keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 580/09.12.2014 privind modificarea bugetului prevăzut pentru Programul Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timişoara

09.12.2014

Hotararea Consiliului Local 580/09.12.2014
privind modificarea bugetului prevăzut pentru Programul Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-32762/05.12.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luând în considerare Referatul nr. SC2014-32150/28.11.2014, precum şi Hotărârea Consiliului Local nr. 538/31.10.2014 privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.286/26.07.2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 355/28.09.2010 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al municipiului Timişoara", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere";
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 962/09.06.2010 privind necesitatea absorbţiei fondurilor nerambursabile aferente POR 2007-2013, Axa prioritară 1 ,,Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local. nr. 137/27.04.2010 de aprobare a Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 87/11.03.2014 privind aprobarea Programului Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timisoara, precum şi Hotărârea Consiliului Local nr. 447/10.10.2014 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 515/23.10.2014 - privind modificarea bugetului prevăzut pentru Progamul Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea bugetului prevăzut pentru Programul Anual de Dezvoltare 2014 al Municipiului Timişoara - Proiecte cu Finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile Postaderare, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă modificarea bugetului prevăzut pentru Programul Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timisoara - Proiecte cu Finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile Postaderare, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 515/23.10.2014 privind modificarea bugetului prevăzut pentru Progamul Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timisoara.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_2.pdf

MWEXA A. ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECŢIA DEZVOLTARE scot 3202/0500, HCL PROGRAM DEZVOLTARE 2014-2016 PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ NERAMBURSABILĂ Valoare proiect pe surse de finantare Cheltuieli anterioare 2014 buget local sume cheltuite anterior anului 2014 BUGET LOCAL, CREDIT IFC DENUMIREA OBIECTIVULUI valoare s Facturi | TOTAL valoare fara | total TVA | finantare UE | finantare stat| alte surse neeligibil finant inibi platite în | 2014 UE| "7 | alte surse | cheluieii | | Tva | Avans | | Contribitie cu TVA TVA eligibil | inclusiv |TVA eligibii| ten UE| PANE latre sursel | an | 20 | (fara avans) stat ete | inclusiv | ao | 204 | Pon i VA implementar stat va | int TVA aligibil| sis TVA) eligibile | ya, |- ar | opri e 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 23 2 25 26 27 TOTAL GENERALI 691.303,65| 546.180,65| 143.057,62| 379.137,14| 145.672,72| 7.840,43 156.402,96 294.669,14| 121.655,57| 88.499,64| 277,04| 16.011,54| 1531881] 52.677,15| 3.799,50| 324215,36| 205.863,85| 44.519,66| 7.549,85 20.432,15 1.895,29 112.000,00 [TOTAL GENERAL II 691.303,65| 546.189,69| 143.057,62| 379.137,14| 145,672,72| 7.840,43| 33.280,81| 29.363,04| 93,759,11| 294.669,14| 121.655,57| 88.499,64| 277,04] 16011,54| 1552881 52.677,15| 3.799,50] 324.219,56| 205.863,85| 44,519,66| 7.549,85| 9.442,67| 6.310,82| 4678,66| 1.89829| 66.146,15| 45.853,85, LUCRĂRI ÎN CONTINUARE -A 603.196,42] 487.072,03| 114.06805| 318.116,02| I31.181,19| 926,39| 27.662,57| 28.355,00| 91.TOT,Bd| 204.133,26| 121.585,18| 85.483,74| 277.04| 16.009,74| 14883,02| 52.67715| 3.723,22| 272.710,01] 173.489,25| 37.630,96| _63581| 470444| 5.896,12| 465466) 137302| 58216,15| 45.698,77 LUCRĂRI NOI -B 88.107,23| 59.117,66| 28.589,57) _61.021,12| _11.491,53| 6.314,04) 5.618,74 1.005,04[ 2.057,27 535,88 72,39 1550[ 0,00, 180| 44575 000| 7628] 51.509,35| 3237460) 6.88870| 651404| 473823| 41470| 2400] 52527] 7930,00| 155,08 [TOTAT-GĂNERAT CHELTUIELI; din care pe capitole 691.303,65| _546.189,69| 143.057,62| 379.137,14| 145.672,72| 7.840,43) 33.280,81| 20.363,04| 93.759,11| 294.669,14| 121,655,57| 88.499,64| 277,04| 16.011,54| 15.328,81| 52.677,15| 3.799,50| 324.219,56| 205.863,85| 44.519,66| 7.549,85| 9.442,67| 6.310,82 4.678,66| 1.898,29| _66.146,15) 45.853,85 Capitolul 65.02 Învățământ 25.670,37| _23.226,59 2.443,78 _21.140,80 3.220,58 0,00 497,18 617,82 0,00 559,04 9,00. 0,00 0,00 0,00 440,04 0,00 45,63 2.200,97 1.811,47 268,70 0,00 44,16 76,64 000| _425,27 0,00 0,00 65.02.04 Învățământ secundar 25.670,37) _23,226,59 2.443,78 21.140,80 3.220,58 0,00 497,18 617,82 0,08 559,04 0,00; 0,00 0,00, 0,00 440,04 0,00 45,63 2.200,97 1.811,47 268,70 0,00, 44,16 76,64 0,00 425,27 0,00 0,00 [65.02.04.02 Învățământ secundar superior 25.670,37|_23.226,59 2.443,78 21.140,80 3.220,58 0,00 497,18 617,82 0,00 559,04 0,00 0,00 0,00 0,00 440,04 0,00 45,63 2.200,97 1.811,47 268,70 0,00 44,16 76,64: 0,00 425,27 0,08 0,00 194,00] ____156,45| 31,55 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7180 64,90 9,66 0,00 3,24 9,00 0,00 0,00 0,00 0% [Dezvoltarea schimburilor educaționale, sociale și culturale şi recunoaşterea |asemănărilor și diferențelor dintre tineri 69,00 55,65 13,35 47,00 0,00 24,80 18,70 2,86 0,00 3,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |Colegiului National C.D.Loga Timisoara HCL161/23.10.2012 [Dezvoltarea schimburilor educaționale, sociale şi culturale şi recunoaşterea [asemănărilor și diferențelor dintre tineri 125,00 100,81 24,19 72,00 0,00 53,00 46,20 6,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lic, Teoretic D. Obradovici Timisoara HCL 161/23.10.2012 B. Lucrări noi 25.476,37) _23.070,14| 2.406,23) _21.140,80| 3.220,58 0,00| 497,18 617,82 0,00 440,04 0,00 000| 0,00 0,00 440,04 0,00 45,63) _2,123,17| 1.746,57) 259,04 0,00 40,92 76,64 000| 425,27 0,00 0,00 [Dezvoltarea creativitatii și capacității de inovare prin abordări interdisciplinare şi facilitarea inserției absolvenților pe piața 362,50 292,34 70,16 312,13 43,12| 0,00 125 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242,00 208,37 28,79 0,00 4,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 muncii - Colegiul National C.D. Loga, (FSE) HCL 323/2014 "Cariera- provocarea mea "Colegiul Tehnic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lon Mincu Timisoara (FSE) HCL 273,45 220,52 52,93 235,45 32,53| 0,00 547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,03 129,18 17,85 0,00 3,00 Ă Ă [Dezvoltarea creativitatii și capacității de inovare prin abordări interdisciplinare şi facilitarea inserției absolvenților pe piaţa 359,02 289,53 69,49 309,17 4267) 0,00 7,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 206,69 28,52 0,00 47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [muncii - Colegiul Silvic " Casa Verde" Timişoara (FSE) HCL 406/2014 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii, educationale a Liceului Teoretic I.L. Calderon cod SMIS 34094 10.387,55 825121 2.136,32 8.643,94 132301 0,00 203,39 218,19 0,00 98,54 000 00 0.00 0.00 98,54 0,00 45,63 491.14 401,74 5144 0,00 9,43 18,51 0,00 120,00 0,00 0.00 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau- Limişoara”, cod SMIS 54092 674123) 671,75 3548| 5.579,32) 85331) 0,00 I3128| 183,33 000| 15597 0,00 o0o| 0,00 000| 155,97 000| 000| 50000) 40174] 6144) 000| 946| 2736 000| 18527 0,00 0,00 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Naţional CD Loga”, cod SMIS 54103 7.346,64 7.304,78 41,86 6.060,79 926,94) 0,00 142,61 216,30 0,00 185,53 0,00 0,00 0,00 0,00 185,53 0,00 0,00 500,00 398,85 61,00 0,00 9,38 30,77 0,00 120,00 0,00 0,00 Capitolul 66.02 Sănătate 17.673,59| _15.607,92 2:065,67|___13.213,32 2.020,86 8,04 302,86| 71,24| 2.057,27 50,56 42,97 6,58 0,00 1,01 0,00 0,00 30,65 9.324,53 7.887,69| 1.244,99 0,00 2,13 0,00 32,04| 100,00 0,00 157,66 06.02.06 Spitale 17,673,59| _15.607,92 2.065,67) 2.020,86 8,04 302,86i 71,24| 2.057,27 50,56 42,97 6,58 000 1,01 0,00 0,00 30,65 9.324,53 7.887,69) 1.244,99 0,00 2,15 0,00 32,04) 100,00 0,00 157,66 A Lucrări în continuare 6.979,17 6.979,17 0,00 5.908,64 903,67 304 130,99 27,83, 0,00 50,56 42,97 6,58 0,00 191 0,00 0,00 0,00, 6.928,61 5.865,66 897,10 0,00 0,15 0,00 804 0,00 0,00 157,66

PROGRAM DEZVOLTARE 2014-2016 | BUGET LOCAL BUGET LOCAL DENUMIREA OBIECTIVULUI eta n UE stat! alt Credit Ta finantare UE | finantare stat Credite inantare finantare stat] alte surse RN necligibil a AVANS redite inantare finantare si MUN neeligibil e AVANS (fara avans) | inclusiv TVA | "VA | 2015 (fara avans) lincusiy Tva] VA 0 28 29 30 32 33 34 35 TOTAL GENERAL i 74.612,78] _49.211,09| 8.999,76 0,00 16.401,93 17.043,12 0,00 39,40 14,55 0,00 1485 0,00 0.00 |TOTAL GENERAL II 74612,78|_49,211,09 8.999,76 0,00 2.085,85 6.709,98 7.606,10| _17.043,12 0,00 59,40 44,55 0,00 14,85 0,00 0,00: 0,00 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 36,355,12 18.720,95 4.081,14; 0,00 1.363,21 6.611,06 5,578,76| 9.093,69 000 59,40 44,55 0,00 14,85 0,00 0,00 0,00 LUCRĂRI NOI - B 38,257,66| _30.490,14 4.918,62 0,0 722,64 98,92 2.027,34| 7.949,43 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00; 0,00 ce GENERAL c 74.612,78 49.211,09. 8.999,76 0,00 2.085,85 6.709,98 7.606,10] __17.043,12 0,00 59,40 44,55 0,00 14,85 0,00 0,00, 000 din care pe capitole Capitotul 65.02 Învățământ 22.867,55 19.394,22 1.961,53 0,00 456,27 55,51 0,00 7,949,43 0,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00; 0,00 0,00 63.02.04 Învățământ secundar 22,867,55 19.394,22, 2.961,55 0,00 456,27 55,51 0,00 7.949,43 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 65.02.04.02 Învăţământ secundar superior 22,867,55 19.394,22 2.961,55 000 456,27 55,51 0,00 1.949,43 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00, 000 0,00| A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00; 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [Dezvoltarea schimburilor educaționale, sociale şi culturale şi recunoaşterea |asemănărilor și diferențelor dintre tineri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Colegiului National C.D.Loga Timisoara |HCL161/23.10,2012 [Dezvoltarea schimburilor educaționale, sociale şi culturale şi recunoaşterea |asemănărilor şi diferenţelor dintre tineri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 Lic. Teoretic D. Obradovici Timisoara HCL 161/23.10,2012 B. Lucrări aoi 22,.867,55| _19.394,22| 2.961,55 0,00 456,27 55,51 000| 7.949,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [Dezvoltarea creativitatii și capacității de inovare prin abordări interdisciplinare şi facilitarea inserției absolvenților pe piața 120,51 103,76 14,34 0,00 241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [muncii - Colegiul National C.D. Loga, (FSE) HCL 323/2014 "Cariera- provocarea mea "Colegiul Tehnic Ion Mincu Timisoara (FSE) HCL [Dezvoltarea creativitatii şi capacității de inovare prin abordări interdisciplinare și [facilitarea iuscrției absolvenților pe piața 119,03 102,48 14,16 0,00 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 muncii « Colegiul Silvic " Casa Verde" Timişoara (FSE) HCL 406/2014 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educatianale a liceului Teoretic Calderon cod SMIS 54094 975222 8.242,20 1.200,57 0,00 193,94 0,00 3.296,88 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 000 0,00 0,00 0,00 a n „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaționale a [Liceului Teoretic Nikolaus Lenau- Timişoara”, cod SMIS 54092 6091,26| 5.177,57) 791,86 0,00 121,83 0,00 000| 2.387,77 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Național CD Loga”, cod SMIS 54103 6.661,11 5.661,94 865,94 0,00 133,23 0,00 0,00 2.264,78 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 66.02 Sănătate 10539,77| _7.198,67| 1.100,98 0,00 169,37 4341| 202734 0,00 0,00 0,00 000 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 66.02.06 Spitale 10.539,77 7.198,67| 1.100,98 0,00 169,37 43,41 2.027,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,08 000 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00

buget local sume cheltuite anterior anului 2014 BUGET LOCAL CREDIT IFC DENUMIREA OBIECTIVULUI aloare totola| i sume e TOTAL finant | fofala fara | total TVA [finanțare UE |finantare stat| alte surse | | | cheltuite in |; finantare necligibit L4(in cin 2014 [finantare UE| ne | alteaucse | cheltuieli vestigii TVA | AVANS Avans Contribitie TVA ru TVA ligii | MITSUI gene | | inclusiv |TVA eligibil| sis TyA) | (FA avans) eligibile VA | 2014 | derutare | Propus e TVA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 5 0 11 12 13 14 15 16 7 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 [Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de [Pxoelenta pentru imbunatatirea 6.577,39| 6.577,39 000| 5.561,13 851,44| 0,00 130,99 27,83 0,00 50,56 42,97 658| 0,00 LOL 0,00 0,00 000| 652683| 84487) 000| 05 0,00 000| 0,00 000| 157,66 diagnosticului antenatal al malformatiilor fetale in aria Timisoara-Varset HCL 184/24.04.2012 |Prenatal Diagnosis Networele 401,78 401,78 0,00 341,51 52,23 8,04 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 09,00 0,00 0,00 0,00 401,78 341,51 32,23 0,00 0,00 0,00 8,04 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 10.694,42| _8.628,75| 2.065,67) _730468| _111719| 000| 171,87 4341| 2.057,27 0,00 0,00 000| 0.00 0,00 0,00 000| _30,65| _2,395,92| 2.022,03) 347,89 0,00 2,00 0,00) 2400) 100,00 0,00 0,00 Dezvoltarea infrastructurii de C-D a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta prin crearea unui centru de cercetare medicala transnationala privind impactul terapeutic si 2.271,92 1.937,03 334,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |de prevenire a cancerului si bolilor congenitale in perioada perinatala /HEALTH NETWORK (FEDR) Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului de obstretica |ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de 10.694,42 8.628,75 2.065,67| 7.304,68 1.117,19 0,00 171,87 43,41 2.057,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,65 124,00 85,00 13,00 0,00 2,00 0,00 24,00 100,00 0,00 0,00 Urgenta Timisoara SMIS 26136, HCL 333/2015 Capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie 198,65 463,81 34,84 379,72 41,43 0,00 42,66 0,00 34,84 179,59 79,20; 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 0,00 279,45 221,65 41,43 0,00 16,37 0,00 0,00 0,00 900 _0,00 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte 318,65 318,65 0,00 270,85 41,43 0,00 6,37 0,00 0,00 7920 79,20 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 239,45 191,65 41,43 0,00 637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 318,65 318,65 000 270,85 41,43 0,00 6,37 0,00 0,00 79,20 79,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 239,45 191,65 41,43 0,00 637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Politica Culturală ca instrument pentru [Dezvoltarea Regională şi a Comunității HCL 318,65 318,65 0,00 270,85 41,43 0,00 6,37 0,00 0,00 79,20 79,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239,45 191,65 41,43 0,00 6,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181/24.04.2012 (IPA) 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 180,00 145,16 34,84 108,87 0,00 0,00 36,29, 0,00 34,84 100,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 40,00 30,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 A. Lucrări în continuare 180,00 145,16 34,84 108,87 0,00 0,00 36,29 0,00 34,84 100,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 40,00 30,00 0,00 0,00 10,00 0,00 9,00 0,00 0,00 000 [O abordare inclusa de la egai la egal, a iilor si as ba ponurbatiilor si aglomerarii urbane largi, 180,00 145,16 34,84 108,87 0,00 0,00 36,29 0,00 3484 100,39 0,00 000| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 30,00 0,00 000| 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pentru participarea la Conventia Primarilor - ICONURBANT, CIP -IEE - 2010, nr.271380 Capitolul 68.02 Asigurări și Asistenţa Socială 13,697,47| _11.067,30 2.630,27 9.126,40 2-004,74 0,00 227,16 351,99 1.987,18 3.566,96 2.303,52 505,99 0,00: 57,34 78,36 621,75 129,49 10.130,51 6.822,88) 1.498,74 0,00 52,53 270,90 611,40 0,00 2.324,80 874,06 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 9.703,14 1,839,43 1.863,81 6.532,81 1.435,02 0,00 162,60 351,99 1.220,72 3.499,93 2.259,65 496,35. 0,00 56,25 78,36 609,32 129,49 6.203,21 4.273,16 938,66 0,00 52,53 270,90 611,40 0,06 1.080,88 56,56 A. Lucrări în continuare 9.703,14 1.839,43 1.863,81 6.532,81 1.435,02 0,00 162,60 351,99 1.220,72 3.499,93 2.259,65 496,35, 0.00; 56,25 78,36 609,32 129,49 6.203,21 4.273,16 938,66 0,00 52,53 270,90. 611,40 0,00 1.080,88 56,56 Reabilitare cladire pentru persoane in dificultate (str.Plavosin nr.21) HCL 2.995,20 2.419,63 575,57 2.404,46 528,17 0,00 59,84 2,3 0,00 248,05 199,31 43,78 0,00 1,56 0,00 0,00 83,10 2.747,16 2.205,15 484,39 9,00 1,06 0,00 0,00 0,00 1.080,88 56,56 130/28.09,2012 [Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati „Podul Lung” Timişoara HCL, 5.162,56 4.171,27 991,29 3.319,68 729,21 9,00 82,63 49,20 981,84 3.010,07 1.949,20 428,16 0,00 418,52 7,56 576,63 15,66 2.152,49 137048 301,05 0,00 41,64 40521 0,00 0,00 0,00 293/2011 Reabilitarea Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei str. Platanilor nr.2 HCL 1,545,38 1.248,53 296,95 808,67 177,64 0,00 20,13 300,06 238,88 241,81 11,4 2441 0,00 27 70,80 32,69 30,73 1.303,56 697,53 153,22 0,00 17,36 229,26 206,19 0,00 9,00 0,00 234201 V/POR 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 3.994,33 3.227,87 766,46 2.593,59 569,72 0,00 64,56 0,00 766,46 67103 43,87 3,64 0,00 1,09 0,00 12,43 0,00 3.927,30 2.549,72 560,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 1.243,92, 817,50 A. Lucrări în continuare 3.994,33 3.227,87 766,46 2.593,59 569,72 0,00 64,56 0,00 766,46 07,03 43,87 9,64 0,00 109 0,00 12,43 0,00 3.927,30 2.549,72 560,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.243,92 817,50 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta 399433| 3.227,87 766,46| 2.593,59 569,72 0,00 64,56 000| 766,46 67,03 43,87 964| 0,00 1,09 0,00 1243 000| 392730| 2.549,72| 560,08 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 124392) 817,50 pentru Persoane fara Adapost, situat în Timisoara, str Telegrafului nr.8 HCL [288/03.08.2011 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 189.821,47| 139.018,98| 101.287,70| _22.151,07| 7.238,18| 19.714,00| 10.109,28| 29.321,24) 25.513,28| 10.472,80| 2.285,12) 277,04 6.582,20 1.244,75 4.651,37| 3.298,67| 128.970,03| 72.143,77| 15.784,80| 6.961,14| 7.41681| 1.341,71] 2.826,60) 1.373,02] 23.855,55 ET [70.02.03 Locuinţe 27,422,73 7.641,45) _19.781,28 12.922,22 2.818,12| 6.628,45) 4.715,88 338,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000| __27.347,94 12,866,13| 2.818,12) _6,628,45| 4.697,15 338,06 0,00 14,02 0,00 | 0,00 |70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de [ locuinţe 27.422,73 7.641,45| _19.781,28 12.922,22 2,818,12| 6.628,45) 4.715,88 338,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00|_27.347,94 12.866,13| 2.818,12) _6.628,45| 4.697,18 338,06 0,00! 14,02 Cu) 0, A.Lucrări în continuare 112,19 105,14 7,05 84,14 9,00 0,00 28,05 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,40 28,05 9,00 0,00 9,35 0.00 0,00 14,02 008|

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2015 (fara avans) finantare UE fianntare stati alte sturse BUGET LOCAL eligibil necligibil inclusiv TVA TVA digibit TOTAL 2016 (fara avans) finantare UE finantare stat BUGET LOCAL eligibil neeligibil inclusiv TVA TVA eligibil 0 28 41, |Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al malformatiilor fetale in aria Timisoara-Varset HCL 184/24.04.2012 [Prenatal Diagnosis Networek 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 10.539,77 1.198,67 1.100,98 2.027,34 [Dezvoltarea infrastructurii de C-D a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta prin crearea unui centru de cercetare medicala transnationala privind impactul terapeutic si |de prevenire a cancerului si bolilor |congenitale in perioada perinatala /HIEALTH IRESBARCH NETWORK (FEDR) Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului de obstretica ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara SMIS 26136, HCL 333/2015 19.539,77 1.198,67| 1.100,98 2.027,34 Capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerfe A. Lucrări în continuare Politica Culturală ca instrument pentru [Dezvoltarea Regională și a Comunităţii HCL 181/24.04.2012 (IPA) 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement A. Lucrări în continuare O abordare inclusa de la egal la egal, a conurbatiilor si aglomerarii urbane largi, pentru participarea la Conventia Primarilor - |CONURBANT, CIP - [EE - 2010, nr.271380 Capitolul 68.02 Asigurări și Asistenţa Socială 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000; 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00; 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare cladire pentru persoane în dificultate (str.Plavosin ur.21) HCL 5,00 0,00 0,0 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130/28.09.2012 [Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati „Podul Lung” Timişoara HCL 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293/2011 Resbilitarea Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei str. Platanilor nr.2 HCL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [234201 L/POR 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 09,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00: 0,00 0,00 0,00 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [pentru Persoane fara Adapost, situat in Timisoara, str Telegrafului nr.8 HCL [288/03.08.2011 [Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 35.398,92 18.654,97 4.081,14 0,00. 472,99 6.611,06 5.578,76 5.093,69 0,080 37,49 28,05 0,00 9,35 0,00 9,00 0,00 0,00 [70.02.03 Locuinţe 37,40 28,05 0,00 0.00 935 0.00 0.00 0.00 0,00 37,40 28,05| 0.00 935 0.00 0.00 0,00 0,00 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe 37,40 28,05 0,00 0,00 9,35 0,00 0,00 9,00 0,00 37,40 28,05: 0,00 3,35 0,00 0,00 0,00 0,00| |A.Lucrări în continuare 37,40 28,05 0,00 0,00 9,35 0,00 0,00 0,00 0,00 37,40 28,05 0,00 9,35 0,00 0,00 0,00 0,00;

DENUMIREA OBIECTIVULUI valoare tofala cu TVA valoare totala fara TVA total TVA finantare UE finantare sfat alte surse buget local. sume cheltuite anterior anului 2014 eligibil necligibil inclusiv TVA TVA eligibil sume cheltuite in implementar e finantare UE finantare stat alte surse eligibil neeligibil inclusiv TVA TVA eligibil Facturi platite în 2014(inclu sis TVA) TOTAL 2014 (fara avans) finantare UE finantare stat alte surse BUGET LOCAL CREDIT IFC cheltuieti eligibile necligibil inclusiv TVA TVA eligibil AVANS 2014 Avans pentru derulare Contribitie proprie 0 10 11 12 13 14 15 16 V7 18 19 20 21 2 23 2 25 26 27 [Promovarea unor măsuri NZEBR de renovare a clădirilor în sistera "o energie", inteligente şi integrate pe piața europeană a renovărilor de clădiri -NeZeR 112,19 105,14 1,05 84,14 0,00 0,00 28,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,40 28,03 0,00 0,00 9,35 0,00 0,00 14,02 0,00 0,00 IB. Lucrări noi 27,310,54 1.536,31 19.774,23 12,838,08 2.818,12 6.628,45 4.687,83 338,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 9,00 27,310,54 12.838,08 2.818,12 6.628,45 4.687,83 338,06 0,00 0,00 000 0,00 “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un [venit mediu sub 500 de euro/lună” cod SMIS 48188 (B-dul C, Aradului nr.12, bl A3; B-dul C. Aradului nr. 15, bl 3A; b-dul C. Aradului nr.27, bl4C2; b-dul LC. Bratianu nr. 5; B-dul L. Rebreanu nr.150; B-dul C. |Torontalului nr. 135, Sc. A+B+C) 5.643,88 105,14 5.538,74 2.612,08 573,38 1.843,81 530,91 83,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.643,88 2.612,08 573,38 1.843,81 530,91 83,70 0,00 0,00 0,00 0,00 “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună” faza 4, |cod SMIS 48191 (C.Sagului nr.83,61.9,sc. A+B+C; C, Sagului nr.1-3-5; B-dul 1 Decembrie 1989, nr.79, sc. A+B+C,; C. Sgului nr.24; C. Sagului nr.38, bl. 15B; C Sagului nr.52) 8.816,09 7.109,75 1706,34 4.112,64 902,78 2.087,02 1.671,81 A1,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.816,09 4.112,64 902,78 2.087,02 1.671,81 41,84 0,00 0,00 0,00 0,00 “Sprijinirea investițiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un |venit mediu sub 350 de euro/lună” faza 3 - |cod SMIS 48190 (B-dul C. Torontalului nr.25A, Se. A+B+C; str. Brandusei nr.14, Sc A+B; B-dul C. Martirilor 1989 nr.23; C. Aradului nr,97, Sc. A+B; B-dul L.Rebreanu nr.141; C, Sever Bocu bl. B 57) 4.477,48 107,14 4.370,34 2.148,07 471,53 928,54 873,20 55,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.477,48 2.148,07 471,53 928,54 87320 5574 0,00 0,00 0,00 0,00 “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună”-faza 2” Cod SMIS 48189 (str. Ana Ipătescu nr. 29, bi. T22, Calea Șagului nr. 72-78, str. Simion [Bărnţiu, nr. 63/A, B-dul Take Ionescu nr, 63, B-dul Take Ionescu nr. 45, B-dul Take Ionescu ur. 37, Calea Șagului nr. 35-37, Calea Șagului nr. 53-55)” 8.373,09 108,14 8.264,95 3.965,29 870,43 1.768,68 161191 156,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.373,09 3.965,29 870,43 1.768,68 161191 156,78 0,00 0,00 0,00 0,00 70.02.50: Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 162,398,74 131.377,53 31.021,17 88.365,46 19.332,95 609,73 14.998,12 9.771,22 29.321,24 25.513,28 10.472,80 2.285,12 277,04 6.582,20 1.244,75 4.651,37 3.298,67 101.622,09 59,277,64 12,966,68' 332,69 2.719,63 1.003,65 2.526,60 1.359,00 23.859,55 22.495,20 A. Lucrări în continuare 162,398,74 131.377,53 31.021,17 88.365,48 19.332,95 609,73 14.998,12 9.771,22 29.321,24 25.513,28 10.472,80 2.285,12 27104 6.582,20 1.244,75 4.651,37 3.298,67 101.622,09 59.277,64 12.966,68 332,69 2.719,63 1.003,65 2.826,60 1.359,00 23.859,55 22.495,20 [Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010 49.207,39 39.759,44 9.447,95 27.967,71 6.143,50 0,00 696,15 6.140,58 8.259,45 1355,83 885,28 194,47 0,00 22,04 1,03 253,01 2.544,22 32.53621 21.136,49 4.642,95 0,00 67,69 0,00 806,31 0,00 9.311,77 5.882,77! Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orasului Timisoara (CETATE ), HCL 355/2010 Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbravita-Incubator de afaceri, |FICI, 302/2010 65.665,01 3,559,84 33.067,67 2.881,44 12,597,34 678,40 42.013,14 999,95 9.228,78 219,50 0,00 609,73 1.045,75 609,73 821,83 535,56 12.555,51 585,37 6.051,50 1.405,24 3.928,60 45434 862,97 99,73 0,00 277,04 97,9 277,04 0,00 31,09 1.162,14 266,00 0,00 39.567,34 25.403,56 5.590,75 0,00 1,07 80,00 8,93 0,00 10.555,18 8.483,03 0,00 2.154,62 545,61 119,77 332,69 332,69 504,48 31938 0,00 0,00 0,00 Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010 19.15921 15.502,87 3.656,32 5.918,00 1.299,07) 0,00 7.217,07 1.260,88 3.464,19 15.280,82 4.725,62 1.037,33 0,00 5.762,96 988,69 2.766,22 32,95 3.878,37 1.192,37 261,74 0,00 45411 272,18 697,97 0,00 0,00 0,00 [Centru Regional de Competente si [Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul 12,625,32 |Automotive, HCL 179/2012 10.193,19 2.432,11 4.023,13 883,13 0,00 41.906.26| 457,80 2.355,00 1.088,75 289,51 0,00 353,07) 213,38 169,23 721,50 11.536,56 3.733,62 819,57 0,00 508,90 19,89 244,28 0,00) 1.821,27 6.210,30

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2015 (fara avans) finantare UE finantare stat; alte surse BUGET LOCAL eligibil necligibil inclusiv TVA TVA eligibil AVANS 2015 Credite 201 TOTAL 6 (fara avans) finantare UE finantare stat BUGET LOCAL cligibil nceligibil inclusty TVA TVA eligibil AVANS 2016 Credite 0 28 29 30 31, 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [Promovarea unor măsuri NZEBR de renovare a clădirilor în sistem "o energie", inteligente şi integrate pe piaţa europeană a renovărilor de clădiri -NeZeR 37,40 28,05 0,00 0,00 9,35 0,00 0,00 9,00 0,00 37,40 28,05 0,00 9,35 0,00 0,00 0,00 0,00; B, Lucrări noi “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 de euro/lună” cod SMIS 48188 (B-dul C. Aradului nr.12, bl A3; B-dul C. Aradului nr. 15, bl 3A; b-dul C. Aradului nr.27, bI4C2; b-dul LC. Bratianu nr. 5; B-dui L. Rebreanu nr.150; B-dul C. Torontalului ar. 13, Sc. A+B+C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 “Sprijinirea investițiilor în eficiența lenergetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună”- faze 4, cod SMIS 48191 (C.Sagului nr.83,b1.9,sc, |A+B+C; C. Sagului nr.1-3-5; B-dul 16 [Decembrie 1989, nr.79, sc. A+B+C; C. Sgului nr.24; C. Sagului nr.38, bl. 15B; C.Sagului nr.52) “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună”. faza 3 - |cod SMIS 48190 (B-dul C, Torontalului nr.23A, So, A+B+C; str. Brandusei nr. 14, Sc A+B; B-dul C. Martirilor 1989 nr.23; C. Aradului nr.97, Sc. A+B; B-dul L.Rebreanu nr, 141; C. Sever Bocubl. B 57) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună”-faza 2” Cod SMIS 48189 (str. Ana Ipătescu nr. 29, bl. T22, Calea Şagului nr. 72-78, str. Simion |Bărnțiu, nr. 63/A, B-dul Take lonescu nr. 63, [B-dul Take Ionescu nr, 45, B-dul Take Ionescu nr. 37, Calea Șagului nr. 35-37, |Calea $agului nr. 53-55)” 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor; serviciilor şi dezvoltării comunale 35.361,52 18.626,92 4.081,14. 0,00 463,64 6.611,06 5.578,76 9.093,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 8,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 35.361,52 18.626,92 4.081,14 0,00 463,64 6.611,06 5.578,76 9.093,69 0,00; 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010 15.315,35 5.945,94 1.306,08 0,00 148,00 6.139,55 1.775,78 2.900,81 0,00 0,00 [Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orasului Timisoara (CETATE ), HCL 355/2010 20.046,17 12.680,98 2.775,06 0,00 315,64 471,51 3.802,98 6.192,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbravita-Incubator de afaceri, HCL 302/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul Automotive, HCL, 179/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

buget local sume cheltuite anterior anului 2014 BUGET LOCAL CREDIT IFC DENUMIREA OBIECTIVULUI valoare mori | Torau valoare totală socata fara | total TVA | finantare UE | finantare stat | alte surse necoligibil In ti pini | Sona |naotare UE| | atosurse i | "iei | avu | avans | 205| cu TVA TVA eligibil | inclustv |TVA eligibil “9! [finantare Un | 777 [alte surse] E | rara avans) stat CIO |. inclusiv | roi 2014 pentru raprie TVA implementar stat eligibil inclusiv sis TVA) eligibile | TVA cligibil derulare | Proprii e TVA o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 18 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Modernizarea statiilor de transport public intermodal ia nivelul Polului de Crestere [Timisoara HCL 218/2012 7.489,23 6.049,65 1.439,58 4.542,53 997,83 0,00 113,07 49131| 1.344,49 139,73 91,86 20,18 0,00 2,28 0,00 25,41 0,00 7.423,90 4.450,67 977,65 0,00 0,22 7440 1,86 0,00| _ 2.171,33| 1.919,10 Sistemul de supraveghere pentru cresterea| sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Timisoara HCL 408/13.12.2012 3999,74| 3.230,27 16947) 2.554,52 561,14 0,00 63,59 63,26 757,23 58,93 31,35 6,88] 0,00 0,78 10,56 9,36 000| _3940,79| 2.523,17) 55425 0.00 62,80 5270) 741,87) 1.242,14 0,00 0,00 Speeding every european digital SEED HCL 58430 372012 693,00 693,00 0,00 346,50 0,00 000| 346,50 0,00 0,00 132,48 66,24 000| 0,00 66,24 0,00 0,00 0,00 7 292,15 0,00 000| 292,15 0,00 0,00) 116,86 0,00 0,00 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 2.056,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 0,00 0,00 000 000| _295,06| 1.188,19 0,00 0,00 000| 1.188,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 2.056,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000|___0,00 0,00 0,00 000) _295,06| 1.188,19 0,00 0,00 0,00| 1.188,19 0,00 0,00 000 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 2.056,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 000| 0,00 0,00 000 000| 295,06] 1.188,19 0,00 0,00 0,00[ 1.188,19 0.00 0,00 000 0,00 0,00 Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare în judetul 2.056,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295,06 1.188,19 0,00 0,00 - 0,00| 1.188,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |Timis (proiect Aquatim) HCL 364/2010 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 254.081,48| 205.056,85| _49,024,63] _95.351,43| 85.816,29 000| 9.535,15) 17.785,70| 45.592,91| 237.376,02| _91.075,43| 81.821,29| 000| _8927,15| 13.164,13| 42,388,02 000| _16.70547 0,00 0,00 000| _608,00| 4621,57| 198,89 0,00 0,00|_11.277,01 81.02.06 Energie termică 254.081,48|_205.056,85| _49.024,63| _95.351,43| _85.816,29 000| 9.535,15] 17.785,70| _45.592,91| 237.376,02| _91.075,43| 81,821,29| 000| _8,927,15| 1316413] 42.388,02 000| _16.705,47 0,00 0,00 000| _608,00| 4.621,57| 198,89 0,00 0,00] _11.277,01 A. Lucrări în continuare 254081,48| _205.056,85| _49.024,63| _95.351,43| _85.816,29 000| 9.535,15| 17.785,70| 45.592,91| 237,376,02| _91.075,43| 81.821,29| 000| _8.927,15| 13.164,13| 42,388,02 000| _16.70547 0,00 0,00 000| _608,00[ 4621,57) 198,89 0,00 0,00] 11.277.014 Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformirii la normele de protecțial 254 og1,4s| 205056,85| 4902463| 9535143) 8551629| 000| 9.535,5| 17.785,70| 45.592,91| 23737602| 9107543| 000| 13.16413| 42388.02| 000| 1670547 0,00 000| 000| 60800| 4621,57| 19880| 0,00 0,00| 1127701 [mediului privind emisiile poluante în aer și [pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09.2009 Capitolul 84.02 Transporturi 187.804,21| 151.748,24| _36.055,98| 138.637,77| _30.417,75| _594,21| _2,961,80| 427.01) 14765,67| _27.423,69| 17,681,65| _3,880,66| 000| _443,84| 401,53| 5.016,01 000| 155.420,21| 116.976,39| 25.681,00| _588,71| 114,46 000| 1.009,73 0,00| _39.961,80| 11.049,92 84.02.03 Transport rutier 187,804,21| 151.748,24| _36.055,98| 138.637,77| _30.417,75| 594,21) 2.961,80) 427,01] 14765,67| _27.423,69| _17.681,65| 3.880,66 0,00 443,84 401,53| 5.016,01 0,00] 155.420,21| 116.976,39| 25.681,00| _588,71| 114,46 0,00) 1.009,73 0,00] _39.961,80| 11.049,92 [84.02.03,02 Transportul în comun 110.530,91] _89.285,98| _21.244,93| _88.558,33| _19.417,10| _59421| 1.716,27 245,00 0,00| 1.055,74 67081 143,99 0,00 21,42 219,52 0,00 0,00| 10451486| _83.907,79| 18.417,02| 588,71 2947 0,00 0,00 0,00| _39.961,80| 1.571,87 A. Lucrări în continuare 85.905,01] _69.403,52| _16.501,49| _68.820,77| _15.08146| 308,62 1.454,91 239,25 0,00 959,90 598,42 12809| 0,00 19,62 213,77 0,00 000| _84835,14| _68.139,87| 14.953,57| 303,12 21,59 0,00 0,00 0,00| _32.031,80| 1.416,79 Trafic management si supraveghere video [HCL 98/14.09.2012 43.762,36| _35.30762| 8.454,74) _35.109,12| 7.712,20 000| 873,90 67,14 0,00 255,43 17,77 3773) 0,00 4,27 41,66 0,00 000) _43.50693| _34.937,35| 7.674,47 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 1728500) 895,11 Extindere rețea troleibuz Dumbrăvița [Accesibilizarea zonei prin extinderea rețelei de troleibuze Timişoara — Dumbrăvița) HCL 87/28.02.2012 17228,69| _13914,15|__3314,56| 1381325] 303428) 303,12 40,70 37,34 0,00 219,07 146,02 3208| _ 0,00 3,63 37,34 0,00 000| _17.009,62| _3.002,20| 303,12 0,00 0,00 0,00 000| 5.630,00 3707 Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe str.Stefan cel Mare din 24.695,62| 1996343) 4732,19| 19.73464| 4.334,98 000| 49123 134,77 0,00 465,01 265,34 5828 0,00 6,62 134,77 0,00 000| 24230,61| 19.46930| 4.276,70 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 9.11680| 48461 municipiul Timisoara HCL 97/14.09.2012 (dressing Challenges Sustainable Mobility 21834| 21834 0,00 163,76 000| 550| 4908 0,00 0,00 20,39 15,29 000| 0,00 5,10 0,00 000| 0,00 87,98 65,99 000| 000| 2199| 000 000| 0,00 0,00 0,00 Planning CHSLLENGE B. Lucrări noi 24.625,90| _19.882,46| _4743,44| _4,335,64| _285,59| 261,36 5,75 0,00 95,84 72,39) 1590) 0,00 1,80 5.75 0,00 000| 19.679,72| _15.767,52| _3.463,65| 285,59 7,48 0,00 0,00 0,00, 7.930,00] 155,08 Extindere rețea troleibuz Ghiroda [Accesibilizarea zonei prin extinderea rețelei | 24.625,90| 19.88246| 474344| 19.737,56| 433564 285,59| 261,36 5,5 0,00 95,84 72,39 1590) 0,00 1,80 5,75 0,00 000| 19.679,72| 15.767,92| 3.463,65| 285,59 748 0,00 0,00 000| 7930,00| 155,08 |de troleibuze Timișoara — Ghiroda) 84.02.0301 Drumuri si podari 68.991,74| _55,768,87|__13.222,87| _44.701,31| 9.819,27 0,00) _1111,66| 182,01) 13.177,49| 23.325,26| 15.033,92| 330241] 000| 37321) _182,01| 443371 000) _45.666,48| _29.66739| 6.516,86 0,00 0,33 0,00 3,85 0,00 0,00) 9.478,05 A. Lucrări în continuare 68.991,74| _55.768,87| 13222.87) 44701.31] 9.819,27 000| 1.111,66 182,01| 13.177,49| _23.325,26| _15.033,92| 3.302,41] 0.00 373.21 182,01] 4.433,71 000| _45,666,48| _29.667,39| 6.516,86 8,00 0,33 000 3,85 0,00 000| 9.478,05 Amenajare Coraplex rutier zona 68991,74| 55.768,87| 13222,87| 4470131| 981927 000| 1111,55| 13.177,49| 2332526| 1503392| 330241| 000) 37321) 18201| 443371 000| 45666,18| 22667,39| 6.516,86 0,00 0,33 0,00 3,85 0,00 000| 9.478,05 [Michelangelo etapa I HCL356/2011 84.02.03.03 Străzi 8.281,56] __6.693,39| _1.588,18| 537813) 1.181,38 000| 133,87 0,00| _1,588,18| 3.042,69] 1.976,92] _43426| 0,00 49,21 0,00 582,30 000| 523887] _3.401,21| 747,12 000| 84,66 0,00| 1.005,88 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 8281,56| _6.693,39| _1.588,18| _5.378,13| 1.181,38 000| 133,87 000| 3.042,69] 1.976,92] __43426| 0,00 49,21 0,00 582,30 000| 523887] 3401,21| _74742l 000| 84,66 0,00| 1.005,88 0,00 0,00 0.00 Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si Spi. T. 8281,56| 6.693,39| 1588,18| 5378,13| L181,38 000| 133,87 000| 1588,18| 3.04269| 197692| 43426| 0,00 4921 0,00 582,30 000| 523887| 340121| 747,12 0,00 84,66 0,00| 1.005,88 0,00 0,00 0,00 Vladimirescu HCL 405/2011

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2015 (fara avans) finantare UE |finantare stat alte surse BUGET LOCAL eligibil necligibil inclusiv TVA TVA eligibil TOTAL 2016 (fara avans) finantare UE BUGET LOCAL finantare stat cligibit neeligibil inclusiv TVA] TA Credite o 33 37 Modernizarea statiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Crestere |Timisoara HCL 218/2012 Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in| municipiul Timisoara HCL 408/13.12.2012 Speeding every european digital SEED HCL 37/2012 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale A. Lucrări în continuare Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Timis (proiect Aquatim) HCL 364/2010 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 81.02.06 Energie termică A. Lucrări în continuare Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL, 347/29.09.2009 Capitolul 84.02 Transporturi 4.938,31 3.963,23 84.02.03 Transport rutier 4.938,31 3.963,23 84.02.03.02 Transportul în comun 493831 3.963,23 A. Lucrări în continuare 87,97 65,98 Trafic management si supraveghere video [HCL 98/14.09.2012 Extindere rețea troleibuz Dumbrăvița (Acoesibilizarea zonei prin extinderea rețelei de troleibuze Timişoara — Dumbrăviţa) HCL 87/28.02.2012 [Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe str,Stefan cel Mare din municipiul Timisoara HCL 97/14.09.2012 0,00 0,00 Adressing Challenges Sustainable Mobility [Planning CHALLENGE 87,57 65,98 B. Lucrări noi 4.850,34 3.897,25 [Extindere rețea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea zonci prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara — Ghiroda) 4.850,34 3.897,25 84.02.0301 Drumuri si poduri 0,00 0,00. A. Lucrări în continuare 0,00 0,00; [Amenajare Complex rutier zona [Michelangelo etapa I HCL356/2011 0,00 0,00 84.02.03.03 Străzi 0,00 0,00. A, Lucrări în continuare 0,00 0,00 Reabilitare Str, Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si Spl. T. Vladimirescu HCL 405/2011 0,00 0,00 DI 5 Lol taRacicu >

Atasament: Anexa_1.pdf

MAI ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SC2014- 204, PROGRAM DEZVOLTARE 2014 Rectificare 9 PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE HCL Anexa 1a/2 mii lei SURSE DE FINANTARE Credite IFC Valoare Buget local DENUMIREA OBIECTIVULUI proiect | Cont. Proprie | 2014 Contribuie proprie 2=3+4+5+6+7+9 +1 TOTAL GENERAL I 392.263,80) 324.219,36 205.863,85 432, 1.549,85 112.000,00 TOTAL GENERAL II 392.263,80) 324.219,36 205.863,85| 9.442,67) 6.310,82| 4.678,66 7.549,85 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 332299,18| 272.710,01 173.489,25| SETE EI 1=2+8+10 Capitolul 65.02 II 65.02.04 Învățământ secundar 2.200,9 65.02.04.02 Învățământ secundar superior 2.200,97 268,70 A. Lucrări în continuare 71,80 9,66 Dezvoltarea schimburilor educaționale, sociale şi culturale şi recunoaşterea asemănărilor şi diferențelor dintre tineri Colegiului National C.D.Loga Timisoara HCL161/23.10.2012 MIS ETC code 1246/2012

SURSE DE FINANTARE Credite IFC TOTAL, Valoare Buget local Buget DENUMIREA OBIECTIVULUI proiect Buget de Contr. Proprie Parteneri | Avans 2014 2014 Stat Buget EU TVA |Avaspt | & pentru Eligibil | derulare |Alte Surse derulare Contribuie proprie Cheltuieli | Neeligibil Eligibile e (inclusiv 2=31+41+5+6+7+9 =2+ 1=2+8+10 d 3 4 3 Dezvoltarea schimburilor educaționale, sociale şi culturale şi recunoaşterea asemănărilor şi diferențelor dintre tineri Lic. Teoretic D. Obradovici Timisoara HCL 161/23.10.2012 MIS ETC code 1246/2012 53,00 B. Lucrări noi 2.548,44 53,00 6,80 46,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2.123,17 25904| 1.746,57 40,92 76,64 0,00) 425,27 00 0,00 0,00 Dezvoltarea creativitatii şi capacității de inovare prin abordări interdisciplinare şi facilitarea inserției absolvenților pe piața muncii - Colegiul National C.D. Loga, (FSE) HCL 323/2014 SMIS 51965 242,00 242,00 28,79 208,37 4,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| "Cariera- provocarea mea "Colegiul Tehnic Ion Mincu Timisoara (FSE) HCL486/2014 SMIS 51552 130,03 150,03 17,85 129,18 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [Dezvoltarea creativitatii şi capacității de inovare prin abordări interdisciplinare şi facilitarea inserției absolvenților pe piața muncii - Colegiul Silvic ” Casa Verde" Timişoara (FSE) HCL 406/2014 SMIS 51965 240,00 240,00 28,52 206,69 4,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale a Liceului Teoretic LL. Calderon cod SMIS 54094 6il,14 491,14 61,44 401,74 9,45 18,51 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaționale a [Liceului Teoretic Nikolaus Lenau- Timişoara”, cod SMIS 54092 685,27 500,00 61,44 401,74 946| 2736 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00

SURSE DE FINANTARE ap Valoare Buget local DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL proiect | Buget de Contr. Proprie 2014 2014 Star Buget FU Credite IFC Contributie TVA | Avans pt. Eligibil | derulare Cheltuieli | Neeligibil Eligibile e (inclusiv 2=3+41+5+6+7+9 proprie 9 1=2+5+10 +11 3 4 5 6 7 8 10 n „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Național CD Loga”, cod SMIS 54103 620,00 500,00 61,00 398,85 9,38 30,77 0,00 120,00 0,00 0,00 0.00 [Capitolul 66.02 Sănătate 942453) 9.32453|. 124499|: 7.887,69 000| 32,04 100,00) 0.00 | 157,66| 66.02.06 Spitale 9.424,53] 932453) 124499) 7.887,69 0,00) 32,04] 100,00 000| 000| 157,66 A. Lucrări în continuare 6.928,61 6.928,61 0,00 0,00 0,00 157,66 Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al malformatiilor fetale in aria Timisoara-Varset HCL 184/24.04.2012 SMIS 1437 6.526,83) 6.526,83 844,87| 5.524,15 0,15 0,00 0,00 000| 157,66 0,00 Prenatal Diagnosis Networek (SCM) SMIS 1437 401,78 401,78 52,23 341,51 0,00 0,00 8,04 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 2.495,92 2.395,92 347,89 2.022,03 2,00 0,00 24,00 100,00 0.00 0,00 0,00 [Dezvoltarea infrastructurii de C-D a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta prin crearea unui centru de cercetare medicala transnationala privind impactul terapeutic si de prevenire a cancerului si bolilor congenitale in perioada perinatala /TEALTH IRESEARCH NETWORK (FEDR) SMIS 1975/48756 2271,92| 2.271,92 334,89| 1.937,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului de obstretica ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara SMIS 26136, HCL 333/2014 224,00 124,00 13,00 85,00 2,00 0,00 2400| 100,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 2014 DENUMIREA OBIECTIVULUI 0 1=2+8+10 2=3+4+5+6+7+9 Valoare proiect 2014 Buget de Stat Buget EU SURSE DE FINANTARE Credite IFC Buget local Contr. Proprie Buget Parteneri Avans pt. & derulare |Alte Surse| Avans pentru derulare Contributie proprie Chelt. Cheltuieli | Neeligibil Eligibile e (inclusiv TVA Eligibil +11 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 279,45 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole 239,45 279,45 41,43 221.65 7 0,00 0,00 239,45 41,43 191,65 A. Lucrări în continuare 239,45 239,45 41,43 191,65 0,00 6,37 6,37 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Politica Culturală ca instrument pentru Dezvoltarea Regională şi a Comunității HCL 181/24.04.2012 (IPA) MIS cod 1393 239,45 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 40.06 E A. Lucrări în continuare 40,00 239,453 41,43 191,65 40,90 40,00 0,00 0,00 30,00 30,00 6,37 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 O abordare inclusa de la egal la egal, a conurbatiilor si aglomerarii urbane largi, pentru participarea la Conventia Primarilor - CONURBANT, CIP - IEE - 2019, nr.271380 40,00 40,00 0,00 30,00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Socială Asistenţa 12.455.331 10.130,51 1.498,74 6.822,88 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii A. Lucrări în continuare 7.284,09 1.284,09 10,00 0,00 0,00 52,53 270,90 611,40 0,00 0,00 2.324,80 874,06 6.203,21 938,66 6.203,21 938,66 427316 Reabilitare cladire pentru persoane in dificultate (str.Plavosin nr.21) HCL 130/28.09.2012 SMIS 40778 3.828,04 2.747,16 484,39 2.205,15 Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati „Podul Lung” Timişoara HCL 203/2011 SMIS 38456 2.152,49 s2,s3| 270,90 52,53 270,96 611,40 611,40 0,00 0.00 0,00 0,00| 1.080,88 1.080,88 36,56 56,56 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1.080,88 56,56 E 301,05 2.152,49 1.370,48 34,11 41,64 40521 0,00 0,00 0,00 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2014 Valoare proiect Buget de 2014 Stat 0 1=2+8+10 2=3+4t5+6+7+9 +11 Reabilitarea Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei str, Platanilor nr.2 HCL 234/2011 /POR 38282 1.303,56 1.303,56 153,22 697,53 SURSE DE FINANTARE Contr. Proprie Buget local TVA Eligibil Avans pt. Buget Parteneri derulare |Alte Surse Credite IFC Contributie proprie 17,36 229,26 206,19 68.02,15.02 Cantine de ajutor social A. Lucrări în continuare Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost, situat in Timisoara, str Telegrafului nr.8 HCL 288/03.08.2011 SMIS 39400 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 70:02:03 Locuinţe i - 3.171,22 3.927,30 560,08 2.549,72 5.171,22 3.927,30 560,08 2.549,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.243,92 0,00 817,50 0,00 0,00 0,00 3.171,22 3.927,30 560,08 2.549,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.202,60 128.970,03| 15.784,80| 72.143,77 21.361,9 2.818,12]. 12.866.13 7.416,81 1.341,71 4.697,18 2.826,60 1.373,02 0,00 6.961,14 1.243,92 1.243,92 817,50 817,50 -0,00|. 14,02 6.628,45. 23.859,55 UL 22.495,20 0,00 '70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de A.Lucrări în continuare 27.361,96 51,42 Promovarea unor masuri NZEBR de renovare a cladirilor in sistem "0 energie", inteligente si integrate pe piata europeana a renovarilor de cladiri- NeZeR HCL 108/2014 IEE/13/763/512.674877 51,42 27.347,94 2.818,12 12.866,13 37,40 0.00 28,05 4.697,18 9,35 37,40 0,00 28,05 9,35 0,00 B. Lucrări noi 27.310,54 27.310,54 2.818,12 12.838,08 4.687,83 338.06 0,00 0.00 0,00 14,02 14,02 14,02 0,00 6.628,45 0,00 0,00 6.628,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 6.00

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2014 Valoare proiect 2014 SURSE DE FINANTARE Buget de Stat Buget EU Buget local Cheltuieli Eligibile Contr. Proprie Buget TI Parteneri Avans pt. & derulare [Alte Sursel Chelt. Neeligibil e (inclusiv TVA Eligibil Credite IFC Avans pentru derulare Contributie proprie “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 de euro/lună” cod SMIS 48188 (B-dul C. Aradului nr.12, bl A3; B-dul C. Aradului nr. 15, bl 3A; b-dul C. Aradului nr.27, bl4C2; b-dul LC. Bratianu nr. 5; B-dul L. Rebreanu nr.150; B- dul C. Torontalului nr.15, Sc. A+B+C) 1=2+8+10 2=3+41+516+7+9 +11 5.643,88 5.643,88 573,38 “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună”- faza 4, cod SMIS 48191 (C.Sagului nr.83,bl.9,sc. ATB+C; C. Sagului nr.1-3-5; B-dul 16 Decembrie 1989, nr.79, sc. A+B+C; C. Sgului nr.24; C. Sagului nr.38, bl. 15B; C.Sagului nr.52) “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună” faza 3 -cod SMIS 48190 (B-dul C. Torontalului nr.25A, Sc. A+B+C; str. Brandusei nr.14, Sc A+B; B-dul C. Martirilor 1989 nr.23; C. Aradului nr.97, Sc. A+B; B-dul L.Rebreanu nr.141; C. Sever Bocu bl. B 57) 8.816,09 8.816,09 902,78 2.612,08 4.112,64 530,91 6 7 3 9 10 n 83,70 0,00 0,00| 1.843,81 0,00 0,00 1.671,81 41,84 0,00 0,00| 2.087,02 4.477,48 4.477,48 471,53 2.148,07 873,20 35,74 0,00 0,00) 928,94 0,00 0,00 0,00 0,00

Valoare proiect 2014 DENUMIREA OBIECTIVULUI Buget de Stat Buget EU SURSE DE FINANTARE Buget local Contr. Proprie Avans pentru derulare Credite IFC Contributie proprie 2=3+4+51+61+7+9 +11 0 1=2+8+10 “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună”-faza 2” Cod SMIS 48189 (str. Ana Ipătescu nr. 29, bl. T22, Calea Şagului nr. 72-78, str. Simion Bărnţiu, nr. 63/A, B-dul Take Ionescu nr. 63, B-dul Take Ionescu nr. 45, B dul Take Ionescu nr. 37, Calea Șagului nr. 35-37, Calea Şagului nr. 53-55)” 3.965,29j 1.611,91 1.768,68 m un 70.02.50 „Alte servicii: în domeniile lociiințelor, - serviciilor “--şi' dezvoltării REC : A. Lucrări în continuare 126.840,64| 101.622,09[:-12:966 126.840,64j 101.622,09| 12.966,68 21966.08. 59.277,64[. 59.277,64| 2.719,63 1.003,65|. -2.826,60|. 1.003,65 2.826,60 1.35 [Reabilitarea infrastructurii publice urbane ai |maiurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010 SMIS 31814 41.847,98| 32.536,21 4.642,95 21.136,49 67,69 9.00; '332,69| 23-859,55| 332,69) _23.859,55' 2249520 22.495,20 0,00 806,31 Reabilitare spatii publice din centrul istoric al Municipiului Timisoara (CETATE ), HCL 355/2010 SMIS 31507 50.122,52j 39.567,34 5.590,75 25.403,56 1,07 80,00 8,93 Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbravita-Incubator de afaceri, HCL 302/2010 SMIS26443 2.154,62 2.154,62 119,77 545,61 332,69 504,48 319,38 0,00 0,00 0,00 0,00 9.311,77 0,00] 10.555,18 332,69| 0,00 3.882,77| 3.483.03 0,00 infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010 SMIS 34472 3.878,37 3.878,37 261,74 1.192,37 145411 272,18 697,97| 0,00 0,00 0,00 0,00

SURSE DE FINANTARE Credite IFC Buget local Contr. Proprie Chelt. Neeligibil e (inclusiv Buget Parteneri Avans pt. & derulare |Alte Surse| TOTAL 2014 DENUMIREA OBIECTIVULUI Buget de Stat Contributie proprie Buget EU TVA Cheltuieli NENE Eligibil Eligibile 2=3+4+5+6+7+9 o =2+8+ 1=2+8+10 11 Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Fumizorilor in Sectorul Automotive, HCL 179/2012 SMIS 39375 13.357,83 819,57 3.733,62 508,90 1.821,27 Modernizarea statiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Crestere Timisoara HCL 218/2012 SMIS 40139 9.595,23| 742390| 971,65| 4.450,67 217133 Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Timisoara HCL 408/13.12.2012 SMIS 40138 5.182,93 3.940,79 554,25 2.523,17 Speeding every european digital SEED HCL 37/2012 COD 297192 701,16 584,30 0,00 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 1.188,19 1.188,19 0,06 74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor] eziduale 1.188,19 1.188,19 0,00 A. Lucrări în continuare 1.188,19 1.188,19 0,00 292,15 292,15 0,00 1.188,19 1.188,19 Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Timis (proiect Aquatim) HCL 364/2010 1.188,19 1.188,19 0,00 0.00| 1.188,19 0,00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 0,00 608,00) 4.621,57 0,00 608,00; 4.621,57 198,89 608,00) 4.621,57 16.705,47| 16.705,47 81.02.06 Energie termică 16.705,47 16.705,47 A. Lucrări în continuare 16.705,47) _16.705,47 11.277,01 11.277,01

SURSE DE FINANTARE Credite IFC Valoare Buget local DENUMIREA OBIECTIVULUI proiect | Buget de Coatr. Proprie 2014 Stat Buget A IRI Parteneri “SS |Contributie & pentru Alte Surse| derulare Buget EU Avans pt. derulare proprie 2=3+41+516+7+9 =2+8+ 1=2+8+10 1 Retehnologizarea sistemului centralizat dej termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer şi| pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09.2009 SMIS16828 16.705,47| 0,00 0,00 Capitolut 84.02 Transporturi 195.382,01| 15542021] 25.681,00 est uta 1 588,71| - 39.961,80 84:02.03 Transport rutier. : 195.382,01| 155.420,21| 7 25.681.00[.- E 588,71: 39.961:80[. 84.02.03.02 Transportul în comun 144.476,66|) 10451486) 18.417,02 ECU ZT 0,00 0.00 0,00| _588,71| 39.961,80| 1.571,87 A. Lucrări în continuare 116.866,94| _84.835,14| 14.953,37| 68.139,87| 21,99 0.00 0,00 0,00| 303,12] _32.031,80| 1.416,79 |Trafic managernent si supraveghere video HCL 98/14.09.2012 smis 40398 60.791,93| _43.506,93| 7.674,47| 34.937,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 17.285,00 895,11 [Extindere rețea troleibuz Dumbrăvița (Accesibilizarea zonei prin extinderea rețelei de troleibuze Timişoara — Dumbrăviţa) HCL 87/28.02.2012 SMIS 40812 0,00 0,00 22.639,62| 17.009,62 3.002,20 13.667,23 0,00 0,00 0,00 0,00| 303,12 5.630,00 37,07 Reabilitare linii de tramvai si modernizare [trame stradale pe str.Stefan cel Mare din [municipiul Timisoara HCL 97/14.09.2012 SMIS 40311 3334741) 24.230,61 4276,70| 19.469,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.116,80 484,61 /Adressing Challenges Sustainable Mobility Planning CH4LLENGE 87,98 87.98 0,00 65,99 21,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 27.609,72| _19.679,72| 3.463,65) 15.767,92 7,48 0,00 0,00, 0,00| _285,59| 7.930,00 155,08

DENUMIREA OBIECTIVULUI 0 1=21+8+10 Valoare proiect 2014 SURSE DE FINANTARE Buget de Stat Buget local Contr. Proprie Chelt. Neeligibil Buget EU Cheltuieli Eligibile e (inclusiv Buget Parteneri Alte Surse Credite IFC Avans pentru derulare Contributie proprie 2=3+4t5+6+7+9 +11 0 u Extindere retea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Ghiroda) SMIS 48121 84.02.03.01 Drumuri si poduri 27.609,72 45.666,48 19.679,72| 45.666,48 3.463,65 6.516,86 15.767,92 29.667,39 7,48 0,33 0, 0,00 3, 00 0,00 85 0,00 285,59 0,00 7.930,00 0.06 155,08 9.478,05 A. Lucrări în continuare rutier 'Arnenajare Michelangelo ctapa 1 HCL356/2011 SMIS 37592 Complex zona| 84.02.03.03 Străzi 45.666,48 45.666,48 6.516,86 29.667,39 0,33 0,00 3, 85 0,00 0,00 0,00j 9.478,05 45.666,48 5.238,87 45.606,48 A. Lucrări în continuare 5.238,87 5.238,87 6.516,86 5.238,87 74712 747,12 Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si Spl. 7. Vladimirescu HCL 405/2011 ŢIA ECONOMICĂ HARACICU DIREC[OR DI i Smi Verificat, SEF SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE LOCALĂ, REGIONALĂ ŞI NAȚIONĂ Ă Gabrielaj A [ 5.238,87 5.238,87 TAT,12 29.667,39 0,33 0,00 3, 85 0,00 0,00 0,00| 9.478,05 3.401,21 84,66 0,00| 1.005, 0.00 0,00 0.00 3.401,21 84,66 0,00 1.005, 88 0,0 88 0,00 0,00 0,00 0,00 3.401,21 84,66 0,00 1.005, 88 0,00 0,00 0,00 0,00 DIRECTOR pmecȚIA| EZVOLTARE Întocmit, t i | CONSILIER SERVICIUL PROÎFCTE CU FINANȚARE LOCALĂ, REGIONALĂ ŞI NAȚIONALĂ inița TOMA

Atasament: Referat.pdf

FO 53-01, Ver. 2

ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DEZVOLTARE NICOLAE ROBU SERVICIUL PROIECTE CU FINANŢARE LOCALĂ, REGIONALĂ ŞI NAŢIONALĂ Nr. SC2014- 32762/05.12.2014

REFERAT privind modificarea bugetului prevăzut pentru Programul Multianual de Dezvoltare 2014-2017

al Municipiului Timişoara Prin HG nr. 998/2008 Municipiul Timişoara, a fost desemnat unul dintre cei 7 poli naţionali de creştere în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională în vederea asigurării creşterii economice şi creării de locuri de muncă. Pentru încurajarea dezvoltării polilor de creştere au fost alocate fonduri nerambursabile prin Axa prioritară 1 ,,Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” a Programului Operaţional Regional (POR) al cărui obiectiv general îl reprezintă creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului. Pentru accesarea fondurilor nerambursabile prin Axa prioritară 1, Municipiul Timişoara a elaborat Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de creştere Timişoara (PID), care împreună cu lista proiectelor prioritare au fost avizate de către Comitetului de Management pentru Coordonarea instrumentelor structurale (C.M.C.) prin Decizia nr. 7 din data de 17.05.2010. PID este un document de planificare pe termen mediu a dezvoltării Polului de creştere Timişoara care, pe baza analizei diagnostic, propune strategia de dezvoltare pe termen mediu şi planul de acţiune pentru implementarea acesteia. Planul de acţiune cuprinde proiecte a căror realizare au un impact major în atingerea obiectivelor strategice. Dorinţa generală desprinsă din PID este dezvoltarea unei zone moderne si atractive, cu un confort urban unitar la nivelul polului, plăcută atât pentru locuitorii ei, cât şi pentru turişti, oamenii de afaceri si investitori, dinamice din punct de vedere economic, iar scopul final este îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor. Însă, pentru asigurarea dezvoltării economice durabile, dinamice şi competitive este necesară atragerea de fonduri nerambursabile de către autorităţile administraţiei publice locale, în vederea reabilitării, modernizării şi reorganizării zonelor reprezentative ale oraşului. În acest sens, au fost adoptate, succesiv, mai multe hotărâri de consiliu local privind aprobarea bugetului multianual al Municipiului Timişoara pentru proiectele cu finanţare internaţională. În urma modificărilor intervenite în cadrul bugetului multianual, amintit mai sus, ca urmare a elaborării Programului de Dezvoltare 2013-2016, s-a adoptat HCL nr. 286/30.05.2013 privind aprobarea Programului Multianual de Dezvoltare 2013-2016 al Municipiului Timişoara, revocat şi înlocuit prin HCL nr.388/05.07.2013. În urma elaborării Programului Multianual de Dezvoltare al Municipiului Timişoara pentru perioada următoare, 2014-2017, s-a adoptat HCL nr. 87/11.03.2014, modificată prin HCL nr. 447/10.10.2014 şi apoi prin HCL nr. 515/23.10.2014. Ulterior adoptării HCL nr. 515/23.10.2014 au mai intervenit două modificări ale bugetului prevăzut pentru Programul Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timişoara, după cum urmează:

FO 53-01, Ver. 2

- a fost adoptată HCL nr. 538/31.10.2014 privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.286/26.07.2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 355/28.09.2010 privind aprobarea proiectului ”Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al municipiului Timişoara”, a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - ”Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. - ”Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: ”Poli de creştere”;

- s-a semnat contractul de finanţare nr. 4888/24.11.2014 pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic J.L.Calderon Timişoara” în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie3.4 “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii pentru formare profesională continuă”.

Având în vedere adoptarea HCL nr. 538/31.10.2014, precum şi semnarea contractului de finanţare nr. 4888/24.11.2014, menţionate mai sus, se impune includerea sumelor, necesare implementării proiectelor în condiţii optime, în cadrul Programului de Dezvoltare al Municipiului Timişoara Proiecte cu Finanţare Externă Nerambursabilă pentru anul 2014 şi multianual. Luând în considerare cele expuse mai sus,

Propunem : - modificarea bugetului prevăzut pentru Programul Anual de Dezvoltare 2014 al Municipiului Timişoara – Proiecte cu Finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile Postaderare, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; - modificarea bugetului prevăzut pentru Programul Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timisoara - Proiecte cu Finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile Postaderare, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; - revocarea HCL nr. 515/23.10.2014 privind modificarea bugetului prevăzut pentru Progamul Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timisoara. Secretar Jur. Ioan Cojocari Director executiv Direcţia Dezvoltare Director executiv Direcţia Economică Arh. Aurelia Junie Ec. Smaranda Haracicu Şef Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională Şef Serviciul Proiecte cu F.L.R.N. Ing. Magdalena Nicoară Ing. Gabriela Bica Şef Biroul Generare Proiecte cu F.L.R.N. Ec. Daniela Ghinea Întocmit, Cons. Maria Pantić- Telbis Avizat juridic Cons. Juridic Daniela Ştefan