul recipientelor de colectare va fi situat, obligatoriu, în perimetrul imobilului la o distanţă de până la maxim 20 m de acesta. 2. La articolul 16 după alineatul (5) se introduce alineatul 5¹ modifică cu următorul cuprins: (5¹) Autoritătea administraţiei publice locale va organiza periodic acţiuni de colectare şi transport a deşeurilor biodegardabile provenite din grădini, zone verzi şi a plantaţiilor existente pe acestea. Deşeurile biodegradabile provenite din curăţarea grădinilor, a zonelor verzi şi a plantaţiilor existente pe acestea, efectuate de către cetăţeni şi asociaţiile de proprietari, precolectate după caz în saci sau în cazul celor rezultate din tăieri de corecţie a arborilor în snopi cu lungimea de maxim 1m, vor fi colectate periodic de către operatorul de servicii publice de salubrizare în cadrul programelor (acţiuni ecologice) stabilite de către autorităţile administraţiei publice locale. După finalizarea staţiei de compostare a deşeurilor, cetăţenii şi asociaţiile de proprietari vor putea preda la aceasta deşeurile vegetale provenite din curăţarea grădinilor, zonelor verzi şi a plantaţiilor existente pe acestea. 3. Articolul 19 alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: Operatorul va urmări permanent starea tehnică a recipientelor de precolectare deţinute de utilizatori, urmând a le înlocui pe cele deteriorate în termen de 3 zile de la constatare. 4. La articolul 20 alin.2 se modifică şi va avea următorul cuprins: (2) Intervalul între două colectări prevăzut la alin.(1), poate fi mărit la solicitarea serviciului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara cu avizul autorităţii de sănătate publică teritorială. 5. Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins: (1) Activitatea de măturat a căilor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public. (2) În vederea reducerii riscului de îmbolnăvire a populaţiei ca urmare a acţiunii patogene a microorganismelor existente în praful stradal, autoritatea publică locală stabileşte intervalul orar de efectuare a operaţiunilor de stropire, măturare şi spălare a căilor publice. Intervalul orar şi ordinea de prioritate se realizează astfel încât să se evite perioadele în care se produc aglomeraţii umane în zonele în care se efectuează aceste activităţi. De regulă, intervalul orar recomandat pentru efectuarea operaţiunilor de stropire, măturare şi spălare va fi între orele 22,00 – 6,00 pe arterele care au sistem de iluminat public corespunzător. (3) Prin excepţie de la prevederile alin.(2) operaţiile de stropire, măturare şi spălare nu se realizează în acele zile în care plouă pe toată perioada zilei.

2

(4) Arterele de circulaţie, zilele din cursul săptămâni şi numărul de treceri în ziua respectivă pe/în care se execută activitatea de stropit, măturat şi spălat sunt cele cuprinse în caietul de sarcini al serviciului şi/sau graficele de lucrări. (5) Numărul arterelor de circulaţie pe care se efectuează activitatea de stropit, măturat, spălat şi/sau frecvenţa de execuţie a acestora se poate modifica în funcţie de condiţiile nou apărute şi fondurile financiare alocate de la bugetul local, cu înştiinţarea prealabilă a operatorului. 6. Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins: (1) Măturatul mecanic se efectuează pe o lăţime de 2,2 m de la bordură sau de la rigola centrală, astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau acţiunii vântului să nu depăşească concentraţia de pulberi admisă de normele în vigoare. 1.1. În vederea evitării formării prafului şi crearea unui climat citadin igienic, pentru realizarea activităţii de măturat mecanic sunt folosite autospeciale dotate cu perie rotativă, cilindrică, dispozitiv de umectare şi dispozitiv de aspirare. 1.2. Măturatul mecanic se realizează cu automăturători colectoare, echipate cu perii cilindrice şi/sau circulare care acţionează pe toată lungimea străzilor cu respectarea concomitentă a următoarelor condiţii: a) suprafaţa carosabilă sau a trotuarelor să fie constituită din asfalt; b) suprafaţa carosabilă sau a trotuarelor să nu fie acoperită cu zăpadă, gheaţă sau polei; c) activitatea se execută noaptea/ziua.

1.3. Activitatea se desfăşoară pe străzile şi cu frecvenţa de lucru prevăzute în graficele întocmite de autoritatea publică locală şi acceptate de operator. 1.4. Operaţiunea de măturat mecanic trebuie să se desfăşoare eficient, fără a lăsa urme pe carosabil:resturi de nisip, pietriş, etc., iar în cazul în care aceste resturi apar vor fi curăţate imediat. În cazul neîndepărtării acestor resturi de nisip, pietriş, în momentul recepţiei, strada respectivă nu va fi confirmată. (2) Măturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, inclusiv pe peroanele şi în staţiile fără refugii a mijloacelor de transport în comun, în pieţe, locurile de parcare publice sau pe suprafeţe anexe ale spaţiilor de circulaţie, de odihnă ori agrement, în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanic. 2.1. Din punct de vedere al îmbrăcămintei spaţiilor de circulaţie, de odihnă sau de agrement, măturatul se realizează pe suprafeţe îmbrăcate cu asfal, pavele, piatră cubică sau betonate. 2.2. Măturatul manual se efectuează pe o lăţime de 2,2 m de la bordură sau de la rigola centrală spre axul căii publice, pe toată perioada anului, cu excepţia perioadei în care plouă, se efectuează curăţatul zăpezii sau temeperatura exterioară este sub cea de îngheţ. 2.3. Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual se va face în saci de plastic de culoare neagră inscripţionaţi cu denumirea operatorului, care se vor depune lângă bordura carosabilului de unde vor fi colectaţi şi transportaţi de către operator în mod obligatoriu până la terminarea programului de lucru. 7. La articolul 56 se modifică alin.1 şi 2 care vor avea următorul cuprins:

(1) Stropitul carosabilului se execută, de regulă, în intervalul 1 aprilie-1octombrie, perioadă ce poate fi modificată în funcţiei de condiţiile meteorologice reale şi se practică pe suprafeţele în prealabil salubrizate. (2) Este interzisă efectuarea operaţiei de stropire în perioada în care, conform prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului. 8. La art.57 se modifică alin.3 care va avea următorul cuprins:

3

(3) Operaţiunea de spălare se efectuează, de regulă, în intervalul 1 aprilie - 1 octombrie, perioadă ce poate fi modificată de către autoritatea administraţiei publice locale cu înştiinţarea prealabilă a operatorului.Operaţiunea nu se execută pe timp de ploaie. 9. La art.57 alineatele 7 şi 8 se anulează. 10. La art.57 alin.6 se modifică şi va avaea următorul curins: (6) Operatorul are obligaţia să notifice, în scris, serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, în legătură cu toate situaţiile în care este împiedicată realizarea operaţiilor de spălare, stropire sau măturare. 11. La art.57 după alin.6 se introduce un nou alineat, alineatul 7, cu următorul cuprins: 6) Substanţele utilizate - soluţii speciale (detergenţi) – în procesul de spălare trebuie să fie aprobate de serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. 12. După art.57 se introduce art.57¹, cu următorul cuprins: (1) Curăţatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operaţia de măturare. (2) Răzuirea rigolelor se realizează numai la solicitarea serviciului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, ori de câte ori se consideră că este necesară. (3) Lucrarea constă în răzuitul cu lopata sau cu răzuitoarea a noroiului, nisipului, prafului sau a deşeurilor vegetale existente la rigolă. (4) Lăţimea medie pe care se aplică curăţarea rigolelor este de 0,70 m măsurată de la bordură spre axul median al străzii. 13. La art.58 alinineatul 4 se anulează. 14. La art.59 după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu următorul cuprins: (3) Operatorul are obligaţia de a transmite serviciului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara până la data de 5 octombrie a fiecărui an, situaţia stocurilor de materiale necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ. 15. La art.63 după alineatul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: (3) Operatorii serviciului de salubrizare au obligaţia de a încheia convenţii cu Administraţia Naţională de Meteorologie pentru a cunoaşte zilnic prognoza pentru următoarele 3 zile privind evoluţia temperaturii nocturne şi diurne şi a cantităţilor de precipitaţii sub formă de zăpadă şi de a transmite serviciului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara până la data de 1 noiembrie a fiecărui an, o copie a convenţiei. 16. La art.65 alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: (2) Jurnalul de activitate pe timp de iarnă constituie documentul primar de bază pentru verificarea activităţii şi decontarea lucrărilor efectuate şi va fi transmis de operator reprezentantului împuternicit al Primăriei Municipiului Timişoara numai însoţit de o copie după informaţiile primite de la Administraţia Naţională de Meteorologie privind:temperatura minimă/maximă, cantitatea de precipitaţii, fenomene meteorologice semnificative şi grosimea stratului de zăpadă înregistrate la staţia meteorologică locală. Acesta constituie documentul primar de bază pentru verificarea activităţii şi decontarea lucrărilor efectuate. 17. La art.68 se completează alineatul 3 care va avea următorul cuprins:

4

(3) Se interzice în zona centrală utilizarea clorurii de sodiu pentru combaterea poleiului şi gheţii, în perimetrul delimitat de străzile: b-dul C.D.Loga, b-dul Revoluţiei 1989, Nicu Filipescu, b-dul Take Ionescu, Oituz, Gheorghe Dima, Coriolan Brediceanu, Paris, b-dul Republicii, b-dul Regele Ferdinand I, precum şi în zonele în care s-au efectuat palantări sau gazonări. 18. La articolul 71 alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: (1) Operatorul care efectuează activitatea de ecarisaj are obligaţia de a colecta cadavrele de animale de pe domeniul public. 19. Articolul 76 se anulează.

20. La articolul 111 litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins: k) să menţină în stare de curăţenie spaţiile în care se face precolectarea deşeurilor municipale în vederea colectării şi recipientele în care se depozitează acestea, prin efectuarea operaţiunii de spălare a acestora. 21. La articolul 111 după litera t) se introduce litera ţ) cu următorul cuprins: ţ) în caz de pericol iminent de cădere a zăpezii sau gheţii (ţurţurilor) de pe imobilele în care locuiesc sub orice formă legală sau pe care le folosesc în alte scopuri, să ia măsuri de îndepărtare a acestora, precum şi marcarea/asigurarea corespunzătoare a perimetrului expus. 22. După articolul 111 se introduce un nou articol, articolul 111¹ cu următorul cuprins: (1) Se interzice proprietarilor de imobile (case individuale), asociaţiilor de proprietari/locatari, instituţiilor publice, agenţilor economici scoaterea şi depozitarea pe domeniul public în cadrul aţiunilor ecologice (Curăţenia Generală de Primăvară/Toamnă), de deşeuri din amenajări interioare (moloz) şi deşeuri din curăţirea pivniţelor şi podurilor (praf de cărbune, ţigle, cărămizi, faianţă şi gresie sparte). (2) Este interzisă scoaterea şi depozitarea pe domeniul public a obiectelor de uz casnic/gospodăresc, deşeurilor vegetale rezultate din curăţirea arborilor plantaţi pe aliniamentele stradale şi a spaţiilor verzi din jurul imobilelor ce se colectează în cadrul aţiunilor ecologice (Curăţenia Generală de Primăvară/Toamnă) mai devreme de o zi faţă de cea în care este programată colectarea, precum şi după ziua în care este programată colectarea în zonele şi cartierele din municipiul Timişoara. (3) Proprietarilor de imobile (case individuale), asociaţiilor de proprietari/locatari, instituţiilor publice, agenţilor economici le revine obligaţia să depună în ordine la bordura carosabilului, fără a împiedica circulaţia, resturile provenite din tăieri de corecţie (ramuri) tăiate la dimensiuni de maxim 1 metru şi legate în snopi, deşeurile şi obiectele ce se colectează în cadrul acţiunilor ecologice. (4) Se interzice cetăţenilor, asociaţiilor de proprietari, instituţiilor publice, agenţilor economici şi celorlate persoane juridice care locuiesc în imobile (case individuale, condominii) cu curte interioară, ampasarea recipientelor de precolectare a deşeurilor pe domeniul public. (5) Este interzisă amplasarea recipientelor de precolectare a deşeurilor pe trotuare de-a lungul bulevardelor şi căilor de circulaţie, pe spaţiile verzi, în parcuri, parcari, precum şi la o distanţă mai mică de 5 m de liniile de tramvai. 23. După articolul 123 se introduce un nou articol, articolul 123¹ cu următorul cuprins: Operatorul de servicii publice de salubrizare are obligaţia de a transmite până la data de 30 aprilie a fiecărui an, serviciului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, indicatorii de performanţă prevăzuţi în Anexa 1 la prezentul regulament.

5

24. La articolul 126 alin.2 se completează şi va avea următorul cuprins: (2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 200 - 400 lei pentru persoane fizice şi de la 500 -1000 lei pentru persoane juridice nerespectarea prevederilor art.16 alin.1, alin.2 lit.a-c, alin.3-5,5¹-7, art.17 alin.1-4, art.82, art.83, art.91 alin.1, art.101 alin.1 şi 3, art.111 lit.a, c-u. 25. La articolul 126 alin.3 se completează şi va avea următorul cuprins: (3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 - 2000 lei pentru persoane juridice nerespectarea prevederilor art.18 alin.1 şi 3, art.19 alin.1-5, art.20 alin.1 lit.a-b, alin.3-4, art.22 alin.1-8, art.24 alin.1-9, art.25 alin.1-3, art.28 lit.a-d, art.54 alin.2-5, art.55 alin.1 pct.1.1, 1.2.lit.a-c, 1.3, 1.4, alin.2 pct.2.2 şi 2.3, art.63 alin.3,art.65 alin.1-4, art.66 alin.3-5, art.68 alin.1 şi 3, art.71 alin.1 şi 2, art.72-75, art.87, art.94 alin.2, art.96, art.100, art.123¹. 26. La articolul 126 alin.4 se completează şi va avea următorul cuprins: (4) Constituie contravenţie şi se sancţionaeză cu amendă de la 500 – 1000 lei pentru persoane juridice nerespectarea prevederilor art.56 alin.1 şi 2, art. 57 alin.3, art.78 alin.2, art.80 alin. 1-2, art.88, art.89. 27. La articolul 126 alin.5 se completează şi va avea următorul cuprins: (5) Constituie contravenţie şi se sancţionaeză cu amendă de la 500 – 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 1000 – 2000 pentru persoane juridice nerespectarea prevederilor art.91 alin.7- 10, art.99 lit.a, art.101 alin.3, art.111 lit.ţ, art.111¹ alin.1-5. 28. La articolul 126 alin.6 se completează şi va avea următorul cuprins: (6) Constituie contravenţie şi se sancţionaeză cu amendă de la 1500 – 2500 lei pentru persoane juridice nerespectarea prevederilor art.59 alin.2-3, art.108 lit.a – w şi cu amendă de la 2000 -2500 lei nerespectarea prevederilor art.101 alin.2. ŞEF SERVICIU AVIZE MEDIU URBAN ŞEF BIROU GESTIUNE DEŞEURI ADRIAN BERE-SEMEREDI MARINELA TOPOR

CONSILIER ADINA BUMBU

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DE MEDIU NICOLAE ROBU SERVICIUL AVIZE MEDIU URBAN BIROUL GESTIUNE DEŞEURI SC2012 - 29245/04.12.2012

REFERAT privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.453/18.12.2007 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara şi a indicatorilor de

performanţă ai Serviciului de Salubrizare Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.453 adoptată în data de 18.12.2007 a fost stabilit cadrul juridic unitar privind desfăşurarea serviciului de salubrizare, definind modalităţile şi condiţiile ce trebuiesc îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanţă, condiţiile tehnice, raporturile dintre operator şi utilizator. Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara a fost elaborat şi adaptat în funcţie de particularităţile şi perspectiva comunităţii locale de la acea dată, ţinând cont de prevederile legale în domeniu şi în conformitate cu dispoziţiile art.124 din Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor aprobat prin Ordinul nr.110/2007 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice-A.N.R.S.C.

De la data adoptării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.453/18.12.2007 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara şi a indicatorilor de performanţă ai Serviciului de Salubrizare şi până în prezent au apărut modificări ale legislaţiei aplicabile în domeniu, dar şi fapte sau situaţii noi ce se impun a fi reglementate prin regulamentul de salubrizare. Având în vedere aspectele mai sus menţionate, propunem modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.453/18.12.2007 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara şi a indicatorilor de performanţă ai Serviciului de Salubrizare, conform anexei parte integrantă din prezentul referat. VICEPRIMAR DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU DAN DIACONU ŞEF SERVICIU AVIZE MEDIU URBAN ADRIAN BERE-SEMEREDI ŞEF BIROU GESTIUNE DEŞEURI CONSILIER MARINELA TOPOR ADINA BUMBU AVIZAT SERVICIUL JURIDIC Red./Dact. A.B cod FP53 – 01 ver. 1