keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 286/30.05.2013 privind aprobarea Progamului Multianual de Dezvoltare 2013-2016 al Municipiului Timişoara

30.05.2013

Hotararea Consiliului Local 286/30.05.2013
privind aprobarea Progamului Multianual de Dezvoltare 2013-2016 al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013-13706/17.05.2013 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr.962/09.06.2010 privind necesitatea absorbţiei fondurilor nerambursabile aferente POR 2007-2013, Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.137/27.04.2010 privind aprobarea "Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara " ;
În conformitate cu Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr.7/17.05.2010;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2011 privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanţare internaţională, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2011;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.(2), lit. b), alin. 4, lit. a) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Programul Multianual de Dezvoltare 2013-2016 al Municipiului Timişoara, conform Anexei 1, Anexei 2 şi Anexei 2.1. care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârile Consiliului Local nr. 32/15.02.2011 -privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanţare internaţională, nr. 83/29.03.2011 - privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.32/15.02.2011, nr. 182/24.04.2012 - privind înlocuirea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 32/2011 şi nr. 108/28.09.2012 - privind înlocuirea Anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Local nr.182/24.04.2012.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Şcoli, Spitale, Baze Sportive şi Instituţii Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_2.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA

SC2013-

PROGRAM DEZVOLTARE

BUGET LOCAL

cheltuieli eligibile

neeligibil inclusiv

TVA

TVA eligibil

AVANS 2013

finantare UE

valoare totala cu

TVA eligibil

sume cheltuite anterior anului 2013

sume cheltuite in implementa re anterior

finantare UE

finantare stat

alte surse

TOTAL 2014

(fara avans)

valoare totala fara TVA

neeligibil inclusiv

TVA TVA eligibil

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 2013

ESTIMARI 2014-2016

total TVA finantare UE

buget local

eligibil finantare

stat alte surse DENUMIREA OBIECTIVULUI

APROBAT,

PRIMAR

NICOLAE ROBU

neeligibil inclusiv

TVA

TVA eligibil

TOTAL 2013

(fara avans) finantare UE finantare stat alte surse

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 TOTAL GENERAL I 680 188,37 1 050 434,24 128 977,38 693 280,22 149 801,81 78 006,78 340 432,07 172 060,44 81 475,21 26 461,94 76 803,12 189 564,93 130 006,28 TOTAL GENERAL II 680 188,37 1 050 434,24 128 977,38 693 280,22 149 801,81 78 006,78 24 742,91 16 005,52 63 810,27 95 916,98 37 519,20 29 741,89 85,91 4 010,69 7 638,48 16 920,52 340 432,07 172 060,44 81 475,21 26 461,94 16 839,28 11 749,61 31 845,59 76 803,12 189 564,93 130 006,28 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 422 233,05 850 450,65 81 418,04 500 812,21 108 424,02 74 351,42 20 160,47 14 780,26 46 097,12 94 334,53 36 410,79 29 500,78 85,91 3 983,15 7 588,83 16 764,78 228 855,82 91 654,83 64 066,77 25 981,57 14 955,82 10 982,74 21 214,09 11 574,65 70 594,35 42 793,61 LUCRĂRI NOI - B 257 955,32 199 983,59 47 559,34 192 468,01 41 377,79 3 655,36 4 582,44 1 225,26 17 713,15 1 582,45 1 108,41 241,11 0,00 27,54 49,65 155,74 111 576,25 80 405,61 17 408,44 480,37 1 883,46 766,87 10 631,50 65 228,47 118 970,58 87 212,67 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - TOTAL GENERAL CHELTUIELI 680 188,37 1 050 434,24 128 977,38 693 280,22 149 801,81 78 006,78 24 742,91 16 005,52 63 810,27 95 916,98 37 519,20 29 741,89 85,91 4 010,69 7 638,48 16 920,52 340 432,07 172 060,44 81 475,21 26 461,94 16 839,28 11 749,61 31 845,59 76 803,12 189 564,93 130 006,28 Capitolul 65.02 Învăţământ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206,05 175,70 26,26 0,00 4,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.02.04 Învăţământ secundar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206,05 175,70 26,26 0,00 4,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.02.04.02 Învăţământ secundar

i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206,05 175,70 26,26 0,00 4,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capitolul 66.02 Sănătate 9 501,05 0,00 0,00 8 052,75 1 231,60 3 066,65 189,48 27,23 0,00 41,90 35,61 5,45 0,00 0,84 0,00 0,00 4 437,43 3 622,83 542,10 177,25 68,02 27,23 0,00 928,30 5 853,87 2 519,84

66.02.06 Spitale 9 501,05 0,00 0,00 8 052,75 1 231,60 3 066,65 189,48 27,23 0,00 41,90 35,61 5,45 0,00 0,84 0,00 0,00 4 437,43 3 622,83 542,10 177,25 68,02 27,23 0,00 928,30 5 853,87 2 519,84 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 4 527,23 3 659,34 867,89 3 679,82 515,52 0,00 119,69 115,27 96,92 40,04 32,29 0,00 0,00 0,00 0,00 7,75 863,99 612,40 82,48 0,00 36,91 0,00 132,20 400,89 4 193,37 3 469,36 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte 320,77 258,69 62,08 219,88 33,63 0,00 5,17 0,00 62,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 783,99 552,40 82,48 0,00 16,91 0,00 132,20 400,89 106,91 73,29 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri

zone verzi, baze sportive şi de agrement 4 206,46 3 400,65 805,81 3 459,94 481,89 0,00 114,52 115,27 34,84 40,04 32,29 0,00 0,00 0,00 0,00 7,75 80,00 60,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 4 086,46 3 396,07 Capitol l 68 02 Asig rări şi Asistenţa

104 558,70 60 434,48

Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 13 697,47 11 067,19 2 630,27 9 126,10 3 604,74 0,00 227,16 351,99 1 987,18 178,97 114,26 25,09 0,00 2,85 6,42 30,06 10 081,10 6 328,79 1 384,72 0,00 156,93 342,83 1 867,83 3 075,40 3 462,41 2 391,04 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 6 707,93 5 419,68 1 288,24 4 128,04 2 506,85 0,00 102,76 349,26 1 220,72 121,72 75,20 16,51 0,00 1,88 6,42 21,42 6 611,21 4 078,14 890,33 0,00 100,90 342,83 1 199,01 1 977,39 0,00 0,00 68.02.15.01 Ajutor Social 2 995,21 2 419,64 575,57 2 404,46 528,17 0,00 59,84 2,73 0,00 12,63 10,15 2,23 0,00 0,25 0,00 0,00 2 040,29 1 322,07 290,41 0,00 32,92 0,00 394,89 644,99 942,30 754,94 68.02.15.02 Cantine de ajutor social

3 994,33 3 227,87 766,46 2 593,60 569,72 0,00 64,56 0,00 766,46 44,62 28,91 6,35 0,00 0,72 0,00 8,64 1 429,60 928,58 203,98 0,00 23,11 0,00 273,93 453,02 2 520,11 1 636,10 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 163 254,36 131 234,61 31 326,76 88 647,91 19 433,17 1 067,48 15 102,36 9 311,21 29 519,93 4 416,71 1 735,83 381,20 85,91 746,16 773,57 694,04 56 650,74 26 392,51 5 767,71 981,57 10 964,73 2 054,78 10 489,44 14 648,76 70 245,01 43 365,23 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 163 254,36 131 234,61 31 326,76 88 647,91 19 433,17 1 067,48 15 102,36 9 311,21 29 519,93 4 416,71 1 735,83 381,20 85,91 746,16 773,57 694,04 56 650,74 26 392,51 5 767,71 981,57 10 964,73 2 054,78 10 489,44 14 648,76 70 245,01 43 365,23 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 0,00 509 635,64 0,00 376 684,69 57 610,60 73 283,94 2 056,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 734,70 0,00 0,00 0,00 734,70 0,00 0,00 0,00 1 321,71 0,00 74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 0,00 509 635,64 0,00 376 684,69 57 610,60 73 283,94 2 056,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 734,70 0,00 0,00 0,00 734,70 0,00 0,00 0,00 1 321,71 0,00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie

254 081,49 205 056,85 49 024,64 32 262,11 29 035,89 0,00 3 226,21 5 353,97 15 532,75 85 199,25 31 616,42 28 454,84 0,00 3 161,65 6 805,74 15 160,60 168 882,24 63 330,84 57 955,52 25 000,00 3 375,32 8 821,76 10 398,80 0,00 0,00 0,00 81.02.06 Energie termică 254 081,49 205 056,85 49 024,64 32 262,11 29 035,89 0,00 3 226,21 5 353,97 15 532,75 85 199,25 31 616,42 28 454,84 0,00 3 161,65 6 805,74 15 160,60 168 882,24 63 330,84 57 955,52 25 000,00 3 375,32 8 821,76 10 398,80 0,00 0,00 0,00 Capitolul 84.02 Transporturi 235 126,77 189 780,61 45 127,82 174 826,84 38 370,29 588,71 3 821,60 845,85 16 673,49 6 040,11 3 984,79 875,31 0,00 99,19 52,75 1 028,07 98 575,82 71 597,37 15 716,42 303,12 1 498,58 503,01 8 957,32 57 749,77 104 488,56 78 260,81 84.02.03 Transport rutier

235 126,77 189 780,61 45 127,82 174 826,84 38 370,29 588,71 3 821,60 845,85 16 673,49 6 040,11 3 984,79 875,31 0,00 99,19 52,75 1 028,07 98 575,82 71 597,37 15 716,42 303,12 1 498,58 503,01 8 957,32 57 749,77 104 488,56 78 260,81 84.02.03.02 Transportul în comun

110 530,90 89 067,62 21 244,93 88 720,78 19 455,89 588,71 1 678,33 87,20 0,00 708,97 529,76 116,37 0,00 13,19 49,65 0,00 51 277,32 41 188,38 9 036,66 303,12 741,66 7,50 0,00 37 690,25 53 389,01 42 641,21 84.02.03.01 Drumuri si poduri 106 443,86 86 039,68 20 404,18 74 523,67 16 370,17 0,00 1 854,97 438,26 13 256,79 527,98 343,04 75,35 0,00 8,54 0,00 101,05 33 949,65 21 938,59 4 819,12 0,00 546,08 178,22 6 467,64 13 500,00 51 099,55 35 619,60 84.02.03.03 Străzi 18 152,01 14 673,31 3 478,71 11 582,39 2 544,23 0,00 288,30 320,39 3 416,70 4 803,16 3 111,99 683,59 0,00 77,46 3,10 927,02 13 348,85 8 470,40 1 860,64 0,00 210,84 317,29 2 489,68 6 559,52 0,00 0,00

Dan DIACONU Smaranda HARACICU

VICEPRIMAR, DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ

Întocmit, CONSILIER SERVICIUL PROIECTE CU FINANŢARE

LOCALĂ, REGIONALĂ ŞI NAŢIONALĂ

Luminiţa TOMA

Verificat, SEF SERVICIUL PROIECTE CU FINANŢARE LOCALĂ,

REGIONALĂ ŞI NAŢIONALĂ

Gabriela BICA

DIRECTOR DIRECŢIA DEZVOLTARE

Aurelia JUNIE

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA

SC2013-

PROGRAM DEZVOLTARE

PROIECTE CU FINANTARE DIN FOND NERAMBURSABILE POSTADERARE 2

ESTIMARI 2014-2016

DENUMIREA OBIECTIVULUI

mii lei

TOTAL 2016

(fara avans)TVA eligibil AVANS

2015

TOTAL 2015

(fara avans)

finantare UE

finantare stat

BUGET LOCAL

eligibil neeligibil inclusiv

TVA

TVA eligibil

AVANS 2014

BUGET LOCAL

eligibil neeligibil inclusiv

TVA

TVA eligibil

AVANS 2016

BUGET LOCAL

eligibil neeligibil inclusiv

TVA

finantare stat

finantare stat alte surse

finantare UE

0 TOTAL GENERAL I TOTAL GENERAL II LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A LUCRĂRI NOI - B DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - TOTAL GENERAL CHELTUIELI Capitolul 65.02 Învăţământ 65.02.04 Învăţământ secundar 65.02.04.02 Învăţământ secundar

iCapitolul 66.02 Sănătate

66.02.06 Spitale Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri

zone verzi, baze sportive şi de agrement Capitol l 68 02 Asig rări şi Asistenţa

27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 33 34 35 37 38 39 40 28 071,54 3 174,94 34 746,42 55 218,64 35 569,88 7 802,47 2 554,20 4 138,61 3 296,58 724,14 0,00 28 071,54 3 174,94 6 408,67 1 537,46 20 366,04 34 746,42 55 218,64 35 569,88 7 802,47 884,13 5 628,93 5 333,23 2 554,20 4 138,61 3 296,58 724,14 82,06 35,83 0,00 0,00

9 385,22 0,00 4 117,13 1 190,73 13 107,66 11 341,61 33 692,51 18 395,70 4 040,87 457,89 5 464,82 5 333,23 2 554,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 686,32 3 174,94 2 291,54 346,73 7 258,38 23 404,81 21 526,13 17 174,18 3 761,60 426,24 164,11 0,00 0,00 4 138,61 3 296,58 724,14 82,06 35,83 0,00 0,00

28 071,54 3 174,94 6 408,67 1 537,46 20 366,04 34 746,42 55 218,64 35 569,88 7 802,47 884,13 5 628,93 5 333,23 2 554,20 4 138,61 3 296,58 724,14 82,06 35,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

385,39 2 889,35 0,00 59,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385,39 2 889,35 0,00 59,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

493,10 0,00 94,95 115,27 20,69 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11,21 0,00 1,72 0,00 20,69 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

481,89 0,00 93,23 115,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 846,29 117,8928 312,17

Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 68.02.15.01 Ajutor Social

68.02.15.02 Cantine de ajutor social

Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale Capitolul 74.02 Protecţia mediului 74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale Capitolul 81.02 Combustibili si energie

81.02.06 Energie termică Capitolul 84.02 Transporturi 84.02.03 Transport rutier

525,23 0,00 59,52 2,73 483,89 1 128,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

165,84 0,00 18,79 2,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

359,39 0,00 40,73 0,00 483,89 1 128,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 487,70 0,00 2 964,92 1 191,38 13 235,78 11 365,81 33 692,51 18 395,70 4 040,87 457,89 5 464,82 5 333,23 2 554,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 487,70 0,00 2 964,92 1 191,38 13 235,78 11 365,81 33 692,51 18 395,70 4 040,87 457,89 5 464,82 5 333,23 2 554,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 321,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1 321,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 180,12 285,59 1 967,57 168,79 6 625,68 22 206,98 21 526,13 17 174,18 3 761,60 426,24 164,11 0,00 0,00 4 138,61 3 296,58 724,14 82,06 35,83 0,00 0,00

17 180,12 285,59 1 967,57 168,79 6 625,68 22 206,98 21 526,13 17 174,18 3 761,60 426,24 164,11 0,00 0,00 4 138,61 3 296,58 724,14 82,06 35,83 0,00 0,00 84.02.03.02 Transportul în comun

84.02.03.01 Drumuri si poduri

84.02.03.03 Străzi

Dan DIACONU

VICEPRIMAR,

9 355,77 285,59 1 080,96 25,48 0,00 12 142,56 4 971,69 3 987,84 865,03 98,02 20,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 824,35 0,00 886,61 143,31 6 625,68 10 064,42 16 554,44 13 186,34 2 896,57 328,22 143,31 0,00 0,00 4 138,61 3 296,58 724,14 82,06 35,83 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, Ver. 1

ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DEZVOLTARE NICOLAE ROBU SERVICIUL PROIECTE CU FINANŢARE LOCALĂ, REGIONALĂ ŞI NAŢIONALĂ Biroul Generare Proiecte F.L.R.N. Nr. SC2013-13706/17.05.2013

REFERAT privind aprobarea Progamului Multianual de Dezvoltare 2013-2016

al Municipiului Timişoara

Prin HG nr. 998/2008 Municipiul Timişoara, a fost desemnat unul dintre cei 7 poli naţionali de creştere în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională în vederea asigurării creşterii economice şi creării de locuri de muncă. Pentru încurajarea dezvoltării polilor de creştere au fost alocate fonduri nerambursabile prin Axa prioritară 1 ,,Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” a Programului Operaţional Regional (POR) al cărui obiectiv general îl reprezintă creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului. Pentru accesarea fondurilor nerambursabile prin Axa prioritară 1, Municipiul Timişoara a elaborat Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de creştere Timişoara (PID), care împreună cu lista proiectelor prioritare au fost avizate de către Comitetului de Management pentru Coordonarea instrumentelor structurale (C.M.C.) prin Decizia nr. 7 din data de 17.05.2010. Implementarea planurilor integrate de dezvoltare urbană pe termen mediu sau lung, are ca scop regenerarea arealelor urbane (zone de acţiune urbană), clar delimitate spaţial în cadrul oraşelor, cu impact atât asupra dezvoltării de ansamblu a oraşului, cât şi a zonei înconjurătoare. PID este un document de planificare pe termen mediu a dezvoltării Polului de creştere Timişoara care, pe baza analizei diagnostic, propune strategia de dezvoltare pe termen mediu şi planul de acţiune pentru implementarea acesteia. Planul de acţiune cuprinde proiecte a căror realizare au un impact major în atingerea obiectivelor strategice. Dorinţa generală desprinsă din PID este dezvoltarea unei zone moderne si atractive, cu un confort urban unitar la nivelul polului, plăcută atât pentru locuitorii ei, cât şi pentru turişti, oamenii de afaceri si investitori, dinamice din punct de vedere economic, iar scopul final este îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor. Concentrarea populaţiei, a principalelor activităţi economice şi culturale ale regiunii în Timişoara, precum şi faptul că oraşul este un important nod de transport multimodal conferă acestuia rolul de principal centru polarizator, nu numai al zonei sale de influenţă, ci şi al întregii regiuni de

FP 53-01, Ver. 1

vest a României. Nivelul de dezvoltare al regiunii vest este direct influenţat de gradul şi dinamica de dezvoltare a Timişoarei, prin multitudinea de funcţii de grad superior pe care oraşul, ca nucleu al polului le îndeplineşte, acesta acţionând ca centru de creştere economică. Însă, pentru asigurarea dezvoltării economice durabile, dinamice şi competitive este necesară atragerea de fonduri nerambursabile de către autorităţile administraţiei publice locale, în vederea reabilitării, modernizării şi reorganizării zonelor reprezentative ale oraşului. În acest sens, au fost adoptate succesiv patru hotărâri de consiliu local privind aprobarea bugetului multianual al Municipiului Timişoara pentru proiectele cu finanţare internaţională. În urma modificărilor intervenite în cadrul bugetului multianual, amintit mai sus, ca urmare a elaborării Programului de Dezvoltare 2013-2016, se impune adoptarea unei hotărâri de consiliu local cu privire la aprobarea Programului Multianual de Dezvoltare 2013-2016, structurat din două părţi: Investiţii din fonduri alocate de la bugetul local(Anexa 1) şi Proiecte cu Finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare(Anexa 2 şi Anexa 2.1.), precum şi abrogarea hotărârilor de consiliu local care reglementau vechiul buget multianual pentru proiecte cu finanţare internaţională. Având în vedere cele menţionate mai sus,

Propunem :

1. Aprobarea Programului Multianual de Dezvoltare 2013-2016 al Municipiului Timişoara, conform Anexei 1, Anexei 2 şi Anexei 2.1.

2. Abrogarea HCLMT nr. 32/2011, HCLMT nr. 83/2011, HCLMT nr. 182/24.04.2012 şi HCLMT nr. 108/28.09.2012.

Director executiv Direcţia Economică Director executiv Direcţia Dezvoltare Ec. Smaranda Haracicu Arh. Aurelia Junie Şef Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională Ing. Magdalena Nicoară Şef Serviciul Proiecte cu F.L.R.N. Ing. Gabriela Bica Şef Biroul Generare Proiecte cu F.L.R.N. Ec. Daniela Ghinea Avizat juridic Cons. Juridic Cristian Marchiş Întocmit, Cons. Maria Pantić- Telbis

Atasament: Anexa_1.pdf

ROMÂNIAROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ APROBATJUDEŢUL TIMIŞ APROBAT,Ţ Ş MUNICIPIUL TIMIŞOARA

, PRIMARMUNICIPIUL TIMIŞOARA

SC 2013 PRIMAR

Ni l ROBUSC 2013- Nicolae ROBUSC 2013 Nicolae ROBU

PROGRAM DEZVOLTAREPROGRAM DEZVOLTARE

INVESTITII 2013 2016INVESTITII 2013 -2016 mii leimii lei

ESTIMARI 2014 2016TOTAL TOTAL ESTIMARI 2014-2016DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2013 2016 TOTAL

2013 TOTAL TOTALTOTAL 2014DENUMIREA OBIECTIVULUI 2013-2016 2013 TOTAL 2015 TOTAL 2016

TOTAL 2014

0 1 2 3 4 5 2015 2016

0 1 2 3 4 5 TOTAL GENERAL 577 959,03 103 123,65 135 095,65 159 924,12 179 815,61TOTAL GENERAL 577 959,03 103 123,65 135 095,65 159 924,12 179 815,61

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE A 313 216 46 17 504 65 45 441 24 118 988 57 131 282 00 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 313 216,46 17 504,65 45 441,24 118 988,57 131 282,00 LUCRĂRI NOI B 142 898 51 45 593 61 61 292 74 13 963 16 22 049 00 LUCRĂRI NOI - B 142 898,51 45 593,61 61 292,74 13 963,16 22 049,00, , , , ,

DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - CDOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - C 121 844 06 40 025 39 28 361 67 26 972 39 26 484 61121 844,06 40 025,39 28 361,67 26 972,39 26 484,61

TOTAL GENERAL 577 959 03 103 123 65 135 095 65 159 924 12 179 815 61TOTAL GENERAL 577 959,03 103 123,65 135 095,65 159 924,12 179 815,61O G , , , , , Capitolul 51.02 Autorităţi ExecutiveCapitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni Externe 10 871 84 2 979 84 2 654 00 2 773 00 2 465 00şi Acţiuni Externe 10 871,84 2 979,84 2 654,00 2 773,00 2 465,00

ă 10 871 84 2 979 84 2 654 00 2 773 00 2 465 0051.02.01.03 Autorităţi executive 10 871,84 2 979,84 2 654,00 2 773,00 2 465,0051.02.01.03 Autorităţi executive , , , , , Capitolul 54.02 Alte servicii publiceCapitolul 54.02 Alte servicii publice generale 398 00 98 00 100 00 100 00 100 00generale 398,00 98,00 100,00 100,00 100,00 54.02.10 Servicii publice comunitare 54.02.10 Servicii publice comunitare

de evidenţă a populaţiei 398 00 98 00 100 00 100 00 100 00de evidenţă a populaţiei 398,00 98,00 100,00 100,00 100,00 Capitolul 61.02. Ordine publică şi Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranţa naţională 601,10 151,10 150,00 150,00 150,00siguranţa naţională 601,10 151,10 150,00 150,00 150,00 61 02 03 Ordine publică 601 10 151 10 150 00 150 00 150 0061.02.03.Ordine publică 601,10 151,10 150,00 150,00 150,00

601 10 1 1 10 1 0 00 1 0 00 1 0 0061.02.03.04 Poliţie locala 601,10 151,10 150,00 150,00 150,0061.02.03.04 Poliţie locala , 151,10 150,00 150,00 150,00 Capitolul 65 02 Învăţământ 76 129,90 4 555,90 26 064,00 24 790,00 20 720,00Capitolul 65.02 Învăţământ 76 129,90 4 555,90 26 064,00 24 790,00 20 720,00 65 02 03 Învăţământ preşcolar şi65.02.03 Învăţământ preşcolar şi

6 619 18primar 6 619,18 3 059,18 2 230,00 1 250,00 80,00primar 6 6 9, 8 3 059,18 2 230,00 1 250,00 80,00 65 02 03 01 Învăţământ preşcolar 6 619,18 3 059,18 2 230,00 1 250,00 80,0065.02.03.01. Învăţământ preşcolar 6 619,18 3 059,18 2 230,00 1 250,00 80,00 65 02 04 Învăţământ secundar 69 510 72 1 496 72 23 834 00 23 540 00 20 640 0065.02.04 Învăţământ secundar 69 510,72 1 496,72 23 834,00 23 540,00 20 640,00

Î65.02.04.01 Învăţământ secundar 65.02.04.01 Învăţământ secundar inferior 570,00 150 00 140 00 140 00 140 00inferior 570,00 150,00 140,00 140,00 140,00 65 02 04 02 Învăţământ secundar65.02.04.02 Învăţământ secundar superior 68 940,72 1 346,72 23 694,00 23 400,00 20 500,00superior 68 940,72 1 346,72 23 694,00 23 400,00 20 500,00 Capitolul 66 02 Sănătate 153 237,49 16 987 49 27 700 00 36 950 00 71 600 00Capitolul 66.02 Sănătate 153 237,49 16 987,49 27 700,00 36 950,00 71 600,00 66 02 06 Spitale 153 137 49 16 887 49 27 700 00 36 950 00 71 600 0066.02.06 Spitale 153 137,49 16 887,49 27 700,00 36 950,00 71 600,00

66 02 08 Servicii de sanatate publica66.02.08 Servicii de sanatate publica 100 00 100 00 0 00 0 00 0 00100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Capitol l 67 02 C lt ră recreere şiCapitolul 67.02 Cultură, recreere şi p ş religie 92 582,39 13 077,77 31 683,65 31 070,97 16 750,00religie 92 582,39 13 077,77 31 683,65 31 070,97 16 750,00 67 02 03 04 Instituţii publice de67.02.03.04 Instituţii publice de

t l i t 7 279 25 2 629 25 1 550 00 1 550 00 1 550 00spectacole şi concerte 7 279,25 2 629,25 1 550,00 1 550,00 1 550,00p ş 67.02.05.01 Sport 46 318,36 7 718,36 9 200,00 14 200,00 15 200,0067.02.05.01 Sport 46 318,36 7 718,36 9 200,00 14 200,00 15 200,00 67 02 05 03 Întreţinere grădini parcuri67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri

i b ti i dzone verzi, baze sportive şi de , p ş agrement 38 984,78 2 730,16 20 933,65 15 320,97 0,00agrement 38 984,78 2 730,16 20 933,65 15 320,97 0,00

67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi baze sportive şi dezone verzi, baze sportive şi de

t (G di Z l i iagrement (Gradina Zoologica si g ( g Botanica) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Botanica) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 02 05 03 Întreţinere grădini parcuri67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri

i b ti i dzone verzi, baze sportive şi de , p ş agrement 38 984,78 2 730,16 20 933,65 15 320,97 0,00agrement 38 984,78 2 730,16 20 933,65 15 320,97 0,00 Capitolul 68 02 Asigurări şi AsistenţaCapitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa S i lă 1 321 00 421 00 300 00 300 00 300 00Socială 1 321,00 421,00 300,00 300,00 300,00Soc a ă , , , , , 68.02.15 Prevenire excluderii sociale68.02.15 Prevenire excluderii sociale

1 321 00 421 00 300 00 300 00 300 001 321,00 421,00 300,00 300,00 300,00 68 02 15 01 Aj t i l 878 00 278 00 200 00 200 00 200 0068.02.15.01 Ajutor social 878,00 278,00 200,00 200,00 200,00j , , , , , 68.02.15.02 Cantine de ajutor social68.02.15.02 Cantine de ajutor social

443 00 143 00 100 00 100 00 100 00443,00 143,00 100,00 100,00 100,00 C i l l 70 02 L i i ii iCapitolul 70.02 Locuinte , servicii si Cap to u 0 0 ocu te , se c s dezvoltare publica 90 123,72 32 650,01 24 508,71 17 013,00 15 952,00dezvoltare publica 90 123,72 32 650,01 24 508,71 17 013,00 15 952,00 70 02 03 Locuinţe 37 402 35 8 247 61 9 804 74 8 850 00 10 500 0070.02.03 Locuinţe 37 402,35 8 247,61 9 804,74 8 850,00 10 500,00

0 02 03 0170.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe 37 402,35 8 247,61 9 804,74 8 850,00 10 500,00locuinţe 37 402,35 8 247,61 9 804,74 8 850,00 10 500,00 70 02 05 Alimentări cu apă şi70.02.05 Alimentări cu apă şi

25 793 21 8 316 21 6 862 00 5 963 00 4 652 00amenajări hidrotehnice 25 793,21 8 316,21 6 862,00 5 963,00 4 652,00amenajări hidrotehnice , , , , , 70.02.05.01 Alimentări cu apă 25 793,21 8 316,21 6 862,00 5 963,00 4 652,0070.02.05.01 Alimentări cu apă 25 793,21 8 316,21 6 862,00 5 963,00 4 652,00 70 02 06 Iluminat public şi70.02.06. Iluminat public şi

11 966 20 8 574 23 3 391 97 0 00 0 00electrificări rurale 11 966,20 8 574,23 3 391,97 0,00 0,00electrificări rurale , , , , , 70 02 50 Alte servicii în domeniile70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor serviciilor şi dezvoltăriilocuinţelor, serviciilor şi dezvoltării

14 961 96 11 96 4 4 0 00 2 200 00 800 00comunale 14 961,96 7 511,96 4 450,00 2 200,00 800,00comunale , 5 ,96 50,00 00,00 800,00 Capitolul 74 02 Protecţia mediului 82,00 82,00 0,00 0,00 0,00Capitolul 74.02 Protecţia mediului 82,00 82,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 81 02 Combustibili siCapitolul 81.02 Combustibili si

241 14energie 241,14 186,14 50,00 5,00 0,00energie , 186,14 50,00 5,00 0,00 81 02 06 Energie termică 241,14 186,14 50,00 5,00 0,0081.02.06 Energie termică 241,14 186,14 50,00 5,00 0,00 84 02 03 Transport rutier 152 370 45 31 934 40 21 885 29 46 772 15 51 778 6184.02.03 Transport rutier 152 370,45 31 934,40 21 885,29 46 772,15 51 778,61

308 4684.02.03.02 Transportul în comun 77 308,46 12 319,79 14 185,67 14 454,39 36 348,6184.02.03.02 Transportul în comun 77 308,46 12 319,79 14 185,67 14 454,39 36 348,61 84 02 03 01 Drumuri si poduri 30 652,60 5 936,60 5 700,00 12 016,00 7 000,0084.02.03.01 Drumuri si poduri 30 652,60 5 936,60 5 700,00 12 016,00 7 000,00 84 02 50 Alte cheltuieli în domeniul84.02.50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00transporturilor 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 84 02 03 03 Străzi 44 109,39 13 378 01 1 999 62 20 301 76 8 430 0084.02.03.03 Străzi 44 109,39 13 378,01 1 999,62 20 301,76 8 430,00

VICEPRIMARVICEPRIMAR, D DIACONUDan DIACONU

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ DIRECTOR DIRECŢIA DEZVOLTAREDIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ DIRECTOR DIRECŢIA DEZVOLTARE Smaranda HARACICU Aurelia JUNIESmaranda HARACICU Aurelia JUNIE

VerificatVerificat, SEF SERVICIUL PFLRNSEF SERVICIUL PFLRN

Gabriela BICAGabriela BICA

ÎntocmitÎntocmit, Luminiţa TOMALuminiţa TOMA

Atasament: Anexa_2.1.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SC2013-

PROGRAM DEZVOLTARE 2013-2016

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL GENERAL I 680 188,37 1 050 434,24 128 977,38 693 280,22 149 801,81 78 006,78 TOTAL GENERAL II 680 188,37 1 050 434,24 128 977,38 693 280,22 149 801,81 78 006,78 24 742,91 16 005,52 63 810,27 95 916,98 37 519,20 29 741,89 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 422 233,05 850 450,65 81 418,04 500 812,21 108 424,02 74 351,42 20 160,47 14 780,26 46 097,12 94 334,53 36 410,79 29 500,78 LUCRĂRI NOI - B 257 955,32 199 983,59 47 559,34 192 468,01 41 377,79 3 655,36 4 582,44 1 225,26 17 713,15 1 582,45 1 108,41 241,11 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. -

finantare stat alte surse neeligibil inclusiv

TVA TVA eligibil

DENUMIREA OBIECTIVULUI

104 558,70

valoare totala cu TVA

valoare totala fara TVA total TVA finantare UE

buget local

eligibil

sume cheltui

sume cheltuite in implementa re anterior

finantare UE

finantare stat

TOTAL GENERAL CHELTUIELI 680 188,37 1 050 434,24 128 977,38 693 280,22 149 801,81 78 006,78 24 742,91 16 005,52 63 810,27 95 916,98 37 519,20 29 741,89 Capitolul 65.02 Învăţământ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.02.04 Învăţământ secundar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.02.04.02 Învăţământ secundar superior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reţea profesională, cadru pentru dezvoltarea competenţelor bazate pe metode de învăţare interactive FEDR/Liceul Teoretic Bartok Bela HURO 1001/187CF/2012 HCL 178/2012 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dezvoltarea schimburilor educaţionale, sociale şi culturale şi recunoaşterea asemănărilor şi diferenţelor dintre tineri Colegiului National C.D.Loga Timisoara HCL161/23.10.2012 Dezvoltarea schimburilor educaţionale, sociale şi culturale şi recunoaşterea asemănărilor şi diferenţelor dintre tineri Lic. Teoretic D. Obradovici Timisoara HCL 161/23.10.2012 Capitolul 66.02 Sănătate

9 501,05 0,00 0,00 8 052,75 1 231,60 3 066,65 189,48 27,23 0,00 41,90 35,61 5,45

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

finantare stat alte surse neeligibil inclusiv

TVA TVA eligibil

DENUMIREA OBIECTIVULUI valoare totala cu TVA

valoare totala fara TVA total TVA finantare UE

buget local

eligibil

sume cheltui

sume cheltuite in implementa re anterior

finantare UE

finantare stat

66.02.06 Spitale 9 501,05 0,00 0,00 8 052,75 1 231,60 3 066,65 189,48 27,23 0,00 41,90 35,61 5,45 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transfer de cunoastere si experienta intre centre de radio terapie din aria transfrontaliera pentru asigurarea unei t ii d (SCM)terapii moderne (SCM)

Common strategy for the prevention and treatment of child hip pathology in the Hungary - România cross - border area HURO 1001/252/2.4.2 (Sp. L.Ţurcanu)

Screeningul bolilor metabolice la nou- nascut si diagnosticul molecular al bolilor cu transmitere ereditara: realizarea infrastructurii si colaborarii euro- regionale.Cross-border cooperation- Hungary-Romania (2007-2013 Code HURO 0802/008 AF) B. Lucrări noi 9 501,05 0,00 0,00 8 052,75 1 231,60 3 066,65 189,48 27,23 0,00 41,90 35,61 5,45 Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al malformatiilor fetale in aria Timisoara-Varset HCL 184/24.04.2012 9 501,05 0,00 0,00 8 052,75 1 231,60 3 066,65 189,48 27,23 0,00 41,90 35,61 5,45 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 4 527,23 3 659,34 867,89 3 679,82 515,52 0,00 119,69 115,27 96,92 40,04 32,29 0,00 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte 320,77 258,69 62,08 219,88 33,63 0,00 5,17 0,00 62,08 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 320,77 258,69 62,08 219,88 33,63 0,00 5,17 0,00 62,08 0,00 0,00 0,00 Politica Culturală ca instrument pentru

Dezvoltarea Regională şi a Comunităţii HCL

181/24.04.2012 (IPA) 320,77 258,69 62,08 219,88 33,63 0,00 5,17 0,00 62,08 0,00 0,00 0,00 Virtual Theatre- Cultural Brige, cu acronimul E-THEATRUM in cadrul Hungary-Romania Cross- Border Coopertion Programme 2007-2014, HURO/1001/162/1.2.2(Teatrul Maghiar de Stat) HCL55/2012

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

finantare stat alte surse neeligibil inclusiv

TVA TVA eligibil

DENUMIREA OBIECTIVULUI valoare totala cu TVA

valoare totala fara TVA total TVA finantare UE

buget local

eligibil

sume cheltui

sume cheltuite in implementa re anterior

finantare UE

finantare stat

67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri

zone verzi, baze sportive şi de agrement 4 206,46 3 400,65 805,81 3 459,94 481,89 0,00 114,52 115,27 34,84 40,04 32,29 0,00 A. Lucrări în continuare 180,00 145,16 34,84 108,87 0,00 0,00 36,29 0,00 34,84 40,04 32,29 0,00

O abordare inclusa de la egal la egal, a conurbatiilor si aglomerarii urbane largi, pentru participarea la Conventia Primarilor - CONURBANT, CIP - IEE - 2010, nr.271380 180,00 145,16 34,84 108,87 0,00 0,00 36,29 0,00 34,84 40,04 32,29 0,00 B. Lucrări noi 4 026,46 3 255,49 770,97 3 351,07 481,89 0,00 78,23 115,27 0,00 0,00 0,00 0,00

Modernizarea Parcului Justiţiei -AXA I - HCL 465/2010 HCL100/2012 aut 286/4,03,20119(pe lista de aşteptare) 2 096,73 1 695,26 401,47 1 883,23 159,46 0,00 41,69 12,35 0,00 0,00 0,00 0,00

Modernizarea Parcului Alpinet- AXA I-HCL 465/2011 HCL 101/2012aut 282/4,03,2011(pe lista de aşteptare) 1 929,73 1 560,23 369,50 1 467,84 322,43 0,00 36,54 102,92 0,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 13 697,47 11 067,19 2 630,27 9 126,10 3 604,74 0,00 227,16 351,99 1 987,18 178,97 114,26 25,09 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 6 707,93 5 419,68 1 288,24 4 128,04 2 506,85 0,00 102,76 349,26 1 220,72 121,72 75,20 16,51 A. Lucrări în continuare 6 707,93 5 419,68 1 288,24 4 128,04 2 506,85 0,00 102,76 349,26 1 220,72 121,72 75,20 16,51 Reconstructia statutului femeii de la

discriminare la dezvoltare profesionala si

egalitate de sanse Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu

dizabilitati ,,Podul Lung" Timişoara HCL

293/2011 5 162,56 4 171,27 991,29 3 319,37 729,21 0,00 82,63 49,20 981,84 81,15 50,47 11,08 Reabilitarea Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei str. Platanilor nr.2 HCL 234/2011/POR 1 545 37 1 248 41 296 95 808 67 1 777 64 0 00 20 13 300 06 238 88 40 57 24 73 5 43234/2011/POR 1 545,37 1 248,41 296,95 808,67 1 777,64 0,00 20,13 300,06 238,88 40,57 24,73 5,43 68.02.15.01 Ajutor Social 2 995,21 2 419,64 575,57 2 404,46 528,17 0,00 59,84 2,73 0,00 12,63 10,15 2,23 B. Lucrări noi 2 995,21 2 419,64 575,57 2 404,46 528,17 0,00 59,84 2,73 0,00 12,63 10,15 2,23 Reabilitare cladire pentru persoane in

dificultate (str.Plavosin nr.21) HCL

130/28.09.2012 2 995,21 2 419,64 575,57 2 404,46 528,17 0,00 59,84 2,73 0,00 12,63 10,15 2,23 68.02.15.02 Cantine de ajutor social

3 994,33 3 227,87 766,46 2 593,60 569,72 0,00 64,56 0,00 766,46 44,62 28,91 6,35 B. Lucrări noi 3 994,33 3 227,87 766,46 2 593,60 569,72 0,00 64,56 0,00 766,46 44,62 28,91 6,35

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

finantare stat alte surse neeligibil inclusiv

TVA TVA eligibil

DENUMIREA OBIECTIVULUI valoare totala cu TVA

valoare totala fara TVA total TVA finantare UE

buget local

eligibil

sume cheltui

sume cheltuite in implementa re anterior

finantare UE

finantare stat

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost, situat in Timisoara, str Telegrafului nr.8 HCL 288/03.08.2011 3 994,33 3 227,87 766,46 2 593,60 569,72 0,00 64,56 0,00 766,46 44,62 28,91 6,35 Capitolul 70 02 Locuinte servicii siCapitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 163 254,36 131 234,61 31 326,76 88 647,91 19 433,17 1 067,48 15 102,36 9 311,21 29 519,93 4 416,71 1 735,83 381,20 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 163 254,36 131 234,61 31 326,76 88 647,91 19 433,17 1 067,48 15 102,36 9 311,21 29 519,93 4 416,71 1 735,83 381,20 A. Lucrări în continuare

151 072,41 121 954,71 29 117,71 81 204,36 17 874,20 1 067,48 14 579,20 8 756,64 27 418,21 4 230,50 1 613,86 354,40 Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010 49 207,39 39 759,44 9 447,95 27 967,71 6 143,50 0,00 696,15 6 140,58 8 259,45 480,03 310,38 68,18 Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orasului Timisoara (CETATE ), HCL 355/2010 65 588,18 53 005,71 12 582,47 42 013,15 9 228,77 0,00 1 045,75 718,04 12 410,14 983,44 644,58 141,59 Sistem agro-logistic regional integrat, HCL

242/2010 Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbravita-Incubator de afaceri, HCL 302/2010 4 492,33 3 493,48 998,86 1 282,37 319,73 1 067,48 713,97 179,34 929,43 421,01 138,07 30,30

Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010 19 159,20 15 502,88 3 656,32 5 918,00 1 299,07 0,00 7 217,07 1 260,88 3 464,19 2 161,51 520,83 114,33 Centru Regional de Competente si

Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul

Automotive, HCL 179/2012 12 625,31 10 193,20 2 432,11 4 023,13 883,13 0,00 4 906,26 457,80 2 355,00 184,51 0,00 0,00 Sistem de informare si comunicare facil

pentru cetateni - panouri informative, HCL

303/2010 B. Lucrări noi 12 181,95 9 279,90 2 209,05 7 443,55 1 558,97 0,00 523,16 554,57 2 101,72 186,21 121,97 26,80 Modernizarea statiilor de transport public

intermodal la nivelul Polului de Crestere

Timisoara HCL 218/2012 7 489,23 6 049,65 1 439,58 4 542,53 997,83 0,00 113,07 491,31 1 344,49 123,16 81,12 17,82

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

finantare stat alte surse neeligibil inclusiv

TVA TVA eligibil

DENUMIREA OBIECTIVULUI valoare totala cu TVA

valoare totala fara TVA total TVA finantare UE

buget local

eligibil

sume cheltui

sume cheltuite in implementa re anterior

finantare UE

finantare stat

Sistemul de supraveghere pentru cresterea

sigurantei si prevenirea criminalitatii in

municipiul Timisoara HCL 408/13.12.2012 3 999,72 3 230,25 769,47 2 554,52 561,14 0,00 63,59 63,26 757,23 63,05 40,85 8,98

Speeding every european digital SEEDSpeeding every european digital SEED 693,00 0,00 0,00 346,50 0,00 0,00 346,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capitolul 74.02 Protecţia mediului 0,00 509 635,64 0,00 376 684,69 57 610,60 73 283,94 2 056,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 0,00 509 635,64 0,00 376 684,69 57 610,60 73 283,94 2 056,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare

0,00 509 635,64 0,00 376 684,69 57 610,60 73 283,94 2 056,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Extinderea si modernizarea sistemului de

alimentare cu apa si canalizare in judetul

Timis (proiect Aquatim) HCL 364/2010 509 635,64 0,00 376 684,69 57 610,60 73 283,94 2 056,41 Capitolul 81.02 Combustibili si energie

254 081,49 205 056,85 49 024,64 32 262,11 29 035,89 0,00 3 226,21 5 353,97 15 532,75 85 199,25 31 616,42 28 454,84 81.02.06 Energie termică 254 081,49 205 056,85 49 024,64 32 262,11 29 035,89 0,00 3 226,21 5 353,97 15 532,75 85 199,25 31 616,42 28 454,84 A L ă i î tiA. Lucrări în continuare

254 081,49 205 056,85 49 024,64 32 262,11 29 035,89 0,00 3 226,21 5 353,97 15 532,75 85 199,25 31 616,42 28 454,84 Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09.2009 254 081,49 205 056,85 49 024,64 32 262,11 29 035,89 0,00 3 226,21 5 353,97 15 532,75 85 199,25 31 616,42 28 454,84 Capitolul 84.02 Transporturi 235 126,77 189 780,61 45 127,82 174 826,84 38 370,29 588,71 3 821,60 845,85 16 673,49 6 040,11 3 984,79 875,31 84.02.03 Transport rutier

235 126,77 189 780,61 45 127,82 174 826,84 38 370,29 588,71 3 821,60 845,85 16 673,49 6 040,11 3 984,79 875,31 84.02.03.02 Transportul în comun

110 530,90 89 067,62 21 244,93 88 720,78 19 455,89 588,71 1 678,33 87,20 0,00 708,97 529,76 116,37 B Lucrări noi 110 30 90 9 06 62 21 244 93 20 19 4 9 1 1 6 33 20 0 00 0 9 29 6 116 3B. Lucrări noi 110 530,90 89 067,62 21 244,93 88 720,78 19 455,89 588,71 1 678,33 87,20 0,00 708,97 529,76 116,37

Trafic management si supraveghere video HCL 98/14.09.2012 43 762,36 35 307,61 8 454,75 35 133,05 7 717,46 0,00 874,50 37,35 0,00 177,95 133,45 29,32

Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe str.Stefan cel Mare din municipiul Timisoara HCL 97/14.09.2012 24 695,62 19 963,42 4 732,19 19 817,18 4 353,12 0,00 493,27 32,05 0,00 464,01 347,08 76,24 Extindere reţea troleibuz Dumbrăviţa (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara – Dumbrăviţa) HCL 87/28.02.2012 17 228,69 13 914,13 3 314,56 13 838,64 3 039,85 303,12 41,34 5,74 0,00 67,01 49,23 10,81

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

finantare stat alte surse neeligibil inclusiv

TVA TVA eligibil

DENUMIREA OBIECTIVULUI valoare totala cu TVA

valoare totala fara TVA total TVA finantare UE

buget local

eligibil

sume cheltui

sume cheltuite in implementa re anterior

finantare UE

finantare stat

Adressing Challenges Sustainable Mobility Planning CH4LLENGE 218,34 0,00 0,00 149,62 0,00 0,00 62,41 6,31 0,00 0,00 0,00 0,00

Extindere reţea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de troleib e Timişoara Ghiroda)de troleibuze Timişoara – Ghiroda)

24 625,89 19 882,46 4 743,43 19 782,29 4 345,46 285,59 206,81 5,75 0,00 0,00 0,00 0,00 84.02.03.01 Drumuri si poduri 106 443,86 86 039,68 20 404,18 74 523,67 16 370,17 0,00 1 854,97 438,26 13 256,79 527,98 343,04 75,35 B. Lucrări noi 106 443,86 86 039,68 20 404,18 74 523,67 16 370,17 0,00 1 854,97 438,26 13 256,79 527,98 343,04 75,35 Amenajare Complex rutier zona

Michelangelo etapa I HCL356/2011 69 022,74 55 793,87 13 228,87 44 714,89 9 822,25 0,00 1 113,00 178,22 13 194,38 527,98 343,04 75,35 Amenajare Complex rutier zona

Michelangelo etapa II 37 421,12 30 245,81 7 175,31 29 808,78 6 547,92 0,00 741,97 260,04 62,41 0,00 0,00 0,00 84.02.03.03 Străzi 18 152,01 14 673,31 3 478,71 11 582,39 2 544,23 0,00 288,30 320,39 3 416,70 4 803,16 3 111,99 683,59 A. Lucrări în continuare 9 870,45 7 979,92 1 890,53 6 204,26 1 362,85 0,00 154,43 320,39 1 828,52 4 743,02 3 073,02 675,03 Modernizare str.Closca si extindere la 4

benzi pe sectorul Bv.Cetatii-str Ovidiubenzi pe sectorul Bv.Cetatii str Ovidiu

Balea, HCL 439/2010 9 870,45 7 979,92 1 890,53 6 204,26 1 362,85 0,00 154,43 320,39 1 828,52 4 743,02 3 073,02 675,03 B. Lucrări noi 8 281,56 6 693,39 1 588,18 5 378,13 1 181,38 0,00 133,87 0,00 1 588,18 60,14 38,97 8,56 Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si Spl. T. Vladimirescu HCL 405/2011

8 281,56 6 693,39 1 588,18 5 378,13 1 181,38 0,00 133,87 0,00 1 588,18 60,14 38,97 8,56

VICEPRIMAR ing. Dan Diaconu arh. AURELIA JUNIE

DIRECTOR DIRECTIA DEZVOLTARE

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 340 432,07 172 060,44 81 475,21 26 461,94 76 803,12 189 564,93 130 006,28 28 071,54 3 174,94

85,91 4 010,69 7 638,48 16 920,52 340 432,07 172 060,44 81 475,21 26 461,94 16 839,28 11 749,61 31 845,59 76 803,12 189 564,93 130 006,28 28 071,54 3 174,94 6 408,67 85,91 3 983,15 7 588,83 16 764,78 228 855,82 91 654,83 64 066,77 25 981,57 14 955,82 10 982,74 21 214,09 11 574,65 70 594,35 42 793,61 9 385,22 0,00 4 117,13

0,00 27,54 49,65 155,74 111 576,25 80 405,61 17 408,44 480,37 1 883,46 766,87 10 631,50 65 228,47 118 970,58 87 212,67 18 686,32 3 174,94 2 291,54

60 434,48

ite anterior anului 2013

alte surse eligibil neeligibil inclusiv

TVA

TVA eligibil finantare UE alte surse

TOTAL 2014

(fara avans)

BUGET LOCAL

cheltuieli eligibile

neeligibil inclusiv TVA

TVA eligibil

AVANS 2013

finantare stat eligibil

finantare UE

finantare stat alte surse

TOTAL 2013

(fara avans)

85,91 4 010,69 7 638,48 16 920,52 340 432,07 172 060,44 81 475,21 26 461,94 16 839,28 11 749,61 31 845,59 76 803,12 189 564,93 130 006,28 28 071,54 3 174,94 6 408,67 0,00 0,00 0,00 0,00 206,05 175,70 26,26 0,00 4,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206,05 175,70 26,26 0,00 4,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 206,05 175,70 26,26 0,00 4,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,79 9,17 1,39 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,79 9,17 1,39 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,26 166,53 24,87 0,00 3,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69,75 59,85 8,55 0,00 1,35 0,00 0,00 0,00

125,51 106,68 16,32 0,00 2,51 0,00 0,00 0,00

0,00 0,84 0,00 0,00 4 437,43 3 622,83 542,10 177,25 68,02 27,23 0,00 928,30 5 853,87 2 519,84 385,39 2 889,35 0,00

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

ite anterior anului 2013

alte surse eligibil neeligibil inclusiv

TVA

TVA eligibil finantare UE alte surse

TOTAL 2014

(fara avans)

BUGET LOCAL

cheltuieli eligibile

neeligibil inclusiv TVA

TVA eligibil

AVANS 2013

finantare stat eligibil

finantare UE

finantare stat alte surse

TOTAL 2013

(fara avans)

0,00 0,84 0,00 0,00 4 437,43 3 622,83 542,10 177,25 68,02 27,23 0,00 928,30 5 853,87 2 519,84 385,39 2 889,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 832,20 732,20 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300,00 200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

79,90 79,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

452,30 452,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 0,00 0,00 3 605,23 2 890,63 442,10 177,25 68,02 27,23 0,00 928,30 5 853,87 2 519,84 385,39 2 889,35 0,00

0,00 0,84 0,00 0,00 3 605,23 2 890,63 442,10 177,25 68,02 27,23 0,00 928,30 5 853,87 2 519,84 385,39 2 889,35 0,00

0,00 0,00 0,00 7,75 863,99 612,40 82,48 0,00 36,91 0,00 132,20 400,89 4 193,37 3 469,36 493,10 0,00 94,95

0,00 0,00 0,00 0,00 783,99 552,40 82,48 0,00 16,91 0,00 132,20 400,89 106,91 73,29 11,21 0,00 1,72 0,00 0,00 0,00 0,00 783,99 552,40 82,48 0,00 16,91 0,00 132,20 400,89 106,91 73,29 11,21 0,00 1,72

0,00 0,00 0,00 0,00 213,84 146,59 22,41 0,00 3,45 0,00 41,39 80,74 106,91 73,29 11,21 0,00 1,72

570,15 405,81 60,07 0,00 13,46 0,00 90,81 320,15

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

ite anterior anului 2013

alte surse eligibil neeligibil inclusiv

TVA

TVA eligibil finantare UE alte surse

TOTAL 2014

(fara avans)

BUGET LOCAL

cheltuieli eligibile

neeligibil inclusiv TVA

TVA eligibil

AVANS 2013

finantare stat eligibil

finantare UE

finantare stat alte surse

TOTAL 2013

(fara avans)

0,00 0,00 0,00 7,75 80,00 60,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 4 086,46 3 396,07 481,89 0,00 93,23 0,00 0,00 0,00 7,75 80,00 60,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 60,00 45,00 0,00 0,00 15,00

0,00 0,00 0,00 7,75 80,00 60,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 60,00 45,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 026,46 3 351,07 481,89 0,00 78,23

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 096,73 1 883,23 159,46 0,00 41,69

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 929,73 1 467,84 322,43 0,00 36,54

0,00 2,85 6,42 30,06 10 081,10 6 328,79 1 384,72 0,00 156,93 342,83 1 867,83 3 075,40 3 462,41 2 391,04 525,23 0,00 59,52

0,00 1,88 6,42 21,42 6 611,21 4 078,14 890,33 0,00 100,90 342,83 1 199,01 1 977,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,88 6,42 21,42 6 611,21 4 078,14 890,33 0,00 100,90 342,83 1 199,01 1 977,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1,26 4,02 14,03 5 081,41 3 269,20 718,13 0,00 81,38 45,18 967,52 1 594,93

0 00 0 62 2 40 7 39 1 504 80 783 94 172 20 0 00 19 52 297 65 231 49 382 460,00 0,62 2,40 7,39 1 504,80 783,94 172,20 0,00 19,52 297,65 231,49 382,46

0,00 0,25 0,00 0,00 2 040,29 1 322,07 290,41 0,00 32,92 0,00 394,89 644,99 942,30 754,94 165,84 0,00 18,79 0,00 0,25 0,00 0,00 2 040,29 1 322,07 290,41 0,00 32,92 0,00 394,89 644,99 942,30 754,94 165,84 0,00 18,79

0,00 0,25 0,00 0,00 2 040,29 1 322,07 290,41 0,00 32,92 0,00 394,89 644,99 942,30 754,94 165,84 0,00 18,79

0,00 0,72 0,00 8,64 1 429,60 928,58 203,98 0,00 23,11 0,00 273,93 453,02 2 520,11 1 636,10 359,39 0,00 40,73

0,00 0,72 0,00 8,64 1 429,60 928,58 203,98 0,00 23,11 0,00 273,93 453,02 2 520,11 1 636,10 359,39 0,00 40,73

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

ite anterior anului 2013

alte surse eligibil neeligibil inclusiv

TVA

TVA eligibil finantare UE alte surse

TOTAL 2014

(fara avans)

BUGET LOCAL

cheltuieli eligibile

neeligibil inclusiv TVA

TVA eligibil

AVANS 2013

finantare stat eligibil

finantare UE

finantare stat alte surse

TOTAL 2013

(fara avans)

0,00 0,72 0,00 8,64 1 429,60 928,58 203,98 0,00 23,11 0,00 273,93 453,02 2 520,11 1 636,10 359,39 0,00 40,73

85,91 746,16 773,57 694,04 56 650,74 26 392,51 5 767,71 981,57 10 964,73 2 054,78 10 489,44 14 648,76 70 245,01 43 365,23 9 487,70 0,00 2 964,92

85,91 746,16 773,57 694,04 56 650,74 26 392,51 5 767,71 981,57 10 964,73 2 054,78 10 489,44 14 648,76 70 245,01 43 365,23 9 487,70 0,00 2 964,92

85,91 743,13 773,57 659,63 45 793,26 19 760,84 4 349,23 981,57 10 629,82 1 500,86 8 570,94 9 196,37 69 105,73 42 675,32 9 374,01 0,00 2 778,70

0,00 7,73 1,03 92,71 5 000,00 3 239,92 711,69 0,00 80,65 0,00 967,74 1 580,65 30 329,27 19 181,12 4 213,40 0,00 477,44

0,00 16,05 0,00 181,22 10 000,00 6 158,44 1 352,79 0,00 153,29 496,00 1 839,48 3 004,49 34 310,32 22 057,37 4 845,21 0,00 549,03

500,00 425,00 65,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00

85,91 84,19 1,72 80,82 4 071,32 1 144,30 289,42 981,57 629,80 177,62 848,61 716,86

0,00 635,16 586,31 304,88 16 983,92 5 397,16 1 184,74 0,00 6 581,91 660,79 3 159,32 2 632,76 13,77 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 184,51 0,00 7 988,42 2 586,30 567,72 0,00 3 154,02 166,45 1 513,93 1 261,61 4 452,37 1 436,83 315,40 0,00 1 752,23

1 249,60 809,72 177,87 0,00 20,15 0,00 241,86 0,00 0,00 3,03 0,00 34,41 10 857,48 6 631,67 1 418,48 0,00 334,91 553,92 1 918,50 5 452,39 1 139,28 689,91 113,69 0,00 186,22

0,00 2,01 0,00 22,21 7 366,07 4 461,41 980,01 0,00 111,06 491,31 1 322,28 4 391,48

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

ite anterior anului 2013

alte surse eligibil neeligibil inclusiv

TVA

TVA eligibil finantare UE alte surse

TOTAL 2014

(fara avans)

BUGET LOCAL

cheltuieli eligibile

neeligibil inclusiv TVA

TVA eligibil

AVANS 2013

finantare stat eligibil

finantare UE

finantare stat alte surse

TOTAL 2013

(fara avans)

0,00 1,02 0,00 12,20 3 143,07 1 996,09 438,47 0,00 49,68 62,61 596,22 973,82 793,62 517,58 113,69 0,00 12,89

0,00 0,00 0,00 0,00 348,34 174,17 0,00 0,00 174,17 0,00 0,00 87,09 345,66 172,33 0,00 0,00 173,33 0,00 0,00 0,00 0,00 734,70 0,00 0,00 0,00 734,70 0,00 0,00 0,00 1 321,71 0,00 0,00 0,00 1 321,71

0,00 0,00 0,00 0,00 734,70 0,00 0,00 0,00 734,70 0,00 0,00 0,00 1 321,71 0,00 0,00 0,00 1 321,71

0,00 0,00 0,00 0,00 734,70 0,00 0,00 0,00 734,70 0,00 0,00 0,00 1 321,71 0,00 0,00 0,00 1 321,71

734,70 0,00 0,00 0,00 734,70 0,00 0,00 0,00 1 321,71 0,00 0,00 0,00 1 321,71

0,00 3 161,65 6 805,74 15 160,60 168 882,24 63 330,84 57 955,52 25 000,00 3 375,32 8 821,76 10 398,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 161,65 6 805,74 15 160,60 168 882,24 63 330,84 57 955,52 25 000,00 3 375,32 8 821,76 10 398,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3 161,65 6 805,74 15 160,60 168 882,24 63 330,84 57 955,52 25 000,00 3 375,32 8 821,76 10 398,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3 161,65 6 805,74 15 160,60 168 882,24 63 330,84 57 955,52 25 000,00 3 375,32 8 821,76 10 398,80 0,00

0,00 99,19 52,75 1 028,07 98 575,82 71 597,37 15 716,42 303,12 1 498,58 503,01 8 957,32 57 749,77 104 488,56 78 260,81 17 180,12 285,59 1 967,57

0,00 99,19 52,75 1 028,07 98 575,82 71 597,37 15 716,42 303,12 1 498,58 503,01 8 957,32 57 749,77 104 488,56 78 260,81 17 180,12 285,59 1 967,57

0,00 13,19 49,65 0,00 51 277,32 41 188,38 9 036,66 303,12 741,66 7,50 0,00 37 690,25 53 389,01 42 641,21 9 355,77 285,59 1 080,96

0 00 13 19 49 6 0 00 1 2 32 41 1 3 9 036 66 303 12 41 66 0 0 00 3 690 2 3 3 9 01 42 641 21 9 3 2 9 1 0 0 960,00 13,19 49,65 0,00 51 277,32 41 188,38 9 036,66 303,12 741,66 7,50 0,00 37 690,25 53 389,01 42 641,21 9 355,77 285,59 1 080,96

0,00 3,32 11,86 0,00 18 250,18 14 663,06 3 220,95 0,00 364,98 1,19 0,00 18 196,85 25 299,81 20 307,93 4 460,91 0,00 505,49

0,00 8,64 32,05 0,00 15 817,20 12 709,12 2 791,74 0,00 316,34 0,00 0,00 13 816,32 8 414,41 6 760,98 1 485,14 0,00 168,29

0,00 1,23 5,74 0,00 17 132,96 13 766,33 3 023,97 303,12 39,54 0,00 0,00 5 677,08 0,00

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

ite anterior anului 2013

alte surse eligibil neeligibil inclusiv

TVA

TVA eligibil finantare UE alte surse

TOTAL 2014

(fara avans)

BUGET LOCAL

cheltuieli eligibile

neeligibil inclusiv TVA

TVA eligibil

AVANS 2013

finantare stat eligibil

finantare UE

finantare stat alte surse

TOTAL 2013

(fara avans)

0,00 0,00 0,00 0,00 76,98 49,87 0,00 0,00 20,80 6,31 0,00 0,00 70,69 49,88 0,00 0,00 20,81

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 604,10 15 522,42 3 409,72 285,59 386,37

0,00 8,54 0,00 101,05 33 949,65 21 938,59 4 819,12 0,00 546,08 178,22 6 467,64 13 500,00 51 099,55 35 619,60 7 824,35 0,00 886,61 0,00 8,54 0,00 101,05 33 949,65 21 938,59 4 819,12 0,00 546,08 178,22 6 467,64 13 500,00 51 099,55 35 619,60 7 824,35 0,00 886,61

0,00 8,54 0,00 101,05 33 949,65 21 938,59 4 819,12 0,00 546,08 178,22 6 467,64 13 500,00 34 545,11 22 433,26 4 927,78 0,00 558,39

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 554,44 13 186,34 2 896,57 0,00 328,22 0,00 77,46 3,10 927,02 13 348,85 8 470,40 1 860,64 0,00 210,84 317,29 2 489,68 6 559,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,49 3,10 915,38 5 127,43 3 131,24 687,82 0,00 77,94 317,29 913,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 76,49 3,10 915,38 5 127,43 3 131,24 687,82 0,00 77,94 317,29 913,14 0,00 0,00 0,97 0,00 11,64 8 221,42 5 339,16 1 172,82 0,00 132,90 0,00 1 576,54 6 559,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,97 0,00 11,64 8 221,42 5 339,16 1 172,82 0,00 132,90 0,00 1 576,54 6 559,52

SEF SERVICIUL PROIECTE CU FINANTARE INTERNATIONALA ing. MAGDALENA NICOARA

SEF SERVICIUL

APRPBAT

PRIMAR

NICOLAE ROBU

30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 33 34 35 37 38 39 40 34 746,42 55 218,64 35 569,88 7 802,47 2 554,20 4 138,61 3 296,58 724,14 0,00

1 537,46 20 366,04 34 746,42 55 218,64 35 569,88 7 802,47 884,13 5 628,93 5 333,23 2 554,20 4 138,61 3 296,58 724,14 82,06 35,83 0,00 0,00 1 190,73 13 107,66 11 341,61 33 692,51 18 395,70 4 040,87 457,89 5 464,82 5 333,23 2 554,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

346,73 7 258,38 23 404,81 21 526,13 17 174,18 3 761,60 426,24 164,11 0,00 0,00 4 138,61 3 296,58 724,14 82,06 35,83 0,00 0,00

28 312,17 11 846,29 117,89

AVANS 2014

finantare stat

BUGET LOCAL

eligibil neeligibil inclusiv

TVA TVA eligibil AVANS2016

finantare UE

BUGET LOCAL

neeligibil inclusiv TVA TVA eligibil

AVANS 2015eligibil

neeligibil inclusiv

TVA TVA eligibil

TOTAL 2016

(fara avans)

TOTAL 2015

(fara avans) finantare UEfinantare stat

BUGET LOCAL

1 537,46 20 366,04 34 746,42 55 218,64 35 569,88 7 802,47 884,13 5 628,93 5 333,23 2 554,20 4 138,61 3 296,58 724,14 82,06 35,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 33 34 35 37 38 39 40

AVANS 2014

finantare stat

BUGET LOCAL

eligibil neeligibil inclusiv

TVA TVA eligibil AVANS2016

finantare UE

BUGET LOCAL

neeligibil inclusiv TVA TVA eligibil

AVANS 2015eligibil

neeligibil inclusiv

TVA TVA eligibil

TOTAL 2016

(fara avans)

TOTAL 2015

(fara avans) finantare UEfinantare stat

BUGET LOCAL

59,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59,29 0,00 0,00

115,27 20,69 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 20,69 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,69 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 20,69 45,00

30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 33 34 35 37 38 39 40

AVANS 2014

finantare stat

BUGET LOCAL

eligibil neeligibil inclusiv

TVA TVA eligibil AVANS2016

finantare UE

BUGET LOCAL

neeligibil inclusiv TVA TVA eligibil

AVANS 2015eligibil

neeligibil inclusiv

TVA TVA eligibil

TOTAL 2016

(fara avans)

TOTAL 2015

(fara avans) finantare UEfinantare stat

BUGET LOCAL

115,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 115,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12,35 0,00 0,00

102,92 0,00 0,00

2,73 483,89 1 128,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,73 0,00 0,00

0,00 483,89 1 128,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 483,89 1 128,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 33 34 35 37 38 39 40

AVANS 2014

finantare stat

BUGET LOCAL

eligibil neeligibil inclusiv

TVA TVA eligibil AVANS2016

finantare UE

BUGET LOCAL

neeligibil inclusiv TVA TVA eligibil

AVANS 2015eligibil

neeligibil inclusiv

TVA TVA eligibil

TOTAL 2016

(fara avans)

TOTAL 2015

(fara avans) finantare UEfinantare stat

BUGET LOCAL

0,00 483,89 1 128,63

1 191,38 13 235,78 11 365,81 33 692,51 18 395,70 4 040,87 457,89 5 464,82 5 333,23 2 554,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 191,38 13 235,78 11 365,81 33 692,51 18 395,70 4 040,87 457,89 5 464,82 5 333,23 2 554,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 190,73 13 086,97 11 296,61 33 692,51 18 395,70 4 040,87 457,89 5 464,82 5 333,23 2 554,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

799,80 5 657,51 9 357,81 13 398,08 5 235,62 1 150,07 130,32 5 340,77 1 541,30 2 554,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

270,32 6 588,39 0,00 20 294,43 13 160,08 2 890,80 327,57 124,05 3 791,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13,77 0,00 0,00

106,84 841,07 1 938,80

0,65 148,81 69,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 33 34 35 37 38 39 40

AVANS 2014

finantare stat

BUGET LOCAL

eligibil neeligibil inclusiv

TVA TVA eligibil AVANS2016

finantare UE

BUGET LOCAL

neeligibil inclusiv TVA TVA eligibil

AVANS 2015eligibil

neeligibil inclusiv

TVA TVA eligibil

TOTAL 2016

(fara avans)

TOTAL 2015

(fara avans) finantare UEfinantare stat

BUGET LOCAL

0,65 148,81 0,00

0,00 0,00 69,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

168,79 6 625,68 22 206,98 21 526,13 17 174,18 3 761,60 426,24 164,11 0,00 0,00 4 138,61 3 296,58 724,14 82,06 35,83 0,00 0,00

168,79 6 625,68 22 206,98 21 526,13 17 174,18 3 761,60 426,24 164,11 0,00 0,00 4 138,61 3 296,58 724,14 82,06 35,83 0,00 0,00

25,48 0,00 12 142,56 4 971,69 3 987,84 865,03 98,02 20,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 4 0 00 12 142 6 4 9 1 69 3 9 4 6 03 9 02 20 0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0025,48 0,00 12 142,56 4 971,69 3 987,84 865,03 98,02 20,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25,48 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 33 34 35 37 38 39 40

AVANS 2014

finantare stat

BUGET LOCAL

eligibil neeligibil inclusiv

TVA TVA eligibil AVANS2016

finantare UE

BUGET LOCAL

neeligibil inclusiv TVA TVA eligibil

AVANS 2015eligibil

neeligibil inclusiv

TVA TVA eligibil

TOTAL 2016

(fara avans)

TOTAL 2015

(fara avans) finantare UEfinantare stat

BUGET LOCAL

0,00 0,00 0,00 70,67 49,87 0,00 0,00 20,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 12 142,56 4 901,02 3 937,97 865,03 98,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

143,31 6 625,68 10 064,42 16 554,44 13 186,34 2 896,57 328,22 143,31 0,00 0,00 4 138,61 3 296,58 724,14 82,06 35,83 0,00 0,00 143,31 6 625,68 10 064,42 16 554,44 13 186,34 2 896,57 328,22 143,31 0,00 0,00 4 138,61 3 296,58 724,14 82,06 35,83 0,00 0,00

0,00 6 625,68 0,00 0,00 0,00

143,31 0,00 10 064,42 16 554,44 13 186,34 2 896,57 328,22 143,31 0,00 0,00 4 138,61 3 296,58 724,14 82,06 35,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L PROIECTE CU FINANTARE LOCALA, REGIONALA SI NATIONA ing. GABRIELA BICA