keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 388/05.07.2013 privind aprobarea Progamului Multianual de Dezvoltare 2013-2016 al Municipiului Timişoara - Rectificare 1

05.07.2013

Hotararea Consiliului Local 388/05.07.2013
privind aprobarea Progamului Multianual de Dezvoltare 2013-2016 al Municipiului Timişoara - Rectificare 1


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013-018977/04.07.2013 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr.962/09.06.2010 privind necesitatea absorbţiei fondurilor nerambursabile aferente POR 2007-2013, Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.137/27.04.2010 privind aprobarea "Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara";
În conformitate cu Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr.7/17.05.2010;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 286/30.05.2013 privind aprobarea Programului Multianual de Dezvoltare 2013-2016 al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.(2), lit. b), alin. 4, lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Programul Multianual de Dezvoltare 2013-2016 al Municipiului Timişoara - Rectificare 1, conform Anexei 1, Anexei 2 şi Anexei 2.1. care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 : Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 286/30.05.2013 privind aprobarea Programului Multianual de Dezvoltare 2013-2016 al Municipiului Timişoara.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale , Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_1.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ APROBAT, MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC 2013- i olae ROBU PROGRAM DEZVOLTARE SV [o INVESTITII 2013 UL ESTIMARI 2014-2016 mii lei ESTIMARI 2014-2016 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 2013-2016 2013 DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 2015 2016 0 1 2 3 4 5 TOTAL GENERAL 485.432,30| 91.862,92| 119.195,65| 129.724,12| 144.649,61 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 248.348,86| 17.503,05| 45.441,24| 89.988,57| 95.416,00 LUCRĂRI NOI -B 120.780,91| 39.376,01| 45.392,74| 13.963,16| 22.049,00 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - C 116.302,53 | 34.983,86| 28.361,67| 25.772,39| 27.184,61 TOTAL GENERAL 485.432,30 | 91.862,92| 119.195,65| 129.724,12| 144.649,61 Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni Externe 10.094,87 2.202,87 2.654,00) 2.773,00| 2.465,00 51.02.01.03 Autorităţi executive 10.094,87 2.202,87 2.654,00| 2.773,00) 2.465,00 Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale 398,00 98,00 100,00 100,00 100,00 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidenţă a populației 398,00 98,00 100,00 100,00 100,00 Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranta națională 601,10 151,10 150,00 150,00 150,00 61.02.03.0rdine publică 601,10 151,10 150,00 150,00 150,00 61.02.03.04 Poliţie locala 601,10 151,10 150,00 150,00 150,00 Capitolul 65.02 Învățământ 23.523,30 3.715,30) 10.164,00 6.790,00 2.854,00 65.02.03 Învățământ preşcolar şi primar 5.821,18 2.261,18 2.230,00 1.250,00 80,00 65.02.03.01. Învățământ preşcolar 5.821,18 2.261,18 2.230,00) 1.250,00 80,00 65.02.04 Învățământ secundar 17.702,12 1.454,12 7.934,00| 5.540,00| 2.774,00 65.02.04.01 Învățământ secundar inferior 570,00 150,00 140,00 140,00 140,00 65.02.04.02 Învățământ secundar superior 17.132,12 1.304,12 7.794,00 5.400,00 2.634,00 Capitolul 66.02 Sănătate 153.341,83| 17.091,83| 27.700,00| 36.950,00| 71.600,00 66.02.06 Spitale 153.241,83| 16.991,83| 27.700,00| 36.950,00| 71.600,00 66.02.08 Servicii de sanatate publica 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 71.507,39 | 9.002,77) 31.683,65| 23.070,97| 7.750,00 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte 6.279,25 1.629,25 1.550,00) 1.550,00 67.02.05.01 Sport 26.318,36 | 4.718,36 9.200,00) 6.200,00

67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 38.909,78 2.655,16] 20.933,65| 15.320,97 0,00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 38.909,78 2.655,16| 20.933,65| 15.320,97 0,00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 1.271,00 371,00 300,00 300,00 300,00 68.02.15 Prevenire excluderii sociale 1.271,00 371,00 300,00 300,00 300,00 68.02.15.01 Ajutor social 878,00 278,00 200,00 200,00 200,00 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 393,00 93,00 100,00 100,00 100,00 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 74.393,72 | 29.420,01| 24.508,71| 12.813,00| 7.652,00 70.02.03 Locuinţe 25.402,35 8.247,61 9.804,74| 5.850,00| 1.500,00 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinte 25.402,35 8.247,61 5.850,00) 1.500,00 70.02.05 Alimentări cu apă şi amenajări hidrotehnice 24.293,21 6.816,21 6.862,00 5.963,00 4.652,00 70.02.05.01 Alimentări cu apă 24.293,21 6.816,21 6.862,00) 5.963,00) 4.652,00 70.02.06. Iluminat public şi electrificări rurale 11.966,20 8.574,23 3.391,97 0,00 0,00 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 12.731,96 5.781,96 4.450,00) 1.000,00| 1.500,00 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 82,00 82,00 0,00 0,00 0,00 74.02.05 Salubritate si gestiunea deseurilor 82,00 82,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 241,14 186,14 50,00 5,00 0,00 81.02.06 Energie termică 241,14 186,14 50,00 5,00 0,00 Capitolul 84.02 Transporturi 149.977,95| 29.541,90| 21.885,29| 46.772,15| 51.778,61 84.02.03 Transport rutier 149.977,95| 29.541,90| 21.885,29| 46.772,15| 51.778,61 84.02.03.02 Transportul în comun 76.666,96 | 11.678,29| 14.185,67| 14.454,39| 36.348,61 84.02.03.01 Drumuri si poduri 31.407,60 6.691,60 5.700,00 12.016,00| 7.000,00 84.02.03.03 Străzi 41.903,39 | 11.172,01 1.999,62| 20.301,76 8.430,00 84.02.50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 0,00 0,00 0,00 0,00 DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ Smaranda HARACI Verificat, SEF SERVICIUL PFLRN Gabrield BICA (NL / CONSILIER SERVICIUL Întocmit, RFLRN Luminiţa TOMA d

Atasament: Anexa_2.1..pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SC2013-

PROGRAM DEZVOLTARE

2013-2015 PROIECTE CU FINANTARE

DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 40 TOTAL GENERAL I 651 536,03 1 027 296,29 123 462,98 733 257,84 200 159,62 77 721,19 270 254,58 119 848,35 70 279,12 26 694,84 142 268,58 218 279,42 134 914,47 29 215,25 2 889,35 114,20 33 763,18 18 445,57 4 040,87 #REF! TOTAL GENERAL II 651 536,03 1 027 296,29 123 462,98 733 257,84 200 159,62 77 721,19 30 767,35 28 316,23 94 015,79 95 980,12 37 524,75 29 743,11 85,91 4 010,82 7 639,62 16 975,62 270 254,58 119 848,35 70 279,12 26 694,84 13 471,63 11 749,61 28 211,03 142 268,58 218 279,42 134 914,47 29 215,25 2 889,35 8 706,95 1 278,88 41 275,22 114,20 33 763,18 18 445,57 4 040,87 457,89 ##### #REF! LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 422 233,05 850 450,65 81 418,04 563 923,19 163 609,18 74 351,42 26 469,95 27 211,99 76 302,64 94 334,53 36 410,79 29 500,78 85,91 3 983,15 7 588,83 16 764,78 215 934,44 84 905,14 62 806,07 26 214,47 12 415,63 10 982,74 18 610,39 102 543,59 83 138,50 49 295,02 10 553,03 0,00 6 572,09 1 190,73 15 528,33 45,00 33 692,51 18 395,70 4 040,87 457,89 ##### 0,00 LUCRĂRI NOI - B 229 302,98 176 845,64 42 044,94 169 334,65 36 550,44 3 369,77 4 297,40 1 104,24 17 713,15 1 645,59 1 113,96 242,33 0,00 27,67 50,79 210,84 54 320,14 34 943,21 7 473,05 480,37 1 056,00 766,87 9 600,64 39 724,99 135 140,92 85 619,45 18 662,22 2 889,35 2 134,86 88,15 25 746,89 69,20 70,67 49,87 0,00 0,00 20,80 #REF! DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE TOTAL GENERAL CHELTUIELI 651 536,03 1 027 296,29 123 462,98 733 257,84 200 159,62 77 721,19 30 767,35 28 316,23 94 015,79 95 980,12 37 524,75 29 743,11 85,91 4 010,82 7 639,62 16 975,62 270 254,58 119 848,35 70 279,12 26 694,84 13 471,63 11 749,61 28 211,03 142 268,58 218 279,42 134 914,47 29 215,25 2 889,35 8 706,95 1 278,88 41 275,22 114,20 33 763,18 18 445,57 4 040,87 457,89 ##### #REF! din care pe capitole

Capitolul 65.02 Învăţământ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206,05 175,70 26,26 0,00 4,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.02.04 Învăţământ secundar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206,05 175,70 26,26 0,00 4,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.02.04.02 Învăţământ secundar superior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206,05 175,70 26,26 0,00 4,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,79 9,17 1,39 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reţea profesională, cadru pentru dezvoltarea competenţelor bazate pe metode de învăţare interactive FEDR/Liceul Teoretic Bartok Bela HURO 1001/187CF/2012 HCL 178/2012 10,79 9,17 1,39 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,26 166,53 24,87 0,00 3,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dezvoltarea schimburilor educaţionale, sociale şi culturale şi recunoaşterea asemănărilor şi diferenţelor dintre tineri Colegiului National C.D.Loga Timisoara HCL161/23.10.2012 69,75 59,85 8,55 0,00 1,35 0,00 0,00 0,00 Dezvoltarea schimburilor educaţionale, sociale şi culturale şi recunoaşterea asemănărilor şi diferenţelor dintre tineri Lic. Teoretic D. Obradovici Timisoara HCL 161/23.10.2012 125,51 106,68 16,32 0,00 2,51 0,00 0,00 0,00 Capitolul 66.02 Sănătate

9 501,05 0,00 0,00 8 052,75 1 231,60 3 066,65 189,48 27,23 0,00 41,90 35,61 5,45 0,00 0,84 0,00 0,00 4 029,02 2 857,20 425,00 669,59 50,00 27,23 0,00 0,00 5 853,87 2 519,84 385,39 2 889,35 0,00 59,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.02.06 Spitale 9 501,05 0,00 0,00 8 052,75 1 231,60 3 066,65 189,48 27,23 0,00 41,90 35,61 5,45 0,00 0,84 0,00 0,00 4 029,02 2 857,20 425,00 669,59 50,00 27,23 0,00 0,00 5 853,87 2 519,84 385,39 2 889,35 0,00 59,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 324,54 732,20 100,00 492,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transfer de cunoastere si experienta intre centre de radio terapie din aria transfrontaliera pentru asigurarea unei terapii moderne (SCM)

300,00 200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dezvoltarea complementara a terapiilor radiante la Clinica de Oncoterapie USS si Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara

492,34 0,00 0,00 492,34 0,00 0,00 0,00 0,00 Common strategy for the prevention and treatment of child hip pathology in the Hungary - România cross - border area HURO 1001/252/2.4.2 (Sp. L.Ţurcanu) 79,90 79,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Screeningul bolilor metabolice la nou nascut si diagnosticul molecular al bolilor cu transmitere ereditara: realizarea infrastructurii si colaborarii euro-regionale.Cross- border cooperation- Hungary- Romania (2007-2013 Code HURO 452,30 452,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 9 501,05 0,00 0,00 8 052,75 1 231,60 3 066,65 189,48 27,23 0,00 41,90 35,61 5,45 0,00 0,84 0,00 0,00 2 704,48 2 125,00 325,00 177,25 50,00 27,23 0,00 0,00 5 853,87 2 519,84 385,39 2 889,35 0,00 59,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al malformatiilor fetale in aria Timisoara-Varset HCL 184/24.04.2012 9 501,05 0,00 0,00 8 052,75 1 231,60 3 066,65 189,48 27,23 0,00 41,90 35,61 5,45 0,00 0,84 0,00 0,00 2 704,48 2 125,00 325,00 177,25 50,00 27,23 0,00 0,00 5 853,87 2 519,84 385,39 2 889,35 0,00 59,29 0,00 0,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 500,77 403,85 96,92 328,75 33,63 0,00 41,46 0,00 96,92 40,04 32,29 0,00 0,00 0,00 0,00 7,75 863,99 612,40 82,48 0,00 36,91 0,00 132,20 400,89 166,91 118,29 11,21 0,00 16,72 0,00 20,69 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte 320,77 258,69 62,08 219,88 33,63 0,00 5,17 0,00 62,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 783,99 552,40 82,48 0,00 16,91 0,00 132,20 400,89 106,91 73,29 11,21 0,00 1,72 0,00 20,69 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 320,77 258,69 62,08 219,88 33,63 0,00 5,17 0,00 62,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 783,99 552,40 82,48 0,00 16,91 0,00 132,20 400,89 106,91 73,29 11,21 0,00 1,72 0,00 20,69 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Politica Culturală ca instrument pentru Dezvoltarea Regională şi a Comunităţii HCL 181/24.04.2012 (IPA) 320,77 258,69 62,08 219,88 33,63 0,00 5,17 0,00 62,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,84 146,59 22,41 0,00 3,45 0,00 41,39 80,74 106,91 73,29 11,21 0,00 1,72 0,00 20,69 45,00

Virtual Theatre- Cultural Brige, cu acronimul E-THEATRUM in cadrul Hungary-Romania Cross- Border Coopertion Programme 2007-2014, HURO/1001/162/1.2.2(Teatrul Maghiar de Stat) HCL55/2012 570,15 405,81 60,07 0,00 13,46 0,00 90,81 320,15 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 180,00 145,16 34,84 108,87 0,00 0,00 36,29 0,00 34,84 40,04 32,29 0,00 0,00 0,00 0,00 7,75 80,00 60,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 60,00 45,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 180,00 145,16 34,84 108,87 0,00 0,00 36,29 0,00 34,84 40,04 32,29 0,00 0,00 0,00 0,00 7,75 80,00 60,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 60,00 45,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O abordare inclusa de la egal la egal, a conurbatiilor si aglomerarii urbane largi, pentru participarea la Conventia Primarilor - CONURBANT, CIP - IEE - 2010, nr.271380 180,00 145,16 34,84 108,87 0,00 0,00 36,29 0,00 34,84 40,04 32,29 0,00 0,00 0,00 0,00 7,75 80,00 60,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 60,00 45,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 13 697,48 11 067,19 2 630,27 9 126,10 2 004,74 0,00 227,16 351,99 1 987,17 178,97 114,26 25,09 0,00 2,85 6,42 30,06 9 222,55 5 764,44 1 260,74 0,00 142,88 342,83 1 711,66 7 000,04 4 320,96 2 956,09 649,21 0,00 73,57 2,73 640,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 6 707,93 5 419,68 1 288,24 4 128,04 906,85 0,00 102,76 349,26 1 220,71 121,72 75,20 16,51 0,00 1,88 6,42 21,42 5 942,26 3 638,87 793,83 0,00 89,96 342,83 1 076,77 4 407,56 668,95 439,97 96,50 0,00 10,94 0,00 122,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 6 707,93 5 419,68 1 288,24 4 128,04 906,85 0,00 102,76 349,26 1 220,71 121,72 75,20 16,51 0,00 1,88 6,42 21,42 5 942,26 3 638,87 793,83 0,00 89,96 342,83 1 076,77 4 407,56 668,95 439,97 96,50 0,00 10,94 0,00 122,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI valoare totala cu

TVA

valoare totala fara TVA total TVA

sume cheltuite anterior anului 2013 TOTAL

2013 (fara avans)

TVA eligibil

finantare UE

finantare stat eligibil

neeligibil inclusiv

TVA

alte surse

buget local BUGET LOCAL

alte surse

BUGET LOCAL TOTAL

2014 (fara avans)

finantare UE

alte sursecheltuieli

eligibile AVANS

2016

neelig ibil

inclus iv

TVA

sume cheltuite in implement

are anterior

finantare UE

finantare stat

eligibileligibil neeligibil inclusiv

TVA

TVA eligibil

finantare UE AVANS

2013

finantare stat

51 261,05 11 276,74

finantare UE

BUGET LOCAL

153 099,37 53 432,27

neeligibil inclusiv

TVA

TVA eligibil

TVA eligibileligibil

neeligibil inclusiv

TVA

finantare statalte

surse

APROBAT

NICOLAE ROBU

finantare stat

BUGET LOCAL

AVAN S

2014

TOTAL 2015 (fara

avans)

PRIMAR

Reconstructia statutului femeii de la

discriminare la dezvoltare

profesionala si egalitate de sanse 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitarea Centrului de zi pentru

copii cu dizabilitati ,,Podul Lung"

Timişoara HCL 293/2011 5 162,56 4 171,27 991,29 3 319,37 729,21 0,00 82,63 49,20 981,84 81,15 50,47 11,08 0,00 1,26 4,02 14,03 4 412,46 2 829,93 621,63 0,00 70,44 45,18 845,28 3 451,56 668,95 439,97 96,50 0,00 10,94 0,00 122,24 Reabilitarea Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei str. Platanilor nr.2 HCL 234/2011/POR 1 545,37 1 248,41 296,95 808,67 177,64 0,00 20,13 300,06 238,87 40,57 24,73 5,43 0,00 0,62 2,40 7,39 1 504,80 783,94 172,20 0,00 19,52 297,65 231,49 956,00 0,00 B. Lucrări noi 2 995,21 2 419,64 575,57 2 404,46 528,17 0,00 59,84 2,73 0,00 12,63 10,15 2,23 0,00 0,25 0,00 0,00 2 040,29 1 322,07 290,41 0,00 32,92 0,00 394,89 1 612,48 942,30 754,94 165,84 0,00 18,79 2,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare cladire pentru persoane in dificultate (str.Plavosin nr.21) HCL 130/28.09.2012 2 995,21 2 419,64 575,57 2 404,46 528,17 0,00 59,84 2,73 0,00 12,63 10,15 2,23 0,00 0,25 0,00 0,00 2 040,29 1 322,07 290,41 0,00 32,92 0,00 394,89 1 612,48 942,30 754,94 165,84 0,00 18,79 2,73 0,00 0,00 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 3 994,34 3 227,87 766,46 2 593,60 569,72 0,00 64,56 0,00 766,46 44,62 28,91 6,35 0,00 0,72 0,00 8,64 1 240,00 803,50 176,50 0,00 20,00 0,00 240,00 980,00 2 709,71 1 761,18 386,87 0,00 43,84 0,00 517,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 3 994,34 3 227,87 766,46 2 593,60 569,72 0,00 64,56 0,00 766,46 44,62 28,91 6,35 0,00 0,72 0,00 8,64 1 240,00 803,50 176,50 0,00 20,00 0,00 240,00 980,00 2 709,71 1 761,18 386,87 0,00 43,84 0,00 517,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost, situat in Timisoara, str Telegrafului nr.8 HCL 3 994,34 3 227,87 766,46 2 593,60 569,72 0,00 64,56 0,00 766,46 44,62 28,91 6,35 0,00 0,72 0,00 8,64 1 240,00 803,50 176,50 0,00 20,00 0,00 240,00 980,00 2 709,71 1 761,18 386,87 0,00 43,84 0,00 517,82 0,00 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 163 254,36 131 234,61 31 326,76 88 669,57 19 437,93 1 067,48 15 102,90 9 311,21 29 665,30 4 416,71 1 735,83 381,20 85,91 746,16 773,57 694,04 37 370,47 15 854,87 3 674,94 722,13 8 330,25 2 054,78 6 733,50 18 052,22 88 629,95 53 651,56 11 487,07 0,00 5 514,09 1 191,38 16 785,85 69,20 33 692,51 18 395,70 4 040,87 457,89 ##### 0,00 A. Lucrări în continuare

151 072,41 121 954,71 29 117,71 81 226,02 17 878,96 1 067,48 14 579,74 8 756,64 27 563,58 4 230,50 1 613,86 354,40 85,91 743,13 773,57 659,63 33 022,75 13 448,09 3 184,52 722,13 8 100,51 1 500,86 6 066,64 15 155,02 80 980,93 48 736,76 10 445,32 0,00 5 222,72 1 190,73 15 385,40 0,00 33 692,51 18 395,70 4 040,87 457,89 ##### 0,00 Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010 49 207,39 39 759,44 9 447,95 27 967,71 6 143,50 0,00 696,15 6 140,58 8 259,45 480,03 310,38 68,18 0,00 7,73 1,03 92,71 3 435,35 2 008,75 711,69 0,00 50,00 0,00 664,91 2 720,44 31 893,92 20 412,29 4 213,40 0,00 508,09 799,80 5 960,34 0,00 13 398,09 5 235,62 1 150,07 130,33 ##### 0,00 Reabilitare spatii publice din centrul

istoric al orasului Timisoara

(CETATE ), HCL 355/2010 65 588,18 53 005,71 12 582,47 42 034,81 9 233,53 0,00 1 046,29 718,04 12 555,51 983,44 644,58 141,59 0,00 16,05 0,00 181,22 4 822,98 2 812,25 607,25 0,00 70,00 496,00 837,48 3 419,50 39 487,34 25 403,56 5 590,75 0,00 632,32 270,32 7 590,39 0,00 20 294,42 13 160,08 2 890,80 327,56 ##### 0,00 Sistem agro-logistic regional integrat,

HCL 242/2010 620,00 425,00 65,00 0,00 10,00 0,00 120,00 0,00 Structuri locale pentru sprijinirea

afacerilor in Comuna Dumbravita-

Incubator de afaceri, HCL 302/2010 4 492,33 3 493,48 998,86 1 282,37 319,73 1 067,48 713,97 179,34 929,43 421,01 138,07 30,30 85,91 84,19 1,72 80,82 3 056,00 892,99 196,02 722,13 544,51 177,62 522,73 1 089,01 0,00 Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010 19 159,20 15 502,88 3 656,32 5 918,00 1 299,07 0,00 7 217,07 1 260,88 3 464,19 2 161,51 520,83 114,33 0,00 635,16 586,31 304,88 16 338,83 5 397,16 1 184,74 0,00 6 061,68 660,79 3 034,46 6 581,90 658,86 0,00 0,00 0,00 520,23 13,77 124,86 0,00 Centru Regional de Competente si

Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul

Automotive, HCL 179/2012 12 625,31 10 193,20 2 432,11 4 023,13 883,13 0,00 4 906,26 457,80 2 355,00 184,51 0,00 0,00 0,00 0,00 184,51 0,00 3 499,99 1 102,22 241,95 0,00 1 344,17 166,45 645,20 1 344,17 8 940,81 2 920,91 641,17 0,00 3 562,08 106,84 1 709,81 0,00 Sistem de informare si comunicare

facil pentru cetateni - panouri

informative, HCL 303/2010 1 249,60 809,72 177,87 0,00 20,15 0,00 241,86 0,00

B. Lucrări noi 12 181,95 9 279,90 2 209,05 7 443,55 1 558,97 0,00 523,16 554,57 2 101,72 186,21 121,97 26,80 0,00 3,03 0,00 34,41 4 347,72 2 406,78 490,42 0,00 229,74 553,92 666,86 2 897,20 7 649,02 4 914,80 1 041,75 0,00 291,37 0,65 1 400,45 69,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Modernizarea statiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Crestere Timisoara HCL 218/2012 7 489,23 6 049,65 1 439,58 4 542,53 997,83 0,00 113,07 491,31 1 344,49 123,16 81,12 17,82 0,00 2,01 0,00 22,21 2 696,77 1 429,11 313,92 0,00 35,57 491,31 426,86 1 743,03 4 669,30 3 032,30 666,09 0,00 75,49 0,00 895,42 0,00 Sistemul de supraveghere pentru

cresterea sigurantei si prevenirea

criminalitatii in municipiul Timisoara

HCL 408/13.12.2012 3 999,72 3 230,25 769,47 2 554,52 561,14 0,00 63,59 63,26 757,23 63,05 40,85 8,98 0,00 1,02 0,00 12,20 1 302,61 803,50 176,50 0,00 20,00 62,61 240,00 980,00 2 634,06 1 710,17 375,66 0,00 42,55 0,65 505,03 0,00 Speeding every european digital SEED 693,00 0,00 0,00 346,50 0,00 0,00 346,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348,34 174,17 0,00 0,00 174,17 0,00 0,00 174,17 345,66 172,33 0,00 0,00 173,33 0,00 0,00 69,20 Capitolul 74.02 Protecţia mediului

0,00 509 635,64 0,00 376 684,69 57 610,60 73 283,94 2 056,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 734,70 0,00 0,00 0,00 734,70 0,00 0,00 0,00 1 321,71 0,00 0,00 0,00 1 321,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 0,00 509 635,64 0,00 376 684,69 57 610,60 73 283,94 2 056,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 734,70 0,00 0,00 0,00 734,70 0,00 0,00 0,00 1 321,71 0,00 0,00 0,00 1 321,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare

0,00 509 635,64 0,00 376 684,69 57 610,60 73 283,94 2 056,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 734,70 0,00 0,00 0,00 734,70 0,00 0,00 0,00 1 321,71 0,00 0,00 0,00 1 321,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Timis (proiect Aquatim) HCL 364/2010 509 635,64 0,00 376 684,69 57 610,60 73 283,94 2 056,41 734,70 0,00 0,00 0,00 734,70 0,00 0,00 0,00 1 321,71 0,00 0,00 0,00 1 321,71 0,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 254 081,49 205 056,85 49 024,64 95 351,43 85 816,29 0,00 9 535,15 17 785,70 45 592,91 85 199,25 31 616,42 28 454,84 0,00 3 161,65 6 805,74 15 160,60 168 882,24 63 330,84 57 955,52 25 000,00 3 375,32 8 821,76 10 398,80 78 758,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.02.06 Energie termică 254 081,49 205 056,85 49 024,64 95 351,43 85 816,29 0,00 9 535,15 17 785,70 45 592,91 85 199,25 31 616,42 28 454,84 0,00 3 161,65 6 805,74 15 160,60 168 882,24 63 330,84 57 955,52 25 000,00 3 375,32 8 821,76 10 398,80 78 758,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare

254 081,49 205 056,85 49 024,64 95 351,43 85 816,29 0,00 9 535,15 17 785,70 45 592,91 85 199,25 31 616,42 28 454,84 0,00 3 161,65 6 805,74 15 160,60 168 882,24 63 330,84 57 955,52 25 000,00 3 375,32 8 821,76 10 398,80 78 758,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - HCL 254 081,49 205 056,85 49 024,64 95 351,43 85 816,29 0,00 9 535,15 17 785,70 45 592,91 85 199,25 31 616,42 28 454,84 0,00 3 161,65 6 805,74 15 160,60 168 882,24 63 330,84 57 955,52 25 000,00 3 375,32 8 821,76 10 398,80 78 758,25 0,00 Capitolul 84.02 Transporturi 210 500,88 169 898,15 40 384,39 155 044,55 34 024,83 303,12 3 614,79 840,10 16 673,49 6 103,25 3 990,34 876,53 0,00 99,32 53,89 1 083,17 48 945,56 31 252,90 6 854,18 303,12 797,48 503,01 9 234,87 38 057,18 117 986,02 75 668,69 16 682,37 0,00 1 780,86 25,48 23 828,62 0,00 70,67 49,87 0,00 0,00 20,80 #REF! 84.02.03 Transport rutier 210 500,88 169 898,15 40 384,39 155 044,55 34 024,83 303,12 3 614,79 840,10 16 673,49 6 103,25 3 990,34 876,53 0,00 99,32 53,89 1 083,17 48 945,56 31 252,90 6 854,18 303,12 797,48 503,01 9 234,87 38 057,18 117 986,02 75 668,69 16 682,37 0,00 1 780,86 25,48 23 828,62 0,00 70,67 49,87 0,00 0,00 20,80 #REF! 84.02.03.02 Transportul în comun 85 905,01 69 185,16 16 501,50 68 938,49 15 110,43 303,12 1 471,52 81,45 0,00 772,11 535,31 117,59 0,00 13,32 50,79 55,10 4 101,29 2 460,37 529,50 303,12 80,80 7,50 720,00 2 940,00 80 960,94 51 616,64 11 399,00 0,00 1 182,17 25,48 16 737,65 0,00 70,67 49,87 0,00 0,00 20,80 #REF! B. Lucrări noi 85 905,01 69 185,16 16 501,50 68 938,49 15 110,43 303,12 1 471,52 81,45 0,00 772,11 535,31 117,59 0,00 13,32 50,79 55,10 4 101,29 2 460,37 529,50 303,12 80,80 7,50 720,00 2 940,00 80 960,94 51 616,64 11 399,00 0,00 1 182,17 25,48 16 737,65 0,00 70,67 49,87 0,00 0,00 20,80 #REF! Trafic management si supraveghere video HCL 98/14.09.2012 43 762,36 35 307,61 8 454,75 35 133,05 7 717,46 0,00 874,50 37,35 0,00 212,37 129,93 28,54 0,00 3,23 12,64 38,03 1 241,19 803,50 176,50 0,00 20,00 1,19 240,00 980,00 42 308,80 27 373,43 6 018,55 0,00 681,99 25,48 8 209,35 0,00 Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe str.Stefan cel Mare din municipiul Timisoara HCL 97/14.09.2012 24 695,62 19 963,42 4 732,19 19 817,18 4 353,12 0,00 493,27 32,05 0,00 464,01 347,08 76,24 0,00 8,64 32,05 0,00 1 240,00 803,50 176,50 0,00 20,00 0,00 240,00 980,00 22 991,61 14 040,23 3 084,10 0,00 459,83 0,00 5 407,45 0,00 Extindere reţea troleibuz Dumbrăviţa (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara – Dumbrăviţa) HCL 87/28.02.2012 17 228,69 13 914,13 3 314,56 13 838,64 3 039,85 303,12 41,34 5,74 0,00 95,73 58,30 12,81 0,00 1,45 6,10 17,07 1 543,12 803,50 176,50 303,12 20,00 0,00 240,00 980,00 15 589,84 10 153,10 2 296,35 0,00 19,54 0,00 3 120,85 0,00

Adressing Challenges Sustainable Mobility Planning CH4LLENGE 218,34 0,00 0,00 149,62 0,00 0,00 62,41 6,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,98 49,87 0,00 0,00 20,80 6,31 0,00 0,00 70,69 49,88 0,00 0,00 20,81 0,00 0,00 0,00 70,67 49,87 0,00 0,00 20,80 0,00 84.02.03.01 Drumuri si poduri 106 443,86 86 039,68 20 404,18 74 523,67 16 370,17 0,00 1 854,97 438,26 13 256,79 527,98 343,04 75,35 0,00 8,54 0,00 101,05 33 949,65 21 938,59 4 819,12 0,00 546,08 178,22 6 467,64 26 757,71 34 545,11 22 433,26 4 927,78 0,00 558,39 0,00 6 625,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 106 443,86 86 039,68 20 404,18 74 523,67 16 370,17 0,00 1 854,97 438,26 13 256,79 527,98 343,04 75,35 0,00 8,54 0,00 101,05 33 949,65 21 938,59 4 819,12 0,00 546,08 178,22 6 467,64 26 757,71 34 545,11 22 433,26 4 927,78 0,00 558,39 0,00 6 625,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amenajare Complex rutier zona

Michelangelo etapa I HCL356/2011 69 022,74 55 793,87 13 228,87 44 714,89 9 822,25 0,00 1 113,00 178,22 13 194,38 527,98 343,04 75,35 0,00 8,54 0,00 101,05 33 949,65 21 938,59 4 819,12 0,00 546,08 178,22 6 467,64 26 757,71 34 545,11 22 433,26 4 927,78 0,00 558,39 0,00 6 625,68 0,00 0,00 84.02.03.03 Străzi 18 152,01 14 673,31 3 478,71 11 582,39 2 544,23 0,00 288,30 320,39 3 416,70 4 803,16 3 111,99 683,59 0,00 77,46 3,10 927,02 10 894,62 6 853,94 1 505,56 0,00 170,60 317,29 2 047,23 8 359,47 2 479,97 1 618,79 355,59 0,00 40,30 0,00 465,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 9 870,45 7 979,92 1 890,53 6 204,26 1 362,85 0,00 154,43 320,39 1 828,52 4 743,02 3 073,02 675,03 0,00 76,49 3,10 915,38 5 153,17 3 133,57 688,33 0,00 78,00 317,29 935,98 3 821,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Modernizare str.Closca si extindere

la 4 benzi pe sectorul Bv.Cetatii-str

Ovidiu Balea, HCL 439/2010 9 870,45 7 979,92 1 890,53 6 204,26 1 362,85 0,00 154,43 320,39 1 828,52 4 743,02 3 073,02 675,03 0,00 76,49 3,10 915,38 5 153,17 3 133,57 688,33 0,00 78,00 317,29 935,98 3 821,87

Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si Spl. T. Vladimirescu HCL 405/2011

8 281,56 6 693,39 1 588,18 5 378,13 1 181,38 0,00 133,87 0,00 1 588,18 60,14 38,97 8,56 0,00 0,97 0,00 11,64 5 741,45 3 720,37 817,23 0,00 92,60 0,00 1 111,25 4 537,60 2 479,97 1 618,79 355,59 0,00 40,30 0,00 465,29 0,00

VICEPRIMAR DIRECTOR DIRECTIA DEZVOLTARE SEF SERVICIUL PROIECTE CU FINANTARE INTERNATIONALA SEF SERVICIUL PROIECTE CU FINANTARE LOCALA, REGIONALA SI NATIONALA Ing. Dan DIACONU Arh.Aurelia JUNIE Ing.Magdalena NICOARA Ing.Gabriela BICA

Atasament: Anexa_2.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SC2013-

PROGRAM DEZVOLTARE

2013-2015 PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

2013

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 TOTAL GENERAL I 651 536,03 1 027 296,29 123 462,98 733 257,84 200 159,62 77 721,19 270 254,58 119 848,35 70 279,12 26 694,84 TOTAL GENERAL II 651 536,03 1 027 296,29 123 462,98 733 257,84 200 159,62 77 721,19 30 767,35 28 316,23 94 015,79 95 980,12 37 524,75 29 743,11 85,91 4 010,82 7 639,62 16 975,62 270 254,58 119 848,35 70 279,12 26 694,84 13 471,63 11 749,61 28 211,03 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 422 233,05 850 450,65 81 418,04 563 923,19 163 609,18 74 351,42 26 469,95 27 211,99 76 302,64 94 334,53 36 410,79 29 500,78 85,91 3 983,15 7 588,83 16 764,78 215 934,44 84 905,14 62 806,07 26 214,47 12 415,63 10 982,74 18 610,39 LUCRĂRI NOI - B 229 302,98 176 845,64 42 044,94 169 334,65 36 550,44 3 369,77 4 297,40 1 104,24 17 713,15 1 645,59 1 113,96 242,33 0,00 27,67 50,79 210,84 54 320,14 34 943,21 7 473,05 480,37 1 056,00 766,87 9 600,64 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - TOTAL GENERAL CHELTUIELI 651 536,03 1 027 296,29 123 462,98 733 257,84 200 159,62 77 721,19 30 767,35 28 316,23 94 015,79 95 980,12 37 524,75 29 743,11 85,91 4 010,82 7 639,62 16 975,62 270 254,58 119 848,35 70 279,12 26 694,84 13 471,63 11 749,61 28 211,03 Capitolul 65.02 Învăţământ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206,05 175,70 26,26 0,00 4,09 0,00 0,00 65.02.04 Învăţământ secundar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206,05 175,70 26,26 0,00 4,09 0,00 0,00 65.02.04.02 Învăţământ secundar superior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206,05 175,70 26,26 0,00 4,09 0,00 0,00 Capitolul 66.02 Sănătate

9 501,05 0,00 0,00 8 052,75 1 231,60 3 066,65 189,48 27,23 0,00 41,90 35,61 5,45 0,00 0,84 0,00 0,00 4 029,02 2 857,20 425,00 669,59 50,00 27,23 0,00 66.02.06 Spitale 9 501,05 0,00 0,00 8 052,75 1 231,60 3 066,65 189,48 27,23 0,00 41,90 35,61 5,45 0,00 0,84 0,00 0,00 4 029,02 2 857,20 425,00 669,59 50,00 27,23 0,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 500,77 403,85 96,92 328,75 33,63 0,00 41,46 0,00 96,92 40,04 32,29 0,00 0,00 0,00 0,00 7,75 863,99 612,40 82,48 0,00 36,91 0,00 132,20 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte 320,77 258,69 62,08 219,88 33,63 0,00 5,17 0,00 62,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 783,99 552,40 82,48 0,00 16,91 0,00 132,20 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri

zone verzi, baze sportive şi de agrement 180,00 145,16 34,84 108,87 0,00 0,00 36,29 0,00 34,84 40,04 32,29 0,00 0,00 0,00 0,00 7,75 80,00 60,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 13 697,48 11 067,19 2 630,27 9 126,10 2 004,74 0,00 227,16 351,99 1 987,17 178,97 114,26 25,09 0,00 2,85 6,42 30,06 9 222,55 5 764,44 1 260,74 0,00 142,88 342,83 1 711,66 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 6 707,93 5 419,68 1 288,24 4 128,04 906,85 0,00 102,76 349,26 1 220,71 121,72 75,20 16,51 0,00 1,88 6,42 21,42 5 942,26 3 638,87 793,83 0,00 89,96 342,83 1 076,77 68.02.15.02 Cantine de ajutor social

3 994,34 3 227,87 766,46 2 593,60 569,72 0,00 64,56 0,00 766,46 44,62 28,91 6,35 0,00 0,72 0,00 8,64 1 240,00 803,50 176,50 0,00 20,00 0,00 240,00 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 163 254,36 131 234,61 31 326,76 88 669,57 19 437,93 1 067,48 15 102,90 9 311,21 29 665,30 4 416,71 1 735,83 381,20 85,91 746,16 773,57 694,04 37 370,47 15 854,87 3 674,94 722,13 8 330,25 2 054,78 6 733,50 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 0,00 509 635,64 0,00 376 684,69 57 610,60 73 283,94 2 056,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 734,70 0,00 0,00 0,00 734,70 0,00 0,00 74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor

reziduale 0,00 509 635,64 0,00 376 684,69 57 610,60 73 283,94 2 056,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 734,70 0,00 0,00 0,00 734,70 0,00 0,00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie

254 081,49 205 056,85 49 024,64 95 351,43 85 816,29 0,00 9 535,15 17 785,70 45 592,91 85 199,25 31 616,42 28 454,84 0,00 3 161,65 6 805,74 15 160,60 168 882,24 63 330,84 57 955,52 25 000,00 3 375,32 8 821,76 10 398,80 81.02.06 Energie termică 254 081,49 205 056,85 49 024,64 95 351,43 85 816,29 0,00 9 535,15 17 785,70 45 592,91 85 199,25 31 616,42 28 454,84 0,00 3 161,65 6 805,74 15 160,60 168 882,24 63 330,84 57 955,52 25 000,00 3 375,32 8 821,76 10 398,80 Capitolul 84.02 Transporturi 210 500,88 169 898,15 40 384,39 155 044,55 34 024,83 303,12 3 614,79 840,10 16 673,49 6 103,25 3 990,34 876,53 0,00 99,32 53,89 1 083,17 48 945,56 31 252,90 6 854,18 303,12 797,48 503,01 9 234,87 84.02.03 Transport rutier 210 500,88 169 898,15 40 384,39 155 044,55 34 024,83 303,12 3 614,79 840,10 16 673,49 6 103,25 3 990,34 876,53 0,00 99,32 53,89 1 083,17 48 945,56 31 252,90 6 854,18 303,12 797,48 503,01 9 234,87 84.02.03.02 Transportul în comun 85 905,01 69 185,16 16 501,50 68 938,49 15 110,43 303,12 1 471,52 81,45 0,00 772,11 535,31 117,59 0,00 13,32 50,79 55,10 4 101,29 2 460,37 529,50 303,12 80,80 7,50 720,00 84.02.03.01 Drumuri si poduri 106 443,86 86 039,68 20 404,18 74 523,67 16 370,17 0,00 1 854,97 438,26 13 256,79 527,98 343,04 75,35 0,00 8,54 0,00 101,05 33 949,65 21 938,59 4 819,12 0,00 546,08 178,22 6 467,64 84.02.03.03 Străzi 18 152,01 14 673,31 3 478,71 11 582,39 2 544,23 0,00 288,30 320,39 3 416,70 4 803,16 3 111,99 683,59 0,00 77,46 3,10 927,02 10 894,62 6 853,94 1 505,56 0,00 170,60 317,29 2 047,23

VICEPRIMAR DIRECTOR DIRECTIA DEZVOLTARE SEF SERVICIUL PROIECTE CU FINANTARE INTERNATIONALA SEF SERVICIUL PROIECTE CU FINANTARE LOCALA, REGIONALA SI NATIONALA Ing. Dan DIACONU Arh.Aurelia JUNIE Ing.Magdalena NICOARA Ing.Gabriela BICA

DENUMIREA OBIECTIVULUI valoare totala cu TVA

valoare totala fara TVA total TVA

sume cheltuite anterior anului 2013 TOTAL

2013 (fara avans)TVA eligibil

finantare UE finantare stat eligibil

neeligibil inclusiv

TVA

alte surse

buget local

alte surse

BUGET LOCAL

cheltuieli eligibile

sume cheltuite in implementa re anterior

finantare UE

finantare stat

153 099,37 53 432,27

neeligibil inclusiv

TVA

TVA eligibil TVA

eligibileligibil

neeligibil inclusiv

TVA

finantare statalte surse

finantare UE

NICOLAE ROBU

APROBAT

PRIMAR

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SC2013-

PROGRAM DEZVOLTARE

2013-2015 PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

2013

0 TOTAL GENERAL I TOTAL GENERAL II LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A LUCRĂRI NOI - B DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - TOTAL GENERAL CHELTUIELI

Capitolul 65.02 Învăţământ 65.02.04 Învăţământ secundar

65.02.04.02 Învăţământ secundar superior Capitolul 66.02 Sănătate

66.02.06 Spitale Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri

zone verzi, baze sportive şi de agrement Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 68.02.15.02 Cantine de ajutor social

70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale Capitolul 74.02 Protecţia mediului

74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor

reziduale Capitolul 81.02 Combustibili si energie

81.02.06 Energie termică Capitolul 84.02 Transporturi 84.02.03 Transport rutier

84.02.03.02 Transportul în comun

84.02.03.01 Drumuri si poduri

84.02.03.03 Străzi

DENUMIREA OBIECTIVULUI

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 142 268,58 218 279,42 134 914,47 29 215,25 2 889,35 114,20 33 763,18 18 445,57 4 040,87 0,00

142 268,58 218 279,42 134 914,47 29 215,25 2 889,35 8 706,95 1 278,88 41 275,22 114,20 33 763,18 18 445,57 4 040,87 457,89 5 485,62 5 333,23 0,00 102 543,59 83 138,50 49 295,02 10 553,03 0,00 6 572,09 1 190,73 15 528,33 45,00 33 692,51 18 395,70 4 040,87 457,89 5 464,82 5 333,23 0,00

39 724,99 135 140,92 85 619,45 18 662,22 2 889,35 2 134,86 88,15 25 746,89 69,20 70,67 49,87 0,00 0,00 20,80 0,00 0,00

142 268,58 218 279,42 134 914,47 29 215,25 2 889,35 8 706,95 1 278,88 41 275,22 114,20 33 763,18 18 445,57 4 040,87 457,89 5 485,62 5 333,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 5 853,87 2 519,84 385,39 2 889,35 0,00 59,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 853,87 2 519,84 385,39 2 889,35 0,00 59,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400,89 166,91 118,29 11,21 0,00 16,72 0,00 20,69 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400,89 106,91 73,29 11,21 0,00 1,72 0,00 20,69 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 60,00 45,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 000,04 4 320,96 2 956,09 649,21 0,00 73,57 2,73 640,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 407,56 668,95 439,97 96,50 0,00 10,94 0,00 122,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

980,00 2 709,71 1 761,18 386,87 0,00 43,84 0,00 517,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 052,22 88 629,95 53 651,56 11 487,07 0,00 5 514,09 1 191,38 16 785,85 69,20 33 692,51 18 395,70 4 040,87 457,89 5 464,82 5 333,23 0,00

0,00 1 321,71 0,00 0,00 0,00 1 321,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1 321,71 0,00 0,00 0,00 1 321,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 758,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 758,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 057,18 117 986,02 75 668,69 16 682,37 0,00 1 780,86 25,48 23 828,62 0,00 70,67 49,87 0,00 0,00 20,80 0,00 0,00

38 057,18 117 986,02 75 668,69 16 682,37 0,00 1 780,86 25,48 23 828,62 0,00 70,67 49,87 0,00 0,00 20,80 0,00 0,00

2 940,00 80 960,94 51 616,64 11 399,00 0,00 1 182,17 25,48 16 737,65 0,00 70,67 49,87 0,00 0,00 20,80 0,00 0,00 26 757,71 34 545,11 22 433,26 4 927,78 0,00 558,39 0,00 6 625,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 359,47 2 479,97 1 618,79 355,59 0,00 40,30 0,00 465,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VICEPRIMAR DIRECTOR DIRECTIA DEZVOLTARE SEF SERVICIUL PROIECTE CU FINANTARE INTERNATIONALA SEF SERVICIUL PROIECTE CU FINANTARE LOCALA, REGIONALA SI NATIONALA Ing. Dan DIACONU Arh.Aurelia JUNIE Ing.Magdalena NICOARA Ing.Gabriela BICA

BUGET LOCAL TOTAL

2014 (fara avans)

finantare UE finantare stat alte surse eligibileligibil neeligibil inclusiv TVA TVA eligibil

51 261,05 11 276,74

finantare UE TVA eligibil AVANS2015

finantare stat

BUGET LOCAL

AVANS 2014

TOTAL 2015

(fara avans) neeligibil inclusiv TVA AVANS

2013

  Atasament: Referat.pdf

  FP 53-01, Ver. 1

  ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DEZVOLTARE NICOLAE ROBU SERVICIUL PROIECTE CU FINANŢARE LOCALĂ, REGIONALĂ ŞI NAŢIONALĂ Biroul Generare Proiecte F.L.R.N. Nr. SC2013 - SC2013-018977/04.07.2013

  REFERAT privind aprobarea Progamului Multianual de Dezvoltare 2013-2016

  al Municipiului Timişoara – Rectificare 1 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 286/30.05.2013 a fost aprobat Programul Multianual de Dezvoltare 2013-2016 al Municipiului Timişoara care este structurat din două părţi: Investiţii din fonduri alocate de la bugetul local (Anexa 1) şi Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare (Anexa 2 şi Anexa 2.1.). Ca urmare a diferenţelor apărute, din motive obiective (întârzierea unor achiziţii de lucrări, economiile rezultate în urma finalizării unor achiziţii, etc), între valorile prevăzute în Bugetul Programului Multianual de Dezvoltare 2013-2016, aprobat prin HCLMT nr. 286/30.05.2013 - Anexa 1, Anexa 2 şi Anexa 2.1 – şi situaţia actuală, se impune corelarea acestora prin adoptarea unei noi hotărâri de consiliu local prin care să se aprobe Rectificarea nr. 1 a Programului Multianual de Dezvoltare 2013-2016 şi abrogarea HCLMT nr. 286/30.05.2013 privind aprobarea Programului Multianual de Dezvoltare 2013-2016 al Municipiului Timişoara. Având în vedere cele menţionate mai sus,

  Propunem : 1. Aprobarea Programului Multianual de Dezvoltare 2013-2016 al Municipiului Timişoara -

  Rectificare 1, conform Anexei 1, Anexei 2 şi Anexei 2.1. care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

  2. Abrogarea HCLMT nr. 286/30.05.2013 privind aprobarea Programului Multianual de Dezvoltare 2013-2016 al Municipiului Timişoara.

  Director executiv Direcţia Economică Director executiv Direcţia Dezvoltare Ec. Smaranda Haracicu Arh. Aurelia Junie Şef Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională Ing. Magdalena Nicoară Şef Serviciul Proiecte cu F.L.R.N. Ing. Gabriela Bica Şef Biroul Generare Proiecte cu F.L.R.N. Ec. Daniela Ghinea Întocmit, Cons. Maria Pantić- Telbis Avizat juridic Cons. Juridic Cristian Marchiş