keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 403/26.09.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare str. PIUS BRÂNZEU"

26.09.2006

Hotararea Consiliului Local 403/26.09.2006
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare str. PIUS BRÂNZEU"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006 - 17293/31.08.2006 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004;
In conformitate cu prevederile art.38 alin. 2, lit. (b) din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, modificată de Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, modificată de Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare str.Pius Brânzeu", conform proiectului nr. SC 2006 - 8670/539 întocmit de SC APECC SRL , cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1. se va face din bugetul local.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_SF_Str._Branzeu.pdf

România SE APROBA Judeţul Timiş PRIMAR, Primăria Timişoara Direcţia Edilitară B.Infrastr. Transport dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. SC2006 - ________ din _______________

REFERAT Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate

“AMENAJARE STR. PIUS BRÂNZEU”

Direcţia Edilitară are în program întocmirea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii “Amenajare str.Pius Brânzeu.

Strada Pius Brânzeu este amplasată în zona de sud a municipiului. Strada supusă modernizării este delimitată de străzile Mureş şi Muzicescu.

În situaţia actuală, strada Pius Brânzeu are o structură rutieră din balast şi piatră spartă. Nu există o delimitare a trotuarelor, pietruirea fiind executată la acelaşi nivel pe întreaga lăţime între fronturile clădite.

Canalizarea a fost executată în axa străzii, la nivel de canal colector, dar nu au fost prevăzute guri de scurgere pentru stradă, ci numai 6 cămine de vizitare şi cămine de racord pentru gospodăriile existente. Canalizarea a fost executată numai pe o lungime de 224 m pornind din intersecţia cu strada Mureş.

Reţeaua de alimentare cu gaze naturale de medie presiune este amplasată subteran deservind proprietăţile de pe ambele părţi ale străzii.

Reţeaua de alimentare cu energie electrică, realizată în soluţie provizorie pe stâlpi din lemn este amplasată pe partea stângă, iluminatul stradal nefiind asigurat în niciun fel.

Reţeaua de alimentare cu apă este amplasată pe partea stângă, subteran. Descrierea funcţională şi tehnologică

În conformitate cu prevederile din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor şi Ordinul Guvernului nr. 49/98 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţi urbane, se încadrează în categoria III - străzi colectoare, cu două benzi de circulaţie şi viteză de proiectare de 50 km/h.

Datorită faptului că această stradă este amplasată într-o zonă rezidenţială, se propune ca viteza de circulaţie să fie restricţionată la 30 km/h.

Strada Pius Brânzeu este concepută ca stradă modernizată cu două benzi de circulaţie de câte 3,00 m, astfel încât să satisfacă pe deplin intensitatea traficului din zonă şi să conducă la un grad de confort superior pentru utilizatori (zgomot la rulare, vibraţii, praf, noxe la niveluri cât mai scăzute). Caracteristicile principale ale construcţiilor

În plan, axa străzii Pius Brânzeu este o succesiune de 10 aliniamente care totalizează o lungime de 393 m. Datorită faptului ca unghiul dintre aliniamente este foarte apropiat de 200g (198g...199g) nu este necesară racordarea acestora în plan, deoarece intersecţia lor se consideră frântură.

La intersecţia dintre strada Pius Brânzeu şi str. Mureş racordarea părţii carosabile nu se realizează cu raza minimă de 9 m conform prevederilor normativelor în vigoare datorită particularităţilor de amplasament. În această situaţie se propune racordarea părţii carosabile a celor două străzi cu o valoare a razei de 6 m pe ambele părţi, asigurându-se astfel o lăţime a trotuarului la colţul proprietăţii de cca. 40 cm. La intersecţia dintre strada Pius Brânzeu şi str. Muzicescu racordarea părţii carosabile se realizează deasemenea cu o rază de 6 m pe ambele părţi.

În profil longitudinal strada este amplasată în palier. În profil transversal, strada are o lăţime a părţii carosabile de 6,00 m (conform STAS

10144/1-90 Străzi. Profiluri transversale) amenajată în profil transversal tip acoperiş cu panta de 2,5 %. Trotuarele, amplasate pe ambele părţi ale străzii, au lăţimea variabilă

cuprinsă între 1,00 m şi 1,30 m, cu o pantă transversală de 2,0%. Apele meteorice de pe suprafaţa carosabilă şi trotuare sunt preluate de către rigolele

prefabricate din beton, amplasate pe ambele părţi la bordură şi dirijate spre gurile de scurgere pozate la bodură pe ambele părţi ale străzii la distanţe de cca. 30 m.

În vederea facilitării accesului la proprietăţile din zonă, s-a prevăzut amenajarea tronsoanelor de trotuar din faţa porţilor de acces în curţi sau la garaje, prin coborârea bordurii la nivelul părţii carosabile şi amenajarea în consecinţă a suprafeţei trotuarului.

Pe această stradă nu este posibilă amenajarea de spaţii verzi amplasate între bordură şi trotuar.

Pentru orientarea şi dirijarea circulaţiei, pe partea carosabilă se vor aplica marcaje rutiere în axa străzii şi la extremităţile străzii pentru trecerile de pietoni. Deasemenea se vor monta indicatoare rutiere adecvate. Această stradă se încadrează în categoria de importanţă normală (C).

Lucrările rutiere proiectate însumează:

Lungime stradă 393 m; Parte carosabilă 2253 m2; Trotuare 966 m2; Borduri 796 m Accese 35 buc Spaţiu verde 0 m2

Structura constructivă Structura rutieră propusă pentru partea carosabilă este următoarea:

- 4 cm beton asfaltic (strat uzură) B.A.16; - 4 cm beton asfaltic deschis (strat legătură) B.A.D. 25; - 15 cm fundaţie din piatră spartă; - 20 cm fundaţie din balast.

Pentru realizarea trotuarelor se propune următoarea structură:

- 6 cm pavele prefabricate din beton; - 3 cm nisip de poză; - 10 cm balast stabilizat cu ciment; - 3...5 cm nisip.

Încadrarea părţii carosabile se va realiza cu borduri ridicate din beton, aşezate pe fundaţie de beton. În zona carosabilă apele meteorice vor fi dirijate spre rigolă şi gurile de scurgere prin intermediul pantelor transversale şi longitudinale. Gurile de scurgere, care vor fi racordate la reţeaua de canalizare, sunt proiectate atât numeric cât şi ca amplasare pentru a prelua în bune condiţii volumul de ape meteorice în condiţii de precipitaţii abundente. Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiţiei “Amenajare str.Pius Brânzeu”. este estimată la 606.386RON, reprezentând 171737euro.

Având în vedere faptul că finanţarea studiului de fezabilitate “Amenajare str.Pius Brânzeu”se face din Bugetul local aprobat pentru anul 2006, propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei menţionată anterior.

DIRECTOR D.EDILITARĂ DIRECTOR ECONOMIC, Ing. DUMITRU ANDOR Ec. ADRIAN BODO ŞEF SERVICIU R.P., ŞEF SERVICIU JURIDIC, . Ing.IOAN GANCIOV Jr. MIRELA LASUSCHEVICI

ŞEF BIROU ÎNTOCMIT, Ing.VASILE OLAR Ing. MARGARETA GEORGIADES

Atasament: Anexa_-_SF_Str._Branzeu.pdf

Anexa HCL nr............. din............. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

Conform documentaţiei Studiu de fezabilitate nr.SC 2006-8670/539 „Amenajare str.Pius Brânzeu Timişoara” întocmită de S.C. Apecc.,principalii indicatori tehnico- econmici ai investiţiei sunt:

Valoarea totală a investitiei: 606.386 lei(171.737 euro) din care construcţii montaj: 510.244 lei(144.508 euro) Durata de realizare a investiţiei: 4,0 luni Capacităţi:

a) carosabil 2253 m² b) trotuare 966 m² c) accese 35 buc d) borduri 796 m

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ

Ing. DUMITRU ANDOR

ŞEF SERVICIU R.P., ŞEF BIROU, CONSILIER Ing. IOAN GANCIOV Ing.VASILE OLAR Ing. MARGARETA GEORGIADES

Atasament: Deviz_general_-_Str._Branzeu.pdf

3,546 curs valutar

ANEXA HCL NR……DIN….

Lei Euro Lei Euro PARTEA I

1. Capitolul 1. Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

2. 1.1.Obţinerea terenului 0 0 0 0 3. 1.2.Amenajarea terenului 0 0 0 0 4. 1.3.Amenajări pentru protecţia mediului 873.40 247 873.40 247

5. Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 0 0 0 0

6. Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

7. 3.1. Studii de teren 1 971.60 558 1 971.60 558 8. 3.2.Obţinere de avize, acorduri,autorizaţii 500.00 142 0 0 9. 3.3. proiectare şi engineerig 30 876.51 8.745 30 876.51 8.745

10. 3.4. organizarea procedurilor de achiziţie publică 7 041.09 1 994 0 0 11. 3.5. Consultanţă 0 0 0 0 12. 3.6 asistenţă tehnică 7 569.47 2.144 7 569.47 2 144

13. Capitolul 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază

14. 4.1.Construcţii şi instalaţii 494 813.90 140 138 494 813.90 140 138 1-Terasamente 55 311.20 15 665 55 311.20 15 665 2-Suprastructură drum 371 898.80 105 327 371 898.80 105 327 3-Lucrări accesorii 67 603.90 19 146 67 603.90 19 146 4.2.Montaj utilaj tehnologic 0 0 0 0

15. 4.3.Utilaje,echipamente tehnologice şi funcţionale cu monta 0 0 0 0 4.4.Utilaje,fără montaj şi echipamente de transport 0 0 0 0

16. 4.5.Dotări 3 035.69 860 3 035.69 860

17. Capitolul 5. Alte cheltuieli 18. 5.1. Organizare şantier 20 379.35 5.772 20 379.35 5.772

, 5.1.1.Lucrări de construcţii 14 556.68 4 123 14 556.68 4 123 5.1.2.Cheltuieli conexe organizării şantierului 5 822.67 1 649 5 822.67 1 649

19. 5.2. Comisioane, taxe,cote legale,costuri de finanţare 7 770.06 2 201 0 0 20. 5.2.1. Comisioane, taxe,cote legale 7 770.06 2 201 0 0 21. ISC 0,8% din care C+M 4 781.58 1 354 0 0 22. CSC 0,5% din care C+M 2 988.49 846 0 0 23. 5.2. 2.Costul creditului 0 0 0 0 24 5.3.Cheltuieli diverse şi neprevăzute 31 554.95 8 937 0 0

25

Capitolul 6 Cheltuieli pentru investiţia de bază 6.1.Pregătirea personalului de exploatare

0 0

0 0

26 6.2.Probe tehnologice 0 0 0 0 24. TOTAL 606 386.02 171 737 559 519.91 158 464 25. Din care C+M 510 243.98 144 508 510 243.98 144 508

Curs valutar B.N.R. (01 iunie 2006) Euro/ Ron 3.5309 Întocmit, Ing.Alexandra Bota

privind cheltuielile de capital necesare realizării investiţiei "Amenajare str. Pius Brânzeu"

Nr . Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoare (inclusiv TVA) Supusă licitaţieiTotală

DEVIZ GENERAL