keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 578/24.12.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015 Consiliul Local al Municipiului Timişoara

24.12.2015

Hotararea Consiliului Local 578/24.12.2015
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015 Consiliul Local al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2015 - 34404/24.12.2015 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/29.12.2014;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale , modificată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
In conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Tinând seama de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului;
In conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare privind achiziţiile publice;
Avand in vedere prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; prevederile art. 1166 şi următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenţii;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) si alin. (4) lit. b), ale art. 63 alin. (1) lit. c) si alin. (4) lit. c), precum si ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) si (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata ;
În temeiul art. 45, alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se rectifică bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2015 conform Anexei nr. 1 - "Bugetul creditelor externe pe anul 2015", Anexei nr. 2 - "Proiecte cu Finantare din Fonduri Externe Nerambursabile Postaderare" şi Anexei 3 - "Bugetul Local", care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 554/18.12.2015, privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Direcţia Urbanism , Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
SIMONIS ALFRED
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: ANEXA_1_BUGET_DE_CREDITE_EXTERNE.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA BUGETUL DE CREDITE EXTERNE Hotarârea NT. .......r.. DENUMIREA INDICATORILOR puei po5 JoyeOIPUI pOS 1eqoide weifo1y SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL CHELTUIELI 1.422,60 0,00 61.422,60 CHELTUIELI CURENTE 01 55.860,96 0,00 55.860,96 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 55.860,96 0,00 55.860,96 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 5.561,84 0,00 5.561,84 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 5.561,64 0,00 5.561,64 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 54.06 2.667,59 0,00 2.867,59 Sanatate 66.06 1.710,75 0,00 1.710,75 CHELTUIELI CURENTE 01 1.710,75 0,00 1.710,75 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE mn GO o 56 1.710,75 0,00 1.710,75 CHELTUIELI DE CAPITAL o = 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 66.06.06 1.710,75 0,00 1.710,75 Spitale generale 66.06.06.01 1.710,75 0,00 1.710,75 Asigurari si asistenta sociala 58.06 956,84 0,06 956,84 CHELTUIELI CURENTE 01 956,84 0,00 956,84 para Tittul VIIE PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 956,84 0,00 | 956,84| Pag. 1/5

DENUMIREA INDICATORILOR puei po E POD we16014 Ejuanuj WUBIBoIg CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Asistenta sociala pentru familie si copii 17 68.06.06 0,00 0,00 0,00 Prevenirea excluderii sociale 18 68.06.15 956,84 0,00 956,84 Cantine de ajutor social 18 58.06.15.02 956,84 0,00 956,84 Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 20 69.06 39.561,02 0,00 39.561,02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 21 70.06 39.561,02 0,00 39.561,02 CHELTUIELI CURENTE 22 01 33.999,38 0,00 33.999,38 Titlul Vilt PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 23 56 33.999,38 0,00 33.999,38 CHELTUIELI DE CAPITAL 24 70 5.561,64 0,00 5.561,64 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 25 71 5.561,64 0,00 5.561,64 Din total capitol Locuinte 26 70.06.03 5.561,64 0,00 5.561,64 Dezvoltarea sistemului de locuinte 27 70.06.03.01 5.561,64 0,00 5.561,64 r si dezvoltarii comunale Alte servicii in domeniul locuintei, servii 28 70.06.50 33.999,38 9,90 33.999,38 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 29 79.06 19.193,99 0,00 19.193,99 Combustibili si energie 30 81.06 7.663,74 -6.386,00 1.277,74 CHELTUIELI CURENTE 31 a1 7.663,74 -6.386,00 1.277,74 Titlut VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 32 56 7.663,74 -6.386,00 1.277,74 CHELTUIELI DE CAPITAL 33 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Energie termica 34 81.06.06 7.663,74 -6.386,00 1.277,74 Transporturi 35 84.06 11.530,25 6.385,00 17.916,25 CHELTUIELI CURENTE 36 01 11.530,25 5.386,00 17.916,25 Titlul Viti PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 37 56 11.530,25 6.386,00 17.916,25 Pag.2/5

DENUMIREA INDICATORILOR puei POD ,eqoude uei60o1g CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Transport rutier 39 84.06.03 11.530,25 6.386,00 17.916,25 Drumuri si poduri 40 84.06.03.01 2.657,92 0,00 2.657,92 Transport în comun 41 84.06.03.02 8.872,33 6.386,00 15.258,33 Partea a Vli-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 42 96.06 0,00 0,00 0,00 REZERVE 43 97.06 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 44 98.06 0,06 0,00 0,00 DEFICIT 45 99.06 81.422,60 0,00 61.422,60 SECTIUNEA FUNCTIONARE TOTAL CHELTUIELI 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE 01 0,00 0.00 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96. 0,00 0,00 0,00 REZERVE 97. 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 98. 0,00 0,00 0,00 DEFICIT INOT OO 99. 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE TOTAL CHELTUIELI 561.422,60 0,00 61.422,60 CHELTUIELI CURENTE 01 55.860,86 0,00 55.860,96 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 55.860,96 0,00 55.860,96 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 5.561,64 0,00 5.561,64 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 5.561,64 0,00 5.561,64 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 64.06 2.667,59 0,00 2.667,59 Sanatate 66.06 1.710,75 0,00 1.710,75 CHELTUIELI CURENTE 01 1.710,75 0,00 1.710,75 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE O o 56 1.710,75 0,00 1.710,75 CHELTUIELI DE CAPITAL o = 70 0,00 0,00 0,00 Pag.3/5

DENUMIREA INDICATORILOR pus pod ,eqoide weBo1j WesBoid Din total capitol Servii medicale in unitati sanitare cu paturi 11 66.06.08 1.710,75 0,00 1.710,75 Spitale generale 12 66.06.06.01 1.710,75 0,00 1.710,75 Asigurari si asistenta sociala 13 68.06 956,84 0,00 956,84 CHELTUIELI CURENTE 14 01 956,84 0,00 956,84 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 15 56 956,84 0,00 956,84 CHELTUIELI DE CAPITAL 18 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Asistenta sociala pentru familie si copii 17 58.06.06 0,00 0,00 0,00 Prevenirea excluderii sociale 18 58.06.15 956,84 0,00 956,84 Cantine de ajutor social 19 68.06.15.02 956,84 0,00 956,84 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU Si APE 20 69.06 39.561,02 0,00 39.561,02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 21 70.06 39.561,02 0,00 39.561,02 CHELTUIELI CURENTE 22 01 33.999,38 0,00 33.999,38 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 23 56 33.999,38 0,00 33.999,38 CHELTUIELI DE CAPITAL 24 70 5.561,64 0,00 5.561,64 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 25 71 5.561,64 0,00 5.561,64 Din total capitol Locuinte 26 70.06.03 5.561,84 0,00 5.561,64 Dezvoltarea sistemului de locuinte 27 70.06.03.01 5.561,84 0,00 5.561,64 Aite servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 28 70.06.50 33.999,38 0,00 33.999,38 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 29 79.06 19.193,99 0,00 19.183,99 Combustibili si energie 30 81.06 7.663,74 -6.386,00 1.277,74 CHELTUIELI CURENTE 31 01 7.883,74 -6.386,00 1.277,74 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 32 56 7.663,74 -6.386,00 1.277,74 Pag. 4/5

DENUMIREA INDICATORILOR puei po9 yeqoide weifoig uresfo1d CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Energie termica 34 81.06.06 7.663,74 -6.386,00 1.277,74 Transporturi 35 84.06 11.530,25 6.386,00 17.916,25 CHELTUIELI CURENTE 36 01 11.530,25 6.386,00 17.916,25 Titlul Vii PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 37 56 11,530,25 6.386,00 17.916,25 CHELTUIELI DE CAPITAL 38 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Transport rutier 39 84.06.03 11.530,25 6.386,00 17.918,25 Drumuri si poduri 40 84.06.03.01 2.657,92 0,00 2.657,92 Transport in comun 41 84.06.03.02 8.872,33 6.386,00 15.258,33 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 42 96.06 0,00 0,06 0,00 REZERVE 43 97.06 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 44 98.06 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 45 99.06 61.422,60 0,00 61.422,60 PRIMAR, DIRECTOR ECONOMIC, SMARANDA HF Mpcrcu NICOLAE ROBU Pag.5/5 SEF SERVICIU BUGET,

Atasament: ANEXA_2_RECTIFICARE.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA SC 2013- PROGRAM DEZVOLTARE 2815 PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE rectificare 8 SURSE DE FINANTARE Â Anexa ta/2 MEX Buget local care TOTAL Contr. Proprie DENUMIREA OBIECTIVULUI excedent Buget de 2013 015 Stat 2014 Buget EU Cheltui Fliei Chelt. Neeligibile (inclusiv TVA) TVA Eligibil Avans pt. derulare Buget Parteneri & Alte S Credite IFC Avans pentru deru Contributie proprie TA 0 1=2+8+10 23 3 d UA 6 8 3 16 11 11 STAL GENERALI 13537 | 76409585| 36-075I8| TTTIOTOT 24.559,40 16.65T,58 11.123,33 35.860.56 TOTAL GENERAL II 351,.677,83| 138,37 264.993,89| 36.078,48| 177.404,07| 9.980,61 1.427,13 3.151,66 46.651,58 1.123,34 40.032,36 15.828,60 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 313.643,81| 138,37 231.136,16| 32.431,90| 157.014,19| 6.723,17 18.796,51 1.102,02 42.475,29 7.239,77 40.032,36 15.828,60 LUCRĂRI NOI -B 38.034,02| 0,00 33.857,73| 3.646,58 20.389,88| 3.257,44 630,62 2.049,64 4.176,29 3.883,57 0,06 0,08 TOTAL GENERAL CHELTUIELI 351.677,83|. 138,37 264.993,89| -36.078,48|':177.404,07| 9.980,61 11,427,13 3.151,66 46.651,58 11.123,34 40.032,36 15.828,60 care pe capitole Capitolul 65.02 Învățământ 40.614,16| 0.00 28.960,63| 3.557,62 23.879,95 16835] 352,45 102,22 11.653,53 0.00 0,00 0.00 65.02.04 Învățământ secundar 10.614,16| 0,00 28.960,63| 3.557,62 23.879,96 468,38 952,45 102,22 11.653,53 0,00 0,00 0,90 65.02.04.02 Învăţământ secundar 40.614,16 superior 0,00 28.960.63| 3557,62| 2387906) 468,38 952,45 102,22 11.653,53 0,09 0,00 0,00 Lucrări în continuare 36.553,30| 0.00 24.899,77| 3.104,94 20.347,88 392,28 952,45 102,22 11.653,53 0,90 9,00 0,00 Dezvoltarea creativitatii și capacității de novare prin abordări interdisciplinare şi tarea inserţiei absolvenților pe piața giul National C.D. Loga, (FSE) HCL 323/2014 Ss "n, ei eI a 0,00 322,50 39,75 263,00 6,25 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 era- provocarea mea "Colegiul Tehnic lon Mincu Timisoara (FSE) HCL486/2014 169,38| 0.00 169,38 19,89 144,01 4,42 0,00 1,06 0,00 0,00 0.00 0,00 Nana 1

SURSE DE FINANTARE dite IFC Buget local TOTAL din care | Valoare IREA OBIECTIVULUI 2015 excedent] proiect Buget de 2014 2015 Stat Buget Partener DIEENU Avans | Contributie pentru proprie derulare Buget EU TVA Avans pt. Eligibi derulare TEI 0 1=2+8+10 Fata 3 4 5 6 7 8 9 10 fl Dezvoltarea creativitatii şi capacității de inovare prin abordări interdisciplinare şi facilitarea inserţiei absolvenților pe p muncii - Colegiul Silvic ” Casa Verde" nişoara (FSE) HCL 406/2014 = 2 ci A a = 2 su) n a 0,00 41,87 303,00 7,20 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrasi educaționale a Li i Teoretic Nikolaus Lenau- ctu 11357.72| 0,00 6. SI ar = a n 796,91 5.210,55 99,34) 227,66 S n na ei 3.000,00 0.00 0,00 0.00 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Național CD Loga”, cod SMIS 54103 10.395,81| 0.00 7.631,52 910.09 3.950,64 113,46 650,77 26,56| 2.744,29 0,00 0,00 0,00 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale a Lice Teoretic S.L. Calderon HCL 413/2009 cod SMIS 13.955,82; 0,00 10.046,58; 1.296,43 8.476,68 161,61 74,02 37,84 3.909,24 0,00 0,00 0.00 B. Lucrări noi 4.060,86, 0,00 4.060,86 452,68 3.532,08 76,10 0,08 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 " Primii paşi în carieră prin firma de execiţiu” POSDRU 175/2.1/5/130327, CF 2407/2015/4P2601/2014 - Colegiul Econ. F,S. Niti -partener 2 - HCL 141/2015 & A Aa oa n 1.583,39j 0.00 1. 188,38 1.363,34 31,67 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROinovatie prin firme de exerciţiu - de şcoala competitivă la compeiitivitate în muncă" POSDRU 2409/2015 ,AP174/2015 Colegiul Econ. F.S. Nitti -partener I- HCL, 140/2015 OI sI e a n N oi e 0,00 52 264,30 1.912,79 44,43 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00| Nana

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2015 din care excedent 2014 Valoare proiect 2015 SURSE DE FINANTARE Buget EU Buget local Contr. Proprie Chelt. Cheltuieli | Neeligibile (inclusiv TVA) Avans pt. Buget Parteneri & derulare | Alte Surse Credite IFC Avans | Contributie pentru proprie dei 1=2+8+10 2=3+4t5+6+7+9+ 11 vw “m 9 Şi) 1 "TOP Management V - NV - Firme de exercițiu pentru accesul elevilor la poziții de top management, cercetare şi inovare viața profesională” Colegiul Naţione Bănăţean HCL 192 /2013 0,00 235,95 0,00 235,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 Capitolul 66.02 Sănătate 0,00 25.520,80 3.199,04 19.916,49 171,23 43,41 2.049,64 3.356,29 0,00 1.569,76 140,99 66.02.06 Spitale 30.446,85 0,00 25.520,80 3.199,04 19.916,49 171,23 43,41 2.049,64 3.356,29 0.00 1.569,76 140,99 A. Lucrări în continuare 15.847,66 0,00 14,277,90 1.997,79 12.139,12 0,00 0.00 0,06 0,00 0,00 1.569,76 140,99 Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de xcelenta pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al malformatiilor fetale in aria Timisoara-Varset HCL 184/24.04,2012 0,00 5.972,07 773,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.569,76 140,99 de C-Da Dezvoltarea infrastructur n crearea unui centru de cercetare medicala transnationala privind impactul terapeutic si de prevenire a cancerului si bolilor congenitale in perioada perinatala /HEALTH RESEARCH NETWORK (FEDR) SMIS 1975/48756 (SCM) 8.305,83 0,00 8.305,83 1.224,28 7.081,55 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 14.599,19 0,00 11.242,90 1.201,25 7.711,37 171,23 43,41 2.049,64 3.356,29[_ 0,00 9,00 5.00 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului de obstretica ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara SMIS 26136, HCL 333/2013 14.011,30 0,00 10.655,01 1.113,06 1.271,67 171,23 43,41 2.049,64 3.356,29 0,00 0,00 0.00 Nona 2

SURSE DE FINANTARE Credite IFC Buget local Contr. Proprie Buget Buget de Buget EU Chell. Parteneri Avans | Contributie Stat ep & RI Cheltuieli | Necligibile| 1 | AVanspt pentru | proprie derulare | Alte Surse | der (inclusiv TVA) rr din care DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL excedent 2015 2014 are o 1=218410 PETE 3 4 E, o a 9 10 1 imbunaiatirea serviciilor acordate in domeniul Hematologiei si Oncologiei Pediatrice în România, prin achizitia de bunuri, servicii si lucrari de specialitate CF 6987/30.06.2015 (Spital Clinic de Urgenta pentru copii "Louis Țurcanu” 387,89| 0,00 587,89 88,19 499.70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 2.940,75| 0,00 2.120,75 371,50 1.695,20 41,69 12,36 0.00 820.00 0,00 0,00 0,00 67.02.03.04 Instituţii publice de pectacole și concerte 2400, 0,00 24,00 3,60 20,40 0,00 0,00 0,00 6,00 0.00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 2400| 0,00 24,00 3,60 20,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 4, "Cercetarea istor timişorean“ cadrul Programului PA17/RO13/prin MF SEE 2009-2014 Teatrul Maghiar de Stat ” Csiky Gergely” 2400| 0,00 24,00 3,60 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 2.916,75] 0.00 2.096,75 367,90 B. Lucrări noi 2.916,75| 0,00 2.096,73 367,90 1.674,80 41,69 12,36 0.00 820,00 0,00 0,00 0,00 1.674,80 Modernizarea Parcului Justiției HCL 165/2010, HCL100/2012 2916,75| 0,00 2.096,75 367,90 1.674,80 41,69 12,36 0,00 820,00 0,00 0.90 0.00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 2.989,02| 131,85 2.566,86 366,00 1.666,18 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 422,16 534,68 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 2.989,02| 131,89 2.566,86 366,00 1.666,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422,16 534,68 A. Lucrări în continuare 2.989,02| 131,89 2.566,86| 366.00 1.666,18 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 422,16 534,68 Dara A

SURSE DE FINANTARE Credite IFC Buget local TOTAL din care Valoare Contr. Propri Buget DENUMIREA OBIECTIVULUI 2015 îxcedent prost Buget de Buget EU Chelt. Parteneri Avans | Contributie 2 2015 Stat RIES e TVA Avans pi. & pentru proprie Cheltuieli | Neeligibile Elieibil d Alte Surse a arular e Eligibile | (inclusiv | 0 | forare de TVA) e 1 1=2+8+10 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si hiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost, situat [imisoara, str Telegrafi 288/05.08.2011 2.989.02| 131,89 2566,86| 366,00 1.666,18 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 422,16 534,68 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 147.055,12| 6,48 117.684,11| 13.675,88| 62.298,84j 8.099,55| 10.418,91 999,80| 6.972,33 10.590,43| 22.398,68j 11.600,70 70.02.03 Locuinţe 43.708,81| 0,00 43.708,81| 4.439,27 20.255,92j 7.628,04 79513 0,00 0,00| 10.590,43 0,00 0,00 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinte 43.708,81, 0,00 43.708,81) 4.439,27 20.255,92| 7.628,04 795,15 9,00 0,00| 10.590,43 0,00 6,00 A.Lucrări în continuare 27.275,59, 0,00 27.275,59| 2.818,12 12.870,69| 4.659,62 220,30 0,00 0,00| 6.706,86 0,00 0.00 Promovarea unor masuri NZEBR de renovare a cladirilor in sistem "0 energie", inteligente si integrate pe piata europeana a renovarilor de cladiri- NeZeR HCL, 108/2014 43,5t| 0,00 43,51 0,00 32,63 10,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru fam un venit mediu sub 500 de euro/lună cod SMIS 48188 (B-dul C. Aradului nr.12, bl A3; B-dul C. Aradului nr. 15, bi 3A; b-dul C. Aradului nr.27, bl4C2; b-dul *, Bratianu nr. 5; B-dul &. Rebreanu nr. 130; B-dul C, Torontalului nr.13, Sc, A+B+C) 0.00 5.023,84 573,38 2.612,06 na , a n 61,37 0,00 0,00| 1.857,18 0.00 0.00 Bana E

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2015 din care excedent 2014 SURSE DE FINANTARE Buget focal Contr. Propi o Buget de Stat Buget EU Cheltuieli TVA Avans pt. Eligibil derulare (inclusiv TVA) Buget Parten & Alte Surse Credite IFC Avans | Contributie pentru proprie deru ar 1=2+8+16 23 +4+F5+6+T+I+ At 9 0 1 irea investițiilor Sţ eficienţa nergetică a blocurilor de locuințe din unicipiul Timişoara, pentru familii cu n venit mediu sub 350 de euro/lună” za 4, cod SMIS 48191 (C.Sagu 83,bl.9,sc. ATB+C; C. Sag +B+C; C. Sgului nr.24; C, Sagutu 38, bl. 15B; C.Sagului nr.352) 8.797,77 0,00 8.797,77 902,78) 4.112,64| 1.662,91 32,42 0.00 0.00 2.087,02 0.00 0.00 or în eficiența nergetică a blocurilor de locuințe din unicipiul Timişoara, pentru familii cu n venit mediu sub 350 de euro/lună”- Za 3 -cod SMI1S 48190 (B-dul C. orontaluiui nr.25A, Sc. ATB+C; str. Brandusei nr.14, Se A+B; B-dul C. 1989 nr.23; C. Aradulu 97 Sc. A+B; B-dul L.Rebreanu nr.141; C. ever Bocu bl. B 37) 4.459,44 0,00 4.459,44 471,53 2.148,07 864,18 20,94 0,00 0,00 954,72 0.00 0.00 a investiţiilor în eficiența nergetică a blocurilor de locuințe di municipiul Timişoara, pentru familii cu n venit mediu sub 350 de euro/iună”- faza 2” Cod SMIS 48189 (str. Ana ipătescu nr. 29, bl. T22, Calea Șagului nr. 72-78, str. Simion Bărnţiu, nr. 63/A, B-du Take Ionescu nr. 63, B-dul Take lonescu 45, B-dut Take lonescu nr. 37, Calea == Sagului nr. 35-37, Calea Sagului nr. 53- UI a ma 8.349,03 0.00 8.349,03 870,43 3.965,29) 1.599,80 105,57 0,00 0,00 1.807,94 0,00 0,00 i . Lucrări noi 16.433,22 0.00 16.433,22 1.621,15) 7.385,23) 2.968,42 574,85 0.00 0,00 3.883,57 0,00 0,00 Barna E

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2013 din care excedent 2014 SURSE DE FINANTARE Valoare Buget de Stat Buget EU Buget local Contr. Propri Chelt. Neeligibile TVA) TVA Eligibil Avans pt. Buget Parteneri & Alte Surse Credite IFC Avans pentru derulare Contributie propri e 3=2+8+10 7341561749 11 CA 10 Il nirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru fam venil mediu sub 330 euro/lună, cod SMIS 48141 cu un 16.433,22 0,00 16.433,22| 1.621,13 7. = a nm a = 2.968,42 574,85 0.00 0,00 = n, 3 o = n 0,00 0.00 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințeior, serviciilor şi dezvoltării comunale 103.346,31 6,48 13.975,30| 9.236,61 42.042,92 471,51 9.623,76 999,80 6.972,33 0,00 22.398,68| 11.600,70 A. Lucrări în continuare 103.346,31 6,48 73.975,30| 9.236,61 42.042,92 471,51 9.623,76 999,80 6.972,33 0,00 22,.398,68| _11.600,70 Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010 ci = n a = A a 6,48 2.136,00 9.723,94 0,00 9.341,32 0,00 1.357,11 0,00 6.718,98 4.115,67 Reabilitare spatii publice din centrul istoric al Municipiului Timisoara (CETATE ), HCL 353/2010 30.696,17 0,00 32.642,61| 5.626,86 25.613,73 0,00 0.00 0.00 0,00 1.400,00 Înfrastructura regionala de afacel novare in seclorul TIC, HCL 425/2010 1.676,91 0.00 232,98 446,21 0,00 0,00 0.00 Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in Secto Automotive, HCL 179/2012 SMIS 39375 9.688,17 0,00 e 7 m D = eu 8.369,46 393,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.318,71 3.072,68 lor de transport public intermodal la nivelul Polului de Crestere misoara HCL 218/2012 SMIS 40139 4.033,78 0,00 n = 'G & n a = a > SI ea 1.798,42 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 847,96 Dana 7

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2013 din care excedent 2014 Valoare proiect 2015 SURSE DE FINANTARE Buget local Contr. Proprie Buget de Stat Buget EU Chelt. Cheltuieli | Neeligibile Eligibile | (inclusiv TVA) TVA Eligibil Buget Parteneri Avans pt. & deru' Alte Surse Credite IFC Avans pentru derulare Contributie proprie 1=21+8+10 1=3+4+5+6+7+9+ IRI 10 Il Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in icipiul Timisoara HCL 408/13.12.2012 SMIS 40138 3.838,26 0.00 2.927,20 410,21 1.867,45 46,49 49,46 911,06 0,00 0,00 0.00 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 1.106,30 0,00 1.106,30 0,00 0,00) 1.106,30 0.00 0,00 0,06 0.00 0,06 74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 1.106,30 0,00 1.106,30 0,00 0,00| 1.106,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 1.106,36 0,00 1.106,30 0,00 0,00; 1.106,30 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Vimis (proiect Aquatim) HCL 364/2010 1.106,30 0,00 1.106,30 0,00 0,00| 1.106,30 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 1.277,74 0,00 1.277,74 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,06 0,00 0,00 1.277,74 81.02.06 Energie termică 1.277,74 0,00 1.277,74 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.271,74 A. Lucrări în continuare 1.277,74 0.00 1.277,74 0,00 0,00 0.00 0,00 0.06 0.99 0,00 09,06 1.271,74 Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de i iului privind emisiile pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09.2009 1.277,74 0.00 1.277,74 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 1.277,74 Capitolul 84.02 Transporturi 125.247,89 0.00 85.756,70 14.908,44 67.947,40 93,46 0,00 0,00 23.849,43 532,91 15.641,76 2.274,49 84.02.03 Transport rutier 125.247,89 0,00 85.756,70 14.508,44| 67.947,40 93,46 0,00 0,00 23.849,43 532,91 15.641,76 2.274,49 84.02.03.02 Transportul în comun 117.749,89 0.00 79.663,70 14.036,73 63.979,03 93,46 0,00 0.00 23.849,43 532,91 14.236,76 1.021,57 A. Lucrări în continuare 117.749,89 0,00 79.663,70 14.036,73 63.979,03 93,46 0,00 0,00 23.849,43 532,91 14.236,76 1.021,57 Trafic management si supraveghere video HCL 98/14.09.2012 67.462,16 0,00 43.506,93 1.674,47 34.937,35 0,00 0,00 E E | 0,00 17.044,73 0,00 6.910,50 895,11 D= O

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2013 SURSE DE FINANTARE Valoare proiect 2013 din care excedent 2014 Buget de Stat Buget EU Credite IFC Buget local Conir, Proprie Chelti El Coniributie proprie Avans pentru derulare Chelt. TVA Avans pt. eligibil eclisibile Fligibil derulare (inclusiv > TVA) uieli Alte Surse H Extindere rețea troteibuz Dumbrăvița (Accesibilizarea zonei prin extinderea rețelei de troleibuze Timişoara — Dumbrăvița) HCL, 87/28.02.2012 SMIS 40812 0,00 l n n, ci so ci SI ri Va o că ci 9.935,83 0,00 0.00 0,00 0,00 247.32) 4.847,36 0.00 Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe str.Stetan cel Mare din municipiul Timisoara HCL 97/14.09.2012 SMIS 40311 8.802,62 , 6. 1.116,14 Adressing Challenges Sustainable Mobility Planning CH4LLENGE 110,00| 0,00 110,00 0,00 78.10 31,90 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 Extindere retea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Ghiroda) SMIS 48121 84.02.03.01 Drumuri si poduri 24.162,03 7.498,00 0,00 17.357,33| 3.063,57 0,00 6.093,00 13.946,61 3.968,37 61,56 6.804,70 9,00 1.405,00 1.252,92 A. Lucrări în continuare 7.498,00 0.00 6.093,00 3.968,37 0,00 0.00 0,00 0,00 1.405,00 1.252,92 Amenajare Complex rutier zona Michelangelo etapa I HCL356/2011 SMIS 37592 DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ Smardnda HARSEICU Verificat, : SEF SERVICI NLP. Gabriela BICA 7.498,00 0,00 6.093,00 871,71 3.968,37 DIRECTOR DIRECȚIA DEZV 1 Magdalena NICOAR. UNA 0,00 9), 0,00 0,00 0.00, 1.405,00 Întocmit, CONSILIER SERVICIUL G.M.P. D-ra A EUR Lurt iţa TOMA 1