keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 28/28.01.2014 privind modificarea şi completarea Anexelor la Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 354/29.09.2009 şi nr.8/15.01.2013

28.01.2014

Hotararea Consiliului Local 28/28.01.2014
privind modificarea şi completarea Anexelor la Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 354/29.09.2009 şi nr.8/15.01.2013


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-1915 /27.01.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, Domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.354/29.09.2009 privind reactualizarea Studiului de Fezabilitate "Clădire Educaţională Multifuncţională la Grădina Zoologică" din Municipiul Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.8/15.01.2013 privind reactualizarea documentaţiei tehnico-economice pentru realizarea obiectivul de investiţie publică "Clădire educaţională multifuncţională la Grădina Zoologică Timişoara", (faza: proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de execuţie, devize, listele de cantităţi) şi susţinerea financiară a subprogramului;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.28/09.01.2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), litera c), alin. (4) litera a) şi d) din Legea nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă completarea Principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei, prevăzuţi în Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.354/29.09.2009 privind reactualizarea Studiului de Fezabilitate "Clădire Educaţională Multifuncţională la Grădina Zoologică" din Municipiul Timişoara şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei, cu următoarele capacităţi fizice şi valorice:
"CAPACITĂŢI (în unităţi fizice şi valorice):
Prin realizarea obiectivului de investiţii,clădirea în regim de înălţime D+P+M parţial va avea urmatorii indici urbanistici :
- Aria construită la sol a clădirii : 471,70 mp.;
- Suprafaţă construită desfăşurată: 1.262,70 mp.;
- Suprafaţă utilă desfăşurată: 1.011,77 mp;
- Suprafaţa amfiteatru şi gradene: 273 mp.;
- rampe, accese, amenajări exterioare: 222 mp.;
- parcaj ecologic (7 locuri): 100 mp.;
- alee acces: 270 mp.;
Preţul pe unitate de suprafaţă utilă desfăşurată: 4.423,36 lei/mp., fără TVA;"
potrivit Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Ceilalţi indicatori tehnico-economici ai investiţiei, prevăzuţi în Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.354/29.09.2009 rămân neschimbaţi.

Art. 2: Se aprobă completarea Principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei, cuprinşi în Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.8/15.01.2013 privind reactualizarea documentaţiei tehnico-economice pentru realizarea obiectivul de investiţie publică "Clădire educaţională multifuncţională la Grădina Zoologică Timişoara", (faza: proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de execuţie, devize, listele de cantităţi) şi susţinerea financiară a subprogramului, potrivit Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:
"CAPACITĂŢI (în unităţi fizice şi valorice):
Prin realizarea obiectivului de investiţii se asigură următoarele capacităţi fizice:
Situaţia ocupărilor definitive de teren:
- Aria construită la sol a clădirii : 471,70 mp.;
- Suprafaţă construită desfăşurată: 1.262,70 mp.;
- Suprafaţă utilă desfăşurată: 1.011,77 mp;
- Suprafaţa amfiteatru şi gradene: 273 mp.;
- Suprafaţă construită amenajări exterioare: 495 mp;
- Preţul pe unitate de suprafaţă utilă desfăşurată: 4.353,65 lei/mp., fără TVA;

EŞALONAREA INVESTIŢIEI
GRAFICUL PRIVIND NECESARUL DE FONDURI PENTRU REALIZAREA SUBPROGRAMULUI "Clădire Educaţională Multifuncţională la Grădina Zoologică din Timişoara este, după cum urmează:
Anul 2014/2015 - 6.331.669,83 lei cu TVA, adică 5.117.413,79 lei fără TVA."
Ceilalţi indicatori tehnico-economici ai investiţiei, prevăzuţi în Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.8/15.01.2013 rămân neschimbaţi.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Echipa internă pentru managementul şi implementarea subprogramului "Clădire educaţională multifuncţională la Grădina Zoologică Timişoara", numită prin Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 1181/03.05.2011.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Urbanism;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Compartimentului Control;
- Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice;
- Membrilor echipei interne pentru managementul şi implementarea subprogramului "Clădire educaţională multifuncţională la Grădina Zoologică Timişoara";
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_2.pdf

ANEXA 2

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

AI INVESTIŢIEI „CLĂDIRE EDUCAŢIONALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ LA GRĂDINA ZOOLOGICĂ” ÎN MUNICIPIUL TIMIŞOARA

conform Proiectul Tehnic elaborat de S.C. PRO-ARH S.R.L. Timişoara nr.449/22/11-2012 - P.T.+D.D.E.+C.S.

CAPACITĂŢI (în unităţi fizice şi valorice): Prin realizarea obiectivului de investiţii se asigură următoarele capacităţi fizice: Situaţia ocupărilor definitive de teren: - Aria construită la sol a clădirii : 471,70 mp.; - Suprafaţă construită desfăşurată: 1.262,70 mp.; - Suprafaţă utilă desfăşurată: 1.011,77 mp; - Suprafaţa amfiteatru şi gradene: 273 mp.; - Suprafaţă construită amenajări exterioare: 495 mp; - Preţul pe unitate de suprafaţă utilă desfăşurată: 4.353,65 lei/mp., fără TVA;

1. VALOAREA TOTALĂ Valoarea totală estimată a investiţiei, inclusiv TVA, în conformitate cu soluţia propusă, este de 6.331.669,83 lei respectiv 1.397.411,13 Euro. Calculele au fost efectuate pentru cursul leu/EURO de 4.5310 lei/1 EURO la data de 18.11.2012. Din valoarea totală a investiţiei, investiţia în Construcţii - Montaj (C+M) reprezintă 5.462.071,33 lei respectiv 1.205.489,15 EURO.

2. EŞALONAREA INVESTIŢIEI GRAFICUL PRIVIND NECESARUL DE FONDURI PENTRU REALIZAREA SUBPROGRAMULUI “Clădire Educaţională Multifuncţională la Grădina Zoologică din Timişoara este, după cum urmează: Anul 2014/2015 – 6.331.669,83 lei cu TVA, adică 5.117.413,79 lei fără TVA.

3. DURATA DE REALIZARE Investiţia poate fi realizată într-o perioadă de 12 luni. DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA DE MEDIU, RESPONSABIL TEHNIC PENTRU IMPLEMENTARE SUBPROGRAM, Adrian - Amedeo BERE - SEMEREDI Marius DUMA

Atasament: Anexa_1.pdf

ANEXA 1

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

AI INVESTIŢIEI „CLĂDIRE EDUCAŢIONALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ LA GRĂDINA ZOOLOGICĂ” ÎN MUNICIPIUL TIMIŞOARA

conform Proiectului nr. 382/12/08-2009 întocmit de S.C.”PRO-ARH” S.R.L. Timişoara „Extindere şi modernizare Grădina Zoologică Timişoara - Construire Clădire Educaţională

Multifuncţională - Reactualizare Studiu de Fezabilitate”

CAPACITĂŢI (în unităţi fizice şi valorice):

Prin realizarea obiectivului de investiţii,clădirea în regim de înălţime D+P+M parţial va avea urmatorii indici urbanistici : - Aria construită la sol a clădirii : 471,70 mp.; - Suprafaţă construită desfăşurată: 1.262,70 mp.; - Suprafaţă utilă desfăşurată: 1.011,77 mp; - Suprafaţa amfiteatru şi gradene: 273 mp.; - rampe, accese, amenajări exterioare: 222 mp.; - parcaj ecologic (7 locuri): 100 mp.; - alee acces: 270 mp.; - Preţul pe unitate de suprafaţă utilă desfăşurată: 4.423,36 lei/mp., fără TVA;

1. VALOAREA TOTALĂ Investiţia totală estimată a investiţiei, inclusiv TVA, în conformitate cu soluţia propusă, este de 6.022.590,17 lei respectiv 1.428.609,76 Euro. Calculele au fost efectuate pentru cursul leu/EURO la data de 30.08.2009. Din valoarea totală a investiţiei, investiţia în Construcţii - Montaj (C+M) reprezintă 5.325.760,84 lei cu TVA, adică 4.475.429,28 lei fără TVA, respectiv 1.263.315,9 Euro.

2. EŞALONAREA INVESTIŢIEI Investiţia este preconizată a se realiza într-o perioadă de 2 ani, după cum urmează: Anul 2009 – 422.456,92 lei fără TVA Anul 2010 – 3.021.378,9 lei fără TVA Anul 2011 – 1.614.128,9 lei fără TVA Notă: La aceastea se adaugă cheltuielile neprevăzute din devizul general la cap. V.1

3. DURATA DE REALIZARE Investiţia poate fi realizată într-o perioadă de 24 luni. DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA DE MEDIU, RESPONSABIL TEHNIC PENTRU IMPLEMENTARE SUBPROGRAM, Adrian - Amedeo BERE - SEMEREDI Marius DUMA

Atasament: Referat.pdf

FO53-01, Ver.2

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ P R I M A R, MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DE MEDIU NICOLAE ROBU Serviciul Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă SC2014- /___.01.2014.

R E F E R A T

privind propunerea de modificare şi completare a Anexelor la Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 354/29.09.2009 şi nr. 8/15.01.2013

În urma discuţiilor purtate la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, ca urmare a întâlnirii de lucru din data de 15.01.2013 pe marginea documentaţiilor care stau la baza implementării Programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor în cadrul Programului „Implementarea şi realizarea proiectelor de investiţii în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice”, subprogramul „CLĂDIRE EDUCAŢIONALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ LA GRĂDINA ZOOLOGICĂ TIMIŞOARA”, reprezentanţii Serviciului Investiţii au solicitat completarea principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei, prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 354/29.09.2009 privind reactualizarea Studiului de Fezabilitate „Clădire Educaţională Multifuncţională la Grădina Zoologică” din Municipiul Timişoara şi Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.8/15.01.2013 privind reactualizarea documentaţiei tehnico-economice pentru realizarea obiectivul de investiţie publică "Clădire educaţională multifuncţională la Grădina Zoologică a Timişoara", (faza: proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de execuţie, devize, listele de cantităţi) şi susţinerea financiară a subprogramului, în sensul de a completa Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei cu datele tehnice ale clădirii propuse cu „Capacităţile” (în unităţi fizice şi valorice).

În conformitate cu prevederile H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor nr.863/2008, Anexa 2 privind conţinutul cadru al Studiului de fezabilitate, se prevede că:

„Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei sunt, după cum urmează. 1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) (în preţuri - luna, anul, 1 euro = ..... lei), din care: - construcţii-montaj (C+M); 2. eşalonarea investiţiei (INV/C+M): - anul I; - anul II, ............; 3. durata de realizare (luni); 4. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice); 5. alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz.”

FO53-01, Ver.2

Având în vedere faptul că, în cuprinsul Anexelor la Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.354/29.09.2009 şi nr. 8/15.01.2013 nu au fost prevăzute aspectele privind capacităţile, în unităţi fizice şi valorice, PROPUNEM: 1. Modificarea şi completarea Principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei, cuprinse în Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.354/29.09.2009 privind reactualizarea Studiului de Fezabilitate „Clădire Educaţională Multifuncţională la Grădina Zoologică” din Municipiul Timişoara şi a Principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei şi în Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 8/15.01.2013 privind reactualizarea documentaţiei tehnico-economice pentru realizarea obiectivul de investiţie publică "Clădire educaţională multifuncţională la Grădina Zoologică a Timişoara", (faza: proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de execuţie, devize, listele de cantităţi) şi susţinerea financiară a subprogramului, cu capacităţile (în unităţi fizice şi valorice), conform Anexelor 1 şi 2 la prezentul referat. VICEPRIMAR DE RESORT, SECRETAR,

Dan DIACONU Ioan COJOCARI

DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA DE MEDIU, RESPONSABIL TEHNIC PENTRU IMPLEMENTARE SUBPROGRAM, Adrian - Amedeo BERE - SEMEREDI Marius DUMA

ŞEF SERVICIU SPAŢII VERZI CONSILIER, ŞI LOCURI DE JOACĂ, Diana – Mihaela NICA Iudit BERE - SEMEREDI

AVIZAT JURIDIC, Red. BSA, Dact: BSI, Ex.2