keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 515/23.10.2014 privind modificarea bugetului prevăzut pentru Programul Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timişoara

23.10.2014

Hotararea Consiliului Local 515/23.10.2014
privind modificarea bugetului prevăzut pentru Programul Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-27907/21.10.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luând în considerare Referatele Direcţiei Dezvoltare cu nr. SC2014- 27844/21.10.2014 şi SC2014-27845/21.10.2014, aprobate de Primarul Municipiului Timişoara, domnului Nicolae Robu;
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 962/09.06.2010 privind necesitatea absorbţiei fondurilor nerambursabile aferente POR 2007-2013, Axa prioritară 1 ,,Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.137/27.04.2010 - privind aprobarea "Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.87/11.03.2014 - privind aprobarea Programului Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 447/10.10.2014 - privind modificarea bugetului prevăzut pentru Progamul Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.(2), lit. b), alin. 4, lit. a) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea bugetului prevăzut pentru Programul Anual de Dezvoltare 2014 al Municipiului Timişoara - Proiecte cu Finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile Postaderare, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă modificarea bugetului prevăzut pentru Programul Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timisoara - Proiecte cu Finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile Postaderare, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 447/10.10.2014 privind modificarea bugetului prevăzut pentru Progamul Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timisoara.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Şcoli, Spitale, Baze Sportive şi Instituţii Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa_2.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ APROBAT, MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2014- Nicolae ROBU PROGRAM DEZVOLTARE 2014 Rectificare 7 PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE HCL SURSE DE FINANTARE Anexa ia/? mii lei Buget local DENUMIREA OBIECTIVULUI i Contr. —_ CI. Cheltuieli | Neeligibil Eligibile e (inclusiv Credite IFC Contributie proprie 2=31+4+5+6+7+9 +11 TOTAL GENERAL I 391.572,66| 323.648,22| 44.458,22 1=2+8+10 112.000,80 TOTAL GENERAL HI 391.572,66 323.64822| 44.458,22) 205.462,11 7.549,85 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 332.219,18 272.630,01] 37.630,96j 173.489,25 LUCRĂRI NOI - B Capitolul 65.02 Învățământ 2.015,10 1.709,83 65.02.04 Învățământ secundar. 015, 1.709,83 65.02.04.02 Învățământ secundar superior 2.015,10 1.709,83 A. Lucrări în continuare 77,80 Dezvoltarea schimburilor educaționale, sociale şi culturale şi recunoaşterea asemănărilor şi diferențelor dintre tineri Colegiului National C.D.Loga Timisoara HCL161/23.10.2012 MIS ETC code 1246/2012 24,80 24,80

TOTAL DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 SURSE DE FINANTARE Valoare proiect 2014 Buget EU Buget local Contr. Proprie Chelt. Cheltuieli | Neeligibil Eligibile e (inclusiv Buget Parteneri TVA | Avans pt. & Eligibil | derulare |Alte Surse Credite IFC Avans pentru derulare Contributie proprie 9 1=2+8+10 Dezvoltarea schimburilor educaţionale, sociale şi culturale şi recunoaşterea asemănărilor şi diferențelor dintre tineri Lic. Teoretic D. Obradovici Timisoara HCL 161/23.10.2012 MIS ETC code 1246/2012 53.00 2514156749 5 6 7 s 9 10 n 53,00 46,20 B. Lucrări noi 1.937,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.632,03 1.344,83 Dezvoltarea creativitatii şi capacității de inovare prin abordări interdisciplinare şi facilitarea inserției absolvenților pe piața muncii - Colegiul National C.D. Loga, (FSE) HCL 323/2014 SMIS 51965 242,00 31,47 58,13 0.00 30527 0,00 0,00 0.00 242,00 208,37 "Cariera- provocarea mea "Colegiul Tehnic Ion Mincu Timisoara (FSE) HCL486/2014 SMIS 51352 150,03 150,03 17,85 129,18 Dezvoltarea creativitatii şi capacității de inovare prin abordări interdisciplinare şi facilitarea inserției absolvenților pe piața muncii - Colegiul Silvic ” Casa Verde" Timişoara (FSE) HCL 406/2014 SMIS 51965 240,00 240,00 28,52 206,69 4,84 0,00 0,00 0,00 0,00 3.00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,79 0,00 0,00 0,00 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau- Timişoara”, cod SMIS 54092 685,27 500,00 61,44 401,74 9,46 27,36 0,00 185,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI Valoare proiect 2014 TOTAL 2014 SURSE DE FINANTARE Buget EU Credite IFC Buget local Contr. Proprie Cheltuieli | Neeligibil Eligibile Buget Parteneri Avans pt. & derulare [Alte Surse Avans pentru derulare Contributie TVA proprie e Eligibil (inclusiv 9 1=3+41+5+6+7+9 1=2+8+10 1 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Naţional CD Loga”, cod SMIS 34103 620,00 500,00 398,85 9,38 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 66.02 Sănătate 9.424,53 | 9.324,53 7.887,69 2,15 32,04 100,00 0,00 0.00 157,66 66.02.06 Spitale A. Lucrări în continuare Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al malformatiilor fetale in aria Timisoara-Varset HCL 184/24.04.2012 SMIS 1437 9.324,53 6.928,61 9.424,53| 6.928,61 6.526,83 6.526,83 1.244,99 897,10 5.524,15 2.15 32,04 8,04 100,00 0,00 0.09 0,00 0,00 0,00 157,66| 157,66 0,00 0,00) 157,66 Prenatal Diagnosis Networek (SCM) SMIS 1437 401,78 401,78 B. Lucrări noi [Dezvoltarea infrastructurii de C-D a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta prin crearea unui centru de cercetare medicala [transnationala privind impactul terapeutic si de prevenire a cancerului si bolilor congenitale în perioada perinatala /HEALTH IRESEARCH NETWORK (FEDR) SMIS 1975/48756 2.495,92 2.395,92 341,51 0,00 0,00 8,04 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 100,00 0,00 0.00 0,00 2271,92| 2.271,92 1.937,03 0,00 II. 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2014 Valoare proiect 2014 Buget de Stat Buget EU Cheltuieli Contr. Proprie SURSE DE FINANTARE Buget local Chelt. Necligibil | _IVA Eligibile e Eligibil (inclusiv Buget Parteneri Avans pt. & derulare |Alte Surse Credite IFC Avans pentru derulare Contributie proprie 9 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului de obstretica pinecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara SMIS 26136, HCL 333/2014 1=2+8+10 2=3+4+5+6+7+9 + 3 4 5 6 10 1 224,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 279,45 124,00 279,45 13,00 85,00 2,00 0,00 41,43 221,65 16,37 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole și concerte 239,45 239,45 41,43 191,65 6,37 0,00 0,00 0.00 A. Lucrări în continuare 239,45 239,45 41,43 191,65 6,37 0,00 0,00 0,00 Politica Culturală ca instrument pentru Dezvoltarea Regională şi a Comunității HCL 181/24.04.2012 (IPA) MIS cod 1393 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement A. Lucrări în continuare 239,45 40,00 40.00 239,45 40,00 20,00 41,43 191,65 6,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 10,00 10,00 0,00 0,00 O abordare inclusa de la egal la egal, a conurbatiilor si aglomerarii urbane largi, [pentru participarea la Conventia Primarilor - ICONURBANT, CIP - IEE - 2010, [nr.271380 40,00 40,00 0,00 0.00 0,00 30,00 10,00 0,00 0,00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 12.45531 10.130,51 1.498,74 6.822,88 52,53 270,90 611,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 7.284,09 A. Lucrări în continuare 7.284,09 6.203,21 6.203,21 938,66 938,66| 4.273,16 4.273,16 52,53 270,90 611,40 52,55) _27090| _t1,40[ 0.00) 0,00 0,00 000) 2.324,80 874,06 1.080,88 56,56

Valoare proiect 2014 TOTAL DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 SURSE DE FINANTARE Buget de Stat Buget EU Credite IEC Buget local Contr. Proprie Avans & pentru derulare Contributie proprie 2-3+4+5+6+7+9 =2+i 9 1=2+8+10 1 Reabilitare cladire pentru persoane in dificultate (str.Plavosin nr.21) HCL 130/28.09.2012 SMIS 40778 3.828,04 2.747,16 484,39 2.205,15 0,00 0,00 1.080,88 56,56 Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati „Podul Lung” Timişoara HCL 293/2011 SMIS 38456 2.152,49 2.152,49 301,05 1.370,48 40521 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitarea Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei str. Platanilor nr.2 HCL 234/2011/POR 38282 1.303,56 1.303,56 153,22 697,53 206,19 0,00 0,00 0,00 0,00 [68.02.15.02 Cantine de ajutor social 5.171,22 3.927,30 560,08 2.549,72 0,00 0.00 0,00 1.243,92 817,50 A. Lucrări în continuare | 5.171,22 3.927,30 560,08 2.549,72 0,00 0,00 0.00 1.243,92 817,50) Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost, situat in Timisoara, str Telegrafului nr.8 HCL 288/03.08.2011 SMIS 39400 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si 5.171,22 3.927,30 154.122,60| 128.890,03 560,08 15.784,80 2.549,72 0,00 2.143,77 dezvoltare publica 70:02.03 Locuinţe. 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de 27.361,96| 27.347,94 27.361,96| _27.347,94 2.818,12 A.Lucrări în continuare 2.818,12) 12:866,13 12.866,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1.243,92 817,50 7.416,81 1.261,71| 2.826,60| 1.373,02] 6.:961,14| 23.859,55| 22.495,20 4.697,18 al 338,06 0,00 0.00. 0,00 4.697,18 338,06 0.00 14,02) 6.628,45 0,08 0.00 51,42 37,40 0,00 28,05 Promovarea unor masuri NZEBR de 9,35| 0.00 0,00 1402 0,00 0.00 0.08 renovare a cladirilor in sistem "0 energie", inteligente si integrate pe piata europeana a renovarilor de cladiri- NeZeR HCL 108/2014 1EE/13/763/812.674877 31,42 37,40 0,00 28,05 B. Lucrări noi 9,35 0,00 0,00 14,02 0,00 0,00 0,00 27310,54| 27.310,54 2.818,12 12.838,08 4.687,83 338,06 0,00 0,00| 6.628,45 0,00 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI 1=2+8+10 2=3+41+51617+3 +1 Eligibile “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 de euro/lună” cod SMIS 48188 (B-dul C. Aradului nr.12, bl A3; B-dul C. Aradului ur. 15, bl 3A; b-dul C. Aradului nr.27, bl4C2; b-dul LC. Bratianu nr. 5; B-dul L. Rebreanu nr.150; B dul C. Torontalului nr.15, Sc. 5.643,88 5.643,88 573,38 2.612,08 Contr. Proprie Cheltuieli | Neeligibil SURSE DE FINANTA! Credite IFC Buget local Contributie TVA | Avans pt. proprie Eligibil | derulare |Alte Surse e (înclusiv 0,00) 1.843,81 “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună”- faza 4, cod SMIS 48191 (C.Sagului nr.83,bl.9,sc. ATB+C; C. Sagului nr.1-3-5; B-dul 16 Decembrie 1989, nr.79, sc. ATB+C; C. Sgului nr.24; C. Sagului nr.38, bl. 15B; C.Sagului nr.52) 8.816,09 902,78 4.112,64 1.671,81 “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună”- faza 3 -cod SMIS 48190 (B-dul C. Torontalului nr.25A, Sc. A+B+C; str. Brandusei nr.14, Sc A+B; B-dul C. Martirilor 1989 nr.23; C. Aradului nr.97, Sc. A+B; B-dul L.Rebreanu nr.141; C. Sever Bocu bl. B 57) 4.477,48 4.471,48 471,53 2.148,07 873,20

SURSE DE FINANTARE Credite IFC Buget local Contr. Proprie Valoare DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL proiect Buget de 2014 2014 Stat Parteneri Contributie proprie o 1=248+10 2=3+4+5+6+7+9 3 +1 “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu lun venit mediu sub 350 de euro/lună”-faza 2” Cod SMIS 48189 (str. Ana Ipătescu nr. 29, bl. T22, Calea Şagului nr. 72-78, str. Simion Bărnţiu, nr. 63/A, B-dul Take Ionescu nr. 63, B-dul Take Ionescu nr. 45, B dul Take Ionescu nr. 37, Calea Şagului nr. 35-37, Calea Şagului nr. 53-55)” 8.373,09 8.373,09 3.965,29| 1.611,91 0,00 0,00| 1.768,68 70.02.50 . Alte ' servicii în - domeniile locuințelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 126.760,64 A. Lucrări în continuare 126.760,64 101.542,09| :12.966,68 101.542,09 39.277,64 2.719,63 2.826,60|: 1.359,00[. 332, «9 Ă 2.719,63 923,65] 2.826,60) 1.359,00] _332,69| 23.859,55| 22.495,20 32.536,21| 4.642,95 136, 61,69 000| 806,31 In 9311,77| 5.882,77 39.487,34| 5.590,75| _25.403,56 1,07 0,00 8,93 pula 10.555,18) 8.483,03 215462| 2.154,62 119,77 54561| 332,69| 50448| 319,38 332,69 MM Infrastructura regionala de afaceri si inovare în sectorul TIC, HCL 425/2010 SMIS 34472 387837) 3.878,37 261,74| 119237| 145411 272,18| 697,97 0,00 0,00 Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010 SMIS 31814 41.847,98 [Reabilitare spatii publice din centrul istoric al Municipiului Timisoara (CETATE ), HCL 355/2010 SMIS 31507 50.042,52 Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor Comuna Dumbravita-Incubator de afaceri, [HCL 302/2010 SMIS26443

TOTAL DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 Valoare proiect 2014 Buget de Stat Buget EU SURSE DE FINANTARE Credite IFC Buget local Contr. Proprie Buget Parteneri Avans pt. & derulare |Alte Surse Avans pentru derulare Contributie TVA proprie Cheltuieli | Neeligibi eltuieli | Neeligibil Eligibil Eligibile e (inclusiv o 1=2+8+10 1=3+4+5+6+7+9 +11 Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Fumizorilor in Sectorul Automotive, HCL 179/2012 SMIS 39375 13.357,83 11.536,56 819,57 3.733,62 244,28 va 1.821,27 6.210,30 Modernizarea statiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Crestere Timisoara HCL 218/2012 SMIS 40139 9.595,23 7.423,90 977,65 4.450,67 74,40 1,86 0,00 2.171,33) 1.919,10 Sistemul de supraveghere pentru cresterea| sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Timisoara HCL 408/13.12.2012 SMIS 40138 5.182,93 3.940,79 554,25 2.523,17 62,80 52,70 747,87) 1.242,14 0,00 0,00 0,00 Speeding every european digital SEED HCL 37/2012 COD 297192 701,16 584,30 0,00 292,15 292,15 0,00 0,00 116,86 0,00 0,00 0,00 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 1.188,19 1.188,19 74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor] . 1.188,19 1.188,19 adua A. Lucrări în continuare 1.188,19 1.188,19 0,06 0,00 0,00 0,00 0.00 1.188,19 0,00 0.00 000| 0,00 0,00 1.188,19 1.188,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 Extinderea si modernizarea sistemului de| alimentare cu apa si canalizare în judetul [Timis (proiect Aquatim) HCL 364/2010 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 1.188,19 16.705,47 1.188,19 16.705,47 0,00 0,00 0,00 0, 1.188,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 608,00 198,89 0,00 0,00 0,00] 11.277,01 81.02.06 Energie termică 16.705,47 16.705,47| 0,00 | cn 198,89| 0.00 0,00 0,00| 11.277,01 A. Lucrări în continuare 16.705,47 16.705,47 0,00 0,00 -0,00 198,89 0,00 0.00 0,00) 11.277,01

SURSE DE FINANTARE Credite IFC Valoare Buget local DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL proiect | Buget de Contr, Proprie 2014 2014 Stat Buget EU Buget Avans Parteneri ae Chelt. x pen Contributie =: NEI TVA Avans pt. Cheltuieli Neeligibil Eligibil | derulare |Alte Surse derulare Eligibile e (inclusiv proprie o 1-248+10 1=5+415+6+7+9 3 4 11 6 7 Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09.2009 SMIS16828 16.705,47| 0,00 0,00 608,00| 4.621,57 198,89 0,00 0,00 0,00 11.277,01 Capitolul 84.02 Transporturi 195.382,01| 155.420,21| 25.681,00| 116.976,39 114,46) 0,00) 1.009,73 0,00| _588,71| 39.961,80| 11.049,92 84:02:03 Transport rutier 195.382,01| 155.420,21| "25.681,00[--116:976,39[ 114,46 0.00|-1:009,73| 84.02.03.02 Transportul în comun 144.476,66| _104514,86| _18.417,02| _83.907,79 29,47 0,00 0,00 000| 588,71) _39.961,80| 1.571,87 A. Lucrări în continuare 116.866,94| _84.835,14) 14.953,37| _68.139,87 21,99 0,00 0,00 000| 303,12) 32.031,80| 1.416,79 [Trafic management si supraveghere video HCL 98/14.09.2012 smis 40398 60.791,93| 7.674,47| 34.931,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 17.285,00 895,11 Extindere rețea troleibuz Dumbrăvița (Accesibilizarea zonei prin extinderea rețelei de troleibuze Timişoara — Dumbrăvița) HCL 87/28.02.2012 SMIS 40812 22.639,62| 17.009,62 3.002,20 13.667,23 0,00 0,00 0,00 0,00 303,12 5.630,00 37,07| |Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe str.Stefan cel Mare din municipiul Timisoara HCL 97/14.09.2012 SMIS 40311 33.347, 41 24.230,61 4.276,70 19.469,30 0,00 0,00 Adressing Challenges Sustainable Mobility Planning CHALLENGE 87,98 B. Lucrări noi 27.609,72 87,98 0,00 65,99 21,99 0,00 0,00 19.679,72 3.463,65 15.767,92 7,48 0,00 7.930,00

SURSE DE FINANTARE Credite IFC Valoare Buget local proiect Contr. Proprie i Contributie 2014 Chelt. robrii Cheltuieli | Neeligibit | | : proprie Eligibile e (inclusiv DENUMIREA OBIECTIVULUI 2=3+4+5+6+7+9 1=2+8+10 1 6 Extindere retea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de iroleibuz Timisoara-Ghiroda) SMIS 27.609,72| 19.679,72 3.463,65 13.767,92 7,48 15 18 6. EEE 86| 29.667,39 Complex rutier zona Michelangelo etapa 1 HCL356/2011 SMIS 37592 666, 666; 6.516,86| 29.667,39 0,33 0,00 3,85 0,00| 9.478,05 84.02.03.03 Străzi 5.238,87 5.238,87 7472 3.401,21 84,66 0,00) 1.005,88 A 0.00| IA. Lucrări în continuare 5.238,87| „238, 747,12 3.401,21 84,66 0,00) 1.005,88 „i Ă 0,00| Reabiliiare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si Spl. T. Vladimirescu HCL 405/2011 23 3.401,21 34,66 0,00| 1.005,88 > E, DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE Smaranda HARACICU Aurelia JUNIE Verificat, SEF SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE LOCALĂ, REGIONALĂ ŞI Întocmit, CONSILIER SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE LOCALĂ, REGIONALĂ ŞI NAȚIONALĂ Gabriela BICA NAȚIONALĂ Luminiţa TOMA

Atasament: Anexa_1.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA DEZVOLTARE SC 2014- HCL PROGRAM DEZVOLTARE 2014-2016 PROIECTE CU FINANŢARE EXTERNĂ NERAMBURSABILĂ APROBAT PRIMAR, Nicolae ROBU Valoare proiect pe surse de finantare Cheltuieli anterioare 2014 2014 buget local sume cheltuite anterior anului 2014 BUGET LOCAL CREDIT IFC Facturi | TOTAL DENUMIREA OBIECTIVULUI valoare cati sume latitei finanta! Valoare Cota totala fara | total TVA. | finantare UE | finantare stat| alte surse |. | eeligibil | Sarata necligibil de 2014 |finantare UE| “ae | attesurse | cheltuie | ERIE | TVA | AVANS a Contribitie TVA sg Me "VA eligibil | fnantare UE sape | inclusiv |TVA eligibil sis TVA) | (ra avans) eligibile | “TyAa | ligibil | 2014 | derulare | Proprie e TVA 0 l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 20 21 22 23 24 25 26 27 TOTAL GENERALI 680.839,29| 537.876,52| 140.906,43| 370.514,87| 144.355,46| 7.840,43 155.878,13 294.570,60| 121.655,57| 88.499,64| 277,04| 16.011,54| 15.230,27] 52.677,15| 3.753,87] 323.648,22| 205.462,11| 44.458,22| 7.549,85 20.324,19 1.778,29 112.000,00 [TOTAL GENERAL II 680.839,29| 537.876,52| 140.906,43| 370.514,87| 144.355,46| 7.840,43| 33.077,96| 29.041,06| 93.759,11| 294.570,60| 121.655,57| 88.499,64| 277,04| 16.011,54| 15.230,27| 52.677,15| 3.753,87] 323.648,22| 205.462,11| 44.458,22| 7.549,85| 9.433,22| 6.212,31] 4.678,66 1.778,29| 66.146,15| 45.853,85 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 603.119,59|_487.010.07| _114.053.18| 318.137,69| 134.185.94| _926,39| 27.663,11| 28.254,21| 91.701,84| 294.133,26| 121.583,18| 88.483,74| 277,04] 16.009,74| 14.883,02| 52.677,15| 3.723,22| 272.630,01| 173.489,25| 37.630,96| 635,81| 4.704,44| 5.816,12| 4.654,66| 1.373,02| 58.216,15| 45.698,77 LUCRĂRI NOI -B 71.719,70| _50.866,45| _26.853,25| _52.377,18| _10.169,52| 6.91404| 5.414,85| 786,85| 2.057,27 437,34 72,39 1590| 0,00 180| 34725 000| _30,65| 51.018,21| 31.972,86| 6.827,26| 6.914,04| 4.728,78| 396,19] 24.00] 405,27] 155,08 [TOTAL GENERAL CHELTUIELI 680.839,29| 537.876,52| 140.906,43| 370.514,87| 144.355,46| 7.840,43| 33.077,96| 29.041,06| 93.759,11| 294.570,60| 121.655,57| 88.499,64| 277,04| 16.011,54| 15.230,27| 52.677,15| 3.753,87| 323.648,22| 205.462,11| 44,458,22| 7.549,85| 9.433,22| 6.212,31| 4.678,66| 1.778,29| 66.146,15| 45.853,85 din care pe capitole Capitolul 65.02 Învățământ 15.282,84|__14.975,38 307,46| _12.496,86| 1.898,57 000| 293,79] 399,63 0,00, 160,50 0,00, 000| 0,00 000| 341,50 0.00 000| 1.705,83] 1.409,73] 207,26 000| 3471| 58,13 0,00[ 305,27 0,00 0,00 65.02.04 Învățământ secundar 15.282,84| _14.975,38 307,46| _12.496,86| 1.898,57 000| _293,79| 399,63 0,00 460,50 0,00 000| 0,00 000| 341,50 0.00 000| 1.709,83] 1.409,73] 207,26 000| 3471] 58,13 000| 305,27 0.00 0.00) 65.02.04.02 Învăţământ secundar superior 15.282,84| _14.975,38 307,46| _12.496,86| 1.898,57 000| _293,79| 399,63 0,00 460,50 0,00 0,00| 0,00, 000| 341,50 0,00 000| _1.709,83| 1.409,73] 207,26 000| 3471) 58,13 0,00| 305,27 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 194,00 156,45 31,55 0,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,00) 0,00 000| 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 71,80 64,90 9,66 0,00 324 0,00 0,00, 0,00 0,00 0.00 Dezvoltarea schimburilor educaționale, sociale şi culturale şi recunoaşterea asemănărilor şi diferențelor dintre tineri 69,00 55,65 13,35 47,00 0,00 24,80 18,70 2,86 0,00 3,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Colegiului National C.D.Loga Timisoara HCL161/23.10.2012 [Dezvoltarea schimburilor educaționale, sociale şi culturale şi recunoaşterea asemănărilor şi diferențelor dintre tineri 125,00 100,81 24,19 72,00 0,00 53,00 46,20 6,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lic. Teoretic D. Obradovici Timisoara HCL 161/23.10.2012 B. Lucrări noi 15.088,84| _14.818,93. 269,91] _12.496,86| 1.898,57 000| _293,79| 399,63 0,00 341,50 0.00 0.00 0,00 0,00) 341,50 0.00 000| 1.632,03) 1.344,83] 197,60; 000| 3147) 5813 0,00] 305,27 0.00, 0.00 Dezvoltarea creativitatii şi capacității de inovare prin abordări interdisciplinare şi facilitarea inserţiei absolvenților pe piața 362,50 292,34 70,16 312,13 43,12| 0,00 7,25 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242,00 208,37 2879 0,00 4,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 muncii - Colegiul National C.D. Loga, (FSE) HCL 323/2014 provocarea mea "Colegiul Telit 273,45 220,52 52,93 23545 32,53| 0,00 547 0.00 0.00 0,00 0,00 000| 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 150,03 129,18 17,85 0,00 3,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 Ion Mincu Timisoara (FSE) HCL Dezvoltarea creativitatii şi capacității de inovare prin abordări interdisciplinare şi facili inserției absolvenților pe piaț 359,02 289,53 9,49 309,17 42, 0,00 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 206,69 28,52 0,00 4,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 muncii - Colegiul Silvic " Casa Verde" Timişoara (FSE) HCL 406/2014 „Reabilitarea, modernizarea. dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau- ala dit d 674723) 6711.75 3548) 557932 0.00 1312818333 000| 155.97 0.00 000| 040 000| 15597 oo0| 000| suooo| 40174) oras] 000) 946| 2736) 000 0.00 0,00 „Reabilitarea, modernizarea, dezvol echiparea infrastructurii educaționale Colegiului Național CD Loga”. cod SMIS 54103 734664| 7304.78 4186| 6060.79 92694] 0.00 14261 216,30 0.00 0.00 000| 0.00 0.00 183,53 0.00 0.00, 300.00 398.85 61.00 0.00 938| 30,77 0.00| 120.00 0.00, 0.00, Capitolul 66.02 Sănătat Sao ARE 17.673,59| _15.607,92| _2.065,67| _13.213,32| 2.020,86 804| 302,86 71,24) 2.057,27 50,56 42,97 658| 0,00 101 0,00 000| __30,65| 7.887,69) 1.244,99 0,00 215 000| __32,04| 100,00 0,00| 157,66 66.02.06 Spitale _15.607,92 2.065,67) _13.213,32 2.020,86 8,04 302,86 71,24) 2.057,27 50,56 42,97 6,58 0,00 101 0,00 0,00 30,65 9.324,53 1.887,69| 1.244,99 0,00 2,15 0,00 32.04] 100,00 0,00 157,66. A. Lucrări în continuare 6.979,17) 6.979,17 0,00] 5.908,64 903,67 804] 130,99 21,83 0.00 50,56 42,97 658) 0,00 101 0,00, 0,00 000| _6928,61| _5.865,66| 897,10 0,00 015 0.00 8,04 0.00, 000| 157,66 Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de 657139) 6.571,39 000| 5.567,13 851,44| 0,00 130,99 21,83 0,00 50,56 42,97 6,58) 0,00 101 0.00 0,00 000| 652683) 5524,15| 844,87 0,00 0,15 0.00 0.00 0,00 000| 157,66 diagnosticului antenatal al malformatiilor fetale in aria Timisoara-Varset HCL 184/24.04.2012 Prenatal Diagnosis Networek 401,78 401,78 0,00 341,51 5223| 804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 401,78 341,51 52,23 0,00 0,00 0,00 804 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0.00 0.00 10.69442| _8.628,75| _2.065,67| 7.304,68) 1.117,19 000| 171,87 4341] 2.057,27 0,00 0,00, 000| 0,00 0,00 0,00 000| __3065| 2.39592| 2.022.03| 347,89 0,00 2,00 000| 2400) 100,00 ,

PROGRAM DEZVOLTARE 2014-2016 1 BUGET LOCAL BUGET LOCAL DENUMIREA OBIECTIVULUI TE finantare UE |finantare stat| alt Credit A finantare UE | finantare stat Credite inantare UE |finantare stat| alte surse imibi redite finantare UE | finantare sta! redii (Fana 25) eligibil N „ | TVA eligibil AVANS (fai avans) eligibil RI „| TVA eligibil AVANS 0 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [TOTAL GENERAL I 64.863,73| _40.990,56| 7.743,94 0,00 16.129,23 13.746,24 | 0,00 59,40 44,55 0,00 14,85 0,00 0,00 [TOTAL GENERAL II 64.863,73| _40.990,56| 7.743,94 0,00 1.892,45 6.630,68] __7.606,10| _13.746,24 0,00 59,40 44,55 0,00 14,85 0,00 0,00 0,00 0,00 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A ___36.358,29| _18.742,62 4.085,89 0,00 1.363,75 6.587,27| 5.578,76| 9.093,69). _0,00| _59,40| 44,55 0,00 _14,85 0,00 _0,00 0,00[. __0,00 LUCRĂRI NOI -B 28.505,44| _22.247,94| 3.658,05 0,00 528,70) 43,41] 2.027,34] 4.652,55) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 [TOTAL GENERAL CHELTUIELI 64.863,73) _40.990,56| 7.743,94 0,00 1.892,45 6.630,68] __7.606,10| _13.746,24 0,00 59,40 44,55 0,00 14,85 0.00 0,00 0,00 0.00 din care pe capitole [Capitolul 65.02 Învăţământ 13.115,33| 1.152,02] 1.700,98 0,00 262,33 0,00 000| 4.652,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 65.02.04 Învățământ secundar 13.115,33| 1.152,02] 1.700,98 0,00 262,33 0,00 000| 4.652,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.02.04.02 Învățământ secundar superior 13.115,33| _11.152,02| 1.700,98 0,00 262,33 0,00 0,00| 4.652,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dezvoltarea schimburilor educaționale, sociale şi culturale şi recunoaşterea [asemănărilor şi diferențelor dintre tineri 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Colegiului National C.D.Loga Timisoara HCL161/23.10.2012 Dezvoltarea schimburilor educaționale, sociale și culturale și recunoaşterea [asemănărilor şi diferențelor dintre tineri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lic. Teoretic D. Obradovici Timisoara HCL 161/23.10.2012 B. Lucrări noi 13.115,33| _11.152,02| 1.700,98 0,00 262,33 0.00 000| 4.652,55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 Dezvoltarea creativitatii şi capacității de inovare prin abordări interdisciplinare şi facilitarea inserţiei absolvenților pe piața 120,51 103,76 14,34 0,00 241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 muncii - Colegiul National C.D. Loga, (FSE) HCL 323/2014 Cariere Colegiul Telude 123,42 106,27 14,68 0,00 247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ion Mincu Timisoara (FSE) HCL . i “ ? , 7 * , Dezvoltarea creativitatii şi capacității de inovare prin abordări interdisciplinare şi facilit inserției absolvenților pe piați 119,03 102,4: 14,16 0,00 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00 muncii - Colegiul Silvic " Casa Verde" Timişoara (FSE) HCL 406/2014 „Reabilitarea, moderni dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau- EL Sad N AIE 609126| _517757| 791.86 0.00 121,83 0.00 0.00] 238777 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 „Reabilitarea, modernizarea. dezvoltarea și hiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Național CD Loga”. cod SMIS 54103 6.661,11 3.661,94 863.94 0.00 0.00 000| 2264.78 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00 0.00 Capitolul 66.02 Sănătate 10,539,77| 7.198,67) 1.100,98 0,00 169,37 4341| 2.027,34 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.02.06 Spitale 10.539,77 1.198,67 1.100,98 0,00, 169,37 43,41 2.027,34 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de PAR DEEA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 diagnosticului antenatal al malformatiilor fetale in aria Timisoara-Varset HCL 184/24.04.2012 Prenatal Diagnosis Networek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 10,539,77| 7.198,67) 1.100,98 0,00 169,37 4341| 2.027,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

buget local sume cheltuite anterior anului 2014 BUGET LOCAL CREDIT IFC DENUMIREA OBIECTIVULUI d Tal Valoare Sum FSE _POTAL A valoare totala oii] ume latite în finantare igibil cuTVA | fara | total TVA | finantare UE |finantare stat| altesurse |n RR LV olt Salt în | UE| su necligibil dor „2014 finantare UE| | altesurse | cheltuieli RE TVA | AVANS Dee Contribitie TVA * CA | implementar stat "Sel eligibil | inclusiv | TVA eligibil sis TVA) | (0709) eligibile | “mya | eligibil | 2014 | gorumare | proprie e TVA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Dezvoltarea infrastructurii de C-D a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta prin |crearea unui centru de cercetare medicala transnationala privind impactul terapeutic si 2.271,92 1.937,03 334,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |de prevenire a cancerului si bolilor |congenitale in perioada perinatala HEALTH IRESEARCH NETWORK (FEDR) Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului de obstretica ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de 10.694,42 8.628,75 2.065,67 7.304,68 1.117,19 0,00 171,87 43,41 2.057,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,65 124,00 85,00 13,00 0,00 2,00 0,00 24,00 100,00 0,00 0,00 Urgenta Timisoara SMIS 26136, HCL 333/2015 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 498,65 463,81 34,84 379,72 41,43 0,00 42,66 0,00 34,84 179,59 79,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,45 221,65 41,43 0,00 16,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.02.03.04 Instituții publice de spectacole şi concerte 318,65 318,65 0,00 270,85 41,43 0,00 6,37 0,00 0,00 79,20 79,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239,45 191,65 41,43 0,00 6,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 318,65 318,65 0,00 270,85 41,43 0,00 6,37 0,00 0,00 79,20 79.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239,45 191,65 41,43 0,00 6,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Politica Culturală ca instrument pentru Dezvoltarea Regională şi a Comunității HCL 318,65 318,65 0,00 270,85 41,43 0,00 6,37 0,00 0,00 79,20 79,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239,45 191,65 41,43 0,00 6,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181/24.04.2012 (IPA) 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 180,00 145,16 34,84 108,87 0,00 0,00 36,29 0,00 34,84 100,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 30,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 180,00 145,16 34,84 108,87 0,00 0,00 36,29 0,00 34,84 100,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 30,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, O abordare inclusa de la egal la egal, a conurbatiilor si aglomerarii urbane largi, i - pentru participarea la Conventia Primarilor - 180,00 145,16 34,84 108,87 0,00 0,00 36,29 0,00 34,84 100,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 30,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CIP - IEE - 2010, nr.271380 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 13.697,47| _11.067,30 2.630,27 9.126,40 2.004,74 0,00 227,16 351,99 1.987,18 3.566,96 2.303,52 505,99 0,00 57,34 18,36 621,75 129,49) 6.822,88) 1.498,74 0,00 52,53 270,90 611,40 0,00 2.324,80 874,06 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 9.703,14 1.839,43 1.863,81 6.532,81 1.435,02 0,00 162,60 351,99 1.220,72 3.499,93 2.259,65 496,35 0,00 56,25 18,36 609,32 129,49 6.203,21 4.273,16 938,66 0,00 52,53 270,90 611,40 0,00 1.080,88 56,56 A. Lucrări în continuare 9.703,14 1.839,43 1.863,81 6.532,81 1.435,02 0,00 162,60 351,99 1.220,72 3.499,93 2.259,65 496,35 0,00 56,25 78,36 609,32 129,49 6.203,21 4.273,16 938,66 0,00 52,53 270,90 611,40 0,00 1.080,88 56,56 Reabilitare cladire pentru persoane in dificultate (str.Plavosin nr.21) HCL 2.995,20 2.419,63 575,57 2.404,46 528,17 0,00 59,84 273 0,00 248,05 199,31 43,78 0,00 4,96 0,00 0,00 83,10 2.747,16 2.205,15 484,39 0,00 1,06 0,00 0,00 0,00 1.080,88 56,56 130/28.09.2012 Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati „Podul Lung” Timişoara HCL 5.162,56 4.171,27 991,29 3.319,68 72921 0,00 82,63 49,20 981,84 3.010,07 1.949,20 428,16 0,00 48,52 1,56 576,63 15,66 2.152,49 1.370,48 301,05 0,00 34,11 41,64 40521 0,00 0,00 0,00 293/2011 Reabilitarea Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei str. Platanilor nr.2? HCL 1.545,38 1.248,53 296,95 808,67 177,64 0,00 20,13 300,06 238,88 241,81 14 2441 0,00 277 70,80 32,69 30,73 1.303,56 697,53 153,22 0,00 17,36 229,26 206,19 0,00 0,00 0,00 __|234/201/POR E EEE EEE E EEE E aaa E E EEE 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 3.994,33, 3.227,87 766,46 2.593,59 569,72 0,00 64,56 0,00 766,46 67,03 43,87 9,64 0,00 1,09 0,00 12,43 0,00 3.927,30 2.549,72 560,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.243,92 817,50 A. Lucrări în continuare 3.994,33 3.227,87 766,46 2.593,59 569,72 0,00 64,56 0,00 766,46 67,03 43,87 9,64 0,00 1,09 0,00 12,43 0,00 3.927,30 2.549,72 560,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.243,92 817,50 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta 3 3 > 503 A 3 3 3 3 392 pentru Persoane fara Adapost, situat in 3.994,33 3.227,87 766,46 2.593,59 569,72 0,00 64,56 0,00 766,46 67,03 43,87 9,64 0,00 1,09 0,00 12,43 0,00 3.927,30 2.549,72 560,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.243,92 817,50 Timisoara, str Telegrafului nr.8 HCL 288/03.08.2011 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii dezvoltare publica 189.744,64| 138.957,02| 50.787,58| 101.309,37| 22.155,82| 7.238,18| 19.714,54| 10.005,49| 29.321,24| 25.513,28| 10.472,80| 2.285,12) 277,04] 6.582,20 1.244,75 4.651,37| 3.298,67| 128.890,03| 72.143,77| 15.784,80| 6.961,14| 7.416,81| 1.261,71] 2.826,60| 1.373,02| 23.859,55 22.495,20 70:02.03 Locuinţe 21.422,73 1.641,45| _19.781,28 12.922,22 2.818,12) _6.628,45| 4.715,88 338,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| _27.347,94| _12.866,13] _2.818,12| _6.628,45| 4.697,18 338,06 0,00 14,02 0,00 0,00 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe. 21.422,73 1.641,45| _19.781,28 12.922,22 2.818,12] 6.628,45) 4.715,88 338,06 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 2734794] _12.866,13| 2.818,12] 6.628,45| 4.697,18 338,06 0,00 14,02 0,00, 0,00 A.Lucrări în continuare 112,19 105,14 1,05 84,14 0,00 0,00 28,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 37,40 28,05 0,00 0,00 9,35 0,00 0,00 14,02 0,00 0,00 Promovarea unor măsuri NZEBR de renovare a clădirilor în sistem "o energie". 2 inteligente și integrate pe piața europeană a 112,19 105,14 7,05 84,14 0,00 0,00 28,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3740 28.05 0,00 0,00 9,35 0,00 0,00 1402 0,00 0,00 renovărilor de clădiri -NeZeR p- Lucrări noi 27.310,54 1.536,31 19.774,23 12.838,08 2.818,12|_6.628,45| 4.687,83 338,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| _27.310,54| _12.838,08| 2.818,12) 6.628,45) 4.687,83 338,06 0,00 0,00 0,00 0,00

BUGET LOCAL BUGET LOCAL DENUMIREA OBIECTIVULUI ERIE fi ură i Gina ş E A e finantare inantare stat| alte surse tat ligibil | AVANS redite finantare UE | finantare stat MI eeligibil | AVANS redite (fard asans) eligibil mai „| TVA elieibil | “015 (faze ave) eligibil ISA „| TVA diibil| 016 0 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43, 44 Dezvoltarea infrastructurii de C-Da Spitalului Clinic Municipal de Urgenta prin crearea unui centru de cercetare medicala transnationala privind impactul terapeutic si 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |de prevenire a cancerului si bolilor |congenitale in perioada perinatala /HEALTH RESEARCH NETWORK (FEDR) Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului de obstretica ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de | 10.539,77| 7.19867| 1.100,98 0,00 169,37 4341| 2.027,34 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urgenta Timisoara SMIS 26136, HCL 333/2015 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 [67.02.0304 Instituții publice de spectacole şi concerte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Politica Culturală ca instrument pentru Dezvoltarea Regională şi a Comunității HCL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181/24.04.2012 (IPA) 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00, 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 O abordare inclusa de la egal la egal, a |conurbatiilor si aglomerarii urbane largi, 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 pentru participarea la Conventia Primarilor - CONURBANT, CIP - IEE - 2010, nr.271380 Capitolul 68.02 Asigurări și Asistenţa Socială 0,00 0,00 0.00, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare cladire pentru persoane in dificultate (str.Plavosin nr.21) HCL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130/28.09.2012 Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati „Podul Lung” Timişoara HCL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293/2011 Reabilitarea Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei str. Platanilor nr.2? HCL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 234/201 /POR 000| 0,00, 0,00 0.00 0,00 0.00 E ZE 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvolt ret zu Font Boc ASA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pentru Persoane fara Adapost, situat in Timisoara, str Telegrafului nr.8 HCL [288/03.08.2011 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 35.402,09| _18.676,64] 4.085,89 0,00 473,53 6.587,27] __5.578,76| 9.093,69 0,00 37,40 28,05 0,00 9,35 0,00 0,00 0,00 0,00 E tul 37.40 28.05 0.00 0.00) 9,35 0.00 0,00 0.00 0.00 37,40 28,05 0.00 9,35 0.00) 0.00 0.00 0.00 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe 37,40 28.05 0,00 0.00 9.35 0.00 0.00 0,00 0,00 37,40 28.05 0.00 9,35 0,00 0.00 0.00 0.00 A.Lucrări în continuare 37,40 28,05 0,00 0,00 935 0,00 0,00 0,00 0.00 37,40 28,05 0,00 9,35 0,00 0,00 0,00 0,00 Promovarea unor măsuri NZEBR de e 3740 28.05 0.00 0,00 935 0.00 0,00 0,00 0,00 3740 2805 0,00 935 0.00 0.00 0,00 0,00 inteligente și integrate pe piața europeană a renovărilor de clădiri -NeZeR Ban 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

buget local sume cheltuite anterior anului 2014 Facturi BUGET LOCAL CREDIT IFC DENUMIREA OBIECTIVULUI valoare totala cu TVA Valoare totala fara TVA total TVA finantare UE finantare stat alte surse eligibil necligibil inclusiv TVA TVA eligibil Sume cheltuite in implementar e finantare UE finantare stat alte surse, eligibil neeligibil inclusiv TVA TVA eligibil platite in 2014(inclu sis TVA) TOTALE 2014 (fara avans) finantare UE finantare stat alte surse cheltuieli eligibile neeligibil inclusiv TVA TVA eligibil AVANS 2014 Avans pentru derulare Contribitie proprie 0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 24 26 27 “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 de euro/lună” cod SMIS 48188 (B-dul C. Aradului nr.12, bl A3; B-dul C. Aradului nr. 15, bl 3A; b-dul C. Aradului nr.27, bl4C2; b-dul LC. Bratianu nr. 5; B-dul L. Rebreanu nr.150; B-dul C. Torontalului nr.15, Sc. A+*B+C) 5.643,88 105,14 5.538,74 2.612,08 1.843,81 530,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.643,88 2.612,08 573,38 1.843,81 530,91 83,70 “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună” faza 4, cod SMIS 48191 (C.Sagului nr.83,bl.9,sc. A+B+C; C. Sagului nr.1-3-5; B-dul 16 Decembrie 1989, nr.79, sc. A+B+C; C. Sgului nr.24; C. Sagului nr.38, bl. 15B; C.Sagului nr.52) 8.816,09 7.109,75 1.706,34 4.112,64 902,78 2.087,02 1.671,81 41,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.816,09 4.112,64 902,78 2.087,02 1.671,81 41,84 0,00 “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună” faza 3 - cod SMIS 48190 (B-dul C. Torontalului nr.25A, Sc. A+B+C; str. Brandusei nr. 14, Sc A+B; B-dul C. Martirilor 1989 nr.23; C. Aradului nr.97, Sc. A+B; B-dul L.Rebreanu nr.141; C. Sever Bocubl. B 57) 4.477,48 107,14 4.370,34 2.148,07 471,53 928,94 873,20 55,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.477,48 2.148,07 471,53 928,94 55,74 0,00 0,00 0,00 “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună”-faza 2” Cod SMIS 48189 (str. Ana Ipătescu nr. 29, bl. T22, Calea Șagului nr. 72-78, str. Simion Bărnţiu, nr. 63/A, B-dul Take Ionescu nr. 63, B-dul Take Ionescu nr. 45, B-dul Take Ionescu nr. 37, Calea Şagului nr. 35-37, Calea $agului nr. 53-55)” 108,14 8.264,95 3.965,29 870,43 1.768,68 1.611,91 156,78 0,00 0,00 0,00 0,00 8.373,09 3.965,29 870,43 1.768,68 1.611,91 156,78 0,00 0,00 0,00 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării _|comunale 162.321,91 131.315,57 31.006,30 88.387,15 19.337,70 609,73 14.998,66 9.667,43 29.321,24 10.472,80/ _ 2.285,12 277,04 6.582,20 1.244,75 4.651,37 3.298,67, 101.542,09 59.277,64 12.966,68 332,69 2.719,63 923,65 2.826,60 1.359,00 23.859,55| 22.495,20 A. Lucrări în continuare 162.321,91 131.315,57 31.006,30 88.387,15 19.337,70 609,73 14.998,66 9.667,43 29.321,24 25.513,28 10.472,80 2.285,12 277,04 6.582,20 1.244,75 4.651,37 3.298,67 101.542,09 59.277,64 12.966,68 332,69 2.719,63, 923,65 2.826,60 1.359,00 23.859,55| 22.495,20 Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010 49.207,39 39.759,44 9.447,95 2.967,71 6.143,50 0,00 696,15 6.140,58 8.259,45 1.355,83 885,28 194,47 0,00 1,03 253,01 2.544,22 32.536,21 21.136,49 4.642,95 0,00 67,69 0,00 806,31 9.311,77) 5.882,77 Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orasului Timisoara (CETATE ), HCL 355/2010 65.588,18 53.005,71 12.582,47 42.034,81 9.233,53 1.046,29 718,04 12.555,51 6.051,50 3.928,60 86297 0,00 0,00 1.162,14 0,00 39.487,34 25.403,56 5.590,75 1,07 8,93 10.555,18| 8.483,03 Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbravita-Incubator de afaceri, HCL 302/2010 3.559,84 2.881,44 999,95 219,50 609,73 609,73 535,56 585,37 1.405,24 454,34 277,04 31,09 266,00 0,00 2.154,62 545,61 119,77 332,69 504,48 319,38 Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010 19.159,21 15.502,87 5.918,00 1.299,07 0,00 7.217,07 1.260,88 3.464,19 15.280,82 4.725,62 5.762,96 988,69 2.766,22 32,95 3.878,37 1.192,37 261,74 1.454,11 272,18 697,97 Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul Automotive, HCL 179/2012 12.625,32 10.193,19 4.023,13 883,13 4.906,26 457,80 2.355,00 1.088,75 289,51 169,23 721,50, 11.536,56 819,57 0,00 508,90 19,89 244,28 1.821,27] 6.210,30 Modernizarea statiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Crestere Timisoara HCL 218/2012 1.489,23 6.049,65 4.542,53 997,83 0,00 113,07 491,31 1.344,49 139,73 91,86 0,00 25,41 0,00 7.423,90 977,65 0,22 74,40 1,86 2.171,33| 1.919,10 Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Timisoara HCL 408/13.12.2012 3.999,74 169,47 2.554,52 561,14 0,00 63,59 157.23 31,35 0,00 10,56 9,36 0,00 3.940,79 2.523,17 554,25 0,00 62,80 52,70 747,87 1.242,14 0,00 0,00

BUGET LOCAL BUGET LOCAL DENUMIREA OBIECTIVULUI "TOTAL 2015 (fara avans) finantare UE finantare stat| alte surse eligibil neeligibil inclusiv TVA TVA eligibil AVANS 2015 Credite TOTAL 2016 (fara avans) finantare UE finantare stat eligibil necligibil inclusiv TVA TVA eligibil AVANS 2016 Credite 0 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 de euro/lună” cod SMIS 48188 (B-dul C. Aradului nr.12, bl A3; B-dul C. Aradului nr. 15, bl 3A; b-dul C. Aradului nr.27, bl4C2; b-dul LC. Bratianu nr. 5; B-dul L. Rebreanu nr.150; B-dul C. Torontalului nr.15, Sc. A+B+C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună” faza 4, |cod SMIS 48191 (C.Sagului nr.83,bl.9,sc. A+B+C; C. Sagului nr.1-3-5; B-dul 16 Decembrie 1989, nr.79, sc. A+B+C,; C. Sgului nr.24; C. Sagului nr.38, bl. 15B; C.Sagului nr.52) “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună” faza 3 - |cod SMIS 48190 (B-dul C. Torontalului nr.25A, Sc. A+B+C; str. Brandusei nr.14, Sc A+B; B-dul C. Martirilor 1989 nr.23; C. Aradului nr.97, Sc. A+B; B-dul L.Rebreanu nr.141; C. Sever Bocubl. B 57) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună”-faza 2” Cod SMIS 48189 (str. Ana Ipătescu nr. 29, bl. T22, Calea Șagului nr. 72-78, str. Simion Bărnțiu, nr. 63/A, B-dul Take Ionescu nr. 63, B-dul Take Ionescu nr. 45, B-dul Take Ionescu nr. 37, Calea Șagului nr. 35-37, Calea Șagului nr. 53-55)” 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor şi dezvoltării comunale __18.648,59 0,00 ____464,18| __6.587,27| 5. 9.093,69| __0,00| 0,00 0,00| ___0,00| 0,00 _0,00 0,00 0,00, 0,00 A. Lucrări în continuare 35.364,69 18.648,59 0,00 464,18 6.587,27 9.093,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010 15.315,35 5.945,94 148,00 6.139,55 1.775,78 2.900,81 0,00 0,00 Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orasului Timisoara (CETATE ), HCL 355/2010 20.049,34 12.702,65 2.779,81 0,00 316,18 447,72 3.802,98 6.192,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbravita-Incubator de afaceri, HCL 302/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul Automotive, HCL 179/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Modernizarea statiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Crestere Timisoara HCL 218/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Timisoara HCL 408/13.12.2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

buget local sume cheltuite anterior anului 2014 BUGET LOCAL CREDIT IFC. valoare Easter d DENUMIREA OBIECTIVULUI sume TI sai Su valoare totala fara | total TVA | finantare UE | finantare stat | alte surse neeligibil ini iti platitein | 2014 |finantare UE| fi?” | alte surse | cuottuii | "908| Tva | avans | AS | Contribitie cu TVA A eligibil | inclusiv |TVA eligibil| “ien [finantare UE| “STATE [alte surse] i |. robii Ant (tara avans) a licibile | |" | eligibil | 2014 Pen roprie EVA implementar stat cligibil | inclusiv | TVA eligibil | sis TVA) eligibile | | ii derulare 8 e TVA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ui 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 23 24 25 26 27 Speeding every european digital SEED HCL 58430 37/2012 693,00 693,00 0,00 346,50, 0,00 000| 346,50 0,00 0,00 132,48 66,24 000| 0.00 66.24 0,00 0,00 0.00 7 292,15 0,00 000| 292,15 0,00 000| 116,86 0,00 0,00 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 2.056,41 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00 000| _295,06| 1.188,19 0,00 0,00 0,00| 1.188,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 2.056,41 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 0,00 0,00 0,00 000| _29506| 1.188,19 0,00 0,00 0,00| 1.188,19 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 A. Lucrări în continuare 2.056,41 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 000| 0.00 0.00 0.00 000| _295,06| 1.188,19 0,00 0.00 0,00| 1.188,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Extinderea si modernizarea sistemului de [alimentare cu apa si canalizare in judetul) 2.056,41 0,00 0,00 000| 0,00 0,00 0,00 000| 29506| 1.188,19 0,00 0,00 0,00| 1.188,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Timis (proiect Aquatim) HCL 364/2010 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 254.081,48| 205.056,85| _49.024,63| 95.351,43| 85.816,29 000| _9.535,15| 17.785,70| 45.592,91) 237.376,02| _91.075,43| 81.821,29| 0,00) 8.927,15| 13.164,13] 42.388,02 0,00) _16.705,47 0,00 0,00 0,00| _608,00| 4.621,57) 198,89 0,00 0,00| 1.277,01 81.02.06 Energie termică 254.081,48| 205.056,85| _49.024,63| _95.351,43| 85.816,29 000| 9.535,15] 17.785,70] 45.592,91] 237.376,02| _91.075,43] 81.821,29| 0,00] 8.927,15| 13.164,13] 42.388.02 0,00] 16.705,47 0.00 0.00 000| 608,00 4.621,57] 198,89 0,00 0,00|_11.277,01 A. Lucrări în continuare _ 254.081,48| 205.056,85| _49.024,63| _95.351,43| _85.816,29 000| _9.535,15| 17.785,70] _45.592,91| 237.376,.02| _91.075,43| 81.821,29| 0.00] 8.927,15] 13.164,13] 42.388,02 0.00|__16.705,47 0.00 0.00 0,00] _608.00| 4.621,57] 198,89 0.00 0,00[_11.277,01 Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecția! 25, 08] 4s| 205.056,85| 49.02463| 95351,43| 85.81629 000| 9.535,15| 17.785,70| 45.592,91| 237376,02| 91.075,43| 81.821,29| 000| 8927,15| 13.164,13| 42.388,02 000| 16.705,47 0,00 0,00 000| 60800| 4621,57| 198,89 0,00 0,00| 11277.01 mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în alimentarea cul căldură urbană - HCL 347/29.09.2009 Capitolul 84.02 Transporturi 187.80421| 151.748,24| _36.055,98| 138.637,77| 30.417,75| 594,21] 2.961,80 427,01] 14.765,67| _27.423,69| _17.681,65| _3.880,66| 0,00 443,84 401,53| 5.016,01 0,00| 155.420,21| 116.976,39| 25.681,00| _588,71| 114,46 0,00| 1.009,73 0,00| _39.961,80| 1.049,92 84.02.03 Transport rutier 187.80421| 151.748,24| _36.055,98| 138.637,77| _30.417,75| _594,21| 2.961,80 42101] 14.765,67| _27.423,69| _17.681,65| _3.880,66| 000| 443,84] _401,53| 5.016,01 0,00| 155.420,21| 116.976,39| 25.681,00| 58871) 114,46 0,00| 1.009,73 0,00| _39.961,80| 1.049,92 84.02.03.02 Transportul în comun 110.530,91| _89.285,98| _21.244,93| _88.558,33| _19.417,10| 1.716,27 245,00 000| 1.055,74 670,81 143,99) 0,00 21,42, 219,52 0.00 000| 104.514,86| _83.907,79| 18.417,02| 58871) 29,47 0,00 0,00 0,00| _39.961,80| 1.571,87 A. Lucrări în continuare 85.905,01| _69.403,52| _16.501,49| _68.820,77| _15.081,46| 308,62| 1.454,91 239,25 0,00 959,90, 598,42, 12809] 0,00 19,62] 213,77 0,00 000| _84.835,14| _68.139,87| 14953,37| 303,12) 21,99 0,00 0,00 0,00| _32.031,80| 1.416,79 Trafic management si supraveghere video HCL 98/14.09.2012 aa aa BUST 43.762,36| _35.30762| _8454,74| 35.109,12| 7.712,20 0,00) 873,90 67,14 0,00 255,43 171,77 37,73) 0,00 427 41,66 0.00 000| _43.506,93| 3493735) 7.674.47 0,00 0,00 0,00 0,00 000| _17.285,00 [Extindere rețea troleibuz Dumbrăvița (Accesibilizarea zonei prin extinderea rețelei de troleibuze Timişoara — Dumbrăvița) HCL 87/28.02.2012 17.22869| 1391413] 3.31456| 13.81325| 3.034,28] 303,12 40,70 3734 0,00 219,07 146,02 3208| 0,00 3,63 3734 0,00 0,00| _17.009,62| 13.667,23| 3.002,20| 303,12 0,00 0,00 0.00 000| 5.630,00 3707, Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe str.Stefan cel Mare din 24.695,62| 19.963,43| 4732,19| 19.734,64| 4.334,98 000| 49123 134,77 0,00 465,01 265,34 5828| 0,00 6,62 134,77 0,00 0,00| 24.230,61| 19.469,30| 4.276,70 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 9.11680| 48461 municipiul Timisoara HCL 97/14.09.2012 Mobil 218,34 218,34 0,00 163,76 0,00 5,50 49,08 0,00 0,00 20,39 15,29 000| 0,00 5,10 0,00 0,00 0,00 8798 65,99 0,00 000| 2199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Planning CHȘLLENGE B. Lucrări noi 24.625,90| _19.882,46| _4.743,44| 19.737,56| 4.335,64] 285,59| 261,36 5,75 0,00 95,84 72,39 15,90| 0,00 1,80 5,75 0,00 0,00| 19.679,72| _15.767,92| 3.463,65] 285,59 7,48 0,00 0,00 000| _7.930,00| 155.08 Extindere rețea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea zonei prin extinderea rețelei | 24.625,90| 19.882,46| 4.74344| 19.737,56| 4.335,64| 285,59| 261,36 5,75 0,00 95,84 72,39 1590| 0,00 1,80 575 0,00 000| 19.679,72| 15.767,92| 3.463,65| 285,59 148 0,00 0,00 000| 793000| 155,08 de troleibuze Timişoara — Ghiroda) Drumuri si poduri 68.991,74| _55,768,87| _13.222,87| _44.701,31 9.819,27 0,00| 1.111,66 182,01| 13.177,49| _23.325,26| _15.033,92| 3.302,41 0,00 373,21 182,01] 4.433,71 0,00| _45.666,48| _29.667,39| 6.516,86 0,00 0,33 0,00 3,85 0,00) 0,00| 9.478,05 A. Lucrări în continuare 68.991,74| _55.768,87| _13.222,87| 4470131] 9.819,27 0,00[ 1.111,66 182,01] 13.177,49| _23.325,26| _15.033,92| 3.302,41] 000| 37321 182,01| 4.433,71 000| _45.666,48| _29.667,39| 6.516,86 0,00 033 0,00 3,85 0,00 000| _9.478.05 |Amenajare Complex rutier zona | 6899174 55.76887| 13222,87| 44.70131| 981927| 000| 111166| 18201] 13.177,49| 2332526| 15.03392| 330241| 000| 37321| 18201| 4.433,71 000| 45.666,48| 29.66739| 6.516,86 0,00 0,33 0,00 3,85 0,00 000| 9.478,05 Michelangelo etapa I HCL356/2011 84.02.03.03 Străzi 8281,56| _6.693,39| 1.588,18] 5.378,13 1.181,38 000| 133,87 000| 1.588,18] _3.042,69| 1.976,92 43426| 0.00 49,21 0,00 582,30 000| _5.23887| _3.401,21| 747,12 000| 8466 0,00| 1.005,88 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 8.281,56| _6.693,39| _1.588,18| 5.378,13] 1.181,38 000| 133,87 000| _1.588,18| 3.042,69] 1.976,92 434,26| 0,00 49,21 0,00 582,30 0,00| 5.238,87] _3.401,21| 747,12 000| 8466 0,00| 1.005,88 0,00 0,00 0,00 Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si Spl. T. 8281,56| 6.693,39| 1588,18| 5.378,13| 1.181,38 000| 133,87 000| 1588,18| 3.04269| 1.976,92 43426| 0,00 4921 0,00 582,30 000| 5.23887| 340121| 747,12 000| 84,66 0,00| 1.005,88 0,00 0,00 0,00 Vladimirescu HCL 405/2011

Ec. Smaranda HARACICU Arh.Aurelia JUNIE Ing.Gabriela BICA BUGET LOCAL BUGET LOCAL, PERETE aus |a UE |fi I Credi 2016. fi UE| Credit finantare finantare stat| alte surse ES ligibil | AVANS redite finantare inantare stat a igibil | AVANS redite (făra eligibil | TVA | TVA | “2015 (fara avans) eligibil | TVA “2016 0 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Speeding every european digital SEED HCL 0,00 0,00| 37/2012 i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 040 000 000 00 n au [Capitolul 74.02 Protecţia mediului 868,23 0,00 0,00 0,00 868,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 868,23 0,00 0,00 0,00 868,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 868,23 0,00 0.00 0.00 868,23 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00) Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul 868,23 0,00 0,00 0,00 868,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Timis (proiect Aquatim) HCL 364/2010 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.02.06 Energie termică 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 A. Lucrări în continuare 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea 1 de protecția 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09.2009 Capitolul 84.02 Transporturi 493831] 3.963,23 856,09 0,00 118,99 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 16,50, 0,00 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00) Se OROS rutie 493831] 3.963,23) 856,09, 0,00 118,99, 0,00 0.00 0,00 0.00 22,00 1650 0.00 5,50 0,00) 0.00) 0,00 0,00 84.02.03.02 Transportul în comun 4.938,31 3.963,23 856,09 0,00 118,99 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 16,50 0,00 5,50 0,00 0,00 0,00 0.00 A. Lucrări în continuare 87,97 65,98 0,00 0,00 21,99 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 16,50 0,00 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00) Trafic management si supraveghere video HCL 98/14.09.2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) Extindere rețea troleibuz Dumbrăvița (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei |de troleibuze Timişoara — Dumbrăvița) HCL 87/28.02.2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe str.Stefan cel Mare din 0,00 Tita BL BR 0,00 0,00 0,00 0,00, 0.00, 0.00 0.00 0,00 0,00, 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |Adressing Challenges Sustainable Mobility 5 Planning 8797 65,98 0,00 0,00 21,99 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 16,50 0,00 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 4.850,34] 3.897,25 856,09 0,00 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Extindere rețea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea zonei prin extinderea rețelei 485034| 3.897,25 856,09 0,00 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 de troleibuze Timişoara — Ghiroda) [84.02.0301 Drumuri si poduri 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00, 0,00, 0,00) 0,00, 0,00 0,00, 0,00 0,00, 0,00, 0,00, 0.00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00) Amenajare Complex rutier zona = Michelangelo etapa 1 HCL3562011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.02.03.03 Străzi 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si Spl. T. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vladimirescu HCL 405/2011 DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA DIRECTOR DIRECTIA DEZVOLTARE SEF SERVICIUL P.F.L.R.N

Atasament: Referat.pdf

FO 53-01, Ver. 2

ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DEZVOLTARE NICOLAE ROBU SERVICIUL PROIECTE CU FINANŢARE LOCALĂ, REGIONALĂ ŞI NAŢIONALĂ Nr. SC2014- 27907/21.10.2014

REFERAT privind modificarea bugetului prevăzut pentru Programul Multianual de Dezvoltare 2014-2017

al Municipiului Timişoara Prin HG nr. 998/2008 Municipiul Timişoara, a fost desemnat unul dintre cei 7 poli naţionali de creştere în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională în vederea asigurării creşterii economice şi creării de locuri de muncă. Pentru încurajarea dezvoltării polilor de creştere au fost alocate fonduri nerambursabile prin Axa prioritară 1 ,,Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” a Programului Operaţional Regional (POR) al cărui obiectiv general îl reprezintă creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului. Pentru accesarea fondurilor nerambursabile prin Axa prioritară 1, Municipiul Timişoara a elaborat Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de creştere Timişoara (PID), care împreună cu lista proiectelor prioritare au fost avizate de către Comitetului de Management pentru Coordonarea instrumentelor structurale (C.M.C.) prin Decizia nr. 7 din data de 17.05.2010. PID este un document de planificare pe termen mediu a dezvoltării Polului de creştere Timişoara care, pe baza analizei diagnostic, propune strategia de dezvoltare pe termen mediu şi planul de acţiune pentru implementarea acesteia. Planul de acţiune cuprinde proiecte a căror realizare au un impact major în atingerea obiectivelor strategice. Dorinţa generală desprinsă din PID este dezvoltarea unei zone moderne si atractive, cu un confort urban unitar la nivelul polului, plăcută atât pentru locuitorii ei, cât şi pentru turişti, oamenii de afaceri si investitori, dinamice din punct de vedere economic, iar scopul final este îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor. Însă, pentru asigurarea dezvoltării economice durabile, dinamice şi competitive este necesară atragerea de fonduri nerambursabile de către autorităţile administraţiei publice locale, în vederea reabilitării, modernizării şi reorganizării zonelor reprezentative ale oraşului. În acest sens, au fost adoptate, succesiv, mai multe hotărâri de consiliu local privind aprobarea bugetului multianual al Municipiului Timişoara pentru proiectele cu finanţare internaţională. În urma modificărilor intervenite în cadrul bugetului multianual, amintit mai sus, ca urmare a elaborării Programului de Dezvoltare 2013-2016, s-a adoptat HCL nr. 286/30.05.2013 privind aprobarea Programului Multianual de Dezvoltare 2013-2016 al Municipiului Timişoara, revocat şi înlocuit prin HCL nr.388/05.07.2013. În urma elaborării Programului Multianual de Dezvoltare al Municipiului Timişoara pentru perioada următoare, 2014-2017, s-a adoptat HCL nr. 87/11.03.2014, modificată prin HCL nr. 447/10.10.2014. Ulterior adoptării HCL nr. 477/10.10.2014, s-au semnat contractele de cofinanţare pentru liceele Loga şi Lenau, după cum urmează:

FO 53-01, Ver. 2

- contractul de finanţare a proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Naţional CD Loga Timişoara” cod SMIS 54103, s-a semnat la 20.10.2014. Proiectul are o valoare totală de 7.340.636 lei şi o perioadă de implementare de 12 luni de la data semnării contractului; - contractul de finanţare nr. 4726 a proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului teoretic Nikolaus Lenau Timişoara” cod SMIS: 54092 s-a semnat la 13.10.2014. Proiectul are o valoare totală de 6.747.233,18 şi o perioadă de implementare a proiectului de 12 luni de la data semnării contractului. Având în vedere semnarea celor două contracte menţionate mai sus, este necesară includerea sumelor, necesare implementării proiectelor în condiţii optime, în cadrul Programului de Dezvoltare al Municipiului Timişoara Proiecte cu Finanţare Externă Nerambursabilă pentru anul 2014 şi multianual. Luând în considerare cele expuse mai sus,

Propunem : - modificarea bugetului prevăzut pentru Programul Anual de Dezvoltare 2014 al Municipiului Timişoara – Proiecte cu Finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile Postaderare, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; - modificarea bugetului prevăzut pentru Programul Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timisoara - Proiecte cu Finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile Postaderare, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; - revocarea HCL nr. 447/10.10.2014 privind modificarea bugetului prevăzut pentru Progamul Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timisoara. Pt. Secretar Jur. Simona Drăgoi Director executiv Direcţia Dezvoltare Director executiv Direcţia Economică Arh. Aurelia Junie Ec. Smaranda Haracicu Şef Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională Şef Serviciul Proiecte cu F.L.R.N. Ing. Magdalena Nicoară Ing. Gabriela Bica Şef Biroul Generare Proiecte cu F.L.R.N. Ec. Daniela Ghinea Întocmit, Cons. Maria Pantić- Telbis Avizat juridic Cons. Juridic Daniela Ştefan