keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 447/10.10.2014 privind modificarea bugetului prevăzut pentru Progamul Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timişoara

10.10.2014

Hotararea Consiliului Local 447/10.10.2014
privind modificarea bugetului prevăzut pentru Progamul Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 26406/6.10.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr.962/09.06.2010 privind necesitatea absorbţiei fondurilor nerambursabile aferente POR 2007-2013, Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.137/27.04.2010 - privind aprobarea "Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.87/11.03.2014 - privind aprobarea Programului Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.(2), lit. b), alin. 4, lit. a) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea bugetului prevăzut pentru Programul Anual de Dezvoltare 2014 al Municipiului Timişoara - Proiecte cu Finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile Postaderare, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă modificarea bugetului prevăzut pentru Programul Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timişoara, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: hcl447_anexa01.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SC2014- PROGRAM DEZVOLTARE 2014 Rectificare 6 PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POS DENUMIREA OBIECTIVULUI Valoare proiect 2014 RARE SURSE DE FINANTARE | APROBAT, Nicolae ROBU PRIMAR Anexa la/2 mii lei et de Stat Buget EU [2 390.267,39 TOTAL GENERAL I TOTAL GENERALII LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A TOTAL GENERAL CHELTUIELI 32264822 390.267,35| 322.648,22 332.219,18| 272.630,01 LUCRĂRI NOI -B 58.048,21| 50.018,21 390. 267,39| 322, „648,22 EEE 204.661,52 Eligibile Contr. Proprie Cheltuieli |Neeligibile (inclusiv Chelt. TVA) Buget local Credite IFC Contributie proprie & 20.247,22 7.54 9,85 112.000,00 335,78 44.335,78|. 204.661,52 173.489,25 7.549,85) _66.146,15| 65.02.04.02 Învățământ secundar superior 709,83 709,83 709,83 709,83 84,82 84,82 84,82 15,87 0,00 0,00 do A. Lucrări în continuare 77,80 77,80 9,66 3,24i 0,00| 0,00 600 titanate 0.00 Dezvoltarea schimburilor educaţionale, sociale şi culturale şi recunoaşterea lasemănărilor şi diferențelor dintre tineri Colegiului National C.D.Loga Timisoara HCL161/23.10.2012 24,80 24,80 2,86 Dezvoltarea schimburilor educaționale, sociale şi culturale şi recunoaşterea asemănărilor şi diferențelor dintre tineri Lic. Teoretic D. Obradovici Timisoara HCL 161/23.10.2012 33,00 53,00 6,80! B. Lucrări noi 632.03 632,03 75,16 18,70 46,20 54424 3,24 0,00 12,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 0,00 0,00 0,00 0,00 0.06 0,00 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2014 Valoare proiect 2014 SURSE DE FINANTARE Buget local Credite IFC , Bupet Buget de Stat Buget EU Eligibile Conir. Proprie Cheltuieli |Neeligibile Chelt. (inclusiv Avans pentru derulare | Parteneri Avans lpt & derulare |Alte Surse Contributie proprie [Dezvoltarea creativitatii şi capacității de inovare prin abordări interdisciplinare şi facilitarea inserției absolvenților pe piața muncii - Colegiul National C.D. Loga, (FSE) HCL 323/2014 "Cariera- provocarea mea "Colegiul Tehnic lon Mincu Timisoara (FSE) HCL 1=2+5+10 2=3+4+5+6+7+9+| 242,00 130,03 242,00 28,79 17,85 208,37 129,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| Dezvoltarea creativitatii şi capacității de inovare prin abordări interdisciplinare şi facilitarea inserției absolvenților pe piața muncii - Colegiul Silvic ” Casa Verde" Timişoara (FSE) HCL 406/2014 Capitolul 66.02 Sănătate 240,00 9.424,53 240,00 9.324,53 28,52 1.244,99) 206,69 7.887,69 66.02.06 Spitale A. Lucrări în continuare [Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al malformatiilor fetale in aria Timisoara-Varset HCL 184/24.04.2012 5.424,53 6.928,61 6.526,83 9.324,53 6.928,61 1.244,99) 897,10, 7.887,69 5.865,66 dd ud RA 479 2,15 215 6.526,83 i 844,87 5.524,15 0,15 015| 000| 0,00 0,00 0,00 0,00 Prenatal Diagnosis Networek (SCM) B. Lucrări noi 401,78 2.495,92 401,78 2.395,92 52,23 347,89 341,51 2.022,03 0,00 2.00 0,00 0,00 32,04 32,04 8,04 0,00 8,04 0,00 157,66 157,66 157,66, 157,66 0,00 0,00 24,00 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI SURSE DE FINANTARE | Credite IFC Buget local Contr. Proprie Avans Chelt. pentru Contributie Cheltuieli |Neeligibile proprie Eligibile | (inclusiv TVA) Dezvoltarea infrastructurii de C-D a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta prin crearea unui centru de cercetare medicala transnationala privind impactul terapeutic si de prevenire a cancerului si bolilor congenitale in perioada perinatala HEALTH IRESEARCH NETWORK (FEDR) 1=2+8+10 2.271,92 1=3+4+5+6+7+9+ E 2.271,92 6 Reabilitarea, modernizarea, dezvoliarea si echiparea Ambulatoriului de obstretica pinecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara SMIS 26136, HCL 333/2014 224,00 (Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 279,45 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte 239,45 A. Lucrări în continuare 239,45 [Politica Culturală ca instrument pentru Dezvoltarea Regională şi a Comunității HCL 181/24.04.2012 (IPA) 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 40,00|' 40,00 A. Lucrări în continuare 40,00 10,00 O abordare inclusa de la egal la egal, a conurbatiilor si aglomerarii urbane largi, pentru participarea la Conventia Primarilor - CIP - IEE - 2010, nr.271380 40,00

TOTAL 2014 DENUMIREA OBIECTIVULUI proiect 2014 SURSE DE FINANTARE Credite IFC Buget local Proprie Cheli. Cheltuieli |Neeligibile Eligibile | (inclusiv TVA) Contr. Buget de Stat Contributie proprie Buget EU derulare o 280 |PSTATSTGTTIST 3 4 5 6 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa 12.455, Socială 10.130,51 270,90 0,00; 2.324,80 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si, copii 7.284,09 6.203,21 49874) 6.822,88 938,66 4.273,1 52,53 270,90 0,00 1.080,88 A. Lucrări în continuare 7.284,09 6.203,21 938,66 4.273,16 52,53 270,90 0,00 1.080,88 Reabilitare cladire pentru persoane în dificultate (str.Plavosin nr.21) HCL 130/28.09.2012 3.828,04 2.747,16 484,39 2.205,15 1,06 0,00 0,00 0,00 1.080,88 Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati „Podul Lung” Timişoara HCL 293/2011 2.152,49 2.152,49 301,05 1.370,48 34,11 41,64 405,21 0,00 0,00 0,00 Reabilitarea Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei str. Platanilor nr.2 HCL 234/201/POR 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 1.303,56 5.171,22 1.303,56 3.927,30 153,22 560,08 097,53 2.549,72 17,36 0,00 229,26 000| 206,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1.243,92 0,00 817,50 A. Lucrări în continuare 5.171,22 3.927,30 560,08 2.549,72 0,00 0,00| 0,00| 0,00 1.243,92 817,50 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost, situat în Timisoara, str Telegrafului nr.8 HCL 288/03.08.2011 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 70.02.03 Locuinţe 5.171,22 3.927,30 154.122,60 27.361,96| 128.890,03 27.347,94 560,08 2.549,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1.243,92 817,50 E 15.784.80 2.818,12 7.416,81 4.697,18 226,60) 0,00 72.143,77 12,866,13 1.261,71 338,06 23.859,55 0,00 22.495,20 0,00 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe 27.361,96| _27.347,94 1402| 6.628,45 | 2.818,12 12.866,13| 4.697,18 338,06 0,00 1402 6.628,45 0.00 A.Lucrări în continuare 51,42 37,40 000| 28.05 0,00[. 1402| 0,00 0,00

SURSE DE FINANTARE Credite IFC Buget local Chelt. Cheltuieli [Neeligibile Eligibile | (înclusiv TVA) 6 Valoare proiect Buget de 2014 Stat TOTAL 2014 DENUMIREA OBIECTIVULUI Parteneri Avans Contributie & pentru Alte Surse) derulare Buget EU TVA Avansipt. Eligibil | derulare proprie [Promovarea unor masuri NZEBR de [renovare a cladirilor în sistem "0 energie” inteligente si integrate pe piata europeana a renovarilor de cladiri- NeZeR HCL 108/2014 51,42 37,40 0,00 |B. Lucrări noi 27.310,54) 27.310,54 2.818,12| 12.838,08 “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 de euro/lună” cod SMIS 48188 (B-dul C. Aradului nr.12, bl A3; B-dul C. Aradului nr. 15, bl 3A; b-dul C. Aradului nr.27, bl4C2; b-dul LC. Bratianu nr. 5; B-dul L. Rebreanu nr.150; B- dul C. Torontalului nr.135, Sc. A+B+C) 0.00 0,00 0,00 4.687,83 338,06 0,00 0,00| 6.628,45 0,00 0,00 5.643,88 3.643,88 573,38 2.612,08 0,00 — „00| 1.843,81 0,00 0,00 “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună”- faza 4, cod SMIS 48191 (C.Sagului nr.83,b1.9,sc. A+B+C; C. Sagului nr.1-3-5; B-dul 16 Decembrie 1989, nr.79, sc. A+B+C; C. Sgului nr.24; C. Sagului nr.38, bi. 15B; C.Sagului nr.52) a 8.816,09 8.816,09 0,00 0.00 2.087,02 0,00 0,00 90275| 4.112,64 1.671,81

Credite IFC Valoare : DENUMIREA OBIECTIVULUI proiect i Avans 2014 pentru derulare Contributie proprie (inclusiv TVA) & 1-218t10 a “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/iună”- faza 3 - cod SMIS 48190 (B-dul C. Torontalului nr.25A, Sc. A+B+C; str. Brandusei nr.14, Sc A+B; B-dul C. Martirilor 1989 nr.23; C. Aradului nr.97, Sc. A+B; B-dul L.Rebreanu nr.141; C. Sever Bocu bl. B 57) 4.477,48 4.477,48 873,20 55,74 “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună”'-faza 2” Cod SMIS 48189 (str. Ana Ipătescu nr. 29, bl. T22, Calea Şagului nr. 72-78, str. Simion [Bărnțiu, nr. 63/A, B-dul Take Ionescu nr. 63, B-dul Take Ionescu nr. 45, B-dul Take Ionescu nr. 37, Calea Şagului ar. 35-37, Calea Şagului nr. 53-55)” 8.373,09 870,43 3.965,29) 1.611,91 1.768,68 70.02.50 ; Alte - servicii în domeniile locuințelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 126.760,64| 101.542,09| ' 12.966,68| 59.277,64| - 2.719,63 23.859,55 |A- Lucrări în continuare 126.760,64| 101.542,09| 12.066,68| 59.277,64 23.859,55 Reabilitarea infrastructurii publice urbane a, malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010 41.847,98 32.536,21 4.642,95 21.136,49 9.311,77 Reabilitare spatii publice din centrul istoric i al Municipiului Timisoara (CETATE ), HCL i 355/2010 50.042,52| 39.487,34 5.590,75) 25.403,56 1,07 0,00 8,93 4.00 0,00 10.555,18| 8.483,03 | | | Î Cu

SURSE DE FINANTARE Credite IFC Buget local Buget DENUMIREA OBIECTIVULUI i Contr. Proprie Parteneri Contributie Avansipt. & proprie (inclusiv deruldre Alte Surse TVA) 6 0 1=218110 [2-3 Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbravita-Incubator de afaceri, HCL 302/2010 2.154,62 2.154,62 , 545,61 332,69 319, j 332, 0,00 Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010 3.87837 1.19237| 145411 i 0.00 Centru Regional de Competente si [Dezvoltare a Fumizorilor în Sectorul |Automoiive, HCL 179/2012 13.357,83 536, , 3.733,62 508, 1.821,27 Modernizarea statiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Crestere Timisoara HCL 218/2012 9.595,23 7423.90 4.450,67 0,22 a 2.171,33 Sistemul de supraveghere peniru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii în municipiul Timisoara HCL 408/13.12.2012 | 5.182,93 3.940,79 54, 2.523,17 62,80 , 1.242,14 Speeding every european digital SEED HCL 372012 701,16 584,30 , 292,15| 292,15 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 1.188,19 1.188,19 x 0,00| 1.188,19 74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor eziduale a 1.188,19| 1.188,19 000| 1.188,19 A. Lucrări în continuare 1.188,19 1.188,19 X 000| 1.188,19 Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul [Timis (proiect Aquatim) HCL 364/2010 1.188,19 1.188,19 1.188,19 Capitolui 81.02 Combustibili si energie 16.705,47| 16.705,47 0,00 608,00] 4.621,57 198,89 0,00| 11.277,01 81.02.06 Energie termică 16.705,47 16.705,47 A. Lucrări în continuare 16.705,47 16.705,47 COE Do 7

SURSE DE FINANTARE ; Buget local Contr. Proprie Chelt. Cheltuieli |Neeligibile Eligibile | (inclusiv TVA) Credite IFC Valoare DENUMIREA OBIECTIVULUI proiect 2014 Buget A pe Parteneri “215 | Contributie & pentru Alte Surse| derulare Buget de Stat Buget EU TVA Avans|pt. Eligibil deruldre proprie [2 7 8 0 "n Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09.2009 16.705,47, Capitolul 84.02 Transporturi 195.382,01| 155.420,21 84.02.03 Transport rutier 195.382,01j 155.420,21 84.02.03.02 Transportul în comun 144.476,66| 104.514,86 A. Lucrări în continuare 116.866,94 84.835,14 0,00 0,00 608,00 4.621,57| 25.681,00j 116.976,39 114,46 25.681,00| 116.976,39 114,46 18.417,02| _83.907,79 29,47 14953,37| 21,99| 198,89 0 0,00 0,00| 11.277,01 1.009,73 588,71) 39.961,80| 1.049,92 1.009,73 588,71). -39.961,80| 11.049,92 0,00 ) 588,71) 39.961,80| 1.571,87 0,00 303,12| _32.031,80j 1.416,79 Trafic management si supraveghere video HCL 98/14.09.2012 60.791,93 43.506,93 7.674,47 34.937,35 0,00 0,00 ) 0,00| 17.285,00| 895,11 Extindere rețea troleibuz Dumbrăvița (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara — Dumbrăvița) HCL 87/28.02.2012 17.009,62 3.002,20 13.667,23 0,00 0,00 0,00 ) 303,12 5.630,00 37,07| Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe str.Stefan cel Mare din municipiul Timisoara HCL 97/14.09.2012 3334741| 24230,61| 4276,70| 19.469,30 0,00 0,00) 0,00) 000| 9.116,80| 484,61 Adressing Challenges Sustainable Mobility Planning CH4ELENGE 87,98 87,98 0,00 65,99 21,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) B. Lucrări noi 27.609,72| _19.679,72| _3.463,65| _15.767,92 1,48 0.00 0,00 285,59| 7.930,00 155,08 Extindere retea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Ghiroda) 19.679,72| 3.463,65| 7,48 0,00 0,00 000| 285,59| 7.930,00 155,08

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2014 Valoare proiect 2014 Buget de Stat Buget EU Chelt. Cheltuieli |Neeligibile| Eligibile | (inclusiv TVA) Credite IFC Contributie proprie A. Lucrări în continuare |Amenajare Complex rutier Michelangelo etapa I HCL356/2011 84.02.03.03 Străzi 1=2+8+10 2=3+41+5+6+7+9+| 3 4 45.666,48 45.666,48 6.516,86| 29.667,39 45.666,48 45.666,48 6.516,86| 29.667,39 0,00 A. Lucrări în continuare 5.238,87 5.238,87 5.238,87 3,85 747112 3.401,21 000| 1.005,88 3.401,21 0,00| 1.005,88| 9,00 0,06 Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins între B-dul Regele Carol si Spl. T. Vladimirescu HCL 405/2011 5.238,87 5.238,87 747,12 5.238,87 741,2 3.401,21 0,00| 1.005,88 DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ Smaranda HARACICU Verificat, SEF SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE LOCALĂ, REGIONALĂ ŞI NAȚIONALĂ Gabriela BICA. DIRECTOR DIRECŢIA DEZVOLTARE Aurelia JUNIE Întocmit, CONSILIER SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE LOCALĂ, REGIONALĂ ŞI NAȚIONALĂ Luminiţa TOMA | | 0,00 0,00 0,00

Atasament: hcl_447_anexa02.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA APROBAT DIRECȚIA DEZVOLTARE PRIMAR, SC 2014- Nicolae ROBU HCL PROGRAM DEZVOLTARE 2014-2016 PROIECTE CU FINANŢARE EXTERNĂ NERAMBURSABILĂ Valoare proiect pe surse de finantare Cheltuieli anterioare 2014 2014 buget local sume cheltuite anterior anului 2014 BUGET LOCAL CREDIT IFC TAL, DENUMIREA OBIECTIVULUI Valoare "| - valoare teii sume TO' finantare -| finantare oii A i totala cu | totala fara | total TVA finantari e finantare alte surie| bi esti TVA | cheltuite in | finantare | finantare | alte aecligibi! | ya 2014 |. E |. atat | alte surse | cheltuie esti TVA | AVANS Contribitie eligibil | inclusiv. na ba in art naibi 5 TVA TVA e TVA eligibil - | implementa UE stat surse | eligibil | inclusiv eligibil (fara avans) eligibile | oua | cligibil | 2014 | derulare - | Proprie re TVA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 23 24 28 26 FĂ |TOTAL GENERALI 666.745,42| 523.859,99| 140.829,09| 358.874,76| 142.575,21| 7.840,43 153.204,61 294,229,10| 121,655,57| 88.499,64| 277,04| 16.011,54| 14.888,77| 52.677,15| 3.753,87] 322.648,22| 204.661,52| 44335,78| 7.549,85 20.247,22 1.473,02, 112,000,00 [TOTAL GENERAL II 666.745,42| 523.859,99| 140.829,09| 358.874,76| 142.575,21| 7.840,43) 32,804,07| 28.641,43| 93.759,11| 294.229,10| 121.655,57| 88.499,64| 277,04| 16.011,54| 14888,77| 52.677,15| 3.753,87) 322.648,22| 204.661,52| 44,335,78| 7,549,85| 9.414,38| 6.154,18| 4,678,66| 1.473,02| 66.146,15| 45.853,85 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 603.119,59| 487.010,07| 114.053,18| 318.137,69| 134.185,94| 926,39, 27.663,11| 28.254,21| 91.701,84| 294.133,26| 121.583,18| 88.483,74| 277,04| 16.009,74| 14.883,02| 52.677,15| 3.723,22| 272.630,01| 173.489,25| 37.630,96 635,81) 4.704,44| 5.816,12] 4.654,66| 1.373,02| _58.216,15| 45,698,77 LUCRĂRI NOI -B 63.625,83| _36.849,92| _26.775,91 40.737,07 8,389,27| 691404) 5.140,96 387,22| 2.057,27 95,84 72,39 15,90 0,00 1,80 5,75 0,00 30,65) _50.018,21) _31,172,27) _6.704,82| 6.914,04) 4.709,94 338,06 24,00 100,00 7.930,00 155,08 A 666,745,42| _523.859,99| 140.829,09| 358,874,76| 142.575,21| 7,840,43| 32.804,07| 28.641,43| 93.759,11| 294229,10| 121,655,57| 88.499,64| 277,04) 16.011,54| 14.888,77| 52.677,15| 3.753,87| 322.648,22| 204.661,52| 44335,78| 7.549,85| 9.414,38| 6.154,18) 4.678,66| 1.473,02| 66.146,15| 45.853,85 —— | dimoare-pe capitole: ne ne tt te tt tr EET TTTT pr i | —_ | ZT e EET ITI TIT TITI Capitolul 65.02 Învățământ 1.188,97 958,85 23012 856,75 118,32 0.00 19,90 0.06 0,00 115,00 000 000| 0.00 0,00 005 0,06 0.06 709,53 80514 84,82 000[ 15,87 0,00 000 000 0,00 0,00 65.02.04 Învățământ secundar 1.188,97 958,85 230,12 856,75 118,32 0,00 19,90 0,00 0,00 119,00 1,00 000[ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709,83 609,14 84,82 000| 1587 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [65.02.04.02 Învățământ secundar superior 1.188,97 958,85 230,12 856,75 118,32 0,00 19,90 0,00 0,08 119,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709,83 609,14 84,82 0,00 15,87 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 194,00 136,45 37,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,80 64,90 5,66 0,00 324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [Dezvoltarea schimburilor educaţionale, sociale şi culturale și recunoaşierea asermănărilor şi diferențelor dintre tineri 69,00 55,65 13,35 47,00 0,00 24,80 18,70 286| 000| 324| 000 000| 0,00 0.00 0,00 |Colegiului National C.D.Loga Timisoara HCL161/23.10.2012 [Dezvoltarea schimburilor educaționale, [sociale şi culturale şi recunoaşterea [asemănărilor şi diferențelor dintre tineri 125,00 100,81 24,19 72,00 0,00 53,00 46,20 6,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |Lic. Teoretic D. Obradovici Timisoara HCL 161/23.10,2012 B. Lucrări noi 99497 302,40 192,57 356,75 118,32 0,00 19,90, 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 632,03 544,24 75,16 000| 12,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [Dezvoltarea creativitatii și capaciti inovare prin abordări interdisciplinare şi facilitarea inserției absolvenților pe piața 362,50 292,34 70,16 312,13 43,12) 0,00 1,253 0,00 0,00 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 242,00 208,37 28,79 0,00 4,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 muncii - Colegiul National C.D. Loga, (FSE) HCL 323/2014 Colegiul Tehnic HCL 0,00 347 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 150,03 129,18 17,85 0,00 3,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 23,43 a 2 s a 3 a = o 5 FI n o 3 în a Lon Mincu Timisoara (F, [Dezvoltarea creativitatii și capacii inovare prin abordări interdisciplinare şi facilitarea inserţiei absolvenților pe piaţa 359,02 285,53 69,49 309,17 42,67) 0,00 7,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 240,00 206,69 28,52 0,00 4,79 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 muncii - Colegiul Silvic " Casa Verde" Timişoara (FSE) HCL 406/2014 Capitolul 66.02 Sănătate 17.673,59| _15.60792) 2.065,67) _13.213,32| 2.020,86 804| 302,86 71,24) 2.057,27 50,56 4297 658) 0,00 101 0,00 0,00) _3065| 7.887,69| 1.244,99 0,00 215 000| 32,04) 100,00 000| 157,66 66.02.06 Spitale 17.673,59| _15.607,92| __2.065,67| _13.213,32| 2.020,86 804| 302,86 71,24|__2:057,27 50,56 42,97 658| 0,00) 1,01 0,00 0,00 3065| 9.324,53) _7.887,69| 1.244,99 0,00 2,15 0,00 3204) 100,00 0,00 157,66 A. Lucrări în continuare 6.979,17) 6.979,17 000| 5.908,64 903,67| 804| 130,99 2183 0,00 50,56 42,97 658) 0,00 1,01 0.00 0,00 000| 6.928,61] 5.865,66) 897,10 0.00 015 0,00 8,04 0,00 000| 157,66 [Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de | pentru imbunatatirea 6.577,39| 6.577,39 000| 5.567,13 851,44| 0,00 130,99 27,83 0,00 50,56 42,97 658| 0,00 10i 0,00 0,00 000| 552415| 84487| 0,00 015 0,00 000| 0,00 000| 157,66 diagnosticului antenatal al malformatiilor fetale in aria Timisoara-Varset HCL 184/24.04.2012 [Prenatal Diagnosis Networelc 401,78 401,78 0,00 341,51 5223| 804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401,78 34151 52,23 0,00 0,00 0,00 8,04 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 00 0,00 8.628,75) 2.065,67) 7.304,68 117,19 000| 171,87 4341] 205727 0,00 0,00 000| 0,00 0,00 0,00 000| __3065| 239592) 2.022,03) 347,89 0,00 200 000| __2400| 100,00 0 , Dezvoltarea infrastructurii de C-D a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta prin |erearea unui centru de cercetare medicala |transnationala privind impactul terapeutic si 2.271,92 1.937,03 334,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 |de prevenire a cancerului si balilor congenitale in perioada perinatala HEALTH IRESEARCH NETWORK (FEDR)

PROGRAM DEZVOLTARE 2014-2016 ] BUGET LOCAL BUGET LOCAL DENUMIREA OBIECTIVULUI ioibil finanta "* | alte surse lizibil neeligibil „| AVANS | Credite financare finanta Te lizibil neeligibil VA AVANS Credite eligibil inclusiv TVA TVA eligibil 2015 eligibil inclusiv eligibil 2016 ! TVA i 0 28 23 30 31 32 33 34 35 36 38 3 10 41 42 43 44 TOTAL GENERAL I 52.111,36 30.151,05 6.086,14 0,00 153.874,17 3.093,69 0,00 44,55 0,00, 14,85 0,00 0,08 TOTAL GENERAL II 32.111,36 30.151,05 6.086,14 0,00 1.637,39 6.630,68 7.606,10) 9.093,69 0,00 59,40| 44,55 0,00 1485 0,00 0,00 0,00 0,00 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A. 36,358,29 18.742,62 4.085,89 0,00 1.363,75 6.587,27 5.578,76 9.093,69 0,00 59,40 44,55 0,00, 14,85 0,00 0,00 0,00 0,00 15.753,07 11.408,43 2.000,25 0,00 273,64 43,41 2.027,34 0,00 000| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.111,36 30.151,05 6.086,14 0,00 1.637,39 6.630,68 7.606,10 9.093,69 0,00 44,55 0,00 14,85 0,00 0,00 0,00 0,00 al Capitolul 65.02, Învățământ 362,96 312,51 43,18 0,00 1,27 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.02.04 Învățământ secundar 362,96 312,51 43,18 0,00 127 0,00 000 0,00 0,00 09,00 0,00 09,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 65.02.04.02 Învățământ secundar superior 362,96 312,51 43,18 0,00. 127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,00 0,00 0,00 0,00 [Dezvoltarea schimburilor educaţionale, sociale şi culturale şi recunoaşterea şi diferențelor dintre tineri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Colegiului National C.D.Loga Timisoara [HCL161/23.10.2012 [Dezvoltarea schimburilor educaționale, sociale şi culturale şi recunoașterea [asemănărilor şi diferențelor dintre tineri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lic. Teoretic D, Obradovici Timisoara HCL 161/23,10.2012 B. Lucrări uoi 362,96 312,51 43,18 000 727 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 6,00 000 0,00 0.00 [Dezvoltarea creativitatii şi capacității de inovare prin abordări interdisciplinare şi facilitarea inserţiei absolvenților pe piața 120,51 103,76 14,34 0,00 241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [muncii - Colegiul National C.D, Loga, (FSE) HCL 323/2014 "Cariera- provocarea mea "Colegiul Tehnic RI i 123,42 10627 14,68 0.00 247 09,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 Ion Mincu Timisoara (FSE) HCL Dezvoltarea creativitatii şi capacității de inovare prin abordări interdisciplinare şi facilitarea inserţiei absolvenților pe piaţa 119,03 102,48 14,16 0,00 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [muncii - Colegiul Silvic " Casa Verde" Timişoara (FSE) HCI, 406/2014 |Capitolul 66.02 Sănătate 10.539,77 1.198,67 1.100,58 0,00 169,37 43,41 2.027,34 0,06 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [66.02.06 Spitale 10.539,77 1.198,67 1,100,58 0,00 169,37 43,41 2.027,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta pentru îmbunatatiroa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 diagnosticului antenatal al malformatiilor ” ” fetale in aria Tiraisoara-Varset HCL 184/24.04,2012 [Prenatal Diagnosis Networek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 10.539,77 1.198,67 1.100,98 0,00 169,37 43,41 2.027,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 [Dezvoltarea infrastructurii de C-D a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta prin crearea unui centru de cercetare medicala transnationala privind impactul terapeutic si 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 de prevenire a cancerului si bolilor congenitale in perioada perinatala /HEATLTH IRESEARCH NETWORK (FEDR)

— buget local sume cheltuite anterior anului 2014 BUGET LOCAL CREDIT IFC DENUMIREA OBIECTIVULUI valoare | valoare finant: finant: iii sume TOTAL | | finantari totala cu | totala fara | total TVA | op | at etiibil Pets | TVA | cheltuitein | finantare | finantare |_ alte aectigibil | rya 2014 | E | mt | cheltui | Ei | TVA | AVANS Pentru Contribitie TVA TVA inclusi oa [1 | inclusi £ iti abil TVA eligibil | implementa UE stat surse eligibil inclusiv eligibil (fara avans) eligibile TVA eligibil 2014 derulare proprie re TVA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u 12, 13 14 15 16, 18 19 20 21 2 23 24 7 26 27 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Arbulatoriului de obstretica ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de 10694.42 8.628,75 2.063,67 7.304,68 1.117,19 0,00 171.87 43,41 2.037,27 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 000 0.00 30,65 124,00 85,00 13.00 0,00 2.00 0.00 24.00 100,00 0,00 9,00 Urgenta Timisoara SMIS 26136, HCL 533/2015 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 498,65 463,81 3484) 379,72 41,43 0,00 42,66 0,00 34,84 179,59 79,20: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,45] 221,65 41,43 0,00 1637 0,00 __0,00 9,00 0,00 0,00 67.02,03.04 Instituţii publice de spectacole și concerte 318,65 318,65 0,00 270,85 41,43 0,00 6,37 0,00 0,00 19,20 79,20 0,00 0,00 0,00 9,00 0,0 0,00 239,45 191,65 41,43 0,00 6,37 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00, A. Luerări în continuare 318,65 318,65 0,00 270,85 41,43 0,00 6,37 0,00 0,00 75,20 19,20 0,00 0,00 9,00 0,09 0,00 0,00 239,45 191,65 41,43 0,00 6,37 0,00 0,00 09,00 000 0,00 [Politica Culturală ca instrument pentru Dezvoltarea Regională şi a Comunității HCL 318,65 318,65 0,00 270,85 41,43 0,00 6,37 0,00 0,00 79,20 79,20 0,00 0,00 0,00 0,00 09,00 0,00 239,45 191,65 41,43 09,00 6,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181/24.04.2012 (IPA) -—[67:02:0503-Întreținere grădini-parcuri—| zone yerzi, baze sportive și de agrement 180,00 145,16 34,84 108,87 0,00 0,00 36,29 0,00 3484 100,39 0,00 0,00 0,00 0,00; 0,00 0,00 0,00 40,00 30,00 0,00 000 10,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 A, Lucrări în continuare 180,00 145,16 34,84 108,87 0,00 000 36,29 0,00 34,84 100,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 30,00 0,00 00 10,00 09,00 0,00 0,00 00 0,00 O abordare inclusa de la egal la egal, a Ponurbatiilor si aglomerarii urbane largi 180,00| 145,16 3484| 108,87 000| 000| 36,29 000| 3484| 10039 0,00 000| 0,00 0,00 0,00 000| 0,00 40,00 30,00 000| 000| 10.00| 000| 000f 0,00 0,00 0,00 pentru participarea la Conventia Primacilor - [CONURBANT, CIP - IEE - 2010, nr.271380 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socialii 13697,47| _11.067,30| 2.630,27] _9:126,40| _2.00474) 0,00) _227,16| _351,99| 198718) _3.56606| 2.303,52) 50599) 000| 57,34| 7836| G2175| 129,49| 1013051] 6.822,85| 1.498,74| 000| 52,53| _27050| _GIL4O| 000| 232480) 87406 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 9.703,14] _7.839,43| 1.863,81) _6.532,81| 143502) 000| _162,60| _351,99| 1.220,72) 3.499,93| 2259,65| _49635| 000| 525| 783| 609,32) _129,49| 6203,21| _4273,16| 93B66| 000| 5253| _270900| GI140| 000| 1.08088| 56,56 A. Lucriiri în continuare 9.703,14|___7.839,43[__ 1.863,81] 6.532,81] 1.135,02| 000| 162,60|7 35155| 1.220,72] 3.499,53] 2.259,65| 49635 000| 56,25] 7856| 129,49] _620321| 4275.16) _938,66| 000| 52,53) 27050[ 611 000| 108088] 56,56 Reabilitare cladire pentru persoane in [dificultate (str.Plavosin nr.21) HCL 299520| 2419,63| 57557| 240446| 528,17) 000| 59,84 273 000| 24805| 4378) 0.00 4,6 0,00 000| 310| 2747,16| 2205,15| 48439) 000| 106| 000| 000| 000| 56,56 130/28.09.2012 (Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati „Podul Lung” Timişoara HCL 5.16256| 417127) 99129| 3.319,68| 72921| 000| 8263| 920| 98LB4| 301007| 194920) 000| 4852 156| 57663) 1566| 2152,49| 137048| 30105| 000| 3411) 4164) 0,00 0,00 0,00 293/2011 Reabilitarea Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei str, Platanilor nr.2 HCL | 1.545,38| 1.248,53| 29695| 80867| 17764| 000| 203| 30006| 23888| 2418i| 2441) 000 277| 7080| 32,60| 307| 130356| 607,53| 15322| 000| 176| 22926| 206,19| 000 0,00 0,00 234201 1/POR 66.02.15.02 Cantine de ajutor social 3591533| 322787| 766016] 259359) 569,72) 000| 64,56 000| 766,46 6703 41387 564|___0,00 109 500| 12,45| 000 3.527,30] 2.545,72| 56008 000| 000| 000| 000] 0,00| 1243,92| 817,50 A, Lucrări în continuare 399433| 3.227,87] 766,46] 2,5935] 569,72| 000| 64,56 0,00 766,46 67,03 15,87 3.64] 0,00 1,09 Doo[ __12,45| 000| 392730[__ 2.549,72] 56008] 000| 000| 000|” 000| 000] 124592] 817,50 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru [dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta 399433| 3.227,87 766,46) 2.593,59 569,72 0,00 64,56 000| 76646 67,03 43,87 964| 0,00 109 0,00 12,43 000| 392730) 2549,72| 560.08 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 124392| 817,50 pentru Persoane fara Adapost, situat in ” Timisoara, str Telegrafului nr.8 HCL [288/03.08.2011 Capitolul 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare public 189.744,64| 138.957,02| _50.787,58| 101.309,37| 22.155,82| 7.238,18| 19.714,54| 10.005,49| 29321,24| 25.513,28| 10.472,80| 2.285,12| 277,04| _6.58220| 1.244,75| 4.651,37) 3.298,67| 128.890,03| 72.143,77) 15.784,80| G9Gl14| 741681) 1261,71| 2.826,60, 1.373,02| 23.859,55| 22.495,20 70.02.03 Locuiriţe : 27.422,73 1.641,45) _19.781,28|_12.922,22 2.818,12| 6.628,45) 4.715,88 338,06 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00| _ 2734794) _12.866,13| 2.818,12] 6.628,45| 4.697,18) 338,06 0,00 1402 0,00 0,00 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe 27.422,713 7.641,45) _19.781,28 12,922,22 2.818,12| 6.028,45) 4.715,88 338,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00: 0,00| 27347594] _12.866,13| _2.818,12| _6.628,45| 4.697,18 338,06 0,00 14,02 0,00 0,00 A.Lucrări în continuare 112,19 105,14 705 84,14 0,00 0,00 28,05 0,00 0,00 0,00 0,00; 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00; 0,00 37,40 28,05 0,00 0,00 9,35 000 0,0 14,02 0,00 400 [Promovarea unor măsuri NZEBR de renovare a clădirilor în sistera "o energie, 112,19) 105,14 705 S4,14 000| 000| 28,05 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 0,00 0,00 0,00 000| 0,00 37,40 2805 000| 000| 935| 0,00 000| 14,02 0,00 0,00 inteligente și integrate pe piața europeană a renovărilor de clădiri -NeZeR p Lucrări noi 2731054) _753631| 1977423) _12.838,08| _2,818,12| 6.628,45) 4.687,83) 338,06 0.00 0.00 0.00 0,00) 0.00 0,00 0.00 000| 000| 2731054] 12.838,08| 2.818,12) 6.628,45) 468783) 338,06) 000| 0.00 000 000 “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a biocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 de euro/lună” cod SMIS 48188 (B-dul C. Aradului nr.12, bl 5.643,88 105,14 5.538,74 2.612,08 573,38 1.843,81 530,91 83,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.643,88 2.612,08 373,38| 1.843,81 530,91 83,70 0,00 0,00 0,00 0,00 A3; B-dul C. Aradului nr. 15, bl 3A; b-dul C. Aradului nr.27, bl4C2; b-dul LC. Bratianu nr. 5; B-dul L. Rebreanu nr,150; B-dul C. Torontaluiui nr.15, Se. A*B+C)

BUGET LOCAL BUGET LOCAL DENUMIREA OBIECTIVULUI sot finantare financare alte surse lizibil neeligibil A elizibil AVANS Credife finentare MAT TVA elisibil AVANS Credite eligibil inclusiv TVA TVA eligibil 2015 eligibil inclusiv eligibi 2016 TVA 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 13 44 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului de obstretica ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de 10,339,77 7.198,67 1.100,98 000 169,37 4341 2.027,34 0,00 0.00 000 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Urgenta Timisoara SMIS 26136, HCL 333/2015 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 0,00. 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00; 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte 0,00 2,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 000| 0,00 0,00 0,09 9,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [Politica Culturală ca instrurnent pentru Dezvoltarea Regională și a Comunității HCL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181/24.04.2012 (IPA) [67:02:05:03-Întreținere grădini parcuri —— — fe n i fo m m mn n m mm m e nr m rr | zone verzi, baze sportive și de agrement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 000| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 09,00 [O abordare inclusa de la egal la egal, a |pomurbatiilor si agiomerarii urbane largi, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (pentru participarea la Conventia Primarilor - ICONURBANT, CIP - IEE - 2010, nr.271380 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00: 0.00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 A. Lucrări în conţinuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 Reabilitare cladire pentru persoane in T dificultate (str.Plavosin nr.21) HCL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130/28.09,2012 [Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati „Podul Lung” Timișoara HCL, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09,00 0,00 0,00 [293/2011 Reabilitarea Serviciului pentru Protectia |Copilului si Familiei str. Platanilor nr.2 HCL, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234201 POR. 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00, 0,00 9,00 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00: 0,00 0,00 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru [ozvoltarea unui Centru Social de Urgenta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pentru Persoane fara Adapost, situat in Timisoara, str Telegrafului nr.8 HCL, 288/03.08.2011 [Capitolul 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 35.402,09. 18,676,64 4.085,89 0,00 473,53 6.587,27 5.578,76 9.093,69 0,00! 37,40 24,05 0,00 9,35 0,00 0,00 0,00 0,00 70.02.03 Loeyinţe 37,40 28,05 0.00 0.00 9,35 0,00 0,00 0,00 0,00) 37,40 28,05 0,00 935 0,00 0,00 0,00 0.00 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe 37,40 28,05 0,00 0,00 9,35 0,00 0,00 0,00 0,00 37,40. 28,05 0,00 9,35 0,00 0,00 0,00 0,00 A.Lucrări în continuare 37,40 28,05 000 2,00 9,35 0,00 0,00 0,00 0,00 37,40 28,05 0,00 5,35 0,00 0,00 9,00 0,00 Promovarea unor măsuri NZEBR de iri i " ie" renovare a clădirilor în sistem "o energie”, 3740 28,05 0,06 0,00 9,35 0,00 0,00 0,00 0,00 37,40 28.05 0,00 935 0,00 0,00 0,00 0,00 inteligente şi integrate pe piața europeană a renovărilor de clădiri -NeZeR B. Lucrări noi 0,00 0,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 “Sprijinirea investiţiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 de euro/lună” cod SMIS 48188 (B-dul C. Aradului nr.12, bl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 A3; B-dul C. Aradului nr. 15, bl 3A; b-dul C. Aradului nr.27, bl4C2; b-dul LC, Bratianu nr. 5; B-dul L. Rebreanu nr.150; B-dul C. Torontalului nr.l5, Sc. AYB+C)

— food SMIS-48190-(B-dul-E-Torontalului-—--| DENUMIREA OBIECTIVULUI valoare totala cu TVA valoare totala fara TVA total TVA finantare UE finantare stat buget local sume cheltuite anterior anului 2014 alte surse eligibil neeligibil inclusiv TVA TVA eligibil sume cheltuite în implementa re finantare UE finantare stat alte surse eligibil neeligibit inclusiv TVA TVA eligibil TOTAL 2014 "| (fara avans) finantare UE finantare stat alte surse BUGET LOCAL CREDIT IFC cheltuieli eligibile neeligibil inclusiv TVA TVA eligibil AVANS 2014 Avans pentru derulare Contribitie proprie 10 11 “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu m venit mediu sub 350 de euro/lună”- faza 4, cod SMIS 48191 Sagului nr.83 bL9 sc. C. Sagului nr.1-3-5; B-dul 16 Decembrie 1989, nr.79, sc. A+rB+C: C. Sgului nr. C. Sagului vr.38, bl. 15B; Capului nr.52) 8.816,09 7.109,75 1.706,34 “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună”- faza 3 - nr.23A, Sc, A+B+C; str. Brandusei nr. 14, Sc A+B; B-dul C. Martirilor 1989 nr.23; C. Aradului nr.97, Sc. A+B, B-dul L.Rebreanu nr. 141, C, Sever Bocu bl. B 57) —— di -—— 10714 2137034 4.112,64 902,78 2.087,02 1671.81 41,84 0,00 0,00 0,00 12 0,00 0,00 13 14 5,00 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0,00 0,00 0,00 8.816,09 4.112,64 902,78 2.087,02 1.671,81 41,84 0,00 000 0,00 0,00 ——2:148;07|-- 87320 5574 — 00 ——-000[. ——--0;08| |—----0;00 —-0;08 |--— 0,0 -——-0,001|- —— 447748 — 2148507 471553 -—873;20 —-0,00[... 0,00 —0,00 “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună”-faza 2” Cod SMIS 48189 (str. Ana Ipătescu nr. 29, bl. T22, Calea $agului nr. 72-78, str. Simion [Bărnţiu, nr. 63/A, B-dul Take Ionescu nr. 63, B-dul Take Ionescu nr. 43, B-dul Take Ionescu nr. 37, Calea Șagului nr. 35-37, Calea Șagului nr. 53-55)” 8.373,09 108,14 8.264,95 3.965,29 870,43 1,768,68 1.611,91 156,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.373,09 3.965,29 870,43 1.768,68 L611,91 156,78 0,00 0,00 0,00 0,00 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor și dezvoltării comunale 162.321,91 131,315,57 31.006,30 88,387,15 19.337,70 609,73 14.998,56 9.667,43 29,321,24 25.513,28 10,472,80 2.285,12 277,04 6.582,20 1.244,75 4.651,37 3.298,67| 101.542,09 59,277,64 12.966,68 332,69 2.719,63 923,65 2.826,60 1,359.00 23.859,55 22,495,20 A. Lucrări în continuare 162.321,91 131,315,57 31.006,30 88,387,15 19,337,70, 609,73 14.998,66 9.667,43 29,321,24 25,513,28 10,472,80| 2.285,12 277,04 6.582,20 1.244,75 4.651,37 3.298,67| 101.542,09 59,277,64 12,966,68 332,69 2.719,63 923,65 2.826,60 1,359,00 23.859,55 22,495,20 [Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010 49.207,39 39,759,44 9.447,95 21.961, 6.143,50 0,00 696,15 6.140,58 8.259,45 1,355,83 885,28 194,47 0,00 22,04 1,03 253,01 2.544,22 32.53621 21.136,49 4.642,95 0,00 67,69 0,00 806,31 0,00 9.311,77 5.882,77 [Reabilitare spatii publice din centrul istorie al orasului Timisoara (CETATE ), HCL 355/2010 65.588,18 53.005,71 12.582,47 42.034,81 9.233,53 0,00 1.046,29 718,04 12.555,51 6.031,50 3.928,60| 862,97 0,00 97,9 0,00 1.162,14 0,00 39.487,34 25.403,56 5.590,75 0,00 1,07 0,00 8,93 0,00 10.555,18 8.483,03 Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbravita-Incubator de afaceri, HCL 302/2010 3.559,84 2.881,44 678,40 999,95 219,50 609,73 609,73 535,56 585,37 1.405,24 454,34 99,73 277,04 277,04 31,09 266,00 0,00 2.154,62 545,61 11977 332,69 332,69 304,48 319,38 0,00 0,00 0,00 Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL, 425/2010 19,159,21 15,502,87 3.656,32 5.918,00 1.299,07 0,00 1.217,07 1.260,88 3.464,19 15.280,82 4725,62 1.037,33 0,00 5.762,96 988,69 2.766,22 32,95 3.878,37 1.192,37 261,74 0,00 1.454,11 22,18 697,97 0,00 0,00 0,00 Centru Regional de Competente si [Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul | Automoțive, HCL 179/2012 12.625,32 10.193,19 2432.11 4.023,13 883,13 0,00 4.906,26 457,80 2.355,00 1.088,75 289,51 63,56 0,00 353,07 213,38 169,23 721,50 11.536,56 3.733,62) 819,57 0,00 508,90 19,89 244,28 0,00 1.821,27 6.210,30 [Modernizarea statiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Crestere [Timisoara HCL 218/2012 7.489,23 6.049,65 1.439,58 4.542,53 997,83 0,00 113,07 491,31 1.344,49 139,73 91,86 20,18 0,00 2,28 0,00 0,00 7.423,90 4.450,67| 977,65 9,00 0,22 74,40 1,86 0,00 2.171,33 1.919,10 Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Timisoara HCL, 408/13.12.2012 3.999,74 3.230,27 769,47 2.354,52 361,14 0,00 63,59 63,26 757,23 5893 31,35 6,88 0,00 0,78 10,56 9,36 0,00 3.940,79 2.523,17 55425 0,00 62,80 52,70 147,87 1.242,14 0,00 0,00 Speeding every european digital SEED HCL 37/2012 693,00 693,00 0,00 346,50 0,00 0,00 346,50 0,00 0,00 132,48 66,24 0.00 0,00 66,24 0,00 0,00 0,00 584,30 292,15 0,00 0,00 292,15 0,00 0,00 116,86 0.00 0,00 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 2.056,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00; 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295,06 1.188,19 0,00 0,00 0,00 1.188,19 0.08 0,00 0,00 0,00 0,00 74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 2.056,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295,06 1.188,19 0,00 000 0,00 1.188,19 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 2.056,41 000 0,00; 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295,06 1.188,19 0,00 000 0,00 1.188,19 0.00. 0,00 0,00 0,00 0,00 Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Timis (proiect Aquatim) HCL 364/2010 2.056,41 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295,06 1.188,19 0,00 0,00 0,00 1.188,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 81,02 Combustibili si energie 254.081,48 205.056,85 49.024,63 95.351,43 85.816,29 0,00 9.535,15 17.785,70 45,592,91 237.376,02 91.075,43 81.821,29 000 8.927,15 13.164,13 42,388,02 0,00 16.705,47 0,00 000 5,00 608,00 4.621,57 198,89 0,00 0,00 11.277,01 81.02.06 Energie termică 254.081,48 205.056,85 49.024,63 95.351,43 85.816,29 0,00 9.535,15. 17785,70 45,592,91 237,376,02 91.075,43 81.821,29 0,00 8.927,15 13.164,13 42.388,02 0,00 16.705,47 000 0,00 0,00 608.00 4.621,57 198,89 00 000 11.277,01

DENUMIREA OBIECTIVULUI finantare UE finantare stat alte surse BUGET LOCAL eligibil neeligibil inclusiv TVA TVA eligibil AVANS 2015 Credite finantare UE BUGET LOCAL finantare stat eligibil neeligibil inclusiv TVA TVA eligibili AVANS 2016 Credite 0 29 30 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru fomi venit mediu sub 350 de euro/lună” - faza 4, |cod SMIS 48191 (C.Sagului nr.83.bl.9,sc. C, Sagului ur, 1-3-5; B-dul 16 Decembrie 1989, ur. 79, so. A+ Sgului nr. Sagului 1 C.Sagului nr.52) cuun “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună”- faza 3 - nr.23A, Sc, A+B+C, str. Brandusei nr.14, So A+B; B-dul C. Martirilor 1989 nr.23; C. Aradului nr.97, Sc. A+B; B-dul L.Rebreanu nr. 141; C, Sever Bocu bl, B 57) cod-SMIS-48190-(B-dul S-Torontalului—--|----———0,00|- -———0;00 -—-0;00 — 0:00 0500 —-——0;00 ——— 0:00 —0;00 —— 12,06 — 000 ——-0;00 ——0;00 0:00 -— 10,00 |-_—-— 0,00 -— 0,00. “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună”-faza 2” |Cod SMIS 48189 (str. Ana Ipătescu nr. 29, bl. T22, Calea Şagului nr. 72-78, str, Simion Bărnţiu, nr. 63/A, B-dul Take Ionescu nr. 63, B-dul Take Ionescu nr. 45, B-dul Tale Ionescu nr. 37, Calea Șagului nr, 35-37, |Calea Șagului nr. 53-55)” 0,00 09,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.02.50. Alte servicii în domeniile locuinţelor; serviciilor și dezvoltării comunale 35.364,69 18.648,59 4.085,89 464,18 6.587,27 5.578,76 5.093,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00: 0,00 0,00 000 |A. Lucrări în continuare 35.364,69 18.648,59 4.085,89 464,18 6.587,27, 5,578,76 5.093,69: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010 15,315,35 5.945,94 1.306,08 148,00 6.139,55 1775,7%8 2.900,81 0,00 0,00 [Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orasului Timisoara (CETATE ), HCL 355/2010 20.049,34 12.702,65 2779,81 316,18 447,72 3.802,98 6.192,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbravita-incubator de afaceri, HCL 302/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Centru Regional de Competente si [Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul Autornotive, HCL 179/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [Modernizarea statiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Crestere [Timisoara HCL, 218/2012 0,09 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00; 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Timisoara HCL, 408/13.12.2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Speeding every european digital SEED HCL 37/2012 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 868,23 0,00 0,08 368,23 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 [74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 868,23 0,00 0,00 868,23 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 000 0,00 A- Lucrări în continuare 868,23 0,00 0,00 868,23 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 [Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Timis (proiect Aquatim) HCL 364/2010 868,23 0,00 0,00 868,23 09,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [Capitolul 81.02 Combustibili si energie | 000 0,00 0,00 0,00 0,00 000 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 81.02.06 Energie termică 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BUGET LOCAL CREDIT IFC buget local sume cheltuite anterior anului 2014 DENUMIREA OBIECTIVULUI valoare | valoare rai sume TOTAL mini totala cu | totala fara | totat TVA | | Mare [aie surse nicio | uter | TVA | choltuitein] finantare | finantare | alte | ya 204| ee |attesurse | hotii | “IEI TVA | AVANS pentru Contribitie TVA TVA ese VA eligibil | implementa] UL stat surse | eligibil | inclusiv |. alibi (fara avans) eligibile | “ra, | eligibil | 2014 | derulare | proprie re TVA Ia 0 1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 1 12 13 14 15 16 18 19. 20 n 2 23 24 25 26 FI A. Lucrări în continuare 254.081,48| 205.056,85| _49.024,63| _95.351,43| _85.816.25| 000| 9.535,15| 17.785,70| 45.592,91] 237.376.02| _91.075,43] 81.821,29| 0,00] 8.927,15] 13.164,13| 12.388,02 0,00 __16.705,47 0.00 0.00 0,00] 608.00] 4.621,57] 19889] 0.00 000| 1.277,01 IRetehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformiri I& nomnele de protecția| 254 ag] 205.05685| 4902463| 95351f3| 000| 17.785.70| 23737600| 9107545| 8271S| 4238GD2| 1GTOSAT 0,00 0,00) 000| 608,00] 4621,57| 198,89| 0,00 0,00| 11277.01 mediului privind emisiile poluante în aer şi |pentru creşterea eficienței în alimentarea cui căldură urbană - HCL 347/29.09.2009 Capitolul 84.02 Transporturi 187,804,21 151.748,24| _36.055,98| 138,637,77| _30,417,75| 59421) 2.961,80] _427,01| 14.765,67| _27.423,69| 17.681,65| _3.880,6G| 000| _443,84| 401,53) 5.016,01 0,00| 15542021] 116.976,39| 25.681,00| _588,71| 114,46 0,00) 1.009,73 0,00) _39.961.80|_11.049,92, 84.02.03 Transport rutier 187,804,21| 151,748,24| _36.055,98) 138.637,77| _30,417,75| _594,21| _2.961,80| 427,01] 14.765,67| 27.423,69| 17.681,65| 3.880,66| 000| 443,84| __401,53| 5.016,01 0,00) 155.420,21| 11697639| 25.681,00| 58871) 11446 0,00|_1.009,73 0,00) _39.961,80| _11.049,92 84.02.03.02 Transportul în comun 110,530,91| _89,285,98| _21.244,93| _88.558,33| _19.417,10) _59421| 1.716,27 245,00 000| 1.055,74 670,81 143,99 0,00 2142 219,82 0,00 0,00) 104.51486| _83.907,79| 18.417,02| 588,71 2947) 0,00 0,00 0,00) _39.961,80| 1.571,87 | A. Lucrări în continuare 85.905,01| _69.403,52| _16.501,49| _68.820,77| _15.081,46| 308,62] 1.454,91 239,25 0,00 959,90) 598,42] 128,09] 0,00 1962] 213,77 0,00 0,00] 8483514] _68.139,87| 14953,57| 303,12) 21,99 0,00 0,00 0,00| _32.031.80| 1.416,79 Trafic managernent si supraveghere video [HCL 98/14.09.2012 TITI TITI AZ I0236| 3530762) EAST 33109512) 77720000 TOT TOD 3] TITI TITI 0 TATA TOO] TI 1350693 3493735] TO74A7 000| 000] 0:00] — -0,00|——17:285;00 89551 [Extindere rețea troleibuz Dumbrăvița KAccesibilizarea zonei prin extinderea rețelei de troleibuze Timişoara — Dumbrăviţa) HCL 87/28.02.2012 17228,69| _13.914,13 3.314,56] _13.813,25 3.03428| 303,12 40,70 37,34 0,00 219,07 146,02 32,08 0,00 3,63 37,34 000 0,00) _17.009,62| _13.667,23| 3.002,20 303,12 0,00 0,00 0,00 0,00 5.630,00 37,07 [Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe str.Stefan cel Mare din 24695,62| 4.732,19| 19.734,64| 433498 000| 49123 134,77 0.00 465,01 265,34 5828| 0,00 662| 13477 0,00 0,00| 24.230,61| 19.469,30| 4.276,70 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 9.116,80| 484,6l municipiul Timisoara HCL 97/14,09.2012 |Adressing Challenges Sustainable Mobility [Planning CHALLENGE B. Lucrări noi 24625,90| _19.882,46 4.743,44 19.737,56| 4.335,64 285,59 261,36 5,78; 0,00 95,84 72,39 15,90 0,00 1,80 3,75 0,00 000| _19,679,72| _15.767,92| 3.463,65 285,59 748| 0.00 21834) 218,34 000| 163,76 000| 550| 49,08 0,00 0,00 20,39 15,29 000| 000 5,10 0,00 000| 0,00 8798 65,99 000| 000| 2199) omo| 000| 000 0,00 0,00 000 000| 7.930,00| 155,08 [Extindere rețea troleibuz Ghiroda KAccesibilizarea zonei prin extinderea rețelei | 24.625,90| 19.882,46 474344) 19,737,56 4335,64| 285,59 261,36 5,75 0,00 95,84 7239 15,90 0,00 1,80 5,75 0,00 0,00| 19.679,72| 15.767,92| 3.463,65) 285,59 148 0,00 0,00 000| 7.930,00 155,08 |de troleibuze Timişoara — Ghiroda) 34:02,03.01 Drumuri si poduri 68.991,74| _55.768,87| _13.222,87| _4470131| 9.819,27) 000| _1111,66| 182,01) 13.177,49| _23.32526| _15.033,92| 330241) 000| _37321| 182,01| 4.433,71 0,00) _15.666.48| _29.667,39| 6.516,86 0,00 0,33 0.00 3,85 0,00 0,00) 9.478,05 A Lucrări în continuare 68.991,74| _55,768,87| _13.222,87| 44701,51| _9,819,27| ___0,00| _1.111,66| 182.01] 13.177,49| _23.325.26| _15.033,92| 3.302,41] _0,00| 373,21 182,01[ 443371 000| _45.666,48| _25.667,39| 6SIG86| 000 033| 000 385| 000 0.00] 9.475,05 [Amenajare Complex rutier zona 3 3,85 0,00 0,00| 5.478,05 Michelangelo etapa I HCL356/2011 68.991,74| 35,768,87) 13.222,87| 44.701,31 9.819,27 0,00| 1.111,66 182,01] 13.177,49) 23.325,26| 15.033,92| 3.302,41 0,00 37321 182,01 443371 0,00| 45.66648| 29.66739) 6.516,86 0,00 0,33 0,00 E i 84.02.03.03 Străzi 8.281,56 6.693,39 1.588,18 5.378,13 1.181,38 0,00, 133,87 0,00| 1.588,18. 3.042,69 1.976,92 434,26 0,00 49,21 0,00 582.30 0,00 5.238,87 3.401,21 747,12 0,00 84,66 0,00| 1.005,88 0,00 5,00 0,00 A. Lucrări în continuare 8.281,56 6.693,39 1,588,18 5.378,13 1.181,38 0,00 133,87 0,00) 1.588,18 3.042,69 1.976,92 434,26 0,00 49,21 0,00 382,30 0,00 5.238,87 3.401,21 747,11, 0,00 84,66 0,00| 1.005,88 9.00 0,00 0,00 [Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si Spl. T. 8.281,56 6.693,39 1,588,18 5.378,13 1.181,38 0,00 133,87 0,00 1,588,18 3.042,69 1.976,52 434,26 0,00 49,21 0,00 582,30 0,00 5.238,87 340121 747,12 0,00 84,66 000| 1.005,88 0,00 0,00 0,00 Viadimirescu HCL 405/2011

BUGET LOCAL BUGET LOCAL DENUMIREA OBIECTIVULUI icibi finanta "* | alte surse |_ eva tuba AVANS | Credite finanta "tit erinib] AVANS | Credite eligibli eligibil inclusiv TVA TVA eligibi) 2015 eligibil inclusiv gi 2016 TVA 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 4 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00; 0,00 0,00 0,00 0,00 [Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în| Vederea conformării la normele de protecția 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mediului privind emisiile poluante în aer şi. [pentru creşterea eficienței în alimentarea cul căldură urbană - HCL, 347/29.09.2009 Capitolul 84.02 Transporturi 4.938,31 3.963,23 856,09 0,00 118,99 0,00 0,00 0,00 5,00 22,00 16,50 0,00 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 84:02.03 Transport rittier 453831) 3.063,23) 85609 0,00 118,99 0,00 0,00) 0,00 0,00 22,00 16,50, 0,00 5,50 0,00 0.00 0,00 0,00 84.02.03.02 Transportul în comun 493831 3.963,23 856,09 0,00 118,99 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 16,50 0,00 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 87,97 65,98 0,00 0,00 21,99 0,00 0,00 0,00. 0,00 22.00 16,50 0,00 5,50 0,00 000 0,00 0,00 Trafic management si supraveghere video HCL DEI 092012 | ——0:00|-——-0:00]-— --0;00|-—0:00[-----—--—-0:00|--—0;00|—-—0;00|--— 0:00 0;00]-———0;00|—_—— 0:00 0,00[. Extindere reţea troleibuz Dumbrăvița (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei |de troleibuze Timişoara — Dumbrăvița) HCL 87/28.02.2012 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 [Reabilitare linii de tramvai si modernizare frame stradale pe str.Stefan cel Mare din 0,00 municipiul Timisoara HCL 97/14.09.2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dressing Challenges Sustainable Mobility O 0,00 0,00 9,00 [Planning CHALLENGE 87,97 65,98 0,00 0,00 21,99 0,00 09,00 0,00 0,00 22,00 16,50 9,00 5,50 0,00 A i B. Lucrări noi 4.850,34 3.897,25 856,09 0,00 97,00: 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [Extindere rețea troleibuz Ghiroda KAccesibilizarea zonei prin extinderea reţelei 4.850,34 3.897,25 856,09 0,00 97,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 de troleibuze Timişoara — Ghiroda) 8402.03.01 Drumuri si poduri 0,00, 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 0.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 000 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 009 0,00 0,00 0,00 Amenajare Complex rutier zona 0,00 9,00 0,00 0,00 [Michelangelo stapa I HCL356/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 i A 84.02.03.03 Străzi 0,0 0,00 0,00 9.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00; 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 [Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si Spl. T. 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vladimirescu HCL 405/2011 VICEPRIMAR DIRECTOR DIRECTIA DEZVOLTARE SEF SERVICIUL P.F.I. SEF SERVICIUL P.E.L.R.N Ing. Dan DIACONU Arh.Aurelia JUNIE Ing.Magdalena NICOARA Ing.Gabriela BICA

Atasament: Referat.pdf

FO 53-01, Ver. 2

ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DEZVOLTARE NICOLAE ROBU SERVICIUL PROIECTE CU FINANŢARE LOCALĂ, REGIONALĂ ŞI NAŢIONALĂ Biroul Generare Proiecte F.L.R.N. Nr. SC2014- 26406/6.10.2014

REFERAT privind modificarea bugetului prevăzut pentru Progamul Multianual de Dezvoltare 2014-2017

al Municipiului Timişoara Prin HG nr. 998/2008 Municipiul Timişoara, a fost desemnat unul dintre cei 7 poli naţionali de creştere în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională în vederea asigurării creşterii economice şi creării de locuri de muncă. Pentru încurajarea dezvoltării polilor de creştere au fost alocate fonduri nerambursabile prin Axa prioritară 1 ,,Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” a Programului Operaţional Regional (POR) al cărui obiectiv general îl reprezintă creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului. Pentru accesarea fondurilor nerambursabile prin Axa prioritară 1, Municipiul Timişoara a elaborat Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de creştere Timişoara (PID), care împreună cu lista proiectelor prioritare au fost avizate de către Comitetului de Management pentru Coordonarea instrumentelor structurale (C.M.C.) prin Decizia nr. 7 din data de 17.05.2010. Implementarea planurilor integrate de dezvoltare urbană pe termen mediu sau lung, are ca scop regenerarea arealelor urbane (zone de acţiune urbană), clar delimitate spaţial în cadrul oraşelor, cu impact atât asupra dezvoltării de ansamblu a oraşului, cât şi a zonei înconjurătoare. PID este un document de planificare pe termen mediu a dezvoltării Polului de creştere Timişoara care, pe baza analizei diagnostic, propune strategia de dezvoltare pe termen mediu şi planul de acţiune pentru implementarea acesteia. Planul de acţiune cuprinde proiecte a căror realizare au un impact major în atingerea obiectivelor strategice. Dorinţa generală desprinsă din PID este dezvoltarea unei zone moderne si atractive, cu un confort urban unitar la nivelul polului, plăcută atât pentru locuitorii ei, cât şi pentru turişti, oamenii de afaceri si investitori, dinamice din punct de vedere economic, iar scopul final este îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor. Concentrarea populaţiei, a principalelor activităţi economice şi culturale ale regiunii în Timişoara, precum şi faptul că oraşul este un important nod de transport multimodal conferă acestuia rolul de principal centru polarizator, nu numai al zonei sale de influenţă, ci şi al întregii regiuni de vest a României. Nivelul de dezvoltare al regiunii vest este direct influenţat de gradul şi dinamica de dezvoltare a Timişoarei, prin multitudinea de funcţii de grad superior pe care oraşul, ca nucleu al polului le îndeplineşte, acesta acţionând ca centru de creştere economică.

FO 53-01, Ver. 2

Însă, pentru asigurarea dezvoltării economice durabile, dinamice şi competitive este necesară atragerea de fonduri nerambursabile de către autorităţile administraţiei publice locale, în vederea reabilitării, modernizării şi reorganizării zonelor reprezentative ale oraşului. În acest sens, au fost adoptate, succesiv, mai multe hotărâri de consiliu local privind aprobarea bugetului multianual al Municipiului Timişoara pentru proiectele cu finanţare internaţională. În urma modificărilor intervenite în cadrul bugetului multianual, amintit mai sus, ca urmare a elaborării Programului de Dezvoltare 2013-2016, s-a adoptat HCL nr. 286/30.05.2013 privind aprobarea Programului Multianual de Dezvoltare 2013-2016 al Municipiului Timişoara, revocat şi înlocuit prin HCL nr.388/05.07.2013. În urma elaborării Programului Multianual de Dezvoltare al Municipiului Timişoara pentru perioada următoare, 2014-2017, se impune adoptarea unei noi hotărâri de consiliu local prin care să se aprobe modificarea Programului Multianual de Dezvoltare 2014-2017, structurat după cum urmează: Investiţii din fonduri alocate de la bugetul local 2014 şi estimări 2015-2017 (Anexa 2).

Totodată, este necesară modificarea Programului Anual de Dezvoltare 2014 al Municipiului Timişoara – Proiecte cu Finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile (Anexa 1). Având în vedere cele expuse mai sus,

Propunem : - Se aprobă modificarea bugetului prevăzut pentru Programul Anual de Dezvoltare 2014 al Municipiului Timişoara – Proiecte cu Finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile Postaderare, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; - Se aprobă modificarea bugetului prevăzut pentru Programul Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timişoara, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Secretar Jur. Ioan Cojocari Director executiv Direcţia Dezvoltare Director executiv Direcţia Economică Arh. Aurelia Junie Ec. Smaranda Haracicu Şef Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională Şef Serviciul Proiecte cu F.L.R.N. Ing. Magdalena Nicoară Ing. Gabriela Bica Şef Biroul Generare Proiecte cu F.L.R.N. Ec. Daniela Ghinea Întocmit, Cons. Maria Pantić- Telbis Avizat juridic Cons. Juridic Daniela Ştefan