keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 404/01.08.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru „Amenajarea pistei de skateboard" în Municipiul Timişoara

01.08.2014

Hotararea Consiliului Local 404/01.08.2014
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru „Amenajarea pistei de skateboard" în Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2014- 19969/31.07.2014 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Legea nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), litera b) şi c) şi alin. (4), litera d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiului de Fezabilitate pentru "Amenajarea pistei de skateboard" în Municipiul Timişoara, valoarea investiţiei fiind 2.307.990,00 lei (TVA inclus), conform Devizului General întocmit de S.C. URBANITO CITY CONCEPT S.R.L., cu principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu - Birou Monitorizare şi Protecţia Mediului, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED ROBERT SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: ATTPZRQN.pdf

URBANITO PARDOSELI IDEI SOLUTII 3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI Strada Banu Antonache nr 45-47, et 1,ap 4 Sector 1, Bucuresti, ROMANIA : (004) 031 8803215 : infoGurbanito.ro : (004) 031 880 32 16 : www.urbanito.ro 3.1. Valoarea totala cu detaliere in devizul general DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii: „Amenajarea pistei de skateboard", Parcul Central A. Scudier, Timisoara 44170 in mii lei/mii euro la cursul 1 euro= lei lei/euro din data de 22.05.2014 Valoare (fara TVA) Valoare (inclus.TVA) Total TVA Total Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de MII MH Crt cheltuieli MII LEI EURO MII LEI MII LEI EURO 1 2 3 4 5 6 7 CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.1. | Obtinerea terenului 1.2. | Amenajarea terenului 13. | Amenajarea pentru protectia mediului Total Capitolul 1 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 2.1 Chelt.pt.utilitati 15.70 355 | 3.77 19.47 441 Total Capitolul 2 15.70 3.55 | 3.77 19.47 4.41 CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.1. | Studii teren 3.11 0.70 0.75 3.86 0.87 3.2. | Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3.60 0.82 3.60 0.82 3.3. | Proiectare si inginerie 6.98 1.58 1.68 8.66 1.96 3.4. | Organizarea procedurii de achizitie 1.00 0.23 0.24 1.24 0.28 3.5. | Consultanta 1.00 0.23 0.24 1.24 0.28 3.6. | Asistenta tehnica 4.00 0.91 0.96 4.96 1.12 Total Capitolul 3 19.69 4.46 3.86 23.56 5.33 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 41. | Constructii si instalatii 1,751.02 396.43 420.24 2,171.26 491.57 4.2. | Montaj utilaj tehnologic 0.20 0.05 0.05 0.25 0.06 Utilaje, echipamente tehnologice si 4.3. | functionale cu montaj 3.20 0.72 0.77 3.97 0.90 Utilaje fara montaj si echipamente de 44. | transport 4.5. | Dotari DIN ROMA URȚ STUDIU DE FEZABILITATE — „Amenajarea pistei de skateboard” Parcul Central A. Scudier, Timisoara, jud. Timis

URBANITO PARDOSELI.IDEI.SOLUTII Strada Banu Antonache nr 45-47, et 1,ap 4 Sector 1, Bucuresti, ROMANIA : (004) 031 88032 15 ': (004) 031 880 32 16 : :: www.urbanito.ro 46. Active necorporale 1 Total Capitolul 4 1,754.42 397.20 421.06 2,175.48 492.52 CAPITOLUL S Alte cheltuieli 5.1. | Organizare de santier 17.67 4.00 4.24 21.92 496 5.1.1. Lucrari de constructii 17.67 4.00 4.24 21.92 496 5.1.2.Cheltuieli conexe organizarii santierului Comisioane, taxe, cote legale, costul 5.2. | creditului 23.200 5.25 0.00 23.20 323 5.3. | Cheltuieli diverse si neprevazute 2% 35.80 8.10 8.57 4437 10.05 Total Capitolul 5 76.67 17.36 12.82 89.48 20.26 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar 6.1. | Pregatirea personalului de exploatare ] 6.2. | Probe tehnologice teste Total Capitolul 6 TOTAL 1,866.48 422.57 441.51 2,307.99 522.52 Din care C+M 1,784.59 404.03 428.30 2,212.89 500.99 Întocmit Intocmit S.C. URBANITO CITY CONCEPT S.R.L STUDIU DE FEZABILITATE — „Amenajarea pistei de skateboard” Parcul Central A. Scudier, Timisoara, jud. Timis | ORDINUL ARHITECȚILOR | DIN ROMÂNIA 31

Atasament: ATTTCFZ6.pdf

CARTE FUNCIARA NR. 435376 Comuna/Oras/Municipiu: Timisoara gs EXTRAS DE CARTE FUNCIARA g pentru INFORMARE „ANCPI Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară TIMIS Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timisoara INALTA Nr.cerere| 164482 Ziua 15 Luna 10 Anul 2013 TEREN intravilan Adresa: Timisoara A. Partea I. (Foaie de avere) Nr | Nr.cadastral crt |Nr.topografic Suprafata* (mp) Observatii / Referinte Al 435376 Din acte: -; Masurata: 77894 B. Partea II. (Foaie de proprietate) Inscrieri privitoare la proprietate Observatii / Referinte 70408 / 07.05.2013 Act administrativ nr. DISPOZITIA NR.167,168, din 09.11.1984, emis de MINISTERUL EDUCATIE-INSPECTORATUL SCOLAR TIMIS B3 |- Se respinge cererea formulata de SAVU TAMATA pentru CLUBUL SPORTIV SCOLAR NR.1 avand ca obiect schimbarea denumirii beneficiarului dreptului de administrare. Al l pozitie transcrisa din CF 418950/ Timisoara, inscrisa prin incheierea nr. 157367 din 09/11/2010; Act normativ nr. HG 849, din 19.10.2009, emis de Guvernul Romaniei B4 |Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 1 / 1 Al I 1 |MUNICIPIUL TIMISOARA, -domeniul public pozitie transcrisa din CF 418950/ Timisoara, inscrisa prin incheierea nr. 101677 din 11/07/2012; C. Partea III. (Foaie de sarcini) Inscrieri privitoare la sarcini Observatii / Referinte NU SUNT Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 3. N

TEREN intravilan Adresa: Timisoara CARTE FUNCIARA NR. 435376 Comuna/Oras/Municipiu: Timisoara Anexa Nr. 1 la Partea I Nr. Suprafata cadastral Manta Observatii / Referinte 435376 77894 = * Suprafata este determinata in planul de proiectie Stereo 70. 403612 435376 25 Pa Date referitoare la teren Nr] crt Categoria |Intra de folosinta |vilan Suprafata Nr. (mp) tarla Nr. parcela Nr. Topografia Observatii / Referinte 1 curti DA constructii Din acte:-; _ asurata:7789%4 parc Lungime Segmente 1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obtinute din proiectie in plan. Punct Punct Lungime Punct Punct Lungime inceput | sfarsit | segment“ (m) inceput | sfarsit | segment ““ (m) 1 2 85,7 2 3 105,9 3 4 91,7 4 5 96,0 5 6 17,2 6 7 71,0 7 8 17,3 8 a 23,2 9 10 4,8 10 11 9,7 11 12 23,8 12 13 53,1 13 14 Se 14 15 10,8 15 16 13,6 16 17 66,5 17 18 42,3 18 19 33,1 19 20 16,7 20 21 76,5 21 22 20,0 22 a 154,4 9 23 24 32,9 24 25 12,0 Mc 25 26 161,2 26 1 02,2 Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 3 A

CARTE FUNCIARA NR. 435376 Comuna/Oras/Municipiu: Timisoara ** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiectie Stereo 70 si sunt rotunjite la 10 centimetri. *** Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decat valoarea 10 centimetri. Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozitiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou. Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, iar informatiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în conditiile legii, S-a achitat tariful de 20 RON, Ordin de plata OCPI nr. 0P2325/14-08-2013, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272, Data soluţionării, Asistent-registrator, Referent, 15/10/2013 DANIELA MARCOV Data eliberării, 1 (semnătura) (parafa şi sefanătura) Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 67772001. Pagina 3 din 3—— e (o |

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU DIRECŢIA DE MEDIU BIROUL MONITORIZARE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI NR. SC 2014 – 19.969/ 31.07.2014

REFERAT privind aprobarea Studiului de Fezabilitate

pentru „Amenajarea pistei de skateboard” în Municipiul Timişoara În conformitate cu prevederile legislaţiei actuale, a OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, modificată, completată şi aprobată prin LEGEA nr. 265/2006, art. 70, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de refacere peisagistică şi ecologică a zonelor deteriorate, să adopte măsuri pentru întreţinerea acestora.

Un deziderat al dezvoltării Municipiului Timişoara presupune îmbunătăţirea condiţiilor şi calităţii vieţii pentru adolescenţi prin crearea unui mediu propice în care aceştia să-şi desfaşoare activităţi corespunzătoare vârstei. Ceea ce este specific acestor zone de recreere nu este doar varietatea activităţilor posibile, ci mai ales înaltul grad de securitate al copiilor. Pentru adolescenţi jocul constituie o activitate de formare şi dezvoltare a personalităţii. Echipamentele de joacă moderne foarte complexe satisfac nevoia de a explora, îi ajută în învingerea unor fobii (frica de înălţime, simţul echilibrului), dezvoltă curajul şi abilităţile de îndemanare. Activităţile comune îi învaţă regulile de bună purtare în colectivitate. În locurile de joacă amenajate adolescenţii pot socializa, fiind feriţi în acelaşi timp de poluarea urbană generatoare de stress, cât şi de riscurile unor posibile accidente.

Amenajarea acestor locuri de joacă pentru adolescenţi în zone ale oraşului unde există un teren propice, constituie un mare avantaj atât pentru beneficiarii direcţi, cât şi pentru aparţinătorii acestora. Nu putem omite în nici un caz spiritul civic şi european al cetăţenilor municipiului Timişoara, care au adresat Primariei solicitări de înfiinţare sau amenajare a noi locuri de joacă în perioada din 2008 până în prezent.

Acest proiect va contribui în mod activ la dezvoltarea durabilă a oraşului având în vedere impactul pozitiv din punct de vedere economic şi social, precum şi impactul pozitiv asupra mediului. Studiul de Fezabilitate pentru „Amenajarea pistei de skateboard” în Municipiul Timişoara a fost realizat de către S.C. URBANITO CITY CONCEPT S.R.L., pentru suma de 14.455,35 lei, la care se adaugă TVA-ul aferent, valoarea investiţiei fiind 2.307.990,00 lei (TVA inclus). Documentaţia este în conformitate cu HG 28/2008, primind aviz favorabil al Comisiei Tehnico–Economice nr. SC2014-19851/30.07.2014. Terenul supus studiului prezentului proiect este în suprafaţă tabulară de 1.500 mp, din care supus amenajării efective va fi de 1.268 mp. Obiectivul este proprietate a municipiului Timişoara, terenul de 1.500 mp, înscris în CF nr. 435376. Prin HOTĂRÂREA NR. 397 din data: 30.07.2013 se stabileşte folosinţa terenului în suprafaţă de 1.500 mp. înscris în CF nr. 435376 situat la extremitatea Parcului Scudier, cu acces din Bv. Republicii pentru SKATEPARK.

PROPUNEM: Emiterea unei Hotărâri de Consiliu Local al Municipiului Timişoara pentru aprobarea Studiului de

Fezabilitate pentru „Amenajarea pistei de skateboard” în Municipiul Timişoara, valoarea investiţiei fiind 2.307.990,00 lei (TVA inclus), conform Devizului General întocmit de S.C. URBANITO CITY CONCEPT S.R.L., conform Anexei care va face parte din Hotărâre.

VICEPRIMAR SECRETAR DAN DIACONU IOAN COJOCARI

Director, Director, Direcţia Economică Direcţia de Mediu SMARANDA HARACICU ADRIAN BERE SEMEREDI

Şef Birou, Monitorizare şi Protecţie Mediu

CĂLIN VICTOR FIAT

Avizat juridic, Red./Dact. E.Ş. Cod FO 53-01,ver.2

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA: Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei (valori TVA inclus) sunt: 1) Valoare totală 2.307.990,00 lei Din care construcţii-montaj 2.212.890,00 lei 2) Eşalonarea investiţiei: Pe parcursul a 8 luni; 3) Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică: Total 23.560,00 lei 4) Cheltuieli pentru investiţia de bază: Total 2.175.480,00 lei 5) Alte cheltuieli: Total 89.480,00 lei

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU ŞEF BIROU MONIT. ŞI PROT. MEDIU ADRIAN BERE-SEMEREDI CĂLIN VICTOR FIAT Red./Dact. E.Ş.