keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 403/22.09.2015 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii pentru obiectivul de investitii "Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de spatiu Multicultural, str. Marasesti nr. 5, Timisoara"

22.09.2015

Hotararea Consiliului Local 403/22.09.2015
privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii pentru obiectivul de investitii "Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de spatiu Multicultural, str. Marasesti nr. 5, Timisoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2015-24934/21.09.2015 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Fisa Tehnica nr.301 din 07.09.2015 de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrari de investitii, emisa de Comisia Tehnico-Economica;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(4), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii pentru obiectivul de investitii "Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de spatiu Multicultural, str. Marasesti nr. 5, Timisoara", intocmit de SC "ATELIERUL ARHITEXT" SRL, cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici, prevazuti in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Se aproba elaborarea Proiectului Tehnic si a Documentatiei de executie prin grija Biroului Tehnic din subordinea Administratorului Public, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, cu conditia obtinerii avizului favorabil al Comisiei de Monumente si modificarea inscrisurilor din CF.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Tehnic din subordinea Administratorului Public si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Tehnic din subordinea Administratorului Public;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT : ADMINISTRATOR PUBLIC, PRIMAR, BIROUL TEHNIC Nicolae Robu Nr. SC2015- 24934/21.09.2015

REFERAT privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii pentru obiectivul de investitii “Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de

spatiu Multicultural, str. Marasesti nr. 5, Timisoara”

Biroul Tehnic din subordinea Administratorului Public are cuprins in programul de investitii pe anul 2015 obiectivul de investitii “Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de spatiu Multicultural, str. Marasesti nr. 5, Timisoara, faza D.A.L.I + P.T.”

Imobilul situat in Timisoara, str. Marasesti nr. 5 este inscris in Cartea Funciara cu nr. 400295 nr. Top. 221 in suprafata de 4300 mp si se gaseste in proprietatea Municipiului Timisoara. Imobilul este datat din 1754-1757, refacut in secolul XIX si este inregistrat cod LMI TM-II-m-A-06149. Destinatia initiala a imobilului a fost de spital municipal, primul din Romania, cu 24 de ani inaintea Vienei si cu 34 de ani inaintea Budapestei, in prezent imobilul adapostind tot o institutie spitaliceasca, respectiv sectiile de Radioterapie si Dermatologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara.

Conform Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii, se propune reabilitarea imobilului avand ca scop protejarea valorii de patrimoniu, modificarea functionalitatii cladirii din spital de dermatologie in cladire cu spatii pentru activitati culturale si introducerea cladirii in circuitul functional public al zonei Cetatea Timisoara. Alimentarea pentru instalatiile necesare se va face de la racordul existent al intregii cladiri.

Comisia Tehnico-Economica a “avizat conditionat” documentatia prin Fisa Tehnica nr. 301/07.09.2015.Documentatia va fi completata cu documentele solicitate in etapa a doua de elaborare de PT.

Având în vedere Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii pentru obiectivul de investitii “Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de spatiu Multicultural, str. Marasesti nr. 5, Timisoara” intocmita de SC ATELIERUL ARHITEXT SRL, conform contractului de prestari servicii nr. 116 din 11.05.5015, finantarea investitiei se va face din bugetul local si surse atrase. Durata de realizare a investiţiei: 24 luni Urmare a celor de mai sus,

P r o p u n e m: 1. Aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii pentru obiectivul de investitii “Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de spatiu Multicultural, str. Marasesti nr. 5, Timisoara”în valoare de 27.389,004 mii lei (inclusiv TVA) din care C+M in valoare de 17.094,078 mii lei (inclusiv TVA), întocmit de SC ATELIERUL ARHITEXT SRL cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în anexa la prezentul .

DIRECTOR, SECRETAR, Mihai Costa Ioan Cojocari SEF BIROU, Gabriela Viziteu

CONSILIER, Pavleac Silvia

Avizat: SERVICIUL JURIDIC

Atasament: ATTYZRYZ.pdf

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV REFUNCTIONALIZARE CLADIRE DIN FUNCTIUNE DE SPITAL DE DERMATOLOGIE IN CLADIRE CU FUNCTIUNE DE SPATIU MULTICULTURAL TIMISOARA curs de schimb 1euro=4,4184 iei din20/07/2015 Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului [1.1 terenului 0000 0000 0000) 0.000 | 1.2 Amenajarea terenului 129. 6 29.340 31.113 160.749 36.382 | 1.3 lAmenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 52.585i 11.901i 12.620] 65.205i 14.758| TOTAL CAPITOL 1 182.221|_____41,241| 43735| _225.954| 51.139 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului | 2.1 |Alimentare cu energie electrica 2.2 |Alimentare cu apa potabila si canalizare | 2.3 [Alimentare cu gaze naturale | 24| Racord si lucrari rutiere : TOTAL CAPITOL 2 i CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica | 3.1 |Studii de teren 3.2 [Taxe pentru obtinerea de avize, 3.3 [Proiectare si engineering 3.4 jOrg. proceduritor de achizitie | 35 |Consultanta 36 |Asistenta tehnica diriginţi şantier So Oi af 060 op __000f 0000) 2900) 2000) | 000| 0.000] _0000[ 0-00) acorduri si autorizatii SE RSI ss 2 130.000 3.7 |Asistenta tehnica proiectant ET) 0.000 0.000 38 Asistenta tehnica descarcare arheologica 120.000 27.159 28.800 148.800 o TOTAL CAPITOL 3 449.919 101.828 107.981 557.900 126.267 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de 4.1 |Cohnstructii si instalatii dă ază 1,312.458, 6,781.032 + 1,237.682| 1,534.726 5,468.574 Lucrari de rezistenta 1,397.847| 1,482.300| 7,658.549| 1,733.331 Instalatii electrice 190.815) 202.343) 1,045.439 236.610| | |Instalatii sanitare si PSI 44.053) 46.714) 241.357 54.626 179.388) 190.226| 982.836 222.442 0.000 0.000) 0.000) 0.000 0.000i | 84843| 19.202) 20.36 105.21 23.81 3 | 1181320] 267.364 517| 1464837 331.531 Utik ie fara montaj si echipamente de transport 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 45 |Mobilier si dotari fara muzeul cetatea Timisoara 1056.290 239.066 253.510| 1309.800 296.442 | 48| Mobilier si dotari muzeul cetatea Timisoara | 4078| 922.947) 978708) 5056658) 1144454554 4.7 Active necorporale TOTAL CAPITOL 4 | 19,875.5751 3,791.430 24,645.713 5,577.972 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli | 5.1 [Organizare de santier (max. 2,5% din CAP4) | 51571] 718817 61600| 14484) 5.1.1 Lucrari de constructii 9.802 10.395 53.705 12.155 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului - 10.292 2.33 |_5.2 [cota control stat (0,2 % din C+M) si cofa ISC , (0,7% din C+M) [TT240rof 25080, 0.000[ 124.070[ 25080) |_5.3 [Cheltuieli diverse si neprevazute (max.10% din C+M) | es 5.4 jtaxa CSC (0,5% din C+M) 55.1421 12.480 12.480| TOTAL CAPITOL 5 1,609.378 ses 585-240) 1,952.618 441.929) CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar 61 [Pregatirea personalului de exploatare RR RC E 1 62 iProbe tehnologice si teste 5.500i 1.245 1.320] 6.820| 1.5441 omoare TITI so Ti Tal ICI E E E E E 13,785.547| 3,120.031| 3,308.531| 17,094.078 3,868.839 beneficiar, intocmit Ateti arh. lonel-Eş

Atasament: ANEXA.pdf

ANEXĂ LA HOTĂRÎREA NR……………………...

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTITIEI “REFUNCTIONALIZARE CLADIRE DIN FUNCTIUNEA DE SPITAL DE

DERMATOLOGIE IN CLADIRE CU FUNCTIUNEA DE SPATIU MULTICULTURAL, STR. MARASESTI NR. 5”

Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii pentru obiectivul de investitii “Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de spatiu Multicultural, str. Marasesti nr. 5, Timisoara” intocmit de SC ATELIERUL ARHITEXT SRL, are principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei :

Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 24 luni Valoarea totala a investitiei : 27.389,004 mii lei (inclusiv TVA) 6.198,851 mii euro (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M : 17.094,078 mii lei (inclusiv TVA)

3.868,839 mii euro (inclusiv TVA) Capacitati:(in unitati fizice si valorice) Investitia propune; personal angajat – 75 persoane, capacitate max. vizitatori – 300 persoane, spatii birouri- 273,78 mp spatii sali de clasa – 485,44 mp sala de conferinta - 141,55 mp spatii muzeistice – 2.251,00 mp DIRECTOR, ŞEF BIROU, Mihai Costa Gabriela Viziteu CONSILIER, Pavleac Silvia