keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 335/29.07.2008 privind suplimentarea sumelor alocate din devizul general estimativ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 103/27.03.2007 privind aprobarea realizării lucrării de investiţii "Amenajare spatii Primăria Municipiului Timişoara - corp B Sediul Banc Post din Timisoara, B-dul. M. Eminescu nr.2A"

29.07.2008

Hotararea Consiliului Local 335/29.07.2008
privind suplimentarea sumelor alocate din devizul general estimativ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 103/27.03.2007 privind aprobarea realizării lucrării de investiţii "Amenajare spatii Primăria Municipiului Timişoara - corp B Sediul Banc Post din Timisoara, B-dul. M. Eminescu nr.2A"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2008-15725/10.07.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale ;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă suplimentarea devizului general în valoare de 2.405.357,84 lei cu TVA, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.103/27.03.2007, cu suma de 599.392,16 lei conform Devizului general estimativ întocmit de Serviciul Tehnic-Edilitate din cadrul Direcţiei Patrimoniu, cuprins în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
BÂRLEA ROMEO
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa-Cladire_Banc_Post.pdf

A N E X A D E V I Z G E N E R A L E S T I M A T I V

AMENAJARE SPATII PMT-CORP B SEDIUL BANCPOST, BV.M.EMINESCU NR.2A TIMISOARA

Valoare(exclusiv TVA) Total

Nr.crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli lei PARTEA I CAPITOLUL 1-Cheltuieli pentru obtinerea si amenajare terenului

1,100 Obtinerea terenului 1,200 Amenajarea terenului 1,300 Amenajarea pentru protectia mediului

CAPITOLUL 2-Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

CAPITOLUL 3-Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3,100 Studii de teren 3,200 Obtinerea de avize,acorduri si autorizatii 3,300 Proiectare si engineering 3,400 Organizarea procedurilor de achizitie publice 3,500 Consultanta 3,600 Asistenta tehnica

CAPITOLUL 4-Cheltuieli pentru investitia de baza 2525000,000 4,100 Constructii si instalatii

Lucrari de instalatii climatizare 64000,000 Lucrari de constructii arhit.interioare 629000,000 Lucrari de constructii arhit.exterioare 510000,000 Lucrari de constructii-rezistenta 124000,000 Lucrari de instal.electrice 279000,000 Lucrari de instal.incalzire 88000,000 Lucrari de instal.sanitare 79800,000 Lucrari de instal-curenti slabi 198000,000 Lucrari de instal.semnalizare incendiu 27200,000

4,200 Montaj utilaje tehnologice 4,300 Utilaje,echipamente tehnologice si functionale cu montaj 526000,000

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli 5,100 Organizare de santier

5.1.1 Lucrari de constructii (0,00%) 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului

5,200 Comisioane,taxe,cote legale,costuri de finantare 5.2.1 Comisioane,taxe,cote legale 0,1% ISC 0,7% ISC 0,5 %CSC 5.2.2 Autorizatie de construire (0 %)

5,300 Cheltuieli diverse si neprevazute (aprox.1,5%)

CAPITOLUL 6-Cheltuieli pentru darea in exploatare 6,100 Pregatirea personalului de exploatare

TOTAL Din care C+M 1999000,000 Procurare utilje tehnologice 526000,000 PARTEA II-a Valoarea ramasa actualizata a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul obiectivului de investitie

PARTEA A III-a Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de productie

TOTAL (fara TVA) 2525000,000 Din care: - C+M 1999000,000 - PROC.UTILAJE TEHNOLOGICE: 526000,000 TOTAL GENERAL(CU TVA) 3004750,000 TOTAL GENERAL(CU TVA)DEVIZ APROBAT PRIN HCL103/2007 2405357,840 din care:DIFERENTA DE SUPLIMENTAT * 599,392.160

INTOCMIT: ING.MARIUS MICSA

Atasament: Referat-Cladire_Banc_Post.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Aprobat DIRECŢIA PATRIMONIU P R I M A R, SERVICIUL TEHNIC-EDILITATE Nr.SC2008-………………………. Dr.Ing.Gheorghe Ciuhandu R E F E R A T Privind suplimentarea sumelor alocate din devizul general estimativ, aprobat prin HCL 103/27.03.2007

pentru realizarea investiţiei „Amenajare spatii PMT – corp B Sediul Banc Post din Timisoara, Bv.M.Eminescu nr.2A”

Avand in vedere ca in proiectul initial (dupa care sa intocmit si devizul general estimativ) destinatia spatiilor era specifica activitatii bancare iar in momentul de fata cladirea isi schimba destinatia in sediu pentru birouri al Directiei Fiscale a Primariei Municipiului Timisoara, facandu-se modificari interioare si exterioare, precum si extiderea pe verticala a cladirii existente S+P+3E , rezultand S+P+3E+Er. Din acest motiv sunt necesare cantitati de lucrari suplimentare ce nu au putut fi prevazute in devizul general estimativ initial . La ora aceasta pentru desfasurarea noilor activitati in acest sediu sunt necesare lucrari de climatizare, incalzire, arhitectura interioara si exterioara, instalatii curenti slabi, instalatii semnalizare incendiu, control acces antiefractie, control video camera tezaur. Toate acestea sunt evidentiate in noul deviz general din ANEXA la acest referat, diferenta de suma ce mai trebuie aprobata fiind de 599.392,16 lei. P r o p u n e m: 1 Suplimentarea devizul general în valoare de 2.405.357,84 lei cu TVA aprobat prin HCL 103/27.03.2007, cu suma de 599.392,16 lei conform noului deviz general din ANEXA ,care face parte integrantă din prezentul referat. 2. Finalizarea lucrarilor suplimentare se va face pana la 30 octombrie 2008. 3. Promovarea unui Proiect de Hotărâre ce se va înainta spre aprobare Consiliului Local în vederea aprobării suplimentarii fondurilor necesare pentru finalizarea investiţiei. VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Adrian Orza Ec. Nicuşor C-tin Miuţ CONSILIER, Ing. Marius Micsa Avizat: SERVICIUL JURIDIC,