keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 280/21.05.2019 privind modificarea şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi a Statului de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara

21.05.2019

Hotararea Consiliului Local 280/21.05.2019
privind modificarea şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi a Statului de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. 3020/07.05.2019, privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarul Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3021/07.05.2019 al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 09.05.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. 3021/07.05.2019;
Având în vedere Avizul Serviciului Resurse Umane nr. SC2019 - 11336/09.05.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Conform prevederilor art. 107 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 499 din 24.10.2018 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara;
În baza art. 36, alin. (2), lit. a) şi alin. (3) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se modifică şi se aprobă Statul de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 249/20.12.2016 privind modificarea şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara şi Hotărârea Consiliului Local nr. 716/20.12.2018 privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa_1.pdf

1

CUPRINS

Dispoziţii Generale _____________________________________________________________________________ 2 Structura organizatorică ________________________________________________________________________ 4 Atribuţiile conducerii Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara _____________________________________________ 8

Atribuţiile Directorului Executiv ___________________________________________________________ 8 Atribuţiile generale ale Directorului Executiv Adjunct __________________________________________ 9 Atribuţiile generale ale şefilor de servicii și birouri ____________________________________________ 11 Responsabilități ale funcțiilor de conducere __________________________________________________ 13

Atribuţiile generale ale compartimentelor din structura organizatorică a Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara _ 14 Atribuţiile specifice ale compartimentelor din structura organizatorică a Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara _ 15

Compartimentul Audit Public Intern ________________________________________________________ 15 Compartimentul Control Intern ____________________________________________________________ 15 Serviciul Resurse Umane _________________________________________________________________ 16

Compartimentul Securitate și Sănătate în Muncă __________________________________________ 20 Serviciul Juridic ________________________________________________________________________ 22

Biroul Consultanță și Evidență Juridică _________________________________________________ 24 Serviciul Protecţia Mediului _______________________________________________________________ 25 Serviciul Inspecţie Comercială _____________________________________________________________ 26 Serviciul Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal _____________________________________________ 27 Serviciul Ordine Publică _________________________________________________________________ 28

Biroul Ordine Publică și Intervenție Rapidă ______________________________________________ 29 Biroul Reclamaţii Sesizări și Evenimente _______________________________________________ 31 Biroul Poliţia Pieţelor _______________________________________________________________ 34 Biroul Patrulare Navală______________________________________________________________ 36

Serviciul Comunicare, Prevenire și Monitorizare Video _________________________________________ 37 Biroul Comunicare, Registratură și Evidență Operativă _____________________________________ 38 Biroul Organizare, Prevenire, Sinteză și Evidența Persoanei _________________________________ 40 Biroul Monitorizare Video ___________________________________________________________ 41

Serviciul Dispecerat si Control Acces _______________________________________________________ 42 Serviciul Circulaţie Rutieră _______________________________________________________________ 43

Biroul Circulație ___________________________________________________________________ 45 Biroul Transport Urban __________________________________________________________________ 46 Serviciul Pază Obiective__________________________________________________________________ 48 Serviciul Financiar – Contabilitate _________________________________________________________ 48 Compartimentul Achiziţii Publice __________________________________________________________ 49 Compartimentul Logistic _________________________________________________________________ 50 Compartimentul Control Intern Managerial și Managementul Calității _____________________________ 51 Compartimentul Auto si Armament _________________________________________________________ 52

Asigurarea asistenței juridice a polițistului local ____________________________________________________ 55 Dotarea şi finanţarea poliţiei locale _______________________________________________________________ 58 DISPOZIŢII FINALE _________________________________________________________________________ 59

   

2

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE

Număr operator de date cu caracter personal: 5082 Str. Avram Imbroane, nr. 54, 300129 Timişoara; C.I.F. 27872311

Tel./Fax: +40-256-246112; E-mail : [email protected] Web : www.polcomtim.ro

ANEXĂ nr. 1 la H.C.L. nr.________ din ______________

R E G U L A M E N T DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE Art.1 . (1) Direcţia Poliţiei Locale Timişoara se organizează şi funcţionează în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara, prin preluarea posturilor şi personalului Poliţiei Comunitare Timişoara, precum şi ale structurilor din aparatul de specialitate al Primarului, responsabil cu controlul privind disciplina în construcţii, protecţia mediului şi comerţ. (2) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Poliţiei Locale Timişoara, sunt prevăzute de Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010 și H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, precum şi de prevederile prezentului regulament. Art.2. (1) Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, denumită în continuare Direcţie, este o instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi sub directa coordonare a Primarului. (2) Poliţia Locală Timişoara se înfiinţează în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în următoarele domenii:

a) ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor; b) circulaţia pe drumurile publice; c) disciplina în construcţii şi afişajul stradal; d) protecţia mediului; e) activitatea comercială; f) evidenţa persoanelor; g) alte domenii stabilite prin lege.

(3) Poliţia Locală Timişoara poate asigura cu titlu gratuit serviciile de ordine şi siguranţă prevăzute de art.14 din Legea nr. 4/2008, cu prilejul organizării competiţiilor sau jocurilor sportive în incinta sau pe arenele sportive din Municipiul Timişoara, la solicitarea cluburilor sau asociaţiilor sportive finanţate de Consiliul Local în baza Contractului de asigurare a ordinii și liniștii publice și a Planului de acțiune întocmite în acest sens.

certat pl)

3

Art.3. (1) Sediul Direcţiei Poliţiei Locale se află în Timişoara, str. Avram Imbroane nr. 54. (2) Direcţia poate organiza în Timişoara birouri (secţii) de ordine publică, în sedii aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, în vederea eficientizării activităţii şi a creşterii gradului de siguranţă şi de încredere a cetăţenilor. Art.4. Activitatea Poliţiei Locale se desfăşoară în interesul comunităţii locale, exclusiv pe baza şi în executarea legii, precum şi a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi ale Dispoziţiilor Primarului şi în conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, stabilite prin acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale. Art.5. Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, îşi desfăşoară activitatea pe baza principiilor legalităţii, încrederii, previzibilităţii, proximităţii şi proporţionalităţii, deschiderii şi transparenţei, eficienţei şi eficacităţii, răspunderii şi responsabilităţii, imparţialităţii şi nediscriminării. Art.6. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Poliţia Locală cooperează cu structurile teritoriale ale Poliţiei Române, ale Jandarmeriei Române, ale Poliţiei de Frontieră Române şi ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu celelalte instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii. (2) În relaţiile cu acestea, Direcţia este reprezentată de Directorul Executiv sau de Directorii Executivi Adjuncţi sau persoanele cu funcții de conducere desemnate în acest scop; (3) Poliția Locală Timișoara poate încheia cu alte autorități și instituții publice protocoale de cooperare având ca obiect detalierea modalităților prin care, în limitele competențelor legale ale fiecărei structuri, acestea își oferă sprijin în îndeplinirea activităților sau misiunilor specifice. Art.7. Şeful Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, îndeplineşte o funcţie de autoritate publică şi este şef al întregului personal pe care-l conduce şi îl controlează. Art.8.. (1) Conducerea instituţiei asigură la nivelul structurii conduse desfăşurarea activităţii la nivelul standardelor certificate prin Sistemul de Management al calităţii. (2) Angajaţii Direcţiei, răspund de realizarea atribuţiilor în conformitate cu procedurile de lucru, parte componentă a Sistemului de Management al calităţii. Art.9. (1) Directorii Executivi Adjuncţi, Şefii de serviciu, birouri şi compartimente, răspund în faţa Şefului Poliţiei Locale, de modul de rezolvare a sarcinilor ce le revin şi colaborează permanent în vederea îndeplinirii acestora, la timp şi în condiţii de calitate. (2) Personalul cu funcţie de conducere are obligaţia de a stabili sarcini de serviciu pentru personalul din subordine, în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii şi de a lua măsuri corespunzătoare pentru îmbunătăţirea şi perfecţionarea acesteia. Art.10. Structura organizatorică, statul de funcţii, numărul de personal, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare se aprobă prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, cu avizul A.N.F.P. Art.11. (1) Antetul documentelor şi corespondenţa Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, va avea următorul conţinut: „România, Consiliul Local al Municipiului Timişoara, Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.” (2) Direcţia dispune de cod fiscal, conturi bancare deschise la Trezoreria Municipiului Timişoara şi unităţile bancare, ştampilă proprie de formă rotundă cu următorul conţinut: „România, Consiliul Local al Municipiului Timişoara, Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.” (3) Poliţia Locală Timişoara este persoană juridică de drept public, dispune de patrimoniu şi buget propriu.

4

CAPITOLUL II

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art.12. (1) Direcţia Poliţia Locală Timişoara, este condusă de un director executiv, ajutat de trei directori executivi adjuncţi. (2) Şeful Poliţiei Locale şi adjuncţii acestuia sunt numiţi în funcţii de conducere în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Art.13. (1) Structura organizatorică al Direcţiei, cuprinde servicii, birouri şi compartimente, constituite în conformitate cu organigrama anexată la prezentul Regulament (anexa nr.1). (2) Serviciul şi biroul – sunt compartimente funcţionale ale Direcţiei, prin care se realizează atribuţiile acesteia şi sunt conduse de un şef de serviciu, sau după caz, şef de birou iar în lipsa acestora de către un funcţionar public, desemnat în acest scop. (3) Personalul serviciului, biroului este subordonat, după caz şefului de serviciu sau şefului de birou, care organizează, îndrumă, coordonează, controlează şi răspund de activitatea acestora în condiţiile prezentului Regulament şi a dispoziţiilor legale. Art.14. (1) Personalul Poliţiei Locale Timişoara, este compus din funcţionari publici care ocupă funcţii publice specifice de poliţist local, funcţionari publici care ocupă funcţii publice generale şi personal contractual. (2) Atribuţiile şi răspunderile funcţiilor din structura Direcţiei se stabilesc prin fişele posturilor, elaborate în baza dispoziţiilor legale şi a prezentului Regulament. Art.15. Organizarea Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara la nivelul structurii de conducere, coordonare şi suport logistic, face posibilă şi necesară colaborarea dintre compartimente pentru asigurarea funcţionalităţii sistemului în ansamblul său. Art.16. (1) Activitatea desfăşurată de către structurile Direcţiei, în scopul realizării atribuţiilor, are la bază relaţii de autoritate (ierarhice, funcţionale, de coordonare, reprezentare, control şi de colaborare), potrivit atribuţiilor stabilite pentru fiecare serviciu, birou sau compartiment în parte. (2) Relaţiile de autoritate ierarhice se stabilesc între directorul executiv şi structurile subordonate acestora, în scopul organizării, menţinerii şi perfecţionării stării de funcţionare a sistemului. Acelaşi tip de relaţii se stabilesc între şefii serviciilor, birourilor, coordonatorilor compartimentelor şi personalul subordonat acestora. (3) În cadrul compartimentelor în care nu sunt prevăzute funcţii de conducere, se stabilesc relaţii de autoritate funcţională între personalul cu funcţia cea mai mare şi restul personalului acestor structuri, în vederea îndrumării şi coordonării în mod unitar a activităţii acestora, în conformitate cu scopurile şi obiectivele propuse. (4) Relațiile autoritate ierarhică presupun:

a) subordonarea directorului executiv față de primarul municipiului Timișoara b) subordonarea directorilor executivi adjuncți, a șefilor de serviciu, șefilor de

birou, după caz, față de directorul executiv, în limitele competențelor stabilite de lege și de structura organizatorică;

c) subordonarea șefilor de serviciu, șefilor de birou față de directorii executivi adjuncți;

d) subordonarea șefului de birou față de șef serviciu; e) subordonarea personalului de execuție față de șefii ierarhici superiori;

(5) Între structurile Direcţiei se stabilesc relaţii de colaborare, pentru îndeplinirea sarcinilor specifice în vederea integrării acestora în obiectivele instituţiei.

5

(6) La nivelul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, activitatea de coordonare şi de control este atributul Directorului Executiv şi se realizează direct ori prin intermediul şefilor de serviciu şi de birou. Art.17. Serviciile, birourile şi compartimentele din structura Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, sunt următoarele:

Serviciul Circulație Rutieră - Biroul Circulație Biroul Transport Urban Serviciul Pază Obiective

Director Executiv Adjunct

Serviciul Resurse Umane - Compartimentul Securitate și Sănătate în Muncă Serviciul Protecția Mediului Serviciul Inspecție Comercială Serviciul Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal Serviciul Juridic - Biroul Consultanță și Evidență Juridică Compartimentul Audit Public Intern Compartimentul Control Intern

Director Executiv Adjunct

Serviciul Financiar-Contabilitate Compartimentul Achiziții Publice Compartimentul C.I.M. și M.C. Compartimentul Logistic Administrativ Compartimentul Auto și Armament

Director Executiv

Serviciul Ordine Publică - Biroul Ordine Publică și Intervenție Rapidă - Biroul Poliția Piețelor - Biroul Reclamații Sesizări și Evenimente - Biroul Patrulare Navală Serviciul Comunicare, Prevenire și Monitorizare Video - Biroul Comunicare, Registratură și Evidență Operativă - Biroul Organizare,Prevenire, Sinteză și Evidența Persoanei - Biroul Monitorizare Video Serviciul Dispecerat și Control Acces

Director Executiv Adjunct

6

Art.18.(1) La nivelul municipiului Timișoara se organizează și funcționează Comisia Locală de Ordine Publică, prin hotărâre a Consiliului Local, denumită în continuare Comisia Locală, care este un organism cu rol consultativ. (2) Comisia Locală este constituită, din: primar, şeful structurii teritoriale a Poliţiei Române sau reprezentantul acestuia, şeful Poliţiei Locale, secretarul unităţii administrativ teritoriale şi 3 consilieri locali, desemnaţi de autoritatea deliberativă. (3) Şedinţele Comisiei Locale sunt conduse de primarul municipiului Timișoara. (4) Modul de funcţionare a comisiei locale se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acesteia, adoptat de Consiliul Local. Art.19. (1) Comisia Locală are următoarele atribuţii:

a) asigură cooperarea dintre instituţiile şi serviciile publice cu atribuţii în domeniul ordinii şi al siguranţei publice la nivelul unităţii administrativ-teritoriale;

b) avizează proiectul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Locale; c) elaborează proiectul planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii administrativ-

teritoriale, pe care îl actualizează anual; d) analizează periodic activităţile de menţinere a ordinii şi siguranţei publice la nivelul

unităţii administrativ teritoriale şi face propuneri pentru soluţionarea deficienţelor constatate şi pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social;

e) evaluează cerinţele specifice şi face propuneri privind necesarul de personal al Poliţiei Locale;

f) prezintă autorităţii deliberative rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a prevederilor planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii administrativ-teritoriale. În baza concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune autorităţilor administraţiei publice locale iniţierea unor proiecte de hotărâri prin care să se prevină faptele care afectează climatul social.

(2) Secretariatul Comisiei Locale este asigurat de persoane cu atribuţii în acest sens din aparatul de specialitate al primarului. (3) Comisia Locală se reuneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali. Art.20. În privinţa organizării şi funcţionării Poliţiei Locale Timișoara, autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale are următoarele atribuţii:

a) aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Locale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prezentei legi;

b) stabileşte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procedurile şi criteriile pentru organizarea concursului, în vederea ocupării funcţiei de şef al Poliţiei Locale, acolo unde la data intrării în vigoare a prezentei legi nu este ocupată;

c) stabileşte, în condiţiile legii, criterii specifice pentru evaluarea activităţii Poliţiei Locale; d) aprobă, potrivit competenţelor sale, condiţiile materiale şi financiare necesare pentru

funcţionarea Poliţiei Locale; e) analizează, împreună cu Comisia Locală, activitatea Poliţiei Locale Timișoara, în

condiţiile legii, şi stabileşte măsuri de îmbunătăţire a activităţii acesteia; f) stabileşte, la propunerea Comisiei Locale, măsurile necesare pentru buna funcţionare a

Poliţiei Locale şi pentru încadrarea activităţii acesteia în normele şi procedurile stabilite de unitatea de reglementare;

g) aprobă, la propunerea Comisiei Locale, planul de ordine şi siguranţă publică al unităţii administrativ-teritoriale.

7

Art.21. (1) În privinţa organizării şi funcţionării Poliţiei Locale, Primarul are următoarele atribuţii:

a) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale şefului poliției locale și adjuncții acestuia;

b) supune spre aprobare autorităţii deliberative resursele materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţii poliţiei locale;

c) îndrumă, supraveghează, controlează şi analizează activitatea poliţiei locale, ca serviciu public de interes local;

d) asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local privind organizarea şi funcţionarea poliţiei locale;

e) evaluează activitatea poliţiei locale, potrivit criteriilor specifice stabilite de autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale;

f) prezintă autorităţii deliberative, anual sau ori de câte ori este necesar, informări privind modul de funcţionare a poliţiei locale;

g) supune spre aprobare autorităţii deliberative regulamentul de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;

h) supune spre aprobare autorităţii deliberative procedurile şi criteriile pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcţiei de şef al poliţiei locale;

i) organizează periodic consultări cu membrii comunităţii locale, cu participarea reprezentanţilor structurii teritoriale a Poliţiei Române şi ai organizaţiilor neguvernamentale, cu privire la priorităţile şi activitatea poliţiei locale;

j) primeşte şi soluţionează sesizările cu privire la deficienţele constatate în activitatea poliţiei locale, precum şi cu privire la îmbunătăţirea activităţii de pază şi menţinere a ordinii şi liniştii publice;

k) împuterniceşte, prin dispoziţie, poliţiştii locali ca agenţi constatatori, în oricare dintre situaţiile în care această calitate îi este stabilită, prin acte normative.

Art.22. În cazul Poliţiei Locale Timișoara organizată ca instituţie publică de interes local cu personalitate juridică, şeful Poliţiei Locale, în condiţiile legii, numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă ale personalului.

8

CAPITOLUL III

Atribuţiile conducerii Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara

Atribuţiile Directorului Executiv

Art.23. (1) Directorul Executiv îşi îndeplineşte atribuţiile în mod nemijlocit sub autoritatea şi controlul Primarului, este şef al întregului personal din subordine şi are următoarele atribuţii: a) organizează, planifică şi conduce întreaga activitate a Poliţiei Locale; b) întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzător; c) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către întregul personal a prevederilor legale; d) răspunde de pregătirea profesională continuă a personalului din subordine; e) aprobă planurile de pază întocmite pentru obiectivele din competenţă; f) asigură organizarea și desfășurarea activității Poliției Locale Timișoara pe baza și în spiritul

competențelor stabilite prin legi, H.C.L. și dispoziții ale primarului; g) informează zilnic primarul în legătură cu acțiunile derulate și măsurile intreprinse de către

instituție; h) exercită atribuțiile ordonatorului terțiar de credite; i) sesizează aspecte din competența altor servicii și direcții din cadrul Primăriei Municipiului

Timișoara și propune primarului intervenția acestora; j) asigură elaborarea și fundamentarea proiectului Planului de Ordine și Siguranță Publică a

municipiului Timișoara; k) informează trimestrial sau ori de câte ori este necesar Comisia Locală de Ordine Publică

despre activitatea Poliției Locale; l) studiază şi propune unităţilor beneficiare de pază introducerea amenajărilor tehnice şi a

sistemelor de alarmare împotriva efracţiei; m) analizează semestrial și anual activitatea Poliţiei Locale şi indicatorii de performanţă stabiliţi

de Comisia Locală de Ordine Publică; n) asigură informarea operativă a Consiliului Localal Municipiului Timişoara, a structurii

teritoriale corespunzătoare a Poliţiei Române, precum şi a Jandarmeriei Române despre evenimentele deosebite ce au avut loc în cadrul activităţii Poliţiei Locale;

o) reprezintă Poliţia Locală în relaţiile cu alte instituţii ale statului, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi juridice pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite de lege;

p) asigură ordinea interioară şi disciplina în rândul personalului din subordine, având dreptul să propună acordarea de recompense şi aplicarea de sancţiuni în condiţiile legii;

q) propune Primarului adoptarea de măsuri pentru eficientizarea activităţii; r) asigură măsuri pentru rezolvarea operativă a cererilor, a sesizărilor şi a reclamaţiilor

cetăţenilor, în conformitate cu prevederile legale; s) organizează şi participă la audienţele cu cetăţenii; t) întocmeşte sau aprobă aprecierile de serviciu ale personalului, potrivit competenţei; u) aprobă planul anual de audit public; v) elaborează propuneri pentru îmbunătățirea legislației specifice privind Poliția Locală; w) desemnează personalul din cadrul Direcției pentru participarea la întâlniri, ședințe grupuri de

lucru interinstituționale, organizate în vederea analizării și soluționării unor probleme care interesează activitatea instituției;

x) aprobă fișele colective de prezență ale structurilor funcționale din cadrul Direcției; y) aprobă plata drepturilor bănești cuvenite personalului la termenele și în condițiile prevăzute

vigoare;

9

z) coordonează activitatea de evidenţă, aprovizionare, de repartizare, de întreţinere şi de păstrare, în condiţii de siguranţă, a armamentului şi a muniţiei din dotare;

aa) urmăreşte modul de echipare a personalului cu uniforme şi însemnele distinctive de ierarhizare, repartizarea şi utilizarea corespunzătoare a acestora;

bb) întreprinde măsuri de aprovizionare şi menţinere în stare de funcţionare a aparaturii de pază şi alarmare, radiocomunicaţii şi a celorlalte amenajări destinate serviciului de pază şi ordine;

cc) menţine legătura permanentă cu beneficiarii privind modul în care se desfăşoară activitatea de pază, semnalează neregulile referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi propune măsurile necesare pentru creşterea eficienţei pazei;

dd) analizează contribuţia funcţionarilor publici din Poliţia Locală la menţinerea ordinii şi liniştii publice,la constatarea contravenţiilor în domeniile prevăzute de lege şi ia măsuri de organizare şi îmbunătăţire a acesteia;

ee) organizează şi execută controale tematice şi inopinate asupra modului în care sunt îndeplinite atribuţiile de serviciu de către funcţionarii publici din Poliţia Locală;

ff) organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite; gg) organizează activităţile de securitate și sanătate în muncă, de prevenire şi stingere a

incendiilor; hh) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu

sau, după caz, ale raporturilor de muncă ale personalului Poliţiei Locale. ii) aprobă fișele de post pentru personalul din subordine; jj) asigură implementarea, menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management al Calității în

activitatea instituției; kk) asigură cunoașterea și aplicarea de către personalul din subordine a procedurilor prevăzute de

S.M.C. și Sistemului de Control Intern Managerial, elaborate și aprobate pentru activitățile specifice ale instituției și în activitatea proprie;

ll) respectă cerințele documentației Sistemului de Mangement al Calității în propria activitate și monitorizeaza aplicarea acestora;

mm) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.

(2) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, şeful Poliţiei Locale emite decizii cu caracter obligatoriu pentru întregul personal din subordine.

(3) Prin decizie a Directorului Executiv, unele atribuții pot fi delegate, în condițiile legii, Directorilor Executivi Adjuncți sau persoanelor cu funcții de conducere.

Atribuţiile generale ale Directorului Executiv Adjunct Art.24. Directorii Executivi Adjuncți au următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi în funcţie de specificul structurilor pe care le conduc şi în funcţie de limitele de competenţă stabilite în fişa postului: a) conduc, organizează, coordonează, monitorizează, controlează şi răspund de activitatea

structurilor subordonate; b) stabilește obiective specifice SMART și indicatori de performanță relevanți pentru structura pe

care o conduce și asigură realizarea acestora; c) formulează propuneri pentru elaborarea sau revizuirea planului de acţiune întocmit la nivelul

Direcției, în vederea realizării obiectivelor stabilite; monitorizează îndeplinirea acțiunilor prevăzute în plan;

d) elaborează, revizuiesc şi contrasemnează, după caz, în condițiile legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine;

10

e) stabilesc și, după caz, revizuiesc obiectivele individuale pentru funcționarii publici din subordine; evaluează performanţele profesionale ale acestora şi contrasemnează evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului din subordinea acestora, după caz;

f) stabilesc măsurile necesare pentru cunoaşterea şi aplicarea actelor normative şi dispoziţiilor conducătorilor ierarhici, care vizează domeniile de activitate ale structurilor funcționale pe care le conduc;

g) repartizează structurilor funcţionale din subordine, respectiv personalului din subordine, lucrările atribuite spre rezolvare, în condiţiile legii, și dau îndrumările necesare în vederea în vederea soluționării acestora în termen;

h) verifică şi semnează lucrările elaborate în cadrul structurilor funcționale pe care o conduc; i) realizează sau participă la elaborarea unor lucrări de complexitate sau importanţă deosebită; j) participă, în condiţiile legii, la elaborarea propunerilor de acte normative din domeniul de

activitate al Poliției Locale; k) urmăresc respectarea normelor de conduită şi disciplină de către personalul din subordine;

propun măsurile adecvate respectării Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, a legislaţiei muncii;

l) propun, în condiţiile legii, efectuarea orelor suplimentare peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de sărbători legale ori declarate nelucrătoare, de către personalul din subordine şi avizează propunerile privind plata sau recuperarea acestora;

m) propun aprobarea graficului concediului de odihnă al personalului din subordine, corespunzător normelor legale în vigoare şi având în vedere necesitatea asigurării desfășurării activității structurilor funcționale;

n) reprezintă Direcția în raporturile cu alte instituţii, în limitele competenţelor stabilite de conducătorul instituției;

o) analizează şi sprijină propunerile şi iniţiativele motivate ale personalului din direcţia aflată în subordine, precum şi din serviciul, biroul şi/sau compartimentele aflate în directa lor subordonare, în vederea îmbunătăţirii activităţii Direcţiei;

p) monitorizează prezenţa în instituţie a personalului din subordine şi deplasarea acestuia în afara instituţiei, în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu;

q) coordonează, analizează și participă la întocmirea metodologiilor și procedurilor de lucru în domeniul de competență;

r) asigură informarea operativă a conducătorului instituției privind evenimentele deosebite în domeniile de activitate;

s) analizează și răspund la cererile elaborate în cadrul compartimentelor din subordine; t) asigură și răspund de rezolvarea în termen a cererilor, sesizărilor și scrisorilor primite de la

cetățeni prin organizații legal constituite, în conformitate cu O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;

u) Crează și menține un sistem eficient de management al riscurilor în domeniul său de activitate, astfel încât realizarea activităților și atingerea obiectivelor să nu fie afectată de materializarea acestora;

v) Identifică amenințările/vulnerabilitățile prezente în cadrul activităților curente din domeniul său de activitate, care ar putea conduce la săvârșirea unor fapte de corupție și fraude, stabilește și aplică măsurile necesare pentru a preveni aceste fapte;

w) Asigură respectarea procedurilor în vigoare de către structurile pe care le coordonează; x) Elaborează și propune spre aprobare strategii, planuri, programe și proceduri în domeniul său de

activitate; y) îndeplinesc/exercită și alte sarcini și atribuții stabilite conform legislației în vigoare, dispoziții și

decizii ale conducătorului instituției.

11

Atribuţiile generale ale şefilor de servicii și birouri Art.25. Şefii de servicii și șefii de birouri au următoarele atribuţii generale: a) Conduc, organizează, îndrumă, controlează și răspund de activitatea structurii pe care o conduc; b) Propun spre aprobare obiectivele specifice pentru structura pe care o conduc și asigură

îndeplinirea acestora și a indicatorilor de performanță; c) Întocmesc și revizuiesc planul de acțiune în vederea realizării obiectivelor stabilite pentru

structurile pe care le conduc și îl prezintă spre aprobare potrivit circuitului documentelor; monitorizează îndeplinirea acțiunilor prevăzute în plan;

d) Elaborează, revizuiesc și contrasemnează, după caz, fișele postului din cadrul structurii funcționale pe care o conduc, în condițiile legii;

e) Stabilesc și revizuiesc obiectivele individuale pentru polițiștii locali și funcționarii publici din subordine; evaluează performanțele profesionale ale acestora și contrasemnează, după caz, evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului din subordinea acestora;

f) Repartizează lucrări în mod echitabil și în concordanță cu importanța postului, pentru personalul din subordine;

g) Stabilesc măsurile necesare pentru cunoașterea și aplicarea actelor normative și a dispozițiilor/deciziilor conducătorilor ierarhici, când vizează domeniile de activitate de care răspund;

h) Urmăresc și iau măsuri pentru corecta aplicare a legislației în vigoare în domeniul de activitate; i) Întocmesc planurile de acțiune în vederea realizării obiectivelor stabilite pentru structurile

funcționale pe care le conduc și le prezintă superiorilor ierarhici; stabilesc, împreună cu aceștia, măsurile necesare și urmăresc îndeplinirea în bune condiții a activităților prevăzute în plan;

j) Verifică și semnează lucrările din structurile pe care le conduc; k) Realizează sau participă la elaborarea unor lucrări de complexitate sau importanță deosebită; l) Participă la elaborarea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local din domeniul de activitate al

structurii funcționale pe care o conduc; m) Monitorizează respectarea normelor de conduită și de disciplină de către personalul din

subordine, propunând măsuri conform Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, a legislației muncii și a Regulamentului Intern al instituției;

n) Propun spre aprobarea conducerii instituției graficul (planificarea anuală) a concediului de odihnă al personalului din subordine, corespunzător normelor legale în vigoare și având în vedere necesitatea asigurării desfășurării activității structurilor funcționale

o) Propun în condițiile legii, efectuarea orelor suplimentare peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de sărbători legale ori declarate nelucrătoare, de către personalul din subordine și propune plata sau recuperarea acestora;

p) Reprezintă Direcția Poliției Locale Timișoara, în raporturile cu alte instituții, în limitele competențelor stabilite de conducătorul instituției;

q) Analizează și sprijină propunerile și inițiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătățirii activității structurii funcționale respective;

r) Elaborează și propune spre aprobare strategii, planuri, programe și proceduri în domeniul său de activitate;

s) Stabilește obiective specifice SMART și indicatori de performanță relevanți pentru structura pe care o conduce și asigură realizarea acestora;

t) Creează și menține un sistem eficient de management al resurselor în domeniul său de activitate, astfel încât realizarea activităților și atragerea obiectivelor să nu fie afectată de materilizarea acestora;

u) Asigură respectarea procedurilor în vigoare de către structurile pe care le conduce;

12

v) Identifică amenințările/vulnerabilitățile prezente în cadrul activității curente care ar putea conduce la săvârșirea unor fapte de corupție și fraude, stabilește și aplică măsurile necesare pentru a preveni aceste fapte;

w) îndeplinesc/exercită și alte sarcini și atribuții stabilite conform legislației în vigoare, dispoziții și decizii ale conducătorului instituției.

A. În cazul în care funcționarul public de conducere este în concediu de odihnă sau, în caz de absență justificată, acesta are obligația de a stabili, cu aprobarea șefului ierarhic, sau după caz a conducătorului instituției persoana care îi preia atribuțiile pe durata absenței din instituție. (1) Delegarea atribuțiilor funcției publice de conducere are ca scop îndeplinirea sarcinilor curente

aferente atribuțiilor funcției, necesar a fi îndeplinite în vederea asigurării continuității și funcționalității structurii în al cărei stat de funcții se află.

(2) Delegarea atribuțiilor funcției publice de conducere nu vizează atribuțiile privind organizarea structurii, gestiunea resurselor umane și evaluarea personalului din subordinea funcției publice de conducere ale cărei atribuții sunt delegate.

(3) Atribuțiile funcției publice de conducere se deleagă în următoarele cazuri: a) pe durata efectuării concediilor prevăzute de lege, cu excepția concediului care atrage

suspendarea raportului de serviciu, în condițiile legii; b) pe durata modificării raportului de serviciu prin delegare, potrivit prevederilor art. 88 din

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) În cazul delegării atribuțiilor funcției publice de conducere în condițiile alin. (3) lit. a), prin cererea de concediu adresată conducatorului institutiei, funcționarul public de conducere propune directorului executiv delegarea atribuțiilor funcției publice de conducere către un funcționar public din subordine, prin desemnarea și cu acordul scris al acestuia.

(5) În cazul delegării atribuțiilor funcției publice de conducere în condițiile alin. (3) lit. b), prin actul administrativ de modificare a raportului de serviciu prin delegare, directorul executiv al instituției stabilește delegarea atribuțiilor funcției publice de conducere către un funcționar public din subordinea funcționarului public de conducere, prin desemnarea și cu acordul scris al funcționarului public.

(6) În situațiile prevăzute la alin. (4) și (5), atribuțiile corespunzătoare funcției publice de conducere de director executiv se deleagă, de regulă, în sarcina titularului funcției publice de conducere de director executiv adjunct sau în sarcina titularului unei alte funcții de conducere din subordine, expres determinata.

(7) În toate situațiile prevăzute la alin. (4)-(6), delegarea atribuțiilor funcției publice de conducere se dispune în sarcina unui funcționar public care îndeplinește condițiile de studii și de vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării atribuțiilor funcției publice de conducere, prevăzute de lege. În cazul în care nu a fost identificat nici un funcționar public care să îndeplinească condițiile de studii și de vechime minimă în specialitatea studiilor necesare, activitatea structurii respective urmează a se desfășura cu respectarea principiului subordonării ierarhice față de funcționarul public care ocupă funcția publică ierarhic superioară celei ale cărei atribuții nu au putut fi delegate, potrivit structurii organizatorice detaliate.

(8) În exercitarea atribuţiilor delegate, funcţionarul public semnează pentru funcția publică de conducere ale cărei atribuții îi sunt delegate.

(9) Pentru structurile de tip compartiment se nominalizează un responsabil/coordonator al activității acestuia, care va prelua, în funcție de delegare competența, atribuțiile și responsabilitățile funcției de conducere.

13

Responsabilități ale funcțiilor de conducere Art.26. Responsabilitățile funcțiilor de conducere sunt: a) Răspund de realizarea unui management performant, eficient și eficace în domeniul său de

activitate; b) Răspund de organizarea controlului intern cu privire la activitățile subordonate; c) Răspund de păstrarea secretului profesional și a confidențialității datelor și informațiilor de care

iau cunoștință în exercitarea funcției publice în condițiile legii, cu excepția informațiilor de interes public;

d) Răspund de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios a îndatoririlor de serviciu, se abțin de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii instituției;

e) Răspund de realizarea la timp și întocmai, a atribuțiilor și sarcinilor ce le revin potrivit legii, fișei postului sau dispuse expres de către conducătorul instituției și de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

f) Răspund potrivit dispozițiilor legale de corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor, măsurilor stipulate în documentele întocmite;

g) Răspund de întocmirea și gestionarea unei baze de date reale și actualizate, inclusiv în format electronic, răspund de păstrarea în bune condiții a documentelor în domeniul de activitate;

14

CAPITOLUL IV

Atribuţiile generale ale compartimentelor din structura organizatorică a Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara

Art.27. Atribuțiile generale ale compartimentelor din structura organizatorică a Direcției sunt:

a) formulează propuneri pentru modificarea și completarea legislației din domeniul de competență; b) soluționează, în limita competențelor legale, petițiile/solicitările adresate instituției de persoane

fizice sau juridice; c) întocmește răspunsuri la adrese, solicitări de puncte de vedere, la reclamații și sesizări, în

domeniul său de compteneță sau le înaintează, după caz, instituțiilor publice care au competență de soluționare;

d) elaborează raportul anual de activitate al compartimentului și îl transmite Serviciului Ordine Publică pentru a fi integrat în raportul anual de activitate al Direcției;

e) asigură actualizarea anuală a listei documentelor de interes public și listei categoriilor de documente produse și/sau gestionate în domeniul de competență, potrivit legii;

f) furnizează date și informații din domeniul de competență, în vederea publicării lor pe pagina de internet a instituției, realizează actualizarea acestor informații;

g) elaborează rapoarte, informări, sinteze și alte materiale solicitate de conducerea instituției, în domeniul de competență;

h) formulează propuneri privind necesarul de pregătire și perfecționare profesională a funcționarilor publici din cadrul compartimentului;

i) formulează puncte de vedere fundamentate, la solicitarea Serviciului Juridic/Biroului de Consultanță și Evidență Juridică privind contestațiile adresate Direcției împotriva actelor administrative emise de către instituție;

j) formulează, după caz, la solicitarea Serviciului Juridic, puncte de vedere, pe domeniul de competență raportat la soluțiile pronunțate de instanțele judecătorești, care pot fi avute în vedere la promovarea căilor de atac;

k) participă în cadrul comisiilor constituite pentru angajarea și promovarea personalului din instituție, în domeniul de competență;

l) elaborează proceduri operaționale și, după caz, proceduri de sistem proprii domeniului de activitate, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

m) realizează, potrivit prevederilor legale, arhivarea documentelor elaborate/gestionate în domeniul de competență.

15

CAPITOLUL V

Atribuţiile specifice ale compartimentelor din structura organizatorică a Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara

Compartimentul Audit Public Intern Art.28. Compartimentul Audit Public Intern are următoarele atribuţii: a) elaborează norme metodologice specifice entităţii publice în care-şi desfăşoară activitatea, cu

avizul UCAAPI; b) elaborează proiectul planului anual de audit public; c) efectuează activităţi de audit public intern cu privire la eficienţa sistemului de control intern, la

formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public; d) efectuează activităţi de audit public pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi

control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;

e) informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;

f) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;

g) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern; h) în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat

conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate; i) auditorii interni trebuie să respecte prevederile codului privind conduita etică a auditorului

intern; j) auditorii intern au obligaţia perfecţionării cunoştinţelor profesionale; k) elaborează programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit public intern; l) desfăşoară misiuni de consiliere cu aprobarea Directorului Executiv, numai în condiţiile în care

acestea nu generează conflicte de interese şi nu sunt incompatibile cu îndatoririle auditorului intern;

m) auditează, cel puţin o dată la trei ani şi fără a se limita la acestea, următoarele: - angajamentele bugetare şi legale - plăţile asumate prin angajamentele bugetare şi legale; - vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului; - concesionarea sau închirierea din domeniul public al statului; - constituirea veniturilor publice - alocarea creditelor bugetare - sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; sistemul de luare a deciziilor, de conducere şi

control şi sistemele informatice; n) efectuează misiuni de audit public intern cu caracter excepțional necuprinse în planul de audit

public, care sunt dispuse de conducătorul instituției, în condițiile legii;

Compartimentul Control Intern Art.29. Compartimentul Control Intern are următoarele atribuții: a) verifică cererile, sesizările, reclamațiile și plângerile formulate împotriva funcționarilor publici,

polițiștilor locali și a personalului contractual, în legătură cu executarea sarcinilor de serviciu și cu privire la încălcarea normelor de conduită profesională și civică prevăzute de lege;

16

b) verifică rapoartele personalului instituției precum și cererile, sesizările sau plângerile adresate conducerii Direcției Poliției Locale Timișoara, propunând măsuri legale;

c) efectuarea cercetării administrative la solicitarea Comisiei de disciplină pentru fapte sesizate ca abateri disciplinare de către personalul instituției, prezentarea la finalizare a unui raport care să cuprindă rezultatele activității de cercetare, precum și documentele care au stat la baza întocmirii;

d) face propuneri conducerii instituției pe linia prevenirii abaterilor în rândul angajaților, pe baza concluziilor desprinse din verificări și controale;

e) organizează și execută controale de fond ori tematice privind activitatea compartimentelor/birourilor și serviciilor din structura instituției. Aceste activități sunt materializate în rapoarte cu principalele concluzii, măsuri și propuneri pentru eliminarea deficiențelor și eficientizarea muncii;

f) verifică modul în care sunt îndeplinite măsurile stabilite în urma controalelor; g) efectuează cercetarea prealabilă în scopul stabilirii existenței/inexistenței abaterilor disciplinare

comise de personalul instituției; h) efectuează cercetarea administrativă a pagubelor produse de angajații Poliției Locale; i) verifică contestațiile formulate de personalul poliției locale împotriva măsurilor de natură

disciplinară sau administrativă dispuse de cei îndrituiți. j) execută orice activități de verificare și control dispuse de conducerea Direcției Poliției Locale

Timișoara;

Serviciul Resurse Umane

Art.30 . (1) Serviciul Resurse Umane are următoarele atribuţii: a) asigură respectarea prevederilor legale privind ocuparea funcțiilor publice, numirea și

promovarea funcționarilor publici, precum și respectarea prevederilor legale privind modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici din cadrul Direcției Poliției Locale Timișoara;

b) asigură respectarea prevederilor legale cu privire la ocuparea posturilor contractuale, încadrarea, promovarea, suspendarea și încetarea raporturilor de muncă ale personalului contractual din Direcței Poliției Locale Timișoara;

c) aplică și respectă prevederile legale referitoare la gestionarea funcțiilor publice și funcțiilor contractuale;

d) ține evidența concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a orelor suplimentare, a concediilor fără plată aprobate și a absențelor nemotivate și în baza acestora verifică pontajele lunare întocmite de către compartimente, pentru personalul din instituție;

e) solicită compartimentelor din cadrul Direcției întocmirea programării pentru anul următor a concediilor de odihnă ale salariaților din cadrul Direcției și o înaintează spre aprobare;

f) eliberează legitimațiile de serviciu pentru angajații Direcției și ține evidența legitimațiilor de serviciu;

g) asigură evidența fișelor de post ale personalului din cadrul instituției; h) asigură evidența declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese pentru funcționarii publici

din Direcție, transmite copii certificate ale acestora Agenției Naționale de Integritate și compartimentului informatică în vederea publicării pe site-ul instituției;

i) îndrumă funcționarii publici de conducere implicați în procesul de evaluare, în scopul aplicării corecte a procedurilor de evaluare pentru toate situațiile menționate de legiuitor;

j) face propuneri privind programul de desfășurare a perioadei de stagiu împreună cu conducătorul compartimentului în care urmează să-și desfășoare activitatea funcționarul public debutant, program pe care îl înaintează spre aprobare conducătorului instituției;

k) asigură evidența deciziilor emise de Directorul Executiv pentru personalul instituției;

17

l) aplică reglementările în vigoare privind structura organizatorică, statele de funcții și de personal din cadrul Direcției;

m) monitorizează aplicare prevederilor Legii nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare în cadrul Direcției;

n) întocmește rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici și implementarea procedurilor disciplinare în cadrul Direcței Poliției Locale Timișoara și le transmite Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;

o) acordă consultanță și asistență funcționarilor publici din instituție cu privire la respectarea normelor de conduită;

p) centralizează rapoartele privind necesarul de formare profesională transmise de compartimentele din cadrul Direcței Poliției Locale Timișoara;

q) elaborează proiectul planului privind pregătirea profesională a funcționarilor publici din cadrul Direcției și îl înaintează spre aprobare conducerii instituției;

r) elaborează proiectul planului anual de perfecționare profesională a funcționarilor publici din Direcție și îl înaintează spre aprobare conducerii instituției;

s) transmite centralizat ordonatorului principal de credite, planul anual de perfecționare profesională a funcționarilor publici pentru Direcția Poliția Locală Timișoara;

t) monitorizează aplicarea măsurilor privind formarea profesională a funcționarilor publici din cadrul instituției;

u) asigură întocmirea și transmiterea situațiilor statistice la Direcția Regională de Statistică din domeniul de competență potrivit actelor normative;

v) colaborează cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici din punctul de vedere al gestionării funcțiilor publice și funcționarilor publici;

w) actualizează baza de date privind evidența funcțiilor publice și funcționarilor publici din cadrul Direcției;

x) asigură elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru Direcția Poliției Locale Timișoara și îl transmite ordonatorului principal de credite pentru a fi supus aprobării de către Consiliul Local Timișoara;

y) aplică legislația privind salarizarea personalului din instituție și propune spre aprobare drepturile salariale și de personal ale acestuia;

z) colaborează cu Serviciul Financiar-Contabilitate la întocmirea și efectuarea operațiilor privind acordarea drepturilor salariale lunare personalului din cadrul Direcției;

aa) întocmește și comunică personalului din Direcție, decizii sau copii ale acestora privind încadrări, avansări, promovări, eliberări din funcții, sancționări, pensionări, etc., după caz;

bb) întocmește contractele individuale de muncă și actele adiționale pentru personalul contractual din Direcție, asigură evidența acestora;

cc) asigură evidența salariaților Direcției care împlinesc vârsta standard de pensionare și întocmește documentele solicitate în vederea pensionării;

dd) completează Registrul de evidență a funcționarilor publici din Direcța Poliției Locale Timișoara, în format electronic și Registrul General de Evidență a Salariaților (Revisal) în format electronic;

ee) aplică prevederile legale referitoare la dosarele profesionale ale funcționarilor publici și dosarele personale ale personalului contractual din instituție;

ff) efectuează lucrările de evidență și mișcare a personalului din cadrul Direcției; gg) întocmește lunar situația nominală a posturilor și personalului pe compartimente potrivit

structurii organizatorice; hh) întocmește Statul de funcții și Statul de personal al Direcției și le prezintă spre aprobare

conducătorului instituției; ii) întocmește Proiectul Regulamentului de Organizare și Funcționare al instituției, în colaborare

cu compartimentele instituției și îl înaintează spre aprobare Consiliului Local, după avizarea acestuia de către Comisia Locală de Ordine Publică, potrivit legii;

18

jj) întocmește Regulamentul Intern, în colaborare cu compartimentele Direcției, îl înaintează în vederea consultării sindicatului, și spre aprobare, prin decizia conducătorului instituției;

kk) eliberează, în condițiile legii, documentele solicitate de salariații din cadrul Direcției Poliției Locale Timișoara;

ll) elaborează propunerile de estimare a cheltuielilor privind drepturile salariale pentru personalul instituției;

mm) informează Comitetul de sănătate și securitate în muncă cu privire la angajarea de noi salariați și reluarea activității personalului și completează fișa de solicitare a examenului medical;

nn) elaborează proiecte de hotărâri ale Consiliului Local privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Functionare;

oo) programează controlul medical periodic și examenul medical la reluarea activității, monitorizează efectuarea acestuia de către toți angajații, gestionează și operează în baza de date WinPers fişele de aptitudini eliberate de medicina muncii;

pp) monitorizează procesul de întocmire și actualizare a fişelor de post pentru personalul angajat și pentru posturile vacante;

qq) îndrumă și monitorizează procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici;

rr) gestionează fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul încadrat cu contract individual de muncă și rapoartele de evaluare a performanțelor individuale ale funcționarilor publici;

ss) elaborează proiecte, planuri, situații statistice, estimări pe termen scurt, mediu și lung, referitoare la strategia resurselor umane ale instituției;

tt) monitorizează procesul de formare și perfecționare profesională; uu) avizează documentele necesare participării personalului la cursurile de perfecționare; vv) gestionează dosarele profesionale și personale ale personalului instituției; ww) operează și actualizează dosarele profesionale ale funcționarilor publici; xx) actualizează lunar baza de date a instutuției, verificând periodic exactitatea datelor cuprinse în

dosarele profesionale ale angajaților; yy) operează online pe portalul de management al A.N.F.P. datele privind funcțiile publice și

funcționarii publici operând toate modificările intervenite ca urmare a schimbării locului de muncă, funcției, clasei, gradului profesional, schimbarea gradației, sancțiunile aplicate funcționarilor publici, radierea sancțiunilor, etc.;

zz) ţine evidenţa la zi a vechimii în muncă a salariaţilor şi comunică lunar modificarea gradației serviciului financiar-contabilitate;

aaa) ţine evidenţa prezenţei la serviciu a tuturor angajaților, verificând pontajele lunare, pe care le transmite serviciului financiar-contabilitate;

bbb) urmăreşte respectarea programului zilnic de muncă, verificând prezenţa la serviciu a angajaților, semnalând directorului executiv neregulile constatate şi propunând aplicarea de măsuri în consecință;

ccc) verifică, analizează şi prezintă propuneri privind soluţionarea cererilor, reclamaţiilor şi sesizărilor care privesc activitatea de personal;

ddd) monitorizează, prezintă propuneri şi raportează la termenele stabilite situaţiile privind dinamica de personal, starea şi practica disciplinară în rândul personalului;

eee) coordonează și monitorizează activităţile de pregătire profesională şi fizică, pe baza planificărilor aprobate de conducătorul instituţiei, asigură desfăşurarea examenului anual la aceste categorii de pregătire;

fff) îndeplinește și alte sarcini și atribuții dispuse de conducătorul instituției, în domeniul de competență.

19

(2) Atribuţii pe linie de informatizare-comunicaţii a) organizează şi răspunde de funcţionarea neîntreruptă a legăturilor prin toate categoriile

de mijloace de comunicaţii şi informatică, precum şi transmiterea la timp a documentelor operative prin sistemul de comunicaţie;

b) controlează şi asigură cunoaşterea permanentă a situaţiei mijloacelor de comunicaţie şi informatică din instituţie;

c) asigură înzestrarea unităţii cu tehnică de comunicaţii şi informatică, menţinerea lor în perfectă stare de funcţionare, controlează exploatarea, întreţinerea, depozitarea şi ţinerea evidenţei materialelor de comunicaţie şi informatică;

d) execută inventarierea anuală a mijloacelor de comunicaţii şi informatică şi propune măsuri pentru efectuarea casărilor;

e) organizează exploatarea corectă a mijloacelor de comunicaţie şi informatică şi a protecţiei lor împotriva bruiajului radio;

f) organizează primirea şi transmiterea cu prioritate a semnalelor de alarmare şi înştiinţare a personalului prin sistemul de comunicaţii şi informatică;

g) controlează la termenele şi în condiţiile stabilite prin instrucţiuni, ţinerea corectă a evidenţei existente pe teren, modul de depozitare şi conservare şi întreţinerea bunurilor materiale de resort, precum şi în depozit;

h) cercetează cazurile de abateri care pun în pericol integritatea materialelor de comunicaţii şi informatică;

i) dezvoltarea sistemelor informatice prin cerinţe de îmbunătăţire; j) administrarea bazelor de date şi a reţelelor de calculatoare; k) gestionează versiunile aplicaţiilor software instalate în sistem, atât aplicaţii de bază cât şi

specifice; l) realizează, actualizează şi administrează site-ul Direcţiei; m) realizează, modernizează şi ţine la zi pagina de internet a instituţiei; n) oferă asistenţă tehnică de specialitate pentru compartimentele din direcţie; o) centralizează solicitările, analizează şi propune necesarul noilor elemente informatice şi

elaborează soluţiile optime de achiziţie; p) participă la recepţia calitativă a elementelor de tehnică de calcul achiziţionate pentru

toate serviciile direcţiei; q) urmăreşte noutăţile informatice hardware şi software şi evoluţia acestora; r) administrează reţeaua informatică a direcţiei; s) asigură realizarea măsurilor prevăzute de Legea 161/2003 cu privire la transparenţa în

administrarea informaţiilor şi serviciilor publice prin mijloace electronice; t) acordă asistenţă la întocmirea şi derularea contractelor de revizie, reţea, achiziţii

calculatoare şi periferice; u) instruieşte şi perfecţionează personalul direcţiei cu privire la utilizarea hardware şi

software a staţiilor de lucru; v) asigură respectarea de către personalul autorizat a prevederilor protocoalelor încheiate cu

deţinătorii legali ai bazelor de date (M.A.I.); w) coordonează realizarea reţelelor de calculatoare şi migrarea echipamentelor în cadrul

instituţiei; x) colaborează cu serviciile corespondente din cadrul serviciilor publice din subordinea

Consiliului Local Timişoara; y) organizează cursuri de instruire a personalului instituţiei ce utilizează echipamente de

calcul, pe măsura introducerii acestora în activitatea compartimentelor direcţiei; z) propune strategia de informatizare a Poliţiei Locale Timişoara: aa) asigură respectarea prevederilor legale privind publicarea de date şi protecţia datelor cu

caracter personal.

20

bb) pune în funcţie echipamentele şi tehnica de calcul şi configurează echipamentele instalate;

cc) ia măsuri pentru asigurarea comunicaţiilor permanente în şi între toate structurile Direcţiei;

dd) implementează şi menţine protecţia sistemelor informatice la atacuri specifice; ee) participă în comisiile de recepţie a echipamentelor informatice, elementelor de reţea sau

comunicaţii IT;

Compartimentul Securitate și Sănătate în Muncă

Art.31. (1) Compartimentul de Securitate și Sănătate în Muncă are urmatoarele atributii în domeniul securității și sănătatii în muncă:

a) identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;

b) elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie; c) elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de

securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale instituției, precum şi ale locurilor de muncă/ posturilor de lucru;

d) propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului;

e) verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, stabilite prin fişa postului;

f) întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca;

g) elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;

h) elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii; i) întocmirea planului de evacuare în caz de pericol grav şi iminent, conform prevederilor

art. 101-107 din H.G. nr.1445/2006 şi asigurarea ca toţi lucrătorii să fie instruiți pentru aplicarea lui;

j) evidența zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. 101-107 din H.G. nr.1445/2006;

k) evidența posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare; l) evidența posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii,

necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic; m) informarea fiecărei persoane anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta

este expusă la locul de muncă, precum și a măsurilor de prevenire și protecție necesare; n) monitorizarea funcționării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de

măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncă;

o) verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgență, precum şi a sistemelor de siguranță;

p) informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie;

q) participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevăzute la art. 108- 177 din H.G. nr.1445/2006;

21

r) întocmirea evidențelor conform competentelor prevăzute la art. 108-177 din H.G. nr.1445/2006;

s) elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din întreprindere şi/sau unitate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din lege;

t) urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;

u) colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, serviciile externe de prevenire şi protecţie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;

v) colaborarea cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori îsi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă;

w) propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

x) întocmirea unui referat de necesitate privind necesarul de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi. (trusă sanitară, echipament de protecție individual etc.)

y) asigură completarea fişelor de identificare a factorilor de risc profesionali şi efectuarea controlului medical la angajare pentru toţi salariaţii;

z) asigură efectuarea controlului medical periodic pentru toţi salariaţii instituţiei, ţine evidenţa tuturor avizelor de medicina muncii şi ia măsuri pentru aducerea la cunoştinţa salariaţilor care au aviz cu „apt condiţionat” sau „inapt temporar”, de acest lucru şi propune măsurile necesare;

aa) organizează şi răspunde de serviciile de medicină a muncii (conform Legii nr. 319/2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă) cu sprijinul unor instituţii specializate pentru efectuarea testării medicale şi psihologice la încadrare, periodic şi la reluarea activităţii;

(2) Atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor: a) identificarea și evaluarea riscurilor de incendiu în cadrul Direcției Poliției Locale

Timișoara, justificând autorităților competente că măsurile de apărare împotriva incendiilor sunt corelate cu natura și nivelul riscurilor, măsurile p.s.i. specifice acestora și face propuneri de îmbunătățire;

b) participarea la exercițiile și aplicațiile tactice de intervenție organizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Banat;

c) asigură obținerea avizelor și autorizațiilor PSI prevăzute de lege; d) participă la organizarea și desfășurarea la nivelul Directiei Poliției Locale Timisoara a

activităților instructiv-educative pentru prevenirea incendiilor și la instruirea personalului încadrat în muncă, executând nemijlocit activități de popularizare a prevederilor legale, de dezbatere cu salariații a abaterilor în respectarea normelor;

e) participă la actiunile de stingere a incendiilor produse in instituție si la cercetarea acestora, tine evidenta incendiilor, inceputurilor de incendii si a altor evenimente urmate de incendii, exploateaza concluziile si invatamintele desprinse din acestea;

f) participa la analiza activitatii de aparare impotriva incendiilor in cadrul Directiei Politiei Locale Timisoara si face propuneri pentru inlaturarea neajunsurilor si imbunatatirea acestei activitati;

g) participa la actiunile de prevenire si stingere a incendiilor (controale, cursuri, instructaje, schimburi de experienta, consfatuiri, analize etc.) organizate de organele abilitate prin lege si face propuneri pentru organizarea unor astfel de actiuni;

h) urmareste realizarea sau procurarea mijloacelor si materialelor necesare desfasurarii activitatii instructiv-educative pentru prevenirea incendiilor, difuzarea lor catre conducatorii sectoarelor de activitate, precum si modul de utilizare si de intretinere a acestora;

22

i) face propuneri pentru completarea si reactualizarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor;

j) face propuneri pentru generalizarea experientei pozitive obtinute in activitatea de prevenire si stingere a incendiilor si intocmeste materiale in acest sens pentru presa si pentru diferite actiuni;

k) colaboreaza cu celelalte compartimente, birouri, servicii din cadrul Directiei Politiei Locale Timisoara si cu alti specialisti in indeplinirea atributiunilor privind apararea impotriva incendiilor;

l) informeaza operativ Directorul Executiv ori alti factori interesati asupra modului de solutionare a problemelor de aparare impotriva incendiilor si urmareste indeplinirea masurilor stabilite in acest scop;

m) mentine legatura cu Serviciul Prevenirea Incendiilor din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta « BANAT » al judeţului Timiş;

n) luarea măsurilor necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor;

o) stabilirea legăturilor necesare cu serviciile specializate îndeosebi în ceea ce privește primul ajutor, serviciul medical de urgență, Salvarea și Pompierii.

Serviciul Juridic

Art.32. Atribuţiile Serviciului Juridic sunt: a) reprezintă Direcţia Poliţiei Locale Timişoara pe baza delegaţiei date de Directorul Executiv şi

apără drepturile şi interesele acestuia în faţa instanţelor judecătoreşti, parchetelor, birouri executori judecătorești, precum şi în fața altor organe administrative sau de jurisdicţie;

b) constituie dosare de instanță pentru fiecare cauză în parte; c) solicită compartimentelor de specialitate din cadrul Direcției Poliției Locale Timișoara, puncte

de vedere cu privire la cauzele în care instituția este parte, însoțite de documente justificative, certificate conform cu originalul;

d) redactează şi depune în termenele procedurale cererile de chemare în judecată, plângerile penale, întâmpinările, cererile reconvenţionale, notele de şedinţe, probele şi concluziile scrise, motivele care stau la baza exercitării căilor de atac, în dosarele în care Direcţia este parte;

e) elaborează şi prezintă conducerii Direcţiei, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri privind necesitatea exercitării căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti nefavorabile Direcţiei;

f) întocmeşte documentele necesare în relaţie cu organele de urmărire penală sau alte instituţii cu atribuţii de control;

g) întocmește/redactează documentele în forma cerută de dispozițiile legale în vigoare; h) elaborează şi prezintă conducerii Direcţiei, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri

de soluţionare pe cale amiabilă a litigiilor; i) în baza unei delegaţii speciale date de Directorul Executiv, poate fixa pretenţiile, renunţarea la

pretenţii şi poate da răspunsuri la interogatoriu; j) formulează răspunsurile la interogatorii în colaborare cu serviciile competente; k) primeşte plângerile din partea terţelor persoane şi din partea diferitelor servicii şi birouri,

răspunzând în termen legal şi exprimându-şi punctul de vedere avizat asupra problemelor ridicate;

l) exercită căile ordinare şi extraordinare de atac împotriva hotărârilor nefavorabile; m) îşi exprimă punctul de vedere în scris (referate) privind neexercitarea căilor de atac; n) face cereri de intervenţii în dosarele aflate pe rol şi în care Poliţia Locală Timişoara justifică un

interes; o) promovează orice alte acţiuni în justiţie cu aprobarea conducătorilor instituţiei;

23

p) înregistrează contestaţiile la procesele verbale depuse în termen sau tardiv (cu depăşirea termenului legal de 15 zile de la primirea lor de către contravenient, data poştei pe plic);

q) întocmeşte întâmpinările şi completează pentru fiecare proces-verbal contestat un dosar, în colaborare cu serviciile funcţionale implicate, cu documente relevante în susţinerea cauzei în instanţă, solicitând referate de specialitate, note de constatare în diverse faze de desfăşurare a litigiului între părţi;

r) înaintează dosarul cu plângerea contravențională în original la Judecătoria Timişoara, spre soluţionare;

s) îndeplineşte orice act procedural necesar obţinerii titlurilor executorii în procesele în care Direcția Poliției Locale Timișoara a figurat ca parte, pe care le trimite compartimentelor interesate ale direcției pentru punerea acestora în executare, potrivit legii;

t) propune conducerii direcţiei informarea și prelucrarea compartimentelor de specialitate din cadrul instituției cu privire la deficienţele datorate modului în care acestea şi-au îndeplinit atribuţiile, rezultate din soluţionarea litigiilor la instanţele judecătoreşti, pentru luarea măsurilor de înlăturare a acestora, în scopul asigurării legalităţii şi a ordinii de drept;

u) ţine evidenţa centralizată în format electronic a tuturor fazelor procesuale până la soluţionarea definitivă a procesului/litigiului;

v) ţine evidenţa scrisă a proceselor şi litigiilor în care unitatea este parte şi urmăreşte obţinerea titlurilor executorii pentru creanţele unităţii;

w) ține evidența pe zile calendaristice a termenelor de judecată acordate în cauzele în care Direcției Poliției Locale Timișoara este parte;

x) întocmeşte şi prezintă la cererea conducerii sau a altor organisme abilitate situaţia cauzelor/ litigiilor în care Direcția Poliția Locală este parte, soluționate definitiv în instanțele de judecată;

y) întocmeşte şi prezintă la cererea conducerii sau a altor organisme abilitate situaţia plângerilor contravenționale formulate împotriva proceselor verbale de contravenție;

z) participă în comisiile constituite la nivelul instituţiei în vederea desfăşurării concursurilor /examenelor pentru ocuparea posturilor vacante;

aa) participă la cursurile de perfecționare în domeniul de activitate; bb) participă la diverse întâlniri de lucru din dispoziția conducerii instituției; cc) sprijină activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului Direcției Poliției

Locale Timişoara la solicitarea compartimentelor, conform dispoziţiilor conducerii direcţiei în domeniul de competenţă;

dd) participă, dacă este cazul, la elaborarea unor puncte de vedere referitoare la interpretarea şi aplicarea unor dispoziţii legale şi acordă consiliere juridică pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu, potrivit competenţei, având în vedere practica judiciară în cauzele în care Direcţia Poliţiei Locale Timişoara a fost parte;

ee) la solicitarea sefului serviciului juridic verifică şi avizează, deciziile Directorului Executiv, proiectele de contracte întocmite de compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei;

ff) pregăteşte şi predă dosarele pentru arhivare; gg) în îndeplinirea atribuţiunilor ce-i revin, potrivit legii, cooperează cu Poliţia Română, cu celelalte

unităţi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, alte structuri ale Sistemului de Apărare Ordine Publică şi Siguranţă Naţională, organizaţii, instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale;

hh) asigură îndeplinirea atribuţiunilor ce-i revin, având obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului;

ii) asigură informarea Şefului Poliţiei Locale cu privire la sesizările şi reclamaţiile adresate personalului unităţii referitor la constatarea şi aplicarea contravenţiilor.

jj) îndeplineşte orice alte atribuţii legate de specificul său de activitate, stabilite de conducerea Direcţiei;

24

Biroul Consultanță și Evidență Juridică

Art.33 Atribuţiile Biroului Consultanta și Evidență Juridică sunt: a) ţine evidenţa şi comunică compartimentelor interesate actele normative nou apărute şi

publicate în Monitorul Oficial al României privind probleme de interes general; b) ţine evidenţa şi comunică compartimentelor specializate Hotărârile Consiliului Local al

Municipiului Timişoara de interes pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara; c) Comunică Direcţiei Secretariat General din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara

aducerea la cunoştinţă şi, după caz, modul de îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

d) întocmeşte proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara care au legătură cu domeniul de activitate al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, colaborând în acest scop cu compartimentele de resort;

e) face propuneri conducerii instituţiei de modificare sau completare a unor acte administrative cu caracter normativ (H.C.L.);

f) întocmeşte şi comunică compartimentelor de specialitate note de prelucrare cu privire la modul de aplicare a actelor normative ce intră în competenţa poliţiei locale;

g) analizează şi centralizează, problemele specifice pe domenii de activitate a poliţiei locale cu care se confruntă în activitate compartimentele de specialitate şi propune conducerii instituţiei un mod de soluţionare a acestora;

h) asigură, după caz, păstrarea colecţiei „Monitorul Oficial al României” şi completarea acestei colecţii pe măsura apariţiei de noi acte normative;

i) asigură asistenţă juridică compartimentelor instituţiei, la audienţele desfăşurate în cadrul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, precum şi personalului acesteia;

j) la solicitarea compartimentelor de specialitate asigură consultanţă juridică şi dacă este cazul întocmeşte opinii juridice asupra modului de rezolvarea unor lucrări, sesizări;

k) participă, când este cazul, în comisiile constituite în temeiul legislaţiei privind achiziţiile publice;

l) verifică şi avizează proiectele de contracte întocmite de serviciile funcţionale şi de specialitate din cadrul instituţiei;

m) participă la formularea obiecţiunilor precontractuale, dacă se pun în discuţie probleme de buget;

n) participă la negocierea contractelor care urmează să fie încheiate de Direcţia Poliţiei Locale Timişoara;

o) avizează din punctul de vedere al legalităţii orice măsură de natură să angajeze răspunderea patrimonială a Direcţiei, în calitate de ordonator secundar de credite;

p) avizează din punctul de vedere al legalităţii orice măsură care ar putea aducere atingere drepturilor Direcţiei Poliţiei Locale sau ale personalului său;

q) avizează deciziile emise de Directorul Executiv; r) avizează din punct de vedere al legalităţii, lucrările emise de servicii şi birouri, atunci când

actele normative sunt neclare şi necesită interpretare; s) avizează sau, după caz, elaborează proiectele de răspuns la plângerile prealabile adresate

Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, în calitate de emitent, având ca obiect revocarea sau modificarea actelor administrative individuale sau cu caracter normativ, conform dispoziţiilor conducerii direcţiei;

t) sprijină activitatea de reprezentare şi apărare juridică a intereselor Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, prin formularea unor puncte de vedere, pregătirea documentaţiei prealabile, formulării actelor procedurale;

u) la solicitarea șefului serviciului juridic, pe baza delegaţiei date de Directorul Executiv, asigură reprezentarea şi apărarea intereselor Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara în faţa instanţelor de judecată în cauzele special repartizate;

25

v) primeşte plângerile din partea terţelor persoane şi din partea diferitelor servicii şi birouri, răspunzând în termen legal şi exprimându-şi punctul de vedere avizat asupra problemelor ridicate;

w) participă în comisiile constituite la nivelul instituţiei în vederea desfăşurării concursurilor /examenelor pentru ocuparea posturilor vacante;

x) asigură îndeplinirea atribuţiunilor ce-i revin, având obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului;

y) asigură informarea Şefului Poliţiei Locale cu privire la sesizările şi reclamaţiile adresate personalului unităţii referitor la constatarea şi aplicarea contravenţiilor;

z) sprijină activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului Direcției Poliției Locale Timişoara la solicitarea compartimentelor, conform dispoziţiilor conducerii direcţiei în domeniul de competenţă;

aa) participă la cursurile de perfecționare în domeniul de activitate; bb) formulează, în condiţiile legii, răspunsuri la petiţiile repartizate spre soluţionare de

conducerea direcţiei; cc) formulează răspunsuri la solicitările privind liberul acces la informaţii de interes public,

repartizate de către conducerea direcţiei; dd) primeşte, înregistrează şi prezintă sefului serviciului juridic corespondenţa adresată

serviciului, inclusiv cea electronică, iar pe baza rezoluţiei o repartizează consilierilor juridici din cadrul serviciului juridic /biroului de consultanţă şi evidenţă juridică;

ee) ţine evidenţa lucrărilor înregistrate, asigură expedierea corespondenţei primite/trimise la/de către registratura Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara;

ff) înregistrează în registre cât şi electronic lucrările repartizate precum şi alte documente privind activitatea biroului;

gg) ţine evidenţa tuturor lucrărilor cu termen, repartizate serviciului juridic şi prezintă conducerii direcţiei stadiul executării acestora;

hh) întocmeşte referate de clasare sau adrese pentru clarificarea unor situaţii ce apar cu privire la comunicarea proceselor verbale de contravenţie sau refuzul de primire în executare a acestora de către organele administraţiei publice locale de specialitate;

ii) asigură clasarea, îndosarierea şi arhivarea lucrărilor primite şi soluţionate conform prevederilor actelor normative incidente şi dispoziţiilor directorului executiv;

jj) întocmeşte propuneri de nomenclatoare arhivistice, pentru documentele gestionate în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

kk) ţine evidenţa şi asigură gestionarea şi depozitarea dispoziţiilor, instrucţiunilor, a notelor interne emise de conducerea instituţiei;

ll) organizează şi ţine evidenţa literaturii de specialitate care interesează activitatea serviciului juridic;

mm) asigură, la cererea consilierilor juridici, multiplicarea documentelor; nn) întocmeşte documentele necesare în relaţie cu organele de urmărire penală sau alte instituţii

cu atribuţii de control; oo) îndeplineşte orice alte atribuţii legate de specificul său de activitate, stabilite de seful

Serviciului Juridic sau de conducerea Direcţiei;

Serviciul Protecţia Mediului Art.34. Serviciul Protecția Mediului are următoarele atribuţii:

a) controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale pe raza Municipiului Timișoara;

b) sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică, pe raza de competență teritorială;

c) participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor;

26

d) identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Timişoara sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor instituţii /servicii publice de interes local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;

e) verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora, existente pe raza de competență;

f) verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor pe raza municipiului Timișoara;

g) verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii, pe raza municipiului Timișoara;

h) verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite, pe raza municipiului Timișoara;

i) verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor;

j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute şi stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale;

k) aplică procedurile prevăzute de SMC şi SCIM elaborate şi aprobate, pentru activităţile specifice domeniului de activitate;

l) Identifică terenurile virane neîntreținute în municipiul Timișoara, întocmește documentele necesare identificării proprietarilor și dispune măsuri acestora, conform legislației de mediu în vigoare;

m) Identifică rampele clandestine de deșeuri din municipiul Timișoara și comunică locațiile, serviciilor de specialitate în scopul igienizării lor;

n) Desfășoară activități specifice în scopul depistării, identificării persoanelor care abandonează deșeuri pe domeniul public al municipiului Timișoara și aplică măsuri legale de sancționare conform legislației în vigoare;

o) Verifică modul de respectare a legislației în vigoare cu privire la precolectarea deșeurilor de către persoanele fizice și juridice din municipiul Timișoara;

p) În scopul protejării spațiilor verzi verifică/identifică cazurile de deteriorare, reducerea suprafeței spațiilor verzi, neîntreținerea corespunzătoare, ocuparea nelegitimă cu construcții provizorii sau permanente, deversarea de ape reziduale, defrișarea și executarea de tăieri de corecție neautorizate a arborilor, incendierea și aplică măsurile legale;

q) Identifică cazurile de neîntreținere a curățeniei și/sau de distrugere a mobilierului urban sau alte amenjări de pe domeniul public, din parcuri și locuri de joacă pentru copii și informează serviciile de specialitate în vederea remedierii celor constatate;

r) Verifică starea de curățenie și modul de întreținere a piețelor și cimitirelor, de către administratorii acestora și aplică măsuri legale conform legislației în vigoare;

s) Verifică starea de curățenie a spațiilor comune, a curților interioare, a platformelor industriale, a parcărilor de folosință publică;

Serviciul Inspecţie Comercială

Art.35. Serviciul Inspecție Comercială are următoarele atribuţii: a) acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a

activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale;

b) verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;

27

c) verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;

d) verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios; e) verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a locurilor de

comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice; f) verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al

operatorilor economici; g) identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului

Timişoara sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora;

h) verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;

i) cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor, în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;

j) Colaborează și acordă sprijin și altor instituții cu atribuții de control în domeniul ordinii publice, administrației publice locale, protejării drepturilor de autor, etc.

k) Interzice comercializarea și consumul de alcool în locurile și în vecinătatea locului de desfășurărare a adunărilor populare, a manifestărilor sportive, etc. , conform prevederilor legale;

l) verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile competente în cazul în care identifică nereguli;

m) verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu actele şi faptele de comerţ desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;

n) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute şi stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.

Serviciul Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal

Art.36. Serviciul Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal are următoarele atribuţii: a) efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de

construire sau desfiinţare, reglementate de Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

b) efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale;

c) efectuează controale pentru identificarea intervenţiilor neautorizate/neavizate asupra monumentelor istorice, reglementate de Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;

d) verifică şi identifică construcţiile aflate în stadiu avansat de degradare; e) verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă

formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice, reglementate de Legea 185/2013 privind autorizarea şi amplasarea mijloacelor publicitare şi de Regulamentul local de publicitate;

f) participă la acţiunile de demolare/dezmembrare/dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al municipiului Timişoara ori pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specifice;

28

g) constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii, autorizarea şi amplasarea mijloacelor publicitare şi protejarii munumentelor istorice şi înaintează procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii, şefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

h) constată contravenţii pentru faptele stabilite de hotărâri ale consiliului local sau prin legi, ordonanţe, hotărâri ale guvernului în oricare din situaţiile în care aceasta calitate este stabilită prin acte normative primarului, conform împuternicirii prin Dispoziţia nr. 485 din 23.05.2018 a Primarului Municipiului Timişoara;

i) verifică şi soluţionează sesizările cetăţenilor în domeniile de competenţă; j) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin dispoziţiile şi deciziile şefilor ierarhici.

Serviciul Ordine Publică

Art.37. (1) Serviciul Ordine Publică are următoarele atribuţii: a) menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi

siguranţă publică al municipiului Timişoara, aprobat în condiţiile legii; b) menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor

sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Timişoara, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea municipiului Timişoara sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;

c) participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

d) acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;

e) constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;

f) asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;

g) participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;

h) asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea municipiului Timişoara şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de Consiliul Local.

i) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;

j) execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;

29

k) participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;

l) cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;

m) asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite; n) acordă, pe teritoriul municipiului Timişoara, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii

în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice.

(2) Atribuţii pe linia evidenţei persoanei a) înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani; b) cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date

cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

c) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

d) cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate.

(3) Atribuţii vizând Reclamaţiile şi Sesizările a) Verificarea sesizărilor şi a reclamaţiilor adresate Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara de către

Asociaţiile de Proprietari /Locatari, persoanele fizice sau juridice cu domiciliul ori sediul social pe raza municipiului Timişoara sau instituţiile publice, referitoare la săvârşirea unor fapte prin care sunt încălcate normele de convieţuire socială, ordinea şi liniştea publică sau alte asemenea fapte de natură contravenţională, prevăzute şi sancţionate prin legi ori acte administrative emise de autorităţile locale.

b) Verificarea în teren a aspectelor sesizate, audierea persoanelor care deţin date sau informaţii legate de cele semnalate, întocmirea de adrese către alte instituţii publice sau compartimente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi verificările efectuate în baza de date a SPCLEP Timişoara, pentru a se putea stabili cu exactitate situaţia de fapt şi identitatea persoanelor responsabile, în vederea luării măsurilor legale, constând în aplicarea de sancţiuni contravenţionale, conform prevederilor O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare sau redirecţionarea sesizărilor către organele abilitate să soluţioneze astfel de reclamaţii.

c) Executarea mandatelor de aducere emise de Judecătoria Timişoara sau Tribunalul Timiş, în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Penală.

d) Afişarea Proceselor Verbale de sancţionare contravenţională, care nu au fost comunicate persoanelor sancţionate, pe bază de semnătură sau prin Poşta Română, la domiciliul sau sediul contravenienţilor, de pe raza municipiului Timişoara.

Biroul Ordine Publică și Intervenție Rapidă

Art.38. Biroul Ordine Publică și Intervenție Rapidă are următoarele atribuţii: a) menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi

siguranţă publică al municipiului Timişoara, aprobat în condiţiile legii;

30

b) menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Timişoara, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea municipiului Timişoara sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;

c) participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

d) acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;

e) constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;

f) asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;

g) participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;

h) asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea municipiului Timişoara şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de Consiliul Local;

i) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;

j) execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;

k) participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;

l) cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;

m) asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite; n) acordă, pe teritoriul municipiului Timişoara, sprijin imediat structurilor competente cu

atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice. o) înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani; p) cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor

date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

31

q) cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate.

r) intervine la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de Urgenţă 112, pe principiul „cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine”, în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale;

s) în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente şi predau făptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;

t) conduc la sediul Poliţiei Locale/structurii Poliţiei Române competente persoanele suspecte identificate pe timpul patrulării, în vederea luării măsurilor ce se impun;

u) acordă sprijin operativ poliţiştilor locali în cazul, legitimării şi luarea măsurilor legale împotriva persoanelor care au comis fapte antisociale sau contravenţionale, întocmindu-se cu această ocazie proces verbal de constatare cu activităţile executate şi măsurile luate;

v) acordă sprijin operativ celorlalte forţe de ordine publică în gestionarea situaţiilor de urgenţă, ce necesită intervenţia operativă a forţelor de ordine publică, pentru identificarea şi prinderea infractorilor periculoşi, urmăriţilor şi al altor infractori sau suspecţi ce se sustrag urmăririi penale;

w) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor actelor normative (Legi, Ordonanţe ale Guvernului, Hotărâri ale Cosiliului Local Timişoara) care intră în atribuţiile Direcţiei Poliţiei Locale, aşa cum sunt prevăzute în Legea nr. 155/2010, H.G. nr. 1332/2010 şi H.C.L. Timişoara nr. 441/2010, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;

x) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege, dispoziţii şi decizii scrise ale directorului executiv.

Biroul Reclamaţii Sesizări și Evenimente

Art.39. Biroul Reclamatii Sesizari și Evenimente are următoarele atribuţii: a) Verifică sesizările şi reclamaţiile adresate Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara de către

Asociaţiile de Proprietari/Locatari, persoanele fizice sau juridice cu domiciliul ori sediul social pe raza municipiului Timişoara sau instituţiile publice, referitoare la săvârşirea unor fapte prin care sunt încălcate normele de convieţuire socială, ordinea şi liniştea publică sau alte asemenea fapte de natură contravenţională, prevăzute şi sancţionate prin legi ori acte administrative emise de autorităţile locale.

b) Verificarea în teren a aspectelor sesizate, audierea persoanelor care deţin date sau informaţii legate de cele semnalate, întocmirea de adrese către alte instituţii publice sau compartimente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi verificările efectuate în baza de date a SPCLEP Timişoara, pentru a se putea stabili cu exactitate situaţia de fapt şi identitatea persoanelor responsabile, în vederea luării măsurilor legale, constând în aplicarea de sancţiuni contravenţionale, conform prevederilor O.G.nr. 2/2001 sau redirecţionarea sesizărilor către organele abilitate să soluţioneze astfel de reclamaţii.

c) Executarea mandatelor de aducere emise de Judecătoria Timişoara sau Tribunalul Timiş, în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Penală.

d) Afişarea Proceselor Verbale de sancţionare contravenţională, care nu au fost comunicate persoanelor sancţionate, pe bază de semnătură sau prin Poşta Română, la domiciliul sau sediul contravenienţilor, de pe raza municipiului Timişoara.

e) Soluționează cu operativitate reclamațiile și sesizările cetațenilor; f) Verifică sesizările cetațenilor adresate Primăriei Municipiului Timişoara, conform

competențelor ce ne revin;

32

g) Verifică aspectele prezentate de cetățeni cu ocazia audiențelor la conducerea Primăriei Municipiului Timişoara;

h) Informează conducerea Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara sau, după caz, prezintă informări Primăriei Municipiului Timişoara cu aspectele ilegale identificate pe raza municipiului Timișoara;

i) Verifică conform competenței și formulează răspuns la solicitările instituțiilor publice locale si centrale.

j) Participă împreună cu Biroul Ordine Publică la menținerea ordinii şi liniştii publice în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al municipiului Timişoara, aprobat în condiţiile legii atunci când situația o impune;

k) Menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ public repartizate în competența biroului, conform planului de ordine şi siguranţă publică;

l) Participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

m) Acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;

n) Constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;

o) Asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;

p) Participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;

q) Constată şi aplică sancţiuni conform competenței stabilite prin legi sau acte administrative ale autorității publice centrale și ale Consiliului Local Timișoara pentru faptele constatate pe raza de competență;

r) Participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;

s) Cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;

t) Asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite; u) Acordă, pe teritoriul municipiului Timişoara, sprijin imediat structurilor competente cu

atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice. v) Înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani; w) Cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor

date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

33

x) Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

y) Cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate.

z) Intervenția cu operativitate la sesizările și reclamațiile cetățenilor, în vederea reducerii timpului de reacție în prevenirea și combaterea fenomenului contravențional și infracțional, conform competențelor prevăzute de lege;

aa) Deplasarea de urgență, la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de Urgenta 112, pe principiul, “cel mai apropiat polițist de locul evenimentului intervine”, în funcție de specificul atribuțiilor de serviciu stabilite prin lege și în limita competentei teritoriale;

bb) Verificarea sesizărilor şi reclamaţiilor adresate Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara de către Asociaţiile de Proprietari /Locatari, persoane fizice sau juridice cu domiciliul ori sediul social pe raza municipiului Timişoara sau instituţiile publice, referitoare la săvârşirea unor fapte prin care sunt încălcate normele de convieţuire socială, ordinea şi liniştea publică sau alte asemenea fapte de natură contravenţională, prevăzute şi sancţionate prin legi ori acte administrative emise de autorităţile locale, conform Legii nr.155/2010;

cc) Verificarea de urgență în teren a aspectelor sesizate, audierea persoanelor, după caz și luarea măsurilor legale;

dd) Efectuarea de verificări în baza de date a SPCLEP Timişoara, pentru a putea stabili cu exactitate identitatea persoanelor responsabile, în vederea luării măsurilor legale, constând în aplicarea de sancţiuni contravenționale, conform prevederilor O.G. 2/2001 actualizată și întocmirea de adrese către alte instituţii publice sau compartimente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara sau redirecţionarea sesizărilor către organele abilitate să soluţioneze astfel de reclamaţii;

ee) În cazul constatării în flagrant a unor fapte penale, imobilizarea făptuitorului și luarea măsurilor pentru conservarea locului faptei, identificarea martorilor oculari, sesizarea imediat a organele competente şi predarea făptuitorului structurilor Poliţiei Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;

ff) Conducerea la sediul Poliţiei Locale/structurii Poliţiei Române competente, persoanele suspecte identificate pe timpul executării serviciului, în vederea luării măsurilor ce se impun, conform art.20, lit.h, conform Legii nr.155/2010;

gg) Acordarea sprijinului operativ poliţiştilor locali în cazul, legitimării şi luarii măsurilor legale împotriva persoanelor care au comis fapte grave antisociale sau contravenţionale, întocmind cu această ocazie proces verbal de constatare cu activităţile executate şi măsurile luate;

hh) Acordarea sprijinului operativ celorlalte forţe de ordine publică în gestionarea situaţiilor de urgenţă, ce necesită intervenţia operativă a forţelor de ordine publică, pentru identificarea şi prinderea infractorilor periculoşi, urmăriţilor şi al altor infractori sau suspecţi ce se sustrag urmăririi penale;

ii) Menținerea ordinei, siguranței cetățenilor și liniștii publice în zonele și locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranță publică al municipiului Timișoara aprobat în condițiile legii;

jj) Participarea, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități

34

naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

kk) Acționează pentru identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supraveghere și ocrotirea părinților sau a reprezentanților legali, a persoanelor fără adăpost și procedează la încredințarea acestora serviciului public de asistență socială în vederea soluționării problemelor acestora, în condițiile legii;

ll) Constatarea de contravenţii şi aplicarea de sancţiuni, potrivit competenţelor prevăzute de legislația în vigoare;

mm) Participarea împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;

nn) Executarea, în condiţiile legii, a mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza municipiului Timișoara;

oo) Participarea, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;

pp) Coopererarea cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;

qq) Acordarea pe teritoriul municipiului Timişoara, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice.

rr) Procedează la afişarea proceselor verbale de sancţionare contravenţională, care nu au fost comunicate persoanelor sancţionate, pe bază de semnătură sau prin Poşta Română, la domiciliul sau sediul contravenienţilor, de pe raza municipiului Timişoara.

ss) Îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege, dispoziții si decizii scrise ale directorului executiv

Biroul Poliţia Pieţelor Art.40. (1) Biroul Poliţia Pieţelor are următoarele atribuţii:

a) menţine ordinea şi liniştea publică în incinta pieţelor agroalimentare, parcările şi platourile aferente, căile de acces şi străzile care delimitează piaţa;

b) Prevenirea și reducerea activității de comerț ilegal desfășurate în perimetrul pieţelor agroalimentare, pe căile de acces, platourile și parcările aferente, prin acţiuni de verificare şi sancționare în conformitate cu legislaţia în vigoare;

c) verificarea comercianților și producătorilor din incinta pieței și a zonei adiacente în vederea identificării a celor care practică comerțul ilegal și luarea măsurilor conform legii;

d) Verifică îndeplinirea obligatiilor care le revin administratorilor de piaţă in conformitate cu fişa postului, Regulamentul pieței și prevederile legislative în vigoare şi dispun măsuri care să conducă la remedierea în cel mai scurt timp a aspectelor constatate.

e) Verifică şi monitorizează modul de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea pieţelor agroalimentare şi dispun măsuri legale comercianţilor şi administraţiei în conformitate cu legislaţie de mediu şi Regulamentul de salubrizare aprobat prin H.C.L. nr. 453/2007.

f) Organizează acțiuni comune de verificare şi control cu poliţiştii din cadrul Poliţiei Naţionale şi alte instituţii abilitate, în vederea asigurării la nivelul pieţelor agroalimentare a unui comerţ civilizat, în condiţii de siguranţă şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

35

g) Cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora.

h) Verifică respectarea obligaţiilor ce revin agenţilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a produselor comercializate şi sesizează autorităţile competente în cazul în care identifică nereguli.

i) Identifică mărfurile şi produsele abandonate în pieţe sau domeniul public şi aplică procedurile legale de ridicare şi predare a acestora.

j) Verifică şi soluţionează în condiţiile legii sesizările primite în legătură cu aspecte şi fapte desfăşurate în pieţe sau locurile publice din apropierea acestora.

k) Constată contravenţii şi aplică sancţiuni privind încălcarea normelor legale conform competenţelor ce le revin din Legi, Hotărâri ale Guvernului, Hotărâri ale Consiliului Local Timişoara.

l) Constată infracţiuni flagrante conform art. 12 din Legea nr. 155/2010 şi art. 23 din H.G. nr. 1332/2010.

m) acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost în incinta şi perimetrul pieţelor agroalimentare şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;

n) participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;

o) participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;

p) acordă, pe teritoriul municipiului Timişoara, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice.

q) Poliţiştii locali abilitaţi de conducerea Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara acordă sprijin structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului în zona pieţelor.

r) Poliţiştii locali abilitaţi de conducerea Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis în zona pieţelor.

s) cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

t) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

(2) În domeniul evidenţei persoanelor, are următoarele atribuţii: a) cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor

date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

36

b) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

Biroul Patrulare Navală

Art.41. Biroul Patrulare Navală are următoarele atribuţii: a) menţinerea ordinii şi liniştii publice pe cei 8 km navigabili ai Canalului Bega din

municipiul Timișoara și în imediata apropiere a malurilor acestuia precum și în zonele și locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al municipiului Timişoara, aprobat în condiţiile legii;

b) prevenirea și descoperirea infracțiunilor și a altor fapte antisociale pe malurile Canalului Bega și în imediata apropiere a acestora;

c) colaborează cu Căpitănia Portului Timișoara, contribuind la respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 42 din 28.08.1997 (în lipsa Regulamentului pentru navigație pe Canalul Bega), semnalizarea circulației și accesul la Canalul Bega, siguranța navigației în vederea evitării accidentelor și aspecte referitoare la instalațiile plutitoare;

d) participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente in imediata apropiere a malurilor Canalului Bega;

e) asigură integritatea materialului dendro-floricol și a mobilierului stradal amplasat pe malurile Canalului Bega;

f) veghează la buna desfășurare a traficului ambarcațiunilor pe Canalul Bega, de transport pasageri cât şi celor sportive şi celor de agrement, procedând la verificarea autorizației de circulație a ambarcațiunilor cu motor;

g) verifică autorizațiile de funcționare a societăților comerciale care închiriază ambarcațiuni de agrement și respectarea de către acestea a mențiunilor de pe aviz;

h) urmărește modul de respectare a zonelor și perioadelor de prohibiție privind pescuitul resurselor acvatice vii;

i) colaborează cu reprezentanții Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură pentru executarea unor controale și acțiuni punctuale specifice;

j) asigurarea ordinii publice la debarcaderele unde vor acosta ambarcațiunile „vaporetto”, precum și la bordul acestora, pe timpul deplasării pe traseul turistic și de agrement;

k) urmărește respectarea orarului de funcționare, a ordinii și liniștii publice la societățile comerciale care închiriază ambarcațiuni, precum și cele de alimentație publică amplasate pe apele Canalului Bega și în imediata apropiere a malurilor acestuia.

l) acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii depistați pe Canalul Bega;

m) constata contraventii şi aplică sancţiuni acelora care fumeaza, scuipa, consuma seminte sau bauturi alcoolice in mijloacele de transport naval (vaporetto), precum si alte alimente care conduc la disconfortul celorlalti calatori;

n) constata contraventii şi aplică sancţiuni tuturor celor care arunca sau abandoneaza deseuri de orice natura, hartii, ambalaje, mucuri de tigara sau resturi de orice fel in mijloacele de transport naval (vaporetto);

37

o) asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice pe malul Canalului Bega;

p) participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane pe Canalul Bega;

q) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă, respectiv pe cei 8 km navigabili ai Canalului Bega de pe raza municipiului Timișoara și malurile acestuia;

r) acordă, pe teritoriul municipiului Timişoara, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice.

s) cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

t) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

u) menţin ordinea şi siguranţa publică în mijloacele de transport naval (vaporetto).

Serviciul Comunicare, Prevenire și Monitorizare Video Art.42. Serviciul Comunicare, Prevenire și Monitorizare Video are următoarele atribuţii: a) Organizează, coordonează și conduce birourile din subordine în vederea diseminării unitare și în

timp util a datelor și informațiilor necesare conducerii instituției; b) Elaborează strategia de comunicare şi relaţii publice și gestionează relaţiile instituţiei cu mass-

media; c) Analizează şi evaluează reflectarea în presă a acţiunilor întreprinse de Poliţia Locală

Timişoara; d) Asigură o comunicare internă eficientă şi o circulaţie operativă a documentelor în cadrul

instituţiei, răspunzând de buna organizare şi desfăşurare a activităţii de primire, înregistrare şi rezolvare a petiţiilor ce sunt adresate instituţiei, prin îndrumarea acestora către compartimentele de specialitate;

e) Colectează datele și informațiile rezulate din activitatea instituției și întocmeşte informări și rapoarte de activitate periodice, cu date statistice ori informaţii necesare conducerii instituției;

f) Identifică tendințele de evoluție a fenomenului infracțional și contravențional și monitorizează dinamica situației operative, a cauzelor și condițiilor favorizante, pe care le prezintă conducerii formulând inclusiv propuneri pentru eficientizarea activităților;

g) Analizează evoluția fenomenelor contravenționale și infracționale în raza unităților de învățământ și propune măsuri în vederea prevenirii faptelor antisociale și diminuarea fenomenului;

h) Monitorizează activitățile de prevenire în unitățile de învățământ arondate instituției; i) Asigura indeplinirea atributiilor in domeniul evidentei persoanelor; j) Întocmeşte periodic, la solicitarea conducerii, informări privind problematica şi principalele

aspecte ce se desprind din activitatea Direcției Poliției Locale;

38

k) Asigura monitorizarea permanenta a zonelor suprevegheate pentru cunoaşterea în orice moment şi în timp real a situaţiei operative din zona de responsabilitate, asigurate cu camere video și aflate strict pe domeniul public și asigură transferul de informații, către dispeceratul operațional al Direcției Poliției Locale Timișoara, pentru luarea măsurilor utile și urgente de aplanare a unor situații apărute

l) Coordonează elaborarea de studii și prognoze cu privire la evoluția situației operative m) Execută și alte dispoziții ale Directorului Executiv și Directorului Executiv Adjunct.

Biroul Comunicare, Registratură și Evidență Operativă

Art.43. (1) Biroul Comunicare, Registratură și Evidență Operativă are următoarele atribuţii: a) întocmeşte zilnic revista presei pe care o prezintă factorilor interesaţi; b) analizează şi evaluează reflectarea în presă a acţiunilor întreprinse de Poliţia Locală a

municipiului Timişoara; c) întocmeşte, realizează şi organizează programul de vizite, asigură desfăşurarea acţiunilor de

protocol la manifestările publice – inclusiv asigurarea recuzitei necesare (fanioane, diplome, felicitări, albume, mape de prezentare etc.)

d) primeşte şi soluţionează cererile de comunicare a informaţiilor de interes public în termenele prevăzute de Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, în vederea formulării şi transmiterii răspunsului către petiţionar, în acest scop putând solicita informaţii de la celelalte compartimente;

e) întocmeşte note interne, note de informare, sinteze, rapoarte şi altele la solicitarea sefului de serviciu sau directorului excutiv adjunct;

f) organizează şi participă la audienţele acordate de către Directorul Executiv/Directorul Executiv Adjunct sau persoana desemnată de către aceştia, notând în registrul de audienţă problemele semnalate de petenţi, ţine evidenţa termenelor de soluţionare a audienţelor;

g) asigură protocolul pentru invitaţii Directorului Executiv şi ţine evidenţa folosirii fondului alocat pentru acesta;

h) răspunde în scris la solicitarea informaţiilor de interes public, în termenele prevazute de lege; i) motivează şi comunică în termen refuzul comunicării informaţiilor solicitate; j) asigură disponibilitatea în format scris (la afişier, sub forma de broşuri sau electronic –

dischete, CD, pagina de internet) a informaţiilor comunicate din oficiu; k) asigură prin intermediul purtătorului de cuvânt o relaţie bazată pe echidistanţă, transparenţă

şi deschidere cu mass – media, în acest scop stabilind legături şi contacte cu reprezentanţii mass – mediei acreditaţi;

l) acordă fără discriminare acreditare ziariştilor şi reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă, la cerere, în termen de două zile de la înregistrarea acesteia;

m) organizează periodic sau ori de câte ori este nevoie conferinţe de presă, informări şi evenimente cu potenţial mediatic, pe diverse teme între conducerea Direcţiei şi reprezentaţii mass – media;

n) asigură, periodic sau de fiecare dată când activitatea instituţiei prezintă un interes public imediat, difuzarea de comunicate, informări de presă, interviuri sau briefinguri;

o) informează cetăţenii asupra stadiului de soluţionare a lucrărilor în termenul stabilit de lege;

(2) Atribuţii în domeniul Registraturii a) primeşte şi înregistrează petiţiile, cererile, sesizările, reclamaţiile şi le direcţionează pentru

soluţionare serviciilor ori birourilor conform atribuţiilor acestora şi a ordinului rezolutiv; b) soluţionează lucrările repartizate biroului direct de catre directorul executiv/directorul

executiv adjunct căruia i se subordonează sau de către seful serviciului; c) expediază răspunsul către petiţionar şi se îngrijeşte de clasarea şi arhivarea petiţiilor care au

fost soluţionate de Biroul Comunicare, Registratura si Evidenta Operativa;

39

d) răspunde la solicitările telefonice ale cetatenilor directionate Biroul Comunicare, Registratura si Evidenta Operativa;

e) expediază corespondenţa adresată direcţiei, a autorităţilor şi instituţiilor publice, organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale, mass – mediei, persoanelor fizice şi juridice;

f) asigură primirea, expedierea şi transportul documentelor prin poşta civilă şi specială; g) răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii de primire, înregistrare şi rezolvare a

petiţiilor ce sunt adresate instituţiei, prin îndrumarea acestora către compartimentele de specialitate, cu precizarea termenului de comunicare a răspunsului;

h) trimite petiţiile greşit îndreptate, în termenul prevazut de lege de la data înregistrarii, către autorităţile sau instituţiile publice în ale căror atribuţii intră rezolvarea problemelor semnalate în petiţie;

i) întocmeşte raport semestrial privind activitatea de soluţionare a petiţiilor la nivelul instituţiei;

j) organizează activitatea de evidenţă, întocmire, multiplicare, manipulare, transport, păstrare şi arhivare a documentelor potrivit actelor normative în vigoare;

k) verifică aplicarea prevederilor, instrucţiunilor în vigoare cu privire la folosirea şi păstrarea mijloacelor de redactare şi multiplicare a documentelor;

(3) Atribuţii pe linia Evidenţei Operative a) urmăreşte şi înregistrează procesele-verbale de constatare a contravenţiei în vederea

executării unor măsuri procedurale în programul special destinat; b) urmăreşte şi înregistrează plângerile în programul special destinat pentru această activitate; c) urmăreşte şi execută clasarea proceselor-verbale în cazul primirii chitanţelor de plată a

amenzii în termenul legal; d) execută comunicarea procesului-verbal contravenientului şi altor persoane interesate când

nu au fost de faţă la data încheierii lui, ori au refuzat primirea; e) execută comunicarea actelor procedurale către persoanele interesate (înştiinţarea de plată,

încheierea, etc); f) urmăreşte şi execută la timp trimiterea procesului-verbal sau încheierii în vederea executării

sancţiunii amenzii; g) urmăreşte respectarea cu stricteţe a termenelor procedurale, întrucât depăşirea unora dintre

ele are ca efect prescrierea aplicării sau executării sancţiunii, ceea ce anulează orice efect pozitiv al activităţii desfăşurate de poliţiştii locali care constată contravenţii;

h) declanşează activitatea de urmărire şi evidenţă a lucrărilor din momentul primirii procesului- verbal care trebuie înregistrat imediat şi comunicat persoanelor interesate, conform alineatului precedent;

i) verifică dacă în urma comunicării către contravenient a procesului-verbal a apărut una din urmatoarele situatii:

i. Dacă s-a depus plângere, se menţionează în registrul electronic de evidenţă a proceselor- verbale de constatare a contravenţiilor;

ii. Dacă nu s-a depus plângere, în termenul prevazut de lege, originalul procesului verbal de contraventie se înaintează organului competent pentru executare, făcându-se menţiune în registrul electronic de evidenţă a proceselor-verbale.

iii. Dacă contravenientul a achitat amenda în termenul prevazut de lege – procesul-verbal nu se mai trimite spre executare, făcându-se menţiunea corespunzătoare în registrul electronic, la rubrica „observaţii”, iar originalul procesului-verbal, chitanţele de plată şi celelalte lucrări privind aceeaşi cauză, se clasează; în același mod se procedează şi cu procesele-verbale de constatare a contravenţiei pentru care contravenientul a plătit jumătate din minimul amenzii şi a trimis în termen chitanţa de plată.

40

Biroul Organizare, Prevenire, Sinteză și Evidența Persoanei

Art.44. Biroul Prevenire Analiza si Sinteză are următoarele atribuţii: a) elaboreaza, intocmeste si prezinta spre aprobare sefului ierarhic superior saptamanal, lunar,

trimestrial, semestrial sau anual, analize, sinteze, rapoarte sau note de serviciu privind executarea sau desfasurarea unor actiuni punctuale avand ca obiect prevenirea si combaterea actelor si faptelor de natura contraventionala si infractionala, prevazute si reglementate prin Legea nr.155/2010 a politiei locale sau alte acte normative de interes local sau national;

b) elaboreaza, întocmeşte si propune spre aprobare sefului ierarhic superior rapoarte şi situaţii statistice privind dinamica indicatorilor de performanta a activitatii profesionale a Directiei Politiei Locale Timisoara realizati, stabiliti si aprobati la nivelul institutiei prin H.C.L. nr.88/2014;

c) centralizeaza si evalueaza permanent sub indrumarea sefului ierarhic superior datele si informatiile rezultate din activitatea tuturor serviciilor/birourilor/compartimentelor Directiei Politiei Locale Timisoara si propune masuri pentru eficientizarea si optimizarea activitatii de serviciu;

d) identifica tendintele de evolutie a fenomenului contraventional si infractional, cauzele acestuia si factorii favorizanti;

e) identifica, realizeaza si intretine canalele de legatura cu Politia Nationala; f) Jandarmeria Romana si celelalte forte sau componente ale Sistemului Integrat de Ordine si

Siguranta Publica; g) elaboreaza studii si prognoze cu privire la dinamica situatiei operative; h) elaboreaza, sub indrumarea sefului ierarhic superior, proiecte sau scenarii privind

planificarea si desfasurarea actiunilor punctuale si misiunilor de serviciu ale politistilor locali;

i) participa la sedinte de lucru si seminarii alaturi de elevi si personalul didactic din institutiile de profil, cu aprobarea sefului ierarhic superior, in scopul realizarii unui parteneriat interinstitutional, deschis si transparent, privind asigurarea si mentinerea unui climat de ordine si siguranta civica in zonele sau perimetrele limitrofe institutiilor de invatamant preuniversitar arondate Directiei Politiei Locale Timisoara;

j) participă cu aprobarea sefului ierarhic superior alături de reprezentanti ai Poliţiei Române, Jandarmeriei Române şi ai celorlalte forţe ce compun Sistemul Integrat de Ordine şi Siguranţă Publică, in scopul prevenirii şi combaterii actelor si faptelor de natura contraventionala si infractionala in institutiile de invatamant preuniversitar aronadate Directiei Politiei Locale Timisoara;

k) participă la şedinţele consiliilor de cartiere si centralizeaza problemele si aspectele ce tin de competenta Politiei Locale;

l) înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani; m) cooperează cu alte autorităti competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor

date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atributii prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

n) constată contraventii si aplică sanctiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetătenilor români, inclusiv asupra obligatiilor pe care le au persoanele prevăzute de art. 37 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetătenilor români, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările si completările ulterioare;

o) cooperează cu serviciile publice comunitare de evidentă a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate si a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate;

41

p) indeplineste si executa alte dispozitii si ordine ale Directorului Executiv al Directiei Politiei Locale Timisoara si adjunctului acestuia.

Biroul Monitorizare Video

Art.45. Biroul Monitorizare Video are următoarele atribuţii: a) monitorizează permanent zonele suprevegheate pentru cunoaşterea în orice moment şi în

timp real a situaţiei operative din zona de responsabilitate, a principalelor puncte sau zone vulnerabile, de risc, asigurate cu camere video și aflate strict pe domeniul public;

b) consemnează în registru toate evenimentele recepţionate prin sistemul de monitorizare și asigură transferul de informații, către dispeceratul operațional al Direcției Poliției Locale Timișoara, pentru luarea măsurilor utile și urgente de aplanare a unor situații apărute în zonele monitorizate video;

c) centralizează și stochează informații/date care să permită identificarea persoanelor vizate strict pe durata necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate și în care vor fi ulterior prelucrate;

d) analizează și sintetizează situația operativă, dinaintea producerii, cauzele și condițiile care au favorizat sau au generat comiterea încălcărilor legii, pe tipuri de fapte, zone, străzi, timp, etc. și propune măsuri de prevenire a acestora;

e) supraveghează cu tehnica aflată la dispoziție, încălcarea normelor de salubritate și protecția mediului (depozitare deșeuri, gunoi menajer neridicat, etc.), situații cu potențial de risc la adresa siguranței cetățenilor și a bunurilor din proprietatea publică, acte de comerț neautorizat pe domeniul public, prezența unor persoane sau grupuri din categorii sociale defavorizate (fără adăpost sau mijloace materiale) implicate în acte de cerșetorie, vagabondaj și alte încălcări ale prevederilor legale în vigoare;

f) informează în timp real şi util şeful ierarhic superior, asupra condiţiilor specifice locului de desfăşurare a unor evenimente ce ar putea pune în pericol ordinea, siguranţa, viaţa sau integritatea fizică a cetăţenilor sau bunurilor acestora (incendii, explozii, catastrofe, accidente, etc.);

g) urmăreşte procesul de înregistare a imaginilor surprinse şi raportează neregulile constatate; h) cunoaște în ansamblu modul de operare al echipamentelor din dotarea sistemului de

monitorizare video și respectă normele tehnice de utilizare a aparaturii; i) anunţă persoanele autorizate să se ocupe de întreţinerea şi depanarea echipamentului în

cazul apariției defecţiunilor apărute (imagini distorsionate pe monitoare, dispariţia imaginilor, întreruperea alimentării cu energie electrică, etc.) şi informează şeful superior ierarhic despre apariţia acestor defecţiuni;

j) stochează pe suport optic/magnetic imaginile surprinse de camerele video cu ocazia unor evenimente deosebite (accidente rutiere, infracţiuni flagrante, alte încălcări ale prevederilor legale);

k) eliberează cu aprobarea prealabilă a directorului executiv, înregistrări ale evenimentelor deosebite surprinse şi stocate pe suport optic/magnetic la cererea instanţelor de judecată, organelor de urmărire penală, Brigăzii de Poliţie Rutieră şi altor instituţii abilitate;

l) colaborează cu compartimentul C.I.M. și M.C. în vederea realizării procedurilor de lucru de la nivelul biroului;

m) asigură posibilitatea vizualizări anumitor înregistrări, persoanelor cu funcţii de decizie din cadrul Direcției Poliției Locale Timișoara;

n) exercită și alte atribuții primite de la superiorii ierarhici, în condițiile legii.

42

Serviciul Dispecerat si Control Acces

Art.46. (1) Dispeceratul are urmatoarele atributii: a) cunoaşterea permanentă a misiunilor care au fost executate sau sunt în curs de executare,

situaţia operativă, forţele şi mijloacele angajate în acţiuni, iar în afara orelor de program, dispune primele măsuri privind organizarea şi executarea misiunilor încredinţate unităţii, prezentându-le imediat Directorului Executiv (înlocuitorului legal);

b) menţine legătura permanentă cu efectivele aflate în misiunile de asigurare a ordinii publice şi cu forţele sau structurile cu care se cooperează;

c) transmite şi urmăreşte executarea ordinelor şi dispoziţiilor Directorului Executiv şi ale adjuncţilor acestuia, primeşte rapoartele operative de la serviciile operative şi urmăreşte soluţionarea lor;

d) raportează evenimentele deosebite şi aplicarea măsurilor stabilite în caz de calamitate, catastrofe, incendii de mari proporţii sau alte situaţii deosebite;

e) asigură menţinerea legăturii neîntrerupte cu serviciile instituţiei, precum şi cu forţele cu care cooperează în zona de responsabilitate;

f) cunoaşte şi actualizează zilnic situaţia cu răspândirea personalului, organizând şi planificând activitatea dispecerilor pe ture, pentru desfăşurarea optimă a activităţii;

g) apelarea periodică la intervale de 2 ore sau intervale mai scurte, atunci când situația operativă o impune, a elementelor din dispozitivul de siguranță publică (polițiști locali) și a guarzilor care asigură paza obiectivelor.

h) coordonează activitatea echipei de intervenţie rapidă la evenimentele sesizate de poliţiştii locali aflaţi în teren;

i) să permită accesul persoanelor autorizate să-şi desfăşoare activitatea în dispecerat; j) să supravegheze (verifice) funcţionarea normală a sistemelor de comunicaţii şi informatice; k) să verifice la intrarea în serviciu, legăturile cu celelalte dispecerate şi calitatea acestora; l) să solicite intervenţia echipei tehnice pentru remedierea unor defecte constatate în funcţionarea

echipamentelor de securitate, comunicaţii şi informatică; m) să asigure comunicarea operativă cu celelalte compartimente ale Poliţiei Locale; n) să urmărească plecarea la timp în misiuni, realizarea dispozitivelor şi primirea rapoartelor; o) să monitorizeze solicitările de autovehicule; p) să comunice operativ factorilor de decizie disfuncţiunile constatate prin monitorizare; q) să transmită la ordin elementelor din dispozitiv informaţii privind schimbările intervenite în

situaţia operativă din teren şi de pe itinerariile de deplasare; r) să transmită directorului executiv datele şi informaţiile obţinute cu privire la sesizarea de către

elementele din dispozitiv a unor factori de risc ce ar putea pune în pericol liniştea şi ordinea publică;

s) să urmărească dacă elementele de dispozitiv respectă indicaţiile privind transmiterea codificată a mesajelor, itinerariul şi viteza de deplasare;

t) să ţină legătura – radio sau telefonic – cu grupa de intervenţie; u) să folosească tehnica de supraveghere, alarmare şi dispozitivele de stins incendiul din dispecerat

conform normelor; v) să se preocupe de perfecţionarea continuă a pregătirii personale participând la şedinţele de

pregătire organizate şi studiind cu răspundere materialele bibliografice necesare; w) înregistrarea persoanelor urmărite, a obiectelor şi a autoturismelor sustrase în temeiul legii; x) monitorizarea activităţii poliţiştilor locali care execută sarcini pe linie de taxi, auto abandonate,

RATT şi urbanism; y) eliberarea numărului de somaţii şi înregistrarea datelor persoanelor fizice sau juridice somate; z) preluarea sesizărilor telefonice care se înregistrează în registrul unic de la ofiţerul de serviciu; aa) monitorizarea timpului de pauză transmis de politistii locali din teren;

43

bb) identificarea de persoane în baza locală şi naţională de date, înregistrarea acestora şi comunicarea celor interesaţi;

cc) preluarea apelurilor prin staţia de emisie – recepţie de la poliţiştii locali şi guarzi, cu ocazia primirii – predării postului;

(2) In domeniul Controlului Acces are următoarele atribuţii: a) cunoaşte temeinic prevederile Planului de alarmare şi verifică funcţionalitatea sistemului tehnic

de alarmare; b) verifică zilnic la terminarea programului, încuierea şi sigilarea încăperilor în care este depozitată

muniţia şi armamentul, ţine evidenţa cheilor de la birouri şi a cutiilor cu chei; c) veghează permanent ca în incinta unităţii să se menţină ordinea şi curăţenia şi să limiteze

accesul persoanelor străine; d) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă Directorului Executiv al Poliţiei

Locale (sau înlocuitorului legal); e) să supravegheze (verifice) funcţionarea normală a camerelor video ce deservesc zonele cu nivel

ridicat de risc; f) să supravegheze (verifice) funcţionarea normală a sistemului de detecţie a incendiilor; g) să primească, să verifice şi să transmită operativ directorului executiv datele şi informaţiile care

au legătură cu producerea unor evenimente sau încălcări ale procedurilor prin raport scris; h) să verifice punerea în aplicare şi respectarea procedurilor, normelor şi dispoziţiilor care

reglementează activităţile specifice; i) să gestioneze dublurile tuturor cheilor din cadrul incaperilor/birourilor şi să le elibereze, în afara

orelor de program şi în zilele de sărbători legale doar cu aprobarea directorului executiv, a directorului executiv adjunct, a şefului de serviciu/birou, pentru încăperile aparţinând structurilor conduse de aceştia, şi fără aprobare echipelor tehnice sau de salvare, în cazul producerii unor avarii, incendii sau calamităţi;

j) să solicite aprobarea directorului executiv (înlocuitorului legal) pentru distribuirea cheilor de la tablourile electrice şi să anunţe în toate birourile iminenta oprire a alimentării cu energie electrică;

k) să urmărească încuierea tablourilor electrice; l) să ia în primire serviciul cu toate sistemele în stare de funcţionare, informându-se asupra

evenimentelor petrecute în obiectiv; m) să consemneze în registrele adecvate evenimentele petrecute în timpul serviciului său; n) să aducă imediat la cunoştinţă orice incident semnificativ petrecut în zonele supravegheate, care

este de natură a pune în pericol activitatea de bază a obiectivului sau zonele supravegheate; o) preia sesizările cetăţenilor atât telefonic cât şi la ghişeu și le consemnează în Registru; p) întocmeşte procese verbale de contravenţii în baza colantelor prezentate de contravenienţi şi

încasează amenzile; q) întocmirea de sinteze zilnice pe linia constatării de fapte contravenţionale şi aplicarea de

sancţiuni; r) preluarea sumelor încasate din amenzile date de poliţiştii locali în teren şi predarea acesteia la

ieşirea din schimb, Biroului Comunicare, Registratura si Relatii cu Publicul; s) îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de conducerea Direcţiei Politiei Locale Timisoara.

Serviciul Circulaţie Rutieră

Art.47. Serviciul Circulație Rutieră are următoarele atribuţii: a) asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul

de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;

44

b) verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;

c) participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

d) participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;

e) sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;

f) acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;

g) asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

h) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;

i) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;

k) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;

l) aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al municipiului Timişoara;

m) cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.

n) blocarea şi ridicarea autovehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public pe raza municipiului Timişoara în conformitate cu prevederile in vigoare;

o) identificarea şi demararea procedurilor de ridicare şi depozitare a autovehiculului prevăzute de Legea nr.421/2002 cu modificările şi completările aduse de Legea nr.309/2006 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale;

p) întocmirea documentelor legale necesare în vederea emiterii de către Primar a Dispoziţiilor referitoare la prevederile Legii nr.421/2002, modificată şi asigurarea arhivării acestora;

q) înaintarea documentelor legale referitoare la activităţile prevăzute de Legea nr.421/2002 modificată şi înaintarea acestora către Direcţia Tehnica din cadrul Primăriei Timişoara în vederea emiterii dispoziţiilor de trecere în proprietatea Primăriei a autovehiculelor abandonate ridicate;

r) ţine legătura permanent cu S.D.M. SA, Direcţia Tehnica din cadrul Primăriei Timişoara, Serviciul Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Autovehiculelor, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Timiş, în vederea identificării proprietarilor de autovehicule pentru dispunerea măsurilor impuse de lege;

45

s) ţine evidenţa prin dispecerat precum şi electronic a tuturor autovehiculelor blocate şi ridicate în conformitate cu prevederile legale;

t) execută toate dispoziţiile primite prin dispeceratul Direcţiei referitoare la autovehiculele semnalate prin acesta în situaţiile prevăzute de lege;

u) actualizează permanent situaţia autovehiculelor abandonate sau lăsate fără stăpân de pe raza municipiului Timişoara.

v) îndeplinirea tuturor sarcinilor profesionale dispuse de conducerea Direcţiei Poliţia Locală.

Biroul Circulație Art.48. Biroul Circulație are următoarele atribuţii:

a) asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicule exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;

b) verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;

c) participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

d) participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural- artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;

e) sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;

f) acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;

g) asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

h) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;

i) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;

k) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;

l) aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al municipiului Timişoara;

46

m) cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public;

n) blocarea şi ridicarea autovehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public în zona centrală a municipiului Timişoara în conformitate cu prevederile in vigoare;

o) ţine legătura permanent cu S.D.M. SA, Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Timişoara, Serviciul Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Autovehiculelor, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Timiş, în vederea identificării proprietarilor de autovehicule pentru dispunerea măsurilor impuse de lege;

p) execută toate dispoziţiile primite prin dispeceratul Direcţiei referitoare la autovehiculele semnalate prin acesta în situaţiile prevăzute de lege în zona centrală;

q) îndeplinirea tuturor sarcinilor profesionale dispuse de conducerea Direcţiei Poliţiei Locale;

r) patrulează în zona centrală, constată nereguli pe care le transmite dispeceratului; s) întocmeşte proces verbal de constatare pentru vehiculele abandonate, identificate în zona

centrală; t) asigură respectarea normelor rutiere privind oprirea, staţionarea şi accesul în zona

pietonală.

Biroul Transport Urban Art.49. Biroul Transport Urban are următoarele atribuţii: a) menţine ordinea, siguranţa cetăţenilor şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul

de ordine şi siguranţă publică al municipiului Timişoara, aprobat în condiţiile legii; b) menţine ordinea publică, în mijloacele de transport in comun, in imediata apropiere a statiilor

S.T.P.T, a zonelor de refugiu, buclelor de intoarcere, persoanelor sau alveolelor destinate opririi mijloacelor de transport in comun precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea municipiului Timişoara sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;

c) participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente in statiile S.T.P.T sau zonele/locurile limitrofe acestora;

d) participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe sau componente ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea furturilor din buzunare, a actelor si faptelor comise cu violenta, a actelor si faptelor de distrugere, degradare si aducere in stare de neintrebuintare a mobilierului si instalatiilor de orice fel existente in mijloacele de transport in comun, statiile S.T.P.T, a zonelor de refugiu, buclelor de intoarcere, peroanelor sau alveolelor destinate opririi mijloacelor de transport in comun;

e) acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost care calatoresc fără bilet, abonament sau legitimaţie de calatorie adecvate mijlocului de transport şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;

f) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor actelor normative (Legi, Ordonanţe ale Guvernului, Hotărâri ale Cosiliului Local Timişoara) care intră în atribuţiile Direcţiei Poliţiei Locale, aşa cum sunt prevăzute în Legea nr. 155/2010, H.G. nr. 1332/2010, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;

g) constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru persoanele care calatoresc fără bilet, abonament sau legitimaţie de calatorie adecvate mijlocului de transport in comun

47

folosit sau refuzul prezentarii politistilor locali sau organelor de control, la cererea acestora, a actelor de identitate (excepţie fac copiii preşcolari);

h) constată contravenţii şi aplică sancţiuni tuturor persoanelor care prin actele sau faptele comise genereaza coborarea, urcarea, blocarea sau fortarea usilor mijlocului de transport pe timpul mersului;

i) constata contraventii şi aplică sancţiuni persoanelor care efectueaza acte de transport, de orice fel, de animale vii sau pasari;

j) constata contraventii şi aplică sancţiuni persoanelor care efectueaza transportul unor bagaje voluminoase si care prin dimensiunea ori greutatea acestora stanjenesc calatorii;

k) constata contraventii şi aplică sancţiuni persoanelor care calatoresc pe scarile sau pe accesoriile exterioare ale mijloacelor de transport, in zona liniilor de refugiu, a buclelor de intoarcere, peroanelor sau alveolelor destinate opririi mijloacelor de transport in comun;

l) constata contraventii şi aplică sancţiuni persoanelor care prin actiunile intreprinse conduc la antrenarea de discutii cu vatmanul/conducatorul mijlocului de transport in comun;

m) constata contraventii şi aplică sancţiuni tuturor celor care prin actiunile initiate genereaza sau da nastere la intrarea persoanelor straine in cabina vatmanului/conducatorul mijlocului de transport in comun, in timpul mersului, in caz de oprire in statiile S.T.P.T sau chiar in zona refugiilor;

n) constata contraventii şi aplică sancţiuni acelora care difuzeaza muzica obscena in mijlocul de transport in comun;

o) constata contraventii şi aplică sancţiuni acelora care fumeaza, scuipa, consuma seminte sau bauturi alcoolice in mijloacele de transport in comun, precum si alte alimente care conduc la disconfortul celorlalti calatori;

p) constata contraventii şi aplică sancţiuni tuturor celor care arunca sau abandoneaza deseuri de orice natura, hartii, ambalaje, mucuri de tigara sau resturi de orice fel in mijloacele de transport in comun;

q) constata contraventii şi aplică sancţiuni acelora care savarsesc acte sau fapte de cersetorie, canta sau provoaca scandal ori adreseaza insulte sau cuvinte jignitoare la adresa vatmanului /conducatorului mijlocului de transport in comun, a calatorilor sau a personalului de deservire al S.T.P.T;

r) constata contraventii şi aplică sancţiuni pentru persoanele care opresc vehiculele intre statii sau in afara peroanelor sau alveolelor destinate opririi acestora;

s) constata contraventii şi aplică sancţiuni pentru vatmanii/conducatorii mijloacelor de transport in comun sau persoanele neautorizate care prin orice mijloace, schimba ruta sau itinerariul de deplasare programat;

t) constata contraventii şi aplică sancţiuni pentru vatmanii/conducatorii mijloacelor de transport in comun care folosesc mijloacele de transport in comun in alte scopuri decat cele destinate transportului public de persoane;

u) constata contraventii şi aplică sancţiuni pentru vatmanii/conducatorii mijloacelor de transport in comun sau altor persoane din cadrul S.T.P.T care folosesc mijloacele de transport in comun in scopuri electorale sau publicitare, prin impartirea de pliante sau prin aplicarea in mijlocul de transport in comun a afiselor sau bennerelor fara avizul Primariei Municipiului Timişoara;

v) constata contraventii şi aplică sancţiuni personalului S.T.P.T cu atributii de control, privind nerespectarea obligatiei de a avea o tinuta decenta, un comportament civilizat, lipsa ecusonului sau neprezentarea legitimatiei de serviciu cu ocazia controlului efectuat asupra biletelor, abonamentelor sau legitimatiilor de calatorie;

w) constata și propune masuri legale fata de persoanele care prin actiunile lor produc pagube sau care prin consecintele actelor sau faptelor comise, conduc la distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare a mijloacelor de transport in comun sau a amenajarilor acestora, atat in timpul mersului cat si pe durata stationarii;

x) desfasoara masuri preventive fata de faptele comise cu violenta care pot pune in pericol viata, sanatatea si integritatea corporala atat a calatorilor cat si a personalului de deservire al S.T.P.T;

48

y) colaboreaza, conform competentei, cu conducerea S.T.P.T sau persoanele desemnate in acest sens;

z) participa la sedintele de instructaj cu tehnicieni, inspectori-titluri (controlori S.T.P.T).

Serviciul Pază Obiective

Art.50. Serviciul Pază Obiective are următoarele atribuţii: a) asigură paza obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat stabilite de Consiliul Local al

Municipiului Timişoara, conform planurilor de pază şi ordine publică; b) comunică în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate, datele cu privire la aspectele de

încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţa sa, despre care a luat la cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice;

c) în cadrul obiectivelor stabilite de Consiliul Local Timişoara, asigură respectarea prevederilor legale şi în ceea ce priveşte ordinea publică;

d) participarea la încheierea contractelor de prestări de servicii cu beneficiarii din zona de competenţă;

e) întocmirea planurilor de pază a obiectivelor, asigurând cunoaşterea prevederilor acestora şi punerea lor în practică;

f) prevederea în planurile de pază a punctelor vulnerabile, amenajările tehnice necesare, sistemele de alarmare împotriva efracţiei etc.

Serviciul Financiar – Contabilitate

Art.51. Atributiile Serviciului Financiar Contabilitate:

(1) Atribuții pe linie de financiar – contabilitate a) intocmeste notele de fundamentare pentru elaborarea bugetului instituţiei in baza proiectului

planului de achizitii publice primite de la Compartimentul de Achiziţii Publice; b) intocmeste notele de fundamentare pentru salarii pe baza proiectului de cheltuieli de personal

primit de la Serviciul Resurse Umane; c) intocmeste proiectul bugetului de cheltuieli al institutiei in baza notelor de fundamentare; d) intocmeste notele de fundamentare pentru rectificarea bugetara; e) evidentiaza datele privind cheltuielile aprobate si efective in contabilitate in conturi in afara

bilantului utilizand metoda de inregistrare in partida simpla; f) inregistreaza datele in debitul si creditul conturilor de ordine si evidenta fara utilizarea de

conturi corespondente (8060 – credite bugetare, 8066 – angajamente bugetare, 8067 – angajamente legale);

g) asigura evidenta de gestiune/repartizarea pe capitole, articole, alineate bugetare in limita creditelor bugetare aprobate;

h) intocmeste ordonantarile de plata a cheltuielilor materiale şi de capital; i) intocmeste ordinele de plata si efectueaza viramentele catre beneficiari, furnizori de bunuri,

servicii si lucrari, pe baza documentelor justificative legale; j) primeste si verifica extrasele de cont din trezorerie; k) inregistreaza in contabilitate notele contabile privind receptii, cheltuieli facturi fiscale; l) inregistreaza in contabilitate documentele de plati si incasari prin casierie supuse controlului

financiar-preventiv; m) ține contabilitatea primara de magazie prin operarea in programul informatic de contabilitate a

receptiilor, bonurilor de consum, bonurilor de transfer, obiectelor de inventar, mijloacelor fixe din gestiunea unitatii;

n) inregistreaza in contabilitate notele contabile privind salarizarea in baza statului de plata; o) inregistreaza deconturile de materiale si cele privind deplasarile in interesul serviciului;

49

p) calculeaza amortizarea lunara a mijloacelor fixe; q) inregistreaza amortismentele in programul de contabilitate; r) Intocmeste Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar–preventiv,

in conformitate cu prevederile O.G. nr. 119/1999 si Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.522/2003;

s) intocmeste balantele de verificare, bilanţul şi anexele contabile la sfârşitul perioadei (lunar, trimestrial, semestrial, anual);

t) intocmeste contul de executie bugetara si anexele aferente acesteia (trimestrial); u) intocmeste lunar situatiile privind monitorizarea cheltuielilor de personal; v) intocmeste lunar situatii recapitulative privind salariile, ce se transmit Trezoreriei municipiului

Timisoara; w) asigura suportul scriptic de date necesare desfasurarii inventarierii patrimoniului; x) intocmeste situatia platilor planificate pe decade lunare; y) ţine evidenţa operaţiunilor de casă; z) efectuează plăţile şi încasările prin casierie, pe baza documentelor justificative. aa) înregistreaza documentele contabile in FOREXE BUG, respectiv in CAB ( control angajamente

bugetare)- program al MF.

(2) Atribuții pe linie de salarizare a) introduce in programul informatic datele din fisele de pontaj pentru calculul salarului brut; b) introduce și prelucrează datele privind concediile medicale ale angajaților; c) calculeaza drepturile si obligatiile de plata a angajatilor cu ocazia incetarii relatiilor de serviciu; d) intocmeste statele de plata pentru salarii și cele privind norma de hrană; e) calculeaza obligatiile de plata catre bugetul statului si bugetul de asigurari sociale privind

drepturile salariale; f) intocmeste adeverinte privind venitul salarial al angajatilor; g) intocmeste statele de plata pentru comisiile de concurs; h) întocmește statele de plată pentru comisiile de disciplină; i) intocmeste lunar propunerea, angajamentul bugetar si ordonantarea cu privire la plata

drepturilor de natura salariala; j) intocmeste si transmite lunar declaratia 112; k) intocmeste si salveaza pe suport magnetic datele cu privire la statele de salarii si statele privind

norma de hrană; l) participa la inventarierea anuala;

Compartimentul Achiziţii Publice

Art.52. Compartimentul Achiziții Publice are următoarele atribuţii: a) întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării

autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul; b) elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente

ale autorităţii contractante, strategia de contractare şi programul anual al achiziţiilor publice; c) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a

documentelor-suport, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate;

d) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de lege; e) aplică şi finalizează procedurile de atribuire; f) realizează achiziţiile directe; g) constituie, arhivează și gestionează dosarul achiziţiei publice; h) asigură încheierea contractelor de achiziție;

50

i) colaborează cu toate compartimentele de specialitate ale Direcției în îndeplinirea sarcinilor specifice;

j) urmărește executarea contractelor privind achizițiile publice, după caz, în colaborare cu compartimentele implicate în derularea acestora;

k) elaborează și propune conducerii instituției proceduri de lucru în domeniul achiziției publice potrivit legislației;

l) răspunde de achizițiile de bunuri, servicii și lucrări prevăzute în strategia anuală de contractare și programul anual al achizițiilor publice al instituției.

Compartimentul Logistic

Art.53. Compartimentul Logistic are următoarele atribuţii: a) gestionează resursele materiale, financiare şi umane din cadrul structurii logistice, în

concordanţă cu atribuţiile specifice ce îi revin şi în funcţie de modificările structurale survenite în cadrul D.P.L.T.;

b) întocmeşte documentaţiile tehnico-economice pentru achiziţiile publice desfăşurate în cadrul D.P.L.T.;

c) fundamentează necesarul de fonduri, în vederea includerii în bugetul de venituri şi cheltuieli al D.P.L.T.;

d) centralizează necesarul de materiale gospodaresti si de funituri, birotica, in baza consumurilor anterioare, proiect pe care îl supune avizării şi aprobării, conform prevederilor legale în vigoare, în limita de competenţă a Compartimentului Logistic;

e) intocmeste referat de necesitate pentru achizitii publice, ca exceptie de la aplicarea in SICAP; f) participă la organizarea şi derularea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a

procedurile de achiziţie publică a produselor, lucrărilor şi serviciilor prevăzute în programele anuale de achiziţii publice, aprobate pentru D.P.L.T., potrivit competenţelor;

g) participă cu personal specializat la lansări în producţie, verificări privind fluxul tehnologic de fabricaţie şi la recepţia calitativă, la furnizor, a bunurilor materiale ce se achiziţionează;

h) asigură participarea în comisii de evaluare a ofertelor cu personal de specialitate; i) întocmeşte documentaţiile de atribuire (referate de necesitate, note de estimare, note

justificative, caiete de sarcini, etc.) pentru achizitiile de echipament, armament, munitie, dotări specifice poliţiei, materiale consumabile, obiecte de inventar, necesare pentru funcţionarea D.P.L.T.;

j) stabilieşte concepţia unitară de realizare a suportului logistic al acţiunilor; k) asigură, împrospătează şi completează rezervele materiale; l) organizează şi realizează echiparea şi dotarea efectivelor; m) elaborează şi actualizează programele de invesţii ale D.P.L.T., în limita de competenţă a

Compartimentului Logistic; n) prioritizează acţiunile pe linia asigurării logistice a D.P.L.T. şi le supune spre aprobare

conducerii; o) aplică strategia de dotare cu mijloace tehnice şi aparatură modernă; p) derulează activităţile privind donaţiile şi sponsorizările oferite de persoane fizice şi juridice

Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, precum şi referitoare la preluarea în comodat a unor bunuri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

q) întocmeşte baze de calcul pentru proiectul programului anual de reparaţii la imobile, instalaţii, centrale termice, mobilier, obiecte de inventar etc. şi urmăreşte executarea acestora;

r) organizează, în mod unitar, evidenţa de cadastru pentru toate imobilele aflate în administrarea sau în folosinţa D.P. L.T.;

s) organizează şi urmăreşte lucrările de investiţii şi de reparaţii la imobilele aflate în folosinţa D.P.L.T., executate prin antreprenori de specialitate, din punct de vedere contractual şi tehnic, în limita fondurilor băneşti alocate, conform planurilor aprobate;

51

t) dezvoltă şi coordonează baza de date a compartimentului, în format electronic, cu privire la managementul stocurilor, în vederea furnizării la timp a informaţiilor corecte despre gestionarea bunurilor materiale;

u) propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a instituţiei, în general;

v) urmăreşte derularea contractelor/comenzilor, îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi finalizarea contractelor în vederea asigurării în bune condiţii a activităţii instituţiei;

w) coordonează şi verifică permanent activitatea de gestiune a bunurilor materiale şi participă la procesul de inventariere anual;

x) urmăreşte desfăşurarea în cele mai bune condiţii a activităţii administrativ-gospodăreşti (curăţenie, disciplină etc);

y) oferă consultanţă şi suport celorlalte servicii ale instituţiei cu privire la aspecte de logistică, management al stocurilor, transport, produse achiziţii etc.;

z) planifică şi centralizează necesarul de materiale/produse; aa) verifică documentaţia privind casarea obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe, în condiţiile

prevăzute de lege; bb) propune măsuri de organizare şi perfecţionare, în vederea creşterii eficienţei activităţiilor

coordonate; cc) implementeaza, menţine şi îmbunătăţeste Sistemul de management al calităţii in propria

activitate; dd) participă la implementarea şi dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul

compartimentului; ee) asigura implementarea, mentinerea masurilor stabilite prin documentele D.P.L.T. pentru

implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie; ff) aplică legislaţia specifică în domeniu şi hotărârile Consiliului Local Timişoara legate de profilul

activităţii pe care o desfăşoară şi urmăreşte modificările şi completările aduse acestora; gg) soluţionează în termen toate documentaţiile ce îi sunt repartizate; hh) administreaza clădiri, spaţii, birouri in care isi desfasoara activitatea D.P.L.T.; ii) derularea contractelor de prestări de servicii cu caracter administrativ, de întreţinere, revizii şi

reparaţii; jj) întocmirea documentaţiei necesare pentru realizarea reparaţiilor şi investiţiile necesare pentru

spaţiile cu destinaţii de clădiri administrative; kk) evaluarea anuală a necesarului de lucrări de investiţii şi reparaţii ce urmează a se efectua la

clădirile instituţiei; ll) asigurarea operativă (în regie proprie) a întreţinerii şi reparaţiilor de mică complexitate; mm) participarea în comisiile de inventariere a patrimoniului Direcţiei; nn) organizarea gestiunilor (magaziilor) de bunuri materiale; oo) evidenţa, urmărirea, gestionarea şi păstrarea obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe; pp) întocmirea documentaţiilor privind casarea obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe; qq) întocmirea şi gestionarea documentelor specifice (note de intrare-recepţie, fişe de magazie,

avize de însoţire a mărfii, ordine de transfer, procese verbale de predare-primire, bonuri de mişcare, etc);

rr) organizarea colectării selective a deşeurilor în cadrul D.P.L.T.

Compartimentul Control Intern Managerial și Managementul Calității

Art.54. Compartimentul Control Intern Managerial și Managementului Calității are următoarele atribuții: a) Desfăşoară activităţi în vederea proiectării, documentării, implementării, monitorizării și

raportării stadiului de implementare a Sistemului de Control Intern Managerial(SCIM), în concordanță cu legislația în vigoare.

52

b) Asigură activitatea de Secretariat al Comisiei de Monitorizare, conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de Monitorizare;

c) Gestionează și ține evidența documentelor aferente SCIM, SMC, SNA la nivelul Direcției Poliției Locale Timișoara (D.P.L.T.), elaborează, supune spre avizare/aprobare, difuzează, păstrează și arhivează aceste documente, conform prevederilor legale și procedurilor aplicabile;

d) Desfăşoară activităţi în vederea proiectării, documentării, implementării, menţinerii certificării și îmbunătăţirii Sistemului de Management al Calităţii (SMC), în concordanţă cu cerinţele standardului de referinţă (SR-EN ISO 9001).

e) Asigură activitatea de înlocuitor RMC, conform Deciziei de numire și procedurilor aplicabile; f) Întocmeşte, supune spre aprobare şi transmite Referatul/Referatele de necesitate cuprinzând

propuneri privind achizițiile publice de bunuri/servicii/lucrări necesare desfășurării activității proprii în anul următor/ în curs, conform procedurilor aplicabile;

g) Inițiază și transmite Propunerile de angajare/Angajamentele bugetare, aferente cheltuielilor/ Referatelor de necesitate întocmite în baza punctului anterior și aprobate, conform procedurilor aplicabile;

h) Întocmeşte, supune spre aprobare şi transmite Referatul/Referatele de necesitate cuprinzând solicitările de eliberare din magazie a bunurilor (rechizite, materiale cu caracter funcțional, obiecte de inventar, etc.) necesare pentru desfășurarea activității proprii, conform procedurilor aplicabile;

i) desfășoară activități privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție, conform prevederilor legale în vigoare;

j) prin persoana desemnată în baza Deciziei Directorului Executiv, cooperează cu Secretariatul tehnic al SNA şi are obligaţia transmiterii rapoartelor de progres periodice, inclusiv raportul semestrial de autoevaluare privind utilizarea măsurilor de prevenire a corupţiei, conform prevederilor legale în vigoare;

Compartiment Auto si Armament

Art.55. Compartimentul Auto și Armament are următoarele atribuții: a) întocmeşte documentaţiile tehnico-economice pentru achiziţiile publice desfăşurate în cadrul

D.P.L.T., in domeniul de activitate; b) fundamentează necesarul de fonduri, în vederea includerii în bugetul de venituri şi cheltuieli al

D.P.L.T. in domeniul de activitate; c) întocmeşte baze de calcul pentru proiectul programului anual de reparaţii pentru parcul auto,

moto, velo, şi urmăreşte executarea acestora; d) derularea contractelor de prestări de servicii cu caracter administrativ, de întreţinere, revizii şi

reparaţii; e) implementeaza, menţine şi îmbunătăţeste Sistemul de management al calităţii in propria

activitate; f) participă la implementarea şi dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul

compartimentului; g) asigura implementarea, mentinerea masurilor stabilite prin documentele D.P.L.T. pentru

implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie; h) aplică legislaţia specifică în domeniu şi hotărârile Consiliului Local Timişoara legate de

profilul activităţii pe care o desfăşoară şi urmăreşte modificările şi completările aduse acestora; i) asigură participarea în comisii de evaluare a ofertelor cu personal de specialitate; j) întocmeşte documentaţiile de atribuire (referate de necesitate, note de estimare, note

justificative, caiete de sarcini etc.) pentru achizitiile de echipament, armament, munitie, dotări specifice poliţiei, materiale consumabile, obiecte de inventar, necesare pentru funcţionarea D.P.L.T.;

53

k) participă la organizarea şi derularea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a procedurile de achiziţie publică a produselor, lucrărilor şi serviciilor prevăzute în programele anuale de achiziţii publice, aprobate pentru D.P.L.T., potrivit competenţelor;

l) organizarea gestiunii parcului auto, moto şi velo al D.P.L.T.; m) evidenţa operativă a parcului auto, moto şi velo; n) centralizarea consumului de carburanţi, piese de schimb, accesorii, etc; o) verificarea şi avizarea foilor de parcurs şi întocmirea FAZ-urilor; p) gestionarea bonurilor valorice de carburant/carduri auto şi motoscutere; q) întocmirea solicitărilor de bonuri valorice de carburant; r) întocmirea lunară a situaţiei consumurilor de carburant alimentat în baza bonurilor valorice de

carburant auto/carduri; s) asigurarea garării zilnice a autovehiculelor, motoscuterelor şi bicicletelor; t) asigurarea condiţiilor de securitate necesare autovehiculelor, motoscuterelor şi bicicletelor ce

se află în conservare; u) respectarea normelor de securitate, sănătate a muncii şi PSI; v) întocmirea de referate de necesitate în vederea achiziţionării de anvelope auto/moto,

acumulatori auto/moto, accesorii auto/moto; w) derularea contractelor necesare bunei desfăşurări a activităţii proprii; x) recepţionarea lucrărilor pe linie de reparaţii şi service auto, moto, velo; y) programarea reviziilor şi inspecţiilor tehnice periodice; z) stabilirea zilnică a stării tehnice a autovehiculelor, motoscuterelor şi bicicletelor în exploatare; aa) propuneri de disponibilizare, casare şi valorificare a componentelor parcului auto, moto, velo; bb) asigurarea stării de curăţenie şi imagine a tuturor autovehiculelor, motoscuterelor şi

bicicletelor; cc) întocmirea referatelor de necesitate pentru bunurile, lucrările şi serviciile necesare activităţii

administrative; dd) stabilirea periodică a consumurilor reale de carburant; ee) asigurarea procedurilor de înmatriculare/radiere a vehiculelor din dotarea D.P.L.T., transmise

în folosinţă sau administrare, precum şi din donaţii; ff) instruirea poliţiştilor locali şi a guarzilor care utilizează parcul auto, moto şi velo cu privire la

modul de predare-primire, păstrare, funcţionare şi a măsurilor de prevenire şi limitare a accidentelor;

gg) întocmirea şi înaintarea fişelor de solicitare a examenului medical pentru personalul instituţiei care are şi calitatea de conducător auto/moto pe mijloacele de transport din dotarea D.P.L.T.;

hh) participarea la inventarierea anuală a materialelor din acest sector, aflate în depozite, magazii sau diverşi deţinători;

ii) organizarea întreţinerii, curăţeniei, micilor reparaţii, precum şi trimiterea vehiculelor la unităţile service cu care D.P.L.T. are relaţii contractuale;

jj) supravegherea funcţionalităţii sistemelor de emisie-recepţie, de monitorizare trasee, de avertizare sonoră şi luminoasă montate pe autovehicule;

kk) verificarea lunară a încadrării în consumurile normate de combustibil şi sesizarea şefului compartimentului în cazul depăşirii acestora;

ll) organizarea înzestrării, completării, vopsirii şi inscripţionării autovehiculelor, motoscuterelor şi bicicletelor din dotarea D.P.L.T.

mm) organizarea gestiunii armamentului, a muniţiilor şi a mijloacelor cu acţiune iritant-lacrimogenă din dotarea D.P.L.T.;

nn) organizează şi realizează dotarea cu armament, muniţie şi spray iritant lacrimogen; oo) instruirea poliţiştilor locali şi a guarzilor care sunt dotaţi cu arme, muniţie, mijloace iritant-

lacrimogene cu privire la modul de predare-primire, purtare, păstrare, funcţionare, mânuire, a condiţiilor legale în care se poate face uz de armă şi a măsurilor de prevenire şi limitare a accidentelor;

54

pp) verificarea zilnică a stării sigililor şi a sistemelor de alarmă de la camera de armament; qq) verificarea stării tehnice a armelor şi muniţiilor ce se folosesc la şedinţele de tragere, de

instrucţie şi în alte activităţi, precum şi a modului cum sunt cunoscute şi respectate regulile de păstrare, purtare şi manipulare a lor;

rr) inventarierea anuală a materialelor din acest sector aflate în depozite, magazii şi pe diverşi deţinători;

ss) distribuirea materialelor necesare întreţinerii tehnicii de luptă din dotare; tt) asigurarea materialelor, din punct de vedere tehnic, pentru şedinţele de tragere cu armamentul

în poligoane; uu) întocmirea listelor cu propuneri de casare a materialelor retrase în depozit la starea de casare; vv) la terminarea şedinţelor de tragere, organizarea primirii tuburilor rezultate şi a muniţiei

neconsumate, conform procedurilor interne; ww) întocmirea evidenţei armamentului, a muniţiilor şi a mijloacelor cu acţiune iritant-lacrimogenă,

conform dispoziţiilor în vigoare, precum şi organizarea şi controlul stării tehnice a acestora. xx) gestionarea, în condiţiile legii, a bunurilor confiscate, prin evidenţierea acestora şi întocmirea

situaţiilor specifice; yy) predarea bunurilor confiscate la D.G.F.P., cu respectarea legislaţiei în vigoare.

55

CAPITOLUL VI

ASIGURAREA ASISTENȚEI JURIDICE A POLIȚISTULUI LOCAL

Art.56. Direcția Poliției Locale Timișoara garantează sumele necesare asigurării asistenței juridice a polițistului local, pentru fapte săvârșite de către acesta în exercitarea atribuțiilor de serviciu, potrivit legii, în conformitate cu dispozițiile art. 35, lit. c) din Legea nr. 155/2010 a poliției locale și a art. 65 din Regulamentul cadru de Organizare și Funcționare a Poliției Locale, în limita fondurilor bugetare aprobate.

Art.57. Sumele necesare acoperirii asistenței juridice, constând în consultanță și reprezentare în fața organelor de cercetare penală și a instanțelor de judecată, sunt acordate pentru polițiștii locali împotriva cărora sunt efectuate acte premergătoare sau care au calitatea de suspect, inculpat sau pârât, pentru fapte săvârșite în exercitarea atribuțiilor de serviciu în conformitate cu legea și fișa postului, în vederea acoperirii cheltuielilor privind plata onorariului de avocat.

Art.58. (1) Polițiștii locali îndreptățiți să beneficieze de sumele prevăzute la art.1 al. 1) și 2) solicită, prin cerere scrisă, conducerii Direcției Poliției Locale Timișoara, acordarea acestor sume, în conformitate cu dispozițiile stabilite prin prezentul Regulament.

(2) În situația în care polițistul local este arestat preventiv, cererea poate fi depusă de către unul din membrii familiei polițistului sau de către reprezentantul său legal.

(3) Cererea scrisă se înregistrează la registratura D.P.L.T. și este însoțită de către documentele care fac dovada că împotriva polițistului local sunt efectuate acte premergătoare sau că acesta are calitatea de suspect, inculpat ori pârât, pentru fapte săvârșite în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Art.59. (1) În cadrul instituției se constituie, prin decizie a directorului executiv, o comisie formată din director executiv adjunct, șef serviciu financiar-contabilitate, șef serviciu resurse umane, șef serviciu juridic și șeful serviciului/biroului/compartimentului din care face parte polițistul local. Comisia are rolul de a stabili, pe baza analizei fișei postului, a dispozițiilor legale, a documentelor prezentate, precum și a datelor deținute cu privire la împrejurările comiterii faptei, dacă la data săvârșirii faptei polițistul se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Pentru lămurirea cauzei, comisia poate audia și polițistul local respectiv.

(2) Dacă polițistul local nu mai are raporturi de serviciu cu instituția, dar avea la data săvârșirii faptei, comisia se constituie în condițiile alineatelor precedente, pentru a verifica dacă a acționat în exercitarea atribuțiilor de serviciu avute în instituție conform legii și fișei postului.

(3) În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii la comisie, aceasta prezintă directorului executiv rezultatul verificărilor și propunerile, consemnate într-un proces- verbal, pentru a hotărî, după caz:

a) aprobarea cererii de acordare a sumelor de bani necesare asigurării asistenței juridice;

b) respingerea solicitării privind acordarea sumelor necesare asigurarii asistenței juridice și comunicarea în scris a motivelor care au stat la baza respingerii.

(4) Pentru asigurarea asistenței juridice, se încheie anual contract/convenție cu un avocat sau cu mai mulți avocați, după caz, selectați conform principiilor achiziției publice de servicii, după criteriul „prețul cel mai scăzut”, doar în limita sumelor/onorariilor maxime stabilite în tabelul de mai jos:

CAUZE PENALE

FAZE PROCESUALE ONORARIU MAXIMAL Urmărire penală 1100 lei Procedura în camera preliminară 1200 lei Fond 1400 lei Apel 1200 lei Fond + Apel 2200 lei

56

CAUZE CIVILE Fond 1600 lei Apel 1400 lei Fond + Apel 2800 lei

CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Fond 1400 lei Recurs 1200 lei Fond + Recurs 2500 lei

Tabelul cuprinde onorariile pentru serviciile de asistență și/sau reprezentare juridică în cauze

penale, civile sau de contencios administrativ pentru fiecare procesuală, precum și onorariile per proces în căile ordinare de atac (fond și apel, după caz, fond și recurs în contencios administrativ).

Onorariile prevăzute sunt per parte în dosar. În caz de căi de atac extraordinare (civil, penal, contencios administrativ), se vor avea în

vedere onorarii distincte, ca regulă, aferente căilor de atac ordinare. Șeful instituției va comunica polițistului local datele de contact ale avocatului /avocaților

selectați. În cazul în care polițistul local este de acord să fie asistat de avocatul/avocații selectat/selectați de instituție, va informa serviciul resurse umane din cadrul D.P.L.T. în termen de 3 zile lucrătoare de la informarea primită.

(5) În situația aprobării cererii, conducerea instituției emite, cu avizul prealabil al structurii financiare, o decizie privind acordarea sumelor de bani necesare asigurării asistenței juridice, care se plătesc avocatului în baza contractului sau convenției încheiate, pe bază de documente justificative legal întocmite de către avocat, și care vor purta confirmarea polițistului local cu privire la realitatea prestării serviciului.Asupra aprobării sau respingerii cererii de finanțare polițistul local va fi înștiințat cu celeritate ( maxim 5 zile lucrătoare).

(6) În situații deosebite, la propunerea comisiei, directorul executiv poate aproba prelungirea termenului de soluționare a cererii, o singură dată, cu maximum 5 zile lucrătoare.

(7). Termenul maxim pentru emiterea deciziei și ordonanțării de plată de acordare a sumelor necesare asigurării asistenței juridice este de 20 de zile lucrătoare de la data aprobării cererii.

(8) În vederea garantării dreptului la apărare, polițistul local căruia i s-a aprobat cererea în condițiile prezentului Regulament poate să încheie contract de asistență juridică și cu un alt avocat decât cel selectat de către instituție, situație în care structura financiară va asigura plata sumelor de bani către polițistul local, pe baza documentelor justificative legal întocmite de avocat, din care să reiasă plata onorariului acestuia de către polițistul local. În acest caz, plățile se vor face în limita cuantumului stabilit și aprobat prin contractul de achiziție servicii asistență juridică încheiat de instituție, conform prezentului regulament.

Art.60. În conformitate cu principiul ”prețul cel mai mic” doar în limita sumelor/onorariilor maxime stabilite în prezentul regulament.

Art.61. (1) La momentul emiterii deciziei de acordare a plății, polițistul local completează un angajament, prin care se obligă să restituie sumele suportate de instituție pentru asigurarea asistenței juridice, în cazul în care printr-o hotărâre judecătorească definitivă s-a stabilit vinovăția sa ori că fapta nu a fost săvârșită în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în termen de 3 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești.

(2) Polițistul local va semna acest angajament, obligându-se să restituie sumele suportate de instituție pentru asigurarea asistenței juridice în termen de 3 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești.

(3) În cazul nerespectării angajamentului, sumele plătite vor fi recuperate de creditoare de la debitorul său, polițistul local, potrivit dreptului comun.

(4) În situația în care polițistul local își dovedește nevinovăția, iar partea adversă pierde demersurile sale, fiind obligată la plata cheltuielilor de judecată suportate de către polițistul local, acesta va face de îndată demersurile legale pentru recuperarea sumelor reprezentând onorariu de avocat și restituirea lor Direcției Poliției Locale Timișoara.

57

(5) Dacă din culpa polițistului local care a câștigat demersurile legale, sumele nu au fost recuperate în termenul general de prescripție, acesta va fi obligat la restituirea lor.

Art.62. Eventualele contestații privind stabilirea și plata sumelor necesare asigurării asistenței juridice se soluționeaza în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 63. Sumele restituite de către politiștii locali în condițiile prezentului Regulament de Organizare și Funcționare al Direcției Poliției Locale Timișoara se utilizează conform prevederilor legale în vigoare.

Art.64. Anual în bugetul instituției va fi prevăzută o sumă cu destinația acoperii cheltuielilor reprezentând servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare. Plata onorariilor se va face în limita prevederilor bugetare aprobate.

58

CAPITOLUL VII

DOTAREA ŞI FINANŢAREA POLIŢIEI LOCALE Art.65 (1) Personalul Poliţiei Locale este dotat cu uniformă, însemne distinctive, mijloace individuale de apărare, intervenţie şi imobilizare care se acordă gratuit din resursele financiare ale instituţiei. (2) În timpul serviciului, poliţiştii locali şi personalul contractual din Poliţia Locală cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local, poartă uniformă şi exercită atribuţiile prevăzute în fişa postului, potrivit prevederilor legale. Art.66 (1) Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul asigurării ordinii şi liniştii publice, care au obţinut certificatul de absolvire a programului de formare iniţială prevăzut la art.18, alin. (1) şi (2) din Legea 155/2010 a poliției locale, precum şi personalul contractual care desfăşoară activităţi de pază şi care a fost atestat profesional potrivit prevederilor Legii nr.333/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi dotaţi cu arme letale de apărare şi pază sau cu arme neletale destinate pentru autoapărare, în vederea desfăşurării activităţilor specifice, cu aplicarea corespunzătoare a art.70 si art.71 din Legea nr.295/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Dotarea individuală a personalului şi asigurarea cu armament, muniţii şi mijloace de acţiune iritant-lacrimogenă, se stabilesc în strictă conformitate cu prevederile normelor, al tabelelor de înzestrare şi cu dispoziţiile tehnice de aplicare a acestora. Art.67 (1) Direcţia Poliţiei Locale Timişoara preia în condiţiile legii, patrimoniul serviciului public Direcţia Poliţia Comunitară Timişoara.

(2) Drepturile şi obligaţiile rezultate din contractele încheiate de Poliţia Comunitară, se preiau de către Poliţia Locală Timişoara în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a Regulamentului Cadru, în limita efectivului existent.

(3) În situaţia în care efectivele Direcţiei sunt insuficiente, obiectivele asigurate cu pază de personalul Poliţiei Comunitare vor fi asigurate cu alte sisteme de securitate, conform legii.

(4)Asigurarea tehnico – materială a instituţiei se realizează conform reglementărilor proprii, stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local Timişoara.

Art.68 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, care funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică, se asigură din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local.

(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei se stabilesc conform reglementărilor în vigoare şi se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la propunerea Primarului.

(3) Direcţia în completarea surselor bugetare alocate din bugetul local al Municipiului Timişoara, poate obţine şi venituri proprii, în condiţiile prevăzute de lege. (4) Veniturile proprii se încasează, administrează, utilizează şi contabilizează de către Direcţie, potrivit prevederilor legale în materie. (5) Direcţia Poliţiei Locale poate primi donaţii şi sponsorizări în condiţiile prevăzute de lege. Art.69 (1) Directorul Executiv al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara are calitatea de ordonator terţiar de credite. (2) Ordonatorul terţiar de credite cu avizul ordonatorului principal de credite întocmeşte şi prezintă spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timişoara, proiectul de buget al Direcţiei. Art.70 Angajarea şi efectuarea cheltuielilor din creditele bugetare aprobate în buget se aprobă de către ordonatorul terţiar de credite şi se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv intern, care atestă respectarea condiţiilor legale, încadrarea în creditele bugetare aprobate şi destinaţia acestora.

59

CAPITOLUL VIII

DISPOZIŢII FINALE

Art.71 În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu prevăzute de prezentul regulament, personalul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara îşi exercită competenţa exclusiv pe raza municipiului Timişoara. Art.72 Toate compartimentele şi personalul din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale au obligaţia:

- să asigure realizarea la timp şi de calitate a tuturor sarcinilor stabilite de conducerea Direcţiei Poliţiei Locale;

- să manifeste fermitate în aplicarea legilor şi solicitudine faţă de organele centrale sau locale cu care colaborează sau care cer sprijin în rezolvarea unor probleme din domeniile de activitate ale Direcţiei Poliţiei Locale;

- să manifeste solicitudine faţă de toţi cetăţenii care se adresează Direcţiei Poliţiei Locale prin audienţe, cereri, sesizări sau reclamaţii în vederea rezolvării acestora potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

- să nu divulge datele sau informaţiile la care a avut acces decât în condiţiile legii. Art.73 Pentru reprezentarea propriilor interese în relaţiile cu administraţia publică şi instituţiile/autorităţile statului, funcţionarii publici şi personalul contractual se pot asocia în condiţiile legii. Art.74 Atribuţiile stabilite prin prezentul Regulament de organizare şi funcţionare al Direcţiei Poliţiei Locale se detaliază pentru fiecare post din structura organizatorică prin Fişa postului.

- Obligativitatea întocmirii fişelor de post revine conducătorilor ierarhici ai structurilor pe care aceştia le coordonează.

- Fişele posturilor vor fi elaborate sau modificate după caz, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestuia.

- În cazul modificării prezentului Regulament, fişele posturilor se vor actualiza corespunzător în termen de 30 de zile de la data modificării.

Art.75 Prevederile prezentului Regulament se completează cu orice alte dispoziţii legale care privesc organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Direcţiei Poliţiei Locale. Art.76 Conducătorii compartimentelor din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale sunt obligaţi să asigure cunoaşterea şi însuşirea de către întregul personal din subordine, a prezentului Regulament. Art.77 Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament atrage răspunderea disciplinară prevăzută de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici sau, după caz, Legea nr. 53/2003 – Codul muncii. Art.78 Prezentul Regulament intră în vigoare de la data aprobării sale prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi îşi produce efecte faţă de toţi angajaţii din momentul luării la cunoştinţă pe bază de semnătură. Art.79 La data intrării în vigoare prezentului Regulament, se abrogă orice alte dispoziţii contrare.

Atasament: Anexa_2.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

Nr. posturi

Clasa Grad

1 Director executiv S 1 II 1 0 2 Director executiv adjunct S 3 II 2 1 3 Sef serviciu S 10 II 10 0 4 Şef birou S 10 II 8 2

24 21 3

5 Auditor S 2 I superior 2 0 6 Auditor S 0 I principal 0 0

7 Consilier S 14 I superior 13 1 8 Consilier S 6 I principal 5 1 9 Consilier S 4 I asistent 3 1

10 Consilier S 1 I debutant 0 1

11 Consilier juridic S 3 I superior 2 1 12 Consilier juridic S 0 I principal 0 0 13 Consilier juridic S 0 I asistent 0 0 14 Consilier juridic S 2 I debutant 2 0

15 Politist local S 31 I superior 31 0 16 Politist local S 43 I principal 42 1 17 Politist local S 49 I asistent 49 0 18 Politist local S 0 I debutant 0 0

19 Politist local SSD 1 II superior 1 0

20 Referent M 5 III superior 3 2 21 Referent M 0 III principal 0 0 22 Referent M 0 III asistent 0 0 23 Referent M 0 III debutant 0 0

24 Politist local M 71 III superior 69 2 25 Politist local M 19 III principal 18 1 26 Politist local M 38 III asistent 36 2 27 Politist local M 1 III debutant 0 1

290 276 14 314 297 17

Grad 28 Sef serviciu S 1 II 1 0

Grad/Treapta

29 Inspector de specialitate S 1 I A 1 0 30 Inspector de specialitate S 0 I 0 0 31 Referent M 2 IA 2 0 32 Secretar - dactilograf M 1 IA 1 0 33 Arhivar M 1 1 0 34 Agent de securitate (guard) G/M 49 49 0

35 Muncitor calificat (mecanic) G 1 I 1 0 36 Ingrijitor G 2 2 0

58 58 0

372 355 17

Număr total posturi 372

1. Funcţii publice 314 - de conducere 24 - de execuţie 290 2. Personal contractual 58 - de conducere 1 - de execuţie 54 - de deservire 3

Ocupate Vacante

DIRECTIA POLITIEI LOCALE TIMISOARA

Total functii publice de conducere

A. 1. Functii publice de conducere

Nr. crt.

Denumirea funcţiei Nivel studii

Funcţii publice/ Posturi contractuale

prevazute

Directia Politiei Locale Timisoara

APROB,

PRIMAR

STAT DE FUNCŢII

Anexa nr. 2 la H.C.L. Nr. .............. din ......................

NICOLAE ROBU

Director Executiv, Jr. Ec. DOREL COJAN

TOTAL FUNCTII PUBLICE

din care:

Total functii publice de executie

TOTAL PERSONAL CONTRACTUAL

A. 2. Functii publice de executie

B. 1. Functii personal contractual conducere

B. 2. Functii personal contractual executie

B. 3. Functii contractuale de deservire

TOTAL DIRECTIA POLITIEI LOCALE TIMISOARA

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO 53-03, ver. 1

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR Nr. 3020/07.05.2019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Statului de funcții

pentru Direcția Poliției Locale Timișoara

Secțiunea a 2-a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Modificarea parțială a structurii organizatorice a Direcției Poliţiei Locale Timişoara și transformarea unor funcții publice vacante

1. Descrierea situației actuale În prezent Organigrama Direcției Poliţiei Locale Timişoara este aprobată prin Hotărârea

Consiliului Local nr. 499/24.10.2018 iar Statul de funcții este aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 716/20.12.2018.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate În vederea eficientizării activității instituției a fost modificată parțial structura organizatorică

și anume structura unor compartimente, aceste modificări permițând o mai bună organizare, coordonare, conducere și control a personalului instituției.

Organigrama reflectă ierarhizarea compartimentelor, subordonarea ierarhică directă față de managementul instituției, urmărindu-se asigurarea funcționalității instituției, corectarea unor deficiențe apărute, precum și creșterea eficienței și eficacității compartimentelor de specialitate.

Ținând cont de cele de mai sus, propunem modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Poliţiei Locale Timişoara și transformarea a două funcții publice vacante, în conformitate cu prevederile art. 107 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:  funcția publică vacantă de polițist local, clasa I, gradul profesional principal, din cadrul

Serviciului Inspecție Comercială, ID 395596, se desființează și se înființează un post vacant de polițist local, clasa III, grad profesional debutant, la Biroul Ordine Publică și Intervenție Rapidă.

 funcția publică vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, la Serviciul Resurse Umane, ID 395374 se desființează și se înființează un post vacant de consilier, clasa I, gradul profesional principal, în cadrul Serviciului Resurse Umane. 3. Alte informații Menționăm că în ședința din data de 24.04.2019 Comisia Locală de Ordine Publică,

constituită conform Legii nr. 155/2010 a poliției locale, a avizat favorabil proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Poliției Locale Timișoara, prin Raportul de avizare nr. SC 2019-011079/07.05.2019.

Cod FO 53-03, ver. 1

4. Concluzii Având în vedere considerentele expuse, se impune modificarea Regulamentului de

Organizare și Funcționare al Direcției Poliţiei Locale Timişoara, prin completarea cu atribuțiile compartimentelor modificate precum și transformarea a două funcții publice vacante.

Precizăm că modificările solicitate nu impun creșterea numărului de posturi în organigrama instituției.

Menționăm că în bugetul instituției sunt prevăzute și aprobate cheltuieli de personal pentru posturile transformate, conform prevederilor legale.

Având în vedere aspectele prezentate, propunem aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcținare și a Statului de funcții, conform anexelor nr. 1 și nr. 2.

PRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV, NICOLAE ROBU Jr. Ec. DOREL COJAN

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO 53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA POLIȚIEI LOCALE NR. 3021/07.05.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Statului de funcții

pentru Direcția Poliției Locale Timișoara

Având în vedere expunerea de motive nr. 3020 din 07.05.2019 a Direcției Poliției Locale și

Proiectul de hotărâre privind modificarea și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare

și a Statului de funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara prin care se propune modificarea

Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Statului de funcții;

Facem următoarele precizări:

În prezent Organigrama Direcției Poliţiei Locale Timişoara este aprobată prin Hotărârea

Consiliului Local nr. 499/24.10.2018 iar Statul de funcții este aprobat prin Hotărârea Consiliului

Local nr. 716/20.12.2018.

În vederea eficientizării activității instituției a fost modificată parțial structura organizatorică

și anume structura unor compartimente, aceste modificări permițând o mai bună organizare,

coordonare, conducere și control a personalului instituției.

Organigrama reflectă ierarhizarea compartimentelor, subordonarea ierarhică directă față de

managementul instituției, urmărindu-se asigurarea funcționalității instituției, corectarea unor

deficiențe apărute, precum și creșterea eficienței și eficacității compartimentelor de specialitate.

Menționăm că în ședința din data de 24.04.2019 Comisia Locală de Ordine Publică,

constituită conform Legii nr. 155/2010 a poliției locale, a avizat favorabil proiectul de hotărâre

privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Poliției Locale

Timișoara, prin Raportul de avizare nr. SC 2019-011079/07.05.2019.

Ținând cont de cele de mai sus, propunem modificarea Regulamentului de Organizare și

Funcționare al Direcției Poliţiei Locale Timişoara.

În vederea eficientizării activității instituției și ținând cont de prevederile art. 107 alin. (2)

lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și

completările ulterioare, propunem transformarea a două funcții publice vacante, după cum urmează:

 funcția publică vacantă de polițist local, clasa I, gradul profesional principal, din cadrul

Serviciului Inspecție Comercială, ID 395596, se desființează și se înființează un post vacant

de polițist local, clasa III, grad profesional debutant, la Biroul Ordine Publică și Intervenție

Rapidă.

Cod FO 53-01, ver. 1

 funcția publică vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, la Serviciul Resurse

Umane, ID 395374 se desființează și se înființează un post vacant de consilier, clasa I,

gradul profesional principal, în cadrul Serviciului Resurse Umane.

Menționăm că modificările propuse nu impun creșterea numărului de posturi în organigrama

instituției.

Având în vedere aspectele prezentate, propunem modificarea Regulamentului de Organizare

și Funcționare și a Statului de funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara, conform anexei nr.

1 și anexei nr. 2 la proiectul de hotărâre.

Ținând cont de prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de

hotărâre privind modificarea și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Statului

de funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara îndeplinește condițiile pentru a fi supus

dezbaterii și aprobării consiliului local.

Director Executiv, Jr. Ec. DOREL COJAN Șef Serviciu Resurse Umane, Jr. IOAN HADA Șef Serviciu Juridic, Jr. MARIN BLAJIN

Consilier, VIOLETA ROBU