keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 87/11.03.2014 privind aprobarea Programului Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timişoara

11.03.2014

Hotararea Consiliului Local 87/11.03.2014
privind aprobarea Programului Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-5907/06.03.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr.962/09.06.2010 privind necesitatea absorbţiei fondurilor nerambursabile aferente POR 2007-2013, Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.137/27.04.2010 de aprobare a Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.(2), lit. b), alin. 4, lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Programul Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timişoara, conform Anexei 1 şi Anexei 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 388/05.07.2013 privind aprobarea Progamului Multianual de Dezvoltare 2013-2016 al Municipiului Timişoara - Rectificare 1.

Art.3:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
VASILE RUŞEŢ
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: ATTPEH2F.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ ANEXA 2 MUNICIPIUL TIMIȘOARA APROBAT DIRECȚIA DEZVOLTARE PRIMAR, Nicolae ROBU PROGRAM DEZVOLTARE 2014-2016 PROIECTE CU FINANŢARE EXTERNĂ NERAMBURSABILĂ buget local sume cheltuite anterior anului 2014 Facturi BUGET LOCAL emise în UTE TOTAL DENUMIREA OBIECTIVULUI SEE LEE ieibi sume anul 2013 finantare | finantare | alte ligibil Credite d totala cu | totala fara | total TVA Apa BE altesurse| | Pedlisibil | Tva | cheltuite in | finantare | finantare neeligibil | ru | si platite 2014 UE stat | surse | cheltuieli AR TVA | AVANS TVA TVA sfişiuil E eligibil |implementa| UE stat |. | eligibil | inclusiv in | (fara avans) eligibile | "ya | eligibil | 2014 re anterior TVA 2014(inclu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [TOTAL GENERAL I 627.7145,49| 506.892,53| 118.796,62| 337.875,25| 138.521,58| 1.211,98 147.886,27 294.229,10| 121.655,57| 88.499,64| 277,04| 16.011,54| 14.888,77| 52.677,15| 3.723,22] 300.488,18| 193.533,17| 45.089,61| 921,40 53.924,00 85.163,93 | 7.020,00 [TOTAL GENERAL II 627.145,49| 506.892,53| 118.796,62| 337.875,25| 138.521,58| 1.211,98| 27.924,47| 28.259,96| 91.701,84| 294.229,10| 121.655,57| 88.499,64| 277,04| 16.011,54| 14.888,77| 52.677,15| 3.723,22] 300.488,18| 193.533,17| 45.089,61| 921,40| 13.720,94| 6.783,91| 33.419,15| 85.163,93| 7.020,00 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 603.119,59| 487.010,07| 114.053,18| 318.137,69| 134.185,94| 926,39| 27.663,11| 28.254,21| 91.701,84| 294.133,26| 121.583,18| 88.483,74| 277,04] 16.009,74| 14.883,02| 52.677,15| 3.723,22] 280.808,46| 177.765,25| 41.625,96| 635,81| 13.558,38| 6.783,91) 33.419,15| 73.233,93| 7.020,00 LUCRĂRI NOI -B 24.625,90| _19.882,46| _4.743,44| 19.737,56| _4.335,64| 285,59 261,36 5,15 0,00 95,84 12,39 15,90 0,00 1,80 5,75 0,00 0,00| _19.679,72| _15.767,92| _3.463,65| 285,59] 162,56 0,00 0,00|_11.930,00 0.00 [TOTAL GENERAL CHELTUIELI 627.745,49| 506.892,53| 118.796,62| 337.875,25| 138.521,58| 1.211,98] 27.924,47| 28.259,96| 91.701,84| 294.229,10| 121.655,57| 88.499,64| 277,04) 16.011,54| 14.888,77| 52.677,15| 3.723,22) 300.488,18| 193.533,17| 45.089,61| 921,40| 13.720,94| 6.783,91| 33.419,15| 85.163,93| 7.020,00 din care pe capitole Capitolul 65.02 Învăţământ 194,00 136,45 37,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 64,90 9,66| 0,00 0,44 0,00 0,00 0.00 0,00 65.02.04 Învățământ secundar 194,00 156,45 31,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 64,90 9,66| 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 65.02.04.02 Învățământ secundar superior 194,00 156,45 37,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 64,90) 9,66| 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0.00 A. Lucrări în continuare 194,00 156,45 37,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 64,90| 966| 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 Dezvoltarea schimburilor educaționale, sociale și culturale şi recunoaşterea [asemănărilor şi diferențelor dintre tineri 69.00 55,65 13,35 47,00 0,00 22,00 18,70 2,86| 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 Colegiului National C.D.Loga Timisoara HCL161/23.10.2012 Dezvoltarea schimburilor educaționale, sociale şi culturale și recunoaşterea [asemănărilor şi diferențelor dintre tineri 125,00 100,81 24,19 72,00 0,00 33,00 46,20 6,80) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lic. Teoretic D. Obradovici Timisoara HCL 161/23.10.2012 Capitolul 66.02 Sănătat Apis is 6.979,17) 6.979,17 000| 5.908,64 903,67 8,04 130,99 27,83 -0,00 50,56 42,97 6,58 0,00 1,01 0,00 0,00 0,00 6.928,61| 5.865,66 897,10| 000| 129,98 27,83 8,04 0,00 0,00 66.02.06 Spitale 6.979,17) 6.979,17 0,00| 5.908,64 903,67 8.04 130,99 21,83 0,00, 50,56 42,97 6,58 0.00 1,01 0,00 0.00 0.00 6.928,61 5.865,66 897,10) 0,00 129,98 21,83 8.04 0,00 0,00 A- Lucrări în continuare 6.979,17) 6.979,17 0,00| 5.908,64 903,67 8,04 130,99 27,83 0.00 50,56 42,97 6,58 0,00 1,01 0.00 0,00 0.00 6.928,61 5.865,66 897,10| 000| 129.98 27,83 8.04 0.00 0,00 Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de 6.57739| 6.571,39 000| 5.567,13 851,44| 0,00 130,99 27,83 0,00 50,56 4297 658| 0,00 101 0,00 0,00 000| 6526,83| 552415| 84487| 000| 12998| 2783 0,00 0,00 0,00 diagnosticului antenatal al malformatiilor fetale in aria Timisoara-Varset HCL 184/24.04.2012 Prenatal Diagnosis Networek 401,78 401,78 0,00 341,51 5223) 804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401,78 341,51 52,23 0,00 0,00 0,00 8,04 0,00 0,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 498,65 463,81 34,84 379,72 41,43 0.00 42,66 0,00 34,84 179,59 79.20 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 279,45 221,65 41,43| 0.00 16,37 0,00 0,00 0,00 0.00 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole și concerte 318,65 318,65 0,00 270,85 41,43 0,00 6,37 0.00 0,00 79.20 79.20 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 239,45 191,65 41,43| 0.00 637 0,00 0,00 0,00 0.00 A. Lucrări în continuare 318,65 318,65 0,00 270,85 41,43 0,00 6,37 0,00 0,00 79.20 79.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239,45 191,65 41,43] 0,00 6,37 0,00 0,00 0,00 0,00 Politica Culturală ca instrument pentru Dezvoltarea Regională şi a Comunităţii HCL 239,45 181/24.04.2012 (IPA) 31865 318,65 0,00 270,85 41,43 0,00 6,37 0,00 0,00 79.20 79.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191,65 41,43| 0.00 6,37 0,00 0,00 0,00 0,00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement 180,00 145,16 34,84 108,87 0.00 0,00 36,29 0,00 34,84 100,39 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 40,00 30,00 0,00) 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 180,00 145,16 34,84 108,87 0,00 0,00 36,29 0,00 34,84 100,39 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 40,00 30,00 0,00] 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O abordare inclusa de la egal la egal, a ponurbaților si aglomerarii urbane tari, 180,00 145,16 3484| 108,87 000| 000| 3629 000| 3484| 100,39 0,00 000| 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 40,00 30,00 000| 000| 1000 0.00 0,00 000| 0,00 pentru participarea la Conventia Primarilor - |CONURBANT, CIP - IEE - 2010, nr.271380 Capitolul 68.02 Asigurări și Asistenţa Socială 13.697,47| _11.067,30| 2.630,27] _9.126,40| 2.004,74 0,00 227,16 351,99| 1.987,18| _3.566,96| 2.303,52 505,99 0,00 5734 7836| __621,75| _129,49| 10.130,51 6.822,88| _1.498,74| 000| _169,83| 273,63] 1.365,43] 3.827,72 0,00 [68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 9.703,14] _7.839,43| _1.863,81| _6.532,81| 1.435,02 0,00 162,60| __351,99| 1.220,72] 3.499,93] 2.259,65 496,35 0.00 56,25 18,36| __609,32| 129,49 620321) 4.273,16 938,66| 000| 10636| 27363| _611,40| 2.583,80 0,00 A. Lucrări în continuare 9.703,14| _7.839,43| _1.863,81| 6.532,81] 1.435,02 0,00 162,60| _351,99| 1.220,72] 3.499,93] 2.259,65 496,35 0,00 56,25 18,36| __609,32| 129,49 620321| 4.273,16 938,66| 000| 10636| 27363] 611,40] 2.583,80 0,00 Reabilitare cladire pentru persoane in dificultate (str.Plavosin nr.21) HCL 2.741,16 130/28.09.2012 299520| 2.419,63 575,57| 2.404,46 528.17 0.00 59,84 273 0,00 248.05 19931 43,78 0,00 4,96 0,00 0,00 83,10 2.205,15 48439| 0.00 54,89 2,73 000| 1.080,88 0,00

BUGET LOCAL BUGET LOCAL DENUMIREA OBIECTIVULUI | “OTAL | finantare | finantare a | OUA | finantare | finantare necligibil 2015 UE E alte surse RIN neeligibil | AVANS | Credite 2016 IE n ui eg | AVANS Credite (fara avans) eligibil inclusiv TVA TVA eligibil 2015 (fara avans) sta! eligibil A TVA eligibil 2016 0 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43,00 [TOTAL GENERALI 48.263,63 22.639,87 4.941,98 0,00 13.626,78 9.093,69 7.055,00 6.114,40 44,55 0,00 14,85 0,00 6.055,00 TOTAL GENERAL II 48.263,63 22.639,87 4.941,98 0,00 1.460,75 6.587,27 5.578,76 9.093,69 7.055,00 6.114,40 44,55 0,00 14,85 0,00 0,00 0,00 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 43.413,29 18.742,62 4.085,89 0,00 1.363,75 6.587,27, 5.578,76 9.093,69 7.055,00 6.114,40 44,55 0,00 14,85 0,00 0,00 0,00 LUCRĂRI NOI -B 4.850,34 3.897,25 856,09 0,00 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL GENERAL CHELTUIELI 48.263,63| 2.639,87) 4.941,98 0.00 1.460,75] 6.587,27) _5.578.76| _9.093,69| 7.055,00 6.114,40 44,55 0,00 1485 0,00 0,00 0,00 din care pe capitole Capitolul 65.02 Învăţământ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.02.04 Învăţământ secundar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.02.04.02 Învăţământ secundar superior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dezvoltarea schimburilor educaționale, sociale şi culturale şi recunoaşterea asemănărilor şi diferențelor dintre tineri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Colegiului National C.D.Loga Timisoara HCL161/23.10.2012 Dezvoltarea schimburilor educaționale, sociale şi culturale și recunoaşterea asemănărilor şi diferențelor dintre tineri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lic. Teoretic D. Obradovici Timisoara HCL 161/23.10.2012 Capitolul 66.02 Sănătate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.02.06 Spitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta pentra imbunatatirea 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 diagnosticului antenatal al malformatiilor fetale in aria Timisoara-Varset HCL 184/24.04.2012 Prenatal Diagnosis Networek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (Capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Politica Culturală ca instrument pentru Dezvoltarea Regională şi a Comunității HCL 181/24.04.2012 (IPA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 O abordare inclusa de la egal la egal, a conurbatiilor si aglomerarii urbane largi, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pentru participarea la Conventia Primarilor - |CONURBANT, CIP - IEE - 2010, nr.271380 Capitolul 68.02 Asigurări și Asistenţa Socială 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si |copii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare cladire pentru persoane in dificultate (str.Plavosin nr.21) HCL 0,00 130/28.09.2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Facturi BUGET LOCAL buget local sume cheltuite anterior anului 2014 Ea IVI valoare valoare sume mul 2019 TO l igibil redii DENUMIREA OBIECTIVULUI totala ca |. totala total TVA finantare | finantare pl necligibil TVA cheltuite în | finahtare || finantare neclizibil true 2014 financare finantare Cre cheltuieli rail TVA AVANS Credite TVA TVA E st eligibil | inclusiv | |implementa| UE stat || SSI | inclusiv | EA în | (fara avans) ; eligibile | ya | | 2014 TVA re anterior TVA eligibil 2014(inclu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati „Podul Lung” Timişoara HCL 2.152,49 293/2011 5.162,56 4.171,27 991,29 3.319,68 72921 0,00 82,63 49,20 981,84 3.010,07 1.949,20 428,16 0,00 48,52 7,56 576,63 15,66 1.370,48 301,05 0,00 34,11 41,64 405,21 1.002,92 0,00 Reabilitarea Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei str. Platanilor nr.2 HCL 1.545,38 1.248,53 296,95 808,67 177,64 0,00 20,13 300,06 238,88 241,81 M1,14 2441 0,00 277 70,80 32,69 30,73 1.303,56 697,53 153,22 0,00 17,36 229,26 206,19 500,00 0,00 234/201 /POR 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 3.994,33 3.227,87 766,46 2.593,59, 569,72 0,00 64,56 0,00 166,46 67,03 43,87 9,64 0,00 1,09 0,00 12,43 0,00 3.927,30 2.549,72 560,08 0,00 63,47 0,00 15403) 1.243,92 0,00 A. Lucrări în continuare 3.994,33 3.227,87 766,46 2.593,59 569,72 0,00 64,56 0,00 166,46 67,03 43,87 9,64 0,00 1,09 0,00 12,43 0,00 3.927,30 2.549,72 560,08 0,00 63,47 0,00 15403) 1.243,92 0,00 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru Conti Sociale 399433| 322787 766,46| 2.593,59 569,72 0,00 64,56 000| 766.46 67,03 43,87 964| 0,00 1,09 0,00 12,43 000| 254972| 56008| 0,00 6347 000| 75403| 1.243,92 0,00 pentru Persoane fara Adapost, situat in 7 Timisoara, str Telegrafului nr.8 HCL 288/03.08.2011 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 162.434,10| _131.420,71 31.013,35| _88.471,29| _19.337,70, 609,73] 15.026,71 9.667,43| 29.321,24| 25.513,28) _10.472,80 2.285,12| 277,04 6.582,20| _1.244,75| 4.651,37 3.298,67) _109.760,74 59.305,69| 12.966,68| 332,69| 9.209,16| 1.835,40] 19.091,12| 31.540,88| 7.020,00 ONE 112,19 105,14 1.05 8414 000| 000| 28.05 0.00) 0,00 0.00 0.00 000| 0,00 0.00) 0.00 0,00 000| 8293.05 28.05. 000| 000| 124500) 0,00 000| 14,02] 7.020,00 |70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe 112,19 105,14 7,05 84,14 0,00 0,00 28,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.293,05 28,05 0,00 0,00) 1.245,00 0,00 0,00 14,02| 7.020,00 A.Lucrări în continuare 112,19 105,14 1,05 84,14 0,00 0,00 28,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.293,05 28,05 0,00 0,00) 1.245,00 0,00 0,00 14,02| 7.020,00 [Reabilitare clădiri istorice în Municipiul 8.255,65 0,00 000| 000| 1.235,65 0,00 0,00 0,00| 7.020,00 Timișoara (KfW) Promovarea unor măsuri NZEBR de renovare a clădirilor în sistem "o energie”, 112,19 105,14 7,05 84,14 000| 000| 2805 0.00 0.00 0,00 0,00 000| 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 3740 28,05 000| 0,00 935| 0,00 000| 1402| 0,00 inteligente și integrate pe piața europeană a renovărilor de clădiri -NeZeR 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării [comunale 162.321,91| 131.315,57| 31.006,30| 88.387,15| 19.337,70| 609,73| 14.998,66| 9.667,43| 29.321,24| 25.513,28| 10.472,80| 2.285,12| 27704| 6.58220| 1244,75| 4.651,37] 3.298,67| 101.467,69| 59.277,64| 12.966,68| 332,69| 7.964,16| 1.835,40| 19.091,12| 31.526,86 0,00 A+ Lucrări în continuare 162.321,91| 131.315,57| _31.006,30| _88.387,15| _19.337,70 609,73] 14.998,66| 9.667,43] 29.321,24| 25.513,28| 10.472,80 2.285,12| 277,04 6.582,20) _1.244,75| 4.651,37] 3.298,67) _101.467,69 59.277,64| 12.966,68| 332,69| 7.964,16| 1.835,40| 19.091,12| 31.526,86 0,00 Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 39.759,44 9.447,95| 27.967,71 6.143,50 0,00 69%,15| 6.140,58] 8.259,45 885,28 194,47 0,00 22,04 1,03 25301| 2.544,22 32.536,21 21.136,49| 4.642,95 0,00 526,11 0,00) 6.230,66| 10.311,77 0,00 352/2010 49.207,39 1.355,83 [Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orasului Timisoara (CETATE ), HCL 53.005,71 12.582,47| 42.034,81 9.233,53 0,00 1.046,29 718,04| 12.555,51 3.928,60 862,97 0,00 97,79 0,00| 1.162,14 0,00 39.487,34 25.403,56| 5.590,75 0,00 632,32 270,32| 7.590,39| 12.397,72 0,00 355/2010 65.588,18 6.051,50 Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbravita-Incubator de afaceri, HCL 302/2010 3.559,84 2.881,44 678,40 999,95 219,50 609,73 609,73 535,56 585,37 1.405,24 454,34 99,73| 277,04 277,04 31,09 266,00 0,00 2.154,62 545,61 119,77] 332,69 332,69 504,48 319,38 465,77, 0,00 Infrastructura regionala de afaceri si inovare 387837 in sectorul TIC, HCL 4252010 19.15921| 15.50287| _3.656,32| 1299.07 000| 721707| 1.260,88| 3.464,19| 15280,82| 4.725,62| 103733| 000| 5.76296| 988.69| 276622 3295 119237| 000| 145411| 27218) 69797| 3.000,00 0,00, Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul 1.536,56 Automotive, HCL 179/2012 12.625,32 10.193,19 2.432,11 4.023,13 883,13 0,00) 4.906,26 457,80) 2.355,00 1.088,75 289,51 63,56 0,00 353,07 213,38 169,23 721,50 3.733,62 819,57 0,00) 4.553,19 24441| 2.185,77) 1.821,27 0,00 Modernizarea statiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Crestere 1.349,50 Timisoara HCL 218/2012 7.489,23 6.049,65 1.439,58 4.542,53 997,83 0,00 113,07 49131| 1.344,49 139,73 91,86 20,18 0,00 2.28 0,00 25,41 0,00 4.450,67 977,65 0,00 110,79 49131 1.319,08] 2.171,33 0,00 Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in 3.940,79 municipiul Timisoara HCL 408/13.12.2012 3.999,74 3.230,27 769,47 2.554,52 561,14 0,00 63,59 63,26 15723 58,93 31,35 6,88 0,00 0,78 10,56 9,36 0,00 2.523,17 554,25 0,00 62,80 52,70 147,87| 1.242,14 0,00 Speeding every european digital SEED HCL 584.30 37/2012 693,00 693,00 0,00 346,50 0,00 0,00 346,50 0,00 0,00 132,48 66,24 0,00 0,00 66,24 0,00 0,00 0,00 292,15 0,00 0,00, 292,15 0,00 0,00 116,86 0,00 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 2.056,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295,06 1.188,19 0,00 0,00 0,00| 1.188,19 0,00 0,00 0,00 0,00 14.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 2.056,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295,06 1.188,19 0,00 0,00 0,00| 1.188,19 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 2.056,41 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295,06 1.188,19 0,00 0,00 0,00) 1.188,19 0,00 0,00 0,00 0,00 Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul 2.056,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295,06 1.188,19 0,00 0,00 0,00| 1.188,19 0,00 0,00 0,00 0,00 [Timis (proiect Aquatim) HCL 364/2010 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 254.081,48| 205.056,85 49.024,63| _95.351,43| _85.816,29 0,00| _9.535,15| 17.785,70 237.376,02| _91.075,43| _81.821,29 0,00 8.927,15| 13.164,13| 42.388,02 0,00 16.705,47 4.276,00| 3.995,00 0,00, 608,00| 4.621,57) 3.204,90 0,00 0,00 81.02.06 Energie termică 254.081,48] _205.056,85 49.024,63| _95.351,43| _85.816,29 0,00| 9.535,15] 17.785,70 237.376,02| _91.075,43| _81.821,29 0,00 8.927,15| 13.164,13| 42.388,02 0,00, 16.705,47 4.276,00 3.995,00 0,00 608,00] 4.621,57] 3.204,90 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 254.081,48| _205.056,85 49.024,63| _95.351,43| _85.816,29 0,00) 9.535,15] 17.785,70 237.376,02| _91.075,43| _81.821,29 0,00 8.927,15| 13.164,13| 42.388,02 0,00 16.705,47 4.276,00) 3.995,00 0,00 608,00| 4.621,57| 3.204,90 0,00 0,00

BUGET LOCAL BUGET LOCAL DENUMIREA OBIECTIVULUI | “90 | finantare | finantare | TOTAL | finantare | finantare neclizibil 2015 UE ME alte surse neeligibil | AVANS | Credite 2016 UE Stat RI | AVANS Credite (fara avans) a eligibil inclusiv TVA TVA eligibil 2015 (fara avans) eligibil ME TVA eligibil 2016 0 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43,00 Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati „Podul Lung” Timişoara HCL 0,00 293/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitarea Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei str. Platanilor nr.2 HCL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234/201 1/POR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pentru Persoane fara Adapost, situat in Timisoara, str Telegrafului nr.8 HCL 288/03.08.2011 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 42.457,09 18.676,64 4.085,89 0,00 473,53 6.587,27 5.578,76 9.093,69 7.055,00 6.092,40; 28,05 0,00 9,35 0,00 0,00 0,00 6.055,00| Locuinte 7.092,40 28.05 0.00, 0.00, 935 0.00, 0.00, 000| _7.055.00| 6.092,40 28.05 0,00, 935 0.00, 0.00, 000| 6.055,00) 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe 7.092,40 28,05 0,00 0,00 9,35 0,00 0,00 0,00 7.055,00 6.092,40 28,05 0,00 9,35 0,00 0,00 0,00 6.055,00) A.Lucrări în continuare 1.092,40 28,05 0,00 0,00 9,35 0,00 0,00 0,00 7.055,00 6.092,40 28,05 0,00 9,35 0,00 0,00 0,00 6.055,00 er tare sita în 7.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 7.05500| 6.055,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 000| 6.055,00 Timişoara (KfW) Promovarea unor măsuri NZEBR de renovare a clădirilor în sistem "o energie”, 37,40 28,05 0,00 0,00 9,35 0,00 0,00 0.00 0,00 37,40 28,05 0,00 935 0,00 0,00 0,00 0,00 inteligente şi integrate pe piața europeană a renovărilor de clădiri -NeZeR 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 35.364,69, 18.648,59 4.085,89 0,00 464,18 6.587,27 5.578,76 9.093,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 a Lot 35.36469| _18.64859| 4.085,89 0,00 46418| 658727) 5.578,16| 9.093,69 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 15.315,35 5.945,94 1.306,08 0,00 148,00 6.139,55 1.775,78 2.900,81 0,00 0,00 352/2010 Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orasului Timisoara (CETATE ), HCL 20.049,34 12.702,65 2.779,81 0,00 316,18 447,72 3.802,98 6.192,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355/2010 Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbravita-Incubator de afaceri, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HCL 302/2010 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Infrastructura regionala de afaceri si inovare în sectorul TIC, HCL 425/2010 0,00 000 000 00 000 000 00 000 si 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Automotive, HCL 179/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 Modernizarea statiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Crestere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Timisoara HCL 218/2012 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in 000 0.00 Ss 0.00 Tu 500 so 0.00 000 municipiul Timisoara HCL 408/13.12.2012 + ” ” ” ” A i - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Speeding every european digital SEED HCL 37/2012 se 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lv 509 Sc a ae a a Sa Capitolul 74.02 Protecţia mediului 868,23 0,00 0,00 0,00 868,23, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 868,23 0,00 0,00 0,00 868,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 868,23 0,00 0,00 0,00 868,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul 868,23 0,00 0,00 0,00 868,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Timis (proiect Aquatim) HCL 364/2010 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.02.06 Energie termică 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Facturi BUGET LOCAL buget local sume cheltuite anterior anului 2014 E loare valoare SRI TOTAL DENUMIREA OBIECTIVULUI va E ieibi sume anul 2013 finant: finant: alte dit totala cu | totala fara | total TVA E E "* |altesurse[ Ă neclisibil | | cheltuitein | finantare | finantare necligibil |ryA | si platite | 2014 E stat | surse | cheltuiti ARAT Tva | avans | “e TVA TVA HE RE eligibil |implementa| UE stat |” 50| eligibil | inclusiv |- izbi în | (fara avans) eligibile | ya | | 2014 re anterior TVA 2014(inclu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 2 23 24 25 26 Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecția! 254 081 48| 205.056,85| 49.024,63| 95351,43| 85.816,29 000| 9.535,15| 17.785,70| 45.592,91| 237376,02| 91.075,43| 81.821,29| 000| 8927,15| 13.164,13| 42.388,02 000) 16.705,47| 4.276,00| 3.995,00| 000| 608,00| 4.621,57) 3.204,90 0,00 0,00 mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09.2009 [Capitolul 84.02 Transporturi 187.804,21| 151.74824| 36.055,98| 138.637,77| _30.417,75| _594,21| _2.961,80| 427,01| 14.765,67| 27.423,69| 17.681,65| 3.880,66| _0.00| _44384| 401,53] 5.016,01 0,00) 155.420,21] 116.976,39| 25.681,00| 588,71| 2.398,97| _25,18| 9.749,66| 49.795,33, 0.00 84.02.03 Transport rutier 187.804,21| 151.74824| 36.055,98| 138.637,77| 30.417,75| _594,21| 2.961,80| 427,01| 14.765,67| 27.423,69| 17.681,65| 3.880,66| _0.00| _44384| 401,53] 5.016,01 0,00| 155.420,21| 116.976,39| 25.681,00| 588,71| 2.39897| 25.48] 9.749,66) 49.795,33 0.00 84.02.03.02 Transportul în comun 110,530,91| _89.285,98| _21.24493| _88.558,33| 19.417,10) 59421) 1716,27| 245,00 0,00] 1.055,74 67081] 143,99] 0,00 2142] 219,52 0.00 000| 104514,86| _83.907,79| 18.417,02| 588,71) _157586| 2548 0,00|_48.136,00 0.00 A. Lucrări în continuare 85.90501| _69.403,52| 16.501,49| 68.820,77| 15.081,46| _308,62| 1.45491| 239,25 0,00 959,90 598,42| 128,09 0,00 1962| 213,77 0,00 000| 84835.14] _68.139,87| 14.953,37| 303,12| 1.413,30] 25,48 0,00|_36.206,00 0,00 Trafic management si supraveghere video HCL 98/14.09.2012 356 4376236| _35.30762| _845474| 35.109,12| 7.712.20 000| 873.90 67,14 0.00 255,43 171,77 3773) 0,00 427 41,66 0.00 000| _43.50693| 3493735| 767447) 000| 869,63) 25.48 0.00|_17.285,00 0.00 Extindere rețea troleibuz Dumbrăvița (Accesibilizarea zonei prin extinderea rețelei |de troleibuze Timişoara — Dumbrăvița) HCL 87/28.02.2012 1722869| 1391413| 331456| 1381325) 3.03428| 303,12 40,70 3734 0,00, 219,07 146,02 3208) 0,00 3,63 3734 0.00 000| _17.009,62| 13.67.23] 3.002,20] 303,12 3707 0.00 000| 5.630,00 0,00 Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe str. Stefan cel Mare din 24695,62| 1996343| 4732,19| 1973464| 4.334,98 000| 49123| 13477 0,00 465,01 265,34 5828| 0,00 662| 13477 0,00 000| 2423061| 19.46930| 4.276,70) 000| 48461 0,00 0,00| 13.291,00 0,00 municipiul Timisoara HCL 97/14.09.2012 dear Bible Mb 21834 21834 0,00 163,76 000| 5,50 49,08 0,00 0,00 20,39 15,29 0,00) 0,00 5,10 0,00 0,00 0,00 87,98 65,99 000| 000| 21,99 0,00 0,00 000| 0.00 Planning CH4LLENGE B. Lucrări noi 24.625,90| _19.882,16| _4.743,44| 19.737,56| _4.335,64| _28559| 261,36 5,75 0,00 95,84 72,39 1,80) 5,75 0.00 000| _19.679,72| _15.767,92| _3.463,65| 285,59| 162,56 0.00, 0.00|_11.930,00 0.00 Extindere rețea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea zonei prin extinderea rețelei | 24.625,90| 19.882,46| 4.743,44| 19.737,56| 4.335,64) 285,59| 261,36 5,75 0,00 95,84 7239 1590| 0,00 1,80 5,75 0.00 000| 19.679,72| 15.76792| 3.463,65| 285,59| 162,56 0,00 0,00| 1.930,00 0,00 de troleibuze Timişoara — Ghiroda) 84.02.0301 Drumuri si poduri 68.991,74| _55.768,87| _13.222,87| _44.701,31| 9.819,27 000| 1.111,66| _182,01| 13.177,49| 23.325,26| _15.033,92| 3.302,41 000| _37321| _182,01| 4.433,71 000| _45.666,48| _29.667,39| 6.516,86| 000| 738.45 0.00| 8.743,78 0,00, 0,00 A. Lucrări în continuare 68.991,74| _55.768,87| _13.222,87| 44701.31] 9.819.27 000| 1.111,66| 182,01| 13.177,49| 23.325,26| _15.033,92| _3.302,41| _0,00| 37321] 182,01] 4.433,71 000| _45.666,48| _29.667,35| 6.516,86| 000| 738.45 0.00| 8.743,78 000| 0,00) Amenajare Complex rutier zona 56/24 45.666,48 : Price UCL 6899174| 55.768,87| 1322287) 4470131] 9.81927 000| 1.11166| _182.01| 13.177,49| 2332526| 15.03392| 330241| 000| 37321| 18201] 443371 0.00 29.66739| _6.516.86| _0.00| 73845 000| 8.743,78 0,00, 0.00 [84.02.03.03 Străzi 8.281,56| _6-693,39| 5.378,13| 1.181,38| 0.00| 133,87 000| _1.588,18| _1.97692| _43426| 0,00 4921 000| 582,30 000| 5238,87| 3.401,21| 747,12| 000| 84,66 000| 1.005,88| 1.659,33 0.00 A. Lucrări în continuare 8.281,56| _6-693,39| _1.588,18| 5.378,13| 1.181,38| 0.00| 133,87 000| _1.588,18| _3.042,69| 0,00 4921 000| 582,30 000| 523887] 3.40121| _ 747,12| 000| 84,66 0,.00| 1.005,88| 1.659,33 0.00 Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si Spl. T. 828156| 6693,39| 1588,18| 5.378,13) LI8L38 000| 133,87 000| 1.588,18| 3.04269| 197692| 43426| 0,00 4921 000| 582,30 000| 523887) 340121) 747,12| 0,00 84,66 000| 1.005,88| 1.659,33 0,00 Vladimirescu HCL 405/2011

Ing.Magdalena PE n Ing.Gabriela BJ a, / BUGET LOCAL BUGET LOCAL DENUMIREA OBIECTIVULUI TOIAL | fmantre | finantare TOTAL | finantare | finantare necligibil , 2015 UE stat alte surse IRI neeligibil | AVANS Credite 2016 UE wta INI E | AVANS Credite (fara avans) inclusiv Tva |" EP 2015 (fara avans) ligii LA [PVA eligibil 2016 0 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43,00 Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în PRR SR dU EEE 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în alimentarea cu, căldură urbană - HCL 347/29.09.2009 (Capitolul 84.02 Transporturi 493831| 3.963,23 856,09 0,00 118,99 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 16,50 0,00 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 8402.03 Transport rutier 493831) 3.963,23 856,09, 0,00 118,99 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 16,50 0,00 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00) 84.02.03.02 Transportul în comun 4.938,31 3.963,23 856,09 0,00 118,99 0,00 0,00 0.00 0.00 22.00 16,50, 0,00 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00) A. Lucrări în continuare 87,97 65,98 0,00 0,00 21,99 0,00 0.00 0,00 0,00 22,00 16,50 0,00 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Trafic management si supraveghere video HCL 98/14.09.2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Extindere rețea troleibuz Dumbrăvița (Accesibilizarea zonei prin extinderea rețelei de troleibuze Timişoara — Dumbrăvița) HCL 87/28.02.2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe str.Stefan cel Mare din 0,00 municipiul Timisoara FCI. 97/14.09-2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00, 0,00 0.00 0,00 0,00, 0,00, 0,00 0.00 0,00 0.00, /Adressing Challenges Sustainable Mobility x si 5 2 22 Planning CHALLENGE 87,97 65,98 0,00 0,00 21,99 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 16,50 0,00 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 4850,34| 3.897,25 856,09 0,00 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Extindere rețea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea zonei prin extinderea rețelei 485034| 3.897,25 856,09 0,00 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 de troleibuze Timișoara — Ghiroda) Drumuri si poduri 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |Amenajare Complex rutier zona Michelangelo et 2 0,00 ataca SSE 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 84.02.03.03 Străzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si Spl. T. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vladimirescu HCL 405/2011 4 he VICEPRIM DIRECTOR DIRECTIA DEZVOLTARE SEF SERVICIUL P.F.. SEF SERVICIULP/F.L.R.N Ing. Dan DJi Arh.Aurelia JUNIE ]

Atasament: ATTQSGD0.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SC 2014- INVESTITII 2014 - ESTIMĂRI 2015-2017 Anexa 1al1 APROBAT, PRIMAR Nicolae ROBU mii lei ESTIMARI 2015-2017 DENUMIREA OBIECTIVULUI 20142017 To 2015 2016 2017 0 1 2 3 4 5 TOTAL GENERAL 538.339,46 125.699,43| 206.755,86| 103.567,44| 102.316,73 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 119.356,65 24.836,23 30.077,68) _31.442,74) 33.000,00 LUCRĂRI NOI -B 194.527,72 53.628,85 98.456,34| 22.500,00 19.942,53 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - C 224.455,09 47.234,35 78.221,84| _49.624,70) 49.374,20 TOTAL GENERAL 538.339,46 125.699,43| 206.755,86) 103.567,44| 102.316,73 din care pe capitole. 0,00 Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Actiuni Externe 10.663,90 2.506,40 2.287,50 2.680,00 3.190,00 51.02.01.03 Autorităţi executive 10.663,90 2.506,40 2.287,50 2.680,00 3.190,00 Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale 600,00 150,00 150,00 150,00 150,00 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidentă a populatiei 600,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranța] 2.427,12 606,12 607,00 607,00 607,00 61.02.03.0Ordine publică 2.427,12 606,12 607,00 607,00 607,00 61.02.03.04 Poliție locala 919,00 229,00 230,00 230,00 230,00 61.02.05. Protecţie Civilă 1.508,12 377,12 377,00 377,00 377,00 Capitolul 65.02 Învățământ 67.212,34 7.817,43 41.394,91 8.350,00 9.650,00 65.02.03 Învăţământ preşcolar şi primar 2.817,43 2.039,03 778,40 0.00 0,00 65.02.03.01. Învăţământ preşcolar 2.817,43 2.039,03 778,40 0,00 0,00 65.02.04 Învățământ secundar 64.394,91 5.778,40 40.616,51 8.350,00 9.650,00 02.04.01 Învățămâ inferi Invățâmant secundar | 460! 1.035,34 4.127,77) 3.650,00 650,00 650208 supefior | HD 4743,06| _36.488,74| 4.700,00 9.000,00 Capitolul 66.02 Sănătate 75.479,47 18.601,47 17.478,00 18.400,00 21.000,00 66.02.06 Spitale 75.199,47 18.321,47 17.478,00 18.400,00| _21.000,00 66.02.08 Servicii de sanatate publica 280,00 280,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie | 41.732,24 14795,60| __16.093,90| _6.842,74| 4.000,00 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte 1.807,80 1.807,80 0,00 0,00 0,00 67.02.05.01 Sport 20.654,88 10.328,38 3.826,50 3.500,00 3.000,00

ESTIMARI 2015-2017 DENUMIREA OBIECTIVULUI ste TO 2015 2016 2017 0 1 2 3 4 5 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 19.269,56 265942| 12.267,40 3.342,74 1.000,00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 1.663,10 353,10 280,00 500,00 530,00 68.02.05 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 4,50 4,50 0,00 0,00 0,00 68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditati 4,50 4,50 0,00 0,00 0,00 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 1.374,60 304,60 200,00 420,00 450,00 68.02.15 Prevenire excluderii sociale 284,00 44,00 80.00 80.00 80,00 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 284,00 44,00 80,00 80,00 80,00 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 68.676,54 30.977,98 10.656,03 9.800,00 17.242,53 70.02.03 Locuinţe 30.961,15 17.461,15 4.500,00 4.500,00 4.500,00 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe 30.961,15 17.461,15 4.500,00 4.500,00 4.500,00 70.02.05 Alimentări cu apă şi amenajări hidrotehnice 3.091,60 1.977,88 1.113,72 0,00 0,00 70.02.05.01 Alimentări cu apă 3.091,60 1.977,88 1.113,72 0,00 0,00 70.02.06. Iluminat public şi electrificări rurale 5.628,24 5.628,24 0,00 0,00 0,00 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 28.995,55 5.910,71 5.042,31 5.300,00 12.742,53 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 74.02.05 Salubritate şi gestiunea deşeurilor 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 84.02 Transporturi 268.984,75 48.991,33| _117.808,52 56.237,70| _45.947,20 84.02.03 Transport rutier 268.984,75 48.991,33 117.808,52 56.237,70 45.947,20 Transportul în comun 173.931,56 11.675,40| _70.071,26| _46.237,70| _45.947,20 84.02.03.01 Drumuri si poduri 37.438,27 7.438,27 20.000,00| _10.000,00 0,00 4.02.0303 Străzi 57.614,92 29.877,66| _ 27.737,26 0,00 0,00 DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ Smaranda HARACI SEF SERVICIUL PFLRN a N yE DIRECTOR DIRECȚIA DEZVO „TARE Aurelia JUNIE- | Întocmit, A, N CONSILIER SERVICIUL | | i | i CO TOMA ue

Atasament: Referat.pdf

FP 53-02, Ver. 1

ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DEZVOLTARE NICOLAE ROBU SERVICIUL PROIECTE CU FINANŢARE LOCALĂ, REGIONALĂ ŞI NAŢIONALĂ Biroul Generare Proiecte F.L.R.N. Nr. SC2014- 5907/06.03.2014

REFERAT privind aprobarea Progamului Multianual de Dezvoltare 2014-2017

al Municipiului Timişoara

Prin HG nr. 998/2008 Municipiul Timişoara, a fost desemnat unul dintre cei 7 poli naţionali de creştere în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională în vederea asigurării creşterii economice şi creării de locuri de muncă. Pentru încurajarea dezvoltării polilor de creştere au fost alocate fonduri nerambursabile prin Axa prioritară 1 ,,Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” a Programului Operaţional Regional (POR) al cărui obiectiv general îl reprezintă creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului. Pentru accesarea fondurilor nerambursabile prin Axa prioritară 1, Municipiul Timişoara a elaborat Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de creştere Timişoara (PID), care împreună cu lista proiectelor prioritare au fost avizate de către Comitetului de Management pentru Coordonarea instrumentelor structurale (C.M.C.) prin Decizia nr. 7 din data de 17.05.2010. Implementarea planurilor integrate de dezvoltare urbană pe termen mediu sau lung, are ca scop regenerarea arealelor urbane (zone de acţiune urbană), clar delimitate spaţial în cadrul oraşelor, cu impact atât asupra dezvoltării de ansamblu a oraşului, cât şi a zonei înconjurătoare. PID este un document de planificare pe termen mediu a dezvoltării Polului de creştere Timişoara care, pe baza analizei diagnostic, propune strategia de dezvoltare pe termen mediu şi planul de acţiune pentru implementarea acesteia. Planul de acţiune cuprinde proiecte a căror realizare au un impact major în atingerea obiectivelor strategice. Dorinţa generală desprinsă din PID este dezvoltarea unei zone moderne si atractive, cu un confort urban unitar la nivelul polului, plăcută atât pentru locuitorii ei, cât şi pentru turişti, oamenii de afaceri si investitori, dinamice din punct de vedere economic, iar scopul final este îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor. Concentrarea populaţiei, a principalelor activităţi economice şi culturale ale regiunii în Timişoara, precum şi faptul că oraşul este un important nod de transport multimodal conferă acestuia rolul de principal centru polarizator, nu numai al zonei sale de influenţă, ci şi al întregii regiuni de vest a României. Nivelul de dezvoltare al regiunii vest este direct influenţat de gradul şi dinamica

FP 53-02, Ver. 1

de dezvoltare a Timişoarei, prin multitudinea de funcţii de grad superior pe care oraşul, ca nucleu al polului le îndeplineşte, acesta acţionând ca centru de creştere economică. Însă, pentru asigurarea dezvoltării economice durabile, dinamice şi competitive este necesară atragerea de fonduri nerambursabile de către autorităţile administraţiei publice locale, în vederea reabilitării, modernizării şi reorganizării zonelor reprezentative ale oraşului. În acest sens, au fost adoptate, succesiv, mai multe hotărâri de consiliu local privind aprobarea bugetului multianual al Municipiului Timişoara pentru proiectele cu finanţare internaţională. În urma modificărilor intervenite în cadrul bugetului multianual, amintit mai sus, ca urmare a elaborării Programului de Dezvoltare 2013-2016, s-a adoptat HCL nr. 286/30.05.2013 privind aprobarea Programului Multianual de Dezvoltare 2013-2016 al Municipiului Timişoara, revocat şi înlocuit prin HCL nr.388/05.07.2013. În urma elaborării Programului Multianual de Dezvoltare al Municipiului Timişoara pentru perioada următoare, 2014-2017, se impune adoptarea unei noi hotărâri de consiliu local prin care să se aprobe Programul Multianual de Dezvoltare 2014-2017, structurat după cum urmează: Investiţii din fonduri alocate de la bugetul local 2014 şi estimări 2015-2017 (Anexa 1) şi Proiecte cu finanţare externă nerambursabilă(Anexa 2), precum şi revocarea HCL nr. 388/05.07.2013. Având în vedere cele expuse mai sus,

Propunem :

1. Aprobarea Programului Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timişoara, conform Anexei 1, Anexei 2.

2. Revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 388/05.07.2013. Pt. Secretar, Director executiv Direcţia Dezvoltare Simona Drăgoi Arh. Aurelia Junie Director executiv Direcţia Economică Şef Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională Ec.Smaranda Haracicu Ing. Magdalena Nicoară Şef Serviciul Proiecte cu F.L.R.N. Ing. Gabriela Bica Şef Biroul Generare Proiecte cu F.L.R.N. Ec. Daniela Ghinea Întocmit, Cons. Maria Pantić- Telbis Avizat juridic Cons. Juridic Daniela Ştefan