keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 364/28.09.2010 privind aprobarea cofinanţării proiectului "Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş"

28.09.2010

Hotararea Consiliului Local 364/28.09.2010
privind aprobarea cofinanţării proiectului "Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010-022240 din data de 17.09.2010 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică nr.139/ 17.09.2010 de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, emisă de Comisia Tehnico-Economică a Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa Prioritara 1 - Programul Operational Sectorial de Mediu 2007-2013 pentru realizarea proiectului "Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş";
În temeiul prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice;
Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
În temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) şi alin. 4, lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă cofinanţarea de la bugetul local al Municipiului Timişoara a proiectului "Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş" , pe perioada de implementare a investiţiei.

Art.2: Se aprobă contribuţia proprie ce revine Municipiului Timişoara, prin Primăria Municipiului Timişoara, la proiectul "Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş" , din valoarea investiţiei de 27.580.143 EURO (fără TVA) - cheltuieli eligibile pentru Municipiul Timişoara, pentru asigurarea părţii de cofinanţare în cuantum de 1,74%, reprezentând 479.651 EURO (fără TVA) - calculat pe baza cursului Infoeuro, valabil la data emiterii de către Comisia Europeană a Deciziei de aprobare a proiectului.

Art.3: Municipiul Timişoara se obligă să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile acordării finanţării nerambursabile, pe durata derulării proiectului "Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş".
Sumele necesare cofinanţării vor fi cuprinse în bugetul local aferent perioadei de implementare a proiectului.

Art.4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- SC AQUATIM SA. Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

Pag. 1 / 2

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA TEHNICĂ BIROUL HIDROTEHNIC Nr. SC 2010-022240/17.09.2010

Referat privind aprobarea cofinanţării costurilor aferente proiectului -

„Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”

Contextul general În conformitate cu Tratatul de Aderare, România a obţinut perioade de tranziţie pentru conformarea cu acquis-ul pentru colectarea, descărcarea şi epurarea apelor uzate municipale – până în 2015 pentru 263 aglomerări mai mari de 10 000 locuitori echivalenţi (l.e.) şi până în 2018 pentru 2.346 de aglomerări între 2 000 şi 10 000 locuitori echivalenţi (l.e.). Perioade de tranziţie au fost obţinute, de asemenea, şi pentru calitatea apei potabile până în 2015, pentru conformarea cu Directiva 98/83. Ministerul Mediului şi Pădurilor (MMP) are în pregătire un portofoliu vast de proiecte care vizează accesarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune care cuprinde si aproximativ 80 de proiecte majore de investiţii în infrastructura de apă/apă uzată, dezvoltate în cadrul Programulului Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu) - document strategic de referinţă, în baza căruia se vor finanţa din Fondul de Coeziune proiecte prioritare de mediu în perioada 2007-2013. Obiectivul global al POS Mediu vizează îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a standardelor de mediu şi, în acelaşi timp, contribuie substanţial la îndeplinirea angajamentelor de aderare a României la UE cu privire la protecţia mediului. Totodată programul vizeză reducerea decalajului existent între Uniunea Europeană şi România cu privire la infrastructura de mediu, atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ. Aceasta ar trebui să se concretizeze în servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile şi a principiului “poluatorul plăteşte”. Finanţarea obiectivelor de investiţii se asigură din: Fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene (Fondul de Coeziune), alocaţii de la bugetul de stat, alocaţii de la bugetele locale, contribuţii din fonduri proprii ale Operatorului Regional şi împrumuturi de la Instituţii Financiare Internaţionale sau bănci comerciale. Programul Operaţional Sectorial de Mediu cuprinde 5 axe prioritare dintre care, pentru Axa Prioritară 1 - “Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată” (care se ridică la un total de aproximativ 3,3 miliarde Euro, din care grant UE în valoare de 2,8 miliarde Euro) contribuţia financiară a Uniunii Europene poate ajunge până la 85% din deficitul de finanţare calculat la nivelul proiectului, cofinanţarea fiind asigurată din bugetul naţional, bugetul local şi din fonduri proprii ale Operatorului Regional sau printr-un împrumut bancar contractat de acesta. Investiţiile prioritare Operatorul Regional pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare din judeţul Timiş, S.C. Aquatim S.A. gestionează contractul de “Asistenţă tehnică pentru întărirea capacităţii instituţionale pentru regionalizarea serviciilor de apă şi canalizare, Timiş, România” în cadrul căruia se pregăteşte Aplicaţia pentru Fondul de Coeziune. În vederea conformării cu cerinţele acquis-ului comunitar, a fost elaborat, în cadrul contractului de asistenţă tehnică sus-menţionat, Master Planul pentru judetul Timis pe baza căruia s-a stabilit Planul de Investiţii Prioritare. Master Planul a fost întocmit în anul 2008 de către S.C. Aquatim S.A., împreuna cu firma de consultanţă Eptisa în consorţiu cu Atkins, în strânsă colaborare cu Consiliul Judeţean Timiş şi cu reprezentanţi ai diferitelor unităţi administrativ-teritoriale din judeţ. Investiţiile prioritare aprobate au fost incluse în Studiul de Fezabilitate pentru „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş” şi vor fi finanţate prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu, care va sprijini investiţii în Municipiul Timişoara, 8 oraşe si 2 comune limitrofe Timişoarei. Programul de investiţii include de asemenea lucrări suplimentare pentru deshidratarea nămolului rezultat în urma epurării apei uzate din Timisoara şi pentru depozitarea eficientă si economică a acestuia, respectând legislaţia în vigoare. Toate lucrările de investiţii prevăzute a se realiza din Fondul de Coeziune vor aparţine domeniului public al localităţilor care fac parte din proiect.

Pag. 2 / 2

Ministerul Mediului şi Pădurilor, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial de Mediu, a finalizat procesul de evaluare a Aplicaţiei pentru Fondul de Coeziune a judeţului Timiş, după cum a rezultat în urma întâlnirii din 10.09.2010, de la Bucureşti. În această etapă, documentele de eligibilitate care mai trebuie completate la Aplicaţia pentru Fondul de Coeziune sunt HCJ/HCL privind aprobarea cofinanţării proiectului (cheltuieli eligibile şi neeligibile), după cum se specifică în Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritară 1 - POS Mediu. Schema de finanţare In conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritară 1 - POS Mediu, precum şi în urma întocmirii Analizei Cost-Beneficiu şi a Devizului General din Studiul de Fezabilitate, elaborate în cadrul Aplicaţiei pentru Fondul de Coeziune, rezultă faptul că, pentru finanţarea costurilor eligibile aferente proiectului „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”, în valoare de 118.871.000 Euro (fără TVA) – cheltuieli eligibile. Ţinând cont de aspectele de mai sus, pentru investiţiile din Fondul de Coeziune aferente judeţului Timiş se obţine următoarea schemă de finanţare care să asigure viabilitatea proiectului: • Grant nerambursabil UE din Fondul de Coeziune: 73,91% - reprezentând 87.860.585 Euro • Alocare de la Bugetul de Stat: 11,30% - reprezentând 13.437.501 Euro • Contribuţie Bugete Locale: 1,74% - reprezentând 2.067.308 Euro • Împrumut bancar contractat de SC Aquatim SA: 13,05% - reprezentând 15.505.606 Euro. În vederea cofinanţării investiţiilor din Fondul de Coeziune pentru municipiul Timişoara, opt oraşe şi două comune din judeţul Timiş, în valoare de 2.067.308 Euro reprezentând 1,74% din valoarea totală a investiţiei (fără TVA), este necesară asigurarea de alocaţii de la bugetele locale, pe perioada de implementare a investiţiei 2011-2013. Contribuţia proprie ce revine Municipiului Timişoara la proiectul „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”, în cuantum de 1,74% din valoarea investiţiei de 27.580.143 EURO (fără TVA) – cheltuieli eligibile aferente Municipiului Timişoara – reprezentînd 479.651 EURO (fără TVA), pentru asigurarea părţii de cofinaţare. Estimarea eşalonării părţii de cofinanţare pe durata implementării proiectului este următoarea:

Euro

Contribuţie Buget Local Municipiul Timişoara 2011 2012 2013

479.651 143.895,30 191.860,40 143.895,30 În baza celor de mai sus, propunem spre aprobare cofinanţarea obiectivelor de investiţii aferente proiectului „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”, în valoare de 479.651EURO (fără TVA) pentru Municipiul Timişoara.

VICEPRIMAR, SORIN GRINDEANU DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ, ŞEF BIROU HIDROTEHNIC, SMARANDA HARACICU MARIUS ONEŢIU

AVIZAT JURIDIC, CONSILIER , MIRELA LASUSCHEVICI LUCUŢ MARINELA FP 53 – 01, Ver. 1 Red. / Dact. : L.M. ; Ex:1