keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 103/27.03.2007 privind aprobarea realizarii lucrarii de investitii "Amenajare spatii Primăria Municipiului Timişoara - corp B Sediul Banc Post din Timisoara, B-dul M.Eminescu nr.2A"

27.03.2007

Hotararea Consiliului Local 103/27.03.2007
privind aprobarea realizarii lucrarii de investitii "Amenajare spatii Primăria Municipiului Timişoara - corp B Sediul Banc Post din Timisoara, B-dul M.Eminescu nr.2A"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-5785/13.03.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie , sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale ;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă realizarea lucrarii de investitii "Amenajare spatii PMT - corp B, Sediul Banc Post din Timisoara, Bv.M.Eminescu nr.2A", conform Devizului general estimativ întocmit de Serviciul Tehnic-Edilitate din cadrul Direcţiei Patrimoniu, cu indicatorii şi caracteristicile principale prevăzute în ANEXA care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local .

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara .

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Spatii_PMT-Banc_Post.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Aprobat DIRECŢIA PATRIMONIU P R I M A R, SERVICIUL TEHNIC-EDILITATE Nr. SC2007- ………………………. dr.ing. Gheorghe Ciuhandu

R E F E R A T privind aprobarea realizarii lucrarii de investitii Amenajare spatii PMT – corp B Sediul Banc Post

din Timisoara, Bv.M.Eminescu nr.2A

Avand in vedere faptul ca lucrarile la imobilul „BANC POST” Corp B au fost oprite in faza de structura de rezistenta, iar acest imobil a fost preluat in anul 2006 de catre Primaria Municipiului Timisoara, se impune continuarea lucrarilor la Corpul B din cadrul cladirii „BANCPOST” Timisoara .

Corpul B al imobilului „BANC POST” situat in Timisoara, Bv.Mihai Eminescu nr.2A, este compus din Subsol+Parter +3 Etaje avand structura de rezistenta din cadre metalice, cu plansee de beton armat turnate monolit, acoperis tip terasa circulabila. Cladirea are o forma hexagonala neregulata cu doua accese. Imobilul nu are compartimentari si nici un fel de utilitati.

Spatiile nou create vor fi dotate cu toate utilitatile necesare (instalatii de alimentare cu apa si canalizare, instalatii de incalzire si instalatii electrice), asigurand astfel conditiile optime de desfasurare a activitatilor specifice angajatilor Primariei.

Structura constructivă va fi stabilită de expertul tehnic pentru a solicita structura existentă cât mai puţin.

Pricipalii indicatori tehnico-economici sunt prezentati in Devizul General Estimativ din ANEXA la prezentul referat.

Faţă de cele de mai sus, P r o p u n e m :

1. Aprobarea realizarii lucrarii de investitii Amenajare spatii PMT – corp B, Sediul Banc Post din Timisoara, Bv.M.Eminescu nr.2A, cu indicatorii prezentati in ANEXA la prezentul.

VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Adrian Orza ec. Nicuşor C-tin Miuţ ŞEF SERVICIU, Ing. Marius Duma Intocmit : Ing. Marius Micsa

Avizat : SERVICIUL JURIDIC,

Atasament: Anexa_-_Spatii_PMT-Banc_Post.pdf

Pag. 1

Amenajare spatii PMT/Corp B sediul Banc Post, bv. M.Eminescu nr.2A, Timisoara

RON EURO RON EURO 1 2 3 4 5 6

1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Amenajari pentru protectia mediului 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 Studii teren 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3 Proiectare si engineering 50.000,00 14.577,26 50.000,00 14.577,26 3.4 Organizarea procedurilor de achizitie publica 0,00 0,00 0,00 0,00 3.5 Consultanta 0,00 0,00 0,00 0,00 3.6 Asistenta tehnica 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1 Constructii si instalatii 1.688.857,84 492.378,38 1.688.857,84 492.378,38 4.1. 1

Arhitectura exterioare 748.788,21 218.305,60 748.788,21 218.305,60

4.1. 2

Arhitectura interioare 527.751,79 153.863,50 527.751,79 153.863,50

4.1. 3

Invelitoare 55.427,98 16.159,76 55.427,98 16.159,76

4.1. 4

Instalatii sanitare 75.747,07 22.083,70 75.747,07 22.083,70

4.1. 5

Instalatii interioare incalzire 151.609,11 44.200,91 151.609,11 44.200,91

4.1. 6

Inst.el. iluminat+prize 113.906,87 33.209,00 113.906,87 33.209,00

4.1. 7

Instalatie curenti slabi 15.626,81 4.555,92 15.626,81 4.555,92

4.2 Montaj utilaj tehnologic 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3 416.500,00 121.428,57 416.500,00 121.428,57

4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 4.6 Bransament gaz 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1 Organizare de santier 50.000,00 14.577,26 50.000,00 14.577,26

1. DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV

privind cheltuielile necesare realizarii:

Primaria Municipiului Timisoara

- RON - Conform H.G. 1179 din 2001

Nr. crt.

Denumirea capitoleleor si subcapitoleleor de cheltuieli

Valoare (inclusiv TVA) Total Din care supusa procedurii

de achizitie publica

PARTEA 1 CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru optinerea si amenajarea terenului

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

Utilaje, echipamente tehnologice, si functionale cu montaj

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1. 1

0,00 0,00 0,00 0,00

5.1. 2

Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2. 1

Comisioane, taxe si cote legale 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2. 2

Costul creditului 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 200.000,00 58.309,04 200.000,00 58.309,04

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 6.2 Probe tehnologice 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PARTEA 1: 2.405.357,84 701.270,51 2.405.357,84 701.270,51 din care: C+M 1.688.857,84 492.378,38 1.688.857,84 492.378,38

7.1 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PARTEA 2: 0,00 0,00 0,00 0,00 din care: C+M

8.1 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PARTEA 3: 0,00 0,00 0,00 0,00 din care: C+M

2.405.357,84 701.270,51 2.405.357,84 701.270,51

1.688.857,84 492.378,38 1.688.857,84 492.378,38

Rata de schimb luata in calcul a fost 1 euro = 3,43 lei - luna martie 2007

2.DURATA DE REALIZARE A LUCRARILOR Durata de realiyare a lucrarilor de amenajare a cladirii se estimeaza la 24 luni

3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO/ECONOMICI 3.1. Valoarea totala a lucrarilor 2.405.357,84 lei 701.270,51 euro

Raportand valoarea totala a lucrarilor la aria desfasurata a cladirii, se obtin urmatorii indicatori:

INTOCMIT, ing. Marius Micsa

2.405.357,84 lei / 701.270,51 euro * 510,01 euro/mp (Sd = 1375 mp)

Valoarea ramasa actualizata a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul obiectului de investitie

PARTEA 3 CAPITOLUL 8

Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de productie Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de productie

TOTAL GENERAL: din care: C+M

Lucrari de constructii pentru organizarea santierului

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare

PARTEA 2 CAPITOLUL 7

Valoarea ramasa actualizata a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul obiectului de investitie